Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge"

Transkript

1 BEK nr 1109 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1440 af 23/12/2012 BEK nr 1595 af 16/12/2013 BEK nr 1257 af 27/11/2014 Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 37, stk. 3, 39, stk. 3, og 40, stk. 7, i barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2012, samt 5, stk. 3, i lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2012, fastsættes: Kapitel 1 Ret til barseldagpenge under delvis genoptagelse af arbejdet og ved forlængelse og udskydelse af barseldagpengeretten Opgørelse af fraværsperioder med ret til barseldagpenge for lønmodtagere 1. En fraværsperiode med ret til barseldagpenge opgøres som en uge, når en lønmodtager i en uge har været fraværende og modtaget barseldagpenge for det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barseldagpenge for efter barsellovens 33. Stk. 2. Hvis det fravær, der udbetales barseldagpenge for i en uge, er mindre end det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren er berettiget til barseldagpenge for, opgøres fraværet på ugebasis som det antal timer, fraværet omfatter, divideret med det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barseldagpenge for efter barsellovens 33. Stk. 3. Medmindre andet er oplyst, opgøres fraværet for en dag som en femtedel af det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barseldagpenge for efter barsellovens 33. Stk. 4. Hvis der for en fraværsperiode ikke er udbetalt barseldagpenge, fordi anmodning om barseldagpenge efter barsellovens 30, eller anmodning om refusion efter barsellovens 40, er indgivet for sent, medregnes denne periode ikke ved opgørelse af fraværsperioder efter stk Stk. 5. Fravær, der kan udskydes med ret til barseldagpenge efter 7, opgøres som det fravær, der resterer, når afholdt fravær med ret til barseldagpenge er opgjort efter stk Stk. 6. Opgørelsen af afholdt udskudt fravær med ret til barseldagpenge sker på ugebasis efter stk. 1-4 på grundlag af det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren er berettiget til barseldagpenge for efter barsellovens 33 på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes. Nedsættelse af de ugentlige barseldagpenge for lønmodtagere, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid 2. Til lønmodtagere ydes nedsatte ugentlige barseldagpenge fra Udbetaling Danmark ved graviditet under delvis fravær fra arbejdet før 4-ugers perioden før forventet fødsel, 1) når lægen skønner, at arbejdet kun kan bestrides delvist på grund af sygeligt forløbende graviditet, der medfører risiko for kvindens helbred eller for fostret, 1

2 2) når to eller flere behandlinger, der af samme årsag er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvis fravær fra arbejdet, eller 3) når fraværet skyldes, at arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret. Stk. 2. Lønmodtagere, der arbejder på nedsat tid i de sidste 4 uger før forventet fødsel, er berettiget til barseldagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter. Stk. 3. Nedsatte barseldagpenge efter stk. 1-2 kan udbetales, når fraværet fra arbejdet udgør mindst 4 timer pr. uge. Stk. 4. Lønmodtagere, der under fravær efter barsellovens 7, 8, stk. 6, eller 9 påbegynder arbejde på nedsat tid, er berettiget til barseldagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter. Stk. 5. Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som kan få forlænget barseldagpengeperioden efter 5, kan få udbetalt barseldagpenge for fravær på ned til 1 time inden for en uge. Stk. 6. Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som ikke kan få forlænget barseldagpengeperioden efter 5, kan ikke få udbetalt supplerende barseldagpenge, når det ugentlige fravær udgør mindre end 20 pct. af den maksimale ugentlige arbejdstid, der kan udbetales barseldagpenge for ved fuldt fravær. Stk. 7. Det ugentlige fravær efter stk. 2 og efter stk. 4 opgøres som det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barseldagpenge for efter barsellovens 33, med fradrag for det antal timer i ugen, hvori lønmodtageren har været i beskæftigelse. Opgørelse af fraværsperioder med ret til barseldagpenge for selvstændige erhvervsdrivende 3. For en selvstændig erhvervsdrivende opgøres fraværet som en uge, når arbejdet i en uge ikke har været genoptaget, og som en halv uge, når arbejdet i en uge har været genoptaget med den halve normale ugentlige arbejdstid eller mindre. Stk. 2. Hvis en selvstændig erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med mere end halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, anses arbejdet for genoptaget på fuld tid i denne uge. Stk. 3. Såfremt en fraværsperiode for en selvstændig erhvervsdrivende starter eller slutter inden for en uge, opgøres det ugentlige fravær for denne uge med udgangspunkt i barsellovens 37, stk. 2, som det antal dage, fraværet omfatter, divideret med 5. Nedsættelse af de ugentlige barseldagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid 4. Til selvstændige erhvervsdrivende udbetales nedsatte ugentlige dagpenge ved graviditet i de tilfælde, der er nævnt i 2, stk. 1, litra a og c, når den pågældende højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde. Stk. 2. Til selvstændige erhvervsdrivende kan der udbetales nedsatte ugentlige dagpenge i 4-ugers perioden før fødslen, når den ugentlige arbejdstid ikke udgør mere end halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid. Stk. 3. Selvstændige erhvervsdrivende, der under fravær efter barsellovens 7, 8, stk. 6, eller 9 påbegynder arbejde i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, er berettiget til nedsatte ugentlige barseldagpenge efter stk. 4. Stk. 4. Til selvstændige erhvervsdrivende udbetales barseldagpenge efter stk. 1-3 med et beløb pr. uge, som svarer til halvdelen af barseldagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær. Forlængelse af barseldagpengeperioden, når arbejdet har været genoptaget delvist 5. Barseldagpengeperioden kan for lønmodtagere forlænges med den tid, hvor arbejdet har været genoptaget delvist efter 2, stk. 4, i det omfang den genoptagne arbejdstid har været nedsat i forhold til den arbejdstid, den pågældende tidligere har haft. 2

3 Stk. 2. Barseldagpengeperioden for selvstændige erhvervsdrivende forlænges med halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid for uger, hvor arbejdet efter 4, stk. 3, har været genoptaget i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid. Stk. 3. Barseldagpengeperioden kan ikke forlænges, når arbejdet genoptages delvist i en periode, hvor det ugentlige dagpengebeløb er nedsat efter barsellovens 21, stk. 3. Stk. 4. Barseldagpengeperioden kan ikke forlænges med den tid, hvor en moder har genoptaget arbejdet delvist i de første to uger efter fødslen. Afvikling af barseldagpengeperioder, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet 6. Barseldagpenge for en periode, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter barsellovens 7 eller 8, stk. 6, kan udbetales som barseldagpenge under en forlænget periode, hvori arbejdet fortsat er genoptaget delvis. Stk. 2. Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid i en uge, hvor der er ret til fravær efter barsellovens 7 eller 8, stk. 6, bortfalder retten til barseldagpenge for denne uge. Stk. 3. Barseldagpenge for en periode, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter barsellovens 9, kan udbetales som barseldagpenge under en forlænget periode, hvori arbejdet er genoptaget delvis, eller udbetales som barseldagpenge under udskudt fravær, jf. 7. Udbetaling af barseldagpenge under udskudt fravær 7. Barseldagpenge kan udbetales under udskudt fravær, når der er gået mere end 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet, hvis barseldagpengeretten efter barsellovens 21 ikke er opbrugt, og barnet ikke er fyldt 9 år. Stk. 2. Udbetaling af barseldagpenge under udskudt fravær er betinget af, at ansøgeren har haft barseldagpengeret og været i beskæftigelse inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i et omfang, der svarer til den udskudte periode, der ansøges om barseldagpenge for. Stk. 3. Beregningen af barseldagpenge i forbindelse med udskudt fravær sker på grundlag af indtægt og ugentligt timetal på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes. Stk. 4. Barseldagpenge under udskudt fravær kan udbetales for fravær på ned til 1 time inden for en uge. Kapitel 2 Fordeling af barseldagpengeret mellem forældrene under forældreorlov 8. Hvis forældrene er uenige om fordeling af den periode, hvori der er ret til barseldagpenge efter barsellovens 21, skal barseldagpengene først ydes 1) til indehaveren af forældremyndigheden, når denne alene tilkommer den ene af forældrene, og 2) til den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, hvis forældrene har fælles forældremyndighed og ikke lever sammen. Stk. 2. Hvis ingen af forældrene opfylder betingelserne i stk. 1 for at få barseldagpenge ydet først, kan hver af forældrene forbeholde sig ret til halvdelen af den barseldagpengeperiode, der er ret til efter barsellovens 21. Stk. 3. En forælder, der vil forbeholde sig ret til barseldagpenge efter stk. 1 og 2, skal skriftligt give Udbetaling Danmark meddelelse herom, inden der er udbetalt barseldagpenge til den anden forælder for den periode, som forbeholdet omfatter. Stk. 4. Et forbehold efter stk. 2 bortfalder, såfremt den forbeholdte ret til fravær ikke er udnyttet inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet eller i umiddelbar forlængelse heraf i forbindelse med en forlænget orlov. 9. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene ikke bor sammen, og den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har 3

4 barnet boende, kan der ydes barseldagpenge til denne under forældreorlov i 32 uger efter barsellovens Stk. 2. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene ikke bor sammen, og den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning, ikke har barnet boende, kan der ydes barseldagpenge til denne under forældreorlov i 16 uger efter barsellovens under forudsætning af, at forældreorloven tilbringes sammen med barnet. 10. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene bor sammen, kan der til denne forælder ydes barseldagpenge under forældreorlov i 16 uger efter barsellovens Stk. 2. Hvis forældrene kan dokumentere, at den anden forælder, i perioden mellem den 14. og 46. uge efter barnets fødsel eller modtagelse, får udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse under forældreorlov i en kortere periode end 16 uger, kan der, til den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, udbetales barseldagpenge under forældreorlov i et yderligere antal uger, således at forældrenes samlede forældreorlov med forsørgelsesydelse mellem den 14. og 46. uge efter barnets fødsel eller modtagelse udgør 32 uger. Kapitel 3 Optjening og udbetaling af ferieydelse 11. Lønmodtagere, der ikke på ferietidspunktet har ret til løn under ferie, feriegodtgørelse, feriedagpenge eller anden økonomisk ydelse under ferie, har ret til ferieydelse optjent i de første 14 uger efter fødslen. Ferieydelsen optjenes med 0,07 feriedag pr. kalenderdag og beregnes efter barsellovens 33, stk. 1, og 35 og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Ferieydelsen kan således maksimalt udgøre Højeste dagpengebeløb pr. uge 6,86 5 d.v.s kr. i Stk. 2. En fader, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barsellovens 7, stk. 2, indtræder i retten til optjening af ferieydelse. Stk. 3. En adoptant, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barsellovens 8, stk. 8, 3. pkt., indtræder i retten til optjening af ferieydelse. Stk. 4. Optjening af ferieydelse med udbetaling det efterfølgende ferieår sker i perioden fra 1. januar til 31. december. Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april. Stk. 5. Hvis lønmodtageren genoptager arbejdet helt eller delvist i de første 14 uger efter fødslen, optjenes der ikke ferieydelse for den tid, arbejdet er genoptaget. 12. Anmodning om udbetaling af ferieydelse indgives til Udbetaling Danmark. Stk. 2. Udbetaling Danmark kan udbetale ferieydelsen fra 1. maj i året efter optjeningsåret. Stk. 3. Ferieydelsen bortfalder, hvis der ikke er indgivet anmodning om udbetaling for et ferieår senest 30. juni i det efterfølgende ferieår. Stk. 4. Hvis perioden for optjening af ferieydelse ligger henover et årsskifte, skal der indgives anmodning om udbetaling i hvert ferieår. 13. Uanset bestemmelsen i 11, stk. 1, 1. pkt., er lønmodtagere, der opfylder betingelserne i stk. 2-4, berettiget til en ferieydelse. 4

5 Stk. 2. Lønmodtagere, der i de første 14 uger efter fødslen på grund af barselorloven har haft en lavere indtægt end før orloven, er berettiget til ferieydelse, i det omfang den udbetalte feriegodtgørelse pr. dag er lavere, end den fulde ferieydelse pr. dag ville have været. Stk. 3. For et medlem af en arbejdsløshedskasse, der er optaget i arbejdsløshedskassen som nyuddannet, jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b, (dimittend) i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., skal der ved opgørelsen af antallet af dage med ret til ferieydelse fratrækkes det antal dage, hvor der er ret til feriedagpenge. Stk. 4. Modtageren af ferieydelsen skriver under på en erklæring om, at der ikke er ret til anden økonomisk ydelse under ferie. 14. Ferieydelsen udbetales som en engangsydelse i ferieåret, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ydelsen kan udbetales samtidig med udbetaling af syge- eller barseldagpenge. Stk. 3. Hvis perioden for optjening af ferieydelse, jf. 11, stk. 1, ligger henover et årsskifte, optjenes ferieydelsen til forholdsmæssig udbetaling i hvert af de to ferieår. Kapitel 4 Anmeldelse af fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel Arbejdsgivers anmeldelse af fravær 15. Arbejdsgiveren skal anmelde lønmodtagerens fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via SDPIløsningen. Stk. 2. Lønmodtageren skal anmode om dagpenge efter 21. Et ledig medlems anmeldelse af fravær 16. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barseldagpenge ved fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal senest 8 uger efter fødslen anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barsellovens 30, stk. 4. Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal anmelde den lediges fravær til Udbetaling Danmark senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barsellovens 30, stk. 5. Anmeldelse skal ske via SDPI-løsningen. Stk. 3. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. barsellovens 30, stk. 7, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde fraværet til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Stk. 5. Det ledige medlem skal anmode om dagpenge efter 22, stk. 3 og 4. En selvstændig erhvervsdrivendes anmeldelse af fravær 17. En selvstændig erhvervsdrivende, der vil ansøge om dagpenge i forbindelse med fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 3 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via SDPI-løsningen. Stk. 2. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet er modtaget, når den selvstændige på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde fraværet til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmelde rettidigt. Stk. 4. Den selvstændige erhvervsdrivende skal anmode om dagpenge efter 23. 5

6 Dokumentation m.v. 18. Ved fravær efter barsellovens 6, stk. 2, nr. 1, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og forventet eller faktisk varighed af fraværet. Stk. 2. Til brug for dokumentation for ret til dagpenge kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring. Stk. 3. Sker der ændringer af det efter stk. 1 oplyste, skal Udbetaling Danmark snarest muligt og senest 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, have oplysning herom. Stk. 4. Hvis oplysning efter stk. 3 om forøgelse af fraværets omfang eller længde er givet senere end 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, får ændringen først virkning fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget meddelelse herom. Stk. 5. Til brug for indhentning af dokumentation efter stk. 3 kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring. Stk. 6. Lægeerklæring, jf. stk. 2 og stk. 5, betales af Udbetaling Danmark. Stk. 7. Udbetaling Danmark kan fastsætte en tidsfrist for, hvornår en lægeerklæring, der indhentes efter stk. 2 eller stk. 5, skal være indsendt. Stk. 8. Hvis erklæringen afleveres efter den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat efter stk. 7, falder retten til dagpenge bort fra og med den dag, hvor Udbetaling Danmark skulle have haft erklæringen i hænde, til og med dagen før den dag, hvor Udbetaling Danmark har modtaget erklæringen. 19. Ved fravær efter barsellovens 6, stk. 2, nr. 2, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og varighed af det berettigede fravær samt for en beskæftiget lønmodtager en erklæring fra arbejdsgiver om, at der ikke kan tilbydes anden passende beskæftigelse. Stk. 2. Foreligger der usikkerhed om en eventuel risiko for fosteret ved arbejdet, men uden en fyldestgørende dokumentation herfor, kan Udbetaling Danmark begynde udbetaling af dagpenge og samtidig hermed anmode ansøgeren og arbejdsgiveren om at fremsende yderligere dokumentation. Stk. 3. Udbetaling Danmark fastsætter en tidsfrist for, hvornår der skal foreligge fyldestgørende dokumentation efter stk. 2 for, at dagpengeudbetalingen kan fortsætte. Stk. 4. Foreligger der ikke fyldestgørende dokumentation ved udløbet af den i stk. 3 fastsatte frist, kan der ikke efter fristens udløb udbetales dagpenge, før fra den dag, hvor der efter Udbetaling Danmarks vurdering foreligger fyldestgørende dokumentation. 20. Hvis en dokumentation, der er forlangt af Udbetaling Danmark efter 18 og 19, indgives for sent eller udebliver, kan Udbetaling Danmark se bort herfra, når ansøgeren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at fremskaffe dokumentationen, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rettidigt. Kapitel 5 Anmodning om barseldagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption Lønmodtagers anmodning om barseldagpenge og arbejdsgivers afgivelse af oplysninger om fravær 21. En lønmodtagers anmodning om barseldagpenge skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmodning om barseldagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barsellovens 30, stk. 2. Stk. 2. Har arbejdsgiveren udbetalt løn under fraværet, skal lønmodtagerens anmodning om barseldagpenge efter ophør af lønudbetalingen indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter, at udbetaling af løn fra arbejdsgiveren er ophørt, jf. barsellovens 30, stk. 3. 6

7 Stk. 3. En arbejdsgiver skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via SDPI-løsningen. Stk. 4. Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge ved at udfylde et skema, der udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet, og sende det til Udbetaling Danmark. Stk. 5. En lønmodtager, som ikke har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark. Stk. 6. Hvis anmodningen om barseldagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1 eller 2, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens 30, stk. 7, jf. dog stk. 7. Stk. 7. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at en lønmodtager har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen. Et ledigt medlems anmodning om barseldagpenge 22. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barseldagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barsellovens 30, stk. 4. Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal via SDPI-løsningen anmelde medlemmets fravær til Udbetaling Danmark senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselloven 30, stk. 5. Stk. 3. Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge ved at udfylde et skema, der udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsløshedskassens anmeldelse af fraværet, og sende det til Udbetaling Danmark. Anmodningen skal ske senest 8 uger efter modtagelsen af underretningsbrevet, jf. barsellovens 30, stk. 6. Stk. 4. Et ledigt medlem, som ikke har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark. Stk. 5. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. barsellovens 30, stk. 7, jf. dog stk. 7. Stk. 6. Hvis anmodningen om barseldagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 3, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens 30, stk. 7, jf. dog stk. 7. Stk. 7. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet eller anmodningen om barseldagpenge er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde eller anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen eller anmodningen ikke er sket rettidigt. En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om barseldagpenge 23. En selvstændig erhvervsdrivende, der vil ansøge om barseldagpenge i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmodning om barseldagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barsellovens 30, stk. 2. Anmodningen skal ske via SDPI-løsningen 7

8 Stk. 2. Hvis anmodningen om barseldagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens 30, stk. 7, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen om barseldagpenge er modtaget, når den selvstændige erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt. Kapitel 6 Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn Dokumentation m.v. 24. Betingelsen om sygeperiodens længde i barsellovens 26 anses for opfyldt, når det attesteres af en læge, som behandler barnet, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende behandlingsinstitution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis det lægeligt skønnes forsvarligt. 25. Dagpengene til barnets forældre kan tilsammen højst udgøre det højeste dagpengebeløb efter barsellovens 35. Stk. 2. Kan forældrene ikke blive enige om, hvorledes dagpengene efter stk. 1 skal fordeles imellem dem, skal dagpengene fordeles efter de retningslinjer, der er angivet i 8. Stk. 3. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale et højere beløb end det højeste dagpengebeløb efter barsellovens 35, således at dagpengene til hver af forældrene beregnes på grundlag af den timefortjeneste, som pågældende selv ville være berettiget til under fravær fra arbejdet. Dagpengene til hver af forældrene kan højst udgøre det højeste dagpengebeløb efter barsellovens 35. Lønmodtagerens anmodning om dagpenge og arbejdsgiverens afgivelse af oplysninger om fraværet 26. En lønmodtagers anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barsellovens 31, stk. 1. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via SDPI-løsningen. Stk. 3. Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge ved at udfylde et skema, der udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet, og sende det til Udbetaling Danmark. Stk. 4. En lønmodtager, som ikke har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark. Stk. 5. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens 31, stk. 1, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen. 8

9 Et ledigt medlems anmodning om dagpenge og arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger om fraværet 27. Et ledigt medlems anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barsellovens 31, stk. 1. Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal afgive oplysninger om medlemmets fravær i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via SDPI-løsningen. Stk. 3. Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge ved at udfylde et skema, der udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet, og sende det til Udbetaling Danmark. Stk. 4. Et ledigt medlem, som ikke har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark. Stk. 5. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens 31, stk. 1, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at den ledige har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen. En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge 28. En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselloven 31, stk. 1. Anmodning skal ske via SDPI-løsningen. Stk. 2. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens 31, stk.1, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når den selvstændige erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt. Kapitel 7 Indtægter, der henregnes til lønindtægt og til selvstændig erhvervsindtægt 29. Til lønindtægt regnes: 1) De indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. 2) Arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet. 4) Ydelser efter lov om børnepasningsorlov til personer, der ved fraværets begyndelse var omfattet af reglerne i lov om børnepasningsorlov, og som under orloven modtog både orlovsydelse og løn fra arbejdsgiveren. 5) Supplerende tilskud efter lov om social service til forældre med børnepasningsorlov. Stk. 2. Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1: 9

10 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning. 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold. 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler. 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Stk. 3. Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret samt rådighedsvederlag inden for hjemmeværnet er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt. Stk. 4. Feriegodtgørelse medregnes ikke ved beregningen af timeindtægten i medfør af barsellovens 33, stk Som indtægt for selvstændige erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter 29, stk. 1-3, regnes for lønindtægt. Stk. 2. Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens 25 A. Stk. 3. Godtgørelser for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, regnes til selvstændig erhvervsindtægt. Kapitel 8 Beregning af barseldagpenge til selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig virksomhed 31. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, har ret til barseldagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden, dog højst det beløb, der er nævnt i barsellovens 35, stk. 1. Stk. 2. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen. Stk. 3. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet, anvendes i stedet 1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller 2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Regnskabet skal senest være Udbetaling Danmark i hænde 6 uger efter anmodningen om barseldagpenge. Stk. 4. Det er en betingelse for retten til barseldagpenge, at den selvstændige erhvervsdrivende afleverer dokumentation i overensstemmelse med stk. 2 og 3. Stk. 5. En selvstændig erhvervsdrivende, der har tilmeldt sig en frivillig forsikring efter reglerne i sygedagpengelovens kapitel 16, er berettiget til mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i barsellovens 35, stk. 1, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste. 32. Som beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, jf. bekendtgørelsens 31, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om: 1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom korrigeret for renteudgifter og renteindtægter, der vedrører virksomheden. 2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle. 3) Egne syge- og barseldagpenge og andre indtægter, jf. bekendtgørelsens 30, stk. 1 og 3. Stk. 2. Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle, jf. bekendtgørelsens 31, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om: 10

11 1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle. 2) Egne syge- og barseldagpenge og andre indtægter, jf. bekendtgørelsens 30, stk. 1 og 3. Stk. 3. Barseldagpenge beregnet efter stk. 1 og 2, og barseldagpenge udbetalt efter bekendtgørelsens 31, stk. 5, kan ikke reguleres som følge af senere ændring af arbejdsfortjenesten. Stk. 4. Ved beregning af barseldagpenge til personer, der før barseldagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barsellovens 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab, jf. bekendtgørelsens 31, stk. 3, nr. 2. Kapitel 9 Beregning af barseldagpenge til lønmodtagere i tilfælde, hvor barsellovens 33, stk. 1, 1. pkt., ikke kan anvendes 33. Til lønmodtagere med ikke på forhånd fastsat arbejdstid eller timefortjeneste beregnes barseldagpenge under fraværet på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste i de seneste 4 uger før fraværets begyndelse. Stk. 2. Samme beregningsmåde kan anvendes til lønmodtagere, hvis beskæftigelse ved fraværets begyndelse er eller under fraværet midlertidigt ville have været afbrudt på grund af produktionsstop som følge af råvaremangel, vejrlig og lignende, såfremt timefortjenesten ikke kan fastslås. Stk. 3. Hvis antallet af arbejdstimer i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanligt, anvendes det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste inden for de seneste 13 uger før fraværets begyndelse. 34. Ved skiftende arbejdstid i en på forhånd fastlagt turnus, hvor arbejdstiden i enkelte uger i turnusperioden overstiger normaltimetallet, kan der udbetales mere end det ugebeløb, der er nævnt i barsellovens 35, stk. 1. Stk. 2. For hele turnusperioden kan der pr. arbejdstime højst udbetales det i barsellovens 35, stk. 1, nævnte ugebeløb divideret med det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge i turnusperioden. Stk. 3. Ved arbejde i holddrift, hvor den normale overenskomstmæssige arbejdstid på 2. og 3. skift afviger fra den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde, beregnes barseldagpengene på grundlag af den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde og lønmodtagerens timefortjeneste ved dagarbejdet, dog højest med det beløb, der er nævnt i barsellovens 35, stk. 1. Stk. 4. Ved weekendarbejde, hvorved forstås arbejde, der i henhold til gældende overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, og hvorved den overenskomstmæssige arbejdsforpligtelse herved er opfyldt, beregnes et særligt timebeløb ved at dividere den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde med den normale overenskomstmæssige arbejdstid for weekendarbejde og gange med det maksimale timebeløb efter barsellovens 35, stk. 1. Stk. 5. Hvis barselorlov påbegyndes under aftalt arbejdsfordeling, beregnes barseldagpengene på grundlag af henholdsvis mistet timeindtægt og mistede arbejdsløshedsdagpenge. Ved ophør af arbejdsfordeling beregnes barseldagpengene alene på grundlag af den mistede timeindtægt. 35. For lønmodtagere med ukendt arbejdstid anvendes samme beregningsmåde som efter ATP-loven, når det gennemsnitlige ugentlige timetal inden for de seneste 4 uger før fraværsperiodens begyndelse skal opgøres. Hvis indtjeningen i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanlig, anvendes i stedet indtjeningen inden for de seneste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse. For provisionslønnede sælgere foretages beregningen dog på grundlag af indtægten i de seneste 9 måneder før fraværsperiodens begyndelse. Stk. 2. Barseldagpengebeløbet udgør det efter barsellovens 35, stk. 1, beregnede timebeløb ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. 1, jf. dog barsellovens

12 36. Barseldagpenge til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvis arbejdsledige og har et varierende antal arbejdstimer pr. uge, jf. bekendtgørelsens 33, beregnes på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i de sidste 4 uger før fraværsperiodens begyndelse. Stk. 2. Hvis medlemmet har været ledigt i mindre end 4 uger, beregnes barseldagpengene på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i den tid, lønmodtageren har været ledig. Stk. 3. Barseldagpenge til nyuddannede, jf. barsellovens 27, stk. 1, nr. 3, udgør samme beløb, som pågældende kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt. Stk. 4. For ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har pligt til aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortfalder aktiveringspligten, når der er ret til fravær efter barsellovens kapitel 4, og barselsdagpengene udgør det beløb, som den pågældende ville være berettiget til at modtage i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde ret til barseldagpenge og ikke var omfattet af pligt til aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 37. Barseldagpenge til personer, der før barseldagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog et vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barsellovens 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, beregnes på grundlag af den beskæftigelse, som de pågældende ville have haft, hvis de havde været i arbejde. 38. Barseldagpenge til personer, der har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes på samme måde som efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. Kapitel 10 Ikrafttrædelse m.v. 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 19. august 2010 om ret til barselsdagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 26. november 2012 MARIE HANSEN / Jens Erik Zebis 12

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge UDKAST Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39,

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 1511 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 16/15278

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 624 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49, 51, stk. 4 og 68, stk. 2, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1510 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15278

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 623 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 67 af 25/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering, j.nr.19/00612 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

./. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge

./. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge 27. marts 1990 EB/AI Cirkulære nr. 516. Til medlemmerne. Vedr.: Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel../. Socialministeriet har den 5. marts 1990 udstedt vedlagte bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 571 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0000898

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Hermed sendes udkast til forslag til bekendtgørelser om ferieydelse efter barselsloven i høring.

Hermed sendes udkast til forslag til bekendtgørelser om ferieydelse efter barselsloven i høring. Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk Høring vedr. forslag til bekendtgørelser

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 822 af 20/06/2018 Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/08842 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 827 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08582

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005]

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005] 326.2 Forslag til Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005] Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er 1) at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere