Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation Sikkerhedsinformation Påtænkt brug af instrumentet Produktbeskrivelse Display og betjeningsknapper Grænseflader Strømforsyning Ibrugtagning Betjening Tilslutning af en føler Tænd og sluk instrumentet Tænd og sluk displaylys Opsætning Målinger Vedligeholdelse Fejlmeddelelser Tekniske data Tilbehør...15 DK

2 2 Vejledningsinformation Dette afsnit indeholder vigtige råd til hvordan denne betjeningsvejledning bruges. Betjeningsvejledningen indeholder information som skal efterleves hvis instrumentet skal bruges sikkert og effektivt. Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt igennem og gør dig fortrolig med brugen af instrumentet, inden du tager det i brug. Opbevar manualen et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den hvis nødvendigt. Identifikation Ikon Betydning Kommentarer Note Indeholder hjælpende tips og information. *, 1, 2 Formål Beskriver formålet med at udføre de nedenstående punkter. Hvis punkterne er nummereret bør du følge nummerrækkefølgen!! Kriterie Et kriterie som skal være opfyldt for at kunne udføre en beskrevet procedure. >, 1, 2,... Procedure Udfør punkterne. Hvis punkterne er nummereret bør du følge nummerrækkefølgen! Text Display tekst Teksten vises i displayet. Button Betjeningsknap Tryk på den viste knap. - Resultat Beskriver resultatet af de netop gennemgåede punkter. Ref. Reference Henviser til mere omfattende og detaljerede informationskilder. 1. Sikkerhedsinformation Dette afsnit indeholder generelle regler som bør overholdes hvis instrumentet skal bruges sikkert. Undgå personskade/beskadigelse af instrumentet > Brug ikke instrumentet og følerne til at måle på/nær levende ting. > Opbevar aldrig instrument eller følere sammen med opløsningsmidler og brug ikke tørremidler.

3 3 Overholdelse af garantibetingelser > Instrumentet må kun anvendes indenfor de betingelser, der er specificeret i de tekniske data. > Brug altid instrumentet i henhold til forskrifterne. Brug aldrig vold. > Udsæt aldrig følere for temperaturer højere end +70 C, medmindre de er godkendt til højere temperaturer. De opgivne temperaturer for føleren refererer kun til sensorens måleområde. > Instrumentet bør kun åbnes for vedligeholdelse eller reparation, hvis det er beskrevet i denne vejledning. Udfør kun vedligeholdelse og reparationer, der er beskrevet i denne vejledning. Følg vejledningen i sådanne tilfælde. Af sikkerhedsgrunde bør kun originale reserverdele fra Testo bruges. Affald > Batterier og akkuer bør bortskaffes på forsvarlig vis. > Du kan returnere instrumentet til Buhl & Bønsøe A/S efter endt levetid. Vi vil bortskaffe det på en forsvarlig vis. 2. Påtænkt brug af instrumentet Dette kapitel beskriver applikationsområder for brug af instrumentet. Brug kun instrumentet til de applikationer som det er bygget til at udføre. Spørg Buhl & Bønsøe til råds, hvis du er i tvivl. Testo 926 er et kompakt termometer. Instrumentet kan anvendes til følgende: Fødevareindustri Laboratorier Instrumentet bør ikke bruges til følgende: Måling hvor der er fare for eksplosion Diagnosticerende målinger til medicinsk brug

4 4 3. Produktbeskrivelse Dette kapitel indeholder en oversigt over instrumentets komponenter og tilhørende funktioner. 3.1 Display og betjeningsknapper Oversigt 1)Infrarød grænseflade, følerindgange 2) Display 3) Betjeningsknapper 4) Trådløst modulkammer, batterikammer (bagsiden) Knap funktioner Knap Funktion Tænder instrumentet; slukker instrumentet (tryk og hold) Tænder/slukker displaylys Fastfryser den aktuelle måling i displayet, viser min/max værdier Åben/luk konfiguration (tryk og hold); Ved konfigurering: Bekræft instilling Ved konfigurering: Vælg i menu, øger værdi (tryk og hold for hurtig øgning) Print data Skift imellem at få vist almindelig føler eller trådløs føler i display ( symboliserer den trådløse føler) Ved konfigurering: Vælg i menu, mindsker værdi (tryk og hold for hurtig formindskning) Vigtige visninger i displayet Display Betydning Batteriniveau (nederst til venstre i display): 4 markeringer i batterisymbol indikerer: Batteriniveau er højt 1 markering i batterisymbol indikerer: Batteriniveau er lavt Printerfunktion: Data er sendt til printeren Øvre alarmgrænse: Lyser hvis grænsen er overskredet Nedre alarmgrænse: Lyser hvis grænsen er overskredet Målekanal: Trådløs føler (antallet af markeringer i ikonet for den trådløse føler indikerer signalets styrke)

5 5 3.2 Grænseflade Infrarød grænseflade Data kan sendes til en Testo printer via den infrarøde port i toppen af instrumentet. Følerindgange Almindelige følere kan tilsluttes via indgangene i toppen af instrumentet Det trådløse modul (tilbehør) Trådløse følere må kun bruges i lande hvor de er blevet typegodkendt (se applikation på den trådløse føler) En trådløs føler kan tilsluttes ved hjælp af det trådløse modul. 3.3 Strømforsyning Der kan tilsluttes et 9V batteri (der følger med instrumentet) eller et 9V genopladeligt batteri. Det er ikke muligt at tilslutte instrumentet 220V eller at oplade genopladelige batterier i instrumentet. 4. Ibrugtagning Dette afsnit beskriver hvordan instrumentet tages i brug. * Fjern beskyttelsesfilm fra displayet: > Træk forsigtigt beskyttelsesfilmen af. * Indsæt batteri/genopladeligt batteri: 1 Skub låget til batterikammeret - på instrumentets bagside - i pilens retning og åben. 2 Indsæt batteri/genopladeligt batteri: Vær opmærksom på batteriets poler! 3 For at lukke batterikammeret skal låget skubbes mod pilens retning. - Instrumentet tænder selv og starter konfigurationen. 4 Indstil tid, dato og måleenhed. Ref. Se afsnittet 5.4 Opsætning punkt 7 og 8.

6 6 * Indsæt trådløst modul (tilbehør): Trådløse følere må kun bruges i lande hvor de er blevet typegodkendt (se applikation på den trådløse føler)! Instrumentet skal være slukket. 1 Tryk cliplåsen ned på bagsiden af instrumentet for at åbne kammeret til det trådløse modul. 2 Indsæt det trådløse modul. 3 Tryk låget tilbage på plads for at lukke kammeret til det trådløse modul. 5. Betjening Dette afsnit beskriver de handlinger som forekommer i det daglige brug af instrumentet. 5.1 Tilslutning af en føler Almindelige følere Almindelige følere skal tilsluttes inden instrumentet tændes, så de genkendes af instrumentet. > Sæt følerens stik i indgangen på instrumentet. Trådløse følere Trådløse følere må kun bruges i lande hvor de er blevet typegodkendt (se applikation på den trådløse føler) Det trådløse modul (tilbehør) er nødvendigt for at kunne benytte trådløse følere. Det trådløse modul skal isættes inden instrumentet tændes, så det genkendes af instrumentet. Alle trådløse følere har deres eget føler-id (identifikationsnummer). Dette skal indstilles i konfigurationen. Ref. Se afsnittet 5.4 Opsætning.

7 7 5.2 Tænd/sluk instrumentet * Tænd instrumentet: > Tryk. - Målebilledet åbner sig: Den aktuelle måling vises eller ---- vises hvis der ikke er igangsat nogen måling. * Sluk instrumentet: > Tryk og hold (ca. 2 sek.) indtil displayet slukker. 5.3 Tænd/sluk displaylys * Tænd/sluk displaylys:! Instrumentet skal være tændt. > Tryk. 5.4 Opsætning 1 Start konfigurationen:! Instrumentet skal være tændt og display skal stå på målebilledet. Hold, Max eller Min skal ikke være aktiveret. > Tryk og hold (ca. 2 sek.) indtil displayet skifter. Du kan skifte til næste funktion ved at trykke. Du kan til hver en tid forlade konfigurationen. For at forlade skal du trykke og holde (ca. 2 sek.) indtil instrumentet er gået tilbage til målebilledet. Tilpasninger som er foretaget i konfigurationen bliver gemt. 2 Indstilling af alarm funktion:! Start konfigurationen, Alarm skal lyse. 1 Vælg med og bekræft med : Off: Deaktiverer alarm funktionen. On: Aktiverer alarm funktionen.

8 8 Hvis OFF er valgt: Ref. Gå videre til Registrering af trådløs føler. Hvis On er valgt: 2 Brug / til at indstille værdien for den øvre alarmgrænse ( ) og bekræft med. 3 Brug / til at indstille værdien for den nedre alarmgrænse ( ) og bekræft med. 3 Registrering af trådløs føler: Trådløse følere må kun bruges i lande hvor de er blevet typegodkendt (se applikation på den trådløse føler) Indstillinger for trådløse følere er kun mulig hvis der er sat et trådløst modul (tilbehør) i instrumentet. Ref. Se eventuelt afsnittet 4. Ibrugtagning. Hvis der ikke er indsat et trådløst modul: Ref. Gå videre til punktet Indstiling af Auto Off. Alle trådløse følere har deres eget føler-id (RF ID). Dette består af de 3 sidste cifre fra serienummeret og skydeafbryderens position på den trådløse føler (H eller L).! Konfigurationen skal startes ogrf ID og Auto skal lyse.! Den trådløse føler skal være tændt. 1 Vælg med og bekræft med : YES: Aktiverer den automatiske følerdetektor (anbefales). no: Deaktiverer den automatiske følerdetektor. Hvis no er valgt: 2 Brug / til at indstille følerens ID manuelt og bekræft med.

9 9 Hvis YES er valgt: - Den automatiske følerdetektor starter. Auto blinker imens instrumentet leder efter en tændt trådløs føler. - Når den trådløse føler er fundet, vises føler ID'et i displayet. Hvis der ikke findes en føler vil NONE lyse i displayet. Mulige årsager til at en føler ikke bliver fundet: Den trådløse føler er ikke tændt eller følerens batteriniveau er lavt. Den trådløse føler befinder sig udenfor instrumentets målerækkevidde. Forstyrrende elementer forhindrer den trådløse transmission (fx jernbeton, metalgenstande, vægge eller andre barrierer imellem instrument og føler, andre følere på samme frekvens eller stærke magnetfelter). > Hvis nødvendigt; afhjælp de mulige årsager til den manglende transmission og start den automatiske følerdetektor igen ved at trykke. - Hvis der er andre trådløse følere indenfor rækkevidde, vil deres føler ID også kunne fremkomme i displayet. > Sluk eller flyt andre trådløse følere, og påbegynd den automatiske følerdetektor igen ved at trykke 2 Tryk for at gå videre til næste indstilling. 4 Indstilling af Auto Off (automatisk sluk):! Start konfigurationen, Auto Off skal lyse. > Vælg med og bekræft med : On: Instrumentet slukker selv efter 10 minutter hvis der ikke trykkes på nogen knapper. Undtagelse: Hvis en fastholdt måling vises i display (Hold eller Auto Hold skal lyse). OFF: Instrumentet slukker ikke automatisk. 5 Indstilling af Auto Hold (automatisk fastfrysning af måling): Auto Hold funktionen virker kun på almindelige kabeltilsluttede følere.! Start konfigurationen, Auto Hold skal lyse. 1 Vælg imellem 5, 10, 15 eller 20 sek. med og bekræft med : OFF: Målingerne bliver ikke automatisk fastholdt. On: Når en stabil måling opnås (måleudsving < 0.2 C/0.4 F indenfor det fastsatte tidsinterval), fastholdes den automatisk. Hvis OFF er valgt: Ref. Gå videre til punktet Indstilling af max./min. print function. Hvis On er valgt:

10 10 2 Brug / til at indstille målingens tidsinterval (sek.) og bekræft med. 6 Indstilling af max./min.print funktion:! Start konfigurationen, MaxMin og skal lyse. > Vælg med og bekræft med. On: Maksimum og minimum værdier printes ud når en igangværende eller fastholdt måling printes. OFF: Maksimum og minimum værdier printes ikke ud når en igangværende eller fastholdt måling printes. 7 Indstilling af tid:! Start konfigurationen Year skal lyse 1 Brug / til at indstille det nuværende år og bekræft med. 2 Brug / for at indstille måned, dag og tid og bekræft hver gang med. 8 Indstilling af måleenhed:! Start konfigurationen, C eller F skal blinke > Vælg måleenheden med og bekræft med. 9 Reset:! Start konfigurationen Reset skal lyse > Vælg med og bekræft : no: Annuller reset. Yes: Instrumentet resettes. Instrumentet resettes til fabriksindstillinger. Instillingerne for den trådløse følers ID resettes ikke. - Instrumentet går tilbage i målebillede. 6. Målinger Dette afsnit beskriver hvordan du foretager en måling.! Instrumentet skal være tændt og display skal stå på målebilledet. * Foretag en måling: > Hold føleren i rette position og aflæs målingen. Med Auto Hold funktionen aktiveret:

11 11 Auto Hold funktionen virker kun på almindelige kabeltilsluttede følere. - Auto Hold blinker under målingen. - Hvis målingen stabiliseres indenfor det fastsatte tidsinterval, signalerer en tone, at målingen fastholdes. > Påbegynd ny måling ved at trykke. Med alarmfunktionen aktiveret og hvis alarmgrænsen er overskredet eller undergået: - Alarm lyser og instrumentet afgiver en advarselstone. - Alarmen stopper hvis målingen kommer tilbage indenfor de tilladte grænseværdier. * Skift imellem målekanalerne i displayet: Du kan skifte imellem at få vist kabeltilsluttede følere eller trådløse følere ( ). > For at skifte visning i display: Tryk. * Fasthold måling, vis max/min værdier: Den aktuelle måling kan gemmes. Max og min værdier (siden instrumentet sidst blev tændt) kan vises. > Tryk indtil den ønskede værdi vises. - Følgende vises på skift: Hold: : den gemte måling Max: maksimum værdi Min: minimum værdi Den aktuelle måling - Udover den fastholdte, maksimum eller minimum måling, viser displayets 2. linje den aktuelle måling. * Reset max og min værdier: Max og min værdier kan resettes. Denne funktion er ikke mulig hvis Auto Hold funktionen er aktiveret. 1 Tryk indtil Max eller Min lyser. 2 Tryk og hold. - Den viste værdi blinker to gange. Alle max og min værdier resettes til den aktuelle måling.

12 12 * Print målinger: Målinger som vises i displayet (aktuelle måling, fastholdt måling eller min/max værdier) kan printes ud. Til det formål benyttes en Testo printer (tilbehør). Er Max./Min. print funktionen aktiveret vil maksimum og minimum værdier printes ud sammen med den aktuelle eller fastholdte måling. Ref. Se afsnittet 5.4 Opsætning 1 Bemærk at det der printes, er det der vises i displayet. 2 Tryk. 7. Vedligeholdelse Dette afsnit beskriver hvordan du vedligeholder instrumentets funktionalitet og derved forlænger dets levetid. * Rengøring af instrument: > Rengør huset med en fugtig klud, evt. med lidt sæbe hvis det er beskidt. Brug ikke aggresive rengøringsmidler eller opløsningsmidler! * Udskiftning af batteri/genopladeligt batteri:! Instrumentet skal være slukket. 1 Skub låget til batterikammeret - på instrumentets bagside - i pilens retning og åben. 2 Fjern det brugte batteri/genopladeligt batteri og indsæt nyt 9V batteri/ genbopladeligt batteri. Vær opmærksom på batteriets poler! 3 For at lukke batterikammeret skal låget skubbes mod pilens retning. Hvis strømforsyningen har været afbrudt i lang tid, vil tiden skulle indstilles: - Instrumentet tænder selv og starter konfigurationen. > Indstil tid og måleenhed. Ref. Se afsnittet 5.4 Opsætning punkt 7 og 8.

13 13 8. Fejlmeddelelser Dette afsnit besvarer ofte stillede spørgsmål. Spørgsmål Mulig årsag Løsning lyser nederst Instrumentets batteriniveau Udskift batteriet til venstre i display er lavt i instrumentet lyser over føler- Den trådløse følers batteriniveau Udskift batteriet symbolet ( ) er lavt i den trådløse føler Instrumentet slukker Auto Off funktionen er Slå funktionen fra af sig selv aktiveret Batterikapaciteten Udskift instrumentets er tom batteri Display viser Føleren er ikke Sluk instrumentet, tilsluttet tilslut føleren og tænd instrumentet igen Beskadiget føler Kontakt Buhl & Bønsøe Display viser uuuu Det tilladte måleområde Bliv indenfor tilladte blev undergået måleområde Display viser oooo Det tilladte måleområde Bliv indenfor tilladte blev overgået måleområde Display: no Signal Der blev ikke fundet nogen Tænd føleren registreret trådløs føler Placer føleren indenfor instrumentets trådløse rækkevide Registrer trådløs føler igen, se afsnittet 5.4 Opsætning Tidsindstillingen er ikke Strømforsyningen har været Genindstil tiden korrekt afbrudt i længere tid Hvis dine spørgsmål ikke er besvaret her kan du kontakte Buhl & Bønsøe. Se kontaktoplysninger på bagsiden af betjeningsvejledningen.

14 14 9. Tekniske data Karakter Værdi Parametre Temperatur ( C/ F) Måleområde C / F Opløsning 0.1 C / 0.1 F ( C / F) 1 C / 1 F (restområdet) Nøjagtighed ±0.3 C / ±0.6 F ( C / F) ±1 decimal ±0.7 C+5% o. r. / ±1.3 F+5% o. r. (restområdet) Tilslutningsmuligheder 1x Omega TC indgang til temperaturføler type T (Cu-CuNi), trådløst modul (tilbehør) Målefrekvens 2/sek. arbejdstemperatur C / F Opbevaringstemperatur C / F Strømforsyning 1stk. 9V batteri/genopladeligt batteri Batterilevetid (display Med føler tilsluttet: ca. 200t / ca. 68t, lys off / on) Med trådløs føler tilsluttet: ca. 45t / 33t Beskyttelsesklasse Med TopSafe (tilbehør) og tilsluttet føler: IP65 EC Direktiv 89/336/EEC Garanti 2 år

15 Tilbehør Navn Varenummer Trådløse moduler 1 Trådløs modul til måleinstrument, MHz FSK. Godkendt i fx DK, DE, FR, UK Trådløs modul til måleinstrument, MHz FSK. Godkendt i USA Trådløse følere 1 NTC immersion/indstik føler. Godkendt i fx DK, DE, FR, UK NTC immersion/indstik føler. Godkendt i USA Trådløse universalhåndtag Håndtag til trådløs følere, inkl. T/C adapter. Godkendt i fx DK, DE, FR, UK Håndtag til trådløs følere, inkl. T/C adapter. Godkendt i USA Trådløs væske-/luftføler type NTC T/C adapter TC følere, type T Præcis vandtæt væske-/indstiksføler, type T Vandtæt overfladeføler til glatte overflader, med bred spids, Type T Robust luftføler type T Diverse TopSafe testo IR printer inkl. batterier og en rulle papir Trådløse følere må kun bruges i lande hvor de er blevet typegodkendt (se applikation på den trådløse føler) Hos Buhl & Bønsøe kan du få mere af vide om tilbehøret til dette produkt. Se kontaktoplysninger på bagsiden af betjeningsvejledningen.

16 Akkrediteret kalibrering hos Buhl & Bønsøe A/S Vores kalibreringslaboratorium er akkrediteret af DANAK og vi kan tilbyde: Kalibrering af alle fabrikater Pålidelighed er alfa og omega, når det drejer sig om kalibrering uanset fabrikat. Vores akkreditering hos DANAK er din garanti for kompetance og kvalitet. Hurtig levering Vi kalibrerer dit instrument inden for 5 dage hurtigere hvis du har en kalibreringsaftale, hvor du automatisk får besked, når det er tid til kalibrering. Justering og reparation på vores serviceværksted Vores serviceafdeling har mange års erfaring i at reparere og justere instrumenter af alle fabrikater. Hvis det ved kalibrering viser sig, at instrumentet ligger uden for tolerancen eller er fejlramt, kan vi reparere og justere det med det samme og derefter udføre en udgangskalibrering. Det sparer dig tid. Kalibreringsaftaler med mange fordele Indgår du en kalibreringsaftale, får du en masse fordele, såsom hurtigere leveringstid, rabat på servicearbejde og rabat på Testo måleceller. Ring og hør nærmere. Hvad kan kalibreres? Fugt Temperatur Tryk Luftvolumen OR måleudstyr Gasser O 2, CO, CO 2, NO, NO 2, SO 2 m.m. Denne manual er ophavsretligt beskyttet. Kopiering uden tilladelse er forbudt og vil blive retsligt forfulgt

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning Dataloggere Testo 175 Betjeningsvejledning 3 1 Indhold 1 Indhold 4 2 Sikkerhed og miljø 5 2.1. Om denne vejledning 5 2.2. Sikkerhedsinstruktioner 6 2.3. Miljøbeskyttelse 6 3 Specifikationer 7 3.1. Anvendelse

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328 Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger El.nr. 63 98 964 328 Seba VM-880 side 2 Indhold Seba VM-880 introduktion... 2 Seba VM-880 standardudstyr... 2 Tekniske specifikationer... 3 Kontrol og indikatorer...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

LAK-900-M. Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang

LAK-900-M. Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang LAK-900-M KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: - 1-9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere