Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere"

Transkript

1 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68, stk. 1, nr. 1, 73 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 som ændret ved lov nr. 744 af 1. juni 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse vedrører pristillæg efter 47, stk. 4-9, i lov om fremme af vedvarende energi til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 1) Driftsomkostninger: Omkostninger til almindelig vedligeholdelse af anlægget. 2) Etableringsomkostninger: Omkostninger til køb af anlægget, installation og nettilslutning af anlægget. 3) Fælles solcelleanlæg: Anlæg, som er nævnt i nr. 4 og tillige opfylder de betingelser, der er nævnt i ) Solcelleanlæg: Teknisk enhed til elproduktion fra solceller, som er individuelt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. 5) Store virksomheder: Virksomheder som ikke er omfattet af definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr.124 af 20. maj 2003, s. 36). Fælles solcelleanlæg organiseret i lav etableret på tag m.v. 3. Ved fælles solcelleanlæg i 47, stk. 5, nr. 3, og stk. 8, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi forstås et solcelleanlæg, som er etableret på taget af eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og som opfylder følgende betingelser fra tidspunktet for nettilslutningen: 1) Anlægget ejes af flere fysiske personer i forening med lige ejerandele, lige indflydelse og lige hæftelse eller af en selvstændig juridisk enhed, som er direkte ejet af flere fysiske personer i forening, med lige ejerandele, lige indflydelse og lige hæftelse. 2) Der er ikke ret til nettoafregning, jf. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. 3) Anlæggets installerede effekt udgør 6 kw eller derunder pr. fysisk person, der enten er medejer af anlægget eller direkte medejer af en juridisk enhed som nævnt i nr. 1. Der kan kun være en medejer pr. husstand. 4) Alle medejere er bopælsregistreret i CPR på en adresse, der ligger højst 2 km fra det punkt, hvor anlægget er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. 5) Ingen medejer eller anden person, som er bopælsregistreret i CPR på samme adresse som en medejer, må være tilknyttet solcelleanlæg, som er etableret i tilknytning til den adresse eller ejendom, hvor ejeren er bopælsregistreret i CPR. Disse personer må således ikke a) afregne elektricitet, som er fremstillet på sådanne solcelleanlæg og leveres til det kollektive elforsyningsnet, b) nettoafregne elektricitet fra sådanne solcelleanlæg, jf. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, c) være tilknyttet en forbrugsinstallation ejet af tredjemand, som afregner eller nettoafregner elektricitet fra sådanne solcelleanlæg, eller d) eje andele i en juridisk enhed, som ejer andele i sådanne solcelleanlæg. 6) Ingen medejer eller anden person, som er bopælsregistreret i CPR på samme adresse som en medejer, må være tilknyttet fælles solcelleanlæg som defineret i 4 eller eje andele i andre fælles solcelleanlæg omfattet af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Den selvstændige juridiske enhed nævnt i stk. 1, nr. 1, kan også være en forening. I så fald sidestilles et medlemskab med et ejerskab, og stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på medlemmer af foreningen. Fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v. etableret på tag m.v. 1

2 4. Ved fælles solcelleanlæg i 47, stk. 5, nr. 3, og stk. 8, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, forstås endvidere solcelleanlæg, som er etableret på taget af eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og som opfylder følgende betingelser fra tidspunktet for nettilslutningen: 1) Anlægget ejes af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening, et boligfællesskab, jf. stk. 2, eller en udlejer af en privat udlejningsejendom med flere boligenheder. 2) Anlæggets installerede effekt udgør 6 kw eller derunder pr. tilknyttet boligenhed, jf. dog stk. 3. 3) Anlægget er tilsluttet i ejendommens egen forbrugsinstallation. 4) Elektricitet fremstillet på anlægget nettoafregnes udelukkende i elforbrug til fælles faciliteter for de tilknyttede boligenheder. 5) Personer, som er bopælsregistreret i de tilknyttede boligenheder, må ikke afregne eller eje andele m.v. som nævnt i 3, stk. 1, nr. 5. Stk. 2. Ved boligfællesskab i stk. 1, nr. 1, forstås andelsboligforeninger, boligaktieselskaber, boliganpartsselskaber, boligsamejer, boliginteressentskaber, boligkommanditselskaber og andre selskaber, foreninger og fællesskaber, hvor der til deltagelse er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed. Stk. 3. Det er endvidere en betingelse, at ejeren, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 2, alene ejer solcelleanlæg omfattet af stk. 1, som samlet set har en installeret effekt, som udgør 6 kw eller derunder pr. tilknyttet boligenhed. Stk. 4. Antallet af tilknyttede boligenheder, jf. stk. 1, nr. 2, fastlægges på tidspunktet for nettilslutningen af det fælles solcelleanlæg. Fælles solcelleanlæg som ikke er etableret på tag m.v. 5. Ved fælles solcelleanlæg i 47, stk. 5, nr. 4, og stk. 8, nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi forstås solcelleanlæg, som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, som ikke er etableret på taget af eller integreret i bygninger, medmindre disse er opført med henblik på opsætning af solceller, og som opfylder de øvrige betingelser i 3 fra tidspunktet for nettilslutningen. Stk. 2. Fælles solcelleanlæg, som ikke er etableret på taget af eller integreret i bygninger, medmindre disse er opført med henblik på opsætning af solceller, og som opfylder de øvrige betingelser i 4 fra tidspunktet for nettilslutningen, er omfattet af 47, stk. 5, nr. 2, og stk. 8, nr. 1. Fælles solcelleanlæg nettilsluttet i perioden fra den 20. november 2012 til og med den 19. marts Ved fælles solcelleanlæg i 47, stk. 4, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi forstås et solcelleanlæg, der opfylder betingelserne i 3, 4 eller 5 fra tidspunktet for nettilslutningen. Kapitel 2 Puljen på 20 MW årligt i perioden Fordeling af puljen 7. Inden for en pulje på 3 gange 20 MW i 2015 og 20 MW i 2016 kan Energinet.dk give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som etableres og nettilsluttes inden 2 år efter afgivelse af tilsagnet, jf. 47, stk. 8 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. bekendtgørelsens 12. Energinet.dk træffer ligeledes afgørelse om ydelse af forhøjet pristillæg på baggrund af et tilsagn, jf. 13. Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg inden for puljen sker gennem ansøgningsrunder, som afholdes af Energinet.dk mindst en gang årligt. Stk. 3. Der gives tilsagn om mulighed for pristillæg, som gælder for det kalenderår, som ansøgningsrunden afholdes i. 8. For puljen på 3 gange 20 MW i 2015 afholder Energinet.dk en ansøgningsrunde fra den 16. marts 2015 kl til og med den 31. maj Stk. 2. Energinet.dk kan for puljen nævnt i stk. 1 give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg inden for følgende underpuljer: 1) Solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som er ejet af en afdeling af en almen boligorganisation eller udlejere af en privat udlejningsejendom, hvor den samlede installerede effekt udgør 6 kw eller derunder pr. husstand, jf. 47, stk. 8, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. dog nr. 4. Denne underpulje omfatter 18 MW installeret effekt. 2

3 2) Solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som ikke er omfattet af nr. 1, hvor den samlede installerede effekt udgør 6 kw eller derunder pr. husstand, jf. 47, stk. 8, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. dog nr. 4. Denne underpulje omfatter 12 MW installeret effekt. 3) Fælles solcelleanlæg som defineret i 3 og omfattet af 47, stk. 8, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, og fælles solcelleanlæg som defineret i 5, stk. 1, og omfattet af 47, stk. 8, nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Denne underpulje omfatter 15 MW installeret effekt. 4) Fælles solcelleanlæg som defineret i 4 og omfattet af 47, stk. 8, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, og fælles solcelleanlæg som nævnt i 5, stk. 2, og omfattet af 47, stk. 8, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi. Denne underpulje omfatter 15 MW installeret effekt. Stk. 3. Energinet.dk træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg inden for underpuljerne i den rækkefølge, som Energinet.dk modtager fyldestgørende ansøgninger i. Hvis flere ansøgninger modtaget samme dag tilsammen overstiger mængden af resterende watt i en underpulje, trækker Energinet.dk lod om den rækkefølge, der skal træffes afgørelse om disse ansøgninger i. Hvis flere ansøgninger ønskes behandlet samlet, jf. 12, stk. 4, nr. 14, anses disse for modtaget ved sidst modtagne fyldestgørende ansøgning. Stk. 4. Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger antallet af resterende watt i en underpulje, tilbyder Energinet.dk ansøgeren at reducere ansøgningen, således at den kan rummes inden for de resterende watt i underpuljen eller underpuljerne, hvis flere ansøgninger omfattet af forskellige underpuljer behandles samlet, jf. 12, stk. 4, nr. 14. Accepterer ansøgeren ikke dette, og er ansøgningen ikke ønsket opretholdt til en eventuel ny ansøgningsrunde, jf. stk. 6, giver Energinet.dk afslag på ansøgningen. Stk. 5. Udnyttes et tilsagn delvist, jf. 14, stk. 4 og 5, falder watt fra bortfaldne tilsagn tilbage i den relevante underpulje, indtil ansøgningsrunden er afsluttet. Stk. 6. Hvis en eller flere underpuljer ikke udnyttes fuldt inden ansøgningsrundens udløb, jf. stk. 1, afholder Energinet.dk en ny ansøgningsrunde fra den 1. oktober 2015 kl til og med den 31. oktober 2015, hvor den resterende mængde watt fra alle underpuljer, herunder watt fra bortfaldne tilsagn, jf. 14, stk. 4 og 5, fra den første ansøgningsrunde fordeles efter den fremgangsmåde, som fremgår af stk. 3. Fremgangsmåden i stk. 4 finder endvidere tilsvarende anvendelse ved fordeling af restpuljen, dog er der ikke mulighed for at opretholde ansøgningen til en eventuel ny ansøgningsrunde. Puljen forhøjes med watt fra bortfaldne tilsagn, indtil den nye ansøgningsrunde er afsluttet. Stk. 7. I den nye ansøgningsrunde efter stk. 6, indgår ansøgninger fra den første ansøgningsrunde, som ansøgerne ønsker opretholdt, jf. 12, stk. 6, med samme ansøgningstidspunkt som efter første ansøgningsrunde, jf. stk. 1 og 3. Stk. 8. Hvis puljen for 2015 ikke udnyttes fuldt ud, forhøjes puljen for 2016 med den resterende mængde watt, herunder med watt fra bortfaldne tilsagn, jf. 14, stk. 4 og For puljen på 20 MW for året 2016 afholder Energinet.dk en ansøgningsrunde fra den 1. februar 2016 kl til og med den 31. maj Stk. 2. Energinet.dk giver tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg inden for de underpuljer, der er anført i 8, stk. 2, dog således at underpuljerne udgør 1/3 af den anførte mængde watt, forhøjet forholdsmæssigt med watt fra bortfaldne tilsagn, jf. 14, stk. 4 og 5, fra de tidligere ansøgningsrunder. Fordeling sker efter den fremgangsmåde, som fremgår af 8, stk. 3, og fremgangsmåden i 8, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved fordelingen af underpuljerne. Puljen forhøjes med watt fra bortfaldne tilsagn fra 2015, indtil den nye ansøgningsrunde er afsluttet. Stk. 3. Udnyttes et tilsagn fra ansøgningsrunden efter stk. 1 delvist, jf. 14, stk. 4 og 5, falder watt fra bortfaldne tilsagn tilbage i den relevante underpulje, indtil ansøgningsrunden er afsluttet. Stk. 4. De watt, som tillægges puljen efter stk. 2 som følge af bortfaldne tilsagn, fordeles med det for 2016 gældende pristillæg. 10. Hvis en eller flere underpuljer ikke udnyttes fuldt ud inden ansøgningsrundens udløb, jf. 9, afholder Energinet.dk en ny ansøgningsrunde fra den 1. september 2016 kl og til og med den 31. oktober 2016, hvor den resterende mængde watt fra alle underpuljer, herunder watt fra bortfaldne tilsagn, jf. 14, stk. 4 og 5, fra den første ansøgningsrunde fordeles efter den fremgangsmåde, som fremgår af 8, stk. 3. Fremgangsmåden i 8, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved fordeling af restpuljen, dog er der ikke mulighed for at opretholde ansøgningen til en eventuel ny ansøgningsrunde. Puljen forhøjes med watt fra bortfaldne tilsagn, indtil den nye ansøgningsrunde er afsluttet. Stk. 2. I den nye ansøgningsrunde efter stk. 1, indgår ansøgninger fra den første ansøgningsrunde, som ansøgerne ønsker opretholdt, jf. 12, stk. 6, med samme ansøgningstidspunkt som efter første ansøgningsrunde, jf. 9, stk. 1, jf. 8, stk. 3. Stk. 3. Hvis Energinet.dk ikke fuldt ud giver tilsagn om mulighed for fordeling af pristillæg til puljen for 2016, lægges den resterende watt til puljen for det følgende års ansøgningsrunde, i det omfang en sådan måtte blive afholdt. 3

4 11. Indkaldelse til ansøgningsrunder skal som minimum ske ved annoncering på hjemmesiden Kapitel 3 Ansøgning om tilsagn 12. Ansøgning om tilsagn om mulighed for pristillæg efter 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 2 i denne bekendtgørelse indsendes til Energinet.dk. Der skal foreligge én ansøgning pr. anlæg. Hvis ansøgning for et anlæg ønskes behandlet sammen med ansøgninger for et eller flere andre anlæg, skal dette angives i ansøgningerne. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energinet.dk. Stk. 2. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Energinet.dk eller hentes på hjemmesiden Stk. 3. Ansøgningsskemaer udfyldes elektronisk på hjemmesiden eller indsendes til Energinet.dk. Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om mulighed for pristillæg efter 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi, skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1) Navn på ejeren eller ejerne af solcelleanlægget. 2) CPR-nr., CVR-nr. eller identifikationsnummer for en afdeling i en almen boligorganisation for ejeren eller ejerne. 3) Bopælsadresse på ejeren eller ejerne af solcelleanlægget. 4) Installationsadresse. 5) Telefonnummer eller adresse til ejeren eller ejerne. 6) Solcelleanlæggets nominelle effekt målt i kw. 7) Det forventede tidspunkt for nettilslutning af solcelleanlægget. 8) Skriftlig dokumentation for aftale om køb af solcelleanlæg, jf. dog stk. 9. 9) En bekræftelse på, at anlægget ikke er etableret, og at anlægget ikke vil blive etableret, hvis der ikke opnås støtte. 10) Købspris for anlægget. 11) Installationsomkostninger. 12) Om det skal foretages nettoafregning og i givet fald nettoafregningsgruppe for det ansøgte anlæg. 13) Angivelse af hvilke former for elafgift ejeren eller ejerne betaler. 14) Om ansøgningen skal behandles sammen med en eller flere andre ansøgninger. Stk. 5. For juridiske personer skal dokumentation for ejerforhold tillige indsendes. Stk. 6. Ansøgninger om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet produceret på anlæg omfattet af 8, stk. 2, nr. 1 og 2, skal indeholde de oplysninger, som er nævnt i stk. 4 og 5, samt indeholde oplysning om, at ansøgningen, hvis den ikke har kunnet imødekommes, fordi en underpulje er opbrugt, skal opretholdes til en eventuel ny ansøgningsrunde, som afholdes i samme kalenderår og med samme pristillæg. Stk. 7. Ansøgninger om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet produceret på anlæg omfattet af 8, stk. 2, nr. 3 og 4, skal indeholde de oplysninger, som er nævnt i stk. 4-6, samt indeholde oplysning om, hvorvidt anlægget skal etableres på taget af en bygning eller integreres i en bygning, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. Stk. 8. Ansøgninger om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet produceret på anlæg omfattet af 8, stk. 2, nr. 4, skal indeholde de oplysninger, som nævnt i stk. 4-7, samt indeholde oplysninger om, hvilke fælles faciliteter, der skal afregnes for fællesforbrug og antallet af tilknyttede boligenheder. Stk. 9. Aftalen efter stk. 4, nr. 8, skal være betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg. Hvis køb af et solcelleanlæg er omfattet af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter eller udbudsdirektivet, kan ansøgeren i stedet for den dokumentation, som er anført i stk. 4, nr. 8, vedlægge et udbudsgrundlag, som er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg. Stk. 10. Store virksomheder skal endvidere fremsende dokumentation for, at anlægget ikke vil blive opstillet, hvis der ikke bliver ydet pristillæg. Stk. 11. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energinet.dk har modtaget en fyldestgørende ansøgning. Stk. 12. Ansøgninger, som ikke er bekræftet i overensstemmelse med stk. 4, nr. 9, afvises. Stk. 13. Ansøgninger om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet produceret på anlæg omfattet af kapitel 2 i denne bekendtgørelsen, som ikke er imødekommet inden for samme kalenderår, bortfalder. Stk. 14. Ansøgninger om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet produceret på anlæg omfattet af kapitel 2 i denne bekendtgørelse, som modtages uden for ansøgningsrunderne, afvises. 4

5 Afgørelse om tilsagn 13. Energinet.dk træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for pristillæg efter 47, stk. 7 og kapitel 2 i denne bekendtgørelse, i lov om fremme af vedvarende energi. Stk 2. Når Energinet.dk modtager en ansøgning efter 12, foretager Energinet.dk en kontrol af, om pristillægget efter 47, stk. 7 og 47, stk. 8, i lov om fremme af vedvarende energi har tilskyndelsesvirkning. Det kontrolleres ved at påse, om ansøgers samlede omkostninger jf. stk. 4, er større end de omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, jf. stk. 5. Stk. 3. De værdier og oplysninger som anvendes ved kontrollen af tilskyndelsesvirkningen efter stk. 4 og 5, fastsættes med udgangspunkt i den dag ansøgningen er fyldestgørende, jf. 12, stk. 10. Stk. 4. Ansøgers samlede forventede omkostninger beregnes som summen af: 1) Etableringsomkostninger omregnet til en årlig ydelse under antagelse af en 20-årig afskrivningsperiode og med en rente beregnet som den lange obligationsrente + 5 %. 2) Årlige driftsomkostninger. 3) Årlig betaling til netvirksomhed. 4) Eventuel rådighedsbetaling. 5) Eget forbrug af elektricitet fra anlægget. 6) Indtægter fra salg af overskydende elektricitetsproduktion fra anlægget. Stk. 5. De omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, som ansøger vil have, hvis anlægget ikke blev etableret, beregnes som summen af: 1) Betaling for køb af elektricitet. 2) Betaling af elafgift. 3) Betaling af nettariffer. 4) Betaling for offentlige forpligtelser. Stk. 6. Hvis Energinet.dk s kontrol i medfør af stk. 2, viser, at pristillægget ikke har tilskyndelsesvirkning, afslås ansøgningen. 14. Et tilsagn gives pr. solcelleanlæg, og et tilsagn kan ikke opdeles i flere tilsagn. Stk. 2. Hvis et solcelleanlæg, hvortil Energinet.dk har givet tilsagn om mulighed for pristillæg, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet. Stk. 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 2 for anlæg omfattet af 47, stk. 7, hvis solcelleanlægget ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet og forholdet ikke kan tilregnes ejeren af anlægget. Stk. 4. Hvis en ansøger om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet produceret på anlæg omfattet af kapitel 2 i denne bekendtgørelse giver meddelelse til Energinet.dk om, at ansøgeren helt eller delvist ikke agter at udnytte et tilsagn, bortfalder tilsagnet helt eller delvist, og watt svarende til det ikkeudnyttede tilsagn fordeles ved den først kommende ansøgningsrunde i henhold til 8, stk. 1 eller 6, 9, stk. 1, eller 10, stk. 1. Stk. 5. Et tilsagn kan udnyttes delvist. Ved tilsagn efter kapitel 2 i denne bekendtgørelse vil den ikkeudnyttede watt fordeles ved den først kommende ansøgningsrunde i henhold til 8, stk. 1 eller 6, 9, stk. 1, eller 10, stk. 1. Stk. 6. For anlæg, som opfylder betingelserne i 7, stk. 5 og 6, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, gælder at ansøgeren ikke skal ansøge om tilsagn om mulighed for pristillæg efter 12 men alene afgørelse om pristillæg efter 15 i denne bekendtgørelse. Afgørelse om udbetaling af pristillæg 15. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter 47, stk. 4-8, i lov om fremme af vedvarende energi, og denne bekendtgørelse på baggrund af ansøgning. Stk. 2. Ansøgningen udfyldes elektronisk på eller indsendes til Energinet.dk bilagt dokumentation for, at solcelleanlægget opfylder kravene til at kunne modtage pristillæg efter denne bekendtgørelse på tidspunktet for nettilslutningen. Stk. 3. Energinet.dk fastsætter de nærmere krav til dokumentationen. Stk. 4. Pristillæg efter stk. 1, er betinget af, at elproduktionsanlægget er anmeldt til det register, som er nævnt i 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret). Stk. 5. Hvis der ansøges om pristillæg efter 47, stk. 5, nr. 1 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, eller der ansøges om pristillæg på baggrund af et tilsagn efter 47, stk. 8, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, skal dokumentationen endvidere være bilagt en erklæring om, at anlægget er etableret på taget af eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller. Hvis bygningen er opført eller væsentligt ombygget inden for 5

6 12 måneder før tilsagnet eller ansøgningen, og byggetilladelse er påkrævet, skal ansøgningen om byggetilladelse samt byggetilladelsen også være bilagt. Ændring af pristillæg efter ændring af eleffekt 16. Energinet.dk træffer afgørelse som nævnt i nr. 1 og 2 om ændring af pristillæg efter 47, stk. 4 og 5, i lov om fremme af vedvarende energi samt om ændring af pristillæg, som er ydet på baggrund af et tilsagn efter 47, stk. 7 og 8, i lov om fremme af vedvarede energi: 1) Hvis den installerede effekt forøges, således at den installerede effekt for et solcelleanlæg omfattet af 47, stk. 4, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, overstiger 400 kw, eller således at den installerede effekt for solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af 47, stk. 5, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi overstiger 6 kw pr. husstand, eller således at et tilsagn i medfør af 47, stk. 8, i lov om fremme af vedvarende energi, overskrides eller således, at forøgelsen finder sted 2 år eller mere fra det tidspunkt, hvor Energinet.dk har afgivet tilsagn, skal der ansøges om pristillæg til al elektricitet fra anlægget efter de på tidspunktet for ændringen gældende regler, jf. dog stk. 2. 2) Hvis betingelserne for at anse et solcelleanlæg for at være et fælles solcelleanlæg, jf. 2-6, ikke længere er opfyldt, skal der i stedet ansøges om pristillæg til al elektricitet fra anlægget efter de på tidspunktet for ændringen gældende regler, jf. dog stk. 2 og 3. 3) Hvis den installerede effekt forøges, således at den installerede effekt ikke overstiger de grænser, som er nævnt i nr. 1, eller den grænse for fælles solcelleanlæg, som er fastsat i 3, stk. 1, nr. 3, og 4, stk. 1, nr. 2, ydes pristillæg til den elektricitet, som stammer fra udvidelsen efter de på tidspunktet for ændringen gældende regler, jf. dog stk. 2, 1. pkt., og stk. 4. Stk. 2. Ændringen af pristillæg efter stk. 1 har virkning fra idriftsættelsen af ændringen af solcelleanlægget eller fra det tidspunkt, hvor betingelserne for at være et fælles solcelleanlæg ikke længere er opfyldt, således at det tidsrum, hvori der allerede er ydet pristillæg til det oprindelige solcelleanlæg, fragår i beregningen af støtteperioden. Er der ydet forhøjet pristillæg til elektricitet fra et anlæg efter 47, stk. 4, nr. 1 og 2, 47, stk. 5, nr. 1-4, og stk. 7, vil der dog højst kunne ydes pristillæg i 10 år fra nettilslutningen af det oprindelige solcelleanlæg. Stk. 3. Hvis den manglende opfyldelse af betingelserne for at være et fælles solcelleanlæg skyldes, at en person ikke længere opfylder 3, stk. 1, nr. 4, 5 eller 6, eller 4, stk. 1, nr. 5, vil ændringen af pristillægget efter stk. 1, nr. 2, alene gælde for elektricitet fra den pågældende ejers eller medlems ideelle andel, idet pristillægget fortsat vil kunne ydes til elektricitet fra det resterende anlæg, forudsat betingelserne herfor i øvrigt måtte være opfyldt. Pristillægget ændres dog ikke, hvis det, senest 3 måneder efter den manglende opfyldelse er indtrådt, sikres, at 3, stk. 1, nr. 4, 5 eller 6, og 4, stk. 1, nr. 5, igen er opfyldt. I tilfælde af en ejers eller medlems død beregnes fristen på 3 måneder fra det tidspunkt, hvor boet ikke længere kan disponere over ejerandelen. Stk. 4. En forøgelse efter stk. 1, nr. 3, skal have egen produktionsmåler, i det omfang pristillægget til forøgelsen ikke svarer til pristillægget for det oprindelige anlæg. Dette gælder også for de dele af et fælles solcelleanlæg, som udgår efter stk. 3, medmindre ejeren anmoder Energinet.dk om at træffe afgørelse om en forholdsmæssig beregning af pristillæg for elektricitet fremstillet på det samlede anlæg. Stk. 5. I forhold til anlæg, som opfylder betingelserne i 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, gælder stk. 1-4, dog således at anlægget ikke vil kunne udvides i forhold til det anlæg, som ejeren har indgået en bindende og ubetinget købsaftale om, hvis ejeren fortsat skal have mulighed for forhøjet pristillæg. Stk. 6. Elproducenten skal indgive anmeldelse om forøgelsen af anlægget til Energinet.dk forud for påbegyndelse af projektet samt oplyse Energinet.dk om andre ændringer, jf. 18 og 19. Anmeldelse af forøgelsen skal indgives på et skema udarbejdet af Energinet.dk. Skema og vejledning offentliggøres på hjemmesiden Fravalg og genoptagelse af pristillæg 17. En elproducent kan ved anmeldelse til Energinet.dk fravælge modtagelse af pristillæg efter 47, stk. 4-9, i lov om fremme af vedvarende energi. Stk. 2. Elproducenten kan ved anmeldelse til Energinet.dk genoptage modtagelse af de nævnte pristillæg, dog tidligst 3 måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning. Stk. 3. Fravalg og genoptagelse har virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned. Anmeldelse skal indgives på skema som nævnt i stk. 6. Stk. 4. Den periode, hvor pristillæg er fravalgt, medregnes i de fastsatte perioder for modtagelse af pristillæg i medfør af 47, stk. 4-9, i lov om fremme af vedvarende energi. Stk. 5. Nødvendige administrative omkostninger ved fravalg og genoptagelse, som afholdes af den pågældende neteller transmissionsvirksomhed og Energinet.dk, betales af elproducenten på grundlag af opgørelse over disse omkostninger. 6

7 Stk. 6. Energinet.dk udarbejder anmeldelsesskema for fravalg og genoptagelse som nævnt i stk. 3 med ledsagende vejledning i udfyldelsen. Skema og vejledning offentliggøres på hjemmesiden Kapitel 4 Underretning 18. Pristillæg efter 47, stk. 4-9, i lov om fremme af vedvarende energi er betinget af, at modtageren af pristillæg underretter Energinet.dk om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage pristillæg og fastsættelsen af størrelsen og varigheden af pristillæg. Underretningen skal ske, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor modtageren af pristillæg er blevet bekendt med, at forholdet vil indtræffe. 19. Ejere og medlemmer af en forening, som ejer et fælles solcelleanlæg, har pligt til at meddele Energinet.dk alle oplysninger, som er relevante for vurderingen af, om et anlæg opfylder betingelserne for at være et fælles solcelleanlæg. Overdragelse 20. Et tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg eller pristillæg er bundet til den installationsadresse, der er angivet i ansøgningen. Tilsagnet kan ikke overdrages til andre. Stk. 2. Energinet.dk kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 1, 2. pkt., hvis der foreligger særlige omstændigheder, eksempelvis hvor tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse. Bortfald af tilsagn og pristillæg 21. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg og tilsagn om pristillæg i henhold til denne bekendtgørelse helt eller delvis bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller undladt at give oplysninger af betydning for afgivelsen af tilsagnet. Stk. 2. Såfremt et tilsagn om forhøjet pristillæg efter kapitel 2 bortfalder i henhold til stk. 1, fordeles watt for det bortfaldne tilsagn ved den førstkommende ansøgningsrunde efter klagefristens udløb for Energinet.dks eller Energiklagenævnets afgørelse, jf. 8, stk. 1 eller 6, 9, stk. 1, eller 10, stk. 1. Kapitel 5 Klageadgang 22. Energinet.dk s afgørelser om tilsagn om pristillæg efter kapitel 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 2. Energinet.dk s afgørelser efter kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Stk. 3. Klager over afgørelser nævnt i stk. 2 indgives skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Kapitel 6 Straffebestemmelser 23. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger efter i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 7 Ikrafttrædelse 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere ophæves. 7

8 Energistyrelsen, den [dato] Morten Bæk / Jane Glindvad Kristensen 8

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 12-03-14 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 8, 50, stk. 2 og 5, 53, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

UDKAST. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. UDKAST til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. I bekendtgørelse nr. 1115 af 18. september 2015 om nettilslutning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde efterår 2015 Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme

Læs mere

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse)

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Til: * Energinet.dk Att: Solcelleadministration Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR/CPR nummer

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 19-01-2015 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, stk.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 125 af 6/2/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde forår 2015 Fra: (ejers navn

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1

Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1 Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1 I medfør af 3, stk. 2, 39, stk. 8, 41, stk. 6, 42, stk. 8, 43, stk. 2 og 3, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre I medfør af 35 d, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr af 18/9/2015)

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr af 18/9/2015) Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015) BLANKETTEN UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Felter med skal udfyldes. Vejledning findes på

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1)

Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1) Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2, 35 ef, stk. 2, 4 og 5, 39, stk. 8, 41, stk. 6, 42, stk. 8, 43, stk. 2 og 3, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 61,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1)

Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1) BEK nr 1185 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-1188

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 26. november 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 26. november 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1 I medfør af 3, stk. 2, 30, 57, stk. 1, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1) BEK nr 1128 af 07/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-3633

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi I medfør af 45 a, stk. 8, 50, stk. 6, 57, stk. 1, 59, 61, 68,

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde forår 2016 Udfyldes med

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. I medfør af 30, 39, stk. 8, 41, stk. 6, 42, stk. 8, 43, stk. 2 og 3, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 61, 65,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1) BEK nr 1115 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-3027

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1) BEK nr 393 af 26/04/2017 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-474 Senere ændringer

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 30. januar 2015 Forsyning Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi BEK nr 1608 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-21776

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1 I medfør af 2 a, 8 a, stk. 2, 58, stk. 11, 58 a, stk. 5, 58 b, stk. 5, 64, 65, stk. 1 og 4, 68 a, stk. 1, 78, stk.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt HØRINGSNOTAT 3 18. september 2015 Udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til Elektricitet som produceres ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. (bekendtgørelse nr. 1113 af 18/09/2015) Udfyldes med

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 17. august 2015 afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 17. august 2015 afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg

Afgørelse Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg Til: [XXX] Energistyrelsen Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.naevneneshus.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på forhøjet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Per Broe-Andersen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

BRUG AF EGEN EL. Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller. Dato - Dok.nr. 1

BRUG AF EGEN EL. Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller. Dato - Dok.nr. 1 BRUG AF EGEN EL Reglerne for egen-producenternes adgang til at forbruge el produceret fra vindmøller Dato - Dok.nr. 1 1 Janne Søndergaard Thomsen PRÆSENTATION Jurist i afdelingen Forvaltning og Administration

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinets afgørelse af 19. januar 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinets afgørelse af 19. januar 2017. Til: [XXX] Energistyrelsen Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.naevneneshus.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på klagers

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Bertel Rasmussen Advokater Att.: J. Bertel Rasmussen Bredgade 30 1260 København K Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 25. april 2016 LHT/LHT

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere H Ø RI NGSNO T AT 19. januar 2015 Forsyning Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Et udkast til bekendtgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

1. Oplysninger om ejer. 2. Beskrivelse af projektet. Her udfyldes én ejer af anlægget, som vil være den, støtten udbetales til.

1. Oplysninger om ejer. 2. Beskrivelse af projektet. Her udfyldes én ejer af anlægget, som vil være den, støtten udbetales til. Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2016 jf. 41, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse nr. 1185 af 26. september 2018 om pristillæg for vindmølleproduceret

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere