Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:"

Transkript

1 Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.: Dok.: Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorveje og civile prøvesagkyndige i politiet) I. Høringen Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Transport og Logistik (DTL), Danske Advokater, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Busvognmænd, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen for Trafikofre, Foreningen Liv og Trafik, Frie Danske Lastbilvognmænd, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), KL (Kommunernes Landsforening), Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Politiforbundet i Danmark, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, samtlige byretter, Vestre Landsret og Østre Landsret. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra: Advokatrådet, Dansk Erhverv, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Sidevognsklub, Dansk Transport og, Logistik (DTL), Danske Busvognmænd, Datatilsynet, DTU Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerombudsmanden, Forenede Danske Motorejere Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax jm@jm.dk

2 (FDM), Frie Danske Lastbilvognmænd, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, samtlige byretter, Vestre Landsret og Østre Landsret. Herudover har Autocamperrådet, Camping Branchen og Dansk Camping Union sendt bemærkninger til lovforslaget. Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. II. Høringssvarene 1. Generelle bemærkninger Advokatrådet, Dansk Køreskole Forening, Dansk Sidevogns Klub, Danske Busvognmænd, Datatilsynet, DTU Transport, Forbrugerombudsmanden, Institut for Menneskerettigheder, Rigsadvokaten, samtlige byretter, Vestre Landsret og Østre Landsret har ingen bemærkninger til lovforslaget. Rådet for Sikker Trafik bemærker, at idet der i forslaget stilles høje sikkerhedskrav til de busser, der kan opnå Tempo 100-godkendelse, har rådet ikke bemærkninger til lovforslaget ud over at anbefale, at ordningen løbende følges og evalueres. Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik (DTL) samt International Transport Danmark (ITD) tilslutter sig forslaget og stiller samtidig forslag om at ophæve færdselslovens 43, stk. 2, hvorefter hastigheden for lastbiler, vogntog, busser mv. ikke må overstige 50 km i timen i tættere bebygget område, uanset at der er fastsat en højere lokal hastighedsgrænse. Hastigheden for andre biler end busser og vogntog bør dog fortsat ikke overstige 70 km i timen på andre veje end motorveje. Dansk Camping Union opfordrer til at fjerne reglen (i færdselslovens 43, stk. 3) om, at biler med påhængsvogn kun må køre 70 km i timen på landevej. Reglen giver kødannelse og skaber farlige situationer, når de øvrige trafikanter, der må køre 80 km i timen, mister tålmodigheden og forsøger at overhale. 2

3 Formålet med lovforslaget er under de foreslåede nærmere fastsatte betingelser at ændre hastighedsgrænsen for busser på motorvej til 100 km i timen, således som tilfældet er i de fleste lande i Europa. For så vidt angår de forslag til ændringer af hastighedsgrænser på andre veje end motorveje, der er fremkommet i forbindelse med høringen, har Transportministeriet anført, at f.eks. lastbiler har dårligere bremseevne end personbiler, hvilket taler imod en ophævelse af færdselslovens 43, stk. 2. Transportministeriet har desuden anført, at landevejes indretning med modkørende trafik, som ikke er adskilt med autoværn eller lignende, indebærer en særlig risiko for sammenstød, hvis et køretøj med påhængsvogn f.eks. kommer i slingring, hvilket taler imod at ophæve færdselslovens 43, stk. 3. Justitsministeriet finder i forlængelse heraf ikke, at der er grundlag for at konstatere, at det samlet set vil være fornuftigt og færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen for lastbiler, vogntog, busser mv. i tættere bebygget område og for biler med påhængsvogn på landevej. 2. Hastighedsgrænsen for campingvogne, autocampere og påhængsvogne på motorvej Forenede Danske Motorejere (FDM) finder, at campingvogne og trailere også bør kunne godkendes til kørsel med 100 km i timen på motorvej. Erfaringer viser således, at flere forskellige hastighedsbegrænsninger øger risikoen for trafikulykker. Hastighedsgrænsen for lastbiler på motorvej er også 80 km i timen, men målinger viser, at lastbiler på motorvej kører med lige under 90 km i timen. Fastholdelse af en hastighedsgrænse på 80 km i timen for campingvogne kan derfor føre til uhensigtsmæssige trafiksituationer, ligesom en hastighedsgrænse på 100 km i timen for busser kan øge antallet af såkaldte elefantoverhalinger, som kan føre til farlige situationer. Der er desuden gode erfaringer med Tempo 100-godkendelse af campingvogne og trailere i f.eks. Tyskland. Camping Branchen tilslutter sig dette synspunkt og peger på, at danske campingvogne til syn i Danmark allerede i dag kan godkendes til Tempo 100-kørsel i f.eks. Tyskland. Også autocampere bør som i Tyskland under nærmere betingelser kunne godkendes til Tempo 100-kørsel. Sikkerheden med campingvogne og autocampere er øget markant de senere år, og der er så få uheld med denne type køretøjer i Danmark med personskade til følge, at der ikke føres statistik over det. 3

4 Dansk Camping Union er tilsvarende inde på, at nutidens campingvogne er udstyret med bl.a. stabilisatorer, antislingresystemer og fremragende aksler, som samlet set betyder, at campingvogne i dag har et vejgreb og en stabilitet, der er fuldstændig uovertruffet. Intet tyder på, at campister er involveret i alvorlige færdselsulykker heller ikke på tyske motorveje, hvor danske campister med Tempo 100-godkendelse i årevis lovligt har kunnet køre 100 km i timen. Det kan let fremprovokere farlige trafiksituationer, når der differentieres i hastighederne. Autocamperrådet finder, at autocampere skal kunne godkendes til Tempo 100-kørsel. Blandt EU-landene er det kun Østrig og Danmark, som fastholder en hastighedsgrænse på 80 km i timen for autocampere. Rigspolitiet bemærker med henvisning til den yderligere differentiering af hastighedsgrænserne, at en forhøjelse af hastighedsgrænsen for busser på motorvej til 100 km i timen vil kunne indebære færdselssikkerhedsmæssige betænkeligheder. En forøgelse af antallet af forskellige hastighedsbegrænsninger fra to (80 og 130 km i timen) til tre (80, 100 og 130 km i timen) på motorvej vil således kunne have indvirkning på trafikafviklingen og i forlængelse heraf på færdselssikkerheden, idet det kan indebære en ændring af trafikrytmen og en stigning i antallet af overhalinger med en deraf følgende risiko for faresituationer og uheld. Som nærmere beskrevet i pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger er udviklingen i de senere år gået i retning af et højere færdselsmæssigt sikkerhedsniveau, når det gælder indretningen af busser, og bortset fra Albanien har andre europæiske lande i dag fastsat en højest tilladt hastighed for busser på motorvej, der er højere end de 80 km i timen, der gælder i Danmark. Det er Transportministeriets vurdering, at motorvejsnettet i Danmark generelt er udformet på en sådan måde, at det som udgangspunkt vil være fornuftigt at tillade nutidens Tempo 100-busser at køre med op til 100 km i timen på motorvejene, uden at der samtidig sker en forhøjelse af andre hastighedsgrænser på motorvej. Som det ligeledes er anført i pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, vil Tempo 100-busser (som andre busser) kun kunne føres af personer, der er i besiddelse af kørekort til bus, og som således har gennemgået en særlig køreuddannelse om førelsen af sådanne tungere motorkøretøjer. Hertil kommer, at Tempo 100-busser i modsætning til personbiler med tilkoblet påhængskøretøj, herunder campingvogne navnlig må for- 4

5 ventes ført i erhvervsmæssig sammenhæng, således at der i almindelighed i praksis må forventes at være tale om erfarne chauffører. Transportministeriet har oplyst, at i fem EU-lande må busser i dag køre med op til 90 km i timen på motorvej, mens denne hastighedsgrænse i de resterende EU-lande samt bl.a. Norge (fra 1. januar 2013), Kroatien og Schweiz er mindst 100 km i timen. I Albanien er grænsen ligesom i Danmark 80 km i timen. Transportministeriet har desuden oplyst, at den højest tilladte hastighed på motorvej for biler tilkoblet påhængskøretøj i ti EUlande foruden Danmark ikke er over 80 km i timen, mens dette i yderligere ét land (Tyskland) er tilfældet, medmindre der foreligger en Tempo 100- godkendelse. I to EU-lande gælder den anførte hastighedsgrænse kun for biler tilkoblet stort påhængskøretøj (kørekort til kategori E). I tre EUlande er den nævnte hastighedsgrænse 90 km i timen. I enkelte EU-lande er den højest tilladte hastighed for biler tilkoblet påhængskøretøj på motorvej som udgangspunkt i alle tilfælde mindst 100 km i timen. For så vidt angår Tempo 100-godkendelse af campingbiler (autocampere) skal Justitsministeriet bemærke, at en bus i færdselslovens forstand som angivet i bekendtgørelse nr. 247 af 16. marts 2012 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr med senere ændringer i bilag 1, pkt og er en bil, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren medregnet. Transportministeriet har oplyst, at denne definition normalt ikke omfatter campingbiler. Transportministeriet har desuden oplyst, at campingbiler med tilladt totalvægt over kg normalt er opbygget på et lastbilchassis. Transportministeriet har yderligere oplyst, at ministeriet bekendt er hastighedsgrænsen for campingbiler med tilladt totalvægt over kg i de øvrige EU-lande (på nær Tyskland) den samme som for lastbiler. På den baggrund finder Justitsministeriet og Transportministeriet, at der bør skabes grundlag for, at busser med tilladt totalvægt over kg kan køre med op til 100 km i timen på motorveje ligesom i stort set resten af Europa hvis busserne i øvrigt opfylder de betingelser, som der med lovforslaget lægges op til. Justitsministeriet finder derimod på den anførte baggrund ikke aktuelt grundlag for at ændre den højest tilladte hastighed for campingbiler med tilladt totalvægt over kg samt for biler med påhængskøretøj på motorvej. 5

6 Justitsministeriet vil imidlertid sammen med Transportministeriet følge udviklingen på området, herunder i forhold til campingvognes og campingbilers sikkerhedsniveau og for så vidt angår eventuelle fremtidige tilpasninger af hastighedsgrænserne i det øvrige Europa, med henblik på at overveje behovet for eventuelle ændringer af de danske hastighedsgrænser. 3. Hastighedsgrænsen for lastbiler på motorvej Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL) finder, at ikke kun busser men også lastbiler skal kunne godkendes til Tempo 100-kørsel. Risikoen for tab af menneskeliv ved en motorvejsulykke er således som udgangspunkt betydeligt højere for så vidt angår busser, idet en bus kan medføre personer flere end den godstransporterende lastbil. Kravene til totalvægten for de to køretøjstyper er de samme. På den baggrund er det diskriminerende ikke at indføre en ordning med Tempo 100-godkendelse af lastbiler, der opfylder de tekniske krav, som gælder hertil for busser. Transportministeriet har oplyst, at lastbiler i seks EU-lande må køre op til 90 km i timen på motorvej og i fem EU-lande op til mindst 100 km i timen. I de resterende EU-lande er hastighedsgrænsen 80 km i timen eller mindre. En hastighedsgrænse for lastbiler på over 90 km i timen vil ikke kunne udnyttes i praksis, fordi gældende EU-regler kræver, at lastbiler som hovedregel skal være forsynet med en hastighedsbegrænser indstillet til højst 90 km i timen. Det følger af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/85/EF. Direktiverne fastsætter desuden, at busser som hovedregel skal være forsynet med en hastighedsbegrænser indstillet til højst 100 km i timen. På den baggrund, og idet de gældende danske regler og de nævnte EUregler er baseret på, at busser efter deres konstruktion og typiske belæsning i almindelighed er mere sikre og stabile end lastbiler, finder Justitsministeriet ikke grundlag for at ændre den højest tilladte hastighed for lastbiler på motorvej. 4. Tekniske krav til Tempo 100-godkendelse Fagligt Fælles Forbund (3F) finder, at det bør kræves, at biler, som kan opnå Tempo 100-godkendelse, som minimum skal have ABS-bremser og 6

7 ESP (elektronisk stabilitetssystem) eller lignende, ligesom der skal være sikkerhedsseler ved alle sæder. Transportministeriet har oplyst, at kun busser uden ståpladser (i dag i praksis kun turistbusser) kan opnå Tempo 100-godkendelse. For sådanne busser har der i praksis siden 1. april 1992 været krav om ABS-bremser og siden 1. oktober 1999 krav om sikkerhedsseler. Siden 1. juli 2005 har sådanne danske busser med en tilladt totalvægt på mindst kg desuden skullet have ESC (elektronisk stabilitetssystem). Kravet om ESC er en dansk særregel, og et krav herom også for udenlandske busser må antages at være i strid med EU-retten. De tyske regler for ældre busser stiller kun krav om sikkerhedsseler ved såkaldt udsatte siddepladser, mens sikkerheden ved andre siddepladser tilgodeses ved alternative krav. På den baggrund, og da ingen andre EU-lande stiller krav om ABSbremser eller ESC som betingelse for Tempo 100-godkendelse, finder Transportministeriet ikke grundlag for at betinge en Tempo 100- godkendelse af et specifikt krav om ABS-bremser, ESC og sikkerhedsseler. 5. Ændring af regler om civile prøvesagkyndige i politiet Dansk Kørelærer-Union tilslutter sig forslaget om at ensarte reglerne for køredommere i forsvaret og civile prøvesagkyndige i politiet. Det foreslås samtidig, at færdselslovens 66, stk. 2, ændres, så kørelæreruddannelsen ikke skal være tidsbegrænset. Derimod bør der gælde et krav om efteruddannelse. Det foreslås alternativt, at kravet i færdselslovens 66, stk. 2, om, at en fornyelse af en godkendelse som kørelærer er betinget af, at vedkommende har indstillet aspiranter til prøve, ophæves, idet reglen ikke er relevant. Justitsministeriets overvejer for tiden, hvordan kørelæreruddannelsen bedst muligt gives et kvalitetsløft. De spørgsmål, som er rejst af Dansk Kørelærer-Union, vil naturligt indgå i arbejdet med at revidere kørelæreruddannelsen. III. Lovforslaget Det fremsatte lovforslag svarer med enkelte redaktionelle og lovtekniske ændringer til det, der har været sendt i høring. 7

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Svar på Spørgsmål 671 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Svar på Spørgsmål 671 Offentligt Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 671 Offentligt Folketinget Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 23. april 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 84 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. januar 2016 2015-2773 Høringsnotat vedrørende L 84 udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov

Læs mere

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat - SANI Sagsnr.: TS2100201-00020 Dato: 07-12-2017 Notat Høringsnotat Bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer 2015/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin. Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 62 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 05-09-2018 Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 1. Indledning

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 142 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

brændstoffer i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen.

brændstoffer i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00160 Dato: 16-04-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdsesloven

Forslag. Lov om ændring af færdsesloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. februar 2019 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdsesloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00189 Dato: 04-12-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme 1. Indledning

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS2100101-00062 Dato: 28-11-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse)

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse) Retsudvalget 2018-19 L 96 Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Martin Reinseth Sagsnr.: 2018-0092-0943 Dok.: 908642 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Redegørelse om behovet for en mere cyklistvenlig færdselslov inden for Justitsministeriets område

Redegørelse om behovet for en mere cyklistvenlig færdselslov inden for Justitsministeriets område Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 457 Offentligt Folketinget Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. september 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om. forsikringsaftaler (L xx)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om. forsikringsaftaler (L xx) Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2011-720/21-0003 Dok.: 543741 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0014 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Til høringsparterne Sagsnr.:TS2060100-00070 Dato: 15-04-2019 Sagsbehandler: SAJF Høring over udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS2060600-00013 Dato: 20-06-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2012-13 L 13 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 12. september 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2012-7003-0011 Dok.: 518113 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 729 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 7. juli 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-793-0022 Dok.: TTM40022 HØRINGSOVERSIGT vedrørende Straffelovrådets

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Dato: 17. september 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Niels Henrik Larsen Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 874923 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgiften for overtrædelse af

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del), som Folketingets Trafikudvalg har stillet til justitsministeren den 7. marts 2011.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del), som Folketingets Trafikudvalg har stillet til justitsministeren den 7. marts 2011. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 862 Offentligt Folketinget Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 4. april 2011 Kontor: Færdsels-

Læs mere

Retsudvalget L 115 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 115 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 115 Bilag 1 Offentligt Dato: 1. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0019 Dok.: 563387 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Høringsnotat. om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer. 1. Indledning

Høringsnotat. om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00118 Dato: 16-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Retsudvalget 2018-19 L 74 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 11. december 2018 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert) Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 227 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert) I

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Retsudvalget L 157 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 157 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 157 Bilag 1 Offentligt Dato: 27. februar 2018 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Michael de Thurah Sagsnr.: 2017-4000-0041 Dok.: 620987 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT over høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 1. Indledning

HØRINGSNOTAT. 1. Indledning Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 L 186 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. XX. januar 2019 2018-6243 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Hanne Aagaard Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 252222 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Sagsnr.: TS2010000-00047 Dato 29. november 2017 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Retsudvalget L 147 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 147 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 147 Bilag 1 Offentligt Dato: 30. januar 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0010 Dok.: 634792 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2016/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-4586 Fremsat den 9. november 2016 af transport-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

(Valgret til personer under værgemål samt forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål)

(Valgret til personer under værgemål samt forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål) Retsudvalget 2018-19 L 113 Bilag 1 Offentligt Dato: 20. november 2018 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh: Uffe Kritte Nielsen Sagsnr.: 2018-7720-0018 Dok.: 893845 K O M M E N T E R E T O V E R S I G

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Dato: 16. marts 2018 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Louise Hauberg Wilhelmsen Sagsnr.: 2017-7610-0004 Dok.: 679097 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Retsudvalget L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Retsudvalget L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. november 2015 Kontor: Sikkerhedskontoret

Læs mere