ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Transkript

1 Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/ Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Som følge af ændringer i den sociale lovgivning er det nødvendigt at foretage en række tilpasninger og tilføjelser i kontoplanen og konteringsreglerne i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner". Ændringerne er tidligere omtalt i forbindelse med Socialministeriets refusionsskema. Nedenfor er nærmere redegjort for indholdet af ændringerne på de enkelte områder. Registrering af tilskud til fleksjob m.v. Som følge af lov nr. 459 af 10. juni 1997 er der sket ændringer i reglerne om tilskud til individuelt beskyttede enkeltpladser til personer, der ikke modtager social pension (fleksjob). De nye regler om fleksjob afløser reglerne om 50/50-ordningen, hvorfor der foretages en række tilpasninger på funktion Tilskuddet til fleksjob er 1/3, 1/2 eller 2/3 afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne, dvs. tilskuddet gøres mere fleksibelt. Kommunerne får 100 pct. refusion af udgifterne til løntilskud fra staten. Kommunerne skal udelukkende afholde udgifterne til den del af lønnen i et fleksjob, som påhviler kommunen som arbejdsgiver. I sammenhæng med fleksjob indføres der en særlig ledighedsydelse til personer, som har været ansat 12 måneder i et fleksjob, og som uforskyldt bliver ledige. Kommunernes udgifter hertil refunderes med 50 pct. af staten. Udgifterne til ledighedsydelsen er omfattet af de særlige regler om refusion vedrørende flygtninge. Kontoplanen og konteringsreglerne, som er gældende fra og med 1. januar 1998, er vedlagt som bilag 1. Ændringerne af kontoplanen vedrørende fleksjob m.v. skal ses i sammenhæng med ændringerne vedrørende skånejob, som er indeholdt i lov om aktiv socialpolitik. Som følge af denne lov ændres finansieringen af løntilskuddet til personer, der modtager social pension, og som er beskæftiget i skånejob (1/3-ordningen) fra den 1. juli Som følge af den statslige refusion på 50 pct. af udgifterne til

2 2 løntilskud til personer i skånejob, skal disse udgifter registreres på funktion Konsekvenserne heraf på funktion 5.41 fremgår af bilag 2. Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber Som følge af lov nr. 459 betragtes hjælp til værktøj og arbejdsredskaber ikke længere som revalidering, hvorfor bestemmelserne herom med lovændringen indgår i bistandslovens Afsnit III A Fleksjob m.v., mens revalideringsbestemmelserne står i kapitel 10 Hjælp til uddannelse, erhvervsmæssig optræning eller omskoling m.v. Derfor oprettes under funktion 5.01 Kontanthjælp en ny gruppering 12 Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber ( 49 e) til registrering af udgifterne til værktøj og arbejdsredskaber efter bistandslovens 49 e. Samtidig ændrer gruppering 01 navn til Lønvederlag og hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed ( 43, stk. 8 og 9). Som yderligere en konsekvens af lovændringen sker der på funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge en mindre ændring på gruppering 02, 05 og 08 vedrørende hjælp efter 43, således at disse grupperinger kommer til at omfatte udgifterne til hjælp til flygtninge efter 43 og 49 e. De nævnte ændringer har virkning fra og med regnskab Konteringsreglerne vedrørende grupperingerne 01 og 12 under funktion 5.01 er vedlagt som bilag 3. Registreringer vedrørende sygedagpenge i forbindelse med fleksjob Lov nr. 459 af 10. juni 1997 indebærer en omlægning af finansieringen af sygedagpenge i forbindelse med fleksjob. Loven medfører, at kommunen til personer i fleksjob hos en privat arbejdsgiver yder dagpenge i de første 2 uger fra 1. hele fraværsdag. Endvidere yder kommunen til personer i fleksjob hos en offentlig arbejdsgiver dagpenge i 8 uger fra 1. hele fraværsdag. Staten refunderer kommunens udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob i de første 8 uger med 100 pct. Loven indebærer således, at staten finansierer kommunens udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob hos såvel en privat arbejdsgiver som en offentlig arbejdsgiver i de første 8 uger efter 1. fraværsdag. Udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob hos en privat arbejdsgiver ud over de første 8 uger finansieres med 50 pct. af kommunen og 50 pct. af staten. Udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob hos en offentlig arbejdsgiver ud over de første 8 uger afholdes af den offentlige arbejdsgiver. Dvs. at efter de første 8 uger gælder de almindelige finansieringsregler for udgifter til sygedagpenge. Det skal præciseres, at de udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob, som finansieres af staten med 100 pct., skal registreres på gruppering 13 Sygedagpenge i øvrigt under funktion 8.52 Anden gæld. Kommunens udgifter til sygedagpenge til personer i fleksjob hos en privat arbejdsgiver ud over 8 uger registreres på gruppering 03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion under funktion 5.71 Sygedagpenge. Ændringerne er gældende fra og med regnskab 1998.

3 3 Ændret finansiering af udgifterne til førtidspension til personer mellem 60 og 67 år. Som følge af ændringerne i lov om social pension og lov om delpension ændres finansieringen af kommunernes udgifter til førtidspension efter 14, 16 og 18 til personer mellem 60 og 67 år. Den statslige refusion af kommunernes udgifter til førtidspension til personer under 67 år fastsættes til 50 pct., mens staten hidtil har refunderet 100 pct. af kommunens udgifter til pension til personer fyldt 60 år. De eksisterende grupperinger på funktion 5.68 for højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion og for forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion anvendes til registrering af udgifterne til nye førtidspensionister mellem 60 og 67 år. Dog ændres gruppering 02 og 04 så de også omfatter udgifter til almindelig førtidspension. Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.68 er vedlagt som bilag 4. Ændringerne er gældende fra og med regnskab Det bemærkes, at med virkning fra den 1. juli 1998 afholder staten den fulde udgift til pension til personer med fast bopæl i udlandet, jf. 52, stk. 3 i lov om social pension. Udgifterne til førtidspension til personer med fast bopæl i udlandet skal derfor fra den 1. juli 1998 ikke registreres i det kommunale budget- og regnskabssystem, da pensionerne udbetales af Den Sociale Sikringsstyrelse og finansieres 100 pct. af staten. Konsekvenser af ændret finansiering af udgifter til personlige tillæg. På funktion 5.67 Personlige tillæg m.v. foretages nogle konsekvensrettelser som følge af, at den statslige refusion af udgifter til personlige tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige eller ganske særlig vanskelige, ændres fra 75 pct. til 50 pct. Den statslige refusion af udgifter til personlige tillæg til varme og petroleum forbliver uændret 75 pct. Der oprettes derfor en ny gruppering under dranst 2, således at der kan skelnes mellem refusion af udgifter med henholdsvis 50 og 75 pct. refusion. Desuden oprettes der under dranst 1 en gruppering 93 til registrering af tilbagebetalinger af personlige tillæg, som er udbetalt med 75 pct. refusion før 1. Januar Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.67 er vedlagt som bilag 5. Ændringerne er gældende fra og med regnskab Registreringer vedrørende tilskud til forældre, der vælger privat børnepasning. Tilskud til privat børnepasning efter bistandslovens 63a afskaffes pr. 31/ Udgifterne til dette tilskud bliver efter den gældende kontoplan registreret på gruppering 18 under funktion 5.10 Fælles formål. Derimod gøres forsøgsordningen med frit valg af dagpasningsordning permanent fra den 1. januar 1998 gennem indsættelsen af en ny 63b i bistandsloven (pr. 1. juli i lov om social service). Udgifterne hertil skal registreres på funktion 5.10 gruppering 18, der ændrer navn til: Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 63b). Det skal bemærkes, at eventuelle tilbagebetalinger af uforbrugte statslige tilskud i forbindelse med

4 4 forsøgsordningen, hvilket først vil ske i 1998, ikke må registreres på gruppering 18. Disse må registreres på en frivillig gruppering. Fast kontaktperson for børn og unge. Der er med lov nr. 327 af 14. maj 1997 tilføjet en ny nr. 7 under 33, stk. 2 i bistandsloven vedrørende en ny ordning om fast kontaktperson for børn og unge. Udgifterne til den faste kontaktperson for børn og unge skal registreres på funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge sammen med de øvrige forebyggende foranstaltninger efter 33, stk. 2 med virkning fra og med regnskab Med venlig hilsen Mona Jensen

5 5 Bilag 1 Kontoplan for funktion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 1 Drift 02 Ledighedsydelse til flygtninge med 100 pct. refusion 03 Ledighedsydelse til flygtninge med 75 pct. refusion 04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 07 Ledighedsydelse med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion 02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge med 100 pct. refusion 03 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge med 75 pct. refusion 04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. 05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse 50 pct. refusion Konteringsregler for funktion 5.41 På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, og udgifter til ledighedsydelse, jf. afsnit III A i lov om social bistand. På funktion 5.41 anvendes art 5.2. Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i fleksjob registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet. For hver gruppering under funktion 5.41 skal der føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 2. december 1993 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion på visse dele af det sociale område. På funktion 5.41 er der autoriseret en række driftsgrupperinger: 02 Ledighedsydelse til flygtninge med 100 pct. refusion Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 100 pct. statsrefusion til flygtninge, som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er blevet ledige, jf. 49 d. 03 Ledighedsydelse til flygtninge med 75 pct. refusion Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 75 pct. statsrefusion til flygtninge, som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er blevet ledige, jf. 49 d. 04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. 49 b, stk. 2-4.

6 6 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. 49 b, stk Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ikke modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsens ophør, jf. 3, stk. 2 i lov nr. 459 af 10. juni Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. 49 b, stk Ledighedsydelse med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. statsrefusion til personer, som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er blevet ledige, jf. 49 d.

7 7 Bilag 2 Kontoplan for funktion 5.41 (Gældende fra 1. juli 1998) 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 1 Drift 02 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion 03 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 75 pct. refusion 04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 07 Ledighedsydelse med 50 pct. refusion 08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion 02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion 03 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 75 pct. refusion 04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. 05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion Konteringsregler for funktion 5.41 På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob, og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. På funktion 5.41 anvendes art 5.2. Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i fleksjob og skånejob registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet. For hver gruppering under funktion 5.41 skal der føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. af. 199 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion på visse dele af det sociale område. På funktion 5.41 er der autoriseret en række driftsgrupperinger: 02 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 100 pct. statsrefusion til flygtninge, som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er blevet ledige, jf. 74. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til flygtninge, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, og hvortil staten yder 100 pct. refusion, jf. 76, stk. 2.

8 8 03 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 75 pct. refusion Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 75 pct. statsrefusion til flygtninge, som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er blevet ledige, jf. 74. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til flygtninge, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, og hvortil staten yder 75 pct. refusion, jf. 76, stk Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. 72, stk Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. 72, stk Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ikke modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsens ophør, jf. 3, stk. 2 i lov nr. 459 af 10. juni Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen til personer, der ikke modtager social pension, og som er ansat i fleksjob, jf. 72, stk Ledighedsydelse med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. statsrefusion til personer, som har været ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er blevet ledige, jf Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, og hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf. 76, stk. 2. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. 114 i lov om social service.

9 9 Bilag 3 Konteringsregler for funktion 5.01 gruppering 01 og Lønvederlag og hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed ( 43, stk. 8 og 9) Her registreres udgifter til løn eller løntilskud ved optræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked, jf. 43, stk. 8. Endvidere registreres udgifter til hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed, jf. 43, stk Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber ( 49 e) Her registreres udgifter til hjælp til værktøj og arbejdsredskaber samt hjælp til kortvarige kurser til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der er ansat eller som skal ansættes på arbejdsmarkedet, jf. 49 e.

10 10 Bilag 4 Kontoplan for funktion Førtidspension med 50 pct. refusion 1 Drift 01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 03 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet 04 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet 2 Statsrefusion 01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 03 Berigtigelser Konteringsregler for funktion 5.68 Registreringen af indtægter og udgifter til førtidspension afhænger af, hvorvidt der ifølge lov om social pension, jf. bekendtgørelse nr. 612 af 24. juni 1996, som senest ændret ved lov nr. 456 af 10. juni 1997, ydes 50 pct. eller 100 pct. statsrefusion. På funktion 5.68 registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspensioner, hvortil der ifølge loven ydes 50 pct. statsrefusion. Endvidere registreres (frem til 1. juli 1998) den kommunale andel af førtidspensioner med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet, som skal modregnes ved den løbende anmodning om statsrefusion af sociale udgifter. På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene eller af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. refusion. På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion. Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensioner til personer under 67 tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. refusion. På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion. Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var

11 11 tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet almindelig førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. refusion. Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension til personer under 67 tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. refusion. 03 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet Her registreres den kommunale andel af højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet. Registreringen foretages på art Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet Her registreres den kommunale andel af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion til personer med fast bopæl i udlandet. Registreringen foretages på art 4.6. Tilbagebetaling af førtidspension med 50 pct. refusion registreres på de relevante grupperinger 01, 02, 03 og 04.

12 12 Bilag 5 Kontoplan for funktion Personlige tillæg m.v. 1 Drift 01 Personlige tillæg med 50 pct. refusion 02 Medicintilskud med 50 pct. refusion 03 Varmetillæg med 75 pct. refusion 93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før Statsrefusion 01 Refusion af personlige tillæg m.v. med 50 pct. refusion 02 Refusion af varmetillæg med 75 pct. refusion 03 Berigtigelser Konteringsregler for funktion 5.67 På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 01 Personlige tillæg med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til personlige tillæg, bortset fra medicintilskud, til pensionister med 50 pct. refusion efter 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension. 02 Medicintilskud med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til personlige tillæg i form af medicintilskud til pensionister med 50 pct. refusion efter 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension. 03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, 17, stk. 2 og 4 Her registreres udgifter til personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister med 75 pct. refusion efter 17, stk. 2 i lov om social pension og udgifter til tillæg til udgifter til petroleum til pensionister med 75 pct. refusion efter 17, stk. 4 i samme lov. 93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før Her registreres tilbagebetalinger af personlige tillæg, herunder medicintilskud, efter 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension, jf. 43, som er udbetalt før 1. Januar 1998 med 75 pct. refusion, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar Det bemærkes, at alle øvrige tilbagebetalinger af personlige tillæg registreres på de relevante grupperinger 01, 02 og 03.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 38. omgang Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 31. januar 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1995/1562-8 si\br93\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Til samtlige kommuner 8. juli 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 8. juli 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 8. juli 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1996/1562-9 si\br94\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er efter

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Orientering om 48. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner. Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 48. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner. Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Dato 21-12-2018 Orientering om 48. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Høring over udkast til orientering om 48. omgang rettelsessider til Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring over udkast til orientering om 48. omgang rettelsessider til Budget- og regnskabssystem for kommuner Til de høringsrelevante parter Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2018-1882 Doknr. Dato 21-11-2018 Høring over udkast til orientering om 48. omgang rettelsessider

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. maj 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:orientering maj 1998 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Besøg på Ballerup Sprogcenter

Besøg på Ballerup Sprogcenter Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 6 incl.) Besøg på Ballerup Sprogcenter Udvalget besluttede på mødet i december besøge Ballerup Sprogcenter. Redegørelse

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere