Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri"

Transkript

1 Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere oplysninger. 1

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Generelle overvejelser i forhold til specialet Indledende overordnet redegørelse for implementeringen af specialevejledningen hos ansøger Beskrivelse af den planlagte organisering af 4 akutområdet i forhold til specialet Beskrivelse af sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer og sygehusmatrikler Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer Implementering Udvikling og fremtidsplaner 6 3 Specialets hovedfunktionsniveau Overordnet beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne i specialet Overordnet beskrivelse af opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af hovedfunktioner i specialet Andre oplysninger vedr. hovedfunktioner i specialet 9 4 Specialets regionsfunktionsniveau Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Beskrivelse af den planlagte organisering af regionsfunktionerne i specialet Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af regionsfunktioner i specialet Formaliseret samarbejde Udefunktioner Andre oplysninger vedr. regionsfunktioner i specialet 14 5 Specialets højtspecialiserede niveau Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Beskrivelse af den planlagte organisering af højtspecialiserede funktioner i specialet Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af højtspecialiserede funktioner i specialet Formaliseret samarbejde Udefunktioner Andre oplysninger vedr. højtspecialiserede funktioner i specialet 17 2

3 2 Generelle overvejelser i forhold til specialet 2.1 Indledende overordnet redegørelse for implementeringen af specialevejledningen hos ansøger Der efterspørges en kort redegørelse for, hvordan specialevejledningen, på tværs af hovedfunktionsniveau, regions- og højtspecialiseret niveau, er implementeret i regionen/på det private sygehus, herunder eventuelle udfordringer (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus allerede er godkendt til varetagelse af specialfunktioner i specialet) Både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien er organiseret som ét hospital beliggende på flere matrikler i Region Midtjylland. Psykiatrien varetages på følgende matrikler i Region Midtjylland: Aarhus Universitetshospital, Aarhus Aarhus Universitetshospital, Risskov Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg Regionspsykiatrien Midt, Skive Regionspsykiatrien Midt, Viborg Der varetages behandling på hovedfunktionsniveau på alle matriklerne, undtagen Aarhus Universitetshospital, Aarhus, der alene varetager regionsfunktionen Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser. Alle regionsfunktioner med undtagelse af funktionen Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser i den gældende specialevejledning varetages på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Flere regionsfunktioner varetages endvidere i Regionspsykiatrien Vest, Herning, mens Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro og Regionspsykiatrien Midt, Viborg hver især varetager én enkelt regionsfunktion. De tildelte højtspecialiserede funktioner i den gældende specialevejledning varetages alle på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Både regionsfunktionen og den højtspecialiserede funktion for voksne med spiseforstyrrelse varetages på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, som behandler alle patienter med spiseforstyrrelse uanset alder. Alle de tildelte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for psykiatrien i Region Midtjylland er implementeret i overensstemmelse med principperne og kravene i den gældende specialevejledning. Det skal dog nævnes, at til trods for at behandlingen bliver varetaget på et højt fagligt niveau som regionsfunktion eller højtspecialiseret funktion i psykiatrien, opleves der udfordringer med korrekt registrering af behandlingen på det rette specialiseringsniveau. Derfor vil indsatsen og fokus yderligere blive styrket på registreringen af funktionsniveauerne. Det skal desuden bemærkes, at 3

4 der fra den gældende til den reviderede specialevejledning er foretaget ændringer i blandt andet grupperingen af diagnoserne for den enkelte specialfunktion og skønnet incidens på landsplan. Til trods for at den aktuelle volumen i de indsendte ansøgningsskemaer er opgjort for specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning af 1. juni 2015, vil den aktuelle volumen for flere af funktionerne således ikke stemme overens med den skønnede incidens i den reviderede specialevejledning, da registreringen af specialfunktionerne henføres til den gældende specialevejledning. 2.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af akutområdet i forhold til specialet Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan organiseringen af akutområdet overordnet opfylder anbefalinger og krav i denne specialevejledning Akutte indlæggelser for psykiatriske patienter sker for nuværende via de visiterede psykiatriske modtagelser i Region Midtjylland. Psykiatrien bliver imidlertid løbende implementeret i Region Midtjyllands akutmodtagelser i perioden fra oktober 2015 på Regionshospitalet Randers og frem til forventeligt udgangen af 2019 på det nye samlede hospital i Vest, Gødstrup. Ultimo 2019 vil psykiatrien således være implementeret på alle de 5 akutmodtagelser i regionen: Aarhus Universitetshospital Det nye samlede hospital i Vest, Gødstrup Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg For mere uddybende beskrivelse af organiseringen af akutområdet i Region Midtjylland henvises til overliggernotatet. 2.3 Beskrivelse af sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer og sygehusmatrikler Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan patientforløb organiseres på tværs af funktionsniveauer, herunder organiseringen af behandling på tværs af sygehusmatrikler i regionen. Region Midtjylland er generelt kendetegnet ved et tæt og velfungerende samarbejde såvel på tværs af funktionsniveauer som på tværs af specialer. Hvis det vurderes, at en psykiatrisk patient har behov for at blive behandlet på et højere eller lavere specialiseringsniveau, sendes en henvisning til Psykiatriens Centrale Visitation i Region Midtjylland, som visiterer patienten til det rette behandlingstilbud på det nødvendige specialiseringsniveau. 4

5 For at sikre det gode behandlingsforløb fortsætter patienten sin behandling i det henvisende behandlingstilbud, indtil patienten har modtaget en tid til behandling i det fremadrettede behandlingstilbud/specialiseringsniveau. Region Midtjylland har endvidere stor opmærksomhed på patientens samlede helbredstilstand, og derfor er forstærket integration og samarbejde mellem psykiatri og somatik et konstant fokusområde i regionen. Hvis en psykiatrisk patient vurderes at have en samtidig somatisk sygdom, sendes en henvisning til det hospital, der varetager behandlingen på det rette specialiseringsniveau. Der er herunder også aftaler mellem behandlingspsykiatrien og somatikken om, at behandlingspsykiatrien både akut og planlagt går tilsyn af patienter, der er indlagte på somatiske afdelinger. Der er udarbejdet fælles regionale og fælles psykiatriske retningslinjer for blandt andet tilsyn af patienter og visitation af patienter både på tværs af specialer og inden for samme speciale. 2.4 Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer Der efterspørges beskrivelse af, hvordan samarbejdet med andre relevante specialer er sikret/sikres fremadrettet med særligt fokus på specialer på forskellige matrikler Psykiatrien har med den gældende specialevejledning et velfungerende samarbejde med følgende specialer, som vil blive videreført med den nye specialevejledning: Børne- og ungdomspsykiatri Anæstesiologi med intensiv niveau 2 Gynækologi-obstetrik Kirurgi Neurologi Intern medicin Behovet for og formen af samarbejdet på tværs af specialer er forskellig for hver enkelt patient og i løbet af en patients behandlingsforløb, og derfor tager samarbejdet mellem specialerne udgangspunkt i det enkelte unikke tilfælde. Samarbejdet og opmærksomheden på tidlig opsporing af en eventuel somatisk sygdom sikres imidlertid altid ved, at patienterne i forbindelse med det indledende behandlingsforløb bliver screenet for KRAM-faktorer og somatisk sygdom. Regionsfunktionen Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser varetages ved Afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, Aarhus. Der er et tæt samarbejde omkring udredning og behandling med diverse somatiske specialer ved Aarhus Universitetshospital, Skejby og Aarhus Universitetshospital, Aarhus. I Region Midtjylland understøtter samlingen af Aarhus Universitetshospital på én matrikel i Skejby og samlingen af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Herning, Regionspsykiatrien Vest og Hospitalsenheden Vest i Gødstrup også integrationen og et tættere fysisk samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og somatikken i både de fælles akutmodtagelser og den øvrige behandling af patienterne. 5

6 Der henvises til afsnit 2.3 for oplysninger om samarbejde på tværs af specialer. 2.5 Implementering Der efterspørges en detaljeret plan for implementering af de specialfunktioner i specialeansøgningen, som ikke aktuelt varetages, men som ønskes varetaget, herunder en præcis angivelse af tidshorisont (måned/år). Med henvisning til vedlagte excel-skemaer med detaljerede oplysninger for matriklerne inden for psykiatrien i Region Midtjylland varetages en stor del af regionsfunktionerne og de højtspecialiserede funktioner allerede på matriklerne. Psykiatrien i Region Midtjylland har også allerede en tværfaglig ekspertise på et højt fagligt niveau i de nye specialfunktioner i den reviderede specialevejledning for psykiatrien af 1. juni 2015 og vil derfor kunne implementere alle de ansøgte funktioner med godkendelsen af specialfunktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Udvikling og fremtidsplaner Der efterspørges overvejelser over den fremadrettede udvikling af specialet i regionen/på privathospitalet med fokus på organisatoriske overvejelser, planer om nybyggeri, faglige satsningsområder og lign. Region Midtjylland og herunder psykiatrien arbejder generelt udviklingsorienteret for, at patienterne kan tilbydes den bedste og nyeste behandling. Af tiltag og indsatsområder de kommende år kan eksempelvis nævnes: Samlingen af hospitaler og specialer i de to nye hospitalsbyggerier i henholdsvis Skejby og Gødstrup, som skaber et tættere samarbejde mellem specialer og dermed kan bidrage til en mere helhedsorienteret behandling af patienterne. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en styrket akutstruktur fra 2007 etablerer Region Midtjylland i de kommende år 5 akutmodtagelser i regionen, som skal sikre alle akutte patienter en ensartet og høj kvalitet døgnet rundt samt bedre mulighed for et sammenhængende patientforløb på tværs af specialer. Med henvisning til Psykiatriplan bedre behandling længere liv til flere med psykisk sygdom for Region Midtjylland er et af indsats- og udviklingsområderne i behandlingspsykiatrien en større inddragelse af patienten og de pårørende og herunder at understøtte patienten til at tage aktiv del i og ansvar for egen sundhed for så vidt muligt at være hovedaktør i eget liv. Et fortsat udviklingsområde i Region Midtjylland er endvidere omlægning af stationær behandling til ambulant behandling, hvorfor større inddragelse af patienter og pårørende og 6

7 fokus på egenomsorg jf. ovenstående er vigtige udviklingstendenser. Derfor har behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland også stor fokus på udviklingen af nye behandlingsformer og teknologiske løsninger, som også kan understøtte muligheden for, at patienten så vidt muligt kan blive i eget hjem. Der arbejdes også på fortsat at styrke og udvikle samarbejdet med kommunerne og praksissektoren gennem såvel faste samarbejdsmøder som i det daglige arbejde for at styrke det sammenhængende patientforløb. 7

8 3 Specialets hovedfunktionsniveau NB! Der skal ikke ansøges om varetagelse af hovedfunktioner indenfor specialet, men varetagelsen af hovedfunktionsniveauet ønskes beskrevet nedenfor. 3.1 Overordnet beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne i specialet Der efterspørges bl.a. en beskrivelse af varetagelsen af hovedfunktionsniveauet i specialet, herunder på hvilke sygehusmatrikler hovedfunktionerne varetages. Følgende matrikler i psykiatrien i Region Midtjylland varetager behandling på hovedfunktionsniveau: Aarhus Universitetshospital, Risskov Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg Regionspsykiatrien Midt, Skive Regionspsykiatrien Midt, Viborg 3.2 Overordnet beskrivelse af opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af hovedfunktioner i specialet Beskrivelsen bør tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i specialevejledningen. Med henvisning til anbefalingerne og kravene til varetagelse af specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning og udgivelsen Specialeplanlægning begreber, principper og krav, kan Region Midtjylland bekræfte, at psykiatrien lever op til de generelle forudsætninger og krav til varetagelse af behandlingen på hovedfunktionsniveau og specifikt at: der er særlig opmærksomhed omkring risikovurdering, herunder vurdering af patienters selvmordsrisiko og eventuelle farlighed. Patienter, som har forsøgt selvmord, har haft overvejelser herom eller på anden måde har udvist selvmordsadfærd, henvises til ambulant behandling, og patienter med akut selvmordsfare henvises til akut behandling på psykiatrisk afdeling. der er opmærksomhed på eventuel psykisk og somatisk komorbiditet. 8

9 personalet har de relevante kompetencer og erfaring i varetagelsen af behandlingen. hovedfunktionsniveauet kan få assistance af en speciallæge i psykiatri inden for kort tid. arbejde helhedsorienteret med fokus på den enkelte patient og dermed også behovet for flere forskellige behandlingsformer som fx miljøterapi, psykoterapi, psykofarmakologi og ECT-behandling. psykiatrien jf. punkt 2.3 og 2.4 har et velfungerende samarbejde med de relevante specialer. Retspsykiatriske patienter varetages også på hovedfunktionsniveauet i Region Midtjylland i et formaliseret samarbejde mellem regionsfunktionsniveauet og hovedfunktionsniveauet. Der er også fastlagte samarbejdsmøder med repræsentanter fra hovedfunktionen og den specialiserede retspsykiatri for, at hovedfunktionen bedst muligt understøttes i varetagelsen af behandlingen for målgruppen. Den skriftlige samarbejdsaftale kan rekvireres ved behov herfor. 3.3 Andre oplysninger vedr. hovedfunktioner i specialet Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger, kan de anføres her. Ingen yderligere oplysninger. 9

10 4 Specialets regionsfunktionsniveau 4.1 Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Der efterspørges en redegørelse for, hvordan regionsfunktioner i specialevejledningen er implementeret i regionen/på det private sygehus (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus allerede er godkendt) Der er i den gældende specialevejledning tildelt regionsfunktioner inden for psykiatri på følgende matrikler i Region Midtjylland: Aarhus Universitetshospital, Aarhus Aarhus Universitetshospital, Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Midt, Viborg Jf. punkt 2.1 varetages alle regionsfunktioner med undtagelse af funktionen Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser i den gældende specialevejledning på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Flere regionsfunktioner varetages endvidere i Regionspsykiatrien Vest, Herning, mens Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro og Regionspsykiatrien Midt, Viborg hver især varetager én enkelt regionsfunktion. Regionsfunktionen for voksne med spiseforstyrrelse varetages på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, som behandler alle patienter med spiseforstyrrelse uanset alder. Regionsfunktion Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser varetages i Region Midtjylland i somatisk regi ved Afdelingen for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, Aarhus. Alle de tildelte regionsfunktioner inden for psykiatrien i Region Midtjylland er implementeret i overensstemmelse med principperne og kravene i den gældende specialevejledning 4.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af regionsfunktionerne i specialet Der efterspørges en beskrivelse af den overordnede organisering og varetagelse af regionsfunktionerne, herunder på hvilke sygehusmatrikler regionsfunktionerne ønskes varetaget og begrundelsen herfor, samt hvis der ansøges for flere sygehusmatrikler, hvordan de ansøgte sygehusmatrikler så vil samarbejde om varetagelsen af regionsfunktionerne. Med henvisning til vedlagte excel-skemaer for psykiatrien søger Region Midtjylland regionsfunktioner varetaget på følgende matrikler: Aarhus Universitetshospital, Aarhus 10

11 Aarhus Universitetshospital, Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Midt, Viborg. Alle regionsfunktioner med undtagelse af funktionen Somatoforme lidelser og dissociative lidelser søges også fremadrettet varetaget på Aarhus Universitetshospital, Risskov, idet Aarhus Universitetshospital også fremover udgør rammen om den specialiserede behandling. Regionsfunktionen Somatoforme lidelser og dissociative lidelser søges varetaget ved Aarhus Universitetshospital, Aarhus, der også varetager funktionen i dag. Med udgangspunkt i faktorer som regionsfunktionernes forekomst/volumen, kompleksitet og ressourceforbrug samt med det sigte at kunne tilrettelægge hensigtsmæssige behandlingsforløb og understøtte Region Midtjyllands akutplan søges flere funktioner jf. ovenstående og vedlagte excelskemaer imidlertid varetaget på flere matrikler i psykiatrien i Region Midtjylland. 4.3 Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af regionsfunktioner i specialet Der efterspørges en redegørelse for, hvordan kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning til varetagelse af regionsfunktioner indenfor specialet opfyldes. Redegørelsen skal ske for hver sygehusmatrikel, som planlægges at varetage regionsfunktioner. Afsnittet skal supplere og uddybe oplysningerne i excel-skemaerne, som indsendes for hver sygehusmatrikel. Alle relevante tal-data og ja/nej-besvarelser indtastes i excel-skemaet, og det beskrives nedenfor, hvorledes det enkelte sygehus samlet set lever op til specialevejledningens krav til varetagelse af specialfunktioner i specialet. Hvis der i det indtastede data i excel-skemaet, er afvigelser fra specialevejledningens krav om varetagelse beskrives det desuden nedenfor. Besvarelse for Aarhus Universitetshospital, Aarhus Region Midtjylland søger følgende regionsfunktion i den reviderede specialevejledning for psykiatrien af 1. juni 2015 til varetagelse på Aarhus Universitetshospital, Aarhus: Somatoforme lidelser og dissociative lidelser Funktionen søges til varetagelse ved Afdelingen for Funktionelle Lidelser. Afdelingen har en behandlingskapacitet svarende til ca. 280 nye patienter med visse somatoforme lidelser og funktionelle somatiske syndromer og kan således ikke leve op til de ca patienter angivet i specialevejledningen. Hertil kommer, at mellem 1/3 og halvdelen af patienterne er henvist primært fra Region Nordjylland og Region Syddanmark med enkelte henvisninger fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. I forhold til Region Syddanmark er der indgået aftale om, at patienterne først henvises efter at have været visiteret fra Psykiatrisk Afdeling i Odense. Afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, Aarhus fungerer således reelt set som en højtspecialiseret afdeling. Afdelingen behandler kun patienter, der opfylder kravene til forskningsdiagnosen Bodily Distress Syndrome multiorgan type, patienter der opfylder kravene for forskningsdiagnosen Bodily Distress Syndrome, almen type (dvs. kronisk træthedssyndrom eller neuroasteni) samt forskningsdiagnosekriterierne for helbredsangst, dvs. hypokondri. 11

12 Afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitethospital, Aarhus har omfattende forskningsaktiviteter med et omfattende nationalt og internationalt samarbejde. Der er tillige omfattende oplysnings- og undervisningsaktiviteter. Der er ved afdelingen 1 lærestolsprofessor, 3 kliniske lektorer og en ½ adjunkt. Besvarelse for Aarhus Universitetshospital, Risskov Region Midtjylland søger alle regionsfunktioner med undtagelse af funktionen Somatoforme lidelser og dissociative lidelser i den reviderede specialevejledning for psykiatrien af 1. juni 2015 til varetagelse på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Regionsfunktionen for voksne med spiseforstyrrelse søges herunder fortsat varetaget på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, som behandler alle patienter med spiseforstyrrelse uanset alder. Aarhus Universitetshospital, Risskov varetager allerede hovedparten af regionsfunktionerne og har en stor tværfaglig ekspertise til at varetage de enkelte nye regionsfunktioner i den reviderede specialevejledning på et højt fagligt niveau samt lever op til Sundhedsstyrelsens angivne krav og principper for varetagelse af regionsfunktionerne. Aarhus Universitetshospital, Risskov kan jf. punkt 2.5 implementere de ansøgte regionsfunktioner med godkendelsen af specialfunktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Besvarelse for Regionspsykiatrien Vest, Herning Region Midtjylland søger følgende 5 regionsfunktioner i den reviderede specialevejledning for psykiatrien af 1. juni 2015 til varetagelse i Regionspsykiatrien Vest, Herning: Demens og svær adfærdsforstyrrelse Skizofreni og skizofrenilignende tilstande Affektive lidelser Personlighedsforstyrrelser ADHD Regionspsykiatrien Vest, Herning varetager allerede størstedelen af de ansøgte regionsfunktioner og har ekspertisen til at varetage de få nye ansøgte regionsfunktioner på et højt fagligt niveau samt lever op til Sundhedsstyrelsens angivne krav og principper for varetagelse af regionsfunktionerne. Regionspsykiatrien Vest, Herning kan jf. punkt 2.5 implementere de ansøgte regionsfunktioner med godkendelsen af specialfunktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Besvarelse for Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Region Midtjylland søger følgende 2 regionsfunktioner i den reviderede specialevejledning for psykiatrien af 1. juni 2015 til varetagelse i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro: PTSD Traumatiserede Flygtninge Regionspsykiatrien Vest, Holstebro varetager allerede regionsfunktionen for Traumatiserede flygtninge og har den faglige ekspertise til at varetage regionsfunktionen for PTSD samt lever op til Sundhedsstyrelsens angivne krav og principper for varetagelse af regionsfunktionerne. 12

13 Regionspsykiatrien Vest, Holstebro kan jf. punkt 2.5 implementere de ansøgte regionsfunktioner med godkendelsen af specialfunktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Besvarelse for Regionspsykiatrien Midt, Viborg Region Midtjylland søger følgende 5 regionsfunktioner i den reviderede specialevejledning for psykiatrien af 1. juni 2015 til varetagelse i Regionspsykiatrien Midt, Viborg: Skizofreni og skizofrenilignende tilstande Affektive lidelser Angst- og tvangslidelser Personlighedsforstyrrelser Retspsykiatri Regionspsykiatrien Midt, Viborg varetager aktuelt regionsfunktionen Retspsykiatri, men har allerede en stor tværfaglig ekspertise i de nye regionsfunktioner og lever op til Sundhedsstyrelsens angivne krav og principper for varetagelse af regionsfunktionerne. Regionspsykiatrien Midt, Viborg kan jf. punkt 2.5 implementere de ansøgte regionsfunktioner med godkendelsen af specialfunktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Opgørelse af data i excel-skemaerne til specialeansøgningen Region Midtjylland har opgjort dataene for antal nye patienter og antal patientforløb i excelskemaerne på følgende måde, hvilket Sundhedsstyrelsen også er orienteret om under ansøgningsprocessen: Aktuelt antal nye patienter per år (tal): Defineres som antal opstartede forløb per år (dvs. at samme patient godt kan tælle for flere forløb). Aktuelt antal patientforløb per år (tal): Defineres som alle forløb per år (herunder også forløb der er opstartet i tidligere år) Efter aftale med Sundhedsstyrelsen er der ikke udfyldt data for Aktuelt antal procedurer per år (antal) og Forventet antal procedurer per år (antal), idet antal ambulante besøg og antal sengedage for funktionerne ikke er relevante oplysninger for Sundhedsstyrelsen med henblik på at kunne vurdere varetagelsen af specialfunktionerne. Samtidig har Sundhedsstyrelsen oplyst, at det ikke er nødvendigt at angive Forventet antal patientforløb per år, hvorfor dette er undladt, da disse data i højere grad vil være baseret på et skøn. Der er for regionsfunktionen Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveauet vedrørende behandling af patienter med graviditetsønske, gravide og ammende ikke angivet en forventet volumen, da funktionen for nuværende ikke er registreret med en ICD-10 diagnosekode, hvormed den angivende volumen også udelukkende vil være af skønsmæssig karakter. Endelig skal det nævnes, at der fra den gældende til den reviderede specialevejledning er foretaget flere ændringer i blandt andet diagnoserne for den enkelte specialfunktion og skønnet incidens på landsplan. Til trods for at den aktuelle volumen i vedhæftede excel-skema er opgjort for specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning af 1. juni 2015, vil den aktuelle volumen for flere funktioner således ikke stemme overens med det skønnedes incidens i den reviderede specialevejledning, da registreringen af specialfunktionerne henføres til den gældende specialevejledning. Samtidig er det erfaret, at tillægskoden for regionsfunktionsniveauet ikke 13

14 konsekvent er blevet registreret for alle patienter, hvilket kan have en indvirkning på validiteten af dataene for den aktuelle volumen. 4.4 Formaliseret samarbejde Såfremt funktioner i specialet søges varetaget i et formaliseret samarbejde med andre sygehusmatrikler i eller uden for regionen, bedes dette beskrevet og præciseret nærmere, herunder hvilke sygehusmatrikler, der indgår i det planlagte formaliserede samarbejde, og hvilke konkrete funktioner, det drejer sig om. Den konkrete aftale om formaliseret samarbejde kan eventuelt vedlægges, men dette er kun et krav, hvis det fremgår specifikt af ansøgningsmaterialets specialevejledning, jf. Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav tilgængelig fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Region Midtjylland søger ikke om funktioner for psykiatrien, der skal varetages i et formaliseret samarbejde. 4.5 Udefunktioner Såfremt der planlægges med brug af udefunktioner inden for specialet, skal dette beskrives nærmere, herunder hvilke konkrete funktioner det drejer sig om. Der er ikke planlagt udefunktioner for psykiatrien i Region Midtjylland. 4.6 Andre oplysninger vedr. regionsfunktioner i specialet Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger som er særligt relevante for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, kan de anføres her. Der kan fx angives relevant dokumentation for kvalitet i varetagelsen af udvalgte regionsfunktioner, særlig forskningsaktivitet eller lign. Ingen yderligere oplysninger. 14

15 5 Specialets højtspecialiserede niveau 5.1 Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Der efterspørges en redegørelse for, hvordan højtspecialiserede funktioner i specialevejledningen er implementeret i regionen/på det private sygehus (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus allerede er godkendt) Jf. punkt 2.1 varetages de højtspecialiserede funktioner for psykiatrien i den gældende specialevejledning på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Alle de tildelte højtspecialiserede funktioner inden for psykiatrien i Region Midtjylland er implementeret i overensstemmelse med principperne og kravene i den gældende specialevejledning. 5.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af højtspecialiserede funktioner i specialet Der efterspørges en beskrivelse af den overordnede organisering og varetagelse af de højtspecialiserede funktioner, herunder på hvilke sygehusmatrikler højtspecialiserede funktioner ønskes varetaget og begrundelsen herfor, samt hvis der ansøges for flere sygehusmatrikler, hvordan de ansøgte sygehusmatrikler så vil samarbejde om varetagelsen af de højtspecialiserede funktioner. Region Midtjylland ønsker at sikre den tilstrækkelige volumen og ekspertise til at opretholde en specialiseret behandling af høj kvalitet, og at Aarhus Universitetshospital også fremover udgør rammen om den specialiserede behandling. Derfor søges de højtspecialiserede funktioner fortsat kun varetaget på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Region Midtjylland søger følgende højtspecialiserede funktioner i den reviderede specialevejledning for psykiatrien af 1. juni 2015 varetaget på Aarhus Universitetshospital, Risskov: Behandling af personer med tanke om at udøve sædelighedskriminelle handlinger og dømte sædelighedskriminelle. Diagnostik og behandling af særligt komplicerende somatiske og psykiatriske tilstande med seksuelle forstyrrelser, specielle handicap, intersex tilstande med seksuelle problemer i forbindelse med vold, incest og lignende. Spiseforstyrrelse hvor patienten har været igennem et relevant behandlingsforløb på regionsfunktionsniveau uden tilstrækkelig effekt. 15

16 Den højtspecialiserede funktion for voksne med spiseforstyrrelse søges fortsat varetaget på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, som behandler alle patienter med spiseforstyrrelse uanset alder. Traumatiserede flygtninge med samtidig svær psykisk og/eller somatisk komorbiditet. Psykiatriske lidelser, primært svær PTSD med eller uden komorbiditet på baggrund af tjenesterelaterede belastninger i relation til militærtjeneste, primært udsendelse. 5.3 Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af højtspecialiserede funktioner i specialet Der efterspørges en redegørelse for, hvordan kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning til varetagelse af højtspecialiserede funktioner indenfor specialet opfyldes. Redegørelsen skal ske for hver sygehusmatrikel, som planlægges at varetage højtspecialiserede funktioner. Afsnittet skal supplere og uddybe oplysningerne i excel-skemaerne, som indsendes for hver sygehusmatrikel. Alle relevante tal-data og ja/nej-besvarelser indtastes i excel-skemaet, og det beskrives nedenfor, hvorledes det enkelte sygehus samlet set lever op til specialevejledningens krav til varetagelse af specialfunktioner i specialet. Hvis der i det indtastede data i excel-skemaet, er afvigelser fra specialevejledningens krav om varetagelse beskrives det desuden nedenfor. Alle de ansøgte højtspecialiserede funktioner for psykiatrien søges jf. punkt 5.2 udelukkende varetaget på Aarhus Universitetshospital, Risskov for også fremadrettet at kunne sikre, at der kan tilbydes en specialiseret behandling af høj faglig kvalitet under hensynstagen til en effektiv ressourceudnyttelse. Aarhus Universitetshospital, Risskov varetager allerede i dag alle de ansøgte højtspecialiserede funktioner i den reviderede specialevejledning og lever op til Sundhedsstyrelsens angivne krav og principper for varetagelse af de højtspecialiserede funktioner. Derfor vil de ansøgte højtspecialiserede funktioner med udgangspunkt i ovenstående allerede være implementeret ved en godkendelse af specialfunktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Opgørelse af data i excel-skemaerne til specialeansøgningen Region Midtjylland har opgjort dataene for antal nye patienter og antal patientforløb i excelskemaerne på følgende måde, hvilket Sundhedsstyrelsen også er orienteret om under ansøgningsprocessen: Aktuelt antal nye patienter per år (tal): Defineres som antal opstartede forløb per år (dvs. at samme patient godt kan tælle for flere forløb). Aktuelt antal patientforløb per år (tal): Defineres som alle forløb per år (herunder også forløb der er opstartet i tidligere år) Efter aftale med Sundhedsstyrelsen er der ikke udfyldt data for Aktuelt antal procedurer per år (antal) og Forventet antal procedurer per år (antal), idet antal ambulante besøg og antal 16

17 sengedage for funktionerne ikke er relevante oplysninger for Sundhedsstyrelsen med henblik på at kunne vurdere varetagelsen af specialfunktionerne. Samtidig har Sundhedsstyrelsen oplyst, at det ikke er nødvendigt at angive Forventet antal patientforløb per år, hvorfor dette er undladt, da disse data i højere grad vil være baseret på et skøn. Endeligt skal det nævnes, at der fra den gældende til den reviderede specialevejledning er foretaget flere ændringer i blandt andet diagnoserne for den enkelte specialfunktion og skønnet incidens på landsplan. Til trods for at den aktuelle volumen i vedhæftede excel-skema er opgjort for specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning af 1. juni 2015, vil den aktuelle volumen for flere funktioner således ikke stemme overens med det skønnedes incidens i den reviderede specialevejledning, da registreringen af specialfunktionerne henføres til den gældende specialevejledning. Samtidig er det erfaret, at tillægskoden for det højtspecialiserede funktionsniveau ikke konsekvent er blevet registreret for alle patienter, hvilket kan have en indvirkning på validiteten af dataene for den aktuelle volumen. 5.4 Formaliseret samarbejde Såfremt funktioner i specialet søges varetaget i et formaliseret samarbejde med andre sygehusmatrikler i eller uden for regionen, bedes dette beskrevet og præciseret nærmere, herunder hvilke sygehusmatrikler, der indgår i det planlagte formaliserede samarbejde, og hvilke konkrete funktioner, det drejer sig om. Den konkrete aftale om formaliseret samarbejde kan eventuelt vedlægges, men dette er kun et krav, hvis det fremgår specifikt af ansøgningsmaterialets specialevejledning, jf. Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav tilgængelig fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Region Midtjylland søger ikke om funktioner for psykiatrien, der skal varetages i et formaliseret samarbejde. 5.5 Udefunktioner Såfremt der planlægges med brug af udefunktioner inden for specialet, skal dette beskrives nærmere, herunder hvilke konkrete funktioner det drejer sig om. Der er ikke planlagt udefunktioner for psykiatrien i Region Midtjylland. 5.6 Andre oplysninger vedr. højtspecialiserede funktioner i specialet Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger som er særligt relevante for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, kan de anføres her. Der kan fx angives relevant dokumentation for kvalitet i varetagelsen af udvalgte højtspecialiserede funktioner, særlig forskningsaktivitet eller lign. 17

18 Det er aftalt med Region Nordjylland, at nordjyske patienter, som skal modtage behandling på højtspecialiseret funktionsniveau, sendes til Region Midtjylland for at modtage behandling. Derfor er Region Nordjyllands befolkningsunderlag iberegnet det samlede befolkningsunderlag for de højtspecialiseret funktioner i Region Midtjyllands specialeansøgning. 18

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 13. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning for Psykiatri Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Psykiatri Offentlig: Privat: Regionspsykiatrien Vest, Herning SOR ID: 6081000016005 P R: Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (J/) Varetages funktionen aktuelt? (J/) Aktuelt antal nye patienter per år Aktuelt antal patientforløb

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: reumatologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: reumatologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: reumatologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 13. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Nordjylland Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 6. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Specialeansøgning. Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin. Dato: 27. maj 2009

Specialeansøgning. Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin. Dato: 27. maj 2009 Specialeansøgning Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin Dato: 27. maj 2009 Specialeansøgning for Region Midtjylland vedr. IM: Infektionsmedicin 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social Økonomiafdelingen Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Opfølgning budgetforlig

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Farmakologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 10.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne)

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) Bilag 1 Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 09.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Introduktion til Psykiatri og Social

Introduktion til Psykiatri og Social Introduktion til Psykiatri og Social Ved koncerndirektør Anne Jastrup Psykiatri og Social Disposition Organisering Rammebetingelser Psykiatrien Nøgletal, vision, målgrupper og udfordringer Socialområdet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk farmakologi

Specialevejledning for Klinisk farmakologi Specialevejledning for Klinisk farmakologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Psykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet Med vedtagelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk TIL DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS, DOS FORMAND PER KJAERSGAARD-ANDERSEN s svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk kirurgi. udmeldte den 22. juni 2010 placeringen

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. dermato-venerologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 8. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere