Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af personligt beskyttelsesudstyr"

Transkript

1 Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved hændelser med kemiske stoffer, der ikke er eksplosionsfarlige, radioaktive eller smittefarlige. Kapitlet omhandler heller ikke emner som faldsikring, skridsikring, støjværn, gnistfrit udstyr og beskyttelse mod vejr/vind, spidse og skarpe genstande og øvrige særlige farer på skadestedet. Kemiske stoffer findes i tre forskellige tilstandsformer: gasser, væsker og faste stoffer. Uafhængig af tilstandsformen kan de kemiske stoffer have forskellige farlige egenskaber: Eksplosiv, brandfarlig, oxiderende, giftig, ætsende eller miljøfarlige. Kombinationen af tilstandsform og farlige egenskaber giver mange forskellige muligheder for at påvirke kroppen, hvorfor hændelser med kemiske stoffer kræver særlig personlig beskyttelse af mandskabet for at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig indsats. Kemiske stoffers effekt på kroppen bestemmes af de farlige egenskaber og den måde, hvorpå man udsættes for stoffet. De primære måder, hvorpå kemiske stoffer kan optages, og dermed påvirke kroppen, er gennem munden (via mundhulen eller mave/tarm-kanalen), gennem huden, ved indånding eller ved injektion. Eliminering af disse eksponeringsveje ved anvendelse af egnet personlig beskyttelse beskytter derfor kroppen mod effekterne af kemiske stoffer. Afhængig af situationen og det kemiske stof anvendes normal indsatsbeklædning (med eller uden fuld åndedrætsbeskyttelse), beskyttelsesdragt (med eller uden fuld åndedrætsbeskyttelse) eller kemikalieindsatsdragt (altid med fuld åndedrætsbeskyttelse). Endvidere skal der tages hensyn til om mandskabet er i direkte kontakt med det kemiske stof eller om mandskabet er i fareområdet uden direkte kontakt. Information om anbefalet personlig beskyttelse for specifikke kemiske stoffer kan findes i Informationssystemet om kemiske stoffer. Resistenstabeller Kemikalieindsatsdragter og beskyttelsesdragter går samlet under betegnelsen kemikaliebeskyttelsesdragter. Mange kemikaliebeskyttelsesdragter vil være testet og godkendt efter europæiske standarder. Standarderne er minimumsstandarder, og dragter godkendt efter samme standard er ikke nødvendigvis lige resistente overfor de samme kemikalier. Afhængig af dragtmateriale, dragttykkelse og forarbejdning kan specifikationerne og resistenstiderne variere. I Informationssystemet er det derfor nødvendigt at referere til kemikaliebeskyttelsesdragter, som ifølge producenten af dragten er egnet til beskyttelse mod det konkrete stof. Bemærk, at der for dragter med påsatte handsker findes separate resistenstider for handskerne. Der kan desuden findes separate resistenstider for selve dragtmaterialet og konkrete delelementer på dragten, eksempelvis syninger, lynlåse og andre svage punkter. 29

2 Luftforsynet åndedrætsværn Filtrerende åndedrætsværn Anvendelse af luftforsynet åndedrætsværn gør brugeren uafhængig af den omgivende atmosfære, fx ved hjælp af trykflaskeapparat. beskytter derfor kroppen mod eksponering ved indånding eller indtagelse og anbefales ved håndtering af stoffer, som er giftige, ætsende eller ukendte. skal altid anvendes i tilfælde af brand, i lukkede rum eller ved højere koncentrationer af kemiske stoffer i det fri. Filtrerende åndedrætsværn er opdelt i forskellige typer afhængig af hvilke kemiske stoffer, de yder beskyttelse imod. Anvendelsesområdet er tillige angivet ved en farvekode, se nedenfor. Overordnet inddeles filtrene i partikelfiltre, gasfiltre og kombinationsfiltre. Sidstnævnte yder samtidig beskyttelse mod gas og partikler. Det er vigtigt at huske, at gasfiltre ikke beskytter mod partikler, og partikelfiltre ikke beskytter mod gasser. Gasfiltrene inddeles i tre klasser: Lavkapacitets-filtre (klasse 1), middelkapacitets-filtre (klasse 2) og højkapacitetsfiltre (klasse 3). Tilsvarende inddeles partikelfiltre i tre klasser. Brug af filtrerende åndedrætsværn kræver, at iltkoncentrationen i luften er normal, at det kemiske stof er kendt, at koncentrationen ikke er for høj, at filteret er egnet til beskyttelse mod det pågældende stof, og at stoffet kan erkendes i masken, når det trænger igennem filteret. Disse begrænsninger gør, at filtermasker ikke er egnet til generel beskyttelse af indsatspersonel ved hændelser med kemiske stoffer. Filtermasker bør derfor ikke anvendes med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, og Kemisk Beredskab bør kontaktes inden endelig beslutning om anvendelse. Filtrerende åndedrætsværn mod partikler kan dog anvendes, hvis formålet alene er at fjerne luftbårne partikler fra indåndingsluften. Filtrerende åndedrætsværn mod partikler opdeles på grundlag af deres effektivitet til at tilbageholde faste og væskeformige partikler i tre hovedklasser: P1, P2 og P3. P1- filtre har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor kun i begrænset omfang mod støv (faste partikler). P2-filtre har en større udskillelsesgrad og beskytter derfor i større omfang. Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og vira. P3-filtre har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier og vira. Partikelfiltret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Åndedrætsværn mod partikler bør suppleres med beskyttelse af øjnene. yder også beskyttelse mod partikler. 30

3 Oversigt over filtertyper Kode Farvekode Anvendelsesområde A Brun Gasfilter til beskyttelse mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65 C AX Brun Gasfilter til beskyttelse mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på eller under 65 C B Grå Gasfilter til beskyttelse mod uorganiske gasser som chlor, hydrogencyanid, hydrogensulfid og lignende E Gul Gasfilter til beskyttelse mod sure gasser som svovldioxid, hydrogenchlorid, hydrogenfluorid og lignende K Grøn Gasfilter til beskyttelse mod basiske gasser som ammoniak, trimethylamin og lignende P Hvid Partikelfilter til beskyttelse mod luftbårne partikler SX Violet Gasfilter til beskyttelse mod specielle stoffer efter leverandørens oplysninger Hg Rød Gasfilter til beskyttelse mod dampe fra kviksølv NO Blå Gasfilter til beskyttelse mod nitrøse gasser CO Sort Gasfilter til beskyttelse mod carbonmonoxid Normal indsatsbeklædning består af indsatsdragt, støvler, handsker og hjelm. Dette beskytter kroppen mod eksponering gennem huden af faste stoffer uden sundhedsfare. kan suppleres med fuld åndedrætsbeskyttelse. Anvendelse af normal indsatsbeklædning med fuld åndedrætsbeskyttelse beskytter desuden kroppen mod ikke-sundhedsfarlige gasser og støv, men kun i begrænset omfang mod væsker. anbefales derfor primært anvendt til indsats i direkte kontakt med faste kemiske stoffer og gasser uden sundhedsfare og i situationer i fareområdet uden direkte kontakt, hvor de kemiske stoffer ikke kan påvirke huden eller åndedrætsorganerne. Indsatsdragter, testet efter kravene i europæisk standard EN 469, yder desuden kortvarig beskyttelse mod små mængder af flydende kemikalier. Dragten testes for gennemtrængning af væsker ved 10 sekunders udsættelse for natriumhydroxidopløsning 40 %, saltsyre 36 %, svovlsyre 30 % og o-xylen. Hvis indsatsdragten under indsats udsættes for væskeformige kemikalier bør den aflægges hurtigt, inden der sker gennemtrængning til huden. er er overtræksdragter af plast eller gummi, der kan være til engangs- eller flergangsbrug. Brug af beskyttelsesdragt forudsætter, at den er suppleret med handsker, støvler og ansigtsbeskyttelse af materialer, der yder tilsvarende beskyttelse som dragtmaterialet. en 31

4 kan suppleres med fuld åndedrætsbeskyttelse. er, testet efter kravene i europæisk standard EN 14605, kan være væsketætte kemikaliebeskyttelsesdragter (Type 3) eller spraytætte kemikaliebeskyttelsesdragter (Type 4). anbefales anvendt til indsats med direkte kontakt med faste og væskeformige stoffer, der udgør en brandfare eller sundhedsfare, men som ikke kræver brug af kemikalieindsatsdragt. I modsætning til en kemikalieindsatsdragt er beskyttelsesdragten ikke gastæt og anbefales derfor ikke ved direkte kontakt med giftige eller ætsende stoffer. ens egnethed til direkte kontakt med stoffet fremgår af producentens oplysninger om den anvendte dragts modstandsdygtighed, der sædvanligvis angives som en resistenstid over for stoffet. For at opnå bedst mulig beskyttelse bør Type 4-dragter kun anvendes i situationer, hvor risikoen for direkte kontakt med kemiske stoffer er minimal, eksempelvis ved betjening af rensepunkt under rensning af forurenede personer. Anvendelse af beskyttelsesdragter til indsats ved hændelser med fordråbede eller kølede gasser kan kræve supplerende brug af kuldebeskytttelsesdragt. En kuldebeskyttelsesdragt giver et isolerende lag, der beskytter beskyttelsesdragtens overflade mod den ekstreme kulde, som arbejde med flydende gasser indebærer. Uden brug af kuldebeskyttelsesdragt risikerer nogle dragtmaterialer at revne og blive utætte. Bemærk, at beskyttelsesdragter uanset type ikke yder samme varmebeskyttelse mod brandpåvirkning som en indsatsdragt. Ved risiko for udsættelse for flammer eller strålevarme bør indsatsdragt anvendes under beskyttelsesdragten. Alternativt søges antændelsesfaren minimeret, eksempelvis ved dækning med skum inden indsats. Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragter er gastætte totalbeskyttelsesdragter af plast eller gummi, der kan være til engangs- eller flergangsbrug. Der skal altid være overtryk i en kemikalieindsatsdragt, og anvendelse af kemikalieindsatsdragt inkluderer altid brug af fuld åndedrætsbeskyttelse. Kemikalieindsatsdragter, testet efter kravene i europæisk standard EN 943-2, kan være med trykluftsapparat inden i dragten (Type 1A) eller med trykluftsapparat uden på dragten (Type 1B). Kemikalieindsatsdragter med trykluftsapparat uden på dragten kan have supplerende krav til ekstraudstyr, eksempelvis hætte, for at være godkendt som Type 1B. Brug af kemikalieindsatsdragt anbefales ved direkte kontakt med stoffer, som er giftige, ætsende eller oxiderende. Brug af kemikalieindsatsdragt anbefales også ved håndtering af stoffer, der ved kontakt med vand, herunder luftens fugtighed, omdannes til giftige eller ætsende stoffer. Ved håndtering af ukendte stoffer anvendes også kemikalieindsatsdragt. Kemikalieindsatsdragtens egnethed til direkte kontakt med stoffet fremgår af producentens oplysninger om den anvendte dragts modstandsdygtighed, der sædvanligvis angives som en resistenstid over for stoffet. En kemikalie- 32

5 indsatsdragt vil ikke yde beskyttelse mod alle stoffer i ubegrænset tid, men EN godkendte dragter er som minimum testet på 15 udvalgte kemiske stoffer med forskellige egenskaber. EN godkendte dragter, der har bestået testen for gennemtrængning af alle 15 stoffer i den europæiske standard, vil derfor som minimum kunne anvendes til indsats i 30 minutter. Resistenstider under 30 minutter vil være opnået efter test af dragtmaterialet i konstant direkte kontakt med kemikaliet, hvilket ikke svarer til en typisk situation under indsats. Anvendelse af kemikalieindsatsdragter til indsats ved hændelser med fordråbede eller kølede gasser kan kræve supplerende brug af kuldebeskyttelsesdragt. En kuldebeskyttelsesdragt giver et isolerende lag, der beskytter kemikalieindsatsdragtens overflade mod den ekstreme kulde, som arbejde med flydende gasser indebærer. Uden brug af kuldebeskyttelsesdragt risikerer nogle dragtmaterialer at revne og blive utætte. Visse kemikalieindsatsdragter kan dog anvendes direkte til indsats mod fordråbede og kølede gasser uden brug af kuldebeskyttelse. Bemærk, at kemikalieindsatsdragter ikke yder samme varmebeskyttelse mod brandpåvirkning som en indsatsdragt. Enhver risiko for udsættelse for flammer eller strålevarme bør elimineres inden indsættelse i kemikalieindsatsdragt, og mulige antændelsesfarer søges minimeret, eksempelvis ved dækning med skum. Alternativt bør indsatsdragt anvendes under kemikalieindsatsdragten. Hvis der ikke er risiko for brand, kan kemikalieindsatsdragt benyttes med almindelig undermundering. Andre typer kemikaliebeskyttelsesdragter Ud over kemikalieindsatsdragter (Type 1A og 1B), beskyttelsesdragter (Type 3 og 4) findes også andre kemikaliebeskyttelsesdragter, som yder beskyttelse mod faste luftbårne partikler (Type 5) eller som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (Type 6). Disse er alene medtaget for fuldstændighedens skyld og bør ikke anvendes ved hændelser med kemiske stoffer, der kræver særlig kemikalieresistent beskyttelse af mandskabet. Typer af kemikaliebeskyttelsesdragter Type Beskyttelse Standard Højt 1A Gastæt kemikaliebeskyttelsesdragt ( kemikalieindsatsdragt ) med trykluftsapparat indeni dragten EN Beskyttelsesniveau 1B Gastæt kemikaliebeskyttelsesdragt ( kemikalieindsatsdragt ) med trykluftsapparat udenpå dragten EN Væsketæt kemikaliebeskyttelsesdragt ( beskyttelsesdragt ) EN Spraytæt kemikaliebeskyttelsesdragt ( beskyttelsesdragt ) EN Kemikaliebeskyttelsesdragt, som yder beskyttelse mod faste luftbårne partikler EN ISO Lavt 6 Kemikaliebeskyttelsesdragt, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier EN

6 Anbefalinger ved indsats med specifikke stoftyper Kemiske stoffers egenskaber er helt afgørende for det krævede beskyttelsesniveau ved indsats. Gasser har en lav stoftæthed, hvilket medfører, at kroppen generelt eksponeres for en lille mængde stof. Til gengæld vil gassen bevæge sig frit og trænge ind overalt. Faste stoffer vil typisk have den højeste stoftæthed, men med mindre stoffet støver, så vil det faste stof i vid udstrækning være stationært. Væsker vil derimod have stor stoftæthed samt mulighed for at afgive dampe, hvilket også afspejles i det anbefalede beskyttelsesniveau. Opstilling af helt generelle og entydige regler for anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr ved hændelser med kemiske stoffer lader sig ikke gøre. Nedenfor er derfor angivet anbefalede beskyttelsesniveauer under normale forhold. Tabellen er opdelt i to afhængig af, om der arbejdes i fareområdet med eller uden direkte kontakt med de kemiske stoffer. Højere koncentrationer af kemiske stoffer, støvdannelse, risiko for kroniske sundhedsskader, uønskede reaktioner med vand, brand eller andre særlige forhold kan medføre behov for supplerende beskyttelse og kan derfor ikke indpasses i tabellen nedenfor. Generelt kan redningsberedskabets personel iført normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse dog færdes frit i fareområdet, såfremt direkte kontakt med de kemiske stoffer undgås. Information om anbefalet personlig beskyttelse for specifikke kemiske stoffer kan findes i Informationssystemet om kemiske stoffer. Vejledende personlig beskyttelse ved direkte kontakt Fordråbet gas Gas Væske Fast stof Giftigt Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragt Ætsende Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragt Oxiderende Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragt Kemikalieindsatsdragt Sundhedsskadelig Lokalirriterende Brandfarligt Miljøfarligt Uden særlige farer 34

7 Vejledende personlig beskyttelse inden for sikkerhedsafstanden Fordråbet gas Gas Væske Fast stof Giftigt Ætsende Oxiderende Sundhedsskadelig Lokalirriterende Brandfarligt Miljøfarligt Uden særlige farer Gasser Beskyttelse af åndedrættet og huden mod effekten af direkte kontakt med sundhedsfarlige gasser, der kan være giftige, ætsende eller oxiderende, kræver som minimum en gastæt kemikaliebeskyttelsesdragt af type 1A eller 1B. Ved indsats ved mindre sundhedsfarlige gasser, eksempelvis sundhedsskadelige eller lokalirriterende gasser, kan indsatspersonellet nøjes med at supplere den fulde åndedrætsbeskyttelse med en kemikaliebeskyttelsesdragt af type 3 eller 4. For gasser, der ikke umiddelbart er sundhedsfarlige, eksempelvis brandfarlige eller miljøfarlige gasser, eller gasser uden særlige farer, anvendes alene normal indsatsbeklædning med fuld åndedrætsbeskyttelse. Anvendelse af fuld åndedrætsbeskyttelse er nødvendig for at sikre en tilstrækkelig koncentration af ilt. Fordråbede gasser vil ved fordampning blive meget kolde. Til håndtering af disse gasser bør kemikaliebeskyttelsesdragten derfor suppleres med en kuldebeskyttelsesdragt for at minimere påvirkning af dragtmaterialet. For nogle dragtmaterialer er kuldebeskyttelse dog ikke nødvendig. Indenfor sikkerhedsafstanden, men uden direkte kontakt, er det alene nødvendigt at anvende normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse ved udslip af sundhedsfarlige gasser. Væsker Beskyttelse af kroppen mod effekten af væsker ved direkte kontakt kræver som minimum beskyttelse af åndedrættet, men også i langt hørere grad end for gasser, beskyttelse af huden. Ved indsats ved sundhedsfarlige væsker, der kan være giftige, ætsende eller oxiderende, kræves i lighed for indsats ved gasser en gas- og væsketæt kemikaliebeskyttelsesdragt af type 1A eller 1B. Ved indsats ved mindre sundhedsfarlige væsker, eksempelvis sundhedsskadelige eller lokalirriterende væsker, men også ved brandfarlige og miljøfarlige væsker, kræves en kemikaliebeskyttelsesdragt af type 3 eller 4 suppleret med fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved indsats ved sundhedsfarlige 35

8 væsker inden for sikkerhedsafstanden, men uden direkte kontakt, anbefales normal indsatsbeklædning suppleret med fuld åndedrætsbeskyttelse. For væsker uden særlige farer anvendes alene normal indsatsbeklædning uden fuld åndedrætsbeskyttelse. Der kan efter behov anvendes beskyttelsesdragter som smudsdragter for at forebygge ødelæggelse af indsatsdragter med stærkt farvede, lugtende eller klistrede stoffer. Faste stoffer Beskyttelse af kroppen mod effekten af faste stoffer ved direkte kontakt kræver primært beskyttelse af huden og i mindre grad af åndedrættet, da de faste stoffer ikke er flygtige. Ved indsats ved sundhedsfarlige faste stoffer, der kan være giftige eller ætsende, kræves i lighed for indsats ved gasser og væsker en kemikaliebeskyttelsesdragt af type 1A eller 1B. Ved indsats ved mindre sundhedsfarlige faste stoffer, eksempelvis oxiderende, sundhedsskadelige eller lokalirriterende faste stoffer, kræves en kemikaliebeskyttelsesdragt af type 3 eller 4. For faste stoffer, der er brandfarlige, miljøfarlige eller uden særlige farer, anvendes alene normal indsatsbeklædning uden fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved indsats ved faste stoffer i fareområdet uden direkte kontakt anbefales normal indsatsbeklædning. I situationer med støvdannelse bør der generelt suppleres med beskyttelse af åndedræt og øjne. Der kan efter behov anvendes beskyttelsesdragter som smudsdragter for at forebygge ødelæggelse af indsatsdragter med stærkt farvede, lugtende eller klistrede stoffer. 36

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003.

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Åndedrætsværn Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Arbejdstilsynet (AT) har udsendt At-vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn. Vejledningen erstatter Atmeddelelse nr. 4.09.1 og informerer om reglerne for åndedrætsværn

Læs mere

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Hovedmenu: FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN MED TURBOENHED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN BESKYTTELSESDRAGTER HANDSKER SIKKERHEDSSKO ØJENVÆRN

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Tilvænning. Særligt arbejdstøj. Beskyttelsesdragt. Overtræksdragt. Sådan vedligeholder du de personlige værnemidler. Arbejdshandsker.

Tilvænning. Særligt arbejdstøj. Beskyttelsesdragt. Overtræksdragt. Sådan vedligeholder du de personlige værnemidler. Arbejdshandsker. Særligt arbejdstøj Det er ikke altid, dit almindelige arbejdstøj beskytter dig godt nok. Derfor bør du bruge en beskyttelses- eller en overtræksdragt fx når du maler. Beskyttelsesdragt En beskyttelsesdragt

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død

Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død Mange arbejdsfunktioner foregår, hvor den rette påklædning kan have afgørende betydning for din sikkerhed. Derfor er det vigtigt at vurdere, hvor store

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

At-VEJLEDNING. Åndedrætsværn. D.5.4 Marts 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999. Vejledning om åndedrætsværn og dets brug

At-VEJLEDNING. Åndedrætsværn. D.5.4 Marts 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999. Vejledning om åndedrætsværn og dets brug At-VEJLEDNING D.5.4 Marts 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999 Åndedrætsværn Vejledning om åndedrætsværn og dets brug 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af IKL Produkter HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE MiterAktivator Aktivator kan anvendes til læder,

Læs mere

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje Luftveje 1 Luft Hvad indånder vi? Luften består af 78 % Nitrogen 21 % Oxygen 1 % Andre gasser Kroppens begrænsninger Immunforsvarets svagheder Smitsomme eller giftige partikler Giftige gasser Store mængder

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 22 Ed: 2003-07-19 Team Wash Produktnavn Skum Shampoo (Shampoo +) Producentens varenummer: TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter Leverandør

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

Svenska Lantmännen 205 03 Malmö Telefon: 040/225400 Telefax: 040/945906. Granuleret gødningsprodukt indeholdende ammoniumnitrat, fosfater og salte.

Svenska Lantmännen 205 03 Malmö Telefon: 040/225400 Telefax: 040/945906. Granuleret gødningsprodukt indeholdende ammoniumnitrat, fosfater og salte. 1. NAVN PÅ PRODUKT OG PRODUCENT Svenska Lantmännen 205 03 Malmö Telefon: 040/225400 Telefax: 040/945906 Handelsnavn: Anvendelsesområde: Gødning Oprindelse: Rusland 2. SAMMENSÆTNING/EMNEKLASSIFICERING Kemisk/teknisk

Læs mere

Kemikalie- sikkerhed

Kemikalie- sikkerhed Kemikaliesikkerhed Indledning Denne håndbog er ment som en nem og hurtig oversigt over de risici og forholdsregler, der skal tages i forbindelse med arbejdet med kemikalier. Gennemlæsning af dette hæfte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-oxonia active S PR-nr. 841193 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet Fortynder 1 af 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produkt : Acetone 2-propanon Beskrivelse :

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Clopico 650-129 5 liter

Clopico 650-129 5 liter AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: 5 liter Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23

Læs mere

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler Program Lovgivning Gennemgang af værnemidler Lovgivning Der skal anvendes personlige værnemidler, når arbejdet ikke på anden måde kan udføres forsvarligt Det er arbejdsgiverens ansvar, at de relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 402824 BUFFER (10X) WITH EDTA LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS 7 KINGSLAND GRANGE,

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skyl straks øjnene i mindst 15 minutter. Søg læge.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skyl straks øjnene i mindst 15 minutter. Søg læge. SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4311320 HI-DI FORMAMIDE LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS 7 KINGSLAND GRANGE, WOOLSTON

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 163000 VIDEOJET CLEANING SOLUTION

Læs mere

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Fareidentifikation Xn

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1152322 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 30421-45 Version :1.00 Version dateret :2004-12-21. Blokken 17 3460 Birkerød Danmark +45 45813701 +45 45820051

Sikkerhedsdatablad. 30421-45 Version :1.00 Version dateret :2004-12-21. Blokken 17 3460 Birkerød Danmark +45 45813701 +45 45820051 Side : 1/5 PRODUKTMÆRKNING Etikettering (EF): R-sætninger: S-sætninger: TRANSPORTMÆRKNING: Ikke relevant Ikke relevant. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) . Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 02352 Revideret den: 502006 / JST Anvendelse: Lim til limning af bl.a. PVC. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 5-0-2006 / JST Anvendelse: Lim Leverandør: Renia-Gesellschaft mbh Postfach

Læs mere

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 34 Ed: 2003-09-02 Team Wash Produktnavn Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) Producentens varenummer: TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktnavn: ivarplank Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarplank Facadebeklædning Anvendelse: Leverandør: 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet

Læs mere

Vellugtende aerosol dosisspray beregnet til brug i automatiske mærkevaredispensere

Vellugtende aerosol dosisspray beregnet til brug i automatiske mærkevaredispensere 1. PRODUKT OG VIRKSOMHED Produktnavn: Produkttype: Anvendelse: Leverandør: Adresse: Producent: Udarbejdet af: Tork luftfrisker med frugtduft Luftfrisker Vellugtende aerosol dosisspray beregnet til brug

Læs mere

Tjæreforurening. Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde

Tjæreforurening. Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Tjæreforurening Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde ARBEJDSMILJØ VED HÅNDTERING AF JORD PÅ TJÆREFORURENEDE GRUNDE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.R.K.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.R.K. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

Kun i inherente metervarer

Kun i inherente metervarer 10 FLAME RETARDANT Kun i inherente metervarer FLAME RETARDANT Indeholder et bredt sortiment af flammehæmmende beklædning, som passer til brancher med krav om certificeret beskyttelses-beklædning. Vi arbejder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SALPETERSYRE 62% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. salpetersyre O, C R8, R35 1 + 2

SIKKERHEDSDATABLAD SALPETERSYRE 62% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. salpetersyre O, C R8, R35 1 + 2 da SIKKERHEDSDATABLAD Oprettet: 7. maj 2003 Revisionsdato: 2. nov. 2010 erstatter: 29. apr. 2008 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej

Læs mere

HALVMASKE OG HEL-ANSIGTS- MASKE ÅNDEDRÆTSVÆRN MASKER OG FILTRE

HALVMASKE OG HEL-ANSIGTS- MASKE ÅNDEDRÆTSVÆRN MASKER OG FILTRE HALVMASKE OG HEL-ANSIGTS- MASKE ÅNDEDRÆTSVÆRN MASKER OG FILTRE NPR_DAN_1.indd 1 04/09/2007 11:23:36 HALVMASKE OG HEL-ANSIGTSMASKE MASKER OG FILTRE Scott s omfattende sortiment af halv- og helansigtsmaske

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk MDI brugere 1 Version09/06 2 Walk the Talk - MDI brugere Indhold Væsentlige data God praksis Når ting går skævt... Dialog 3 MDI-klassificering i henhold

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF LEVERANDØR. Produktets navn og nummer: Pindstrup 4-1-5 Gødning PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig. Markedsførende virksomhed: Sirena-soap ApS Adresse: Bygmestervej 7, 9560

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Uarbejdet den 18.11-2013, erstatter 12.01-2011 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Motorolie 15W/40

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Overholder 91/155/EØF 2001/58/EF Europa SIKKERHEDSDATABLAD Mighty Pen CW700 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Kemisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Plastic Padding Bådplast Side 1 fra 6 SDB-nr. : 270093 V001.0 revideret d.: 13.03.2008 Trykdato: 20.09.2011 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

filtrerende Åndedrætsværn 2007/2008

filtrerende Åndedrætsværn 2007/2008 filtrerende Åndedrætsværn 2007/2008 Indhold Værd at vide... 3 Filtrerende r... 10 Hel- og halvmasker... 20 SB program... 28 Tilbehør... 32 A breath of fresh air Man bør altid undgå at indånde stoffer,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Danpor D

SIKKERHEDSDATABLAD Danpor D 1. Identifikation af materiale og leverandør Produktnavn: Produkttype: Leverandør: Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren Termoplastisk Danpor A/S Sletten 1 8543 Hornslet Telefon: 86 99 55

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Side 1 of 1 Udstedelsesdato: 4 December, 2014 1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR Produktnavn Restore Anvndelse Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Firmanavn Cafetto Adresse 12 Coglin Street,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side: 1 af 5 WELD-ON 719 Dato: 2010-02-09 Ersatter: -

SIKKERHEDSDATABLAD Side: 1 af 5 WELD-ON 719 Dato: 2010-02-09 Ersatter: - SIKKERHEDSDATABLAD Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: Anvendelse: Leverandør: Kontaktperson: WELD-ON 719 Low VOC PVC Plastic Pipe Cements

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp.

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Den 28. november 2008 vedtog Europaparlamentet, efter mere end 15 års indledende arbejde i FN, direktiv nr. EU 1272/2008 omhandlende

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Fælgrens med syre

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Fælgrens med syre Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 2174398 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520 Svinninge, Tlf: 59265706,

Læs mere

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling Sikkerhed & Miljø Sikkerhed og miljø Malinger med organiske opløsningsmidler, benævnt konventionelle malinger, indeholder en lang række af stoffer og væsker,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 584079 Internt vare-nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL.

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL. 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61046 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel Firma : O.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 3 Farer ved spildevandet 3 Smittefare og mikroorganismer 3 Kemiske farer 3 Forholdsregler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

ARPRO 4635-FR, ARPRO 5135- ESDP, ARPRO 5135-LS

ARPRO 4635-FR, ARPRO 5135- ESDP, ARPRO 5135-LS ARPRO er et ufarligt produkt og under normale anvendelsesforhold forventes ingen giftfarer, personlige eller miljømæssige farer. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er ment som en hjælp, hvis du mod

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) . Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 302005 / DL Anvendelse: Gundmaling af små emner før slutlakering 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

8. Personlige værnemidler

8. Personlige værnemidler Generelt om personlige værnemidler Generelt om personlige værnemidler Hvad er personlige værnemidler? Personlige værnemidler er et begreb, der dækker over mange forskellige personlige beskyttelsesmidler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leverandørsbrugsanvisning Sidst ændret: 23-10-2007 Internt Nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo

SIKKERHEDSDATABLAD Leverandørsbrugsanvisning Sidst ændret: 23-10-2007 Internt Nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Handelsnavn Anvendelsesområde Rengøringsmiddel Bilplejeprodukter Kun til erhvervsmæssig brug. Varenummer 15533 15535 15539 National

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

Beton afgiver ingenting til indeklimaet - tværtimod

Beton afgiver ingenting til indeklimaet - tværtimod 1 Beton afgiver ingenting til indeklimaet - tværtimod afdampning fra beton Problemstilling Betonkonstruktioner anklages ofte for at afgive sundhedsfarlig dampe som forårsager et dårligt indeklima. Er det

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013 1. Identifikation af stoffet eller blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Neopixels EPS-granulat 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet Byggemateriale; termisk

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Chem-Dry Pletfjerner Revisionsdato: 14. januar 2008 Erstatter: 13. oktober 2005

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Chem-Dry Pletfjerner Revisionsdato: 14. januar 2008 Erstatter: 13. oktober 2005 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Chem-Dry Pletfjerner Chem-Dry Pletfjerner 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED: Produktnavn: Chem-Dry Pletfjerner Varenr.: 3006 PR-nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere