Fyrværkeri. Vejledning om fremstilling, montering og afskydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyrværkeri. Vejledning om fremstilling, montering og afskydning"

Transkript

1 Fyrværkeri Vejledning om fremstilling, montering og afskydning

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat DI H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøbutikken, tlf Layout: Schultz Grafisk Foto: Arkiv Tryk: Schultz Grafisk/ Nordisk Svanemærke Bestillingsnummer: Oplag: 500 September 2008 EAN

3 Vejledning om fyrværkeri Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved fremstilling, montering og afskydning af fyrværkeri. Vejledningen omfatter ikke salg, opbevaring og håndtering af fyrværkeri i detailleddet. Ved fyrværkeri forstås artikler, der er fremstillet til at skabe en effekt i form af lys, lyd, varme, gas eller røg. Fyrværkeriområdet er specielt reguleret i Sikkerhedsstyrelsens regler, Miljøministeriets og Arbejdstilsynets risikobekendtgørelser og i reglerne om transport af farligt gods. Denne vejledning supplerer disse regler med arbejdsmiljølovens krav til fremstilling, montering og afskydning af fyrværkeri. Vejledningen sætter især fokus på arbejdsopgaver og forhold på arbejdsstedet, som er væsentlige for at imødegå de risici, som arbejde med fyrværkeri indebærer. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til eftersyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen har været forelagt Sikkerhedsstyrelsen, hvis bemærkninger er indarbejdet. Vejledningen erstatter vejledning om fyrværkeri fra Vejledningen er udarbejdet af CRECEA A/S. Vejledningen indeholder følgende afsnit: 1. Risici ved arbejde med fyrværkeri side 4 2. Særlige regler for fyrværkeriområdet side 4 3. Arbejdsstedets indretning side 5 4. Tekniske hjælpemidler side 6 5. Arbejdets udførelse side 7 6. Sikkerhedsforanstaltninger i øvrigt side Ulykker side Transport side Forebyggelse side Arbejdspladsvurdering side 13 Henvisninger side 14 3

4 1. Risici ved arbejde med fyrværkeri Ved arbejde med fyrværkeri er den specielle fare ulykker i forbindelse med brand og/eller eksplosion i fyrværkeriet. I forbindelse med arbejdet optræder risikoen for brand og eksplosion ved: håndtering af råvarer fremstilling af fyrværkeri oplagring af færdigt fyrværkeri håndtering af færdigt fyrværkeri transport Håndtering af færdigt fyrværkeri omfatter både de arbejdsfunktioner, som omhandler pakning af fyrværkeri, og de arbejdsfunktioner, som er forbundet med montering og afskydning af fyrværkeri. 2. Særlige regler for fyrværkeriområdet Udover at være omfattet af de almindelige regler i arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser, er fyrværkeriområdet underlagt: Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser, tekniske forskrifter og vejledninger om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 806 om elektriske installationer i sprængstofrum (se afsnit 3) Reglerne for transport af farligt gods (se afsnit 8) Miljøministeriets og Arbejdstilsynets bekendtgørelser om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer ( risikobekendtgørelser ) Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 2.1 Sikkerhedsstyrelsens regler Virksomheder, der fremstiller eller indfører fyrværkeri, skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Virksomhedernes placering og indretning skal være godkendt af det kommunale beredskab. I forbindelse med afskydning skal kommunalbestyrelsen godkende anvendelsen af professionelt fyrværkeri. Afhængig af typen af fyrværkeri skal afskyderen være godkendt som enten festfyrværker eller scenefyrværker. 4

5 Af reglerne fremgår en række krav til indretningen af fremstillingslokaler og oplagring. Oplagring med adskillelse af jordvold. Endvidere skal fyrværkerivirksomheder have et kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse. 2.2 Risikobekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, hvis der på virksomheden forefindes: samlet 10 tons NEM fyrværkeri transportklassificeret som gruppe 1.1, 1.2 eller tons NEM fyrværkeri transportklassificeret som gruppe 1.4 Virksomheder omfattet af Risikobekendtgørelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen erstatter ikke denne godkendelse. 2.3 Listevirksomheder Virksomheder, der er omfattet af Risikobekendtgørelsen, er også omfattet af bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder og skal derfor indsende ansøgning om godkendelse til kommunalbestyrelsen i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 3. Arbejdsstedets indretning Ved arbejde med fyrværkeri er der en række forhold i arbejdsstedets indretning, som er skærpet i forhold til de almindelige bestemmelser. Hovedpunkterne i disse skærpelser er samlet i dette afsnit. Fyrværkerivirksomheder er ikke omfattet af reglerne om selvklassificering i henhold til ATEX. Elektriske installationer på fyrværkerivirksomheder er omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 806. For at forhindre utilsigtet antændelse af fyrværkeriet, herunder dannelse af gnister og flammer, stilles der følgende krav til de elektriske installationer på arbejdsstedet: 5

6 i lokaler, hvori der fremstilles eller arbejdes med fyrværkeri med en antændelsestemperatur under 160 C, må der kun anvendes elektrisk materiel efter særlig tilladelse fra Elektricitetsrådet. i lokaler, hvor der fremstilles fyrværkeri eller hvor der foregår andet arbejde direkte med eksplosivstoffet, skal det elektriske materiel være af kapslingsklasse IP54. I oplagringsrum og rum, hvor der foregår slutmontage af fyrværkeri, skal det elektriske materiel være af kapslingsklasse IP44, ved større oplag dog IP54. elektriske installationer og materiel skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 806. fyrværkeri skal placeres mindst 2 meter fra enhver varmekilde. Opvarmning må kun ske med vandfyldte radiatorer eller varm luft. Arbejdslokaler, hvor der håndteres pyrotekniske råvarer, fremstilles og pakkes fyrværkeri, må ikke bruges til andet arbejde. Forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder skal sikres. Se afsnit 6. De tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler stiller desuden krav til byggematerialer, konstruktion og afstande mellem bygninger, containere og oplag. Kravene er afhængige af type og mængder af fyrværkeri, hvorfor der henvises til de tekniske forskrifter for yderligere detaljer. 3.1 Velfærdsforanstaltninger Ud over de normale krav til spise-, toilet- og badefaciliteter stiller arbejdsmiljøloven krav om, at der ved arbejde med fyrværkeri skal være mulighed for forsvarlig opbevaring af mad og drikke uden for det område, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer, samt adgang til brusebad, hvis det er vigtigt at fjerne forureninger fra huden. 4. Tekniske hjælpemidler Værktøj mv., der er gnist- eller slaggivende og som kan fungere som tændkilde, må ikke anvendes i forbindelse med arbejde med fyrværkeri. Dette indebærer bl.a., at der skal anvendes: strips tape snor kobbertråd værktøj, der presser hæftning fast. Gnistgivende hæfteklammemaskiner, sømpistol og lignende til samling og montering af stupiner, tændsnor mv. må ikke anvendes. Elektriske tekniske hjælpemidler, der anvendes i områder, hvor der er fare for fyrværkeristøv, skal være indrettet i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel Reparation og vedligeholdelse Lokalet skal altid være tømt for fyrværkeri og rengjort for fyrværkeristøv, inden der udføres reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Ved reparation af udstyr, hvor der stadigvæk kan findes fyrværkeristøv indeni, skal der udarbejdes instrukser for, hvordan arbejdet skal foregå sikkert. 6

7 5. Arbejdets udførelse På et risikoområde som fyrværkeri kræves der særlig god orden og ryddelighed for at forholdene til stadighed er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. Under arbejde med fyrværkeri er det frem for alt vigtigt at holde orden på arbejdsstedet og at holde det rent og ryddeligt. Dette skal gøres ved bl.a. at: fjerne brugt emballage mv. straks opbevare emballage uden for pakkeafsnit samle og bortskaffe spild og affald fjerne produkter og udstyr fra arbejdsstedet, når det ikke mere benyttes holde færdselsveje og arealer i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer og spild, der kan være til fare for færdslen begrænse mængden af det fyrværkeri, der opbevares i lokalet, til det, der er nødvendigt for den konkrete produktion eller pakkeoperation opbevare produkter adskilt, hvis de kan reagere på hinanden 5.1 Rengøring Krudtstøv udgør en risiko ved brand, og derfor skal arbejdsstedet holdes rent, så krudtstøv ikke samler sig. Ved rengøring skal medtages vinduer, lysarmaturer, ventilationskanaler og radiatorer mv. Indkapslet lysarmatur. Overfladerne på gulve, vægge og lofter i rum, hvor der foregår håndtering af råvarer, fremstilling af og ompakning af fyrværkeri, skal være lette at rengøre. Når oplagssteder tømmes, skal de gøres rene, inden der stilles nyt oplag ind, og ved endt arbejde skal hele arbejdsområdet gøres rent. I forbindelse med transport skal læssefladen være rengjort, inden læsningen påbegyndes. Der skal foretages en effektiv rengøring og derfor skal der udarbejdes rengøringsprogrammer med angivelse af, hvor tit arbejdsstedet skal gøres rent og hvordan rengøringen skal foretages. I rengøringsprogrammet skal også angives, hvor tit der skal gøres hovedrent. Ved fremstilling af fyrværkeri vil det typisk være nødvendigt at gøre hovedrent efter hver produktionsserie. I tilfælde af, med at der sker uheld, hvor indholdet af fyrværkeriet løber ud, skal der altid gøres grundigt rent efterfølgende. 7

8 5.2 Alenearbejde Da arbejde med fyrværkeri er farligt arbejde, må man af redningshensyn ikke arbejde alene på virksomheden. Den ekstra person må dog ikke arbejde i farezonen, da personens opgave er at tilkalde hjælp og yde førstehjælp i forbindelse med en ulykke. 5.3 Arbejde med farlige stoffer og materialer Ved fremstilling af fyrværkeri anvendes en række stoffer og materialer, der er omfattet af Arbejdstilsynets farlighedsbegreb. Farlige stoffer og materialer kan også være produkter, der bruges i forbindelse med rengøring og vedligehold. Stoffer og materialer kan være farlige, dels på grund af deres brand- og eksplosionsegenskaber og dels på grund af de sundhedsmæssige effekter, der er forbundet med brugen af produktet. Stoffer og materialer til fyrværkeri der er omfattet af farlighedsbegrebet er bl.a.: kaliumperchlorat (mærket oxiderende og sundhedsskadelig) bariumnitrat (mærket sundhedsskadelig) Ved arbejde med farlige stoffer og materialer skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger. Arbejdspladsbrugsanvisningen er baseret på leverandørens sikkerhedsdatablad og indeholder oplysninger om, hvordan man på den enkelte virksomhed beskytter sig, både under normalt arbejde og ved uheld. Nærmere oplysninger om kravene til arbejdspladsbrugsanvisninger findes i Arbejdstilsynets vejledning C.0.11 om arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer. 5.4 Ventilation og indkapsling I arbejdsrum, hvor der arbejdes med fyrværkeri, skal der være en god almen ventilation. Ved støvende arbejdsopgaver skal støvet fjernet med procesventilation. Procesventilationen med tilhørende indkapsling skal fjerne støvet så tæt ved udviklingsstedet som muligt. Elektriske installationer i ventilationen skal være indrettet til anvendelse i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 806. Arbejdsprocesser, som kræver procesventilation, vil primært optræde i forbindelse med håndtering af råvarer og fremstilling af fyrværkeri, men kan også optræde i forbindelse med montering af fyrværkeri. 5.5 Personlige værnemidler Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der stilles personlige værnemidler til rådighed, fx handsker, maske eller øjenværn. Værnemidlerne skal være tilpasset den enkelte, så de beskytter ordentligt. 5.6 Påklædning Statisk elektricitet kan dannes ved kontakt mellem materialer, fx materialer, der gnider mod hinanden, og personers gang over gulve. Ved fremstilling, håndtering og afskydning af fyrværkeri skal der derfor anvendes tøj med antistatiske egenskaber. Derudover skal tøjet være brandhæmmende. 8

9 Der skal anvendes: tøj med antistatiske egenskaber (ikke syntetiske materialer) værnefodtøj med antistatiske egenskaber (se foto) 5.7 Opbevaring af tøj og personlige effekter Arbejdstøj, som kan være forurenet med farlige stoffer og materialer, må ikke opbevares sammen med almindeligt tøj. Ved arbejde med fyrværkeri skal man være opmærksom på ikke at medbringe gnistdannende effekter i arbejdslokalet. Nøgler, mobiltelefoner, lightere og lignende skal derfor opbevares uden for områder, hvor der arbejdes med fyrværkeri. 5.8 Instruktion og oplæring Før nye medarbejdere starter, skal arbejdsgiveren instruere medarbejderen om sikkerheds- og sundhedsfarerne ved arbejdet. I forbindelse med arbejde med fyrværkeri er det vigtigt at instruere om: under hvilke forhold fyrværkeri er farligt sikre arbejdsmetoder sikkerhedsforanstaltninger man skal sikre sig inden arbejdet rolle i forhold til beredskabsplanen hvordan man forholder sig ved brand og ulykker førstehjælps- og brandprocedurer Instruktionen skal afgives på dansk og evt. også på et andet sprog, hvis medarbejderen ikke forstår dansk. Det kan være nødvendigt, at hele eller dele af instruktionen er skriftlig. Instruktionen skal følges, og de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes. Denne vejledning indgår i instruktionen. Behovet for instruktion skal løbende vurderes, og instruktionen skal altid gentages, når der sker ændringer i procedurer, arbejdsstedets indretning, og når der kommer nye regler for arbejde med fyrværkeri. For at kunne fungere som festfyrværker eller scenefyrværker skal man være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og have gennemgået de respektive uddannelser. 9

10 I forbindelse med transport af fyrværkeri er der afhængig af mængderne krav om ADR-uddannelsesbevis eller en særlig instruktion af chaufføren. 5.9 Unge Unge under 18 år må ikke fremstille og håndtere fyrværkeri. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde. 6. Sikkerhedsforanstaltninger i øvrigt 6.1 Afspærring I forbindelse med arbejde med fyrværkeri skal virksomheden sikre sig, at uvedkommende ikke kommer i nærheden af fyrværkeriet. På faste arbejdssteder og oplagringssteder kan dette ske ved skiltning, aflåsning og indhegning. I forbindelse med montering og afskydning af fyrværkeri skal publikum holdes på afstand ved afspærring og skiltning. Det kan være nødvendigt med vagtpersonale. 6.2 Skiltning Forbudsskilte Ved indgang til områder, hvor der findes fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal der opsættes skilte med: Farligt fyrværkeri Rygning og brug af åben ild forbudt Evt. Adgang forbudt Påbudsskilte På indgangen til arbejdsrum/områder, hvor der fremstilles eller monteres fyrværkeri, skal der opstilles skilte med: Antistatisk fodtøj påbudt Hvis der i arbejdsrum, hvor der fremstilles fyrværkeri, er krav om andre personlige værnemidler, skal disse være vist på skilte på dørene til arbejdsrummet. 6.3 Nødhjælp Ved arbejde med fyrværkeri er der særlig fare for brand, eksplosion og ulykker. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte og at der udarbejdes beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. Kontrol og tilsyn med foranstaltninger og planer skal føres af personer med den nødvendige indsigt inden for det pågældende arbejdsområde. 6.4 Flugtveje I lokaler, hvor der arbejdes med fyrværkeri, skal der være tilstrækkeligt med flugtveje og mindst to. Flugtveje og nødudgange må ikke blokeres af inventar, varer, affald mv. og skal være tilstrækkeligt belyst. Nødudgangsdøre skal være skiltede og åbne i flugtretningen, og de skal kunne åbnes uden brug af nøgle. 6.5 Adgang til vand Ved arbejdssteder, hvor der foregår produktion og montering af fyrværkeri, skal der være adgang til vand i et sådant omfang, at antændt tøj omgående kan slukkes. Kapaciteten skal svare til det antal medarbejdere, der maksimalt arbejder på stedet. Foranstaltningerne til slukningen af personer kan enten være indrettet som nødbrusere eller bassiner med vand. Brandslukningsudstyr skal anbringes synligt og på lettilgængelige steder. Brandslukningsudstyret skal være markeret med skilte. 10

11 I forbindelse med arbejde med og oplagring af fyrværkeri bruges vand som slukningsmiddel. Afhængig af fyrværkerimængder og indretningen kan der være tale om at bruge vandtryksslukkere, håndsprøjtebatterier, vandfyldte slangevinder og sprinkler. Type, antal og placering skal godkendes af de lokale brandmyndigheder. Ved transport af fyrværkeri skal der normalt medbringes vand til slukning af brand i lasten og kulsyreslukker til slukning af motorbrand. Ved brand i selve fyrværkeriet skal man ikke forsøge at slukke ilden, men tilkalde hjælp og foretage evakuering. Alle medarbejdere skal være instrueret om: hvordan en brand slukkes hvor brandudstyret findes, og hvordan det fungerer sikring af flugtveje evakueringsplanen Den nødvendige instruktion og træning kan opnås ved at gennemføre regelmæssige øvelser. 6.6 Beredskabsplan I forbindelse med fremstilling, oplagring og afskydning af fyrværkeri er der krav om udarbejdelse af en beredskabsplan. Beredskabsplanen består af to dele: en ekstern og en intern beredskabsplan. Den eksterne beredskabsplan skal sikre, hvordan redningsarbejdet kan foregå i forbindelse med en eksplosion og skal godkendes af det kommunale beredskab. Den interne beredskabsplan beskriver, hvem i virksomheden der gør hvad i forbindelse med en eksplosion, samt hvilke tiltag der skal gøres for at mindske risikoen eller virkningen af en eksplosion. De to beredskabsplaner kan udarbejdes som to dokumenter, men vil typisk blive udarbejdet som en samlet beredskabsplan. I forbindelse med afskydning vil virksomhedens generelle beredskabsplan skulle tilrettes de lokale forhold i samarbejde med det kommunale beredskab på afskydningsstedet. For virksomheder, som er omfattet af Risikobekendtgørelsen, er kravet til beredskabsplanen større, og ud over det lokale beredskab skal Arbejdstilsynet, miljømyndighederne og politiet inddrages i arbejdet. Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, hvis der samtidig kan forefindes mere end 50 tons NEM fyrværkeri af fareklasse 1.4 eller samlet mere end 10 tons fyrværkeri af fareklasse 1.1, 1.2 og Førstehjælp Alle som har førstehjælpsopgaver i henhold til beredskabsplanen, skal være uddannet i førstehjælp. 6.8 ATEX Arbejdspladser, hvor der er risiko for, at der kan opstå eksplosive atmosfærer, skal normalt lave en såkaldt ATEX-vurdering af arbejdet, som danner grundlag for, hvordan arbejdspladsen sikres mod eksplosion. Arbejde med fyrværkeri er ikke omfattet af ATEX-reglerne. Retningslinjerne for, hvordan fyrværkerivirksomheder skal imødegå eksplosionsfarer, fremgår af Sikkerhedsstyrelsens regler om håndtering og opbevaring af fyrværkeri og af stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 806 om sprængstofrum. 11

12 7. Ulykker Virksomheden skal lave retningslinjer for, hvordan man forholder sig, hvis der sker en ulykke herunder behovet for alarmer og kaldesystemer samt krisehjælp. Ved arbejdsulykker, hvor der er opstået personskade, som har givet sygefravær på en dag eller mere ud over ulykkesdatoen, skal arbejdsgiveren inden 9 dage melde dette til Arbejdstilsynet. Når der har været ulykker, som har givet anledning til personskade, skal virksomheden analysere ulykken, således at årsagerne kan findes og forebygges. Ulykkesanalysen skal være skriftlig. Det anbefales også at lave ulykkesanalyse, selv om ulykken kun har givet anledning til materiel skade (nærved ulykke). Ulykker, som involverer fyrværkeri, bør altid undersøges, da konsekvenserne af sådanne uheld altid kan være store. 7.1 Psykologisk beredskab Hvis ansatte har været involveret i en alvorlig ulykke, er det nødvendigt at lederen hurtigt samler gruppen og om nødvendigt supplerer med en samtale med de enkelte ansatte. Når de ansatte får mulighed for at tale om ulykken, vil det give dem et overblik over hændelsen og mulighed for at bearbejde den. Afhængig af ulykkens konsekvenser kan det være nødvendigt, at ledelsen supplerer med psykologhjælp. 8. Transport Fyrværkeri klassificeres efter den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Som følge deraf tilhører fyrværkeri klasse 1, der omfatter eksplosive stoffer og genstande. Transportklassificeringen af fyrværkeriet skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen eller anden kompetent myndighed. Anden kompetent myndighed er en udpeget myndighed i et land, der har tiltrådt ADR-konventionen. 12

13 Ved transport af fyrværkeri skal chaufføren være i besiddelse af et ADR-uddannelsesbevis og køretøjet være godkendt til transport af fyrværkeri. Køretøjet skal være mærket, og der skal følge transportdokumenter og sikkerhedskort med transporten. Desuden stilles en række krav til emballeringen, sikkerhedsmateriel ombord i køretøjet og regler om orden, ryddelighed og håndtering af godset. Ved transport af klasse 1.4S, under 333 kg NEM af klasse 1.4G eller under 20 kg NEM samlet af klasserne 1.3G, 1.2G og 1.1G er der en række lempelser: Der kræves ikke ADR-uddannelsesbevis, men chaufføren skal være særligt instrueret i arbejdet. Køretøjet skal ikke være godkendt og mærket. Der er lempelser i, hvilket sikkerhedsmateriel der skal medbringes. 9. Forebyggelse For at minimere risiciene ved arbejde med fyrværkeri er det vigtigt, at virksomheden arbejder systematisk med at imødegå ulykker og andre helbredsrisici. Lovgivningsmæssigt stilles der krav om, at fyrværkerivirksomheder arbejder systematisk med forebyggelse i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens krav om kvalitetssikring og Arbejdstilsynets regler om arbejdspladsvurdering. Disse to områder gennemgås i det følgende. 9.1 Kvalitetssikring For at blive godkendt til at fremstille, montere eller indføre fyrværkeri skal virksomheden udarbejde et kvalitetssikringssystem, som skal sikre at: fyrværkeriartiklerne har den højest mulige standard fyrværkeriartiklerne og virksomhederne lever op til bekendtgørelsens krav Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kvalitetsstyringssystemer i fyrværkerivirksomheder. 10. Arbejdspladsvurdering For at forebygge ulykker og andre helbredsrisici skal alle virksomheder med ansatte udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en vurdering af de påvirkninger, man kan blive udsat for på arbejdspladsen. Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes i et samarbejde mellem ledelsen og de ansatte. 13

14 Arbejdspladsvurderingen skal omfatte alle arbejdsmiljøpåvirkninger i virksomheden, men i fyrværkeribranchen skal virksomhederne have specielt fokus på følgende områder: ulykker som følge af eksplosion og brand udsættelse for støv og røg fra farlige stoffer tunge løft ved håndtering af kasser med fyrværkeri arbejdsstillinger ved montage og pakning støj i forbindelse med afskydning udendørsarbejde i forbindelse med afskydning Arbejdspladsvurderingen skal gennemføres minimum hvert tredje år eller ved væsentlige ændringer såsom ændringer i arbejdsstedets indretning, eller hvis virksomheden begynder at arbejde med andre typer fyrværkeri end hidtil. En nærmere beskrivelse af arbejdspladsvurderingen findes i Arbejdstilsynets vejledning: D.1.1. Henvisninger Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer At-Vejledning C.0.11 om arbejdspladsbrugsanvisninger på stoffer og materialer At-Vejledning D.1.1 om Arbejdspladsvurdering Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Sikkerhedsstyrelsens vejledning til kvalitetsstyringssystemer i fyrværkerivirksomheder Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med tilhørende vejledning ADR-konventionen 2007 Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder Stærkstrømsbekendtgørelsen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet 14

15 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: DI H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: Lederne Vermlandsgade 65, 2300 København S. Tlf.: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn

Oplæring, instruktion og tilsyn P r æ s e n t a t i Muralee Bala Flemming Lindegaard 03. maj 2018 Oplæring, instruktion og tilsyn med udgangspunkt i AT-vejledning 1.7.1-1 Oplæg i ExForum den 3. maj 2018 Hvorfor er instruktion, oplæring

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

ATEX i praksis på biomasseanlæg

ATEX i praksis på biomasseanlæg ATEX i praksis på biomasseanlæg Jens Winbladh Cand Scient, Biolog Aut. Arbejdsmiljørådgiver CRECEA En støveksplosion i et lukket transportbånd til træpiller - en såkaldt kædeskraber I den ene ende ramte

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Fyrværkeri Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Transportklassificering 1.1G Artikler, som frembryder fare for

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning

Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning 1. udgave Juni 2017 Dette er relevant for alle entreprenører/håndværker, der udfører arbejde for Tønder Forsyning. Gældende for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Beredsabet i Furesø Kommune. Vejledningen skal bruges som huskeliste for de forretningsdrivende, der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik.

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2014 Denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af GÆLDENDE FRA DECEMBER 2017 VEJLEDNING om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Nr. E-4 Side 1 af 7 Område Virksomheder, der udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, er omfattet af bekendtgørelse 478/03. Reglerne gælder også for virksomheder, hvis ansatte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Hygiejne og renlighed på støberier

Hygiejne og renlighed på støberier Hygiejne og renlighed på støberier Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk DI Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk Lederne Telefon

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Temadag for beredskaberne

Temadag for beredskaberne Temadag for beredskaberne Dagens program 09:30 Velkomst og morgenmad 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/pernille Enoch 12:00 Frokost 13:00 Blanketter v/arne Hosbond og

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK Telefon 5667 6710, Telefax 5663 2150 Indhold Side 3 Lovgrundlag og indholdsfortegnelse. Side 4 Ordliste. Side 5 Konsumfyrværkeri / Helårsfyrværkeri.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017 November 217 Viborg Gymnasium & HF Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indhold Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7 Arbejdsstillinger...

Læs mere

APV Hoptrup Frivillige brandværn

APV Hoptrup Frivillige brandværn Navn:Fælles APV, 24 mand + Shorty PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Ja Nej Eventuel uddybende svar Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller som udsættes du for stort tidspres? x Bringer

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. FOB. J. nr. 004-035/2005 Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. I. Almindelige bemærkninger I. Hjemmel

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere