Løn- og ansættelsesvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og ansættelsesvilkår"

Transkript

1 Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011

2

3 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen

4 Indholdsfortegnelse Løn- og Ansættelsesvilkår for skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen... 4 Generelle bemærkninger... 4 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser mv Bilag A: Organisationsaftale for Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Organisationsaftalens dækningsområde Løn Basisløn Tillæg Forhandlinger om løn samt indgåelse/opsigelse af aftaler Uenighed ved lønforhandling Lønregulering Pension Merarbejdstillæg Arbejdstidens længde Arbejdstidsopgørelsen Overarbejde Plustid Deltid Mødested Befordringsgodtgørelse Værktøj mv Sikkerhedsudstyr Elever og ungarbejdere Opsigelse Hjemsendelser Vejrlig Lokal uoverensstemmelse Informationsmøder Ikrafttræden, opsigelse og påtaleret... 17

5 Bilag B: Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) Bilag C: Lokalaftale om arbejdstøj for skovarbejdere ansat i Skov- og Naturstyrelsen Bilag D: Rammeaftale om nye lønsystemer Bilag E: Hjælpeskema til pensionsindplacering Bilag F: Lokalaftale vedr. frihed uden lønafkortning

6 Løn- og Ansættelsesvilkår for skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Generelle bemærkninger Naturstyrelsen (efter bemyndigelse fra Finansministeriet) og Fagligt Fælles Forbund 3F har den 18. februar 2011 indgået organisationsaftale for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen. Organisationsaftalen (bilag A) udgør sammen med OAO-fællesoverenskomsten (bilag B) det samlede overenskomstgrundlag om løn- og ansættelsesvilkår for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen. Organisationsaftalen afløser organisationsaftale for skovarbejdere m.fl. ansat i Skov- og Naturstyrelsen af 13. november Organisationsaftalen er gældende fra 1. april Organisationsaftalen er omfattet af CFU-forhandlingsresultatet, idet denne overenskomst på den ene side indgås af Naturstyrelsen efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af Fagligt Fælles Forbund -3F, der er tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser mv. Ny løn Organisationsaftalens bestemmelser om Ny Løn er indgået i overensstemmelse med rammeaftalen om nye lønsystemer (Bilag D) Fra 1. april 2009 er der aftalt forhøjelse af basislønnen for skov- og naturteknikere m.fl. Lønniveauerne udgør på årsbasis i 1997 niveau: Basisløntrin 1 (ufaglærte Skov- og Naturteknikere m.fl.) kr Basisløntrin 2 (tillærte Skov- og Naturteknikere m.fl.) kr Basisløntrin 3 (faglærte Skov- og Naturteknikere m.fl.) kr Arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge mv.) Skov- og Naturteknikere m.fl. er omfattet af den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om natpenge mv. til tjenestemænd. Den nuværende aftale af 24. marts 2006 fastsætter bl.a. følgende to 4

7 godtgørelser som ydes uafhængigt af hinanden. Der skal være tale om beordret eller godkendt arbejde og begge typer godtgørelser beregnes pr. påbegyndte halve time: 1. Natpenge: Natpenge for arbejde i tiden kl. 17 til 06 udgør 22,32 kr. pr. time (lønniveau 1. april 2011). 2. Godtgørelse for arbejde på lørdage, søn- og helligdage, mandage, Grundlovsdag og juleaftensdag udgør 39,92 kr. pr. time (1. april 2011): Denne godtgørelse ydes også: Weekender fra lørdage kl. 14 til mandage kl. 06 Lørdage før kl. 14 hvis mindst halvdelen sammenhængende arbejdsindsats udføres efter kl. 14 Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24 Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 06 Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24 Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24 Pension For reglerne om pension henvises til vejledningen i bilag E. Arbejdstid Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer om ugen. Arbejdstiden opgøres over en periode på 3 måneder (3 måneders norm), der følger kvartalerne. I arbejdstiden medregnes een daglig middagspause af op til ½ times varighed. Hensigten med 3 måneders normen er at styrke fleksibiliteten, så andelen af overarbejde gennem planlægning kan reduceres, samt bl.a. at sikre at arbejdstiden kan planlægges, så de lyse timer i vintermånederne udnyttes bedst muligt. Overarbejde Hvis arbejdets omfang overstiger 3 måneders normen, og arbejdet er beordret, godtgøres den overskydende arbejdstid med et tillæg på 50 %. Som nævnt ovenfor er hensigten med 3 måneders normen bl.a. at styrke fleksibiliteten, således at overarbejdet minimeres. Det følger af ovenstående, at opgaver, hvor der kan ske en planlægning, så de optjente timer afvikles indenfor kvartalet, ikke betragtes som overarbejde. 5

8 Akutte opgaver, som opstår efter, at medarbejderen har forladt arbejdspladsen, og som medarbejderen tilkaldes for at løse, betragtes som overarbejde. Ved overarbejde forstås desuden længerevarende opgaver, som ikke kan løses indenfor 3 måneders normen. Der kan lokalt indgås aftaler om flekstid. Ved indgåelse af fleksaftaler skal det fortsat være muligt for arbejdsgiveren at foretage en hensigtsmæssig planlægning af arbejdstiden, således at overarbejdet minimeres. Plustid Bemærkning til 13, stk.1 Vilkårene for individuelle aftaler om plustid fremgår af bestemmelserne i stk. 2-7 og skal derfor ikke fastlægges i iværksættelsesaftalen for den pågældende personalegruppe. Iværksættelsesaftalen skal alene bekræfte de lokale parters enighed om, at plustidsordningen kan anvendes på den pågældende arbejdsplads. Ved eventuelt bortfald af iværksættelsesaftalen, løber allerede indgåede individuelle aftaler om plustid videre efter deres individuelle indhold, indtil de eventuelt måtte blive opsagt efter de regler, der er fastsat i den individuelle aftale. Bemærkning til 13, stk.2 Plustid forudsætter en aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte, og bygger således på frivillighed. Bemærkninger til 13, stk.4 Den forhøjede løn udbetales også under fravær, hvor den ansatte har ret til sædvanlig løn, eksempelvis sygdom, barselsorlov, ferie og omsorgsdage. Den forhøjede løn lægges ligeledes til grund ved beregning af efterindtægt, fratrædelsesbeløb eller andre ydelser, der tager udgangspunkt i den ansattes sædvanlige løn. Eventuelle rådighedsforpligtelser og dertil hørende rådighedstillæg fortsætter uændret, medmindre andet aftales. Bemærkning til 13, stk.6 Efter varslets udløb vender den ansatte tilbage til den beskæftigelsesgrad, der gjaldt før indgåelse af plustidsaftalen. Bemærkning til 13, stk.7 Arbejdsdirektoratet har tilkendegivet, at arbejdstimer ud over 37 pr. uge, der er præsteret indenfor de seneste 3 måneder forud for en ledighedsperiode, i relation til lov om arbejdsløshedsforsikring vil blive betragtet som overskydende timer. Betalingen for disse timer vil derfor påvirke beregningen af eventuelle arbejdsløshedsdagpenge. Det er derfor aftalt, at en ansat, der afskediges uansøgt, kan vælge at vende tilbage 6

9 til sin tidligere beskæftigelsesgrad 3 måneder før sin fratræden uanset om den individuelle plustidsaftale indeholder et længere opsigelsesvarsel. Mødested og befordringsgodtgørelse For kørsel mellem hjem og første arbejdssted/mødested udbetales ikke kørselsgodtgørelse og transporttiden regnes ikke som arbejdstid. Den lokale ledelse skal gennem arbejdstilrettelæggelse tilstræbe, at kørsel mellem hjem og arbejde i forbindelse med opgaveløsning på fjernt beliggende arbejdssteder om muligt begrænses for den enkelte medarbejder. Det påhviler medarbejderen at medbringe mindre værktøj som fx motorsav, håndværktøj, driftsmidler til brug for mindre værktøjer på arbejdspladsen. Ved beordret kørsel med større værktøj og materialer ydes kørselsgodtgørelse. Elever og ungarbejdere Elever overgår til Ny Løn således, at de hidtidige elevlønninger fortsætter som basislønninger. Lønindplacering af Skov- og Landskabsingeniørstuderende På forpraktikåret sidestilles den studerende lønmæssigt med Skov- og naturtekniker-elever på 1. år jf. 19. Der udbetales ikke løn under skoleophold idet den studerende i disse perioder oppebærer "Statens Uddannelsesstøtte". På 5. og 6. semesters praktikophold får den studerende udbetalt "Statens Uddannelsesstøtte" og der udbetales ikke løn under praktikopholdet. Hvis enheden - efter nærmere aftale med den SLING-studerende - ønsker at give den studerende mulighed for at udføre fritidsarbejde, der tidsmæssigt og indholdsmæssigt ligger uden for, hvad der kan forventes at være en del af praktikopholdet, kan dette aflønnes på timebasis på baggrund af lønniveauet for en Skov- og naturtekniker -elev på 3. år jf. 19. Den studerende er ikke pensionsberettiget. Vejrlig Den generelle bemyndigelse til hjemsendelse på vejrlig fremgår af organisationsaftalen. Enhederne bør være tilbageholdende med hjemsendelse 7

