Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 84 Folketinget OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret senest ved lov nr. 154 af 18. februar 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 43, stk. 3, 1. pkt., ændres»aldrig«til:»ikke«, og som 3. pkt. indsættes:»for biler, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 11, må hastigheden på andre veje end motorveje dog ikke overstige 80 km i timen.«2. I 43, stk. 4, ændres»aldrig«til:»ikke«, og som 2. pkt. indsættes:»for biler omfattet af stk. 3, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 11, må hastigheden på motorveje dog ikke overstige 100 km i timen.«3. I 43, stk. 5, ændres»aldrig«til:»ikke«, og som 2. pkt. indsættes:»for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 12, må hastigheden dog ikke overstige 40 km i timen.«4. I 43 indsættes som stk. 11:»Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, må køre med op til 100 km i timen på motorvej og op til 80 km i timen på andre veje end motorveje, jf. stk. 4, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt.«5. I 43 indsættes som stk. 12:»Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer må køre med op til 40 km i timen, jf. stk. 5, 2. pkt.«2 I lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, nr. 3, udgår:»og«. 2. I 2, stk. 1, nr. 4, ændres».«til:», og«. 3. I 2, stk. 1, indsættes som nr. 5:»5) Campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer til bil.«3 Loven træder i kraft den 1. juli Transport- og Bygningsmin. CH000127

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund 3. Lovforslagets hovedpunkter 3.1. Tempo 100-kørsel og kørsel med campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer Gældende ret Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning De nærmere betingelser for Tempo 100-godkendelse 3.2. Traktorer og motorredskaber Gældende ret Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder, organisationer mv. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at øge mobiliteten for campister og erhvervsdrivende og at forbedre fremkommeligheden på vejene ved at hæve hastighedsgrænserne for visse påhængskøretøjer (bl.a. campingvogne og trailere) på motorvejene og på andre veje uden for tættere bebygget område. Lovforslaget har desuden til formål at øge mobiliteten for landbrugskøretøjer ved at forhøje hastighedsgrænsen for visse godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber og påhængskøretøjer hertil. Det foreslås konkret at indføre en ordning, hvorefter biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, kan synes og godkendes til at køre med op til 100 km/t. på motorvej (mod 80 km/t. i dag) og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje (mod 70 km/t. i dag), forudsat at køretøjerne opfylder en række tekniske betingelser om indretning, udstyr, sikkerhed mv. (såkaldte Tempo 100-betingelser). Det foreslås med lovforslaget, at transport- og bygningsministeren i en bekendtgørelse kan fastsætte de nærmere tekniske betingelser for godkendelse efter Tempo 100-ordningen. Derudover foreslås det at indføre en ordning, hvorefter godkendte eller registrerede traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil kan synes og godkendes til at køre med op til 40 km/t. (mod 30 km/t. i dag), hvis køretøjerne opfylder visse tekniske betingelser. Det foreslås også i den forbindelse, at de nærmere tekniske betingelser for godkendelsen vil blive fastsat af transport- og bygningsministeren. 2. Lovforslagets baggrund 2.1. I forbindelse med indførelsen af reglerne for Tempo 100-busser, jf. nedenfor under pkt , blev det overvejet, om hastighedsgrænsen på motorvej for biler tilkoblet campingvogn ligeledes burde hæves. Det fremgår af den kommenterede høringsoversigt af 11. marts 2013 til lovforslaget om Tempo 100-busser (L 183 af 13. marts 2013, folketingssamlingen ), at Justitsministeriet sammen med Transportministeriet ville følge udviklingen på området, herunder bl.a. i forhold til campingvognes sikkerhedsniveau og for så vidt angår eventuelle fremtidige tilpasninger af hastighedsgrænserne i det øvrige Europa, med henblik på at overveje behovet for eventuelle ændringer af de danske hastighedsgrænser. Transport- og Bygningsministeriet har i forlængelse heraf indhentet oplysninger om hastighedsgrænserne for campingvogne og andre påhængskøretøjer i andre lande. Det fremgår heraf, at hastighedsgrænsen for personbiler med anhænger på motorvej i 10 andre EU-lande samt i Norge er 80 km/t. eller derunder, mens grænsen i 18 EU-lande er højere end 80 km/t. For landevej er der i 10 lande fastsat en hastighedsgrænse på 70 km/t. eller derunder. I 9 af disse lande er der dog fastsat en højere hastighedsgrænse for motortrafikveje (typisk 80 km/t.). I andre 18 EU-lande samt i Norge er hastighedsgrænsen for landevej/motortrafikvej 80 km/t. eller højere. I Tyskland har der siden 1998 eksisteret en ordning for biler tilkoblet påhængskøretøjer, herunder campingvogne og trailere, som gør det det muligt at køre 100 km/t. på motorveje og motortrafikveje, forudsat at en række nærmere tekniske betingelser er opfyldt (Tempo 100-betingelser). Den

3 3 generelle hastighedsgrænse for vogntogene på landeveje, motortrafikveje og motorveje er 80 km/t. Den tyske ordning indebærer bl.a., at der i forbindelse med godkendelsen til Tempo 100 stilles krav til vogntogets (det trækkende køretøj og påhængskøretøjets) vægtforhold i relation til udstyr som bremser, støddæmpere, stabiliseringsordning mv., dækkenes alder og hastighedsmærkning, koblingstryk og påhængskøretøjets egnethed til kørsel med 100 km/t. Derudover stilles der krav om, at påhængskøretøjet af kontrolmæssige hensyn er forsynet med et Tempo 100-mærke og har en tilladelse til Tempo 100-kørsel. Der gælder for tyske påhængskøretøjer med et samlet tilladt akseltryk på indtil kg et generelt krav om periodisk syn. Disse køretøjer skal synes første gang tre år efter første indregistrering og herefter med intervaller på to års mellemrum. Der er ifølge oplysninger fra de tyske myndigheder ikke registreret flere ulykker på motorvejene med påhængskøretøjer eller andre uhensigtsmæssige virkninger, efter at ordningen blev indført. Ordningen blev derfor gjort permanent i Danske indregistrerede påhængskøretøjer kan i dag synes og godkendes af danske synsvirksomheder til Tempo 100- kørsel i Tyskland. Dansk Camping Union, DCU, og Campingbranchen har på den baggrund fremsat ønske om at gøre det muligt for campingvogne og campingbiler at køre med samme hastigheder på motorvejene i Danmark Det har ligeledes tidligere været overvejet at forhøje den generelle hastighedsgrænse for traktorer til 40 km/t. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rigspolitiet, den daværende Trafikstyrelse, DTU Transport, SKAT og Rådet for Sikker Trafik afgav således i juli 2012 en rapport til Justitsministeriet om overvejelser om færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser af en eventuel forøgelse af hastighedsgrænsen for traktorer og motorredskaber. Arbejdsgruppen fandt på baggrund af en gennemgang af ulykkesstatistikken for traktorer i perioden , at der ikke var grundlag for at konkludere, at hastigheden er afgørende for omfanget af ulykker med traktorer, og at der derfor ikke var basis for at tillægge traktorernes hastighed særlig opmærksomhed i forbindelse med ulykkesforebyggelsen. En stor del af ulykkerne finder sted i forbindelse med krydsninger og svingninger, og det blev vurderet, at ulykkerne ofte skyldes, at modparten ikke opfatter traktorførerens hensigt korrekt, hvilket kombineret med modpartens høje hastighed og traktorførerens utilstrækkelige orientering er årsag til en stor del af ulykkerne. Arbejdsgruppen fandt samlet, at der ikke var afgørende færdselssikkerhedsmæssige betænkeligheder imod at forøge hastighedsgrænsen for traktorer og motorredskaber fra 30 km/t. til 40 km/t. Arbejdsgruppen anbefalede imidlertid, at der, som betingelse for forøgelsen af hastighedsgrænsen, blev stillet krav om, at køretøjerne opfylder visse supplerende tekniske krav, herunder til bremser og dæk, idet en forøgelse af den faktiske hastighed medfører en forøgelse af bremselængden. Arbejdsgruppen anbefalede endvidere, at der stilles skærpede krav til erhvervelsen af kørekort til traktor/motorredskab. 3. Lovforslagets hovedpunkter 3.1. Tempo 100-kørsel og kørsel med campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer Gældende ret Efter færdselslovens 43, stk. 4, jf. stk. 3, må hastigheden på motorveje aldrig overstige 80 km/t. for biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg, hvis der er tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn. På andre veje end motorveje må hastigheden aldrig overstige 70 km/t., jf. færdselslovens 43, stk. 3, 1. pkt. For busser må hastigheden ikke overstige 80 km/t., jf. færdselslovens 43, stk. 1, 1. pkt. Ved lov nr. 630 af 12. juni 2013 om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej), blev der i 43, stk. 10, indsat en bestemmelse, hvorefter busser, der opfylder en række nærmere tekniske betingelser (de såkaldte Tempo 100-busser), kan godkendes til at køre med op til 100 km/t. på motorvej. De nærmere tekniske betingelser er fastsat i bekendtgørelse nr. 677 af 21. maj 2015 om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej. Efter bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, må busser under Tempo 100-kørsel ikke være tilkoblet påhængskøretøj, og hastigheden for disse vogntog må således ikke overstige 80 km/t. Lov om godkendelse og syn af køretøjer indeholder i dag bestemmelser om, at visse køretøjer kan indkaldes til periodisk syn. Loven omfatter ikke campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer til bil, og der kan ikke efter de gældende regler stilles krav om, at påhængskøretøjer, der trækkes ved højere hastighed end de almindelige hastighedsgrænser, skal periodesynes af trafiksikkerhedsmæssige årsager Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Transport- og Bygningsministeriet har overvejet, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve den højest tilladte hastighed på motorveje til 100 km/t. og til 80 km/t. på andre veje end motorveje for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer. Det er Transport- og Bygningsministeriets vurdering, at der efter tysk forbillede vil kunne ske en forhøjelse af hastighedsgrænsen på motorveje og andre veje end motorveje for campingvogne og andre påhængskøretøjer, der opfylder en række særlige tekniske betingelser om indretning, udstyr, sikkerhed mv., uden at det strider mod væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn. Der lægges herved vægt på oplysningerne om erfaringerne med den tyske Tempo 100-ordning for påhængskøretøjer, som har været i kraft på forsøgsbasis siden 1998, og som ikke har medført en øget forekomst af ulykker på motorvejs-

4 4 strækninger med påhængskøretøjer. Der lægges desuden vægt på, at antallet af ulykker med påhængskøretøjer i Danmark ifølge oplysninger fra Vejdirektoratet i de senere år kun har udgjort en mindre del (omkring 5-6 pct. på motorveje og omkring 3 pct. på andre veje end motorveje uden for tættere bebygget område) af det samlede antal registrerede ulykker med person- eller varebiler. Transport- og Bygningsministeriet er opmærksom på, at en generel forhøjelse af hastigheden for campingvogne og andre påhængskøretøjer indebærer en større risiko for uheld, som kan opstå ved, at vogntoget kommer i slinger. Risikoen for slinger skyldes, at vogntog har en såkaldt kritisk hastighed, hvor vogntoget kan komme i ukontrollable svingninger, som kan udløses af mindre påvirkninger, f.eks. et vindstød eller en undvigemanøvre. Det er imidlertid ministeriets vurdering, at de tekniske krav, som stilles til påhængskøretøjet og det trækkende køretøj som betingelse for at opnå en Tempo 100-godkendelse, i tilstrækkeligt omfang vil kunne imødegå den risiko, som en forhøjelse af hastighedsgrænsen indebærer. Dertil kommer, at der ligesom i den tyske ordning vil blive stillet krav om periodisk syn af påhængskøretøjerne omfattet af ordningen, således at det løbende sikres, at påhængskøretøjet opfylder de tekniske krav, som godkendelsen er betinget af. Det bemærkes, at der ikke i dag stilles krav om periodisk syn af påhængskøretøjer med et samlet tilladt akseltryk, der ikke overstiger kg. Transport- og Bygningsministeriet foreslår på den baggrund, at der indføres en ordning, som gør det muligt, at påhængskøretøjer med et samlet tilladt akseltryk på ikke over kg kan synes og godkendes til at blive trukket med op til 100 km/t. på motorvej og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje, hvis vogntoget opfylder en række tekniske betingelser om indretning, udstyr, sikkerhed mv. Ordningen indebærer en ændring af færdselslovens 43, stk. 3 og 4, om hastighedsgrænserne for biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg tilkoblet påhængskøretøj. Som konsekvens af den foreslåede ordning foreslås desuden lov om godkendelse og syn af køretøjer ændret, således at der i 2, stk. 1, indføres et nyt nr. 5, der gør det muligt at kræve periodesyn af de køretøjer, der omfattes af ordningen. Såfremt det senere af andre årsager, herunder grundet EU-retlige krav på området, måtte vise sig nødvendigt at udstrække kravet om periodisk syn til flere påhængskøretøjer, end dem der omfattes af Tempo 100-ordningen, vil bestemmelsen på tilsvarende måde kunne finde anvendelse. Der foreslås samtidig indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 43 (som stk. 11), hvorefter transport- og bygningsministeren (Trafik- og Byggestyrelsen) kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at de omfattede vogntog må køre med op til 100 km/t. på motorvej og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje De nærmere betingelser for Tempo 100-godkendelse Det forudsættes, at de nærmere tekniske betingelser for den foreslåede ordning skal svare til de betingelser for Tempo 100-godkendelse, som gælder efter den tyske ordning med henblik på at muliggøre, at danske og udenlandsk indregistrerede påhængskøretøjer vil kunne køre Tempo 100- kørsel i henholdsvis Danmark og Tyskland på de samme betingelser. Betingelserne, som det trækkende køretøj skal opfylde for at kunne bruges til Tempo 100-kørsel, vil i overensstemmelse med de tyske forskrifter være følgende: bilens registrerede tilladte totalvægt må ikke overstige kg, bilen skal være udstyret med blokeringsfri bremser (ABS) og bilens registrerede køreklare vægt skal mindst svare til den køreklare vægt for det trækkende køretøj, som er angivet på Tempo 100-godkendelsesattesten for det pågældende påhængskøretøj. Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere bestemmelser om angivelsen af det trækkende køretøjs køreklare vægt på Tempo 100-godkendelsesattesten. Det forventes, at påhængskøretøjet vil skulle opfylde følgende tekniske krav: køretøjet skal være udstyret med en stiv trækstang, køretøjsfabrikanten skal have fundet køretøjet egnet til kørsel med mindst 100 km/t., det registrerede samlede tilladte akseltryk må ikke overstige kg, dækkenes alder skal til enhver tid være yngre end 6 år, dækkenes hastighedsmærkning skal mindst svare til 120 km/t., køretøjet skal være godkendt og registreret til Tempo 100-kørsel, og køretøjet skal på dets bagside være forsynet med et synligt, dansk Tempo 100-mærke eller anerkendt udenlandsk mærke. Herudover vil der blive fastsat bestemmelser, der regulerer de krav, der stilles til koblingstrykket på bilen i forbindelse med sammenkoblingen af påhængskøretøjet og den trækkende bil. Den foreslåede ordning forudsætter endvidere som anført ovenfor under pkt , at der fastsættes nærmere regler om krav til periodisk syn af de påhængskøretøjer, som godkendes i medfør af ordningen som vilkår for at opretholde godkendelsen til Tempo 100-kørsel for løbende at sikre, at påhængskøretøjet lever op til detailforskrifternes krav til indretning og udstyr. Det forudsættes i den forbindelse, at påhængskøretøjet efter godkendelse til Tempo 100-kørsel underkastes periodisk syn med to års mellemrum, hvilket svarer til den synsperiode, der gælder for almindelige personbiler fire år efter første registrering. Det er hensigten, at påhængskøretøjer med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse kan køre Tempo 100-kørsel i Danmark, hvis der mellem Danmark og det pågældende land kan opnås enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo 100-ordningerne. Der vil i den forbindelse blive fastsat nærmere krav til den dokumentation for

5 5 Tempo 100-godkendelsen, som skal medbringes under kørslen i Danmark. Af hensyn til bl.a. kontrollen med opfyldelsen af Tempo 100-betingelserne, vil Tempo 100-godkendelsen som det også gælder for Tempo 100-busser skulle registreres i Køretøjsregistret (DMR), hvilket kræver en tilpasning af registret, ligesom påhængskøretøjet på bagsiden skal være påført et Tempo 100-mærke, som tilkendegiver, at køretøjet er godkendt til Tempo-100 kørsel. Desuden vil Tempo 100- godkendelsesattesten skulle medbringes under kørsel med hastigheder, som overstiger den generelt gældende hastighed for biler tilkoblet påhængskøretøj. Der kan endvidere fastsættes yderligere krav til den dokumentation, der skal medbringes under kørslen, f.eks. erklæring om stabilitetssystem, hvis et sådant er påkrævet som følge af den indbyrdes vægtfordeling mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøjet. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1, 2 og 4, og bemærkningerne hertil Traktorer og motorredskaber Gældende ret Et motorredskab defineres i færdselslovens 2, nr. 16, som et motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km/t. En traktor er efter 2, nr. 26, et motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km/t. Hastigheden for traktorer og motorredskaber må aldrig overstige 30 km/t., jf. færdselslovens 43, stk. 5. Efter færdselslovens 62, stk. 1, må traktor og motorredskab i dag kun føres af personer, der har erhvervet kørekort til bil eller særligt kørekort til traktor (motorredskab). Kørekort til traktor (motorredskab) kan udstedes til personer, der er fyldt 16 år, jf. færdselslovens 62, stk. 3, 2. pkt. Der er i dag ikke fastsat krav om gennemførelse af en egentlig køreuddannelse ved erhvervelse af kørekort til traktor/motorredskab, men der er i bilag 7, afsnit III, i bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort (kørekortbekendtgørelsen) fastsat nærmere regler for afholdelse af teoriprøve og den praktiske prøve i forbindelse med erhvervelse af kørekort til traktor (motorredskab) Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning På baggrund af oplysningerne om årsagen til ulykkerne med traktorer som anført ovenfor under pkt. 2.2, herunder at hastigheden i størstedelen af ulykkerne med traktorer ikke vurderes at være afgørende for ulykkerne, er det Transportog Bygningsministeriets opfattelse, at det er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt at forhøje hastigheden for visse godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt påhængskøretøjer hertil, som opfylder nærmere tekniske krav til indretning, til 40 km/t. Transport- og Bygningsministeriet foreslår således, at der indføres en ordning, hvorefter traktorer og motorredskaber samt påhængskøretøjer hertil kan føres med op til 40 km/t., forudsat at de opfylder en række nærmere tekniske betingelser. For at sikre at køretøjer, som omfattes af ordningen, er forsvarligt indrettet til at køre 40 km/t., vil der blive tilvejebragt hjemmel til ved bekendtgørelse at fastsætte en række nærmere krav til køretøjernes indretning og udstyr, herunder krav til bremser og dæk, idet en forøgelse af køretøjets faktiske hastighed vil medføre en forøgelse af bremselængden. Den foreslåede ordning omfatter godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer. De køretøjer, som omfattes af ordningen, skal inden ibrugtagning være godkendt i forhold til de særlige krav, der gælder for ordningen og opfylde detailforskrifternes krav til indretning og udstyr. Desuden vil et køretøj efter de almindelige regler kunne indkaldes til syn, såfremt der ved f.eks. en vejkantskontrol konstateres fejl eller mangler på køretøjet. Der er i dag i omegnen af godkendte eller registrerede traktorer i Danmark. Godkendelsen af de omfattede traktorer og motorredskaber samt påhængskøretøjer vil af kontrolhensyn som det også gælder for Tempo 100-godkendte påhængskøretøjer skulle registreres i Køretøjsregistret (DMR), således at det fremgår, at køretøjet er godkendt til at køre 40 km/t. Dette kræver en tilpasning af registret. Køretøjerne vil ligeledes af kontrolhensyn skulle være forsynet med nummerplader samt med et mærke, som tilkendegiver, at køretøjet er godkendt til at køre 40 km/t. Dette sikrer desuden, at politiet og enhver fører nemt kan gøre sig bekendt med, om køretøjet må køre 30 km/t. eller 40 km/t. Forslaget regulerer alene hastigheden, som visse traktorer kan godkendes til, og medfører ikke ændringer i registreringslovgivningen, som hører under Skatteministeriet, herunder hvilke former for kørsel traktorer må anvendes til. Transport- og Bygningsministeriet finder ikke, at den foreslåede forhøjelse af hastighedsgrænsen bør ledsages af skærpede krav om køreuddannelse. Ministeriet lægger herved vægt på oplysninger i den under pkt. 2.2 omtalte arbejdsgrupperapport om, at omkring halvdelen af eleverne på landbrugsskolerne tager kørekort til traktor, og at eleverne i den forbindelse gennemgår teoriundervisning og praktisk undervisning. Ministeriet lægger desuden vægt på det begrænsede antal af alvorlige ulykker med traktorer, og at hastigheden ikke er en væsentlig faktor for ulykkernes opståen. Transport- og Bygningsministeriet foreslår på den baggrund, at der indføres en ordning, som gør det muligt, at registrerede eller godkende traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab og påhængskøretøjer kan synes og godkendes til at køre 40 km/t., hvis køretøjerne opfylder de nærmere tekniske krav til indretning. Ordningen indebærer en tilføjelse til færdselslovens 43, stk. 5 (som 2. pkt.) om ha-

6 6 stigheden for visse godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber. Det foreslås desuden at indsætte en ny bestemmelse i færdselslovens 43, stk. 11, hvorefter transport- og bygningsministeren (Trafik- og Byggestyrelsen) kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber må køre med op til 40 km/t. Bestemmelsen omfatter også vogntog bestående af godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer. Den tilladte hastighed for traktorer og motorredskaber vil herefter være den samme, som køretøjerne må være konstruerede til at kunne køre. Hastighedsgrænsen for andre traktorer og motorredskaber, som ikke opfylder de særlige tekniske betingelser, vil fortsat være 30 km/t., jf. færdselslovens 43, stk. 5. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 3 og 5, og bemærkningerne hertil. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Tempo 100-godkendelsen for påhængskøretøjer og godkendelsen af traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer til kørsel med 40 km/t. vil skulle registreres i Køretøjsregistret (DMR), som hører under Skatteministeriet, og der vil i den forbindelse skulle ske en teknisk tilpasning af registret. Trafik- og Byggestyrelsen anslår, at udgiften hertil vil andrage i omegnen af kr. Lovforslaget indebærer ikke økonomiske og administrative konsekvenser for regioner og kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Med lovforslaget bliver det muligt at øge hastigheden for bl.a. biler med trailere og traktorer og motorredskaber, forudsat at en række nærmere betingelser er opfyldt. Der er tale om frivillige ordninger, som har til formål at øge mobiliteten for bl.a. erhvervsdrivende. I det omfang erhvervsdrivende ønsker at benytte ordningerne, vil der kunne være mindre udgifter forbundet med registreringssyn, udlevering af synsattest, egnethedsvurdering, erhvervelse af hastighedsmærke, og for visse traktorer/ motorredskaber udgifter til registreringsattest og nummerplade. Desuden vil der være udgifter forbundet med opretholdelse af godkendelsen i form af periodisk syn og for så vidt angår påhængskøretøjer, herunder campingvogne, hyppigere skift af dæk. Det vurderes, at der for kørsel med påhængskøretøjer, herunder campingvogne, omfattet af ordningen vil kunne opnås en gennemsnitlig rejsetidsbesparelse på ca. 20 pct. på henholdsvis motorveje og på ca. 12 pct. på andre veje end motorveje i forhold til de gældende hastighedsgrænser. For kørsel med traktorer og motorredskaber vil der kunne opnås en gennemsnitlig rejsetidsbesparelse på 25 pct. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne af betydning. 7. Miljømæssige konsekvenser En forøgelse af et køretøjs faktiske hastighed medfører et øget brændstofforbrug, men det er ikke muligt nærmere at opgøre forøgelsen af den faktiske hastighed for de køretøjer, som efter de foreslåede ordninger godkendes til at køre med højere hastigheder. Det er ligeledes ikke muligt at fastlægge, hvor mange køretøjer der vil blive omfattet af ordningen. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Den del af lovforslaget, som vedrører ændringer af færdselsloven ( 1, nr. 1-5), har i perioden fra den 22. oktober til den 23. november 2015 været sendt i høring. Den foreslåede ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer ( 2, nr. 1-3), som alene er en konsekvensændring af indførelsen af Tempo 100-ordningen, har ikke været i høring. Det har dog været en forudsætning for færdselslovforslaget, at der skulle indføres periodisk syn af de køretøjer, der omfattes af Tempo 100-ordningen. Den foreslåede ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer, er således ikke udtryk for en indholdsmæssig ændring i forhold til den Tempo 100-ordning, som er beskrevet i den del af lovforslaget, der har været sendt i høring. Høringen er udsendt til følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre og Vestre Landsret, samtlige byretter, Advokatrådet, Autobranchen Danmark, Beredskabsstyrelsen, Automobilbranchens Handels- og Industriforening, Camping Branchen, Danmarks Motor Union, Danmarks Tekniske Universitet - Institut for Transport (DTU Transport), Dansk Agroindustri, Dansk Bilbrancheråd, Dansk Bilforhandler Union, Dansk Byggeri, Dansk Camping Union, Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Metal, Dansk Transport & Logistik (DTL), Danske Advokater, Danske Busvognmænd, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Regioner, Danske Seniorer, Datatilsynet, De Danske Bilimportører, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, ERFAgruppen-bilsyn, Fagligt Fælles Forbund (3F), Falck Danmark A/S, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Frie Kørelærere, Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark, Foreningen af offentlige anklagere, Foreningen for Trafikofre, Foreningen Tekniske Konsulenter for Vejtransport, Forsikring og Pension, Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Håndværksrådet, Industriens Uddannelser, International Transport Danmark (ITD), KL, Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Maskinleveran-

7 7 dørerne, Motorhistorisk Samråd, NOAH-Trafik, Oliebranchens Fællesrepræsentation, Politiforbundet i Danmark, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Bæredygtig Trafik, Rådet for Sikker Trafik, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Trafiksikkerheds Venner i Danmark, Transporterhvervets Uddannelsesråd og Ældre Sagen. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen Ingen Visse rejsetidsbesparelser Ingen Negative konsekvenser/ Merudgifter I omegnen af kr. Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Et forøget brændstofforbrug Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Ingen af betydning Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1, 2 og 4 Til 1 Efter færdselslovens 43, stk. 4, jf. stk. 3, må hastigheden på motorvej aldrig overstige 80 km/t. for biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg, hvis der er tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn. På andre veje end motorveje må hastigheden ikke overstige 70 km/t., jf. 43, stk. 3. Det foreslås med ændringen af færdselslovens 43, stk. 3 og 4 (lovforslagets 1, nr. 1 og 2), at den højest tilladte hastighed som udgangspunkt skal være 100 km/t. ved kørsel på motorvej og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje for biler tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, der opfylder en række nærmere betingelser vedrørende sikkerhedsudstyr, indretning mv. (Tempo 100-påhængskøretøjer). For biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg tilkoblet påhængskøretøj, som ikke er godkendt efter den foreslåede ordning, eller som ikke længere måtte opfylde kravene til Tempo 100-kørsel, fastholdes hastighedsgrænsen på 80 km/t. på motorvej og 70 km/t. på andre veje end motorveje. Der kan fortsat fastsættes en lavere hastighedsgrænse på vejstrækninger, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, jf. færdselslovens 42, stk. 5 (som ikke foreslås ændret). Ved Tempo 100-påhængskøretøjer forstås påhængskøretøjer, som opfylder betingelserne herfor fastsat af transportog bygningsministeren (Trafik- og Byggestyrelsen). Der foreslås derfor samtidig indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 43, som stk. 11 (lovforslagets 1, nr. 4), hvorefter transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en bil med en tilladt totalvægt på ikke over kg tilkoblet påhængskøretøj kan godkendes til kørsel med op til 100 km/t. på motorvej (Tempo 100-kørsel) og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje. Der vil med hjemmel i denne bestemmelse i en bekendtgørelse blive fastsat sådanne betingelser, som er beskrevet ovenfor under pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Bekendtgørelsen forudsættes desuden at indeholde regler om, i hvilket omfang udenlandske påhængskøretøjer, vil kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark. Bekendtgørelsen forudsættes også at komme til at indeholde regler om mærkning af Tempo 100-påhængskøretøjer samt regler om registrering af godkendelse til Tempo 100- kørsel i Køretøjsregisteret. Endelig forudsættes bekendtgørelsen med hjemmel i færdselslovens almindelige regler at indeholde nærmere bestemmelser om straf for kørsel med påhængskøretøj forsynet med Tempo 100-mærke, uden at betingelserne herfor er opfyldt, jf. færdselslovens 118, stk. 8. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 3 og 5 Efter færdselslovens 43, stk. 5, må hastigheden for traktorer og motorredskaber ikke overstige 30 km/t.

8 8 Det foreslås med ændringen af og tilføjelsen til færdselslovens 43, stk. 5 (lovforslagets 1, nr. 3), at den højest tilladte hastighed for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer, der opfylder betingelserne fastsat efter det foreslåede stk. 12, skal være 40 km/t. Der foreslås samtidig indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 43, som stk. 12 (lovforslagets 1, nr. 5), hvorefter transport- og bygningsministeren (Trafik- og Byggestyrelsen) kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at de omfattede traktorer og motorredskaber samt de dertil tilkoblede påhængskøretøjer må køre med op til 40 km/t. Der vil med hjemmel i den foreslåede bestemmelse i en bekendtgørelse blive fastsat nærmere tekniske betingelser, herunder vil der blive fastsat sådanne betingelser, som er beskrevet ovenfor under pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 1 og 2 Til 2 Der er tale om konsekvensændringer som følge af den foreslåede 2 nr. 3. Til nr. 3 Med hjemmel i bestemmelsen vil der blive stillet krav om periodisk syn af campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer til biler, der er omfattet af Tempo 100- ordningen. Dermed sikres det, at de omfattede påhængskøretøjer til stadighed opfylder de tekniske krav, som godkendelsen er betinget af. Såfremt det senere af andre årsager, herunder grundet EUretlige krav på området, måtte vise sig nødvendigt at udstrække kravet om periodisk syn til flere påhængskøretøjer, end dem der omfattes af Tempo 100-ordningen, vil bestemmelsen på tilsvarende måde kunne finde anvendelse. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Det bemærkes, at den foreslåede Tempo 100-ordning for påhængskøretøjer, herunder campingvogne, samt ordningen med mulighed for kørsel med op til 40 km/t. for godkendte traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer, forudsætter udstedelse af bekendtgørelser med de nærmere tekniske betingelser for godkendelserne, ligesom ordningerne forudsætter en justering af Køretøjsregistret (DMR).

9 9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret senest ved lov nr. 154 af 18. februar 2015, foretages følgende ændringer: Stk Stk. 3. For biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg må hastigheden på andre veje end motorveje uanset 42 aldrig overstige 70 km i timen, hvis der er tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn. Tilsvarende gælder for motorcykel, hvis der er tilkoblet påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab. Stk. 4. For de i stk. 2 og 3 nævnte køretøjer må hastigheden på motorveje uanset 42 aldrig overstige 80 km i timen. Stk. 5. For biler og motorcykler, hvortil der er tilkoblet et ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, og for traktorer og motorredskaber må hastigheden uanset 42 aldrig overstige 30 km i timen. Stk I 43, stk. 3, 1. pkt., ændres»aldrig«til:»ikke«, og som 3. pkt. indsættes:»for biler, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 11, må hastigheden på andre veje end motorveje dog ikke overstige 80 km i timen.«2. I 43, stk. 4, ændres»aldrig«til:»ikke«, og som 2. pkt. indsættes:»for biler omfattet af stk. 3, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 11, må hastigheden på motorveje dog ikke overstige 100 km i timen.«3. I 43, stk. 5, ændres»aldrig«til:»ikke«, og som 2. pkt. indsættes:»for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 12, må hastigheden dog ikke overstige 40 km i timen.«4. I 43 indsættes som stk. 11:»Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at biler med en tilladt totalvægt på ikke over kg tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, må køre med op til 100 km i timen på motorvej og op til 80 km i timen på andre

10 10 2. Trafikstyrelsen kan indkalde følgende køretøjer til periodisk syn: 1) vare- og lastkøretøjer, veje end motorveje, jf. stk. 4, 2. pkt. og stk. 3, 3. pkt.«5. I 43 indsættes som stk. 12:»Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer må køre med op til 40 km i timen, jf. stk. 5, 2. pkt.«2 I lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, foretages følgende ændringer: 2) personbiler, 3) udrykningskøretøjer, og 1. I 2, stk. 1, nr. 3, udgår:»og«. 4) biler og motorcykler, der benyttes erhvervsmæssigt til befordring af personer, udlejes uden fø- 2. I 2, stk. 1, nr. 4, ændres».«til:», og«. rer eller benyttes til øvelseskørsel. 3. I 2, stk. 1, indsættes som nr. 5:»5) Campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer til bil.«3 Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer 2015/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin. Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 84 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. januar 2016 2015-2773 Høringsnotat vedrørende L 84 udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1

AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat - SANI Sagsnr.: TS2100201-00020 Dato: 07-12-2017 Notat Høringsnotat Bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 62 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 142 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdsesloven

Forslag. Lov om ændring af færdsesloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. februar 2019 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdsesloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS2100101-00062 Dato: 28-11-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert) Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 227 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert) I

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS2060600-00013 Dato: 20-06-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra

Læs mere

brændstoffer i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen.

brændstoffer i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00160 Dato: 16-04-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00189 Dato: 04-12-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme 1. Indledning

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Svar på Spørgsmål 671 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Svar på Spørgsmål 671 Offentligt Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 671 Offentligt Folketinget Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 23. april 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 05-09-2018 Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2016/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-4586 Fremsat den 9. november 2016 af transport-

Læs mere

Borgerforslag - støtterblanket

Borgerforslag - støtterblanket Borgerforslag - støtterblanket Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag på www.borgerforslag.dk Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Høringsnotat. om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort. 1. Indledning

Høringsnotat. om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS21101-00031 Dato: 07-02-2019 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Styrelsen har herudover modtaget høringssvar fra DTL-Danske Vognmænd, Chiptuning.nu og AutoConsult.

Styrelsen har herudover modtaget høringssvar fra DTL-Danske Vognmænd, Chiptuning.nu og AutoConsult. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00080 Dato: 03-05-2016 Høringsnotat Bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Højere lokale hastighedsgrænser

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2015/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2015-6703 Fremsat den 24. februar 2016 af transport-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 166 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 166 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 166 Offentligt 1 Udkast Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

vedrørende udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængsvogne og motorredskaber

vedrørende udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængsvogne og motorredskaber Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00089 Dato: 12-12-2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. april 2019 af Transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Nedsættelse af aldersgrænsen

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer 2015/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin. Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. februar 2019 af Justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Dato: 16. marts 2018 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Louise Hauberg Wilhelmsen Sagsnr.: 2017-7610-0004 Dok.: 679097 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høringsnotat Sagsnr.: TS20000-00117 Dato: 12-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Høringsnotat. om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer. 1. Indledning

Høringsnotat. om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00118 Dato: 16-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Hanne Aagaard Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 252222 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E Bekendtgørelse om Parkering i Faxe Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Parkering på veje og parkeringspladser...4 3 Lastbilparkering...4 4 Parkering langs fortov...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere