FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000

2 INDHOLD Side Cirkulære om aftale om lønnede ph.d.-stipendiater... 1 Aftale om lønnede ph.d.-stipendiater... 7 Protokollat Cirkulære om aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen Protokollat om ph.d.-studerende, der pr. 31. december 1997 var indskrevet til forskeruddannelse med SU-ph.d.-stipendium, og som ikke er overgået til aftale om lønnede ph.d.-stipendiater Bilag 1: Protokollat mellem Undervisningsministeriet og Akademikernes Centralorganisation af 18. juni

3 CIRKULÆRE OM AFTALE OM LØNNEDE PH.D.-STIPENDIATER Denne aftale omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet får bevilget stipendium til gennemførelse af ph.d.-studiet. I det følgende betegnes disse "lønnede ph.d.-stipendiater" for at undgå eventuelle misforståelser i forhold til ph.d.-stipendiater med stipendium fastsat med hjemmel i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-ph.d.-stipendium). Hovedindholdet i den lønnede ph.d.-stipendiats arbejdsforpligtelse består i gennemførelse af det ph.d.-forløb, der er fastlagt for den pågældende i forbindelse med dennes indskrivning som ph.d-studerende, jf. bekendtgørelse om ph.d.- graden af 11. december Hertil kommer pligt til at påtage sig arbejdsopgaver for institutionen efter dennes anvisning i et nærmere fastsat omfang. Derudover kan lønnede ph.d.-stipendiater have andet lønnet arbejde, såfremt det er foreneligt med gennemførelsen af studiet, og inden for de rammer arbejdsgiveren fastsætter. Ud over ansættelse efter denne aftale er der mulighed for at ansætte ph.d.- studerende, der ud over kandidatniveau har mindst 2 års erhvervserfaring samt faglige kvalifikationer, der giver mindst ½ års merit på ph.d.-studiet, som kandidatstipendiater (jf. stillingsstrukturcirkulæret for de højere uddannelsesinstitutioner af 22. juni 1993, stillingsstrukturcirkulæret for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner af 5. marts 1997 og stillingsstrukturcirkulæret for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet af 5. marts 1997). Ad 1. Område Kun personer, der har kandidatgrad, kan ansættes efter denne aftale. Hvis en person har fået tildelt SU-ph.d.-stipendium før kandidatgrad er opnået (for eksempel den såkaldte 4+4-ordning), skal perioden som lønnet ph.d.-stipendiat afkortes med den tid, ph.d.-studiet efter kandidatgraden således bliver afkortet. Kandidatgrad anses for opnået, når samtlige karakterer er afgivet, og der foreligger dokumentation herfor i form af eksamensbevis eller anden erklæring fra uddannelsesinstitutionen. I tilfælde, hvor en uddannelse afsluttes med en skriftlig afhandling, er det dog tilstrækkeligt, at der foreligger en forhåndsgodkendelse, det vil sige en erklæring underskrevet af vejleder og censor om, at afhandlingen vil

4 2 blive godkendt. Ud over læger ved de højere uddannelsesinstitutioner omfatter aftalen tillige læger ved sektorforskningsinstitutioner. En lønnet ph.d.-stipendiat, der er indskrevet ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark, men som i henhold til sin studieplan gennemfører en del af uddannelsen ved en udenlandsk forskningsinstitution, er omfattet af aftalen også under udlandsopholdet. Ad 2. Ansættelse Ansættelse forudsætter, at indskrivning som ph.d.-studerende har fundet sted. Ansættelsestidspunktet kan ikke ligge forud for studiestarttidspunktet. Den 3-årige ansættelsesperiode er beregnet på fuldtidsbasis. Det henstilles til institutionerne, at der i forbindelse med en ansættelse i henhold til aftalen gives hurtig meddelelse herom til vedkommende organisation. Arbejdsgiver i forhold til den lønnede ph.d.-stipendiat er den institution, der udsteder ansættelsesbrev til ph.d.-stipendiaten. Ad 3. Løn Den i 3 anførte løn er lønnen ekskl. eget pensionsbidrag. Dvs. den anførte løn skal ikke reduceres med eget pensionsbidrag, jf. 6. Opmærksomheden henledes på, at lønnen tidligere har været angivet som bruttolønnen, dvs. incl. eget pensionsbidrag. Ændringen skyldes, at pensionsbidraget pr. 1. april 2000 beregnes på grundlag af lønnen ekskl. eget pensionsbidrag. Udbetaling af løn kan først finde sted, efter at vedkommende er indskrevet som ph.d.-studerende og har påbegyndt studieforløbet. De pr. 31. december 1997 indskrevne SU-ph.d.-stipendiater, der har valgt at overgå til ansættelse efter nærværende aftale, er forudlønnede. Ad 6. Pension Pr. 1. april 2000 er beregningen af pensionsbidraget omlagt, idet det fremover skal beregnes på baggrund af lønnen ekskl. eget pensionsbidrag.

5 Endvidere hæves pensionsbidragsprocenten pr. samme dato til 16,6%. Ad 7. Arbejdsforpligtelser Den i 3 anførte løn forudsætter fuldtidsbeskæftigelse. Der kan ikke ydes lønnede ph.d.-stipendiater over- eller merarbejdsbetaling, jf. dog 7, stk. 3. Ansættelsesmyndigheden er forpligtet til at udbetale den fulde løn, selv om institutionen inden for 3 års-perioden ikke udnytter de 840 arbejdstimer, som er nettoarbejdstimer. Arbejdsopgaverne kan bestå i formidling, forskning, undervisning, biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver (bortset fra opgaver af administrativ karakter), der kan aflaste det videnskabelige personale. Det forudsættes, at der normalt i forbindelse med ansættelsen som lønnet ph.d.- stipendiat foretages en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af såvel studieplaner som arbejdsopgaver over forskeruddannelsens samlede forløb. Endvidere forudsættes det, at arbejdsopgaverne inden for de 840 arbejdstimer normalt aftales endeligt og gensidigt forpligtende for et semester ad gangen. Efter konkret begrundet ansøgning kan den lønnede ph.d.-stipendiat i særlige tilfælde bevilges nedsat tid (reduktion i de 840 arbejdstimer) mod tilsvarende reduktion i lønnen. Ved f.eks. fuldt bortfald af de 840 arbejdstimer svarer det til en reduktion på 1/6 af lønnen i hele stipendiatperioden. Efter aftale mellem stipendiaten og institutionen er der mulighed for at aftale arbejde udover de 840 timer, såfremt det er foreneligt med studiet. Ad 10. Sygdom Ved overenskomstforhandlingerne i 1999 er det aftalt, at reglen om opsigelse med forkortet varsel på grund af sygdom (120-dages reglen) ikke finder anvendelse efter 1. oktober Opsigelse skal ske med almindeligt varsel. Ad 14. Ansættelsesforholdets ophør Indskrivningen kan bringes til ophør efter den lønnede ph.d.-stipendiats eget ønske eller i henhold til bestemmelserne i Undervisningsministeriets og Kulturministeriets bekendtgørelser om ph.d.-grad. Afskedigelse kan normalt ikke begrundes med bevillingsmangel. Ad Protokollat I Som for øvrige lønnede ph.d.-stipendiater er arbejdsgiver den myndighed, der udsteder ansættelsesbrev til ph.d.-stipendiaten. Lønnen er fastsat under hensyn til, at den er skattefri i Danmark efter reglerne i

6 4 Ligningslovens 33A. Der kan dog ikke samtidig hermed udbetales ydelser efter Ligningslovens 7, litra r, eller 9, stk. 5, dvs. at den lønnede ph.d.-stipendiat under opholdet ved den udenlandske uddannelsesinstitution ikke kan ydes timeog dagpenge. Den anførte løn er nettolønnen, og skal således ikke reduceres med eget pensionsbidrag. Pensionsbidraget svarer til pensionsbidraget for lønnede ph.d.-stipendiater i Danmark, jf. aftalens 6, stk. 1, første stjerne. Øvrige bemærkninger 1) Der indgår ikke i aftalen en ret for lønnede ph.d.-stipendiater til befordringsgodtgørelse, flyttegodtgørelse samt time- og dagpenge. Dette er dog ikke til hinder for, at der i forbindelse med rejser og udlandsophold i konkrete tilfælde kan dækkes omkostninger, der er forbundet hermed, dog højst svarende til de for tjenestemænd gældende regler for befordringsgodtgørelse samt time- og dagpenge, jf. dog bemærkningen til protokollat I. 2) Det er mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation aftalt, at det gennemførte ph.d.-studium giver 3 års anciennitet ved senere ansættelse efter akademikeroverenskomsten. Der kan højst medregnes 3 år. Ved evt. forlængelse af ansættelsesperioden som følge af barsel/adoption, langvarig sygdom eller militærtjeneste tillægges der dog yderligere anciennitet svarende til denne forlængelse. For lønnede ph.d.-stipendiater, der ikke gennemfører uddannelsesforløbet, medregnes kun den periode, der af institutionen er godkendt i forbindelse med studieforløbet. 3) Lønnede ph.d.-stipendiater er omfattet af de gældende tillidsrepræsentantregler. Finansministeriet Den 26. maj 2000 P.M.V. E.B. Marianne Ho

7

8 6 AFTALE OM LØNNEDE PH.D.-STIPENDIATER 1. Område Det er en forudsætning for ansættelse efter denne aftale, at vedkommende: * har erhvervet kandidatgraden inden for en af de uddannelser, der er nævnt i bilag 1 til overenskomsten for akademikere i staten * er indskrevet som ph.d.-studerende ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark, og * ikke i forvejen har en ph.d.-grad. Stk. 2. Aftalen omfatter ikke de i akademikeroverenskomstens 1, stk. 2 udelukkede grupper. 2. Ansættelse Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker normalt efter opslag. Ansættelsesperioden er højst 3 år, når studiet er tilrettelagt som fuldtidsstudium (jf. dog stk. 2). Ansættelsesperiodens længde kan dog ikke overstige den periode, vedkommende er indskrevet som ph.d.-studerende. Stk. 2. Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov kan ansættelsesperioden efter ansøgning forlænges svarende til fraværsperiodens længde, dog højst 32 uger. Ligeledes kan ansættelsesperioden forlænges ved længerevarende sygdom, når denne påviseligt har forsinket studiet. Stk. 3. Der udstedes ansættelsesbrev til ph.d.-stipendiaten. Pågældende skal underrettes om vilkårene for ansættelsesforholdet i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære af 28. juni 1993 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Der henvises endvidere til Finansministeriets cirkulære af 28. september 1998 om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Fmst. nr ). 3. Løn

9 Der ydes en årlig basisløn på ekskl. eget pensionsbidrag (niveau 1. oktober 1997). Stk. 2. Lønnen udbetales månedsvis bagud. 4. Tillæg Der kan lokalt aftales tillæg til enkeltpersoner for a) varetagelse af særlige funktioner b) kvalifikationer mv. Tillæg ydes på grundlag af faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse. Stk. 2. Tillæg efter stk. 1 kan aftales som varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag. 5. Regulering Den i 3 fastsatte løn samt eventuelle tillæg efter 4, stk. 1, litra a) (funktionstillæg) reguleres i overensstemmelse med bestemmelserne herom i akademikeroverenskomsten. Stk. 2. Tilsvarende gælder for eventuelle tillæg efter 4, stk. 1, litra b) (kvalifikationstillæg) medmindre andet aftales. 6. Pension Pensionsbidraget udgør 16,6% (heraf udgør 1/3 ph.d.-stipendiatens eget bidrag og 2/3 arbejdsgiverens bidrag) af: * 80% af basislønnen * varige tillæg efter 4 * midlertidige tillæg efter 4, medmindre andet er aftalt i den konkrete tillægsaftale. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag i overensstemmelse med bestemmelserne i akademikeroverenskomsten. 7. Arbejdsforpligtelser Ph.d.-stipendiaten har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat i den fastsatte plan for forløbet, jf. ph.d.-bekendtgørelsen, herunder at foretage studieplanens forudsatte rejser.

10 8 Stk. 2. Ph.d.-stipendiaten har pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelsesinstitutionen, efter dennes anvisning, i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Stk. 3. Overskrider det i stk. 2 anførte arbejde de 840 timer, som udføres for ansættelsesinstitutionen, aflønnes med en timeløn, der udgør 1/1924 af den i 3 og 4 fastsatte årlige løn. 8. Ferie Der ydes ferie med løn efter ferielovens regler, idet der i stedet for ferietillæg (Ferielovens 14, stk. 1) ydes særlig feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes efter de i ferieaftalen anførte principper. Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5 pct. af dette beregningsgrundlag. 9. Særlige feriefridage De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om særlige feriefridage. 10. Sygdom Lønnede ph.d.-stipendiater får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst i tjenesten. 11. Barsel, adoption og omsorgsdage Lønnede ph.d.-stipendiater er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om barsel, adoption og omsorgsdage. 12. Tjenestefrihed Ansættelsesmyndigheden kan give lønnede ph.d.-stipendiater hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge efter reglerne i akademikeroverenskomsten. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til barns 1. sygedag efter reglerne i akademikeroverenskomsten. Stk. 3. Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis der er enighed mellem ph.d.- stipendiaten, uddannelsesinstitutionen og ansættelsesmyndigheden. 13. Militærtjeneste

11 Funktionærlovens regler om militærtjeneste finder anvendelse. 14. Efterløn Lønnede ph.d.-stipendiater er omfattet af funktionærlovens regler om efterløn. Efterlønnen er lønnen på tidspunktet for dødsfaldet. Lønnen for den måned, i hvilken dødsfaldet sker, udbetales til boet og medregnes ikke i efterlønnen. 15. Ansættelsesforholdets ophør Ved ansættelsesperiodens udløb ophører ansættelsen uden særligt varsel. Stk. 2. For ansættelsesforholdet gælder i øvrigt funktionærlovens regler om varsling af opsigelse. Stk. 3. Når indskrivningen ved den højere uddannelsesinstitution ophører eller bringes til ophør, kan ansættelsesmyndigheden dog bringe ansættelsesforholdet til ophør med øjeblikkelig varsel. Stk. 4. Ved afskedigelse efter stk. 2 er stipendiaten omfattet af afskedigelsesproceduren, jf. 24 i akademikeroverenskomsten. 16. Hovedaftale Aftalen gælder i henhold til hovedaftale af 28. maj 1991 mellem Finansministeriet og akademikerorganisationerne. 17. Ikrafttræden Denne aftale har virkning fra 1. april 2000, og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2002.

12 10 Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 25. november 1997 om lønnede ph.d.- stipendiater. København, den 26. maj 2000 Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer

13

14 12 PROTOKOLLAT I MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION I TILKNYTNING TIL AFTALE OM LØNNEDE PH.D.-STIPENDIATER VEDR. PH.D.-STIPENDIATER, DER I HELE FORLØBET ER INDSKREVET VED UDENLANDSKE INSTITUTIONER Ph.d.-studerende, der i hele forløbet indskrives til forskeruddannelse i udlandet, kan ansættes efter aftalen om lønnede ph.d.-stipendiater på følgende betingelser: Ph.d.-stipendiaten har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat for forløbet, men er ikke forpligtet til at udføre det i aftalens 7, stk. 2, anførte arbejde. Den årlige basisløn udgør kr. netto (niveau 1. oktober 1997). Pensionsbidraget udgør kr. årligt i egetbidrag og kr. årligt i arbejdsgiverbidrag (niveau 1. oktober 1997). Der henvises i øvrigt til pensionsbestemmelserne i aftalens 6, stk. 2.

15

16 14 CIRKULÆRE OM AFLØNNING AF PH.D.-STUDERENDE FOR ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED FORSKERUDDANNELSEN Denne aftale omfatter kun ph.d.-studerende, der ikke er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om lønnede ph.d.-stipendiater. Det drejer sig f.eks. om ph.d.-studerende - som er indskrevet til forskeruddannelse før opnået kandidatgrad, eller - som er indskrevet til forskeruddannelse efter opnået kandidatgrad, men ikke er ansat som lønnet ph.d.-stipendiat (det kan f.eks. være en person, hvis ph.d.- stipendium er ophørt, men endnu ikke har færdiggjort sin ph.d.-afhandling). Derudover er ph.d.-studerende, som pr. 31. december 1997 var indskrevet til forskeruddannelse med SU-ph.d.-stipendium, og som valgte ikke at overgå til aftale om lønnede ph.d.-stipendiater, omfattet af denne aftale. Der er i protokollatet til aftalen fastsat særlige vilkår for denne gruppe. Hvis ansættelsesforholdet varer mere end 1 måned, og hvis den gennemsnit- lige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer (beregnet over en periode på 4 uger), har arbejdsgiveren pligt til skriftligt at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (jf. Finansministeriets cirkulære af 28. juni 1993 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet). Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Ad 5. Feriegodtgørelse Der ydes feriegodtgørelse på 12,5 % af den i 3 anførte timeløn. Ad 6. Opsigelse mv. Ansatte efter denne aftale følger de gældende opsigelsesvarsler for timelønnede

17 ikke-funktionærer i akademikeroverenskomsten. Bemærkninger til protokollat om ph.d.-studerende, der pr. 31. december 1997 var indskrevet til forskeruddannelse med SU-ph.d.- stipendium, og som ikke er overgået til aftale om lønnede ph.d.- stipendiater For ph.d.-studerende, der er omfattet af dette protokollat, gælder protokollat af 18. juni 1992 mellem Undervisningsministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Protokollatet er medtaget som bilag 1 i dette cirkulære. I dette protokollat er det bl.a. aftalt, at Undervisningsministeriet forpligter de højere uddannelsesinstitutioner til at tilbyde ph.d.-studerende (der modtager ph.d.-stipendium i medfør af regler i lov om statens uddannelsesstøtte) arbejdsopgaver mindst svarende til 840 nettoarbejdstimer, såfremt der er tale om en fuld forskeruddannelse normeret til 3 år. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Ad 2. Pension Det i protokollatets 2 anførte pensionsbidrag, herunder den ansattes pensionsbidrag, ydes ud over den i aftalens 3 anførte løn. Timelønnen i 3 skal således ikke reduceres med eget pensionsbidrag. Ad 3. Sygdom, barsel og barns første sygedag Den ansatte oppebærer løn under sygdom, barsel og barns første sygedag som månedslønnede. Opmærksomheden henledes på, at adgangen til at foretage afskedigelser skal relateres til, at institutionen er forpligtet til at tilbyde ph.d.-studerende, der

18 16 modtager ph.d.-stipendium, arbejdsopgaver svarende til 840 løntimer. Afskedigelse kan således normalt ikke begrundes med bevillingsmangel. Ad 5. Særlige feriefridage Ph.d.-studerende, der modtager ph.d-stipendium over 3 år, optjener særlige feriefritimer for mindst 840 nettoarbejdstimer, selv om institutionen ikke udnytter det anførte nettoarbejdstimetal. Finansministeriet Den 26. maj 2000 P.M.V. E.B. Marianne Ho

19

20 18 AFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION OM AFLØNNING AF PH.D.-STUDERENDE FOR ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED FORSKERUDDANNELSEN I henhold til den mellem Finansministeriet og AC-organisationerne indgåede hovedaftale af 28. maj 1991 er der mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation aftalt følgende om aflønning af ph.d.- studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen. 1. Område Aftalen omfatter ph.d.-studerende, som i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervelse af ph.d.-graden er indskrevet som ph.d.- studerende, men ikke er ansat som lønnet ph.d.stipendiat. Stk. 2. Arbejdsopgaverne består i undervisningsopgaver, bistand ved forskningsprojekter, formidling og andet arbejde, der kan aflaste det videnskabe- lige personale. 2. Løn Der ydes en timeløn pr. arbejdstime på 152 kr. i grundbeløb (1. oktober 1997). Stk. 2. Udbetalingen sker månedsvis bagud. 3. Regulering Det i 2 nævnte grundbeløb reguleres efter den for statens tjenestemænd gældende lønjusteringsaftale. 4. Feriegodtgørelse Til timelønnen (jf. 2) ydes feriegodtgørelse efter ferielovens regler, for tiden 12,5 %. 5. Opsigelse mv. Ved ansættelsesperiodens udløb ophører ansættelsen uden særligt varsel.

21 Stk. 2. Ansættelsesforholdet kan bringes til ophør efter akademikerover- enskomstens bestemmelser om opsigelse og varsler. 6. Ikrafttræden Denne aftale har virkning fra 1. januar 1998, og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København, den 25. november 1997 Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer

22 20 PROTOKOLLAT MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION I TILKNYTNING TIL AFTALE OM AFLØNNING AF PH.D-STUDERENDE FOR ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED FORSKERUDDANNELSEN Ph.d.-studerende, der pr. 31. december 1997 var indskrevet til forskeruddannelse med SU-ph.d.-stipendium, og som ikke er overgået til aftale om lønnede ph.d.-stipendiater 1. Område Aftalen finder anvendelse i forbindelse med ansættelse af ph.d.-studerende til varetagelse af arbejdsopgaver for institutionen, og omfatter ph.d.-studerende, der pr. 31. december 1997 var indskrevet til forskeruddannelse med SU-ph.d.- stipendium, og som ikke er overgået til aftale om lønnede ph.d.-stipendiater. 2. Pension Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag i overensstemmelse med bestemmelserne i akademikeroverenskomsten. Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 25 kr. i grundbeløb (niveau pr. 1. oktober 1997), hvoraf 1/3 er den ansattes pensionsbidrag og 2/3 er arbejdsgiverens pensionsbidrag. Stk. 3. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. 3. Sygdom, barsel og barns første sygedag For ansatte efter denne aftale gælder tilsvarende regler om sygdom, barsel og barns første sygedag, som de i akademikeroverenskomsten nævnte bestemmelser. Stk. 2. Ved tjenestefrihed som følge af barsel eller adoption, forlænges ansættelsesperioden svarende til tjenestefrihedsperiodens længde, dog højst 32 uger.

23 Stk. 3. Løn under sygdom og barsel kan dog længst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb. 4. Feriegodtgørelse Der ydes feriegodtgørelse på 12,5 % af den i aftalens 2 anførte timeløn samt af den ansattes eget pensionsbidrag, jf. 2 i dette protokollat. 5. Særlige feriefridage De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om særlige feriefridage. København, den 26. maj 2000 Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer

24 22 Bilag 1 PROTOKOLLAT MELLEM UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION I TILKNYTNING TIL AFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION OM AFLØNNING AF PH.D.-STUDERENDE FOR ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED FORSKERUDDDANNELSEN 1. Der er enighed mellem parterne om, at aftalen bygger på følgende forudsætninger: - At Undervisningsministeriet forpligter de højere uddannelsesinstitutioner til at tilbyde ph.d.-studerende, der modtager SU-stipendium over 3 år, arbejdsopgaver mindst svarende til 1/2 års arbejde (840 nettoarbejdstimer). - At institutionerne er forpligtet til at udbetale løn mindst svarende til 840 nettoarbejdstimer, selv om institutionen ikke udnytter det anførte nettoarbejdstimetal. - At der normalt i forbindelse med indskrivningen som ph.d.-studerende foretages en hensigtsmæssig tilrettelægning af såvel studieplaner som arbejdsopgaver fordelt over forskeruddannelsens samlede forløb. - At arbejdsopgaverne aftales endeligt og gensidigt forpligtende normalt for et semester ad gangen, således at institutionen skal betale løn i forhold til det fastsatte timetal, medmindre der er enighed om en ændret fordeling af arbejdet. 2. Akademikernes Centralorganisation har videre som forudsætning for sin

25 tilslutning til lønaftalen: - At et ph.d.-stipendium under SU indeholder 149 stipendieklip a kr. svarende til en indkomst i 1992 for den studerende over 3 år på i alt kr. eller i gennemsnit kr. om året. - At forskeruddannelsen inden for andre ministeriers områder følger de samme principper, herunder for så vidt angår ph.d.-stipendier og aflønning for arbejdsopgaver, som fremover vil gælde for Undervisnings- og Forskningsministeriets område. København, den 18. juni 1992 Akademikernes Centralorganisation Undervisningsministeriet P.M.V. E.B.

26

27 Cirkulære af 26. maj 2000 Fmst. nr Henvendelse om dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen, 11. kontor Adresse: Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Telefon Telefax J.nr / PKAT Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes ved henvendelse til Schultz Information, tlf Pris: 15,- kr. h:\f11\pil\aftaler\cirkulære99.revid2.doc

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2.4.27 1994 Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2 INDHOLD Side Cirkulære... 1 Aftale om aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2000 3.3.8 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner

Ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner Cirkulære om aftale om Ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner 2008 Cirkulære af 15. juni 2010 Perst. nr. 023-10 PKAT nr. 553 J.nr. 08-333/00-14 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 034-12 J.nr. 12-339-166 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet 2001 1.3.3 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED UNIVERSITETER M.FL. UNDER UNDERVISNINGSMINISTERIET

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Konservatorskolen under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Konservatorskolen under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Konservatorskolen under Kulturministeriet 2003 Cirkulære af 23. juni 2003 Perst. nr. 056-03 PKAT nr. J.nr. 01-335-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen 2001 1.3.4 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN OG EKSPORTINGENIØRUDDANNELSEN

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten FINANSMINISTERIET Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 1999 1 Til samtlige ministerier mv. Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 1. Arbejdsgiveren har

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene 1997 3.3.18 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 026-11 PKAT 0692 J.nr. 08-333/09-4 Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2011 Dataark PKAT med specifikation Organisationsaftale Forhandlingsberettiget

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 5. februar 2016 Modst. nr. 003-16 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- Regulativ om og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 REGULATIV 1. Område... 3 2. Løn... 3 3. Tillæg... 3 4.

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2002 Cirkulære af 4. november 2003 Perst. nr. 077-03 PKAT nr. 0692 J.nr. 01-333/09-4 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære...1. Bemærkninger til protokollatet...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...2. Protokollat...3

Cirkulære...1. Bemærkninger til protokollatet...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...2. Protokollat...3 Cirkulære om Tillæg til protokollat til overenskomst for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner 2000 1.3.20 INDHOLD

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2005 Cirkulære af 2. marts 2006 Perst. nr. 012-06 PKAT nr. 0692 J.nr. 04-333/09-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2004 Cirkulære af 22. december 2004 Perst. nr. 064-04 PKAT nr. J.nr. 02-335-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening. For A. (advokat Jacob Goldschmidt) mod. Finansministeriet

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening. For A. (advokat Jacob Goldschmidt) mod. Finansministeriet Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening For A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finansministeriet Ved Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Anne Kjær) 1. Sagens

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 015-04 PKAT nr. 0065 J.nr. 01-333/51-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Cirkulære om overenskomst for. Læger i staten. Cirkulære af 5. august 2014. Modst. nr. 047-14. PKAT nr. 067. J.nr. 2014-1513-0094

Cirkulære om overenskomst for. Læger i staten. Cirkulære af 5. august 2014. Modst. nr. 047-14. PKAT nr. 067. J.nr. 2014-1513-0094 Cirkulære om overenskomst for Læger i staten 2014 Cirkulære af 5. august 2014 Modst. nr. 047-14 PKAT nr. 067 J.nr. 2014-1513-0094 Dataark PKAT med specifikation 067 Overenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere Cirkulære om Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere 2001 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR DAKTYLOSKOPITEKNIKERE Hermed følger den mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger)

Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger) Cirkulære om Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger) 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 102-07 PKAT nr. 067 J.nr. 07-36-22 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene 2000 3.3.18 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til protokollat om

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter Cirkulære om Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter 2002 1 CIRKULÆRE OM REGULATIV OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR PHARE-EKSPERTER Hermed fremsendes Finansministeriets regulativ af 21.

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd 2002 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM PENSIONSBIDRAG AF VISSE FASTE TILLÆG TIL TJENESTEMÆND (Til samtlige ministerier mv.) Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om. Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Cirkulære om. Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2002 1 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier mv.) 1. Arbejdsgiveren har pligt til at underrette

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager CIR nr 9260 af 10/06/2008 Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen j.nr. 08-528-19 Senere ændringer til forskriften CIR1H nr 9375

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

4.5.2. Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

4.5.2. Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 4.5.2 1995 Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2 4.5.2 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ledere ved frie grundskoler mv.

Ledere ved frie grundskoler mv. Cirkulære om organisationsaftale for Ledere ved frie grundskoler mv. 2019 Cirkulære af 16. april 2019 Modst. nr. 017-19 PKAT nr. 578 J.nr. 2018-9371 Dataark PKAT 578 Fællesoverenskomst Forhandlingsberettigede

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2008 Cirkulære af 5. august 2008 Perst. nr. 039-08 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 07-333/09-3

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Ansatte i staten med en læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Ansatte i staten med en læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 1999 4.4.7 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 ORGANISATIONSAFTALEN... 3 1. Dækningsområde... 3 2. Ansættelse... 3

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste 1995 3.3.5 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret?

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret? Notat Modtager(e): Alle universiteter og svar til notat af 28. juni 2013 om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel

Læs mere