Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser"

Transkript

1 Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser Peter Søndergaard forfatter

2 Måling af biblioteksaktiviteter: ISO-statistik Biblioteksstatistikken i Norden er årlig og delvist standardiseret efter ISO 2789, dvs. den kan sammenlignes. Fag- og forskningsbibliotek Norge Nasjonalbiblioteket Biblioteksstatistik för Forsknings- och sjukhusbibliotek i Sverige - Kungliga biblioteket Statistik för forsknings- och specialbibliotek Finland Nationalbiblioteket https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/?lang=sv Statistik for universitetsbiblioteker Islands Statistik Fag- og Forskningsbiblioteksstatistik Danmark Kulturstyrelsen

3 Måling af biblioteksaktivitet: statistik Biblioteksbarometre er målinger henvendt til offentligheden af blandet kvantitativ og kvalitativ karakter. Undertiden kuvøsested for målinger som senere dukker op i den officielle biblioteksstatistik Peter Alsbjer har en blogg med navn Den inre fienden - om det som påverkar utformningen av modern folkbiblioteksverksamhet. Han skriver: Danska biblioteksbarometern: fler besök, längre öppettider och fler arrangemang - Dansk biblioteksstatistik är intressant att följa. Om för att följa och jämföra trenderna. (Jag har sagt det förr, det som sker i Danmark kommer förr eller senare till Sverige) Biblioteksundersøgelser

4 Måling af biblioteksaktivitet: undersøgelser Biblioteksundersøgelser Intern præmis: For fag- og forskningsbiblioteker som opererer og servicerer undervisnings- og forskningsmiljøer bør det være en indlysende fordel og en logisk selvfølge at gøre sin service til genstand for tilbagevendende videnskabelige undersøgelser. Og at anvende undersøgelsesresultaterne til tilpasning af sine services.

5 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Brugerundersøgelser fase 1: : Brugernes vurderinger af offentlig service, især på det sociale område Inddragelse af brugersynspunkter for at udvikle services Brugerundersøgelser spørgeskema, kvantitative surveyundersøgelser Ekspert- og konsulentevalueringer Kvalitetsstyring og kvalitetsmåling: konsekvens af brugersynspunkter Hvad siger og gør biblioteksbrugerne? hvem er brugerne og hvad gør de i biblioteket? hvad har de behov for? hvor tilfredse er de? Bibliotekernes paradoksvurdering af undersøgelsesresultat: vi får ny, vigtig viden om brugertilfredshed vi har den viden i forvejen (paradokset kan opløses ved at skelne mellem praktisk og diskursiv viden)

6 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Kritik af det videnskabelige grundlag for de tidligere brugerundersøgelser: repræsentativitetsproblemet løses ikke metodisk korrekt intensitet af tilfredshedsmål nuanceres ikke Brugerundersøgelser fase 2:

7 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser ECSI European Customer Satisfaction Index tilfredshed/loyalitetpilene viser sammenhæng, der antages at eksistere mellem variable i modellen. Pilene angiver, hvad der er med til at skabe brugerens tilfredshed og loyalitet. Pilestrukturen bestemmes gennem statistiskanalyse af de indsamlede data.

8

9 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Brugerundersøgelser i DK: Tilfredshedsundersøgelser: Indtil 2000 Tilfredshedsundersøgelser anden generation(ecsi European Customer Satisfaction Index tilfredshed/loyalitet): Efter 2000 Performanceundersøgelser Usabilityundersøgelser Antropologiske-etnografiske undersøgelser: Fokusgruppe- og scenarieundersøgelser Servicerejseundersøgelser

10 Måling af biblioteksaktivitet: standarder Formål med at standardisere: undgå spild og minimere omkostninger sikre transparens og genbrug af viden sikre effektive arbejdsgange og dynamik sikre mod fastlåsning til bestemte leverandører og platforme understøtte samarbejde mellem forskellige interesser understøtte sammenligning best pratice

11 Måling af biblioteksaktivitet: standarder ISO TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation med 7 aktive arbejdsgrupper (WGs) ISO TC 46/SC 8/WG 10 Methods and procedures for assessing the impact of libraries WG10 er startet uden en allerede foreliggende standard, og imødekommer den udbredte interesse for at måle bibliotekers betydning for lokalsamfund, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og for vigtige samfundsanliggender, i og med at netværkssamfundet udfordrer det traditionelle biblioteks rolle Det er den danske arbejdsgruppes synspunkt, at udarbejdelsen af en impact-standard vil kunne bidrage til at styrke og forny de ofte fremførte synspunkter fra Kulturstyrelsen om bibliotekernes centrale rolle i den danske samfundsudvikling

12 Impactstandard 16439

13 Metoder og fremgangsmåder til at måle bibliotekers påvirkning

14 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest input-outputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

15 Formål med iso standard Standardens formål er: at være et redskab til strategisk planlægning og intern styring af biblioteker at lette sammenligning af bibliotekspåvirkning over år og mellem biblioteker at fremhæve bibliotekers rolle og værdi for uddannelse og forskning, for læring og kultur, for det sociale og økonomiske liv at understøtte politiske beslutninger om servicemål og bibliotekers strategiske mål Kilde: ISO/DIS 16439, side 1

16 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

17 Begreber iso standard Standardens begreber Langt de fleste begreber i den ny standard lånes fra iso standard 2789 (2012) international biblioteksstatistik. impact: difference or change in an individual or group resulting from the contact with library services Note 1: the change can be tangible or intangible påvirkning: en forskel eller en forandring for den enkelte eller for gruppen fremkommet ved kontakt med biblioteksservices. Note 1: forandringen kan være håndgribelig eller uhåndgribelig

18 Begreber iso standard Standardens begreber library: organization, or part of an organization, the main aim of which is to facilitate the use of such information resources, services and facilities as are required to meet the informational, research, educational, cultural or recreational needs of its users. bibliotek: en organisation eller en del af en organisation hvis hovedformål er at lette brugen af sådanne informationsressourcer, tjenesteydelser og faciliteter som er nødvendige for at imødekomme brugernes behov for information, forskning, uddannelse, kultur og fritid. Note 1: The supply of the required information resources can be accomplished by building and maintaining a collection and/or by organizing access to informations resources. Note 2: These are the basic requirements for a library and do not exclude any additional resources and services incidental to its main purpose.

19 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirknings surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

20 Definitioner iso standard Definition af standardens kernebegreber Input/arbejdsforudsætninger: bevilling, personale, samlinger, fysisk rum, udstyr Processes/arbejdsrutiner: katalogisering, udlån, vejledning, osv. Output/arbejdsresultat: antal katalogiserede titler, antal udlån, antal besvarede spørgsmål, osv traditionel biblioteksstatistik. Outcome/målopfyldelse/succeskriterie: forventning om en på forhånd defineret effekt af output der forbinder sig til mål og formål i biblioteksplanlægningen, f.eks. antal brugere, brugertilfredshed, opholdstid, besøgsfrekvens, brugsfrekvens Impact/påvirkning: forskel eller forandring hos den enkelte eller en gruppe som en konsekvens af at benytte bibliotekets tjenesteydelser biblioteker gør en forskel! Value/værdi: betydningen som stakeholders/interessenterne (bevillingsgivere, politikere, offentligheden, brugerne, bibliotekspersonalet) forbinder med biblioteker og som kan være knyttet til aktuelle eller potentielle fordele.

21 Definitioner iso standard impact 4.4 Resultater af bibliotekspåvirkning Påvirkning på enkeltpersoner Forandring i færdigheder og kompetencer (eks: information literacy/vidensparathed) Forandring i holdninger og adfærd (eks: uafhængighed/selvtillid) Større succes i forskning, uddannelse, karriere (Barkey, 1965; Lubans, 1971; Mann, De Jager, 2002; Emmons og Wilkinson, 2011; Han, Wong og Webb, 2011.Oakleaf, 2010; Tenopir og Volentine, 2012) Tidsbesparelse ved informationssøgning Dygtigere til forskning og til kritisk tænkning Bedre til at sortere relevant information Bedre til at opdatere nyeste forskning Bedre karrieremuligheder gennem vidensparathed Kortere studieforløb Bedre eksamenskarakterer Mindre studiefrafald Bedre jobparathed Højere publikationskvalitet (høj impact factor, peer-reviewed tidsskrifter) Jeg føler mig godt tilpas/ individuel well-being (eks: bedre biblioteksmiljø)

22 Definitioner iso standard impact Påvirkning på moderinstitution eller lokalsamfund Højere institutionel prestige og ranking Større og mere positiv synlighed for biblioteket smitter af på moderinstitution og lokalsamfund Stigende tiltrækning af fondsmidler, forskningsmidler, donationer Mere attraktiv for topforskere, studerende og akademisk personale Mere attraktiv for andre forskningsenheder, virksomheder, ngo er, befolkningstilvækst Social påvirkning Social inklusion Social sammenhæng Fri adgang til information Fri internet adgang Uddannelse og livslang læring Lokalkultur og identitet Kulturel diversitet Lokalsamfundsudvikling Bevarelse af kulturarv Påvirkning af økonomisk værdi (eks ROI eller cost-benefitanalyser)

23 Definitioner iso standard impact 4.5 Kan man planlægge bibliotekspåvirkning? Ja, måske, hvis man har gjort sit forarbejde: man ved hvad man vil opnå, og hvilke konkrete outputeffekter man ønsker at fremme eller begrænse kender den kundekreds/brugerkreds man vil betjene kender sin moderinstitution og sit lokalområde alligevel er bibliotekspåvirkning ikke altid forudsigelig eller bliver først synlig over længere tid 4.6 Vanskeligheder ved at påvise bibliotekspåvirkning det er en kompleks og krævende proces at påvise bibliotekspåvirkning hos enkeltpersoner, grupper og lokalsamfund vanskelig at kvantificere og kvalitative data er usikre vanskeligt at isolere bibliotekspåvirkning fra andre påvirkningsfaktorer bibliotekspåvirkning kan slå differentieret igennem hos forskellige brugergrupper langtidsvirkning af bibliotekspåvirkning kan ikke kortlægges hos mobile brugergrupper bibliotekerne mangler kompetencer og ressourcer til at lave påvirkningsundersøgelser

24 Definitioner iso standard impact 4.7 Hvem tager initiativ til at gennemføre undersøgelser af bibliotekspåvirkning? Enkeltbiblioteker som vil se om deres serviceplanlægning virker eller for at promovere sig Bibliotekskonsortier interesseret i benchmarking og ranking Moderinstitutioner og lokalområder Politiske og administrative enheder med ansvar for bibliotekspolitik 4.8 Hvordan bruger man undersøgelsesresultater? Brugen afhænger af formålet med evaluering af bibliotekspåvirkning Understøtte beslutninger og ressourceanvendelse i bibliotek og på moderinstitution Retfærdiggøre ressourceanvendelse Sammenligne resultater med lignende institutioner Informere bibliotekets stakeholders om at ressourcer er velanvendte Promovere bibliotekets rolle og vigtighed for brugere og samfund Hvad mangler her?

25 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3 Begreber og definitioner 4 Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5 Metoder til beregning af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

26 Spørgsmål om bibliotekspåvirkning i Eksempel på traditionelle spørgsmål om bibliotekspåvirkning: Hvad fik du ud af at besøge biblioteket? Hvad fik du ud af at bruge bibliotekets online services? Kilde: Annex A, iso Biblioteket sparede mig for noget tid Jeg fik nyttig information om sundhed og velvære Biblioteket har hjulpet mig med mit arbejde Jeg har fået nye ideer og nye interesser Biblioteket har hjulpet mig i min forskning Jeg har lånt litteratur til mine studier Jeg har fået nyttig information til jobsøgning Jeg har fået nyttig information om mit lokalområde Min rapport blev bedre fordi jeg fik hjælp fra biblioteket Ja Nej Ved ikke

27 Undersøgelser af bibliotekspåvirkning Standarden nævner eksempler på nye typer undersøgelser af sammenhæng mellem biblioteksbenyttelse og brugersucces i fag- og forskningsbiblioteker ved at sammenholde biblioteksbenyttelse og biblioteksomdømme med: Eksamens- og opgavekarakterer Studietid Drop-outs Employability jobparathed Valg af uddannelsessted Forskningsomfang/forskningskvalitet/forskningsmidler

28 Eksempler på kombinerede målemetoder Dette kunne også undersøges traditionelt med kombinerede spørgeskemametoder og dokumentariske data, såsom. Måling Kombineret med Måling Studenters deltagelse i litteratursøgningskurser Benyttelse af biblioteksservice, dokumentadgang, faciliteter Opnåede karakterer Benyttelse af biblioteksservice, dokumentadgang, faciliteter Benyttelse af biblioteksservice Evaluering af de samme studerendes skriftlige arbejder Opnåede karakterer Interviews med studerende om bibliotekets bidrag Score på standardiserede tests Studie gennemførelsestid

29 Bibliotekspåvirkning og activity data Men et nyt alternativ til traditionelle undersøgelser, inspireret af business intelligence, kan være analyse af activity data. Activity data er registrering af brugerhandlinger på nettet eller i den fysiske verden som kan opbevares og logges på en computer. De kan opdeles i 3 kategorier: Adgangsdata brugerlogs fra systemer som indikatorer på brugernes netbevægelser Søge- og præferencedata hvad har brugeren søgt på, hvor har brugeren gjort ophold, menuvalg Aktivitet registrering af transaktioner som viser aktivitetsvalg - boglån, downloads, kursustilmelding, køb

30 Bibliotekspåvirkning og activity data Activity data kan eksistere som big data, store ustrukturerede datamængder, eller som begrænsede dataudtræk eller specifikt indsamlede data (f.eks. fra logfiler) Identifikation af brugeren er en nødvendig betingelse hvis man vil knytte personaliserede begivenheder og servicetilbud og activity data sammen Library analytics kaldes undersøgelser af biblioteksbrugerdata og hvor man f.eks. søger korrelation mellem brug af e-ressourcer, lån, biblioteksbesøg og brugersegmenter med særlige kendetegn studieproblemer, eksamensresultater UK/Huddersfield Library Impact Data Project (LIDP) (Stone, Pattern og Ramsden, 2012; Stone og Ramsden, 2013; Stone og Collins, 2013; Collins og Stone, 2014) - Australien/Wollongong (Cox og Jantti, 2012; Jantti og Cox, 2013) - USA/Minnesota (Soria, Fransen og Nackerud, 2013; Nackerud, Fransen, Peterson og Mastel, 2013).

31 Bibliotekspåvirkning og activity data Vigtige nye begreber i bibliotekernes brugerundersøgelser Activity data Library analytics Big data Business intelligence Library intelligence Men begreberne omtales ikke i første udgave af iso standard 16439

32 Beregnet opholdstid på Roskilde Universitetsbibliotek pr måned 2012 n Opholdstid jan ,43 feb ,18 mar ,21 apr ,69 maj ,80 jun ,39 jul ,63 aug ,56 sep ,27 okt ,46 nov ,76 dec ,05 Activity data: Opholdstid (minutter) hver måned i 2012 Kort opholdstid i projektstartperioderne (februar-marts og september-oktober) Længere opholdstid i projektafslutningsperioderne (april-maj og novemberdecember)/kilde: Søren Møller/RUb)

33 Beregnet opholdstid på Roskilde Universitetsbibliotek Alle data gælder perioden 7. novtil 7. dec År Opholdtid(hd) Total ind Total ud ,15 0, ,08 0, * ,06 0, * ,26 0, ,35 0, ,33 0, ,51 0, ,42 0, ,61 0, ,74 0, ,89 0, ,93 0, ,03 0, * Indgangstælleren virker ikke korrekt Activity data: Opholdstiden på RUb Opholdstid er beregnet som forskellen mellem medianenerne for indgangstid og udgangstid. Medianerne for ind-og udgangstid er beregnet for grupperede data. Alle data er for 7. november til 7. december. Der ses en tydelig stigning i opholdstid fra 0,15 time i 2002 til 1,03 time i Den røde top for 2014 repræsenterer opholdstiden når den beregnes for hele døgnet (1,06 timer). Kilde: Søren Møller/Rub

34 Den der har lånt denne bog har også lånt

35 Sammenhæng mellem eksamensresultat og boglån/downloads - University of Huddersfield 2011 Universitetsbibliotekernes traditionelle services efterspørges mindre

36 Sammenhæng mellem eksamensresultat og boglån University of Huddersfield Histogrammet viser det gennemsnitlige antal boglån for førstedelsstuderende/bachelore opdelt efter deres eksamensresultat (1, bedste karakter, 2:1, 2:2 eller 3) i Der er cirka studerende pr. år

37 Sammenhæng mellem boglån og eksamensresultat University of Huddersfield Førsteårsstuderendes boglån sammenholdt med deres eksamensresultat

38 University of Huddersfield 2011 Studenterfrafald 1 - Hvis du ikke bruger biblioteket, har du mere end 7 gange så stor en risiko for ikke at få din eksamen gange for at være helt præcis University of Huddersfield Studenterfrafald 2 - Registrering af studerendes adfærdsmønstre (brug af biblioteksressourcer og læringsplatforme (VLE), deltagelse i kursus) kan tidligt hjælpe med til at lokalisere svage studerende og studerende der er i risiko for at falde fra. Universitet og bibliotek kan målrette assistance og ekstra vejledning til disse studerende. Huddersfield og Roehampton uni

39 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Psykologistudiet Roehampton og fald i frafaldsprocenten Kilde: Jisc (2012) Activity Data: Delivering benefits from the data deluge

40 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Problem: Sommeren 2010 drøftede eksamenskommissionen på psykologistudiet på Roehampton universitet hvad man kunne gøre for at mindske antallet af førsteårsstuderende som ikke opnåede tilstrækkelige høje karakterer til at fortsætte studiet på 2. år Problemidentifikatorer: Det drejede sig om studerende som ikke dukkede op til kurser og forelæsninger, som ikke svarede på mails, som ikke udfyldte de nødvendige tilmeldinger, osv. Først sent i dette forløb fik disse studerende en advarsel fra studieadministrationen.

41 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Løsning: Psykologistudiet besluttede at tage et Student Early Warning System i brug. Heri samlede man identifikatorer og studenterrelaterede data og var i stand til at udskille de studerende som var i farezonen. Man tilbød dem ekstra hjælp og vejledning inden problemerne blev alvorlige. 14% færre faldt fra efter 1. års eksamen. Benyttede identifikatorer: Sporadisk fremmøde til forelæsninger (kritisk værdi: 3 missede forelæsninger) Manglende fremmøde ved aftalt personlig vejledning - (B1B) Manglende overholdelse af aftaler med administrationen uden besked Manglende overholdelse af afleveringsfrister Manglende deltagelse i obligatorisk gruppearbejde Advarsel for at plagiere Uacceptabel opførsel i undervisningen

42 Wollongong University - Australien

43 Wollongong University - Australien

44 Bibliotekspåvirkningsfabrikkens datapolitik Identifikation, indsamling, organisering og bevaring af activity data JISC anbefaler: Etablere datastyring: afklaring af de retslige og etiske principper og tilstræbe at dataorganiseringen skaber kompatible data Aktivere dataindsamling: eksisterende systemers dataindsamling og datalagring skal gennemgås og aktiveres (aggregering, filtrering Datahøst på tværs af systemer: etablering af forbindelser mellem activity data er vigtig og fremkalder ny indsigt og nye ideer Ny it: inddrag hensynet til activity data ved indførelse af ny teknologi, ved datalogging og harmonisering/kompatibilitet af identifikationsdata Nye kompetencer: færdigheder og praksis skal udvikles i nye typer af dataopbevaring, dataharmoni, visualisering og, ikke mindst, biblioteksintelligente analyser på basis af activity data Kilde: Jisc (2012) Activity Data: Delivering benefits from the data deluge

45 Bibliotekspåvirkningsfabrikkens datapolitik Analyse af activity data : Led efter sammenhænge: kørsler af datasæt, analytics, som er centrale for forskning og undervisningsfremgang: frafald, citationer, karakterer, biblioteksbesøg, lån, dokumentadgang Informer om undersøgelsesresultater: alle stakeholders skal orienteres. Undersøgelsesdesign er åbnt og resultaterne tilgængelige. Undersøgelsesresultaterne bruges. Resultaterne inddrages i motivering i særlige pædagogiske initiativer og i undervisning af informationskompetence Undersøg virkninger af omlægninger: virker de særlige initiativer? Falder frafaldet, stiger karaktererne, stiger citationerne, stiger dokumentadgangen.?

46 Library Journal: Top 10 Academic Library Issues 2015 / Steven Bell Alternate higher education Shifting staff ACRL Information Literacy Framework Transition to openness Digital education Accessibility Library space E-books Student data Leadership Some academic librarians will explore how these systems work and whether the library can leverage them to provide more personalized services to students. Some academic librarians will reject these systems and advocate against them on the grounds that we have a duty to guard and maintain patron privacy. On whichever side of this debate you find yourself, expect student data systems to grow in prominence in 2015 and for academic libraries to play a bigger role in how they are deployed on campus

47 Andre påvirkninger - overkropstræning (djøfbladet 12. juni 2015) Om korrelationer og årsagssammenhænge: Mænd bliver i gennemsnit 15% mere højreorienterede af at træne deres overkrop SDO test (Social dominance orientation test skala 1-7) før og 2 måneder efter overkropstræning sammenlignet med kontrolgruppe som motionerer på cykel og ved at løbe.

48 Slut

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Kontaktcenter 2013. Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring.

Kontaktcenter 2013. Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring. Kundeservice på nettet Kontaktcenter 2013 Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring.dk/blogs Agenda Hvorfor er online service vigtigt?

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne

Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk Af Anne Holst & Jens Hjørne RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Side 2 af 16 Indhold: Om netmusik... side 3 Om rapporten... side 3 Undersøgelsens

Læs mere

Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder

Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder Kulturstyrelsens og BL s temadage: Boligsocialt og kulturelt samarbejde Nye muligheder, inspiration og netværk Medborgerhuset Korskær

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Når kunderne er mere tilfredse med din virksomhed (er de villige til at betale mere for vores produkter) Accept Når kunderne bliver

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning.

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 30. april 2015 Jesper Wibrand 23 BEST europæisk tilfredshedsundersøgelse: Resultat 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder

Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder Netværksmøde for bibliotekschefer 10.4.2015 Halsnæs/Frederiksværk Bibliotek Kristian Nagel Delica, Adjunkt ENSPAC, RUC, kdelica@ruc.dk

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket 2006. Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School

Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket 2006. Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket 2006 Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Om undersøgelsen 5 Modellen for brugertilfredshed

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Virtuel projektledelse

Virtuel projektledelse Inspirationsmøde 24 APR 2009 Jan Pries-Heje Slide no.: 1 Virtuel hvad er det? Existing in essence or effect though not in actual fact http://wordnetweb.princeton.edu/ In the context of computing, not concrete

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerhedsområder. Fysisk sikkerhed. Sikkerhed og persondata mv

Sikkerhed. Sikkerhedsområder. Fysisk sikkerhed. Sikkerhed og persondata mv Sikkerhed Sikkerhed og persondata mv Sikkerhedsområder Fysisk sikkerhed Logisk sikkerhed Kommunikationssikkerhed Datasikkerhed Backup Det organisatoriske aspekt Fysisk sikkerhed - hærværk, tyveri og anden

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi?

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? IT-drift Landsdækkende IT-service til landbrug Installation og drift af netværk IT support (via fjernbetjening) Softwareudvikling Datalogi Herd Management Statistik

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere