Eros bog The book of Eros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eros bog The book of Eros"

Transkript

1 Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times

2 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 1

3 2 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

4 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 3

5 Denne udgave, dateret nedenfor på siden år 2013 har jeg Eros ønsket udgivet for at vise en bog, der langsomt toner frem og som har været på vej gennem nogle år. Enhver kan hermed se omridset, men slet ikke helt bestemt slet ikke, se min bog, som den ser ud om ét måske tre år i menneskenes verden, eller som den allerede nu foreligger umanifesteret for mennesker her. Arbejdsudgivelser, som denne uddeles / sælges udelukkende for at få tilbagemeldinger, ikke på det der er indlysende og som selvsagt bliver rettet, men om det der giver anledning til drøftelser og visioner på det jordiske plan. Jeg vil lytte interesseret og respektfuldt. Udgaverne på nettet skal udelukkende give et indtryk af processen, rammen og hvordan min bog manifesteres i menneskenes verden intet andet. At øjne udviklingen er et kunstværk i sig selv. Mange spørger ind i bogens felt, vi hører råbene her i himlene og bønhører hermed. Om jeg Eros og mine hjælpere kan få menneskene til det, så kommer der løbende nye udgaver af Eros bog fremover, følg med på uvidenhed.dk Kopi af denne udgave i trykt form kan fås ved at indbetale kr. 250 til Nordea Reg. nr konto nr med angivelse af adressen, hvortil bogen skal sendes - på den betingelse som ovenfor er anført om tilbagemelding da denne udgave KUN er en arbejdsudgave og ikke en kommerciel. Før den kan blive kommerciel skal der indhentes tilladelser for benyttelse af billeder og andet. Foredrag, temadage, undervisning I bogens indhold kan rekvireres via mail: Hermed en tak til Marie og Janus for deres vedholdende opbakning Og tilsvarende en tak til alle andre himmelske væsner, læseren inkluderet, som støtter åbenbaringen af denne min bog. Onsdag, 14.oktober 2013 Copyright Henning Wildschiødtz Aaager ISBN nr Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

6 This edition, dated below on since the year 2013, I Eros wanted released to show a book that slowly looming and has been on the road for some years. Anyone can thus see the outline, but not at all - certainly not at all, see my book, as it appears on one maybe three years in the human world, or as it already exists unmanifested for people here. Work Publications, like this distributed / sold exclusively for feedback, not on what is obvious and, of course, be corrected, but it gives rise to discussions and visions on the earthly plane. I will listen with interest and respect. The texts on the Internet should only give an idea of the process, the frame and how my book is manifested in the human world - nothing else. To see the development is to see a piece of art. Many ask in the book field, we hear cries here in the heavens and entreated them. If I Eros and my mates can get people to it, so there will be regular new editions of Eros book in the future, follow the uvidenhed.dk A copy of this edition in printed form can be obtained by paying 35 Euro at Nordea Reg. no 2580 account No stating the address where the book should be sent to on the condition as above stated about feedback - as this edition ONLY is a devellepment version and not a commercial. Before it can be commercial some permissions about pictures and other things shall be granted. Lectures, seminars, teaching the book's content can be requested via Hereby thanks to Marie and Janus for their unrelenting support Similar thanks to all other heavenly beeings, inclusive the reader for there support to the revelation of this my book. Wednesday, October 14, 2013 Copyright Henning Wildschiødtz Aaager ISBN nr Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 5

7 6 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

8 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 7

9 Alle Tiders Samliv / seksualitet Enhed i dobbelthed Samliv / seksualitet er noget for personer i situationer, og er ikke kun funktioner En global tilgang, brugbar for almindelige mennesker Uden pegefingre, sygdomslære, terapi eller politiske synsvinkler Ganske enkelt, ikke kun for eliten, de gemene eller de frelste Udgangspunktet er sund fornuft En lille nisse rejste, med ekstra post fra land til land Hans agt det var at hilse, på verdens største mand Han kom til Stormogulen og der hvor alle kæmper bor Men mellem alle kæmper, ham synes ingen stor Så gik han ned til havet, og stirrede i det klare vand Han tænkte, at nu havde han set den største mand 8 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

10 A little pixie went, with special task from country to country His intention was to greet, the world's largest man He came to the Mughal and where every giants live But among all the giants, none seems great for him So he went down to the sea, staring into the clear water He thought, that now he had seen the greatest man Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 9

11 Indholdsfortegnelse Titel Jeg Eros tager ordet Title Mennesket undfangelse og fødsel Title Skabelsen af menneskets sind Titel Menneskets verden Afsnit 1 Januar fra fødsel til 1 år Rummets nødvendighed før alt andet Afsnit 2 Februar 1 til 2 år Tanken, hukommelsen og følelsen Afsnit 3 Marts 3 til 5 år Indlæring og aflæring Afsnit 4 April 6 til 10 år At lære mere sprog og matematik Afsnit 5 Maj 11 til 14 år Alt spirer frem, bryllup tænkes Afsnit 6 Juni 15 til 19 år Fra barn til voksen Afsnit 7 Juli 20 til 30 år Sammenlign. af seksualitetsopf Afsnit 8 August 31 til 40 år Det helstøbte menneske Afsnit 9 September 41 til 50 år Senmodning er mulig Afsnit 10 Oktober 51 til 60 år Det modne klarsyn Afsnit 11 November 61 til 70 år Perspektivere Afsnit 12 December 71 til 100 år Mulig fremtidig udvikling Afsnit 13 Muligheden det 13. stjernebillede - Og om Triskelen Titel Menneskets død Titel Menneskets evige liv Titel Jeg Eros afslutter Sammenfatning af bilagenes indhold Sammenfatning af litteraturlistens indhold Begrebs afklaring i teksten med * mærkede ord Index: Udpluk fra litteraturen Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

12 Index Title I Eros take voice Title Human pregnancy and birth Title Creation of the human mind Title The human world Session 1 January from birth to 1 year Before anything is the room Session 2 February 1 to 2 year The thinking, remembering and feeling Session 3 Marts 3 to 5 year Learning and unlearning Session 4 April 6 to 10 year To learn more language and mathematics 47 Session 5 May 11 to 14 year Anything includes wedding Session 6 June 15 to 19 year From childhood to adulthood Session 7 July 20 to 30 year Sammenlign. af seksualitetsopf Session 8 August 31 to 40 year The integrated human Session 9 September 41 to 50 year Late ripening is possible Session 10 Oktober 51 to 60 year The mature lucidity Session 11 November 61 to 70 year Perspective Session 12 December 71 to 100 year Possible discoveries Session 13 The possibility the 13th constellation - And about the Triskele Title Man's death Title Man's eternal life Title I Eros depature Sammenfatning af bilagenes indhold Sammenfatning af litteraturlistens indhold Conceptual clarification - in the text marked with * words Index: Extract from the literature Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 11

13 Titel Jeg Eros 1 tager ordet Hverken dansk eller engelsk er mit modersmål. At benytte tale eller skriftsprog er mig helt fremmed. Vi guder bruger ikke sådant, hverken dagligt eller i øvrigt. Alle mennesker ved jo hvor lidt vi taler til menneskene, lidt Bibel her og lidt Veda dér og så naturligvis Koranen. Mange mennesker tror fast på, at vi gude slet ikke kan tale længere, elle ikke vil det, ej heller at vi kunne finde på at lade en skriver skrive for os. Den tilgang kan vi godt forstå, for vi gør det jo ikke, særligt ofte, men argumenterne imod at vi skulle de er så latterlige og i øvrigt uden fundament, set herfra. Problemet er at sprog ikke udtrykker eller kan udtrykke det som det jo beskriver. Det er jo kun sprog, og ligegyldigt hvor meget nogen, selv guder ville forsøge at beskrive en ko, hvor hellig den end måtte synes at være, så vil det jo uanset hvor mange bøger. Der måtte komme ud af beskrivelsen aldrig komme en ko ud af beskrivelsen. Da Niels Bohr fandt ud af at det fysikerne talte om ikke var fysik, så gav det ham mulighed for blot at beskrive fysik i dagligsprog, uden at forvente af sig selv, at han dermed andet end beskrev noget, som han jo gjorde så tit i dagligdagen. Enhver der har læst de første 3 afsnit her vil hermed vide, at skriftsprog ikke kan levere noget som helst seksualitet efter min mening, for seksualitet er noget for personer ikke noget sprogligt. Denne bog beskriver derfor kun had er seksualitet *2 er for et fænomen, hvilket ikke ses gjort på rimelig måde før. En påstand, ja men ikke bare en påstand, hvem har fastholdt, at seksualitet er noget for personer, for mennnesker og kun det? Er det som eksperter formidler om fænomenet brugervenligt? Netop derfor, for at der kan tilgå menneskene en brugervenlig beskrivelse måtte denne bog, min bog åbenbares / udgives. Det onde kommer bagfra St. Peter og St.Paul kirken Rosheim, Frankrig Her hvor guderne bor er der fordragelighed, Markedsandelene på jorden er i vid udstrækning fordelt, uanset nogle ved udsendelse af missionære, korstog, terroisme og krig, samt andre probegantiske tiltag forsøger at flytte på har fordelingen uden viden om at her er der mange boliger og stor tolerance for anderledes tænkende. Det er dog ikke uden betænkeligheder, at guder henvender sig til menneskene af anførte grunde, men min henvendelse til menneskene forventes ikke at give noget større røre her og på jorden kan det ikke forventes at skabe et røre som f.eks. 30 års krigen i europa, og det slet ikke i en globaliseret tid med FN charter om menneskerettigheder og klare tilkendegivelser om ytringsfrihed. Nu er jeg jo ikke en af de klogeste guder, er der nogle her der siger, men det vil ikke holde mig tilbage. Nogle mener at ofte kan ganske få ytringer, endda enkelte tegninger af afdøde her i himlen værende højt respekterede personer i visse kredse, gøre stort porstyr om andre kredse ikke har samme respekt for sådanne personer. Mine forståelser er for mange nye og må derfor forventes at blive afvist med mange gode begrundelser, endda på det himmelske niveau, desuagtet er de sande for mig Eros, og det siger ikke så lidt endda. 1 Se om mig Eros på side : Ord med * afklares bagest i denne fremstilling under begrebsafklaring. 12 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

14 Title I Eros 3 take voice Neither the Danish or English is my native language. Using speech or writing is I completely alien. We do not use such gods, either daily or otherwise. Everyone knows how little we talk to people, a little Bible here and a little Veda there and then of course the Qur'an. Many people believe firmly that our god can not even speak anymore, the general will not, nor that we could find to make a write write to us. The approach can we understand because we do not know very often, but the arguments against that we had they are so ridiculous and also without foundation, seen from here The problem is that language does not express or can express it as it's describing. It's only language, and no matter how much anyone, even the gods would try to describe a cow, how sacred it might seem, then it's no matter how many books. There may come out of the description never get a cow out of the description When Niels Bohr discovered that physicists were talking about was not physics, so was he able only to describe the physics in everyday language, without expecting of himself that he is thus nothing more than describing something that he's made so often in daily life Anyone who has read the first 3 sections here want them to know that written language can not deliver anything sexual in my opinion, because sexuality is something for people - not something linguistically This book describes only hatred is sexuality * 4 is a phenomenon which is not seen done in a reasonable manner before. An allegation, yes - but not just a claim, who has maintained that sexuality is something for people to mennnesker and only that? Is it as expert facilitator on the phenomenon of user-friendly That is precisely why, in order to reach the people a user friendly description had this book, my book is revealed / released Here, where the gods live, there is tolerance, market shares on earth is widely distributed, whether some in returning missionary crusade, terroisme and war, and other probegantiske approach tries to move in the division without the knowledge that here there are many residences and great tolerance for dissent The evil comes from behind The church of St. Peter and St. Paul of Rosheim, France It is not without misgivings that the gods intended for people of reasons, but my request to people not expected to give something bigger stir here on earth can it be expected to create a stir like. 30 years of war in Europe, and certainly not in a globalized era of UN Charter on Human and clear expressions of free speech Now I'm not one of the wisest gods, there are some here who say it will not hold me back. Some believe that often a few utterances, even individual drawings of the deceased here in heaven being highly respected people in certain circles, making large porstyr on other circuits do not have the same respect for such persons. My understandings are fore many new and therefore likely to be rejected by many good reasons, even at the celestial level, nevertheless true for me Eros, and it says quite a bit. 3 Read about me at page Words with * resolved at the end of this presentation under "conceptual clarification". Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 13

15 Hvem skulle tro det? Helligåndens bank Hvad mine kollegaer beskæftiger sig med, vil jeg undlade at kommentere, selvom jeg da godt nok vil stille spørgsmål. Jeg har hørt mennesker sige, at man ikke skal samle skatte på jorden, men i himlen, men er det du det man skal gøre, når man er helligånd? Det at tale til menneskene via bøger, skal måske have en kommentar mere. Mennesker har forsket i hvorledes de kommunikere med hinanden, undersøgt hvad der har betydning for at et budskab leveres fra ét menneske til et andet. Nonverbale kommunikation beskriver processen med at formidle mening i form af ikke - ord - beskeder. Nogle former for non verbal kommunikation omfatter chronemics, haptik, gestus, kropssprog eller kropsholdning, ansigtsudtryk og øjenkontakt, objekt kommunikation såsom tøj, frisurer, arkitektur, symboler, infografik, og tonen i stemmen, samt gennem et aggregat af ovenstående. Tale indeholder også nonverbale elementer kendte asparalanguage. Disse omfatter voice lektion kvalitet, følelser og talende stil samt prosodiske funktioner såsom rytme, intonation og stress. Forskning har vist, at op til 55% af talt kommunikation kan ske gennem ikke verbal ansigtsudtryk, og yderligere 38% gennem paralanguage. [4] Ligeledes skrevne tekster omfatter nonverbale elementer såsom håndskrift, rumlige arrangement af ord og brug af humørikoner til at formidle følelsesmæssige udtryk i billedform. Barrierer for effektiv kommunikation kan forsinke eller fordrejer budskabet og hensigten med det budskab, der bringes som kan resultere i svigt af kommunikationen proces eller en effekt, der er uønsket. Disse omfatter filtrering, selektiv perception, information overload, følelser, sprog, stilhed, kommunikation ængstelse, kønsforskelle og politisk korrekthed [8] Dette omfatter også en mangel på at udtrykke "knowledge - relevante" kommunikation, som opstår, når en person bruger tvetydige eller komplekse juridiske ord, medicinsk jargon, eller beskrivelser af en situation eller miljø, der ikke forstås af modtageren. 14 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

16 Who would believe it? The bank of the Holy Spirit What my colleagues dealing with, I will not comment, although I good enough to ask questions. I've heard people say that one should not lay up treasures on earth, but in heaven, but are you the one to do when one is Holy Spirit? It is to speak to people through books, may have to make a comment more. People have researched how they communicate with each other, examined what has meaning to a message delivered from one person to another. Nonverbal communication describes the process of conveying meaning in the form of non-word messages. Some forms of non verbal communication include chronemics, haptics, gesture, body language or posture, facial expression and eye contact, object communication such as clothing, hairstyles, architecture, symbols, infographics, and tone of voice, as well as through an aggregate of the above. Speech also contains nonverbal elements known aspara language. These include voice lesson quality, emotion and speaking style as well as prosodic features such as rhythm, intonation and stress. Research has shown that up to 55% of spoken communication may occur through non verbal facial expressions, and a further 38% through paralanguage.[4] Likewise, written texts include nonverbal elements such as handwriting style, spatial arrangement of words and the use of emoticons to convey emotional expressions in pictorial form. Barriers to effective communication can retard or distort the message and intention of the message being conveyed which may result in failure of the communication process or an effect that is undesirable. These include filtering, selective perception, information overload, emotions, language, silence, communication apprehension, gender differences and political correctness This also includes a lack of expressing "knowledge-appropriate" communication, which occurs when a person uses ambiguous or complex legal words, medical jargon, or descriptions of a situation or environment that is not understood by the recipient. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 15

17 Jeg Eros vil tilkendegive mig om Henning Wildschiødtz Aaager Jeg har pålagt ham at lægge sit liv ud digitalt, så enhver kan se at han ikke har evner eller vid til at skrive min bog. Hans CV på aaager.dk med henvisning til hans psykiske profil herunder arbejdsprofil, er klar nok, men når hertil kommer hans meget specielle påstande på siden uvidenhed.dk og det at han levere billeder og film fra før hans blev født aaager.dk/livet og at kalde det livet, det taler også for sig selv. Tildel ikke denne mand noget som helst ansvar for udtalelser i denne bog og modtag på enhver måde hans undskyldning om han skulle blive beskyldt for at have forulæmpet nogen med udtalelser i min bog. Send enhver vrede, eller for den sags skyld taknemmelighed og glæde over denne bogs indhold til mig, som hinduer sender vrede til min kollega vredens gud. En del af os har i århundredere ledt efter en, der ville det han nu gør, men forskellige guder har opgivet og lukket deres åbenbaringsstrøm. Hvornår har eksempelvis paven i Rom eller Patriarken af Konstantinopel tilkendegivet konkret at have i opdrag at meddele at de har fået en åbenbaring fra Himlen, som skal meddeles til jorden?længe før Henning fredsstifteren blev født havde jeg et godt øje til ham, men hans livsforløb gjorde at jeg i første omgang måtte undsige mig ham og egentligt havde jeg vraget ham, indtil gudernes hofnar en dag parioderede ham og mange var ved at dø af grin, noget der nu ikke er guder muligt, men tæt på var mange. Ham måtte jeg kunne få i tale tænkte jeg tilgiv mig tilgiv ham, i som kan. Jeg Eros forklarer hvorfor bogen har den struktur den har. Tiden er noget vigtigt, ja uhyre vigtigt for menneskene, de fejre deres fødsel og begræder ofte deres død, uden at vide noget som helst om fænomenerne. Det at tiden af menneskene bliver opdelt i 12. undrer tidsløse guder, som mig. Der er 2 gange 12 timer i et døgn, 5 x 12 sekunder til et minut og 5 x 12 minutter i en time. Gud bedre det, når menneskene ikke vil året opdeles i 12 måneder, med sine navne, uanset at solen passerer gennem 13 stjernebilleder, så hvorfor ikke benytte 13-tallet? Men når det nu er så så har jeg valgt at dele menneskenes liv op i 12, med en bemærkning om det 13. Desuden har jeg valgt at indlede med 3 kapitler og afslutte med 3 kapitler i håbet om at mennesker kan forstå hvad det er jeg forsøger at forklare og hvilken betydning det har for menneskenes samliv. Det er ikke særlig jordisk dagligdag, mange mennesker påstår jo i øvrigt at alt den snak om guder og det evige liv udelukkende er noget der ligger indeni mennesker, men det er åbenbart for os guder, at dem der fornægter os typisk end ikke har forsøgt at gå ind i sig selv for at finde os dér. Det er jo sådan at der er altid en elefant derinde ellers kan der ikke være nogen derude. 16 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

18 I Eros will make me about Henning Wildschiødtz Aaager I have asked him to put his life out digitally, so everyone can see that he does not have the skill or great to write my book. His CV on aaager.dk with regard to his psychological profile including social profile, is clear enough, but when this is his very special claims on the uvidenhed.dk and that he deliver images and movies from before he was born aaager.dk / life - and to call it life, it also speaks for itself. Do not assign this man any responsibility for opinions in this book and receive in every way his apology if he should be accused of having forulæmpet anyone with opinions in my book. Send any anger, or for that matter gratitude and joy of this book's content for me, as Hindus sends anger to my colleague anger God. Some of us have for hundreds of years looked for someone who would he now does, but different gods have given up and closed their revelation power. When was the example the pope in Rome and Patriarch of Constantinople expressed concretely to have been commissioned to announce that they have received a revelation from heaven, which must be notified to the ground? Long before Henning peace founder was born, I had a good eye for him, but his life did I at first had me ducking him and actually I had the wreck him, until the gods jester one day parioderede him and many were dying of laughter, something that now is not possible gods, but close to many. Him I had to get in touch I thought - forgive me forgive him, which can I Eros explains why the book has the structure it has. Time is something important, indeed essential for the people they celebrate their birth and lamenting often their death, without knowing anything about the phenomena. It is that time of the people will be divided into 12 wonder timeless gods, like me. There are 2 x 12 hours in a day, 5 x 12 seconds to one minute and 5 x 12 minutes in an hour. God better it when people do not want - the year is divided into 12 months with its name, regardless of the sun passes through 13 constellations, so why not take the 13 century? But when it is now so I have decided to divide human life into 12, with a note on the 13th Also, I have chosen to start with 3 chapters and finish with 3 chapters in the hope that people can understand what I'm trying to explain and what impact it has on human relationships. It is not very earthly lives, many people claim, incidentally, that all the talk about gods and eternal life only something that is inside people, but it is apparent to us gods that those who deny us typically does not even attempt to go into themselves to find us there. The fact is that there is always an elephant inside otherwise there cam not be one out there. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 17

19 Konklusion Jeg Eros taler til menneskeheden fordi ingen andre guder længe har villet påtage sig opgaven, som da også er særdeles vanskelig. Ingen af de andre guders tilhængere har vist interesse i øvrigt, eksempelvis har den nye pave Frans straks han tiltrådte taget til orde imod homoseksualitet, somom det var noget han havde forstand på frem for seksualitet i almindelighed. Brugervejledning Grib straks muligheden for at få en guddommelig definition på hvad seksualitet er, ingen mennesker har præcist formuleret fænomenet. Seksualitet er noget for personer. Seksualitet er altså ikke en funktion, som mange menneskelige videnskabsfolk og religiøse opkomlinge forsøger at overbevise om. Næste gang du mødes med din partner, eller ønsker dig en partner, så se vedkommende i øjnene og tænk: Eros siger at du er en person altså ikke et objekt, ikke en mulighed, ikke noget der bare tiltaler og tænder mig, men en person hvis rettigheder jeg bør respektere. Du vil dermed åbne for at I sammen kan gå ind i feltet hvor der ikke er forskel på at give og at modtage. 18 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

20 Conclusion I Eros speaks to humanity because no other gods've been wanting to take on the task, which indeed is very difficult. None of the other gods followers have shown interest in general, for example, the new Pope Francis immediately he joined spoken out against homosexuality, as if it was something he knew about rather than sexuality in general. User Guide Grab immediate opportunity to get a divine definition of what sexuality is, nobody has precisely formulated phenomenon. Sexuality is something for people. Sexuality is thus not a feature that many human scientists and religious upstarts trying to convince. Next time you meet with your partner, or wish you a partner, so look him in the eye and think: "Eros says that you are a person" - not an object, not an option, not something that just appeals and turns me on, but a person whose rights I should respect. You will thus open to that together you can go into the area where there is a difference between giving and receiving. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 19

21 Title Mennesket undfangelse og fødsel I denne min bog fokuseres på seksualitetens virkefelt og også på seksualitetens væsen, da det er og har været den mest udbredte kraft til frembringelsen af mennesker på jorden. At mennesket nu benytter andre former for produktion af menneskekroppe er en sag for sig, jeg Eros ønsker med denne bog at levere en brugervejledning i fænomenet seksualitet og vil derfor kun berøre andre menneskekrops fremstillingsmetoder Først netop seksualitet ikke som et psykisk, socialt eller samfundsmæssigt fænomen, sådanne tilgange anses for alt for snævre i forhold til fænomenets natur. Seksualitet*, som den forstås i vestens almindelige fokusering på seksualitet som funktion, måske endda biologisk drift, ikke mindst hos minoritetsgrupper anses for lige så snæver, som den Østerlandske religiøse, bevidstgørende, eller ceremonielle. Den vestlige og østlige tilgang tages der stilling til ud fra den selvbærende logiske påstand i afsnit 4, som afgrænser seksualitet som Ussel ( , bilag 4) definerer som alt det, som angår menneskers adfærd og handlinger som kønsvæsen med hinanden eller med sig selv idet jeg mener at mange filier* og megen ensomhed bør kaldes ved deres rette navn. Dette kan vække modstand og uenighed i mennesker der ligger tæt op af Ussel. Min skriftlige og mundtlige kommunikationsevne er en afgørende begrænsende faktor, og dermed en væsentlig del af afgræsningen. Det at tilegne sig et sprog er en umådelig kompliceret proces og vores opmærksom har nok at gøre med at lære at tale som alle andre. Ved at lære at tale som alle andre lærer vi at tænke som alle andre. Ingen kan forholde sig til uformulerede antagelser, som vor kultur rummer [ Zinkernagel,2001,p3 ]. Konklusion Sfinksen bærer som engle vinger for at vise symbolsk at mennesket kan hæve sig over det jordiske. At løvens parring bruges som symbol peger på at løvens / menneskets parring ikke er noget, der som eksempelvis som hestens skal gennemføres på få øjeblikke. Det gælder om at være sammen og hæve sig over det jordiske niveau, selvom det er en jordisk handling. For hurtig sædafgang har menneskene kaldt precox, sådant sker kun, netop når mennesker ikke er sammen, men fokuserer på egen kønslighed. Brugervejledning Giv samværet i fællesskabet et løft over det jordiske egentligt helt ligetil om parterne er indstillet på at mødes i fællesskabet, hvor der ikke er forskel på at give og at modtage. 20 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

22 Title Human pregnancy and birth In this my bog focus on sexuality scope and also on sexuality being through as it is and weather the most udbredte power to the creation af men on earth. That man now uses other forms of Produktion af menneskekroppe is a saw for himself, Eros I want this bog that deliver a brugervejledning in fænomenet sexuality and will therefore only touch other menneskekrops manufacturing methods First NetOp sexuality not as a psychic, socialt or samfundsmæssigt fænomen, such access is considered too snævre compared to fænomenets nature. Sexuality *, as it is understood in the West ordinary focusing on sexuality as funktion, Måske endda biological operations, not least among minority - considered affordable so snæver, as the oriental religious, bevidstgørende or ceremonielle. The western and eastern access tages which decide ud from your unsupported logical assertion in afsnit 4, which afgrænser sexuality Ussel ( , Appendix 4) defines as "all that, concerning human CONDUCT and actions kønsvæsen with hinanden or himself "- as I believe that many Fili * and abundance ensomhed should be called, by their right names. This can vække modstand and uenighed the people there is tæt op af Ussel. My writing and mundtlige kommunikationsevne is a afgørende begrænsende factor, and thus a væsentlig part af afgræsningen. "The fact that dedicate themselves a language is a umådelig kompliceret proces and vores opmærksom have enough be instructed that teach that speech like everyone else. By learning the speech as everyone else, we learn that Always be aware as everyone else. No one can relate themselves to unformulated assumptions, which vor culture Rummer "[Zinkernagel, 2001, p3]. Conclusion Sphinx bear as angel wings to show symbolically that man can rise above the earthly. The lion mating is used as a symbol pointing to the lion / human mating is not something such as that the horse be carried in a few moments. It's about being together and rise above the earthly level, although it is a mortal offense. For quick ejaculation men have called precox, this happens only just when people are not together, but focus on their gender equality. User Guide Giv samværet i fællesskabet et løft over det jordiske egentligt helt ligetil om parterne er indstillet på at mødes i fællesskabet, hvor der ikke er forskel på at give og at modtage. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 21

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD.

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Du kan selvfølgelig godt selv indtale disse tekster ligesom du med en forskel kan lade en god ven eller veninde, der har en rolig, overbevisende

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS Introduktion/ Introduction

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise.

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise. SPROGFORUM NO. 3: Et ord er et ord ISSN 0909 9328 ISBN 87 7701 467 7 Nr 3, 1995: Tema: Et ord er et ord Redaktionen for nr. 3: Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Webkanban - praktik og refleksion

Webkanban - praktik og refleksion Webkanban - praktik og refleksion Masterafhandling: Interaktionsdesign og Multimedier Per Thykjær Jensen Anslag: 139.947 Årskort: 19810234 Kontakt: URL: Vejleder: per@multimusen.dk http://multimusen.dk/webkanban/

Læs mere

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag SPROGFORUM NO. 12 Evaluering af sprogfærdighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777016351 Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag Redaktionen for nr. 12: Karen Lund og Michael Svendsen Pedersen. Indhold Forord Sprog og

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Speciale Emne: Customer Management of Relationships Udarbejdet af: Rasmus Engbjerg Nielsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Semester: 10. semester Cand. Merc. Marketing

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere