Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn"

Transkript

1 BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for medlemmer, der driver selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Kapitel 2 Selvstændig virksomhed i 80,17 timer hver måned (tidligere hovedbeskæftigelse) Betingelser 2. Et medlem kan efter tilladelse fra a-kassen drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden i 80,17 timer hver måned, jf. lovens 74 f, stk. 1. Medlemmet skal ansøge skriftligt om tilladelsen. Efterlønnen kan tidligst udbetales, når a-kassens tilladelse foreligger og med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet opfylder betingelserne for efterløn. Stk. 2. Det er en betingelse for at overgå til efterløn efter lovens 74 f, stk. 1, at medlemmet har drevet virksomheden i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn. Det er en betingelse, at medlemmet i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn har haft mindre end 30 løntimer. Ved opgørelsen af løntimer finder 53, stk. 9, nr. 1 og 2, og stk. 10 og 12, tilsvarende anvendelse. Fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse på sammenlagt op til 26 uger i 3-årsperioden er ikke til hinder for at opfylde kravet efter lovens 74 f, stk. 1. Stk. 3. Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn skal udøves her i riget, i et andet EØSland eller i Schweiz. Stk. 4. Medlemmet skal sandsynliggøre, at det personlige arbejde i virksomheden sættes varigt ned. Nedsættelsen af arbejdstiden skal ske inden for de seneste 6 måneder før overgangen til efterløn. Stk. 5. Arbejdstiden anses for nedsat, når medlemmet har dokumenteret, at 1) dele af medlemmets hidtidige arbejde er bortfaldet mere end midlertidigt, eller 2) dele af medlemmets arbejde overtages mere end midlertidigt af anden ansat arbejdskraft, bortset fra medlemmets ægtefælle, samlever eller umyndige børn. 3. Medlemmets arbejdstid i virksomheden skal i efterlønsperioden udgøre 80,17 timer hver måned. Stk. 2. Fravær på grund af ferie i op til 5 uger pr. kalenderår samt kortvarig sygdom i op til 3 måneder sidestilles med arbejde ved opgørelsen af de 80,17 timer pr. måned. Stk. 3. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter indstilling fra a-kassen tillade, at 3-måneders-perioden i stk. 2 forlænges, hvis sygdommen anses for forbigående. 1

2 Fradrag og oplysningspligt 4. Medlemmet skal oplyse a-kassen om hele sit tidsforbrug i virksomheden, herunder tid brugt på administration og transport. Stk. 2. Arbejdet i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen med 80,17 timer pr. måned. Stk. 3. Medlemmet har pligt til at oplyse til a-kassen, hvis der sker ændringer i omfanget af medlemmets arbejde i virksomheden. Tilbagebetaling m.v. 5. Har medlemmet arbejdet i mere end 80,17 timer pr. måned i virksomheden, skal a-kassen indstille udbetalingen af efterløn. A-kassen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt efterløn, jf. 86 i loven, og om sanktion, jf. 87 i loven. Stk. 2. Udbetalingen af efterløn kan først genoptages fra den 1. januar i det følgende år. Det er en betingelse, at medlemmet sandsynliggør over for a-kassen, at arbejdet i virksomheden ikke igen vil overstige det tilladte timetal. Ophører medlemmet varigt med virksomheden, kan udbetalingen dog genoptages fra ophørstidspunktet. Ved ophør gælder reglerne i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Stk. 3. I særlige tilfælde kan a-kassen tillade, at medlemmets arbejde i en periode af højst 3 måneders varighed overstiger 80,17 timer pr. måned. Der kan ikke udbetales efterløn i den periode, som tilladelsen omfatter. Kapitel 3 Selvstændig virksomhed i op til 962 timer om året (tidligere hovedbeskæftigelse) Betingelser 6. Et medlem kan efter tilladelse fra a-kassen drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden i op til 962 timer om året. Medlemmet skal ansøge skriftligt om tilladelsen. Efterlønnen kan tidligst udbetales, når a-kassens tilladelse foreligger og med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet opfylder betingelserne for efterløn. Stk. 2. Det er en betingelse for at overgå til efterløn efter lovens 74 f, stk. 2, at medlemmet har drevet virksomheden i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn. Det er en betingelse, at medlemmet i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn har haft mindre end 30 løntimer. Ved opgørelsen af løntimer finder 53, stk. 9, nr. 1 og 2, og stk. 10 og 12, tilsvarende anvendelse. Fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse på sammenlagt op til 26 uger i 3-årsperioden er ikke til hinder for at opfylde kravet efter lovens 74 f, stk. 2. Stk. 3. Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn skal udøves her i riget, i et andet EØSland eller i Schweiz. Stk. 4. Medlemmet skal sandsynliggøre, at arbejdet i virksomheden fremover alene er baseret på medlemmets egen arbejdskraft, jf. dog stk. 6. Medlemmets arbejdstid skal varigt nedsættes til højst 962 timer pr. kalenderår. Nedsættelsen af arbejdstiden skal ske inden for de seneste 6 måneder før overgangen til efterløn. Stk. 5. Arbejdstiden anses for nedsat, når medlemmet har fremlagt dokumentation, der sandsynliggør, at dele af det hidtidige arbejde er bortfaldet mere end midlertidigt. Stk. 6. Virksomheden kan drives sammen med ægtefællen, hvis ægtefællerne sandsynliggør, at den ene eller begge har nedsat arbejdstiden, jf. stk. 4. Ægtefællen skal også have deltaget i virksomheden i det omfang, som fremgår af stk. 2, 2.pkt., jf. lovens 74 f, stk. 3, jf. stk. 2. Stk. 7. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde tillade, at der er én ansat i virksomheden. Den samlede arbejdstid i virksomheden, jf. stk. 1, skal fortsat være højst 962 timer pr. kalenderår, jf. dog stk. 6. 2

3 Indkomsten i virksomheden 7. Ved overgang til efterløn skal medlemmet oplyse om virksomhedens over-/underskud, renteindtægter, renteudgifter, løn eller overført beløb til medarbejdende ægtefælle m.v. Drives virksomheden i selskabsform, skal medlemmet oplyse om selskabets skattepligtige over-/underskud, om medlemmets løn samt om løn til ægtefællen m.v. Resultatet af oplysningerne benævnes i denne bekendtgørelse skattepligtig indkomst. Medlemmet skal også oplyse om virksomhedens skattemæssige afskrivninger. Stk. 2. Oplysningerne, jf. stk. 1, skal omfatte tallene for de 3 seneste, hele regnskabsår. Oplysningerne skal være attesteret af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører. Stk. 3. A-kassen skal beregne et gennemsnit af virksomhedens skattepligtige indkomst, jf. stk. 1, i de 3 seneste, hele regnskabsår før overgang til efterløn (sammenligningsgrundlaget). A-kassen skal også beregne et gennemsnit af virksomhedens skattemæssige afskrivninger i de 3 seneste, hele regnskabsår. Stk. 4. Det er en betingelse for at gå på efterløn efter lovens 74 f, stk. 2, at sammenligningsgrundlaget er positivt. 8. Virksomhedens skattepligtige indkomst må i hvert regnskabsår i efterlønsperioden højst udgøre halvdelen af sammenligningsgrundlaget. Stk. 2. Arbejder ægtefællen også i virksomheden, og har kun medlemmet nedsat sin arbejdstid, må den skattepligtige indkomst højst udgøre 3/4 af sammenligningsgrundlaget. Stk. 3. Arbejder begge ægtefæller i virksomheden, og har de begge samtidig nedsat deres arbejdstid, må den skattepligtige indkomst i virksomheden højst udgøre halvdelen af sammenligningsgrundlaget, jf. stk. 1. Stk. 4. Udtræder ægtefællen af virksomheden, eller halverer ægtefællen senere sin arbejdstid, nedsættes den tilladte skattepligtige indkomst i virksomheden tilsvarende. Overgangsåret 9. I det kalenderår, hvor medlemmet går på efterløn, nedsættes det antal timer, medlemmet må arbejde i virksomheden, forholdsmæssigt for resten af året. Et medlem, der går på efterløn i 2. kvartal, må arbejde i højst 721 1/2 time. Et medlem, der går på efterløn i 3. kvartal, må arbejde i højst 481 timer. Et medlem, der går på efterløn i 4. kvartal, må arbejde i højst 240 1/2 time. 10. Går medlemmet på efterløn i første halvår af et regnskabsår, må den skattepligtige indkomst i virksomheden for dette regnskabsår højst udgøre halvdelen af sammenligningsgrundlaget. Stk. 2. Går medlemmet på efterløn i andet halvår af et regnskabsår, må den skattepligtige indkomst for dette regnskabsår højst udgøre 3/4 af sammenligningsgrundlaget. 11. Arbejder begge ægtefæller i virksomheden, og går medlemmet på efterløn i første halvår af et regnskabsår, mens ægtefællen arbejder på fuld tid i virksomheden, må den skattepligtige indkomst i virksomheden for dette regnskabsår højst udgøre 3/4 af sammenligningsgrundlaget. Stk. 2. Går medlemmet på efterløn i andet halvår af et regnskabsår, mens ægtefællen arbejder på fuld tid i virksomheden, må den skattepligtige indkomst i virksomheden for dette regnskabsår højst udgøre 7/8 af sammenligningsgrundlaget. Fradrag og oplysningspligt 12. Medlemmet skal inden hver udbetaling oplyse om hele sit tidsforbrug i virksomheden, herunder tid brugt på administration og transport. Stk. 2. Arbejdet i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen på baggrund af dette timetal. Der sker fradrag for mindst 52 timer pr. måned. Medlemmet kan i alt højst få efterløn for 962 timer pr. kalenderår. Stk. 3. Medlemmet har pligt til at oplyse til a-kassen, hvis der sker ændringer i virksomhedens forhold. 3

4 13. Medlemmet skal senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning oplyse om den skattepligtige indkomst og skattemæssige afskrivninger i virksomheden. Oplysningerne skal være attesteret af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører. Stk. 2. Har medlemmet ikke inden fristens udløb overholdt sin oplysningspligt, jf. stk. 1, skal a-kassen indstille udbetalingen. Udbetalingen kan først genoptages, når medlemmet har givet a-kassen oplysningerne. Tilbagebetaling m.v. 14. Overstiger medlemmets tidsforbrug i virksomheden 962 timer i et kalenderår, jf. dog 9, skal a- kassen indstille udbetalingen af efterløn. A-kassen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt efterløn, jf. 86 i loven og om sanktion, jf. 87 i loven. Stk. 2. Udbetalingen kan først genoptages fra den 1. januar i det følgende år. Det er en betingelse, at medlemmet sandsynliggør over for a-kassen, at arbejdet i virksomheden ikke igen vil overstige det tilladte timetal. Ophører medlemmet varigt med virksomheden, kan udbetalingen dog genoptages fra ophørstidspunktet. Ved ophør gælder reglerne i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. 15. Overstiger den skattepligtige indkomst i virksomheden i et regnskabsår halvdelen af sammenligningsgrundlaget, skal medlemmet tilbagebetale efterløn svarende til overskridelsen. Er medlemmet omfattet af 10, stk. 2, skal medlemmet tilbagebetale efterløn, jf. 1. pkt., hvis den skattepligtige indkomst i virksomheden overstiger 3/4 af sammenligningsgrundlaget. Stk. 2. Er medlemmet omfattet af 11, stk. 1, skal medlemmet tilbagebetale efterløn, jf. stk. 1, 1. pkt., hvis den skattepligtige indkomst i virksomheden overstiger 3/4 af sammenligningsgrundlaget. Er medlemmet omfattet af 11, stk. 2, skal medlemmet tilbagebetale efterløn, jf. stk. 1, 1. pkt., hvis den skattepligtige indkomst i virksomheden overstiger 7/8 af sammenligningsgrundlaget. Stk. 3. Er der sket ændringer i omfanget af ægtefællens arbejde i virksomheden, jf. 8, stk. 4, skal medlemmet tilbagebetale efterløn, jf. stk. 1, 1. pkt., i forhold til den skattepligtige indkomst i virksomheden, der er tilladt efter ændringen. Stk. 4. Skattemæssige afskrivninger kan kun bruges til at nedsætte den skattepligtige indkomst i det omfang, afskrivningerne ikke overstiger gennemsnittet af de årlige afskrivninger i 3-årsperioden, jf. 7, stk. 3. Stk. 5. Var sammenligningsgrundlaget mindre end kr. (2018-niveau), skal medlemmet kun tilbagebetale efterløn for den del af den skattepligtige indkomst i virksomheden, der overstiger sammenligningsgrundlaget. Stk. 6. Har sammenligningsgrundlaget været mellem kr. og kr. (2018-niveau), skal medlemmet kun tilbagebetale efterløn for den del af den skattepligtige indkomst i virksomheden, der overstiger kr. (2018-niveau). Stk. 7. Tilbagebetaling sker krone for krone. Tilbagebetaling kan ske ved modregning i ydelser fra a- kassen. Stk. 8. Overstiger den skattepligtige indkomst det tilladte beløb, skal a-kassen indstille udbetalingen af efterløn. Udbetalingen kan først genoptages, når medlemmet har sandsynliggjort, at overskridelsen ikke skyldes, at medlemmet har brugt mere end det tilladte timetal i virksomheden. Kapitel timers ordningen Betingelser 16. Et medlem kan efter tilladelse fra a-kassen drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden i op til 400 timer om året, jf. 74 g i loven. 4

5 Stk. 2. Hvis medlemmet driver selvstændig virksomhed forud for overgangen til efterløn, kan medlemmet ikke overgå til efterløn, før a-kassens tilladelse foreligger. Medlemmet kan overgå med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet opfylder betingelserne for efterløn. Stk. 3. Hvis en efterlønsmodtager påbegynder drift af selvstændig virksomhed, kan der ikke udbetales efterløn, før a-kassens skriftlige tilladelse foreligger og tidligst med virkning fra ansøgningstidspunktet. Stk. 4. Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn skal udøves her i riget, i et andet EØSland eller i Schweiz. Stk. 5. Den samlede arbejdstid i virksomheden må i hele efterlønsperioden højst udgøre 400 timer pr. kalenderår, jf. dog stk. 7. Det påhviler medlemmet at fremlægge dokumentation, der sandsynliggør, at virksomheden er underlagt en ydre afgrænsning, der sikrer, at det maksimale timetal ikke overskrides. Stk. 6. Virksomhedens indtægt må ikke overstige kr. pr. regnskabsår (2018-niveau) i hele efterlønsperioden, jf. dog 20, stk. 2. Det påhviler medlemmet at fremlægge dokumentation, der sandsynliggør, at virksomheden er underlagt en ydre afgrænsning, der sikrer, at den maksimale indtægt ikke overskrides. Ved indtægt forstås virksomhedens dækningsbidrag 1, det vil sige nettoomsætning fratrukket vareforbrug, jf. dog stk. 7. Stk. 7. Hvis virksomheden drives i form af et interessentskab, skal der foreligge en interessentskabskontrakt. Medlemmet skal fremlægge dokumentation, der sandsynliggør, at medlemmets personlige arbejdstid i virksomheden højst udgør 400 timer pr. kalenderår, jf. stk. 5. Indtægten, jf. stk. 6, ved interessentskabet opgøres i forhold til medlemmets ideelle andel af interessentskabet. Medlemmets virksomhed udgør alene medlemmets ideelle andel af det samlede interessentskab. Stk. 8. Et medlem, der søger om tilladelse til at videreføre en eksisterende virksomhed, skal oplyse virksomhedens indtægt for hele regnskabsåret før overgang til efterløn. Oplysningerne skal være attesteret af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører. Der skal fremlægges en attesteret specifikation af den attesterede indtægt, hvis a- kassen eller direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beder herom. For interessentskaber skal indtægten af medlemmets ideelle andel af virksomheden attesteres, jf. stk. 7. Stk. 9. Har virksomheden tidligere været drevet i større omfang end nævnt i stk. 5, 6 og 7, herunder som hovedbeskæftigelse, skal medlemmet fremlægge dokumentation, der sandsynliggør, at arbejdstiden varigt er nedsat til højst 400 timer, og at indtægten varigt er nedsat til højst kr. pr. regnskabsår (2018- niveau). Stk. 10. Et medlem, der søger om tilladelse til at påbegynde eller videreføre en virksomhed, skal oplyse om virksomhedens art, omfang, kundegrundlag, tilrettelæggelse af arbejdet, annoncering, forventet tidsforbrug samt forventet indtægt. A-kassen kan anmode om yderligere oplysninger, der anses for at være nødvendige for vurderingen af ansøgningen. Stk. 11. Medlemmets oplysninger om virksomhedens tidsforbrug og indtægt og a-kassens vurdering heraf skal fremgå af a-kassens tilladelse. 17. Skifter en aktivitet karakter i efterlønsperioden, således at den skifter definition, finder 7 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Skifter fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning karakter til at være selvstændig beskæftigelse, kan der ikke udbetales efterløn, indtil a-kassen har givet tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, jf. 16. Ved overgangen til selvstændig beskæftigelse finder 20, stk. 1, anvendelse. 18. Ved overgangen til efterløn kan et medlem, der har aktiviteter, der er omfattet af 5 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, vælge, om aktiviteten i forhold efterløn anses for selvstændig beskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse. Vælger medlemmet, at aktiviteten anses for selvstændig beskæftigelse, er det en betingelse for at modtage efterløn, at medlemmet får tilladelse til den selv 5

6 stændige beskæftigelse efter 16. Medlemmets valg efter 1. pkt. gælder for hele efterlønsperioden i forhold til aktiviteten. Særligt vedrørende udlejningsvirksomhed 19. Ved selvstændig virksomhed med udlejningsvirksomhed må virksomhedens dækningsbidrag 1 ikke overstige kr., jf. 16, stk. 6. Dækningsbidrag 1 beregnes som nettoomsætning fratrukket de direkte variable omkostninger (vareforbrug). Stk. 2. Følgende anses for at være direkte variable omkostninger: 1) Udgifter til vedligeholdelse af den enkelte lejlighed. 2) Udgifter til vand, varme og el, hvis der er etableret forbrugsmålere i den enkelte lejlighed. Stk. 3. Følgende anses ikke for at være direkte variable omkostninger: 1) Udgifter der betales til ejerforening eller lignende. 2) Udgifter til ejendomsskatter og forsikringer. 3) Udgifter til drift og vedligeholdelse af ejendommen. Overgangsåret 20. I det kalenderår, hvor medlemmet går på efterløn, nedsættes det antal timer, der må arbejdes i virksomheden, forholdsmæssigt for resten af året. Går medlemmet på efterløn i 2. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 300 timer. Går medlemmet på efterløn i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Går medlemmet på efterløn i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer. Stk. 2. Har en virksomhed indtil medlemmets overgang til efterløn haft en større indtægt pr. regnskabsår end nævnt i 16, stk. 6, kan medlemmet ved ansøgningen om efterløn vælge, at indtægten i 16, stk. 6, forhøjes i det regnskabsår, hvor medlemmet overgår til efterløn. Den tilladte indtægt fremkommer ved, at indtægten forud for og efter overgangen til efterløn i overgangsåret lægges sammen, jf. stk. 3 og 4. Vælger medlemmet ikke at forhøje indtægten, gælder indtægtsgrænsen i 16, stk. 6, efter overgang til efterløn. Stk. 3. Indtægt forud for overgang til efterløn opgøres ved, at virksomhedens gennemsnitlige indtægt pr. regnskabsår forud for overgangen deles i forhold til antallet af måneder, hvor medlemmet ikke er på efterløn i overgangsåret. Virksomhedens gennemsnitlige indtægt pr. regnskabsår forud for overgangen beregnes på baggrund af virksomhedens gennemsnitlige indtægt inden for de 3 seneste, hele regnskabsår. Har medlemmet drevet virksomheden i mindre end 3 hele regnskabsår, opgøres den gennemsnitlige indtægt inden for det eller de 2 hele regnskabsår, hvor virksomheden har været drevet. Stk. 4. Indtægt efter overgang til efterløn opgøres ved, at indtægtsbeløbet i 16, stk. 6, opgøres i forhold til antallet af måneder, som medlemmet er på efterløn i overgangsåret. Stk. 5. Oplysningen om virksomhedens indtægt, jf. stk. 2, skal være attesteret af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører. Der skal fremlægges en attesteret specifikation af den attesterede indtægt, hvis a-kassen eller direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beder herom. Fradrag og oplysningspligt 21. Medlemmet skal på efterlønskortet oplyse om hele tidsforbruget i virksomheden, herunder tid brugt på administration og transport. Stk. 2. Medlemmets arbejde i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen. Stk. 3. Medlemmet har pligt til at oplyse a-kassen, hvis der sker ændringer i virksomhedens omfang eller omfanget af medlemmets arbejde heri. Stk. 4. A-kassen skal på baggrund af medlemmets løbende oplysninger vurdere, om de påførte timetal er sandsynlige. Finder a-kassen, at timetallet ikke er sandsynligt, skal a-kassen høre medlemmet. A-kas 6

7 sen skal oplyse medlemmet om baggrunden for høringen og om, at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis medlemmet ikke medvirker til sagens oplysning inden for en nærmere angivet frist. Hvis der udbetales ydelser til medlemmet på tidspunktet for høringen, skal a-kassen fortsætte med at udbetale ydelserne, indtil der træffes en afgørelse, som er meddelt medlemmet. Ydelserne skal udbetales med forbehold for, om medlemmet har ret til dem. A-kassen skal oplyse medlemmet om, at udbetalingen sker med dette forbehold, og at ydelserne skal tilbagebetales, hvis der træffes afgørelse om, at medlemmet ikke har haft ret til ydelserne, jf. 86, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 5. Hvis medlemmet ikke medvirker til en sags oplysning, træffer a-kassen afgørelse på det foreliggende grundlag. 22. Medlemmet skal senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning oplyse om virksomhedens indtægt m.v., jf. 16, stk. 6, og 20, stk. 2. Stk. 2. Har virksomheden haft en nettoomsætning på mindre end kr. (2018-niveau), skal medlemmet blot oplyse om omsætningens størrelse. Stk. 3. Oplysningerne, jf. stk. 1 og 2, skal være attesteret af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører. Stk. 4. Har medlemmet ikke inden fristens udløb overholdt sin oplysningspligt, jf. stk. 1, skal a-kassen indstille udbetalingen. Udbetalingen kan først genoptages, når medlemmet har givet a-kassen oplysningerne. Tilbagebetaling m.v. 23. Overstiger tidsforbruget i virksomheden 400 timer i et kalenderår, jf. dog 20, skal a-kassen indstille udbetalingen af efterløn. A-kassen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt efterløn, jf. 86 i loven og om sanktion, jf. 87 i loven. Stk. 2. Udbetalingen kan først genoptages fra den 1. januar i det følgende år. Det er en betingelse, at medlemmet sandsynliggør over for a-kassen, at arbejdet i virksomheden ikke igen vil overstige det tilladte timetal. Ophører medlemmet varigt med den selvstændige virksomhed, kan udbetalingen dog genoptages fra dette tidspunkt. Ved ophør gælder reglerne om ophør i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. 24. Konstaterer a-kassen, jf. 22, stk. 1, at indtægten i virksomheden i et regnskabsår har oversteget beløbsgrænsen i 16, stk. 6, eller 20, stk. 2, skal a-kassen indstille udbetalingen af efterløn. Stk. 2. Det er en betingelse for genoptagelse af udbetalingen, at medlemmet har tilbagebetalt efterløn svarende til overskridelsen. Udbetalingen kan også genoptages, hvis medlemmet har indgået frivilligt forlig om tilbagebetaling af efterløn svarende til overskridelsen. Det frivillige forlig kan indeholde en aftale om, at tilbagebetaling sker ved modregning. Stk. 3. A-kassen skal også vurdere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om tilbagebetaling og sanktion efter lovens 86 og 87. Kapitel 5 Enkeltstående arbejdsopgave, der har karakter af selvstændig virksomhed Betingelser 25. A-kassen kan tillade arbejde ved enkeltstående arbejdsopgaver, der har karakter af selvstændig virksomhed. Den enkelte opgave må ikke strække sig ud over en periode på 6 måneder. Medlemmet må ikke bruge mere end 400 timer på opgaven. Begrænsningen i indtægten i 16, stk. 6, gælder ikke for medlemmer, der har fået tilladelse til en enkeltstående arbejdsopgave. Stk. 2. En enkeltstående arbejdsopgave, der har karakter af selvstændig virksomhed, skal udøves her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz. 7

8 Stk. 3. Medlemmet skal fremlægge dokumentation, der sandsynliggør, at arbejdstiden ved opgaven højst vil udgøre 400 timer. Medlemmet skal blandt andet oplyse om opgavens art og omfang. Stk. 4. Tilladelse til at arbejde ved en enkeltstående arbejdsopgave i efterlønsperioden skal være givet forud for påbegyndelse af arbejdet. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan dog i ganske særlige tilfælde dispensere fra kravet om forudgående tilladelse. Stk. 5. Der kan i efterlønsperioden kun gives tilladelse til 1 enkeltstående opgave. Fradrag og oplysningspligt 26. Medlemmet skal på efterlønskortet til a-kassen oplyse om hele sit tidsforbrug ved opgaven, herunder tid brugt på administration og transport. Stk. 2. Medlemmets arbejde ved opgaven medfører fradrag i efterlønnen. Stk. 3. A-kassen skal på baggrund af medlemmets løbende oplysninger vurdere, om de påførte timetal er sandsynlige. Finder a-kassen, at timetallet ikke er sandsynligt, skal a-kassen høre medlemmet. A-kassen skal oplyse medlemmet om baggrunden for høringen og om, at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis medlemmet ikke medvirker til sagens oplysning inden for en nærmere angivet frist. Hvis der udbetales ydelser til medlemmet på tidspunktet for høringen efter 2. pkt., skal a-kassen fortsætte med at udbetale ydelserne, indtil der træffes en afgørelse, som er meddelt medlemmet. Ydelserne skal udbetales med forbehold for, om medlemmet har ret til dem. A-kassen skal oplyse medlemmet om, at udbetalingen sker med dette forbehold, og at ydelserne skal tilbagebetales, hvis der træffes afgørelse om, at medlemmet ikke har haft ret til ydelserne, jf. 86, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 4. Hvis medlemmet ikke medvirker til en sags oplysning, træffer a-kassen afgørelse på det foreliggende grundlag. Tilbagebetaling m.v. 27. Overstiger medlemmets tidsforbrug ved opgaven 400 timer, skal a-kassen indstille udbetalingen af efterløn. A-kassen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt efterløn, jf. 86 i loven og om sanktion, jf. 87 i loven. Stk. 2. Udbetalingen kan først genoptages fra det tidspunkt, hvor opgaven er afsluttet. 28. Overstiger opgavens varighed 6 måneder, jf. 25, stk. 1, skal a-kassen indstille udbetalingen af efterløn, når de 6 måneder er gået. Udbetalingen kan først genoptages, når opgaven er afsluttet. Kapitel 6 Ikrafttræden m.v. 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 14. december 2010 om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn ophæves. 30. Medlemmer, der forud for bekendtgørelsens ikrafttræden har fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn efter den hidtil gældende kapitel 1, anses for at opfylde betingelserne i kapitel A-kasserne skal for medlemmer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden, har tilladelse til at drive selvstændig beskæftigelse samtidig med efterløn, jf. 16, vurdere, om virksomheden fortsat anses for at være selvstændig beskæftigelse. 8

9 Stk. 2. Anser a-kassen ved vurderingen efter stk. 1 ikke medlemmets aktivitet som selvstændig beskæftigelse finder timegrænsen på 400 timer, jf. 16, anvendelse for den del af kalenderåret, der ligger forud for skiftet af definition. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 26. september 2018 Maria Schack Vindum / Kirsten Brix Pedersen 9

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 80,17

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn A-kassen LH 6 udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 3 3. Selvstændig virksomhed i 400 timer

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Oktober 2018 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Fritidsbeskæftigelse Nyt! Du har nu mulighed for at at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får Du må som udgangspunkt ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden

Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Tlf.nr. Jeg søger om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden i tre sammenhængende,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl.

Læs mere

Fysisk faktisk afskåret fra at drive selvstændig virksomhed og dermed ophørt

Fysisk faktisk afskåret fra at drive selvstændig virksomhed og dermed ophørt KEN nr 9836 af 17/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100481-08 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

Rundskrivelse nr. 07/07

Rundskrivelse nr. 07/07 Rundskrivelse nr. 07/07 8. februar 2007 Afgørelser om selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for 400 timer eller enkeltstående arbejdsopgaver, der har karakter af selvstændig virksomhed, i efterlønsperioden.

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 728 af 12/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10201

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag

Ankestyrelsens principafgørelse om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag KEN nr 9208 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3816-07268 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

voksen- og efteruddannelse.

voksen- og efteruddannelse. BEK nr 1797 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/13828 Senere

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

KEN nr af 14/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr af 14/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 10179 af 14/11/2008 Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100116-08 og 5100117-08 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere