lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune"

Transkript

1 lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

2

3 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne vil. Det kan handle om at have et langt liv, at kunne leve et godt liv med sygdom og om flere gode leveår. Den fysiske og mentale sundhed har betydning for menneskers trivsel og deres muligheder for at indgå i meningsfulde fællesskaber. Sundhed er livskvalitet og trivsel og meget mere end fravær af sygdom Sundhedspolitikken danner rammen om arbejdet med at styrke sundhed og forebyggelse i Helsingør Kommune. Vi ønsker at bidrage til størst mulig livskvalitet for den enkelte. Det vil vi gennem den daglige kontakt, vi har med borgerne, og gennem de rammer for hverdagslivet, vi som kommune stiller til rådighed. For at vi sammen med borgeren kan skabe mere værdi og livskvalitet for den enkelte, skal vi tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind der, hvor borgerne er. Vi skal tage udgangspunkt i borgernes mål, livssituation og viden, så det bliver nemmere for borgerne at træffe sunde valg og leve det liv, de ønsker. lev godt og længe // 03

4 AMBITION Helsingør Kommune vil være blandt de sundeste kommuner i Danmark en kommune hvor det er let og naturligt for alle at træffe sunde valg og trives hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv, helbred og udnytte egne evner

5 Sundhed er ikke bare en kerneydelse i sig selv. Sundhed og forebyggelse skal være en endnu større del af alle de indsatser, som vi i Helsingør Kommune samarbejder med borgeren om. Vi vil derfor prioritere forebyggende og sammenhængende indsatser for at undgå, at problemer med sundhed og trivsel vokser sig for store og bliver svære at løse. Vi skal have fokus på, hvordan kommunen møder borgerne med et helhedsorienteret blik og med koordinerede ydelser og tilbud. Ved at integrere et sundhedsaspekt i alt det, vi gør sammen med borgeren, kan vi bedre give borgerne mulighed for at leve det liv, som de ønsker. BÆRENDE PRINCIPPER I de kommende år vil seks principper være bærende i de handleplaner og indsatser, vi sætter i gang for at gøre ambitionen til virkelighed: Vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser livet igennem, så vi ikke først sætter ind, når problemerne opstår. Vi skaber sammenhængende indsatser på tværs for at sikre løsninger af høj kvalitet. Vi tager afsæt i borgernes ønsker, mål og viden om eget liv. I de næste fem år sætter vi fokus på faktorer, der har betydning for, at borgerne trives samt øger lighed i sundhed. Det drejer sig bl.a. om at understøtte egne evner til at håndtere livets udfordringer, om gode sociale netværk med mulighed for støtte og hjælp, om deltagelse i fællesskaber, om at håndtere sygdom bedst muligt, om positive erfaringer med uddannelse og beskæftigelse samt sunde ude- og indemiljøer. For bedst at kunne bidrage til borgernes livskvalitet og sundhed, tror vi på, at Helsingør Kommune fremover skal arbejde i en fælles retning. En retning, der udnytter kommunens styrker og tackler fremtidens udfordringer samt betyder, at borgerne oplever sammenhæng, når de er i kontakt med kommunen. Med sundhedspolitikken som ramme, vil vi de kommende år sætte ind overfor de største udfordringer i borgernes sundhedstilstand. Helsingør er derfor også en kommune, hvor vi har fokus på at skabe størst mulig effekt, både menneskeligt og økonomisk. Når vi ønsker et større fokus på sundhed, ser vi både på indsatser, der kan styrke den enkeltes (livs)mestring, handlekompetence og selvvurderede helbred - og på om de ressourcer, kommunen bruger på sundhed, kan bruges endnu bedre og mere effektivt. Vi sikrer særlig støtte til de borgere, som har de største behov. Vi integrerer sundhedsfremme og forebyggelse i den kontakt, borgerne har med kommunen. Vi tager udgangspunkt i den bedste viden, om det der virker, og søger nye veje for at sikre borgerne de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker. lev godt og længe // 05

6 MÅLSÆTNINGER Ambitionen når vi ved at: 01 Styrke trivsel, livskvalitet og den mentale sundhed. 02 Arbejde systematisk med at gøre det 03 sunde valg nemt, både i byens rum, i Skabe større lighed i sundhed. boligmiljøer og faciliteter, som kommunen stiller til rådighed. 04 Skabe forebyggende indsatser for børn og unge. 05 Arbejde for, at borgere med kronisk sygdom kan mestre egen sygdom, og at fysisk og psykisk sygdom ligestilles. Skabe gode rammer for sund aldring. 06 Gøre mere af det, vi ved virker, og sam07 tidig finder vi nye måder og metoder til at indfri målsætningerne. Ud fra disse målsætninger sætter vi løbende indsatser i gang rettet mod at løse udfordringerne. Det gør vi i samarbejde med alle, der kan og vil bidrage til at gøre ambitionen til virkelighed. lev godt og længe // 06

7 SUNDHEDSTILSTANDEN I HELSINGØR KOMMUNE Sundhedstilstanden i Helsingør Kommune er forbedret gennem de seneste år blandt andet er der færre, der ryger dagligt og færre, der har et storforbrug af alkohol. Når man ser på andelen af unge, som har prøvet hash, er andelen i Helsingør Kommune også lavere end i de kommuner i regionen, vi sammenligner os med. Vi er dog ikke i mål endnu, og derfor skal vi fortsat have fokus på tobak, alkohol og stoffer. Når vi sammenligner os med andre kommuner i regionen, har vi en større andel af borgere, der på en række områder rapporterer om sundhedstilstande, som rummer potentiale for forbedring. I forhold til mental sundhed oplever cirka en femtedel af borgerne i Helsingør Kommune, at de har det mindre godt eller dårligt. Vi har flere borgere, der bevæger sig for lidt i forhold til de nationale anbefalinger, og færre borgere, som cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Flere borgere i Helsingør Kommune lever med én eller flere kroniske sygdomme. Det gælder f.eks. sygdomme som diabetes, KOL, kræft, slidgigt, demens og psykisk sygdom. Vi har også flere overvægtige borgere og en større andel af borgere med meget usunde madvaner. STYRKET TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED Mental sundhed og trivsel skal være bærende elementer i alle Helsingør Kommunes indsatser. Mental sundhed handler om, at have det godt - både med sig selv og sammen med andre. At være en del af meningsfulde fællesskaber er med til at styrke borgernes trivsel og mentale sundhed. Det er forskelligt fra person til person, hvad der opleves som svært at håndtere. For nogle borgere kan dagligdagens opgaver med f.eks. arbejde, skole, indkøb og økonomi indimellem være svære at overskue. Andre borgere oplever, at dagligdagen bare kører, men at det er svært at overskue eller håndtere de overgange og brud, der opstår gennem et langt liv. Uanset hvad borgeren oplever, ved vi, at en meningsfuld tilværelse med en dagligdag, hvor man aktivt bidrager ind i fællesskaber, er med til at styrke mental sundhed og trivsel. Det betyder, at borgerne skal have de bedste rammer for at trives med sig selv og sammen med andre og for at mestre livet, også når det er svært. Vi skal give borgerne gode muligheder for selv at tage ansvar for deres egen fysiske og mentale sundhed. Vi ved, at børn og voksne, der trives, står godt i alle livets aspekter. Der skal sættes fokus på at have det godt, og vi skal være nysgerrige på, hvad det betyder for den enkelte at have det godt. Borgerne har ansvaret for deres egen sundhed og trivsel, og vi skal sætte tidligt ind for at støtte de borgere, der har brug for det før det udvikler sig til mistrivsel eller sygdom. Borgerne står ofte ikke alene med deres problemer. Det betyder, at vi også skal have blik for netværk til borgere, som har det svært. Vi skal være gode til at inddrage pårørende og se på deres ressourcer. Samtidig skal vi være bevidste om, at også pårørende kan have behov for støtte. lev godt og længe // 07

8 Der er mange måder at understøtte den mentale sundhed på, og her skal vi udnytte de særlige muligheder, vi har. Helsingør Kommune rummer en fantastisk natur samt et rigt kulturliv og en alsidig foreningskultur, der er med til at styrke sociale fællesskaber. Det er med til at øge vores trivsel og livskvalitet, og vi kan bruge sundhedspolitikken som afsæt til at sikre, at alle kan vælge at bruge kommunens mange muligheder. lev godt og længe // 08

9 vi vil møde borgerne der hvor de lever

10 LIGHED I SUNDHED Vi ved, at sundhed er skævt fordelt mellem kommunens borgere. Det betyder bl.a., at kortuddannede borgere lever flere år med sygdom og dør tidligere end borgere med længere uddannelse. Vi ved også, at en række individuelle, sociale og samfundsmæssige faktorer har indflydelse på uligheden i sundhed. Vi sætter fokus på lighed i sundhed og på sundhed livet igennem. Det betyder, at vi skal sætte ind der, hvor behovet er størst og så tidligt som muligt. Som kommune vil vi møde borgerne med respekt og et helhedsorienteret blik. Og vi vil møde dem der, hvor de lever. Sundhedstilbud og viden om sundhed skal være let tilgængelige for alle. Vi skal sætte fokus på at skabe bedre livsbetingelser for borgerne, både når det gælder håndtering af sygdom, familieliv, job og uddannelse og sociale fællesskaber. De borgere, som er mest udsatte i forhold til sundhed og trivsel, skal vi møde med udgangspunkt i deres livssituation og sætte fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte. Med respekt for dette skal vi sammen med borgerne sætte mål for, hvad den enkelte vil opnå for at få en bedre livskvalitet. SUNDE RAMMER SKAL GØRE SUNDE VALG NEMME Sundhed og trivsel påvirkes af den måde, vi indretter os på i Helsingør Kommune. Det betyder, at vi skal sikre rammer, der gør det let for alle at leve sundt og have det godt. Gennem kampagner, samarbejde og partnerskaber med private virksomheder og foreninger kan vi i fællesskab skabe de bedste forudsætninger og løsninger. Vi kan gøre sunde valg nemmere for kommunens borgere ved at skabe sundhedsfremmende byrum og miljøer, både ude og inde. Vi skal have fokus på at gøre grønne områder og vandmiljøer tilgængelige, så vi skaber områder, hvor der både er plads til bevægelse, afslapning og et bredt udvalg af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter, der giver fællesskab. I kommunale bygninger skal vi minimere støjgener og sundhedsskadelige stoffer, og vi skal sikre let adgang for alle, uanset fysisk formåen. Vi ved, at fysisk aktivitet og idræt er med til at fremme sundhed og forebygge sygdom. Bevægelse er med til at styrke vores evne til at lære og udvikle os, og de fællesskaber, vi finder i idrætslivet er med til at styrke vores trivsel. Alle skal have let adgang til at være fysisk aktive. Det sker bl.a. ved at tænke bevægelse ind i indretningen af byrummet og skabe muligheder for aktiv og sikker transport. Derudover skal vi skabe grundlaget for, at alle borgere kan have et aktivt og alsidigt fritidsliv kendetegnet ved blandt andet kvalitet, bevægelse og fællesskab. Det er ikke kun gjort ved at skabe gode rammer vi skal også inspirere og støtte borgerne i at bruge dem. lev godt og længe // 10

11 For at det sunde valg bliver lettere, vil vi også arbejde for, at sund mad bliver mere tilgængeligt for alle, og at alkohol, tobak og stoffer bliver mindre tilgængeligt. Sunde muligheder på hylderne, på disken eller menukortet er afgørende, når man står overfor at træffe hurtige valg. Det kræver inddragelse, god kommunikation og et stærkt samarbejde med kommunens private virksomheder, foreninger og andre relevante samarbejdspartnere. Vi har et ansvar for, at borgerne kan træffe sunde valg i kommunens faciliteter. Alkohol, tobak og stoffer er stadig medvirkende årsag til mange sygdomme. I Helsingør Kommune ser vi et fald i andelen af borgere, som har et storforbrug af alkohol, antallet af borgere, som ryger dagligt. Andelen af unge, der har prøvet hash eller andre stoffer er mindre end i flere af de kommuner, vi sammenligner os med. Vi skal arbejde fokuseret med at fastholde og forbedre denne positive udvikling. Det betyder, at vi skal turde tale om alkohol, tobak og stoffer, og de konsekvenser det har for den enkelte og de pårørende. Gennem tidlig indsats skal vi forhindre udvikling af misbrug. TIDLIGE INDSATSER FOR BØRN OG UNGE For at borgerne kan leve det liv, de ønsker, er det vigtigt, at alle tidligt i livet får de bedste rammer for udvikling. Mange unge trives ikke, og derfor skal sundhed tænkes ind i alle indsatser og have et særligt fokus på børn og unge. Forebyggelse og sundhedsfremme bliver nøgleord i indsatserne tidligt i livet. Børn og unges læring og uddannelse har indflydelse på deres trivsel og sundhed. Samtidig er det en afgørende forudsætning for børn og unges læring og uddannelse, at de har det godt. Derfor skal den unge støttes, når han eller hun har brug for hjælp til at kunne håndtere problemer og udfordringer med f.eks. mobning, venner og familie, eller hvis den unge har brug for hjælp til at stabilisere sin egen situation. Det er vigtigt at fokusere på, at børn og unge finder deres plads i familie, vennekreds, foreningsliv og samfund. Den mentale sundhed skal endnu mere i fokus, og det samme skal betydningen af fællesskaber og sociale relationer. På den måde rustes børn og unge til at bedre at kunne håndtere overgange og mulige brud senere i livet. Når forebyggende indsatser og sundhed hos børn og unge er i fokus, handler det også om, at en usund livsstil eller mistrivsel ikke må stå i vejen for at folde livet ud. Derfor er det bl.a. også nødvendigt at styrke børns og unges sundhed, når vi taler om et lettere liv. Her skal vi blandt andet sætte fokus på mad og motion. Overvægt og spiseforstyrrelser i børne- og ungdomsår kan give dårlig trivsel og psykiske udfordringer langt ind i voksenlivet - og vi må bryde cirklen ved at arbejde sammen om det i partnerskaber og skabe sammenhængende indsatser på tværs af kommunens fagområder. lev godt og længe // 11

12

13 LEV GODT - OGSÅ MED SYGDOM I Helsingør Kommune sidestiller vi psykisk og fysisk sygdom. Vi ved, at både psykisk og fysisk sygdom slider på livskvaliteten. Derfor skal borgere med psykiske udfordringer have samme muligheder for hjælp og støtte som borgere med en fysisk sygdom. Mange med fysisk sygdom har også psykiske udfordringer og omvendt. For mange borgere er disse sygdomme desværre langvarige, og i de kommende år forventer vi en stigning i antallet af borgere, der vil få en eller flere kroniske sygdomme. De fleste af dem, der rammes af længerevarende sygdom, kan heldigvis leve godt med deres sygdom, hvis den opdages i tide. Det betyder, at vi skal sætte fokus på tidlig opsporing af sygdom. Som kommune står vi ikke alene med ansvaret for, at borgerne lever godt med sygdom. Derfor skal vi sikre et godt samarbejde med både regionen og de praktiserende læger. Vi skal se på borgerens samlede livssituation og de mennesker, som borgeren har omkring sig. Mange borgere har mere end én sygdom, og det medfører ofte et komplekst behandlings- og rehabiliteringsforløb. Derfor skal vi have særlig fokus på disse borgere og sammenhængen i deres forløb. vi må gå nye veje Vi må gå nye veje for at støtte borgerne til at leve det liv, de ønsker. Det gør vi bl.a. ved at sætte fokus på den enkeltes ressourcer og fremhæve borgerens muligheder. Gode sociale netværk, bevægelse og sund livsstil er med til at sikre, at borgere med kronisk sygdom kan leve så godt og så længe som muligt. Borgerne skal have mulighed for at blive støttet i at mestre deres sygdom, så sygdom kan fylde mindre og livsglæden mere. Ved at sætte fokus på fællesskaber, øge evnen til egenomsorg og ved at undervise i mestring af sygdom kan vi støtte borgerne til at genvinde kontrollen over livet med sygdom og bidrage til, at tilknytningen til uddannelse eller arbejdsmarked bevares. lev godt og længe // 13

14 GODE RAMMER FOR SUND ALDRING Vi ved, at antallet af ældre er stigende, og at vi lever længere. Mange ældre lever med sygdom, og det medfører et øget behov for pleje og behandling. Vi vil arbejde for, at borgerne i Helsingør Kommune får så god og sund en alderdom som muligt. Forudsætningerne for en god alderdom skaber vi bl.a. ved at understøtte en sund og aktiv livsstil også inden borgerne bliver gamle. Idræt og træning generelt øger chancerne for, at borgerne kan klare sig selv længst muligt og bevare den hverdag og de interesser, de holder af. Sociale relationer og fællesskaber er vigtige for et godt helbred. Mange ældre oplever tab blandt deres nærmeste, der blandt andet kan føre til ensomhed. Derfor skal vi have særligt fokus på at understøtte fællesskaber, også på tværs af generationer. Vi ved også, at sunde mad- og måltidsvaner har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge sygdomme. Det er vigtigt at sørge for, at ældre oplever måltider med meningsfuldt samvær og god samt nærende mad, der vækker sanserne og giver lyst til at spise. lev godt og længe // 13

15 FOKUS PÅ VIDEN, FAKTA OG NYE VEJE Vores indsatser skal tage udgangspunkt i data, fakta og et solidt vidensgrundlag. Det betyder, at vi skal holde os orienterede inden for ny viden. Vi skal se på vores indsatser med kritiske øjne og forny der, hvor det giver mening. Det kan bl.a. betyde, at vi skal satse mere på korte og intensive indsatser end langstrakte forløb. Det betyder også, at vi skal støtte borgerne der, hvor de har behov, men uden at støtte for meget. Det er vigtigt, at tilbuddene og indsatserne er bæredygtige, og at borgerne på sigt holder fast i de kompetencer, de har opnået. Fastholdelse skal derfor tænkes ind gennem hele forløbet med borgeren. Vi skal både favne individuelle tilbud, indsatser for forskellige målgrupper og generelle tilbud og indsatserne skal tage form efter borgernes behov og ønsker. Velfærdsteknologi vil i de kommende år blive endnu mere udbredt, og vi skal bruge teknologiske muligheder og løsninger til at målrette tilbud og støtte i endnu højere grad til vores borgere og deres individuelle behov. Vi skal løbende være klar som samarbejdspartner til de, der vil skabe ny viden i forskning om sundhed og trivsel, ligesom vi vil bringe den viden, vi har i Helsingør Kommune, videre til andre. lev godt og længe // 14

16 og hvordan følger vi så op? For at sundhedspolitikken skal give en mærkbar forandring for borgerne i Helsingør Kommune, er det afgørende med tæt samarbejde, forpligtelse og ejerskab blandt alle dem, der skal være med til at omsætte politikkens ord til handling. Det gælder særligt kommunens borgere, som får mulighed for at præge de konkrete handlinger, der sættes i gang. Det betyder også, at vi i kommunen skal udvikle bedre tværgående løsninger, der sikrer mere kvalitet for borgerne, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i kommunen. På tværs af kommunens fagområder skal vi have et fælles og helhedsorienteret blik på borgernes livssituation og på, hvordan sundhedsfremme og forebyggelse kan medvirke til at skabe øget livskvalitet for den enkelte. Derfor sætter vi løbende fælles strategiske handleplaner i gang for at sætte fokus på de faktorer, som påvirker borgernes sundhed og trivsel i Helsingør Kommune mest. Det kan f.eks. være handleplaner om mental sundhed, sund aldring og forebyggende indsatser for børn og unge. Handleplanerne lægger overordnede spor ud for de handlinger, der skal sættes i gang eller skærpes inden for de næste fem år, for at politikkens ambition og målsætninger kan blive til virkelighed. Handleplanerne skal give en fælles retning for de forskellige fagområders indsatser, hvor sundhed indgår som et mål eller et middel. Og skal mere konkret anvise, hvad der skal til for at gøre sundhedspolitikkens ord til handling. Når vi udarbejder fælles handleplaner på tværs af kommunens fagområder, inddrager vi borgere og samarbejdspartnere for at sikre meningsfulde og målrettede indsatser samt en bred forankring. vi gør ord til handling

17

18

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: PRV52, Mødelokale 4 Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København INDSTILLING Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte første udkast til

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune Strategi for Handicap & Psykiatri Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL eller stress. Tal for mental sundhed i Hjørring Kommune Stigning i andelen af borgere

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Udkast til Ungestrategi Bilag

Udkast til Ungestrategi Bilag Udkast til Ungestrategi Bilag 1 16.12.2014 INDLEDNING Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed,

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Sammen Om Sundhed

Sammen Om Sundhed Sammen Om Sundhed 2019-2022 FOR DET GODE OG SUNDE LIV 2 Sammen Om Sundhed 2019-2022 Forord Sundhed betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Sundhed kan både handle om fysisk og mental sundhed,

Læs mere

Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget. Version 27. august 2018

Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget. Version 27. august 2018 Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget Version 27. august 2018 1 Forord Det er Rådmandens forord, hvorfor dette kun er et udkast. I Ældre og Handicapforvaltningen befinder vi os ligesom

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Indledning Politik for mad, måltider og bevægelse har siden 2007 dannet grundlag for de tilbud og aktiviteter inden

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019 BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK Januar 2019 1 INDLEDNING I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, at etablere et psykiatriråd. Psykiatrirådet fungerer som dialogforum mellem politikere,

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan 2019-2020 Sammen om mental sundhed Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og forudsætninger for

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK. Gældende fra 2019 til 2022

SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK. Gældende fra 2019 til 2022 Alle borgere i Greve Kommune skal have mulighed for at leve et så sundt og aktivt liv som muligt --- SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK Gældende fra 2019 til 2022 Borgere i Greve Kommune med fysiske eller

Læs mere