10 på vejrlig set i lyset af betalingen for 1. og 2. ledighedsdag og intentionerne bag månedsløn. Arbejdstøj Retningslinjer om arbejdstøj fremgår af en selvstændig lokalaftale om arbejdstøj for skovarbejdere ansat i Skov- og Naturstyrelsen (bilag C). Frihed uden lønafkortning og fridage Skov- og naturteknikergruppen er omfattet af Naturstyrelsens regler for frihed uden lønafkortning (bilag F). Skov- og naturteknikergruppen er dermed også omfattet af reglerne i forbindelse med læge- og tandlægekonsultationer, børneundersøgelser, første maj, flytning, bryllup, sølv-, guld-, eller diamantbryllup. Endvidere er der betalt frihed den 24. december samt Grundlovsdag. Et samlet overblik over Naturstyrelsens gældende retningslinjer for "Frihed uden lønafkortning" samt en oversigt over "Fridage" findes på styrelsens intranet. 1. maj For alle medarbejdere i Naturstyrelsen er den generelle regel, at man efter anmodning kan få fri kl.12 den 1. maj uden lønafkortning, hvis man ønsker at deltage i arbejderbevægelsens internationale dag. Tekniske spørgsmål Der er enighed mellem parterne om, at evt. tekniske spørgsmål, der må afdækkes inden organisationsaftalen træder i kraft søges løst i fællesskab. 8

11 Bilag A: Organisationsaftale Bilag A: Organisationsaftale for Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Organisationsaftalens dækningsområde Organisationsaftalen omfatter samtlige skovløbere, skov- og naturteknikere, maskinførere, planteskolemedarbejdere, klitmedarbejdere ansat på et af Naturstyrelsens enheder. 2. Løn Lønsystemet, der er omfattet af rammeaftalen om nye lønsystemer (bilag D), består af en landsdækkende månedlig basisløn suppleret med en tillægsdel i form af kvalifikations- og funktionstillæg. Forhandlinger af tillæg vil inddrage en vurdering af medarbejderens samlede løn. 3. Basisløn Basislønnen udgør på årsbasis: Basisløntrin oktober kr kr kr. 1. april kr kr kr. Forklaring til basisløntrin: 1 = Ufaglært. 2 = Skov- og teknikerassistent, tillært skov- og naturteknikere eller tillært gartner godkendt af uddannelsesudvalget for skovbrug. 3 = Skov- og naturtekniker med uddannelsesbevis som EUD-skov- og naturtekniker, EUD-skovbruger. Skov- og naturteknikere der har en skovbrugsfaglig erfaring og meritgivende kursusforløb, der bevirker, at der kan udstedes et uddannelsesbevis som Skov- og naturtekniker. Faglærte gartnere. Maskinførere af specialmaskiner (skovnings-, udkørselsog flismaskiner med en anskaffelsespris på over 1 mio. kr.). 9

12 4. Tillæg Bilag A: Organisationsaftale Der kan på baggrund af en konkret vurdering af medarbejderens opgaver og anvendte kompetencer og i overensstemmelse med Naturstyrelsens lønpolitik aftales: Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Resultatlønstillæg Funktionstillæg er et midlertidigt tillæg og gives kun så længe funktionen varetages. Kvalifikationstillæg kan aftales i form af varigt eller midlertidigt tillæg. Herudover kan der lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats. Der kan aftales supplerende resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af et engangstillæg for den pågældende måleperiode, i det omfang de på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået. 5. Forhandlinger om løn samt indgåelse/opsigelse af aftaler Aftaler om den enkelte medarbejders basisløn og tillæg indgås lokalt mellem de parter, som henholdsvis 3F og Naturstyrelsen har bemyndiget hertil. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandling skal finde sted mindst én gang om året, hvis en af parterne begærer det. Aftaler om tillæg indgås som udgangspunkt i forbindelse med en årlig tillægsrunde på den enkelte enhed. Aftaler kan dog også indgås løbende, hvis begge parter kan tiltræde dette. 6. Uenighed ved lønforhandling Kan der ved en lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra 3F. Forhandlingerne afholdes inden for en frist af en måned efter modtagelse af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres mellem aftalens parter. Forhandlingen afholdes inden for en frist af en måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. 10

13 Bilag A: Organisationsaftale Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. Brud på og fortolkning af lokale aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler. 7. Lønregulering Basislønnen efter 3, funktionstillæg efter 4 samt udligningstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg efter 4, medmindre andet aftales. 8. Pension Indbetaling af pensionsbidrag sker efter de regler, der er fastsat i OAOfællesoverenskomsten. 9. Merarbejdstillæg I situationer, hvor en medarbejder har regelmæssigt forekommende overarbejde, kan der lokalt indgås aftaler om merarbejdstillæg. Aftale om merarbejdstillæg træder i stedet for udbetaling af overarbejdstillæg. Merarbejdstillægget, der skal dække arbejdsforpligtelser mv., der ikke på forhånd er fast tilrettelagt, forudsættes aftalt på baggrund af erfaringer over en længere repræsentativ periode, der giver grundlag for et kvalificeret skøn over forpligtelsens gennemsnitlige omfang. Merarbejdstillægget er ikke pensionsgivende, men kan aftales omfattet af reguleringsordningen. 10. Arbejdstidens længde Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den normale arbejdstid gennemsnitlig 37 timer om ugen. Arbejdstiden beregnes kvartalsvist for en periode på 3 måneder. Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage. Der bortses fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. 11

14 Bilag A: Organisationsaftale Ved ansættelse på deltid nedsættes arbejdstiden forholdsmæssigt. 11. Arbejdstidsopgørelsen Den præsterede arbejdstid opgøres således: Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet. Middagspausen medregnes, hvis den varer mindre end ½ time, og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. Andre pauser medregnes ikke. Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for deltidsansatte en forholdsmæssig del heraf. Placering af den normale arbejdstid og pauser sker efter drøftelse i enhedens MIO. Der kan lokalt med tillidsrepræsentanten aftales flekstidsordninger og fravigelser fra ovenstående arbejdstidsregler i henhold til rammeaftalen af 6. oktober 1999 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om decentrale arbejdstidsaftaler. 12. Overarbejde Hvis arbejdets omfang overstiger 3 måneders normen, godtgøres de overskydende timer som overarbejde med et tillæg på 50 %. For deltidsansatte er arbejdstidsnormen i forbindelse med overarbejde fuldtidsnormen, og der ydes først tillæg på 50 % når denne er opfyldt. Godtgørelse kan kun ydes for beordret overarbejde. Overarbejde kan godtgøres med afspadsering, kontant betaling eller en kombination heraf. Ved afspadsering oppebæres fuld løn, det vil sige basisløn samt løbende tillæg (varige og midlertidige) inkl. pension. Godtgøres overarbejde med betaling, beregnes overarbejdstillægget på baggrund af 1/1924 af den faste løn, dvs. basislønnen samt løbende tillæg på tidspunktet for overarbejdet ekskl. pensionsbidrag. 12

15 13. Plustid Bilag A: Organisationsaftale For at bestemmelserne om plustid, jf. stk. 2-7, kan bringes i anvendelse på arbejdspladsen, skal der indgås aftale mellem enheden og tillidsrepræsentanten om, at ordningen iværksættes. Hvis der ikke findes en tillidsrepræsentant, indgås aftalen med den forhandlingsberettigede organisation. Iværksættelsesaftalen skal indeholde en opsigelsesbestemmelse. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan aftale en individuel arbejdstid, der er højere end den i 10 anførte fuldtidsbeskæftigelse (plustid). Stk. 3. Den individuelt aftalte arbejdstid kan ikke udgøre mere end gennemsnitlig 42 timer om ugen. Stk. 4. Ved aftale om plustid forhøjes arbejdstiden, jf. 10, og lønnen forholdsmæssigt. Stk. 5. Af den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse, indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 15,00 pct. til SAMPENSION. Stk. 6. En individuel aftale om plustid kan af såvel den ansatte som ansættelsesmyndigheden opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales. Stk. 7. Hvis den ansatte afskediges uansøgt, har den pågældende uanset et eventuelt aftalt længere varsel ret til at vende tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før overgangen til plustid, 3 måneder før fratrædelsestidspunktet. 14. Deltid Som udgangspunkt ansættes skov- og naturteknikere m.fl. på fuld tid. Nyansættelse på deltid kan finde sted, såfremt det er begrundet i enhedens forhold. Før der sker nyansættelse på deltid skal det undersøges, om en allerede ansat medarbejder på deltid har de krævede kvalifikationer og ønsker at overgå til højere beskæftigelsesgrad. Der kan også aftales overgang til deltidsbeskæftigelse for allerede ansatte. 13

16 Bilag A: Organisationsaftale Inden muligheden for deltidsansættelse bringes til anvendelse på enheden, skal der finde en generel drøftelse sted i samarbejdsudvalget/mio. Tillidsrepræsentanten skal også inddrages, inden der sker konkrete ansættelser på deltid. 15. Mødested Skov- og naturteknikeren skal møde ved arbejdstidens begyndelse på det aftalte arbejdssted indenfor enhedens område. Som arbejdssted regnes også et beordret opsamlingssted, undtaget dog når opsamlingen finder sted på skovarbejderens egen bolig. Ved beordret samkørsel regnes chaufførens tid som arbejdstid fra opsamlingstidspunktet. Det påhviler ledelsen at tilrettelægge arbejdet, så det under hensyn til opgavens art giver mindst muligt transporttid for de enkelte medarbejdere. Det påhviler medarbejderen at medbringe at medbringe motorsav, driftsmidler samt andet værktøj til brug på arbejdspladsen. 16. Befordringsgodtgørelse Godtgørelse for benyttelse af eget køretøj ydes for: Kørsel i forbindelse med beordret flytning i arbejdstiden Beordret transport af stort værktøj, mange materialer eller kolleger. Ved opsamling af kolleger ydes kørselsgodtgørelse fra opsamlingsstedet. For beordret anvendelse af egen trailer udbetales godtgørelse svarende til 25 % af den til enhver tid gældende højeste sats for kørselsgodtgørelse. For beordret kørsel med enhedens trailer ydes godtgørelse på 15 % af gældende højeste sats. Trailergodtgørelse udbetales som løn. Kørselsgodtgørelse administreres i øvrigt i henhold til tjenesterejseaftalen for statens tjenestemænd. 17. Værktøj mv. Enheden stiller værktøj, motorsav, tilbehør, reservedele og driftsmidler mv. til rådighed. 14

17 Bilag A: Organisationsaftale Værktøj, motorsave mv. skal være i drifts- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Det påhviler skov- og naturteknikeren at opretholde denne vedligeholdelsestilstand. 18. Sikkerhedsudstyr Betaling for renholdelse og vedligeholdelse af personligt sikkerhedsudstyr er indeholdt i basislønnen. 19. Elever og ungarbejdere Basislønnen udgør på årsbasis: Elever 1. år på enheden samt ungarbejdere under 16 år Basisløn 1. oktober april Elever 2. år på enheden samt ungarbejdere, fyldt 16 år Basisløn 1. oktober april Elever 3. år på enheden samt ungarbejdere, fyldt 17 år Basisløn 1. oktober april Voksenelever, som er fyldt 25 år på ansættelsestidspunktet Basisløn 1. oktober april Elever er fuldt ud omfattet af Ny Løn. 15

18 Bilag A: Organisationsaftale 20. Opsigelse Der gælder følgende opsigelsesvarsler: Ansættelsestid Fra arbejdsgiver Fra den ansatte Under 3 måneder intet intet Efter 3 måneder 1 uge 3 dage Efter 1 år 3 uger 1 uge Efter 3 år 2 måneder 4 uger Efter 5 år 3 måneder 1 måned Skov- og naturteknikere, der har gennemgået skovskolens grundkursus, har dog 3 ugers opsigelse fra arbejdsgiveren. Opsigelsesvarslerne forudsætter, at medarbejderen har været uafbrudt ansat på et eller flere enheder i det anførte tidsrum. Tidligere beskæftigelse kan ikke medregnes. Der ydes ikke fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens regler. 21. Hjemsendelser Såfremt der midlertidigt ikke kan tilbydes beskæftigelse p.g.a. arbejdsmangel, som ikke skyldes sæsonudsving, kan medarbejdere efter aftale med tillidsrepræsentanten afskediges med 14 dages varsel, såfremt der samtidig tilbydes genansættelse på en bestemt dato indenfor 4 måneder. I denne»hjemsendelsesperiode«kan medarbejderne ikke opsiges. Enheden kan efter aftale med tillidsrepræsentanten hjemsende medarbejdere, som udelukkende beskæftiges i planteskolen, med 14 dages varsel, såfremt der samtidig tilbydes genansættelse senest inden for 6 måneder efter hjemsendelsen. I denne hjemsendelsesperiode kan medarbejderen ikke opsiges. Ved hjemsendelsen skal der samtidig ske særskilt skriftlig meddelelse til: Fagligt Fælles Forbund 3F, Den Offentlige Gruppe Kampmannsgade 4, 1790 København V. adresse: 16

19 Bilag A: Organisationsaftale Muligheder for at iværksætte efteruddannelse i forbindelse med hjemsendelse bør så vidt muligt udnyttes. 22. Vejrlig Når vejrforholdene betinger det, kan medarbejdere hjemsendes på vejrlig uden løn. Ved hjemsendelse på vejrlig ses der bort fra opsigelsesvarslerne i 20. Under hjemsendelse på grund af vejrlig optjenes der ret til feriedage med løn. 23. Lokal uoverensstemmelse Forinden der i en sag om lokal uenighed om forståelsen eller anvendelsen af denne organisationsaftale samt OAO-fællesoverenskomsten med tilhørende bilag afholdes mæglingsmøde jf. hovedaftalens bestemmelser, skal sagen af tillidsrepræsentanten forelægges skovrideren til afgørelse. 24. Informationsmøder Tillidsrepræsentanten har ret til efter forudgående aftale med enheden i arbejdstiden at afholde et informationsmøde af indtil 2 timers varighed pr. kvartal. Ved møderne orienteres bl.a. om sager drøftet i samarbejdsudvalget/mio. 25. Ikrafttræden, opsigelse og påtaleret Denne organisationsaftale har virkning fra den 1. april Organisationsaftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts Påtaleretten i henhold til denne organisationsaftale har fra medarbejderside Fagligt Fælles Forbund (3F). København, den 18. august 2011 Fagligt Fælles Forbund Hanne Gram Naturstyrelsen Bendt Egede Andersen 17

20 Oversigt bilag B F: Bilag B: Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) Bilag C: Lokalaftale om arbejdstøj for skovarbejdere ansat i Skov- og Naturstyrelsen Bilag D: Rammeaftale om nye lønsystemer Bilag E: Hjælpeskema til pensionsindplacering Bilag F: Lokalaftale vedr. frihed uden lønafkortning

21 Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr J.nr /00-13 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) 2011

22 2 Bilag B: OAO-fællesoverenskomst

23 Bilag B: OAO-fællesoverenskomst Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Fællesoverenskomst Kapitel 1. Overenskomstens område mv Dækningsområde Ansættelse... 8 Kapitel 2. Løn mv Løn Lønanciennitet (fælles regelsæt) Resultatløn Lønudbetaling, lønberegning mv. (fælles regelsæt) Pension Gruppeliv og kritisk sygdom...14 Kapitel 3. Arbejdstid mv Arbejdstid Konvertering af ikke-afviklet over-/merarbejde til omsorgsdage Arbejdstidsbestemte tillæg mv Kapitel 4. Fravær Sygdom (fælles regelsæt) Tjenestefrihed (fælles regelsæt) Barns 1. og 2. sygedag (fælles regelsæt) Militærtjeneste mv Kapitel 5. Opsigelse og afsked Opsigelsesvarsler mv. (fælles regelsæt) Forhandlingsprocedure ved afskedigelse (fælles regelsæt) Indbringelse for faglig voldgift (fælles regelsæt) Bortvisning (fælles regelsæt)

24 Bilag B: OAO-fællesoverenskomst Kapitel 6. Øvrige bestemmelser Flyttegodtgørelse Funktionærbolig Arbejdstøj Efterindtægt...24 Kapitel 7. Timelønnede Anvendelse af timeløn Søgnehelligdagsbetaling Lønberegning Opsigelse Øvrige vilkår...26 Kapitel 8. Elever Område Prøvetid Løn mv Arbejdstid Befordring Refusion af erhvervsuddannelseselevers udgifter under skoleophold Uoverensstemmelser...28 Kapitel 9. Forhandlingsregler mv Hovedaftale Lokal uoverensstemmelse Ikrafttræden og opsigelse af overenskomsten...29 Bilag 1. Generelle aftaler

25 Bilag B: OAO-fællesoverenskomst Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område har indgået vedlagte fællesoverenskomst af 10. november 2011 der erstatter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel af 14. oktober Fællesoverenskomsten udgør sammen med organisationsaftalerne det samlede overenskomstgrundlag. Organisationsaftalerne supplerer og/eller fraviger således fællesoverenskomsten. Fællesoverenskomsten kan derfor kun benyttes for en personalegruppe, hvis der er indgået en organisationsaftale for personalegruppen. 3. Det er aftalt mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område, at fællesoverenskomsten har umiddelbar virkning fra 1. april 2011 for samtlige personalegrupper, der er omfattet af fællesoverenskomsten af 14. oktober For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger til de enkelte bestemmelser opført under disse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under Generelle bemærkninger. Denne fremstilling ændrer ikke bestemmelsernes, hhv. bemærkningernes retlige status. 5. De ansatte er omfattet af en række generelle aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Disse aftaler er oplistet i bilag 1. Dette udelukker dog ikke, at de ansatte kan være omfattet af andre generelle aftaler mellem de samme parter. Aftalerne mellem Finansministeriet og centralorganisationerne i bilag 1 er en del af det samlede overenskomstgrundlag. 5

26 Bilag B: OAO-fællesoverenskomst 6. Finansministeriet og centralorganisationerne har aftalt en række tværgående og fælles bestemmelser for de ansatte. Ved tværgående og fælles bestemmelser er paragraffen efterfulgt af (fælles regelsæt). Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves cirkulære af 14. oktober 2008 om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (Perst. nr ). Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Den 10. november 2011 P.M.V. E.B. Anne Rosendal 6

27 Bilag B: OAO-fællesoverenskomst Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S) Kapitel 1. Overenskomstens område mv. 1. Dækningsområde Denne overenskomst er indgået i henhold til hovedaftalen mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK) (nu Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S)). Den har bindende virkning for 1. de ministerier, styrelser og institutioner, der er omfattet af en organisationsaftale indgået i henhold til denne overenskomst af, eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet, og OAO-S eller en organisation, der er medlem af OAO-S, og for 2. organisationer, der er tilsluttet OAO-S, og som har indgået organisationsaftale. Stk. 2. Overenskomsten suppleres og/eller fraviges af de organisationsaftaler, der er tilknyttet overenskomsten, jf. stk. 1. Stk. 3. Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område kan optage drøftelse om delegationsoverenskomsters inddragelse under fællesoverenskomsten. Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke 1. tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension i a) staten, folkeskolen og folkekirken b) kommuner c) Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner d) statsfinansierede virksomheder e) virksomheder på tilskudsområder f) koncessionerede virksomheder g) aktieselskaber. 7

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Den Offentlige Gruppe 1. april 2013-31. marts 2015 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår for skovarbejdere i Skov- og naturstyrelsen 2008 Den Offentlige Gruppe Skov- og Naturstyrelsen ORGANISATIONSAFTALE FOR SKOVARBEJDERE M.FL. ANSAT I SKOV- OG NATURSTYRELSEN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Fællesoverenskomst. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Fællesoverenskomst. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Den Offentlige Gruppe 1. april 2013-31.

Læs mere

Offentligt ansatte 2005-2008. Fællesoverenskomsten. Den Offentlige Gruppe. mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK)

Offentligt ansatte 2005-2008. Fællesoverenskomsten. Den Offentlige Gruppe. mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK) Offentligt ansatte 2005-2008 Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK) (2. version) 1. april 2005-31. marts 2008 Den Offentlige Gruppe 3 Cirkulære om Fællesoverenskomst

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Cirkulære Fællesoverenskomst Kapitel 1. Overenskomstens område mv.... 7 Kapitel 2. Løn mv.... 9 Kapitel 3. Arbejdstid mv....

Indholdsfortegnelse Cirkulære Fællesoverenskomst Kapitel 1. Overenskomstens område mv.... 7 Kapitel 2. Løn mv.... 9 Kapitel 3. Arbejdstid mv.... Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Offentligt ansatte

Offentligt ansatte Offentligt ansatte 2008-2011 Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 1. april 2008-31. marts 2011 Den Offentlige

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Offentligt ansatte

Offentligt ansatte Offentligt ansatte 2015-2018 Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) 1. april 2015-31. marts 2018 Den Offentlige

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2016 Cirkulære af 7. marts 2016 Modst. nr.

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

PÅ JOB I STATEN HK-OVERENSKOMSTEN KORT FORTALT

PÅ JOB I STATEN HK-OVERENSKOMSTEN KORT FORTALT OAO-S-FÆLLES- OVERENSKOMSTEN OG ORGANISATIONSAFTALE FOR KONTORFUNKTIONÆRER, LABORANTER OG IT-MEDARBEJDERE (HK) PÅ JOB I STATEN HK-OVERENSKOMSTEN KORT FORTALT 2015-2018 2015-2018 KOMMENTERET OAO-S-FÆLLES-

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 23. maj 2012 LOUISE KOLDBY DALAGER. CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016

Moderniseringsstyrelsen, den 23. maj 2012 LOUISE KOLDBY DALAGER. CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 CIR nr 9218 af 23/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 07-333/31-15 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Sanitører i staten mv.

Sanitører i staten mv. Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 053-11 PKAT 291, 296, 896 J.nr. 10-333/02-15 Cirkulære om organisationsaftale for Sanitører i staten mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2002 Cirkulære af 24. november 2004 Perst. nr. 058-04 PKAT

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Korrespondenter i staten

Korrespondenter i staten Cirkulære om overenskomst for Korrespondenter i staten 2008 Cirkulære af 24. marts 2009 Perst. nr. 019-09 PKAT nr. 540 J.nr. 08-333/31-23 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for.

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 18. april 2011 Perst.nr. 010-11 PKAT 0265, 0289 J.nr. 10-333/09-6 Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2011 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2000 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR UNDERVISNINGSKONSULENTER

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Statsansattes Kartel. 1. april 2005

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Statsansattes Kartel. 1. april 2005 Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Statsansattes Kartel 1. april 2005 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten mellem DSB og StK.. Side

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 040-13 PKAT nr. 0265, 0289 J.nr. 12-333/02-24 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen 2003 3.3.19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2005 Cirkulære af 21. juni 2007 Perst. nr. 059-07 PKAT nr. 042 J.nr. 07-333/15-1 Dataark PKAT med

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår For skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 1. april 2015 31. marts 2018 Den Offentlige Gruppe Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Korrespondenter i staten

Korrespondenter i staten Cirkulære af 21. maj 2012 Modst.nr. 020-12 PKAT nr. 540 J.nr. 10-333/31-53 Cirkulære om overenskomst for Korrespondenter i staten 2011 BDataark PKAT med specifikation 540 Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere