8. Personlige værnemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Personlige værnemidler"

Transkript

1 Generelt om personlige værnemidler Generelt om personlige værnemidler Hvad er personlige værnemidler? Personlige værnemidler er et begreb, der dækker over mange forskellige personlige beskyttelsesmidler. Hvor mange kan ses på tegningen. Hjelm Beskyttelsesbriller (øjenværn) Høreværn Maske (åndedrætsværn) Faldsikring (sikkerhedssele med line) Handsker Særligt arbejdstøj Sikkerhedsfodtøj (fodværn) 426

2 Generelt om personlige værnemidler Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdet kun udføres såfremt der anvendes personlige værnemidler. Anvendelse af personlige værnemidler er altså sidste udvej man skal først forsøge andre foranstaltninger. Hvornår må personlige værnemidler benyttes? Eksempel: Frem for at udstyre de ansatte med masker skal man først forsøge, at etablere så god en ventilation, at det ikke er nødvendigt at bruge masker. Eksempel: Frem for at forsyne de ansatte med faldsikring (sikkerhedsbælte med line) skal man f.eks. anvende stillads. Med mindre det er farligere at etablere stillads skal man bruge line (gælder f.eks. ved kortvarigt arbejde). Værnemidler skal ikke have flere egenskaber end der er behov for. I modsat fald kan de ekstra egenskaber udgøre en unødvendig gene. Værnemidler vælges i forbindelse med den gennemførte arbejdspladsvurdering. Ved valg af værnemidler skal man sikre, at det passer til den pågældende person f.eks. med god pasform. 427

3 Generelt om personlige værnemidler Krav til værnemidler For alle værnemidler gælder et krav om: At det til enhver tid yder den tilsigtede beskyttelse. Eksempel: Masker skal have de rigtige filtre støvfiltre kan ikke bruges, hvis man arbejder med opløsningsmidler. At brugen af det ikke må medføre unødige gener. Eksempel: Ikke alle mennesker kan bruge det samme fodtøj så det er ikke nok, at der kun er et fabrikat at vælge imellem. At det skal være egnet til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet. Eksempel: Hvis man arbejder, hvor der er vand f.eks. en udgravning kan sikkerhedsko ikke anvendes der skal bruges sikkerhedsgummistøvler. Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab Det er arbejdsgiveren, der skal forsyne de beskæftigede med egnede værnemidler. Det er også arbejdsgiveren, der som hovedregel skal betale for værnemidlet. I reglerne for betaling af værnemidler er der nogle undtagelser om, at der mellem arbejdsgiverparten og arbejdstagerorganisationen kan træffes bestemmelser om en anden fordeling af udgifterne til anskaffelse af værnemidler. Men der kan kun træffes aftaler under 428

4 Generelt om personlige værnemidler bestemte betingelser og kun om sikkerhedsfodtøj og særligt arbejdstøj. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for at værnemidlet holdes rent og vedligeholdes. Når arbejdsgiveren har betalt for værnemidlet, er det også ham der ejer det. Det vil sige, at arbejdsgiveren kan forlange, at værnemidlet efterlades på arbejdsstedet f.eks. i skuret. Det er arbejdsgiveren, der har hovedansvaret for at værnemidlet bruges straks ved arbejdets begyndelse og under hele dets udstrækning. Ansvaret for værnemidlet Arbejdsgiveren skal give den ansatte instruktion i brugen af værnemidlet og føre tilsyn med at instruktionen følges og værnemidlet bruges efter hensigten. Arbejdsgiveren skal ligeledes oplyse de beskæftigede om, hvilke sikkerheds/sundhedsmæssige farer manglende brug kan medføre. Arbejdslederen skal sørge for, at de ansatte benytter de værnemidler, der er til stede ligesom han selvfølgelig selv skal anvende værnemidler i fornødent omfang. 429

5 Generelt om personlige værnemidler De ansatte har pligt til at benytte de værnemidler de har fået udleveret og instrueret i at bruge. Værnemidlet skal anvendes når arbejde påbegyndes hvor værnemidler er påkrævet og under hele dets udstrækning. De ansatte har ligledes pligt til at fortælle arbejdslederen eller arbejdsgiveren, hvis de værnemidler de har fået udleveret er mangelfulde eller behæftet med fejl. Tidsmæssige begrænsninger i brugen Arbejdsgiveren skal tilrettelægge arbejdet under hensyn til den fysiske og psykiske belastning eller ulempe, der er ved de enkelte arbejdsformer og som er forbundet med brugen af personlige værnemidler. Dette kan ske ved, at der sker begrænsninger i arbejdstiden f.eks. ved at der indlægges pauser ved brug af åndedrætsværn og særlige velfærdsforanstaltninger. For visse værnemidler f.eks. masker er der direkte begrænsninger i anvendelsestiden. Brugsanvisning og mærkning Leverandøren har pligt til at sørge for, at der altid følger en brugsanvisning med ved leveringen. Den skal være på dansk og skrevet i et klart og forståeligt sprog. Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om: Opbevaring, brug, rensning, vedligeholdelse, reparation og desinficering, 430

6 Hjelme værnemidlets modstandsdygtighed konstateret ved teknisk prøvning, hvilket tilbehør der kan bruges sammen med værnemidlet, hvilke begrænsninger der er i brugen af værnemidlet, frist for hvornår værnemidlet mister sin holdbarhed, egnet emballage til transport af værnemidlet, betydningen af en eventuel mærkning. Alle personlige værnemidler og dele, der har betydning for, at værnemidlet fungerer, skal være CE-mærket, medmindre andet accepteres af Arbejdstilsynet. Det er fabrikanten, der sætter mærket på. Beskyttelseshjelme skal altid anvendes ved arbejde eller ophold på steder, hvor der er risiko for, at hovedet bliver skadet: Af materialer, værktøj eller andre genstande, der vælter, skrider, slynges ud eller styrter ned, ved at støde mod udragende genstande eller hængende og svingende byrder, ved berøring med uisolerede elledninger, ved arbejde, hvor pladsforholdene er trange og gør det vanskeligt at bevæge sig uden at støde imod. Brug altid hjelm, hvor der er opsat skilt om hjelmpåbud. Hjelme 431

7 Hjelme Valg af beskyttelseshjelm Udgangspunktet for valg af hjelm skal være den eller de arbejdssituationer, hvor hjelmen skal benyttes. Hvis der er fare for at få hovedet i klemme, skal der vælges en hjelm, der beskytter mod dette. Det gælder bl.a. ved bygge- og anlægsarbejde. Der kan være grund til at vælge en særlig farve eller facon, f.eks. bør anhuggerens hjelm have en kraftig farve, der gør den let synlig for kranføreren. Det er vigtigt, at hjelmen ikke vejer mere end nødvendigt. Ved arbejde i kolde omgivelser kan man: Bære hue under hjelmen, forsyne hjelmen med isolerende overtræk, forsyne hjelmen med indvendig isolering. Hvis der er risiko for, at hjelmen falder af, f.eks. på grund af en særlig arbejdsstilling eller i blæsevejr, benyttes hjelm med hagerem. Hageremmen kan dog udgøre en ekstra ulykkesrisiko, hvis noget griber fat i remmen. Man skal så benytte hjelme med en hagerem, der løsner sig, når remmen belastes over en vis værdi. Brug kun udstyr, der passer til hjelmen, så det sikres, at beskyttelsesegenskaberne ikke ødelægges. Hjelme, der skal anvendes sammen med åndedræts-, høre- eller øjenværn, skal være egnet hertil. Fastmonteret udstyr må ikke forringe beskyttelsen af hovedet. 432

8 Hjelme NY TEGNING 8.2 Hjelmen skal være tilpasset den person, som bruger den. Tilpasningen er vigtig for, at hjelmen sidder fast på hovedet og giver tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand mellem hjelmskal og hoved. En hjelm, der har revner, eller som har været udsat for kraftig påvirkning i form af slag eller klem, skal kasseres. Det kan være nødvendigt med jævne mellemrum at skifte hjelmens indtræk, da det er udsat for sved, snavs og varme og derfor nedbrydes hurtigere end hjelmskallen. Kontrollér jævnligt indtrækket og skift efter leverandørens anvisninger, dog senest når indtrækket viser tegn på materialeændringer. Alle hjelme kan rengøres med indtil 45 C varmt sæbevand. I tvivlstilfælde skal hjelmen og/eller indtrækket altid kasseres. Hjelme bør opbevares skærmet for sollys. Tilpasning og vedligeholdelse 433

9 Høreværn Holdbarhed Høreværn Hjelme må ikke males/sprøjtes eller rengøres med opløsningsmidler, da de vil kunne svække materialet. Materialeegenskaberne kan påvirkes af langvarig udsættelse for kulde, varme, stærkt lys, fugt, sved, midler som anvendes på huden eller håret, eller ved brug af uegnede rengøringsmidler. Oplysninger om hjelmens egenskaber efter lang tids brug fås hos leverandøren. Høreværn skal bruges, så snart arbejdet, der vurderes at være høreskadeligt påbegyndes. Dette kan betyde, at også ved støjbelastninger under 85 db(a) skal der bruges høreværn. Høreværn er ikke en endelig løsning på støjproblemet. Støj skal bekæmpes, hvor den opstår. Hvis det ikke ved tekniske og/eller administrative foranstaltninger er muligt at få støjen under 85 db(a), skal der bruges høreværn. Er støjbelastningen over 80 db(a), eller den i øvrigt er skadelig eller stærk generende, skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed. Mellem 80 og 85 db(a) anbefales det at bruge høreværn for at være sikker på ikke at få en høreskade. 434

10 Høreværn Ørepropper anbringes i øregangen. Ørepropper kan være engangs- eller genbrugspropper udført som formbare ørepropper, der kan tilpasses øregangen. De mest almindelige ørepropper af denne type er udført i glasdun eller skumplast. Ørepropper Der findes også formfaste ørepropper. Disse kan være fremstillet i forskellige størrelser, der passer til forskellige øregangstværsnit eller kan formes/tilpasses individuelt. De mest almindelige ørepropper af denne type er udført i plast, gummi eller voks. Det er vigtigt at få den rigtige størrelse af formfaste propper. Der kan være forskel på højre og venstre øre. Glasdun- eller skumplast ørepropper skal formes omhyggeligt, og med rene hænder. Snavs i øregangen kan give hudirritation og eksem. 435

11 Høreværn Ørekopper Ørekopper omslutter og dækker øret. Ørekopper holdes på plads af en indstillelig bøjle eller et indstilleligt bånd, som kan tilpasses hovedet. De skal slutte tæt. Der findes ørekopper til montering på hjelme. Ørekopper kan fås med indbygget elektronik, som sørger for at begrænse og regulere lyden inde i høreværnene. Tætningsringe (vulster) på ørekopperne bør kontrolleres regelmæssigt, og de bør udskiftes, så snart de begynder at stivne, eller hvis de beskadiges. Høreværn skal være tilpasset den person, som bruger det. Med hvert høreværn skal bl.a. følge oplysning om, hvor meget det dæmper og ved hvilke frekvenser. Dette gør det muligt at vurdere, hvilke høreværn (evt. flere typer) der dæmper støjen tilstrækkeligt. Den enkelte bruger kan derefter vælge det høreværn, der er bedst, blandt høreværn med tilstrækkelig dæmpning. 436

12 Høreværn Hvis et høreværn skal beskytte effektivt, skal det bruges hele tiden, mens man udsættes for støj. Selv en kortvarig fjernelse af høreværn i støjende omgivelser nedsætter beskyttelsen betydeligt. Høreværnet skal desuden bruges korrekt og vedligeholdes ordentligt. Hvis ovennævnte forudsætninger ikke opfyldes, kan man højst regne med, at beskyttelsen bliver ca. 10 db. Ved at kombinere forskellige høreværn, f.eks. ørepropper og ørekopper, opnås ikke den sammenlagte beskyttelse, men der opnås normalt lidt højere beskyttelse, end hvis ørekopper eller ørepropper blev brugt alene. Desuden sikrer man sig, at hvis man fjerner ørekopper, er man stadig beskyttet af ørepropper. Man skal dog være opmærksom på, at man kan overhøre faresignaler råb mv. Høreværn giver kun den forventede beskyttelse af hørelsen, hvis de bruges konsekvent og korrekt, og bliver vedligeholdt. Høreværn skal være CE-mærket, og af pakning og brugsanvisning skal bl.a. fremgår: fabrikantnavn, typebetegnelse, nummer på den standard det er godkendt efter, dæmpningsværdier ved forskellige frekvenser og anvisning på opbevaring og vedligeholdelse. 437

13 Øjenværn Øjenværn Øjenværn skal altid anvendes ved arbejde eller ved ophold på steder, hvor der er risiko for at blive ramt af flyvende partikler, sprøjt eller udsættelse for ætsende gasser og dampe samt udsættelse for skadelig stråling. Øjenværnet skal sidde fast, uden at stænger eller hovedbånd klemmer eller snærer. Hvis der ikke er behov for et lufttæt øjenværn, skal der være ventilation, så det ikke dugger, og så huden kan ånde. Lufttæt øjenværn bør være antidugbehandlet. Hvis øjenværnet skal bruges sammen med hoved-, høre- eller åndedrætsværn, må den samlede beskyttelse ikke forringes. Ellers skal der bruges et specielt kombiværn. Øjenværnet skal være tilstrækkelig stort og give et klart udsyn, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Hvis man i forvejen bruger briller, skal øjenværnet være stort nok til, at der er plads til brillerne, eller man skal bruge øjenværn med korrigerende linser. Beskyttelsesbriller uden med øjekapsler sidebeskyttelse sidebeskyttelse 438

14 Åndedrætsværn Ansigtsskærme af plast af metaltrådsnet Svejsehjelm Åndedrætsværn beskytter mod indånding af forurenet luft. Luftforsynet åndedrætsværn kan endvidere beskytte mod iltmangel. Åndedrætsværnet bruges straks ved arbejdets begyndelse og under hele arbejdet. Der findes to hovedtyper åndedrætsværn: Luftforsynet åndedrætsværn. Filtrerende åndedrætsværn. Åndedrætsværn 439

15 Åndedrætsværn Begrænsninger i arbejdstid Ansigtsdelen kan være udformet som heleller halvmaske, som hætte eller skærm. Der skal tages hensyn til arbejdets art, og om der også skal anvendes briller, hjelm, høreværn o.l. Åndedrætsværn skal have god pasform og slutte tæt til ansigtet. Dette kan f.eks. afprøves ved, at filtret lukkes med plastfolie eller med hånden. Derefter kontrolleres, om masken holder over- eller undertryk i 10 sek. Maskens tæthed kan også afprøves ved, at et ikke farligt lugt- eller smagsstof spredes omkring masken. Stoffet må ikke kunne lugtes eller smages inde i masken. Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse benyttes enten åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn må benyttes hele dagen med pauser, hvis længder og antal afhænger af arbejdsbelastningen og generne. Arbejde, der ikke kræver brug af åndedrætsværn, kan udføres i disse pauser. Ved arbejde med visse stoffer f.eks. asbest og malevarer er der begrænsninger for, hvor længe luftforsynet åndedrætsværn må anvendes om dagen. Hvis der på samme arbejdsdag anvendes både filtrerende og luftforsynet åndedrætsværn 440

16 Åndedrætsværn beregnes fordelingen af den tid, hvor der må anvendes åndedrætsværn forholdsmæssigt. Åndedrætsværn med turboenhed (blæser) må ligeledes benyttes hele dagen med pauser, men kun i situationer, hvor filtrerende åndedrætsværn i øvrigt kan anvendes. Hvor unge under 18 år beskæftiges med arbejde, der ikke er forbudt for unge under 18 år, men kræver brug af luftforsynet åndedrætsværn, må dette arbejde ikke overstige 4 timer pr. arbejdsdag. Filtrerende åndedrætsværn kan vælges, når luftforsynet åndedrætsværn ikke er påkrævet. Det har disse fordele: Det er let. Der er fri bevægelighed for brugeren. Det vil ofte være en let løsning, f.eks. ved enkeltopgaver og arbejde på skiftende arbejdspladser. Filtrerende åndedrætsværn Og disse ulemper: Den sikkerhedsmæssige effekt er begrænset af, hvilke stoffer filtret beskytter mod. Filtret har begrænset holdbarhed. Vejrtrækningen belastes af luftmodstanden i filtret. Arbejdstidsbegrænsning på 3 timer medmindre der vælges en type med turboenhed (blæser). 441

17 Åndedrætsværn NYE TEGNINGER 8.7 OG 8.8 Filtrerende åndedrætsværn Helmaske Filtrerende åndedrætsværn Halvmaske med tvillingfilter Åndedrætsværn med partikelfilter (støvfilter) Åndedrætsværn med partikelfilter er en heleller halvmaske med udskifteligt filter. Filtre inddeles i klasser. Klasse P1 beskytter i begrænset omfang mod støv. Filtret må ikke anvendes, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m 3. Filtret beskytter f.eks. ikke mod asbestfibre og kvartsstøv. Klasse P2 beskytter mod de fleste typer sundhedsskadeligt støv og væskeformige aerosoler, men ikke mod f.eks. bakterier og virus. Klasse P3 beskytter som klasse P2 samt mod f.eks. bakterier og virus. Åndedrætsværn med partikelfilter beskytter ikke, når luften indeholder skadelige gasser eller dampe. 442

18 Åndedrætsværn Åndedrætsværn med gasfilter er en hel- eller halvmaske med udskifteligt filter. Gasfiltre inddeles i klasser og typer. Klasserne er udtryk for evnen til at optage større eller mindre mængder gasser og dampe, og typerne angiver, hvilke gasser filtret kan optage. Filtertype B beskytter imod chlor og cyanbrinte o.l. gasser efter leverandørens oplysninger. Åndedrætsværn med gasfilter Gasfiltre inddeles i 3 klasser: klasse 1, lavkapacitets-filtre, klasse 2, middelkapacitets-filtre, klasse 3, højkapacitets-filtre. Filtertype A beskytter imod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på 65 C og derover, f.eks. mineralsk terpentin, toluen, xylen og butylacetat. Filtertype AX beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt under 65 C. Filtertype AX findes kun i én klasse. Filtrene er engangsfiltre og skal kasseres samme dag, de har været i brug. Filtertype E beskytter imod svovldioxid o.l. gasser efter leverandørens oplysninger. Filtertype K beskytter imod ammoniak o.l. gasser efter leverandørens oplysninger. 443

19 Åndedrætsværn Der findes filtre, der dækker flere typer samtidig. Åndedrætsværn med gasfilter beskytter ikke mod partikler. Til beskyttelse mod støv og gasser samtidig, anvendes et kombineret filter bestående af et egnet støvfilter og et egnet gasfilter. Støvfiltret placeres yderst mod forureningen. Når der forekommer aerosoler, f.eks. ved sprøjtemaling, kan det af hensyn til partikelfiltrets holdbarhed være en fordel desuden af benytte et forfilter. Åndedrætsværn med gasfilter eller med kombineret gas- og støvfilter må ikke anvendes, Når luften kan indeholde andre gasser eller dampe end dem, filtret beskytter imod, hvis der er risiko for højere indhold af gasser eller dampe, end filtret kan klare. Luftforsynet åndedrætsværn Et luftforsynet åndedrætsværn skal altid vælges, når: Der er eller kan opstå iltmangel (mindre end 17% ilt) i indåndingsluften, luftforureningen forekommer i høje koncentrationer, luftforureningens sammensætning eller koncentration er ukendt, der ikke findes et filter, der er egnet til forureningen, 444

20 Åndedrætsværn der ikke kan findes en maske, der slutter tæt, f.eks. på grund af skæg, ansigtsform eller briller. Der må da vælges luftforsynet maske med overtryk eller hætte, en person på en arbejdsdag skal arbejde mere end 3 timer i alt med åndedrætsværn, arbejdet er tungt, så vejrtrækningen gennem en filtermaske bliver vanskelig på grund af modstanden, og filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) ikke kan anvendes, det i øvrigt foreskrives i arbejdsmiljølovgivningen. luftforsynet åndedrætsværn med kompressorforsynet hætte De almindeligste typer luftforsynet åndedrætsværn er kompressormasker og -hætter. Det er vigtigt at sikre, at det luftforsynede åndedrætsværn får tilført ren luft. 445

21 Åndedrætsværn Beskyttelses faktor Brugsanvisning Udskiftning af partikelfiltre Denne angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inde i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne ved laboratorieafprøvning. Beskyttelsesfaktoren kan således være en faktor i vurderingen af, om åndedrætsværnet er godt nok i den pågældende situation, men man kan ikke vælge åndedrætsværn udelukkende ud fra beskyttelsesfaktoren. Hvis der f.eks. i omgivelserne er en forurening på mg/m 3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er på 500, vil der være en forurening på 2 mg/m 3 i indåndingsluften, forudsat at åndedrætsværnet er korrekt valgt og tilpasset brugeren. God tilpasning kan ikke forventes, når der er skæg briller o.l. i klemme langs kanten. Der skal medfølge en brugsanvisning på dansk. Den skal indeholde oplysninger om opbevaring, brug, rensning, vedligeholdelse, reparation og desinficering. Holdbarheden af åndedrætsværnet er helt afhængig af, at leverandørens anvisninger om vedligeholdelse og opbevaring nøje følges. Støvbelægningen på filtret øger indåndingsmodstanden. Når indåndingsmodstanden bliver for belastende, skal filtret skiftes. 446

22 Åndedrætsværn Et gasfilter har evne til at optage en vis mængde luftforurening, hvorefter filtret bliver brugt op og luftforureningen vil lække igennem. Inden dette sker, skal der skiftes til nyt filter. Forureningen må ikke kunne lugtes. Er masken korrekt tilpasset, skal filtret senest skiftes, når man kan lugte forureningen, også selv om forureningen undtagelsesvis kan lugtes, inden den opgivne brugstid fra leverandøren er nået. Det er vigtigt på forhånd at undersøge, om forureningen overhovedet kan lugtes af brugeren. A1-filtre bør kun anvendes som engangsfiltre til kortvarigt arbejde (1/2 time) ved lave koncentrationer (ca. 3 grænseværdien). Kan der ikke fås oplysninger om filtrenes sandsynlige brugstid, skal der normalt benyttes luftforsynet åndedrætsværn. Partikelfiltre mærkes efter klasse med P1, P2, P3. Filtrene har hvid farvekode. Partikelfiltre, der kun beskytter mod faste partikler, skal være mærket Kun til brug mod faste partikler. Filtrene er desuden mærket med S. Gasfiltre mærkes med type og klasse. A-filtre og AX-filtre har brun farvekode, B-filtre har grå farvekode, E-filtre har gul farvekode, K-filtre har grøn farvekode. Filtre til flere forskellige gasser og kombinationer af partikler og gasser har farvekode for hver enkelt type. Udskiftning af gasfiltre Mærkning 447

23 Faldsikring Skiltning Arbejdsområder, hvor åndedrætsværn skal bruges, skal afmærkes ved skiltning som vist. Skiltet kan være forsynet med et supplerende skilt, som angiver typen og klassen af det åndedrætsværn, der skal benyttes på den pågældende arbejdsplads. Der kan være tilfælde, hvor arbejdet, som gør åndedrætsværn nødvendigt, foregår så spredt, at skiltning ikke er praktisk mulig. Faldsikring Der skal bruges faldsikringsudstyr, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres, så der ikke er fare for nedstyrtning. Brug af faldsikringsudstyr er derfor en nødløsning. Fare for nedstyrtning skal normalt være sikret ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, f.eks. rækværk, stillads eller personløfter. Kan nedstyrtning fra tage ikke sikres på anden måde end ved brug af faldsikringsudstyr, skal der anvendes sele og line med justeringsanordning og støddæmpning. Den bedste sikkerhed for, at faldsikringsudstyret fungerer efter hensigten, fås ved altid at kontrollere udstyret grundigt forinden brug. Det skal kontrolleres, om faldsikringsudstyret er helt og funktionsdygtigt. Fangindretninger og glidesystemer skal være rene for at kunne fungere. Udstyret skal ses efter 448

24 Faldsikring for trådbrud, revner, slid eller anden beskadigelse. Opdages der fejl, som forringer udstyrets funktion, skal det omgående kasseres eller repareres, så det bliver fuldt funktionsdygtigt. Udstyret skal kasseres, hvis det har været brugt til at standse et fald. Nyt faldsikringsudstyr skal grundigt efterses, inden det tages i brug, og efterfølgende skal det løbende efterses. Eftersyn skal følge de intervaller/metoder, som leverandøren har anvist. Der skal mindst en gang hver 12. måned, ske en kontrol af udstyret, og dette eftersyn skal kunne synliggøres på stedet, ved mærke eller anden form for visning. Hvis udstyret bruges dagligt/jævnligt, skal hyppigheden af eftersyn/kontrol også afspejle dette. Faldsikringsudstyrs holdbarhed afhænger bl.a. af brug og opbevaring. Faldsikringsudstyr holder længst, når det holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod dagslys, når det ikke anvendes. Faldsikringsudstyrets metaldele skal være forarbejdet, så de ikke kan angribes af rust. Normalt skal der ikke regnes med, at udstyret holder længere end 6 år. Der skal med faldsikringsudstyr medfølge en brugsanvisning på dansk. Den skal indeholde oplysninger om opbevaring, brug, rensning, vedligeholdelse og reparation. 449

25 Faldsikring Typen af faldsikringsudstyr, der vælges, skal være egnet tilopgaven og kunne imødegå risikoen ved udførelsen af arbejdet. Udstyret består af en række enkeltdele: Seler En sele skal bruges til at opfange personer, der falder. Linen skal fastgøres i selen, så personen hænger lodret efter fald. Seler skal være indstillelige og passe til brugeren. Der bør ikke bruges løsthængende tøj under seletøjet. Selen har remme om bryst, liv, sæde og lår. Selens fastgørelsespunkt (det sted hvor line fastgøres) skal være placeret sådan, at personen hænger lodret efter fald. [NY TEGNING 8.11 ] 450

26 Faldsikring Til at sænke eller løfte personer, f.eks. ved arbejde i beholdere med snæver åbning, i dybe brønde o.l. og ved arbejde i siloer, hvor der er fare for sammenstyrtning (f.eks. kul, grus, sand og korn), skal der bruges sele med line. Personer skal farefrit kunne løftes eller fires, selv gennem snævre åbninger. Sele med skridtrem må ikke bruges til at standse et fald. Støttebæltet har rem om livet og befæstigelsessteder til line. Ud over sele og støttebælte findes der også siddesele og tilbageholdelsessele/bælte. Da der ved arbejde på f.eks. tage hvor der er risiko for frit fald, må siddesele og tilbageholdelsesbælte ikke anvendes. Til denne type arbejde skal der anvendes en H sele. Støttebælter [NY TEGNING 8.12 ] 451

27 Faldsikring Støttebælte skal bruges til at hindre fald. Det støtter ved arbejde i højder, hvor begge hænder kan ønskes frie til arbejde. Støttebæltet eller den fastgjorte line kan have energiabsorber. Et fald med støttebælte må aldrig overstige 0,5 m. Støttebælte kan f.eks. bruges til mastearbejde og vinduespolering. Støttebælte sikrer ikke ved frie fald. Liner Linen kan være af syntetisk tov, ståltov, reb eller kæde. Linen forbinder seletøjet med det øvrige faldsikringsudstyr. Linen inkl. energiabsorber (støddæmper), koblingselementer mv. må ikke overstige 2 m. Energiabsorberen (støddæmper) skal reducere den kraft, det ryk som personen udsættes for ved nedstyrtning, og hvor faldet stoppes af sele,så opbremsningen ikke bliver for brat. [NY TEGNING 8.13 ] 452

28 Faldsikring Gedetøjr (løbeline) er en stålwire (se tegning), som er spændt ud i brysthøjde, f.eks. på en bjælke. Der bør være 2 korte liner med karabinhager, så man kan fastgøre den ene, før man løsner den anden, når man passerer et scepter. Et gedetøjr bør afprøves inden brug, f.eks. med en sandsæk. Glider på faste og fleksible ankerliner bruges f.eks. på lejdere eller adgange med klatrejern i form af skinner eller line. Glidesystemer kan have indbygget energiabsorberende virkning. Automatisk fangindretning fanger personer ved nedstyrtning ved automatisk at udløse en bremseanordning. Taljer holder linen stram og sikrer frie bevægelsesmuligheder i udtræksområdet under udførelsen af hele arbejdet. Automatiske fangindretninger har indbygget støddæmpende virkning. Ved brug af denne type fangindretning, er det vigtigt at arbejdsområdet klart defineres, så bruger ikke ved evt. fald, kan falde langt og virke som et pendul, før fangindretning træder i kraft. Fangindretninger 453

29 Faldsikring [NY TEGNING 8.10 ] Brug af alene sele og line til standsning af frie fald uden støddæmpning må ikke finde sted. Støddæmpning kan være automatiske fangindretninger, glidere, hvis de har støddæmpende virkning, eller energiabsorber. Ved brug af glidesystemer er energiabsorber ofte ikke nødvendigt, da faldhøjden er lille. Koblingselement Koblingselement forbinder de enkelte faldsikringsudstyrsdele og kan f.eks. være en karabinhage. Koblingselementet skal være selvlukkende og selv- eller manueltlåsende. Et manueltlåsende koblingselement må 454

30 Faldsikring ikke anvendes, hvis det skal bruges flere gange i løbet af arbejdsdagen. Betjeningen skal kunne ske med én hånd. Koblingselementet skal kunne åbnes med højst to på hinanden følgende uafhængige manuelle operationer. Ankerpunkt kan være befæstigelsessted eller befæstigelseskonstruktion, f.eks. en murkrog, skinners fastgørelsessteder eller treben. Ankerpunktet skal kunne optage den kraft, som opstår ved opfangningen af en nedstyrtende person. Man regner med en belastning på 10 kn (1.000 kg). Installationsrør, radiatorer o.l. er uegnede ankerpunkter. Linen, skinnen osv. må ikke utilsigtet kunne løsne sig fra ankerpunktet. Længden af det frie fald skal begrænses mest muligt. Fastgørelsespunktet skal derfor være højere oppe end brugeren og ikke for langt ude. Arbejdsområder, hvor faldsikringsudstyret skal bruges, skal afmærkes ved en skiltning som vist. Skiltning Skiltet skal være blåt med hvid tekst. Skiltet kan være forsynet med en supplerende tekst eller skilt, som angiver typen af faldsikringsudstyret. Der kan være tilfælde, hvor arbejde med brug af faldsikringsudstyr foregår så spredt, at skiltning ikke er praktisk mulig. 455

31 Rapelling Rapelling Ved visse typer arbejde skal der tages helt særlige foranstaltninger og arbejdsudstyr i brug. Ved arbejde på svært tilgængelige steder f.eks. inspektion under broer kan det være nødvendigt at bruge rebunderstøttet arbejdsudstyr (rapelling). Rapelling må kun udføres, hvis det ifølge risikovurderingen kan udføres sikkert, og hvor brugen af andet mere sikkert arbejdsudstyr ikke er hensigtsmæssigt. På baggrund af en risikovurdering og især under hensyn til arbejdets varighed og de ergonomiske begrænsninger, skal der være en passende indrettet stol. Brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr skal opfylde følgende betingelser: Der skal bruges mindst to reb med hver sit selvstændigt forankringspunkt, der ene er et bærereb, det andet et sikringsreb, den ansatte skal være udstyret med en klatresele, som skal være forbundet med sikringsrebet, arbejdsrebet skal være forsynet med med en sikker klatre- og nedfiringsmekanisme og have et automatisk blokeringssystem, sikringsrebet skal være forsynet med en bevægelig faldsikringsanordning, der følger arbejdstagerens bevægelser, værktøj og andet tilbehør skal være fastgjort forsvarligt til klatresele eller stol, 456

32 Hudbeskyttelse ansatte der udfører rapelling skal have modtaget en særlig fyldestgørende oplæring i udførelsen af pågældende arbejde, især i de relevante redningsprocedure. Huden beskytter mennesket mod fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger. Denne barrierefunktion er dog betinget af, at huden bevares hel, ren, varm og smidig. For de fleste mennesker er en velplejet hud desuden af betydning for velværet. Brud på hudens overflade eller direkte kontakt med skadelige stoffer kan fremkalde irritativt og allergisk kontakteksem. De almindeligste hudirriterende stoffer er syrer, baser, opløsningsmidler, rengøringsmidler og skæreolie. Allergifremkaldende stoffer er f.eks. parfume, chromat, epoxyprodukter, konserveringsmidler og nikkel. Ved udtørring af huden bliver vandindholdet i hudens forskellige lag mindre. Herved nedsættes hudens smidighed, og der opstår revner og sprækker. Ophold i tør luft eller frostvejr kan have samme virkning på huden. Frost og kulde får endvidere blodkarrene til at trække sig sammen, hvorved hænderne bliver kolde og hvide. Der opstår smerter og stivhed i fingrene. Ved længerevarende arbejde med hænderne i vand opblødes huden, cellerne svulmer op og kan senere opløses. Denne hud kaldes mas- Hudbeskyttelse 457

33 Hudbeskyttelse sakreret eller som slangudtryk vaskekonehænder. Samme tilstand ses ved brug af gummi- og plastikhandsker, hvor hudens normale sved- og varmeafgivelse hindres. Hænderne bliver varme og våde af sved, hvorved hudgennemtrængeligheden øges. Affedtning af hudens celler ødelægger hudens barrierefunktion. Affedtning kan ske ved kontakt med opløsningsmidler som f.eks. sprit, terpentin, benzin og rengøringsmidler (tensider). Tensider fjerner fedt fra snavsede overflader, men fjerner også hudens fedt. Huden bliver mat, tør og uelastisk, hvilket øger risikoen for hudproblemer. Affedtet hud er mere påvirkelig af vand. Traditionelle håndrensemidler kan indeholde opløsningsmidler, der affedter huden, og slibemidler, der ridser huden. Overdreven brug af disse midler kan derfor resultere i tørre, stive og ru hænder. Principper for beskyttelse mod hudproblemer: Forsøg helt at undgå brug af hudirriterende og allergifremkaldende stoffer. Hvis dette ikke er teknisk muligt, vælges de mindst irriterende stoffer. Undgå at have hænderne i vand i længere tid. Undgå direkte hudkontakt med skadelige stoffer, også som følge af, at arbejdstøjet er forurenet eller gennemvædet. 458

34 Hudbeskyttelse Undgå unødvendige tilsætningsstoffer f.eks. parfume ved valg af håndsæbe og cremer. Vælg produkter med fuld varedeklaration. Rens og vask ikke hænderne i stærkere midler end nødvendigt. Tag ure, ringe og smykker af, inden arbejdet påbegyndes. Ved arbejde med stoffer, der ikke kan opløses i vand, og som derfor hænger fast i huden, f.eks. olier, er nødvendigt at rense hænderne før håndvask. Fjern ikke rester af olie med benzin eller stærke hudrensemidler, der både kan indeholde opløsningsmidler og slibemidler. Jo mere effektivt et kemiske hudrensemiddel er, jo 459

35 Hudbeskyttelse større er risikoen for, at det også skader huden. Hudrensemidler skal fjerne forureningen, men samtidig skåne huden. Det har vist sig, at spiseolier, f.eks. soyaolie og vindruekerneolie, nemt og effektivt fjerner olie på hænderne. Huden bliver tilmed blød, smidig og mindre modtagelig for snavs og neglerødderne bliver pænere. Spiseolien anvendes direkte på snavsede hænder, maseres grundigt ind i huden og aftørres med blødt papir. Derefter vaskes hænderne almindeligt med vand. Spiseolie opbevares i engangsemballage eller dispenser, som rengøres inden ny påfyldning. Større mængder spiseolie opbevares køligt for at undgå risikoen for bakterievækst. For hyppig og for sjælden håndvask kan give hudproblemer. Det vigtigste er, at hænderne holdes så rene som muligt, og at forurening på hænderne ikke spredes ved f.eks. spisepauser, toiletbesøg, ved arbejdstids ophør. Arbejdets art er bestemmende for, hvornår og hvor tit der er behov for håndvask. Ved håndvask anbefales at bruge lunkent vand, da meget varmt vand udtørrer huden. Anvend en mild sæbe uden parfume. Sæben skylles grundigt af efter håndvask, og huden tørres helst med et engangshåndklæde. Elektriske håndtørrere udtørrer huden, og våde håndklæder er ofte snavsede. 460

36 Hudbeskyttelse Tør og udpint hud skal have tilført en hudnærende hudplejecreme. Cremen smidiggør huden i perioden, inden hudens egne funktioner genopretter den normale barriere. Det anbefales at vælge en creme med så få tilsætningsstoffer som muligt. Cremer, der indeholder desinfektionsmidler, bør f.eks. ikke anvendes til normal hud, da desinfektion af huden ikke er nødvendig på almindelige arbejdspladser. Beskyttelsescremer, også kaldet kemiske handsker, eller hudplejecreme kan ikke erstatte brug af handsker eller andre forebyggende foranstaltninger. Cremen kan måske medvirke til en lettere rengøring af huden og som sådan bidrage til almindelig skånsom behandling af huden. Der skal bruges handsker, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlæges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Valg af handsker skal ske under hensyn til arbejdet og dets varighed. Vælg altid den type handsker, der yder den bedste beskyttelse ved det arbejde, der skal udføres. Beskyttelseshandsker skal have den rigtige størrelse. Ved brug af en for snæver handske kan f.eks. isoleringsevnen blive nedsat, eller blodcirkulationen kan blive hæmmet. Det er hensigtsmæssigt at anskaffe et udvalg af handsker af forskellige fabrikater. På den- 461

37 Hudbeskyttelse ne måde er det lettere for den enkelte at finde en passende størrelse og model. Ved valg af handsker til beskyttelse mod kemikalier tages hensyn til følgende: Kemikaliet vil på et eller andet tidspunkt trænge gennem det materiale, handsken er lavet af, og man skal derfor kende kemikaliets gennembrudstid i forhold til den konkrete handske. Et handskemateriale kan have en god beskyttende virkning mod ét kemikalie, men ikke nødvendigvis mod et andet, der ligner. Stofblandinger har under visse omstændigheder andre egenskaber, end hvad man ud fra kendskabet til de enkelte komponenters egenskaber skulle forvente. Underhandsker af bomuld kan anvendes for at opsuge fugten. Ved arbejde med roterende værktøj, f.eks. i boremaskiner, brænderundsave o.l., kan handsker være direkte farlige, fordi den roterende del af værktøjet kan gribe handsken og trække hånden med ind. Ved alle typer handskevalg: følg leverandørens anvisninger. 462

38 Beskyttelsesbeklædning Beskyttelsesbeklædning Beskyttelsesbeklædning bruges, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Ved beskyttelsesbeklædning forstås dragt, forklæde, armbeskyttere, veste o.l. der har egenskaber, der gør det egnet til at beskytte mod bestemte påvirkninger. Der kan være tale om beskyttelse af hele kroppen eller dele af kroppen. Hvilken type af beskyttelsesbeklædning man skal bruge, afhænger af arbejdsprocessen og hvilken påvirkning der skal beskyttes imod. Vær opmærksom på, at der samtidig kan være tale om flere påvirkninger samtidig, f.eks. kemikalier, temperatur, slitage mv., som der skal tages hensyn til samtidig. Det er vigtigt at afpasse brugen af den anvendte beskyttelsesbeklædning med den tid, den skal yde beskyttelse. Før brug skal det sikres, at der ikke er defekter ved beskyttelsesbeklædningen. Beskyttelse mod kemikalier kræver dragter af materialer, der er modstandsdygtige over for det/de aktuelle kemikalier. Kemikalier vil altid efter kortere eller længere tid trænge gennem det materiale, som beskyttelsesbeklædningen er lavet af. Hvor lang tid der går, inden et kemikalie trænger igennem materialet, er afhængigt af, hvilket 463

39 Beskyttelsesbeklædning kemikalie og hvilket materiale der er tale om i den konkrete situation. Det er således nødvendigt at have kendskab til den tid, det tager det aktuelle kemikalie at trænge gennem det aktuelle materiale, som beskyttelsesbeklædningen er lavet af (gennembrudstiden). Det kan man få oplysninger om i brugsanvisningen, hos leverandøren, eller det fremgår direkte af mærkningen. Den tid, beskyttelsesbeklædningen anvendes, må således sættes i forhold til gennembrudstiden. Til værn mod skader fra motorkædesave skal anvendes benklæder med skærehæmmende indlæg, der effektivt beskytter benets forside. Ved kulde- og trækgener er såkaldt termotøj hensigtsmæssigt, fordi det sikrer en nogenlunde konstant temperatur inden for dragten. Ved varmestråling anvendes dragt af metalliserede vævede tekstiler. Dragter, bukser eller veste med i en speciel synlig farve bruges på arbejdssteder, hvor det er vigtigt at blive set f.eks. ved arbejde på gader med trafik. 464

40 Værnefodtøj Værnefodtøj med beskyttelseståhætte skal bruges, hvor der er risiko for klemning, eller hvor der er risiko for fodskade fra faldende genstande, f.eks. hvor der håndteres eller arbejdes med tunge og uhåndterlige genstande, dvs. over kg. Jo mere skarpkantet og hård genstanden er, jo større er risikoen for skader derfor lavere vægt. Dette indebærer, at værnefodtøj med beskyttelseståhætte i bygge- og anlægsbranchen anvendes ved: Anhugning, montagearbejde og demontagearbejde med betonelementer, forskallingsflager og kassetter, gipsplader og el-tavler, håndtering af kloakgods, brønde, fjernvarmerør, Leca-blokke, tagplader, døre, vinduer, køkkenelementer, hårde hvidevarer, håndvaske, wc-kummer, badekar, radiatorer, kedler til oliefyr og varmtvandsbeholdere, opsætning og nedtagning af stillads, afsætning af kantsten og fortovsfliser. Værnefodtøj NY TEGNING

41 Værnefodtøj Værnefodtøj med værnesål bruges, hvor der er risiko for at træde spidse eller skarpe emner, f.eks. søm og glasskår, op i foden gennem en almindelig sål. Kombination af beskyttelseståhætte og værnesål vil normalt være nødvendigt i byggeog anlægsbranchen. Ved valg af værnefodtøj skal der tages hensyn til, at fodtøjet har de rette værneegenskaber. Herudover skal fodtøjet vælges ud fra de forhold, der i øvrigt arbejdes under, f.eks. temperatur, fugtighed, underlagets beskaffenhed (ujævnt, hårdt, glat mv.), gående eller stående arbejde. Det betyder eksempelvis, at det er bedre at bruge fodtøj med en sål, der absorberer stød samt at bruge fodtøj, som sidder ordentlig fast, hvis man arbejder på ujævnt underlag, f.eks. på byggepladser o.l. Værnefodtøj skal desuden være tilpasset den enkelte bruger og dennes behov. Det skal sidde fast og have en god pasform. Dette er særligt vigtigt for værnefodtøj med stålnæser, som ikke kan forme sig efter foden. Sålen skal sikre et godt fodfæste. Ved arbejde på stiger, trapper, armering o.l. underlag eller ved arbejde, hvor man går meget, bør der bruges værnefodtøj med en smidig sål og separat hæl. 466

42 Værnefodtøj Ved arbejde i kulde kan der være behov for isolerende egenskaber. Dette gælder f.eks. brug af fodtøj med stålnæser. 467

43 Henvisninger Bekendtgørelser, At-meddelelser og vejledninger Advarselsklæder. At-vejledning D.5.3. Beskyttelseshjelme. At-meddelelse Faldsikring. At-meddelelse Høreværn. At-vejledning D.5.2. Personlige værnemidler, brug af. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 med senere ændringer. Personlige værnemidler, sikkerhedskrav m.v. til. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.6.1. Værnefodtøj (fodværn). At-meddelelse Øjenværn. At-meddelelse Åndedrætsværn. At-vejledning D.5.4. Åndedrætsværn, trykluft til. At-vejledning D

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003.

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Åndedrætsværn Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Arbejdstilsynet (AT) har udsendt At-vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn. Vejledningen erstatter Atmeddelelse nr. 4.09.1 og informerer om reglerne for åndedrætsværn

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR?

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? Aalborg Diamantværktøj er autoriseret i at efterset faldsikringsudstyr fra Cresto, Antec og Miller! Aalborg Diamantværktøj - Gugvej 134-9210 Aalborg SØ Telefonnr.:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler Program Lovgivning Gennemgang af værnemidler Lovgivning Der skal anvendes personlige værnemidler, når arbejdet ikke på anden måde kan udføres forsvarligt Det er arbejdsgiverens ansvar, at de relevante

Læs mere

At-VEJLEDNING. Åndedrætsværn. D.5.4 Marts 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999. Vejledning om åndedrætsværn og dets brug

At-VEJLEDNING. Åndedrætsværn. D.5.4 Marts 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999. Vejledning om åndedrætsværn og dets brug At-VEJLEDNING D.5.4 Marts 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999 Åndedrætsværn Vejledning om åndedrætsværn og dets brug 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Tilvænning. Særligt arbejdstøj. Beskyttelsesdragt. Overtræksdragt. Sådan vedligeholder du de personlige værnemidler. Arbejdshandsker.

Tilvænning. Særligt arbejdstøj. Beskyttelsesdragt. Overtræksdragt. Sådan vedligeholder du de personlige værnemidler. Arbejdshandsker. Særligt arbejdstøj Det er ikke altid, dit almindelige arbejdstøj beskytter dig godt nok. Derfor bør du bruge en beskyttelses- eller en overtræksdragt fx når du maler. Beskyttelsesdragt En beskyttelsesdragt

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

DEFINITION AF FALDSIKRING: Faldsikring er, at beskytte en person fra at falde en vis afstand og derved skade sig.

DEFINITION AF FALDSIKRING: Faldsikring er, at beskytte en person fra at falde en vis afstand og derved skade sig. I den første folder om seler, prøvede landsklubbens miljøudvalg at vise den mangfoldighed af forskellige seler, og hvad man burde være opmærksom på når den enkelte, skulle finde frem til den mest egnede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel Hudpleje Huden er koppens barriere mod omverdenen, og hudens funktion er bl.a. at forhindre, at der trænger skadelige stoffer ind i kroppen. En normal og sund hud har en god evne til at modstå angreb fra

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Har du Diabetes så pas på dine fødder

Har du Diabetes så pas på dine fødder DIABETES & FØDDER Har du Diabetes så pas på dine fødder Diabetes mellitus er en kronisk sygdom. Der er mange følgesygdomme i forbindelse med diabetes, bl.a. bindevævsforandringer, neuropati (nedsat følesans)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

EKSEM EKSEM. udgør 75-80 procent af samtlige tilfælde af kontakteksem.

EKSEM EKSEM. udgør 75-80 procent af samtlige tilfælde af kontakteksem. Eksem Kontakteksem Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien

Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien Velkommen på skitur: Skitur med klubben er efterhånden en tradition, der ikke er til at komme uden om. I år er det femte gang vi har arrangeret tur

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dækglans. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Anvendelse: Rense- og plejemiddel til autodæk. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering 24.januar2011 Arbejdspladsvurdering B E Stål A/S Januar 2011 SLIBNING Vinkelsliber: Høre- og øjenværn skal benyttes. Skærme skal være monteret. Ledninger skal udskiftes ved ar i beskyttelses

Læs mere

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING

SACHTOKLAR PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING. PRODUKTDATA Vægtfylde 1,2-1,3 kg/l LAGRING Side 1/1 Databladsnr.: 1774 Printdato: 20. jun 2007. PRODUKTTYPE DEKLARATION ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Flokkuleringsmiddel 5-15% aluminiumhydroxidchlorid. er et flokkuleringsmiddel,

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Klortabletter Revisionsdato: 26. august 2010, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Klortabletter Revisionsdato: 26. august 2010, Erstatter: 1. udgave SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Klortabletter Klortabletter 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Klortabletter Varenr.: 6301 PR-nr.: 1457425 Varetype:

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Hovedmenu: FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN MED TURBOENHED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN BESKYTTELSESDRAGTER HANDSKER SIKKERHEDSSKO ØJENVÆRN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING TN 2 Harpiks Pletfjerner 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: K. Jensen Overfladeteknik Haraldsvej 66 Stilling 8660 Skanderborg Telefon: 8657 2468 Producent: JOHANN TRIPMACKER

Læs mere

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer.

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Hud og kemi De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Vejledningen handler om de vigtigste krav til forebyggelse

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere