Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser"

Transkript

1 Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser Peter Søndergaard forfatter

2 Måling af biblioteksaktiviteter: ISO-statistik Biblioteksstatistikken i Norden er årlig og delvist standardiseret efter ISO 2789, dvs. den kan sammenlignes. Fag- og forskningsbibliotek Norge Nasjonalbiblioteket Biblioteksstatistik för Forsknings- och sjukhusbibliotek i Sverige - Kungliga biblioteket Statistik för forsknings- och specialbibliotek Finland Nationalbiblioteket https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/?lang=sv Statistik for universitetsbiblioteker Islands Statistik Fag- og Forskningsbiblioteksstatistik Danmark Kulturstyrelsen

3 Måling af biblioteksaktivitet: statistik Biblioteksbarometre er målinger henvendt til offentligheden af blandet kvantitativ og kvalitativ karakter. Undertiden kuvøsested for målinger som senere dukker op i den officielle biblioteksstatistik Peter Alsbjer har en blogg med navn Den inre fienden - om det som påverkar utformningen av modern folkbiblioteksverksamhet. Han skriver: Danska biblioteksbarometern: fler besök, längre öppettider och fler arrangemang - Dansk biblioteksstatistik är intressant att följa. Om för att följa och jämföra trenderna. (Jag har sagt det förr, det som sker i Danmark kommer förr eller senare till Sverige) Biblioteksundersøgelser

4 Måling af biblioteksaktivitet: undersøgelser Biblioteksundersøgelser Intern præmis: For fag- og forskningsbiblioteker som opererer og servicerer undervisnings- og forskningsmiljøer bør det være en indlysende fordel og en logisk selvfølge at gøre sin service til genstand for tilbagevendende videnskabelige undersøgelser. Og at anvende undersøgelsesresultaterne til tilpasning af sine services.

5 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Brugerundersøgelser fase 1: : Brugernes vurderinger af offentlig service, især på det sociale område Inddragelse af brugersynspunkter for at udvikle services Brugerundersøgelser spørgeskema, kvantitative surveyundersøgelser Ekspert- og konsulentevalueringer Kvalitetsstyring og kvalitetsmåling: konsekvens af brugersynspunkter Hvad siger og gør biblioteksbrugerne? hvem er brugerne og hvad gør de i biblioteket? hvad har de behov for? hvor tilfredse er de? Bibliotekernes paradoksvurdering af undersøgelsesresultat: vi får ny, vigtig viden om brugertilfredshed vi har den viden i forvejen (paradokset kan opløses ved at skelne mellem praktisk og diskursiv viden)

6 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Kritik af det videnskabelige grundlag for de tidligere brugerundersøgelser: repræsentativitetsproblemet løses ikke metodisk korrekt intensitet af tilfredshedsmål nuanceres ikke Brugerundersøgelser fase 2:

7 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser ECSI European Customer Satisfaction Index tilfredshed/loyalitetpilene viser sammenhæng, der antages at eksistere mellem variable i modellen. Pilene angiver, hvad der er med til at skabe brugerens tilfredshed og loyalitet. Pilestrukturen bestemmes gennem statistiskanalyse af de indsamlede data.

8

9 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Brugerundersøgelser i DK: Tilfredshedsundersøgelser: Indtil 2000 Tilfredshedsundersøgelser anden generation(ecsi European Customer Satisfaction Index tilfredshed/loyalitet): Efter 2000 Performanceundersøgelser Usabilityundersøgelser Antropologiske-etnografiske undersøgelser: Fokusgruppe- og scenarieundersøgelser Servicerejseundersøgelser

10 Måling af biblioteksaktivitet: standarder Formål med at standardisere: undgå spild og minimere omkostninger sikre transparens og genbrug af viden sikre effektive arbejdsgange og dynamik sikre mod fastlåsning til bestemte leverandører og platforme understøtte samarbejde mellem forskellige interesser understøtte sammenligning best pratice

11 Måling af biblioteksaktivitet: standarder ISO TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation med 7 aktive arbejdsgrupper (WGs) ISO TC 46/SC 8/WG 10 Methods and procedures for assessing the impact of libraries WG10 er startet uden en allerede foreliggende standard, og imødekommer den udbredte interesse for at måle bibliotekers betydning for lokalsamfund, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og for vigtige samfundsanliggender, i og med at netværkssamfundet udfordrer det traditionelle biblioteks rolle Det er den danske arbejdsgruppes synspunkt, at udarbejdelsen af en impact-standard vil kunne bidrage til at styrke og forny de ofte fremførte synspunkter fra Kulturstyrelsen om bibliotekernes centrale rolle i den danske samfundsudvikling

12 Impactstandard 16439

13 Metoder og fremgangsmåder til at måle bibliotekers påvirkning

14 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest input-outputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

15 Formål med iso standard Standardens formål er: at være et redskab til strategisk planlægning og intern styring af biblioteker at lette sammenligning af bibliotekspåvirkning over år og mellem biblioteker at fremhæve bibliotekers rolle og værdi for uddannelse og forskning, for læring og kultur, for det sociale og økonomiske liv at understøtte politiske beslutninger om servicemål og bibliotekers strategiske mål Kilde: ISO/DIS 16439, side 1

16 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

17 Begreber iso standard Standardens begreber Langt de fleste begreber i den ny standard lånes fra iso standard 2789 (2012) international biblioteksstatistik. impact: difference or change in an individual or group resulting from the contact with library services Note 1: the change can be tangible or intangible påvirkning: en forskel eller en forandring for den enkelte eller for gruppen fremkommet ved kontakt med biblioteksservices. Note 1: forandringen kan være håndgribelig eller uhåndgribelig

18 Begreber iso standard Standardens begreber library: organization, or part of an organization, the main aim of which is to facilitate the use of such information resources, services and facilities as are required to meet the informational, research, educational, cultural or recreational needs of its users. bibliotek: en organisation eller en del af en organisation hvis hovedformål er at lette brugen af sådanne informationsressourcer, tjenesteydelser og faciliteter som er nødvendige for at imødekomme brugernes behov for information, forskning, uddannelse, kultur og fritid. Note 1: The supply of the required information resources can be accomplished by building and maintaining a collection and/or by organizing access to informations resources. Note 2: These are the basic requirements for a library and do not exclude any additional resources and services incidental to its main purpose.

19 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirknings surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

20 Definitioner iso standard Definition af standardens kernebegreber Input/arbejdsforudsætninger: bevilling, personale, samlinger, fysisk rum, udstyr Processes/arbejdsrutiner: katalogisering, udlån, vejledning, osv. Output/arbejdsresultat: antal katalogiserede titler, antal udlån, antal besvarede spørgsmål, osv traditionel biblioteksstatistik. Outcome/målopfyldelse/succeskriterie: forventning om en på forhånd defineret effekt af output der forbinder sig til mål og formål i biblioteksplanlægningen, f.eks. antal brugere, brugertilfredshed, opholdstid, besøgsfrekvens, brugsfrekvens Impact/påvirkning: forskel eller forandring hos den enkelte eller en gruppe som en konsekvens af at benytte bibliotekets tjenesteydelser biblioteker gør en forskel! Value/værdi: betydningen som stakeholders/interessenterne (bevillingsgivere, politikere, offentligheden, brugerne, bibliotekspersonalet) forbinder med biblioteker og som kan være knyttet til aktuelle eller potentielle fordele.

21 Definitioner iso standard impact 4.4 Resultater af bibliotekspåvirkning Påvirkning på enkeltpersoner Forandring i færdigheder og kompetencer (eks: information literacy/vidensparathed) Forandring i holdninger og adfærd (eks: uafhængighed/selvtillid) Større succes i forskning, uddannelse, karriere (Barkey, 1965; Lubans, 1971; Mann, De Jager, 2002; Emmons og Wilkinson, 2011; Han, Wong og Webb, 2011.Oakleaf, 2010; Tenopir og Volentine, 2012) Tidsbesparelse ved informationssøgning Dygtigere til forskning og til kritisk tænkning Bedre til at sortere relevant information Bedre til at opdatere nyeste forskning Bedre karrieremuligheder gennem vidensparathed Kortere studieforløb Bedre eksamenskarakterer Mindre studiefrafald Bedre jobparathed Højere publikationskvalitet (høj impact factor, peer-reviewed tidsskrifter) Jeg føler mig godt tilpas/ individuel well-being (eks: bedre biblioteksmiljø)

22 Definitioner iso standard impact Påvirkning på moderinstitution eller lokalsamfund Højere institutionel prestige og ranking Større og mere positiv synlighed for biblioteket smitter af på moderinstitution og lokalsamfund Stigende tiltrækning af fondsmidler, forskningsmidler, donationer Mere attraktiv for topforskere, studerende og akademisk personale Mere attraktiv for andre forskningsenheder, virksomheder, ngo er, befolkningstilvækst Social påvirkning Social inklusion Social sammenhæng Fri adgang til information Fri internet adgang Uddannelse og livslang læring Lokalkultur og identitet Kulturel diversitet Lokalsamfundsudvikling Bevarelse af kulturarv Påvirkning af økonomisk værdi (eks ROI eller cost-benefitanalyser)

23 Definitioner iso standard impact 4.5 Kan man planlægge bibliotekspåvirkning? Ja, måske, hvis man har gjort sit forarbejde: man ved hvad man vil opnå, og hvilke konkrete outputeffekter man ønsker at fremme eller begrænse kender den kundekreds/brugerkreds man vil betjene kender sin moderinstitution og sit lokalområde alligevel er bibliotekspåvirkning ikke altid forudsigelig eller bliver først synlig over længere tid 4.6 Vanskeligheder ved at påvise bibliotekspåvirkning det er en kompleks og krævende proces at påvise bibliotekspåvirkning hos enkeltpersoner, grupper og lokalsamfund vanskelig at kvantificere og kvalitative data er usikre vanskeligt at isolere bibliotekspåvirkning fra andre påvirkningsfaktorer bibliotekspåvirkning kan slå differentieret igennem hos forskellige brugergrupper langtidsvirkning af bibliotekspåvirkning kan ikke kortlægges hos mobile brugergrupper bibliotekerne mangler kompetencer og ressourcer til at lave påvirkningsundersøgelser

24 Definitioner iso standard impact 4.7 Hvem tager initiativ til at gennemføre undersøgelser af bibliotekspåvirkning? Enkeltbiblioteker som vil se om deres serviceplanlægning virker eller for at promovere sig Bibliotekskonsortier interesseret i benchmarking og ranking Moderinstitutioner og lokalområder Politiske og administrative enheder med ansvar for bibliotekspolitik 4.8 Hvordan bruger man undersøgelsesresultater? Brugen afhænger af formålet med evaluering af bibliotekspåvirkning Understøtte beslutninger og ressourceanvendelse i bibliotek og på moderinstitution Retfærdiggøre ressourceanvendelse Sammenligne resultater med lignende institutioner Informere bibliotekets stakeholders om at ressourcer er velanvendte Promovere bibliotekets rolle og vigtighed for brugere og samfund Hvad mangler her?

25 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3 Begreber og definitioner 4 Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5 Metoder til beregning af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

26 Spørgsmål om bibliotekspåvirkning i Eksempel på traditionelle spørgsmål om bibliotekspåvirkning: Hvad fik du ud af at besøge biblioteket? Hvad fik du ud af at bruge bibliotekets online services? Kilde: Annex A, iso Biblioteket sparede mig for noget tid Jeg fik nyttig information om sundhed og velvære Biblioteket har hjulpet mig med mit arbejde Jeg har fået nye ideer og nye interesser Biblioteket har hjulpet mig i min forskning Jeg har lånt litteratur til mine studier Jeg har fået nyttig information til jobsøgning Jeg har fået nyttig information om mit lokalområde Min rapport blev bedre fordi jeg fik hjælp fra biblioteket Ja Nej Ved ikke

27 Undersøgelser af bibliotekspåvirkning Standarden nævner eksempler på nye typer undersøgelser af sammenhæng mellem biblioteksbenyttelse og brugersucces i fag- og forskningsbiblioteker ved at sammenholde biblioteksbenyttelse og biblioteksomdømme med: Eksamens- og opgavekarakterer Studietid Drop-outs Employability jobparathed Valg af uddannelsessted Forskningsomfang/forskningskvalitet/forskningsmidler

28 Eksempler på kombinerede målemetoder Dette kunne også undersøges traditionelt med kombinerede spørgeskemametoder og dokumentariske data, såsom. Måling Kombineret med Måling Studenters deltagelse i litteratursøgningskurser Benyttelse af biblioteksservice, dokumentadgang, faciliteter Opnåede karakterer Benyttelse af biblioteksservice, dokumentadgang, faciliteter Benyttelse af biblioteksservice Evaluering af de samme studerendes skriftlige arbejder Opnåede karakterer Interviews med studerende om bibliotekets bidrag Score på standardiserede tests Studie gennemførelsestid

29 Bibliotekspåvirkning og activity data Men et nyt alternativ til traditionelle undersøgelser, inspireret af business intelligence, kan være analyse af activity data. Activity data er registrering af brugerhandlinger på nettet eller i den fysiske verden som kan opbevares og logges på en computer. De kan opdeles i 3 kategorier: Adgangsdata brugerlogs fra systemer som indikatorer på brugernes netbevægelser Søge- og præferencedata hvad har brugeren søgt på, hvor har brugeren gjort ophold, menuvalg Aktivitet registrering af transaktioner som viser aktivitetsvalg - boglån, downloads, kursustilmelding, køb

30 Bibliotekspåvirkning og activity data Activity data kan eksistere som big data, store ustrukturerede datamængder, eller som begrænsede dataudtræk eller specifikt indsamlede data (f.eks. fra logfiler) Identifikation af brugeren er en nødvendig betingelse hvis man vil knytte personaliserede begivenheder og servicetilbud og activity data sammen Library analytics kaldes undersøgelser af biblioteksbrugerdata og hvor man f.eks. søger korrelation mellem brug af e-ressourcer, lån, biblioteksbesøg og brugersegmenter med særlige kendetegn studieproblemer, eksamensresultater UK/Huddersfield Library Impact Data Project (LIDP) (Stone, Pattern og Ramsden, 2012; Stone og Ramsden, 2013; Stone og Collins, 2013; Collins og Stone, 2014) - Australien/Wollongong (Cox og Jantti, 2012; Jantti og Cox, 2013) - USA/Minnesota (Soria, Fransen og Nackerud, 2013; Nackerud, Fransen, Peterson og Mastel, 2013).

31 Bibliotekspåvirkning og activity data Vigtige nye begreber i bibliotekernes brugerundersøgelser Activity data Library analytics Big data Business intelligence Library intelligence Men begreberne omtales ikke i første udgave af iso standard 16439

32 Beregnet opholdstid på Roskilde Universitetsbibliotek pr måned 2012 n Opholdstid jan ,43 feb ,18 mar ,21 apr ,69 maj ,80 jun ,39 jul ,63 aug ,56 sep ,27 okt ,46 nov ,76 dec ,05 Activity data: Opholdstid (minutter) hver måned i 2012 Kort opholdstid i projektstartperioderne (februar-marts og september-oktober) Længere opholdstid i projektafslutningsperioderne (april-maj og novemberdecember)/kilde: Søren Møller/RUb)

33 Beregnet opholdstid på Roskilde Universitetsbibliotek Alle data gælder perioden 7. novtil 7. dec År Opholdtid(hd) Total ind Total ud ,15 0, ,08 0, * ,06 0, * ,26 0, ,35 0, ,33 0, ,51 0, ,42 0, ,61 0, ,74 0, ,89 0, ,93 0, ,03 0, * Indgangstælleren virker ikke korrekt Activity data: Opholdstiden på RUb Opholdstid er beregnet som forskellen mellem medianenerne for indgangstid og udgangstid. Medianerne for ind-og udgangstid er beregnet for grupperede data. Alle data er for 7. november til 7. december. Der ses en tydelig stigning i opholdstid fra 0,15 time i 2002 til 1,03 time i Den røde top for 2014 repræsenterer opholdstiden når den beregnes for hele døgnet (1,06 timer). Kilde: Søren Møller/Rub

34 Den der har lånt denne bog har også lånt

35 Sammenhæng mellem eksamensresultat og boglån/downloads - University of Huddersfield 2011 Universitetsbibliotekernes traditionelle services efterspørges mindre

36 Sammenhæng mellem eksamensresultat og boglån University of Huddersfield Histogrammet viser det gennemsnitlige antal boglån for førstedelsstuderende/bachelore opdelt efter deres eksamensresultat (1, bedste karakter, 2:1, 2:2 eller 3) i Der er cirka studerende pr. år

37 Sammenhæng mellem boglån og eksamensresultat University of Huddersfield Førsteårsstuderendes boglån sammenholdt med deres eksamensresultat

38 University of Huddersfield 2011 Studenterfrafald 1 - Hvis du ikke bruger biblioteket, har du mere end 7 gange så stor en risiko for ikke at få din eksamen gange for at være helt præcis University of Huddersfield Studenterfrafald 2 - Registrering af studerendes adfærdsmønstre (brug af biblioteksressourcer og læringsplatforme (VLE), deltagelse i kursus) kan tidligt hjælpe med til at lokalisere svage studerende og studerende der er i risiko for at falde fra. Universitet og bibliotek kan målrette assistance og ekstra vejledning til disse studerende. Huddersfield og Roehampton uni

39 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Psykologistudiet Roehampton og fald i frafaldsprocenten Kilde: Jisc (2012) Activity Data: Delivering benefits from the data deluge

40 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Problem: Sommeren 2010 drøftede eksamenskommissionen på psykologistudiet på Roehampton universitet hvad man kunne gøre for at mindske antallet af førsteårsstuderende som ikke opnåede tilstrækkelige høje karakterer til at fortsætte studiet på 2. år Problemidentifikatorer: Det drejede sig om studerende som ikke dukkede op til kurser og forelæsninger, som ikke svarede på mails, som ikke udfyldte de nødvendige tilmeldinger, osv. Først sent i dette forløb fik disse studerende en advarsel fra studieadministrationen.

41 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Løsning: Psykologistudiet besluttede at tage et Student Early Warning System i brug. Heri samlede man identifikatorer og studenterrelaterede data og var i stand til at udskille de studerende som var i farezonen. Man tilbød dem ekstra hjælp og vejledning inden problemerne blev alvorlige. 14% færre faldt fra efter 1. års eksamen. Benyttede identifikatorer: Sporadisk fremmøde til forelæsninger (kritisk værdi: 3 missede forelæsninger) Manglende fremmøde ved aftalt personlig vejledning - (B1B) Manglende overholdelse af aftaler med administrationen uden besked Manglende overholdelse af afleveringsfrister Manglende deltagelse i obligatorisk gruppearbejde Advarsel for at plagiere Uacceptabel opførsel i undervisningen

42 Wollongong University - Australien

43 Wollongong University - Australien

44 Bibliotekspåvirkningsfabrikkens datapolitik Identifikation, indsamling, organisering og bevaring af activity data JISC anbefaler: Etablere datastyring: afklaring af de retslige og etiske principper og tilstræbe at dataorganiseringen skaber kompatible data Aktivere dataindsamling: eksisterende systemers dataindsamling og datalagring skal gennemgås og aktiveres (aggregering, filtrering Datahøst på tværs af systemer: etablering af forbindelser mellem activity data er vigtig og fremkalder ny indsigt og nye ideer Ny it: inddrag hensynet til activity data ved indførelse af ny teknologi, ved datalogging og harmonisering/kompatibilitet af identifikationsdata Nye kompetencer: færdigheder og praksis skal udvikles i nye typer af dataopbevaring, dataharmoni, visualisering og, ikke mindst, biblioteksintelligente analyser på basis af activity data Kilde: Jisc (2012) Activity Data: Delivering benefits from the data deluge

45 Bibliotekspåvirkningsfabrikkens datapolitik Analyse af activity data : Led efter sammenhænge: kørsler af datasæt, analytics, som er centrale for forskning og undervisningsfremgang: frafald, citationer, karakterer, biblioteksbesøg, lån, dokumentadgang Informer om undersøgelsesresultater: alle stakeholders skal orienteres. Undersøgelsesdesign er åbnt og resultaterne tilgængelige. Undersøgelsesresultaterne bruges. Resultaterne inddrages i motivering i særlige pædagogiske initiativer og i undervisning af informationskompetence Undersøg virkninger af omlægninger: virker de særlige initiativer? Falder frafaldet, stiger karaktererne, stiger citationerne, stiger dokumentadgangen.?

46 Library Journal: Top 10 Academic Library Issues 2015 / Steven Bell Alternate higher education Shifting staff ACRL Information Literacy Framework Transition to openness Digital education Accessibility Library space E-books Student data Leadership Some academic librarians will explore how these systems work and whether the library can leverage them to provide more personalized services to students. Some academic librarians will reject these systems and advocate against them on the grounds that we have a duty to guard and maintain patron privacy. On whichever side of this debate you find yourself, expect student data systems to grow in prominence in 2015 and for academic libraries to play a bigger role in how they are deployed on campus

47 Andre påvirkninger - overkropstræning (djøfbladet 12. juni 2015) Om korrelationer og årsagssammenhænge: Mænd bliver i gennemsnit 15% mere højreorienterede af at træne deres overkrop SDO test (Social dominance orientation test skala 1-7) før og 2 måneder efter overkropstræning sammenlignet med kontrolgruppe som motionerer på cykel og ved at løbe.

48 Slut

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab.

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus University. Masterprojekt. Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Liselotte Kaae Studienummer LK1373551 Anslag med mellemrum: 143.958 Forårseksamen

Læs mere

Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek. Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011

Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek. Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011 Forskersupport på Roskilde Universitetsbibliotek Afrapportering Arbejdsgruppen for forskningsservice November 2011 Indhold Formål og proces... 3 Baggrund... 4 Definition... 5 Vurdering... 6 Problemtype...

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS

PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS PROJEKTLEDELSE PÅ RANDEN AF KAOS - Et speciale om projektledelsesmodellen LFAs styrker og begrænsninger Af: Nanna Schnipper Vejleder: Gestur Hovgaard Roskilde Universitetscenter Offentlig Administration

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere