Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af færdselsloven"

Transkript

1 2013/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 631 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: affattes således:» 66. Ret til at opnå godkendelse som kørelærer har enhver, der 1) er fyldt 24 år, 2) har erhvervet førerret, 3) i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt, 4) har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af justitsministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, 5) har gennemført en godkendt kørelæreruddannelse, 6) har bestået en prøve for kørelærere og 7) ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke kategorier der skal være erhvervet førerret til, for at opnå godkendelse som kørelærer. Stk. 3. Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, hvis indehaveren stadig opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 3 og 7, og godtgør i den forløbne periode at have gennemført obligatorisk efteruddannelse. Stk. 4. Er betingelserne i stk. 3 for fornyelse af en godkendelse ikke opfyldt, skal indehaveren bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse. Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen, om prøven, om meddelelse af godkendelsen, om kørelærernes virksomhed og om obligatorisk efteruddannelse som betingelse for fornyelse af godkendelsen som kørelærer.«2. I 66 a, stk. 5, ændres» 66, stk. 1, nr. 2«til:» 66, stk. 1, nr. 3«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. For kørelærere, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en gyldig godkendelse, finder bestemmelsen i færdselslovens 66, stk. 3, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, først anvendelse på ansøg- 1

2 ninger om fornyelse af godkendelse, der indgives den 1. januar 2016 eller senere. Indtil da finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 2, anvendelse. Stk. 3. For kørelærere, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en gyldig godkendelse til andre kategorier end kategori B (almindelig bil), finder færdselslovens 66, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, ikke anvendelse ved ansøgning om udvidelse af kørelærergodkendelsen til kategori B. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 1, anvendelse. Stk. 4. For personer, som har aflagt forprøve til kørelæreruddannelsen inden lovens ikrafttræden, finder kravene i færdselslovens 66, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, ikke anvendelse ved den første godkendelse som kørelærer. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 1, anvendelse. Stk. 5. For personer, der efter færdselslovens 66 a, stk. 1, har været frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, og som i medfør af færdselslovens 66 a, stk. 2, har fået gengivet retten, eller hvor frakendelsestiden er udløbet, og hvor det forhold, som ligger til grund for frakendelsen, er begået før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, finder betingelserne i færdselslovens 66, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, ikke anvendelse ved generhvervelse af kørelærergodkendelsen, jf. færdselslovens 66 a, stk. 5. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 1, anvendelse. Er det forhold, som ligger til grund for frakendelsen, begået efter lovens ikrafttræden, finder betingelsen i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, ikke anvendelse for personer, der er godkendt som kørelærer før lovens ikrafttræden. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 1, anvendelse. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund 2. Lovforslagets udformning 2.1. Retten til at virke som kørelærer Gældende ret Udvalgets overvejelser Alder Køreerfaring Uddannelse Krav til kørekort Øvrige krav til godkendelse som kørelærer Justitsministeriets overvejelser 2.2. Fornyelse Gældende ret Udvalgets overvejelser Justitsministeriets overvejelser 2.3. Efteruddannelse Gældende ret Udvalgets overvejelser Justitsministeriets overvejelser 2.4. Overgangsregler Kørelærere uddannet på den nuværende ordning Udvalgets overvejelser Justitsministeriets overvejelser Obligatorisk kørelærergodkendelse til kategori B (almindelig bil) Udvalgets overvejelser Justitsministeriets overvejelser Udvidelse af kørelærergodkendelsen Udvalgets overvejelser Justitsministeriets overvejelser Personer, der deltager i forprøven forud for lovens ikrafttræden Udvalgets overvejelser Justitsministeriets overvejelser Personer, som har fået frakendt kørelærergodkendelsen Udvalgets overvejelser Justitsministeriets overvejelser 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder, organisationer mv. 9. Sammenfattende skema 3

4 1. Indledning og baggrund Formålet med lovforslaget er at give kørelæreruddannelsen et kvalitetsløft og at indføre krav om, at kørelærere løbende efteruddannes under deres virke. Det er efter regeringens opfattelse af central betydning for den langsigtede styrkelse af færdselssikkerheden i Danmark, at nye bilister, motorcyklister mv. til stadighed møder kørelærere, som er fagligt kompetente, herunder besidder de fornødne pædagogiske evner, og som fremstår som rollemodeller i trafikken. Der gælder i dag ingen formelle krav til kørelærernes pædagogiske uddannelse eller evner. Den nuværende køreundervisning bygger endvidere på en grundlæggende formodning om, at kørelæreren skal beherske den konkrete type køretøj, der undervises i, men ikke nødvendigvis have særlig (praktisk) indsigt i andre typer køretøjers håndtering og køretekniske udfordringer mv. Justitsministeriet har i maj 2013 nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra en række offentlige og private aktører inden for området, herunder repræsentanter fra kørelærerbranchen, som har fået til opgave at komme med konkrete forslag til ændringer af kørelæreruddannelsen, der kan bidrage til at højne kvaliteten i køreundervisningen. Udvalget afgav i oktober 2013 en delrapport om revision af kørelæreruddannelsen, som nærmere omhandler anbefalinger til nye krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer. Med dette lovforslag gennemføres de anbefalinger i udvalgets rapport til forbedring af kørelæreruddannelsen, som kræver lovændringer. Hvis lovforslaget vedtages, vil Justitsministeriet anmode udvalget om at gennemgå den eksisterende kørelæreruddannelse samt køreuddannelse med henblik på modernisering heraf i overensstemmelse med de rammer, som fastlægges med dette lovforslag. 2. Lovforslagets udformning 2.1. Retten til at virke som kørelærer Gældende ret Det kræver i dag en særlig godkendelse at virke som kørelærer. Det følger således af færdselslovens 66, stk. 1, at opnåelse af godkendelse som kørelærer er betinget af, at ansøgeren: 1) er fyldt 21 år, 2) i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, 3) har gennemgået en godkendt kørelæreruddannelse, 4) har bestået en prøve for kørelærere, og 5) ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2. Sidstnævnte betingelse indebærer, at godkendelse som kørelærer kan nægtes den, der er dømt for et strafbart forhold, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer. Der er i dag ikke fastsat nærmere krav til, hvilke kategorier en ansøger skal have førerret til for at blive godkendt som kørelærer, ud over betingelsen i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, hvorefter man for at opnå godkendelse som kørelærer i de sidste 3 år jævnligt skal have ført bil, henholdsvis motorcykel. Som reglerne er nu, kan man således f.eks. blive godkendt som kørelærer til kategori A (stor motorcykel) uden at have kørekort til kategori B (almindelig bil) Udvalgets overvejelser 4

5 Justitsministeriet har i maj 2013 nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra en række offentlige og private aktører inden for området, herunder repræsentanter fra kørelærerbranchen, som har fået til opgave at komme med konkrete forslag til ændringer af kørelæreruddannelsen, der kan bidrage til at højne kvaliteten i køreundervisningen. Udvalget er sammensat af repræsentanter for Justitsministeriet (formand), politiet, Rådet for Sikker Trafik, Dansk Kørelærer-Union, Danske Kørelæreres Landsforbund, Dansk Køreskole Forening, Forenede Danske Motorejere (FDM) og DTU Transport. Udvalget har i sin første delrapport fra oktober 2013 fokuseret på kravene til at opnå godkendelse som kørelærer og spørgsmålet om indførelse af obligatorisk efteruddannelse. I delrapporten peger udvalget på, at der bør ske en skærpelse af kravene til at blive kørelærer. Udvalget finder, at der fremover i endnu højere grad bør fokuseres på kørelærernes evne til at virke som rollemodeller og evne til at forestå den fornødne holdnings- og adfærdspåvirkning af eleverne. Der bør i den forbindelse fokuseres mere på kørelærernes pædagogiske baggrund. Udvalget anbefaler på den baggrund en række ændringer af de betingelser, der stilles for at blive godkendt som kørelærer. En del af de nye krav bør endvidere stilles som en betingelse allerede for at blive optaget på kørelæreruddannelsen. De foreslåede ændringer vil efter udvalgets opfattelse i høj grad medvirke til at styrke kørelærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer, hvormed køreuddannelsen ligeledes vil blive forbedret. De enkelte forslag gennemgås nedenfor under pkt Udvalgets forslag vedrørende fornyelse af en kørelærergodkendelse, efteruddannelse og overgangstilfælde er omtalt nedenfor under pkt Alder Udvalget foreslår, at aldersgrænsen for at kunne opnå godkendelse som kørelærer hæves fra 21 år til 24 år. Anbefalingen skal ses i sammenhæng med det særlige ansvar, der er forbundet med hvervet som kørelærer. Udvalget fremhæver i den forbindelse, at en vigtig del af kørelærerens opgaver er holdnings- og adfærdsbearbejdelse af navnlig de unge køreelever, hvor køreelevernes holdning til færdsel og færdselssikkerhed skal præges i retning af en sikker og hensynsfuld kørsel. Dette arbejde kræver en vis modenhed, som det efter udvalgets opfattelse i højere grad sikres er til stede ved en mindstealder af 24 år end ved 21 år. Hertil kommer, at mindstealderen for flere typer køretøjer, herunder kategori A (stor motorcykel), ved 3. kørekortdirektiv er fastsat til 24 år, jf. i øvrigt nedenfor under pkt om udvalgets forslag vedrørende krav til forudgående erhvervelse af en række kørekortkategorier. Der henvises til pkt i udvalgets rapport Køreerfaring Udvalget anbefaler, at det gældende krav om, at man for at opnå godkendelse som kørelærer i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, ændres, således at der i stedet indføres et krav om, at ansøgeren ikke i de seneste 2 år har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt. Udvalget peger i den forbindelse på, at det nuværende kriterium i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, er vanskeligt at bedømme i praksis, da det er svært at dokumentere og efterprøve. 5

6 Udvalgets anbefaling skal endvidere ses i lyset af udvalgets forslag om, at man forinden optagelse på kørelæreruddannelsen skal have erhvervet kørekort til et bredt udsnit af de forskellige køretøjskategorier og kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (jf. nedenfor under pkt ), hvilket indebærer, at det må forudsættes, at ansøgeren har en vis køreerfaring. Der henvises til pkt i udvalgets rapport Uddannelse Det gældende regelsæt indeholder intet krav om forudgående uddannelse, herunder ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, for at blive optaget på kørelæreruddannelsen. Udvalget finder, at der heller ikke fremadrettet bør gælde et sådant krav. Udvalget peger i den forbindelse på, at der ikke bør indføres unødige begrænsninger i adgangen til kørelæreruddannelsen, samt at udvalget i stedet anbefaler, at der fremover bør stilles krav om, at ansøgere til kørelæreruddannelsen skal have gennemgået et forløb i voksenpædagogik, med henblik på at kørelærerne fremover i højere grad kan fokusere på holdnings- og adfærdsbearbejdelse ved hjælp af relevante pædagogiske virkemidler som led i den almindelige køreuddannelse. Da udbuddet af voksenpædagogiske uddannelser er under stadig udvikling, finder udvalget det ikke hensigtsmæssigt at pege på én bestemt uddannelse, som skal være adgangsgivende til kørelæreruddannelsen. Udvalget finder det således mere hensigtsmæssigt, at der ved bekendtgørelse fastsættes visse minimumskrav til, hvilke uddannelser der kan accepteres som adgangsgivende. I den forbindelse peger udvalget på, at der bør være mulighed for en meritordning for ansøgere til kørelæreruddannelsen, der har en tilsvarende uddannelse eller kursus, eller som i kraft af uddannelsesmæssig baggrund allerede besidder de kompetencer, som en sådan uddannelse vil give. Der henvises til pkt i udvalgets rapport Krav til kørekort Udvalget anbefaler, at der bør indføres krav om, at ansøgeren inden optagelsen på kørelæreruddannelsen har en vis kørselserfaring, og at denne erfaring bør stamme fra mere end én køretøjskategori. Der er i dag ikke fastsat nærmere krav til, hvilke kategorier en ansøger skal have førerret til for at blive godkendt som kørelærer, ud over betingelsen i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, hvorefter man for at opnå godkendelse som kørelærer i de sidste 3 år jævnligt skal have ført bil, henholdsvis motorcykel. Som reglerne er nu, kan man således f.eks. blive godkendt som kørelærer til kategori A (stor motorcykel) uden at have kørekort til kategori B (almindelig bil). Som anført ovenfor under pkt peger udvalget på, at kørelæreren i højere grad end i dag bør kunne stå for holdnings- og adfærdspåvirkning af eleverne. Det er udvalgets opfattelse, at et af de centrale undervisningsmomenter, der bør lægges mere vægt på fremover, er risikoforståelsen i trafikken, herunder navnlig forståelsen for de andre trafikanters situation, forståelsen for egen adfærd i trafikken samt orienteringsforhold mv. Udvalget peger derfor på, at det bør være et adgangskrav til kørelæreruddannelsen, at ansøgeren inden tilmeldingen har erhvervet kørekort til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj) samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B. For så vidt angår personer, der ønsker at virke som storvognskørelærere, skal erhvervskørekortet dog være erhvervet til kategori D (stor bus) i stedet for kategori B. Eftersom udvalget anbefaler, at erhvervel- 6

7 sen af førerretten til disse kategorier bør være et adgangskrav til kørelæreruddannelsen, vil det være en betingelse, at førerretten er erhvervet inden påbegyndelsen af uddannelsen. Udvalget begrunder anbefalingen med, at det er fælles for køreuddannelsen til samtlige kategorier, at der skal undervises i de andre køretøjers særlige forhold og manøvreegenskaber. Det må således anses for en betydelig styrkelse af en kørelærers kompetence, hvis den pågældende selv foruden almindelig bil har prøvet at føre en stor motorcykel og et tungt køretøj, da kørelæreren herefter må anses for at have en både teoretisk og praktisk forståelse for denne trafikanttypes særlige situation og behov for hensyntagen og forståelse fra de øvrige bilisters side. Endvidere anbefaler udvalget, at det fremadrettet gøres obligatorisk, at kørelærere uddannes til kategori B-kørelærer (almindelig bil), uanset hvilke kategorier de ønsker at undervise i, da man som kørelærer bør have et indgående kendskab til det mest udbredte køretøj i Danmark. Der henvises til pkt i udvalgets rapport Øvrige krav til godkendelse som kørelærer Det er udvalgets opfattelse, at de gældende krav i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 3-5, om, at man for at opnå godkendelse som kørelærer skal have gennemgået en godkendt kørelæreruddannelse og have bestået en prøve for kørelærere samt opfylde et vandelskrav, ikke bør ændres. Udvalget peger imidlertid på, at ændringerne i færdselsloven af betingelserne for at blive godkendt som kørelærer bør følges op af administrative ændringer af såvel kørelæreruddannelsen som kørelærerprøven. Det vil i den forbindelse indgå i udvalgets videre drøftelser, at der i en fremtidig kørelæreruddannelse og køreuddannelse bør være et større fokus på holdnings- og adfærdsbearbejdelse af eleverne. Der henvises til pkt i udvalgets rapport Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed. I forhold til udvalgets anbefaling om at ændre den gældende betingelse i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, foreslår Justitsministeriet, at det tillige gøres til en betingelse, at ansøgeren har erhvervet førerret (jf. forslag til ny 66, stk. 1, nr. 2) foruden betingelsen om, at ansøgeren i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt (jf. forslag til ny 66, stk. 1, nr. 3). Justitsministeriet finder i den forbindelse, at frakendelse bør omfatte både betinget og ubetinget frakendelse. Hvis ansøger inden for de seneste 2 år har været frakendt førerretten (betinget eller ubetinget), er det således efter Justitsministeriets opfattelse udtryk for en sådan grov tilsidesættelse af færdselsreglerne, at ansøgeren må anses for uegnet til at opnå godkendelse som kørelærer. Den nævnte 2-årige periode vil efter lovforslaget skulle regnes fra tidspunktet for meddelelsen af godkendelsen I forhold til udvalgets anbefalinger om krav til forudgående erhvervelse af kørekort, jf. ovenfor under pkt , foreslår Justitsministeriet, at de nærmere regler herom fastsættes administrativt. Lovforslaget indeholder i overensstemmelse hermed et forslag til en delegationsbestemmelse til justitsministeren herom. 7

8 Hvis lovforslaget vedtages, vil justitsministeren udstede administrative forskrifter i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger. Det vil herunder blive fastsat, at personer, som ønsker at blive godkendt som kørelærer, i almindelighed skal have erhvervet kørekort til kategori A, B, C, C/E og kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (eventuelt til kategori D). Der vil kun helt undtagelsesvis kunne ses bort herfra. Det vil eksempelvis kunne være aktuelt, hvis ansøgeren på anden måde kan demonstrere fornødent kendskab til det pågældende køretøj, eller hvis ansøgeren på grund af handicap ikke er i stand til at føre motorcykel eller andet særligt køretøj Den nærmere udmøntning af uddannelseskravet vedrørende voksenpædagogik samt meritordning vil ske i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Undervisningsministeriet. Hvis lovforslaget vedtages, vil Justitsministeriet endvidere anmode udvalget om at gennemgå den eksisterende kørelæreruddannelse samt køreuddannelse med henblik på modernisering heraf i overensstemmelse med de rammer, som fastlægges med dette lovforslag. Justitsministeriet vil anmode udvalget om at have et udkast til en ny kørelæreruddannelse klar i løbet af sommeren 2014 samt at have et udkast til ny køreuddannelse klar inden udgangen af Indtil den nye kørelæreruddannelse er færdigudviklet, vil der være en overgangsperiode, hvor kørelæreraspiranterne (betegnelsen for eleverne på kørelæreruddannelsen) opfylder de nye kriterier i færdselslovens 66, men fortsat uddannes på baggrund af den nuværende kørelæreruddannelse. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1 (forslag til nyaffattelse af færdselslovens 66), og bemærkningerne hertil. For så vidt angår overgangstilfælde henvises til lovforslagets 2 og pkt. 2.4 nedenfor Færdselslovens 66 a, stk. 5, der omhandler betingelserne for generhvervelse af kørelærergodkendelsen (jf. nærmere nedenfor under pkt ), henviser i dag til bestemmelsen i 66, stk. 1, nr. 2. Som konsekvens af ovennævnte forslag foreslås henvisningen til 66, stk. 1, nr. 2, ændret til en henvisning til 66, stk. 1, nr. 3. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 2 (forslag til ændring af færdselslovens 66 a, stk. 5), og bemærkningerne hertil Fornyelse Gældende ret En godkendelse som kørelærer gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort, jf. færdselslovens 66, stk. 2. Godkendelsen er således knyttet til vedkommendes førerret og fremgår i øvrigt af kørekortet (som en national kode). Ved eksempelvis en ubetinget frakendelse af førerretten vil godkendelsen til at virke som kørelærer samtidig fortabes. En godkendelse som kørelærer kan i medfør af færdselslovens 66, stk. 2, fornys, hvis indehaveren jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, i de sidste 3 år og ikke har udvist et forhold, der er omfattet af straffelovens 78, stk. 2, og godtgør i den forløbne periode: 1) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve eller 2) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve eller 3) jævnligt at have virket som ledende køredommer i forsvaret eller som civil prøvesagkyndig i politiet. 8

9 Bestemmelsen i 66, stk. 2, nr. 3, er ændret ved lov nr. 631 af 12. juni 2013 med henblik på at ligestille civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køredommere i forsvaret, når det gælder muligheden for fornyelse af kørelærergodkendelsen. Det bemærkes, at det i straffelovens 78, stk. 2, er fastsat, at den, der er dømt for strafbart forhold, kan udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse Det følger af færdselslovens 66, stk. 3, at hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, for fornyelse af godkendelse ikke er opfyldt, eksempelvis fordi indehaveren af godkendelsen ikke jævnligt har undervist eller indstillet køreelever til prøve, er opnåelse af en ny kørelærergodkendelse betinget af, at indehaveren på ny består en kørelærerprøve. Det følger af 93, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort med senere ændringer (kørekortbekendtgørelsen), at politiet træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for at få kørelærergodkendelsen fornyet. Politiets afgørelse kan påklages til Rigspolitiet, jf. bekendtgørelsens 129, stk Herudover indeholder færdselslovens 66, stk. 4 og 5, bemyndigelser til, at justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om supplerende efteruddannelse som betingelse for fornyelse af godkendelsen som kørelærer samt fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen og kørelærerprøven, om meddelelse af godkendelsen og om kørelærernes virksomhed. I medfør af disse bemyndigelser har Justitsministeriet bl.a. udstedt bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere, som indeholder nærmere regler om aflæggelse af kørelærerprøver og proceduren for behandlingen af ansøgninger om kørelærergodkendelser. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at kørelæreraspiranten i forbindelse med uddannelsen skal bestå kørelærerprøven, der består af en skriftlig forprøve og en mundtlig afsluttende praktisk prøve. Prøverne afholdes to gange årligt og aflægges for en prøvekommission, der består af 2 medlemmer, som er udpeget af Rigspolitiet Udvalgets overvejelser For så vidt angår det gældende krav om, at fornyelse af godkendelsen (bl.a.) er betinget af, at kørelæreren i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel (jf. færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2), anbefaler udvalget som anført ovenfor under pkt , at det i stedet bør være en betingelse for fornyelse af kørelærergodkendelsen, at ansøgeren i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt. Udvalget peger endvidere på, at det gældende krav i færdselslovens 66, stk. 2, nr. 1-3, hvorefter fornyelse af kørelærergodkendelsen er betinget af, at kørelæreren i den forløbne godkendelsesperiode jævnligt enten har drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve, eller har drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve, eller har virket som ledende køredommer i forsvaret eller som civil prøvesagkyndig i politiet, bør udgå. Udvalget anfører i den forbindelse, at de gældende regler bygger på et krav om, at kørelæreren jævnligt skal have udøvet aktiviteten, og at dette krav både er svært at administrere og ikke nødvendigvis taler for eller imod, at godkendelsen fornyes. Endvidere skal anbefalingen ses i lyset af udvalgets anbefalinger om obligatorisk efteruddannelse, jf. nedenfor under pkt. 2.3, hvorefter det må forventes, at kørelærerne har vedligeholdt deres faglige kompetencer, når der søges om fornyelse. 9

10 Der henvises til pkt. 6.2 i udvalgets rapport Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger om ændring af kravene til fornyelse af godkendelsen som kørelærer, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed. Lovforslaget indebærer således, at fornyelse af kørelærergodkendelsen bl.a. betinges af, at ansøgeren i de seneste 2 år ikke har været (betinget eller ubetinget) frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt. Har ansøger inden for de seneste 2 år været frakendt førerretten, er det således efter Justitsministeriets opfattelse udtryk for en sådan grov tilsidesættelse af færdselsreglerne, at fornyelse af kørelærergodkendelsen bør være betinget af, at vedkommende består en ny kørelærerprøve. Der henvises herved også til pkt ovenfor. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1 (forslag til nyaffattelse af færdselslovens 66), og bemærkningerne hertil. For så vidt angår overgangstilfælde henvises til lovforslagets 2 og pkt. 2.4 nedenfor Efteruddannelse Gældende ret Færdselslovens 66, stk. 4, indeholder bemyndigelse til, at justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om supplerende efteruddannelse som betingelse for fornyelse af godkendelsen som kørelærer. Der er med hjemmel i denne bestemmelse udstedt bekendtgørelse nr. 513 af 27. november 1985 om efteruddannelse af kørelærere, som blev udstedt i forbindelse med en tidligere reform af kørelæreruddannelsen. Formålet med bekendtgørelsen var, at de kørelærere, som på daværende tidspunkt allerede var uddannet, skulle erhverve de nødvendige forudsætninger for at kunne undervise i overensstemmelse med de nye krav til køreuddannelsen. Bekendtgørelsen må derfor antages ikke længere at have nogen praktisk betydning, og der eksisterer ikke i dag et reelt krav om efteruddannelse for kørelærere Udvalgets overvejelser Udvalget anbefaler, at fornyelse af godkendelsen som kørelærer ud over anbefalingerne ovenfor under pkt betinges af, at kørelæreren i den mellemliggende periode har gennemført et af Rigspolitiet godkendt efteruddannelsesforløb. Udvalget peger på, at efteruddannelsen bør have et omfang af 5 kursusdage, der som udgangspunkt gennemføres inden for det sidste år af godkendelsesperioden. De 5 kursusdage skal ikke nødvendigvis afholdes samlet, men bør under henvisning til den pædagogiske og faglige indlæring bestå af maksimalt 2 moduler, der afvikles over en periode på højst 3 måneder. Udvalget anbefaler, at efteruddannelsen skal indeholde elementer af både køreteknik og pædagogik. Kurset bør ikke kun være en repetition af pensum på kørelæreruddannelsen. Efteruddannelsens fokus skal være at bibringe kørelærerne ny og opdateret viden. Undervisningsplanen bør således have et dynamisk indhold, som løbende kan tilpasses. For så vidt angår udbud af efteruddannelsen peger udvalget på, at den organisation/virksomhed mv., der ønsker at forestå efteruddannelsen, skal søge om godkendelse hertil hos Rigspolitiet (en godkendelse som kursusansvarlig udbyder). Det er i den forbindelse afgørende for udvalget, at efteruddannelsen er så effektfuld og givende for kursisterne som muligt, hvorfor der bør stilles særlige krav til udbydere og holdledere. 10

11 Udvalget forudsætter, at der på efteruddannelsen bl.a. føres tilsyn med, at undervisningsplanen for efteruddannelsen overholdes, samt føres tilsyn med, at kursusdeltagerne møder op til undervisningen. Det vil endvidere skulle påses, at den enkelte kursusdeltager har deltaget aktivt i undervisningen i en sådan grad, at der kan udstedes et kursusbevis. Udvalget forudsætter, at den kursusansvarlige organisation er undergivet løbende tilsyn af Rigspolitiet. Der henvises til pkt i udvalgets rapport Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger om indførelse af obligatorisk efteruddannelse. Som anført af udvalget bør den nuværende undervisningsplan for efteruddannelsen have et dynamisk indhold, som løbende kan tilpasses. Justitsministeriet foreslår på den baggrund, at de nærmere regler om obligatorisk efteruddannelse fastsættes administrativt. Lovforslaget indeholder i overensstemmelse hermed et forslag til en delegationsbestemmelse til justitsministeren herom. Hvis lovforslaget vedtages, vil justitsministeren anmode udvalget om at udarbejde forslag til en ny efteruddannelse i overensstemmelse med de rammer, som fastlægges med dette lovforslag. Efteruddannelsen bør således indeholde elementer af både køreteknik og pædagogik, ligesom kurset ikke kun bør være en repetition af pensum på kørelæreruddannelsen, jf. ovenfor under pkt Det bemærkes, at den virksomhed med efteruddannelse af kørelærere, som vil skulle foregå i privat regi, ikke vil være omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1 (forslag til nyaffattelse af færdselslovens 66), og bemærkningerne hertil. For så vidt angår overgangstilfælde henvises til lovforslagets 2 og pkt. 2.4 nedenfor Justitsministeriet har sammen med Beskæftigelsesministeriet særligt overvejet den situation, at kørelærere, der på tidspunktet for den obligatoriske efteruddannelse måtte modtage arbejdsløshedsdagpenge eller anden offentlig hjælp til forsørgelse, i den periode, hvor efteruddannelsen foregår, ikke vil stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeriet har i den forbindelse oplyst, at jobcenteret efter gældende ret kan bevilge alle typer af kurser til ledige. Jobcenteret skal altid foretage en konkret vurdering af, hvorvidt et kursus vil styrke den lediges muligheder for at komme i beskæftigelse. Hvis kurset bevilges som led i beskæftigelsesindsatsen, vil den ledige modtage sin ydelse under kurset, jf. 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013). Beskæftigelsesministeriet har endvidere henvist til, at det fremgår af 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr af 12. september 2013, at dagpenge ikke må udbetales til et medlem, som deltager i uddannelse. Dog kan et medlem af en a-kasse bevare retten til dagpenge ved deltagelse i uddannelse, hvis undervisningens varighed er under 20 timer om ugen, og uddannelsen ikke er SUberettiget. Denne bestemmelse vedrører uddannelse, som dagpengemodtageren af egen drift deltager i (dvs. hvor uddannelsen ikke bevilges af jobcenteret). For så vidt angår personer, som modtager kontanthjælp, har Beskæftigelsesministeriet oplyst, at der efter gældende ret som udgangspunkt ikke kan ydes kontanthjælp til personer under uddannelse, jf. 12 i lov om aktiv socialpolitik. 11

12 Der kan dog i særlige tilfælde ydes kontanthjælp til personer under uddannelse (uden at uddannelsen er givet som tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsat), f.eks. hvis en person, der modtager kontanthjælp, med kommunens godkendelse deltager i undervisning svarende til folkeskolens klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt i anden undervisning, som ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, og som ikke er et led i en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Det er en forudsætning, at personen er indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Der henvises til bekendtgørelse nr. 148 af 27. februar 2012 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Hvis lovforslaget vedtages, vil Justitsministeriet i lyset af ovennævnte regler sikre, at det obligatoriske efteruddannelsesforløb etableres således, at kørelærere, der på tidspunktet for efteruddannelsen måtte modtage arbejdsløshedsdagpenge eller anden offentlig hjælp til forsørgelse, har mulighed for at deltage i efteruddannelsen uden væsentlig økonomisk ulempe Overgangsregler Kørelærere uddannet på den nuværende ordning Udvalgets overvejelser Udvalget peger på, at der i forbindelse med indførelsen af nye krav til kørelærerne i rimelig grad bør tages hensyn til de kørelærere, der allerede i dag har opnået godkendelse efter de gældende regler. En allerede uddannet og godkendt kørelærer bør derfor ikke mødes med et krav om, at vedkommende skal opfylde de nye betingelser for at opnå godkendelse som kørelærer for at kunne beholde eller få fornyet sin kørelærergodkendelse. Udvalget understreger i den forbindelse, at anbefalingerne om ændring af reglerne om kørelæreruddannelsen ikke bunder i en opfattelse af, at de eksisterende rammer er utilfredsstillende, men derimod sigter mod at videreudvikle og fremtidssikre kørelæreruddannelsen. Udvalget peger således på, at anbefalingerne til ændring af kravene for at opnå godkendelse som kørelærer alene bør gælde for kørelærere, der uddannes efter, at de nye regler er trådt i kraft. Der bør således ikke gribes ind i eksisterende rettigheder. For så vidt angår udvalgets anbefaling om indførelse af obligatorisk efteruddannelse er det imidlertid udvalgets opfattelse, at dette krav også bør gælde for allerede uddannede kørelærere. Efteruddannelse er således en så vigtig del af kørelærernes kompetencevedligeholdelse, at dette krav bør gælde for alle kørelærere uanset uddannelsestidspunkt. Udvalget anbefaler på den baggrund, at de foreslåede betingelser om efteruddannelse også gøres obligatorisk for allerede uddannede kørelærere, dog således at det for denne gruppe først bliver et krav for fornyelse af godkendelser, der søges fornyet efter 1. januar Udvalget anbefaler i den forbindelse, at efteruddannelsen i de første år målrettes kørelærere uddannet på den nuværende ordning, bl.a. i form af vægtning af særlig undervisning om tungvogne og motorcykler, da disse kørelærere ikke nødvendigvis har erfaring som førere af disse kategorier. Der henvises til pkt i udvalgets rapport Justitsministeriets overvejelser 12

13 Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger om, at de foreslåede ændringer af kravene til opnåelse af godkendelse som kørelærer alene bør finde anvendelse i forhold til de kørelærere, der er uddannet på den foreslåede nye ordning. Justitsministeriet kan samtidig tilslutte sig, at den foreslåede betingelse om obligatorisk efteruddannelse for så vidt angår allerede uddannede kørelærere bør indgå som betingelse for fornyelse af godkendelser, der søges fornyet efter 1. januar Der henvises i øvrigt til lovforslagets 2, stk. 2, og bemærkningerne hertil Obligatorisk kørelærergodkendelse til kategori B (almindelig bil) Udvalgets overvejelser Som anført ovenfor under pkt anbefaler udvalget, at det fremover skal være obligatorisk for kørelærere at have kørelærergodkendelse til kategori B (almindelig bil). Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at der i dag findes enkelte kørelærere, der fungerer som kørelærer i andre kategorier end kategori B uden at have godkendelse til kategori B. Udvalget har på den baggrund overvejet, om der bør indføres et krav om, at også allerede godkendte kørelærere fremover eventuelt efter en overgangsperiode skal have opnået godkendelse til kategori B for at kunne opretholde/få fornyet godkendelsen til andre kategorier. Udvalget finder imidlertid ikke, at et sådant krav bør stilles i forhold til de efter branchens egne oplysninger meget få kørelærere, der i dag ikke har godkendelse til kategori B. Der henvises til pkt. 6.4 i udvalgets rapport Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger. Lovforslaget indeholder i overensstemmelse hermed intet krav om, at personer, der allerede er godkendt som kørelærer men ikke til kategori B-kørelærer skal have godkendelse til kategori B for at bevare kørelærergodkendelsen Udvidelse af kørelærergodkendelsen Udvalgets overvejelser Udvalget finder ikke, at hensynet til ikke at gribe ind i eksisterende rettigheder for allerede uddannede kørelærere i samme grad gør sig gældende i de situationer, hvor en allerede uddannet kørelærer ønsker at udvide sin godkendelse med nye kategorier. Udvalget anbefaler på den baggrund, at en uddannet kørelærer, der ønsker at udvide sin kørelærergodkendelse med nye kategorier, skal opfylde de nye betingelser for at kunne påbegynde kørelæreruddannelsen til disse kategorier samt aflægge prøve hertil. Dette indebærer bl.a., at de skal opfylde de nye alderskrav (24 år) samt krav om forudgående erhvervelse af kørekort til kategori A, B, C og C/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (herunder eventuelt til kategori D). Udvalget finder dog, at der bør skabes mulighed for, at nuværende kørelærere uden godkendelse som kategori B-kørelærer inden for en kortere årrække får adgang til at udvide kørelærergodkendelsen til kategori B. Udvalget peger i den forbindelse på, at det fremgår af 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere, at den ansøger, der tre gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, 13

14 forprøven, ikke kan tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder. Tilsvarende fremgår af 13, stk. 2, for så vidt angår den afsluttende prøve. Udvalget anbefaler således, at der etableres en særlig ordning, hvorefter kørelærere, der i dag har godkendelse til andre kategorier, får mulighed for i op til tre forsøg ligesom nye kørelæreraspiranter at gå til prøve for opnåelsen af kategori B-godkendelse, uanset om de tidligere ikke måtte have bestået prøven. Der henvises til pkt. 6.4 i udvalgets rapport Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger om udvidelse af kørelærergodkendelsen for de kørelærere, der er uddannet på den nuværende ordning. Lovforslaget indebærer således, at en uddannet kørelærer, der ønsker at udvide sin kørelærergodkendelse med nye kategorier, som udgangspunkt skal opfylde de foreslåede nye betingelser for at kunne påbegynde kørelæreruddannelsen til disse kategorier samt aflægge prøve hertil herunder krav om forudgående erhvervelse af kørekort til kategori A, B, C og C/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (herunder eventuelt til kategori D), jf. nærmere ovenfor under pkt I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger indebærer lovforslaget endvidere, at der indføres en særlig ordning, hvorefter kørelærere, der i dag har godkendelse til andre kategorier end kategori B, får mulighed for i op til tre forsøg ligesom nye kørelæreraspiranter at gå til prøve for opnåelsen af kategori B- godkendelse, uanset om de tidligere ikke måtte have bestået prøven. Det vil endvidere ikke være en betingelse, at de pågældende har erhvervet kørekort til kategori A, B, C og C/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (herunder eventuelt til kategori D). Hvis lovforslagets vedtages, vil Justitsministeriet tage skridt til en ændring af bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere med henblik på at indføre en sådan ordning. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 2, stk. 3, og bemærkningerne hertil Personer, der deltager i forprøven forud for lovens ikrafttræden Udvalgets overvejelser Udvalget finder, at de foreslåede nye betingelser for opnåelse af godkendelse som kørelærer ikke bør gælde for personer, der i tiltro til de gældende regler har indrettet sig på at skulle gennemgå kørelæreruddannelsen i dens nuværende form. Udvalget finder derfor, at betingelserne ikke bør finde anvendelse på personer, der allerede er i færd med at uddanne sig som kørelærer. Udvalget finder, at et passende skæringstidspunkt for, hvornår man ikke længere skal kunne opnå godkendelse som kørelærer efter de gældende regler, må være ved den førstkommende forprøve, der afvikles i februar Personer, der således vil kunne gå til forprøve i februar 2014, vil (uanset om de måtte bestå prøven eller ej) kunne fortsætte uddannelsen og opnå godkendelse som kørelærer efter de gældende regler, hvis det kan godtgøres, at godkendelsen søges på baggrund af et uddannelsesforløb, der er startet senest ved indstilling til og aflæggelse af forprøve i februar Der henvises til pkt. 6.4 i udvalgets rapport Justitsministeriets overvejelser 14

15 Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger om overgangsregler for de personer, der vil kunne gå til forprøve i februar 2014, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 2, stk. 4, og bemærkningerne hertil Personer, som har fået frakendt kørelærergodkendelsen Udvalgets overvejelser Tidligere kunne retten til at udøve virksomhed som kørelærer alene frakendes efter påstand fra anklagemyndigheden i forbindelse med en straffesag, hvis den pågældende blev dømt for et strafbart forhold, der kunne begrunde en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve kørelærervirksomhed, jf. straffelovens 79, stk. 1. Bestemmelsen sondrer ikke mellem, om der er tale om overtrædelse af regler for udøvelse af kørelærervirksomhed eller andre strafsanktionerede regler i f.eks. straffeloven eller anden særlovgivning. Ved lov nr. 570 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven (frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.) blev 66 a indsat. Det følger af 66 a, stk. 1, at den, der ved dom findes skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler om udøvelse af virksomhed som kørelærer, ved dommen kan frakendes retten til at udøve virksomhed som kørelærer for et nærmere fastsat tidsrum af mindst 1 år eller for bestandig. Bestemmelsen er en selvstændig hjemmel til at frakende kørelærere retten til at udøve kørelærervirksomhed, hvis vedkommende groft eller gentagne gange gør sig skyldig i overtrædelse af de regler, der gælder for udøvelse af kørelærervirksomhed. Bestemmelsen er en særregel, der i sager om denne type forseelser træder i stedet for straffelovens 79 om rettighedsfrakendelse. I modsætning til straffelovens 79, stk. 1, er frakendelse efter færdselslovens 66 a ikke betinget af, at der efter en konkret risikovurdering skønnes at foreligge en nærliggende fare for, at kørelæreren vil misbruge sin stilling som kørelærer. Det følger af 66 a, stk. 2, at hvis frakendelsen sker for længere tid end 2 år, er der adgang til at få indbragt spørgsmålet om generhvervelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer for domstolene efter reglerne i straffelovens 78, stk. 3, når der er forløbet mindst 2 år af frakendelsestiden. Retten kan kun gengives før frakendelsestidens udløb, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har vedkommende tidligere været frakendt retten til at udøve kørelærervirksomhed, kan gengivelse af retten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvis og tidligst, når der er forløbet 5 år af frakendelsen. Endvidere fremgår det af 66 a, stk. 5, at opnåelse af en ny kørelærergodkendelse efter udløbet af en frakendelse er betinget af, at vedkommende på ny består en kørelærerprøve, fortsat opfylder kravet i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, om i de sidste tre år jævnligt at have ført bil, henholdsvis motorcykel, og at vedkommende ikke efter afgørelsen om frakendelse er dømt for et strafbart forhold, der er omfattet af straffelovens 78, stk. 2, jf. pkt ovenfor Idet der med lovforslaget stilles forslag om ændring af betingelserne for at opnå godkendelse som kørelærer og dermed også af betingelserne for at blive tilmeldt kørelærerprøven, vil der hvis lovforslaget vedtages implicit ske ændringer af betingelserne for at generhverve kørelærergodkendelsen, idet færdselslovens 66 a, stk. 5, som anført bl.a. stiller krav om, at vedkommende består en ny kørelærerprøve. Udvalget har overvejet, hvorvidt personer, som i medfør af færdselslovens 66 a har fået frakendt godkendelsen som kørelærer, og som efter frakendelsestidens udløb ønsker at generhverve kørelærergodken- 15

16 delsen, skal generhverve denne efter de nugældende betingelser eller efter de fremtidige betingelser, herunder bl.a. det nye alderskrav samt krav om forudgående erhvervelse af kørekort til de ovenfor under pkt omtalte kategorier. Som anført ovenfor under pkt bunder anbefalingerne om ændring af reglerne om kørelæreruddannelsen ikke i en opfattelse af, at de eksisterende rammer er utilfredsstillende, men derimod i et ønske om at videreudvikle og fremtidssikre kørelæreruddannelsen. Det er i forlængelse heraf udvalgets opfattelse, at de kørelærere, som frakendes kørelærergodkendelsen efter 66 a på baggrund af forhold, som er begået inden ikrafttræden af de nye regler, bør kunne generhverve godkendelsen på grundlag af de hidtil gældende betingelser for generhvervelse. Derimod bør generhvervelse af en kørelærergodkendelse, som er frakendt på baggrund af forhold, som er begået efter ikrafttræden af nye de regler, ske på grundlag af de nye betingelser for opnåelse af kørelærergodkendelse Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger om overgangsregler, og lovforslaget er således som udgangspunkt udformet i overensstemmelse hermed. I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger indebærer lovforslaget således, at kørelærere, som frakendes kørelærergodkendelsen efter 66 a på baggrund af forhold, som er begået inden ikrafttræden af de foreslåede nye regler, vil kunne generhverve godkendelsen på grundlag af de hidtil gældende betingelser for generhvervelse. Er det forhold, som ligger til grund for frakendelsen, begået efter ikrafttræden af de foreslåede nye regler, vil generhverve af kørelærergodkendelsen efter lovforslaget alene kunne ske på grundlag af de nye betingelser. Det foreslåede nye alderskrav (24 år, jf. 66, stk. 1, nr. 1) bør dog ikke finde anvendelse i de tilfælde, hvor en tidligere godkendt kørelærer på under 24 år søger om generhvervelse af godkendelsen. Der henvises til lovforslagets 2, stk. 5, og bemærkningerne hertil. Hvis lovforslaget vedtages, vil Justitsministeriet tage skridt til at sikre, at der i de nævnte tilfælde vil kunne ske tilmelding til kørelærerprøven på baggrund af de hidtil gældende betingelser. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet De skærpede krav til en persons forudsætninger for at kunne påbegynde en kørelæreruddannelse, herunder navnlig kravet om at have gennemført et pædagogisk grundforløb samt de skærpede krav om antallet af kørekortkategorier, må forventes at ville gøre det dyrere for den enkelte at opnå godkendelse som kørelærer. Det nye krav om efteruddannelse må på tilsvarende måde anses for en fordyrelse for den enkelte kørelærer i forhold til de gældende krav. De øgede omkostninger for kørelærerne må umiddelbart antages at ville blive ført videre til kørelærernes kunder. Lovforslaget vurderes herudover ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for erhvervslivet. 16

17 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer finder anvendelse i forbindelse med behandlingen af sager om godkendelse som kørelærer. Rigspolitiet kan efter 19 i bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere, som implementerer ovennævnte direktiv, godkende en udenlandsk ansøger fra et EU/EØS-land som kørelærer i Danmark, hvis den pågældende godtgør at have erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan anerkendes efter reglerne i direktiv nr. 2005/36/EF, og hvis den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 1, 2 og 5. Justitsministeriet vil i det videre arbejde med udfærdigelse af nye administrative forskrifter for kørelæreruddannelsen vurdere, om der grundet forslagene i dette lovforslag er anledning til inden for de rammer, der opstilles af EU-retten at ændre kravene til udenlandske kørelærere, der ønsker at virke som kørelærer i Danmark. 8. Hørte myndigheder, organisationer mv. Rapport om revision af kørelæreruddannelsen, som er afgivet af et udvalg nedsat under Justitsministeriet, har været sendt i høring hos: 3F s Transportgruppe, Advokatrådet, Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), BAT (Bornholm), Beredskabsstyrelsen, Camping Branchen, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, Chaufførernes Fagforening, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks Knallert Union, Danmarks Motor Union, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport (DTU Transport), Danmarks TransportForskning, Dansk Byggeri, Dansk Camping Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Metal, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport & Logistik (DTL), Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske Handicaporganisationer, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Danske Regioner, Danske Speditører, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forbrugerog Konkurrencestyrelsen, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af offentlige anklagere, Foreningen for Trafikofre, Forsikring og Pension, Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Fyntrafik, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), Kommunernes Landsforening (KL), Københavns Brandvæsen, Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Motorcykel Importør Foreningen, Movia, Politiforbundet i Danmark, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Ældre Sagen, Østre og Vestre Landsret og samtlige byretter. 9. Sammenfattende skema 17

18 Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen af betydning Ingen af betydning Administrative konsekvenser Ingen af betydning Ingen af betydning for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen af betydning Ingen af betydning Administrative konsekvenser Ingen af betydning Ingen af betydning for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås at nyaffatte færdselslovens 66 om betingelserne for at blive godkendt som kørelærer. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1, nr. 1, gøres det til en betingelse for at opnå godkendelse som kørelærer, at man er fyldt 24 år (mod i dag 21 år). Den gældende bestemmelse i stk. 1. nr. 2, foreslås erstattet af nyt nr. 2 og 3. I stk. 1, nr. 2, indføres det som en betingelse, at ansøgeren har erhvervet førerret. I stk. 1, nr. 3, indføres det som en betingelse, at ansøgeren i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt. Frakendelse omfatter både betinget og ubetinget frakendelse. Den 2-årige periode vil efter den foreslåede bestemmelse skulle regnes fra tidspunktet for godkendelsen. Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 1, nr. 4, er opnåelse af godkendelse som kørelærer endvidere betinget af, at ansøgeren har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af justitsministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen. Den nærmere regulering heraf fastsættes administrativt efter den foreslåede bestemmelse i stk. 5. Med de foreslåede bestemmelser i stk. 1, nr. 5-7, videreføres de hidtidige bestemmelser i stk. 1, nr. 3-5, om, at det er en betingelse for at opnå godkendelse som kørelærer, at man har gennemført en godkendt kørelæreruddannelse, har bestået en prøve for kørelærere og ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2. Der tilsigtes med lovforslaget ingen ændringer af, hvornår disse bestemmelser er opfyldt. 18

19 De foreslåede ændringer af 66, stk. 1, finder dog ikke anvendelse ved den første godkendelse som kørelærer for personer, som har aflagt forprøve til kørelæreruddannelsen inden 1. april For disse personer finder den hidtil gældende 66, stk. 1, anvendelse. Der henvises nærmere til lovforslagets 2, stk. 4, og bemærkningerne hertil. Forslaget til stk. 2 indeholder en ny bestemmelse, hvorefter justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke kategorier der skal være erhvervet førerret til for at opnå godkendelse som kørelærer. Der vil i givet fald med hjemmel heri administrativt blive fastsat nærmere bestemmelser om, at godkendelse som kørelærer i almindelighed er betinget af forudgående erhvervelse af kørekort til kategori A, B, C og C/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (eventuelt til kategori D). Der vil kun helt undtagelsesvis kunne ses bort herfra. Det vil eksempelvis kunne være aktuelt, hvis ansøgeren på anden måde kan demonstrere fornødent kendskab til det pågældende køretøj, eller hvis ansøgeren på grund af handicap ikke er i stand til at føre motorcykel eller andet særligt køretøj. I medfør af den foreslåede bestemmelse i stk. 3, 1. pkt. der svarer til den gældende bestemmelse i 66, stk. 2, 1. pkt. vil godkendelsen som kørelærer ligesom i dag gælde i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3, 2. pkt., fornys, hvis indehaveren stadig opfylder de foreslåede betingelserne i stk. 1, nr. 3 og 7, og godtgør i den forløbne periode at have gennemført obligatorisk efteruddannelse, jf. nedenfor om stk. 5. Fornyelse af godkendelsen vil således være betinget af, at ansøgeren i de seneste 2 år ikke har været frakendt (betinget eller ubetinget) førerretten eller fået denne inddraget administrativt, og ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 4 videreføres betingelsen i den gældende 66, stk. 3, om, at indehaveren skal bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelsen, hvis betingelserne for fornyelse ikke er opfyldt. Den gældende bestemmelse i stk. 3 henviser til de gældende bestemmelser i stk. 2, nr. 1-3, der med lovforslaget foreslås erstattet af et nyt stk. 3, jf. ovenfor. Lovforslaget indebærer herefter, at betingelserne om ny kørelærerprøve finder anvendelse, hvis vedkommende inden for de seneste 2 år har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt, eller har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens 78, stk. 2. I medfør af den foreslåede bestemmelse i stk. 5 kan justitsministeren fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen, om prøven, om meddelelse af godkendelsen, om kørelærernes virksomhed og om obligatorisk efteruddannelse. Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende bestemmelse i 66, stk. 5, idet der efter den foreslåede bestemmelse dog også kan fastsættes bestemmelser om obligatorisk efteruddannelse. Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte nærmere regler om obligatorisk efteruddannelse i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger. Efteruddannelsen vil således indeholde elementer af både køreteknik samt pædagogik, ligesom kurset ikke kun bør være en repetition af pensum på kørelæreruddannelsen. Der henvises til pkt og i lovforslagets almindelige bemærkninger. Endvidere vil bemyndigelsen blive anvendt til at gennemgå den eksisterende kørelæreruddannelse med henblik på modernisering heraf i overensstemmelse med de rammer, som fastlægges med dette lovforslag. Der henvises i øvrigt til pkt. 2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, samt bemærkningerne til lovforslagets 2 om overgangsbestemmelser. Til nr. 2 19

20 Den foreslåede ændring af færdselslovens 66 a, stk. 5, er en konsekvensændring som følge af forslaget til nyaffattelse af færdselslovens 66. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil samt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. april For kørelærere, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en gyldig godkendelse, foreslås det i stk. 2, 1. pkt., at færdselslovens 66, stk. 3, som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, først finder anvendelse på ansøgninger om fornyelse af godkendelse, der indgives den 1. januar 2016 eller senere. Indtil da finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 2, anvendelse, jf. 2. pkt. Med stk. 3, 1. pkt., foreslås det, at færdselslovens 66, stk. 1, som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, ikke finder anvendelse ved ansøgning om udvidelse af kørelæregodkendelsen til kategori B (almindelig bil) for kørelærere, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har en gyldig godkendelse til andre kategorier. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 1, anvendelse, jf. 2. pkt. Endvidere foreslås det i stk. 4, 1. pkt., at for personer, som har aflagt forprøve til kørelæreruddannelsen inden lovens ikrafttræden, finder kravene i 66, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, ikke anvendelse ved den første godkendelse som kørelærer. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i 66, stk. 1, anvendelse, jf. 2. pkt. Det foreslås i stk. 5, 1. pkt., at betingelserne i færdselslovens 66, stk. 1, som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, ikke finder anvendelse ved generhvervelse af kørelærergodkendelsen, jf. 66 a, stk. 5, for personer, der efter færdselslovens 66 a, stk. 1, har været frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, og som i medfør af færdselslovens 66 a, stk. 2, har fået gengivet retten, eller hvor frakendelsestiden er udløbet, og hvor det forhold, som ligger til grund for frakendelsen, er begået før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden. I stedet finder den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 1, anvendelse, jf. stk. 5, 2. pkt. Det afgørende for anvendelsen af den foreslåede overgangsbestemmelse er, om det forhold, som ligger til grund for frakendelsen, er begået før lovens ikrafttræden. Er eksempelvis en person på 30 år efter lovens ikrafttræden i medfør af færdselslovens 66 a, stk. 1, frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer for et forhold, som er begået før lovens ikrafttræden, vil spørgsmålet om generhvervelse af kørelærergodkendelsen skulle afgøres efter den hidtil gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 1. Det indebærer bl.a., at den pågældende ikke vil være omfattet af den foreslåede nye betingelse om i de seneste 2 år ikke at have været frakendt førerretten eller haft denne inddraget administrativt, men derimod skal opfylde den hidtil gældende betingelse om i de sidste 3 år jævnligt at have ført bil, henholdsvis motorcykel. Tilsvarende vil vedkommende ikke være omfattet af den foreslåede betingelse om at have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb. Endvidere vil vedkommende være fritaget for den foreslåede betingelse om forudgående erhvervelse af førerret til en række kategorier, som fastsættes i medfør af den foreslåede nye bestemmelse i 66, stk. 2. Hvis det forhold, som ligger til grund for frakendelsen, er begået efter lovens ikrafttræden, finder betingelsen i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 1, som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, efter den foreslåede bestemmelse i stk. 5, 3. pkt., ikke anvendelse for personer, der er godkendt som kørelærer før lovens 20

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2011/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-801-0002 Fremsat den 26. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2011-12 Fremsat den 26. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

REVISION AF KØRELÆRERUDDANNELSEN

REVISION AF KØRELÆRERUDDANNELSEN Civilafdelingen REVISION AF KØRELÆRERUDDANNELSEN - Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Slotsholmsgade 10 1216 København K. Rapport afgivet af et udvalg nedsat under Justitsministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 62 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert) Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 227 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert) I

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 565 af 18/06/2012 Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1055

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat - SANI Sagsnr.: TS2100201-00020 Dato: 07-12-2017 Notat Høringsnotat Bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Læs mere

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 05-09-2018 Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 1. Indledning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven 2013/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00189 Dato: 04-12-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme 1. Indledning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven Til lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS2060600-00013 Dato: 20-06-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra

Læs mere

Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56)

Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56) Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: kørsel uden kørekort; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2017 Status: Gældende Udskrevet: 2.12.2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Dato: 17. september 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Niels Henrik Larsen Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 874923 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgiften for overtrædelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. april 2019 af Transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen BEK nr 295 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Sagsnr.: TS2010000-00047 Dato 29. november 2017 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS2100101-00062 Dato: 28-11-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 668 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. august 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: HAA40784 Udkast Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2016/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-4586 Fremsat den 9. november 2016 af transport-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen Udkast til bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen I medfør af 68, stk. 1, 89, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

UDKAST af Forslag til Lov om ændring af taxilov (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden)

UDKAST af Forslag til Lov om ændring af taxilov (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden) UDKAST af 230119 Transport-, Bygnings- og Boligministeriets j. nr. 2018-6280 Forslag til Lov om ændring af taxilov (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden)

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. februar 2019 af Justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 485 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. april 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Høringsnotat. om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort. 1. Indledning

Høringsnotat. om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS21101-00031 Dato: 07-02-2019 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for værnepligtstjeneste for

Læs mere