Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser"

Transkript

1 Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af biblioteksundersøgelser Peter Søndergaard forfatter

2 Måling af biblioteksaktiviteter: ISO-statistik Biblioteksstatistikken i Norden er årlig og delvist standardiseret efter ISO 2789, dvs. den kan sammenlignes. Fag- og forskningsbibliotek Norge Nasjonalbiblioteket Biblioteksstatistik för Forsknings- och sjukhusbibliotek i Sverige - Kungliga biblioteket Statistik för forsknings- och specialbibliotek Finland Nationalbiblioteket https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/?lang=sv Statistik for universitetsbiblioteker Islands Statistik Fag- og Forskningsbiblioteksstatistik Danmark Kulturstyrelsen

3 Måling af biblioteksaktivitet: statistik Biblioteksbarometre er målinger henvendt til offentligheden af blandet kvantitativ og kvalitativ karakter. Undertiden kuvøsested for målinger som senere dukker op i den officielle biblioteksstatistik Peter Alsbjer har en blogg med navn Den inre fienden - om det som påverkar utformningen av modern folkbiblioteksverksamhet. Han skriver: Danska biblioteksbarometern: fler besök, längre öppettider och fler arrangemang - Dansk biblioteksstatistik är intressant att följa. Om för att följa och jämföra trenderna. (Jag har sagt det förr, det som sker i Danmark kommer förr eller senare till Sverige) Biblioteksundersøgelser

4 Måling af biblioteksaktivitet: undersøgelser Biblioteksundersøgelser Intern præmis: For fag- og forskningsbiblioteker som opererer og servicerer undervisnings- og forskningsmiljøer bør det være en indlysende fordel og en logisk selvfølge at gøre sin service til genstand for tilbagevendende videnskabelige undersøgelser. Og at anvende undersøgelsesresultaterne til tilpasning af sine services.

5 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Brugerundersøgelser fase 1: : Brugernes vurderinger af offentlig service, især på det sociale område Inddragelse af brugersynspunkter for at udvikle services Brugerundersøgelser spørgeskema, kvantitative surveyundersøgelser Ekspert- og konsulentevalueringer Kvalitetsstyring og kvalitetsmåling: konsekvens af brugersynspunkter Hvad siger og gør biblioteksbrugerne? hvem er brugerne og hvad gør de i biblioteket? hvad har de behov for? hvor tilfredse er de? Bibliotekernes paradoksvurdering af undersøgelsesresultat: vi får ny, vigtig viden om brugertilfredshed vi har den viden i forvejen (paradokset kan opløses ved at skelne mellem praktisk og diskursiv viden)

6 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Kritik af det videnskabelige grundlag for de tidligere brugerundersøgelser: repræsentativitetsproblemet løses ikke metodisk korrekt intensitet af tilfredshedsmål nuanceres ikke Brugerundersøgelser fase 2:

7 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser ECSI European Customer Satisfaction Index tilfredshed/loyalitetpilene viser sammenhæng, der antages at eksistere mellem variable i modellen. Pilene angiver, hvad der er med til at skabe brugerens tilfredshed og loyalitet. Pilestrukturen bestemmes gennem statistiskanalyse af de indsamlede data.

8

9 Måling af biblioteksaktivitet: brugerundersøgelser Brugerundersøgelser i DK: Tilfredshedsundersøgelser: Indtil 2000 Tilfredshedsundersøgelser anden generation(ecsi European Customer Satisfaction Index tilfredshed/loyalitet): Efter 2000 Performanceundersøgelser Usabilityundersøgelser Antropologiske-etnografiske undersøgelser: Fokusgruppe- og scenarieundersøgelser Servicerejseundersøgelser

10 Måling af biblioteksaktivitet: standarder Formål med at standardisere: undgå spild og minimere omkostninger sikre transparens og genbrug af viden sikre effektive arbejdsgange og dynamik sikre mod fastlåsning til bestemte leverandører og platforme understøtte samarbejde mellem forskellige interesser understøtte sammenligning best pratice

11 Måling af biblioteksaktivitet: standarder ISO TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation med 7 aktive arbejdsgrupper (WGs) ISO TC 46/SC 8/WG 10 Methods and procedures for assessing the impact of libraries WG10 er startet uden en allerede foreliggende standard, og imødekommer den udbredte interesse for at måle bibliotekers betydning for lokalsamfund, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og for vigtige samfundsanliggender, i og med at netværkssamfundet udfordrer det traditionelle biblioteks rolle Det er den danske arbejdsgruppes synspunkt, at udarbejdelsen af en impact-standard vil kunne bidrage til at styrke og forny de ofte fremførte synspunkter fra Kulturstyrelsen om bibliotekernes centrale rolle i den danske samfundsudvikling

12 Impactstandard 16439

13 Metoder og fremgangsmåder til at måle bibliotekers påvirkning

14 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest input-outputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

15 Formål med iso standard Standardens formål er: at være et redskab til strategisk planlægning og intern styring af biblioteker at lette sammenligning af bibliotekspåvirkning over år og mellem biblioteker at fremhæve bibliotekers rolle og værdi for uddannelse og forskning, for læring og kultur, for det sociale og økonomiske liv at understøtte politiske beslutninger om servicemål og bibliotekers strategiske mål Kilde: ISO/DIS 16439, side 1

16 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

17 Begreber iso standard Standardens begreber Langt de fleste begreber i den ny standard lånes fra iso standard 2789 (2012) international biblioteksstatistik. impact: difference or change in an individual or group resulting from the contact with library services Note 1: the change can be tangible or intangible påvirkning: en forskel eller en forandring for den enkelte eller for gruppen fremkommet ved kontakt med biblioteksservices. Note 1: forandringen kan være håndgribelig eller uhåndgribelig

18 Begreber iso standard Standardens begreber library: organization, or part of an organization, the main aim of which is to facilitate the use of such information resources, services and facilities as are required to meet the informational, research, educational, cultural or recreational needs of its users. bibliotek: en organisation eller en del af en organisation hvis hovedformål er at lette brugen af sådanne informationsressourcer, tjenesteydelser og faciliteter som er nødvendige for at imødekomme brugernes behov for information, forskning, uddannelse, kultur og fritid. Note 1: The supply of the required information resources can be accomplished by building and maintaining a collection and/or by organizing access to informations resources. Note 2: These are the basic requirements for a library and do not exclude any additional resources and services incidental to its main purpose.

19 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3. Begreber 4. Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5. Metoder til evaluering af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirknings surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

20 Definitioner iso standard Definition af standardens kernebegreber Input/arbejdsforudsætninger: bevilling, personale, samlinger, fysisk rum, udstyr Processes/arbejdsrutiner: katalogisering, udlån, vejledning, osv. Output/arbejdsresultat: antal katalogiserede titler, antal udlån, antal besvarede spørgsmål, osv traditionel biblioteksstatistik. Outcome/målopfyldelse/succeskriterie: forventning om en på forhånd defineret effekt af output der forbinder sig til mål og formål i biblioteksplanlægningen, f.eks. antal brugere, brugertilfredshed, opholdstid, besøgsfrekvens, brugsfrekvens Impact/påvirkning: forskel eller forandring hos den enkelte eller en gruppe som en konsekvens af at benytte bibliotekets tjenesteydelser biblioteker gør en forskel! Value/værdi: betydningen som stakeholders/interessenterne (bevillingsgivere, politikere, offentligheden, brugerne, bibliotekspersonalet) forbinder med biblioteker og som kan være knyttet til aktuelle eller potentielle fordele.

21 Definitioner iso standard impact 4.4 Resultater af bibliotekspåvirkning Påvirkning på enkeltpersoner Forandring i færdigheder og kompetencer (eks: information literacy/vidensparathed) Forandring i holdninger og adfærd (eks: uafhængighed/selvtillid) Større succes i forskning, uddannelse, karriere (Barkey, 1965; Lubans, 1971; Mann, De Jager, 2002; Emmons og Wilkinson, 2011; Han, Wong og Webb, 2011.Oakleaf, 2010; Tenopir og Volentine, 2012) Tidsbesparelse ved informationssøgning Dygtigere til forskning og til kritisk tænkning Bedre til at sortere relevant information Bedre til at opdatere nyeste forskning Bedre karrieremuligheder gennem vidensparathed Kortere studieforløb Bedre eksamenskarakterer Mindre studiefrafald Bedre jobparathed Højere publikationskvalitet (høj impact factor, peer-reviewed tidsskrifter) Jeg føler mig godt tilpas/ individuel well-being (eks: bedre biblioteksmiljø)

22 Definitioner iso standard impact Påvirkning på moderinstitution eller lokalsamfund Højere institutionel prestige og ranking Større og mere positiv synlighed for biblioteket smitter af på moderinstitution og lokalsamfund Stigende tiltrækning af fondsmidler, forskningsmidler, donationer Mere attraktiv for topforskere, studerende og akademisk personale Mere attraktiv for andre forskningsenheder, virksomheder, ngo er, befolkningstilvækst Social påvirkning Social inklusion Social sammenhæng Fri adgang til information Fri internet adgang Uddannelse og livslang læring Lokalkultur og identitet Kulturel diversitet Lokalsamfundsudvikling Bevarelse af kulturarv Påvirkning af økonomisk værdi (eks ROI eller cost-benefitanalyser)

23 Definitioner iso standard impact 4.5 Kan man planlægge bibliotekspåvirkning? Ja, måske, hvis man har gjort sit forarbejde: man ved hvad man vil opnå, og hvilke konkrete outputeffekter man ønsker at fremme eller begrænse kender den kundekreds/brugerkreds man vil betjene kender sin moderinstitution og sit lokalområde alligevel er bibliotekspåvirkning ikke altid forudsigelig eller bliver først synlig over længere tid 4.6 Vanskeligheder ved at påvise bibliotekspåvirkning det er en kompleks og krævende proces at påvise bibliotekspåvirkning hos enkeltpersoner, grupper og lokalsamfund vanskelig at kvantificere og kvalitative data er usikre vanskeligt at isolere bibliotekspåvirkning fra andre påvirkningsfaktorer bibliotekspåvirkning kan slå differentieret igennem hos forskellige brugergrupper langtidsvirkning af bibliotekspåvirkning kan ikke kortlægges hos mobile brugergrupper bibliotekerne mangler kompetencer og ressourcer til at lave påvirkningsundersøgelser

24 Definitioner iso standard impact 4.7 Hvem tager initiativ til at gennemføre undersøgelser af bibliotekspåvirkning? Enkeltbiblioteker som vil se om deres serviceplanlægning virker eller for at promovere sig Bibliotekskonsortier interesseret i benchmarking og ranking Moderinstitutioner og lokalområder Politiske og administrative enheder med ansvar for bibliotekspolitik 4.8 Hvordan bruger man undersøgelsesresultater? Brugen afhænger af formålet med evaluering af bibliotekspåvirkning Understøtte beslutninger og ressourceanvendelse i bibliotek og på moderinstitution Retfærdiggøre ressourceanvendelse Sammenligne resultater med lignende institutioner Informere bibliotekets stakeholders om at ressourcer er velanvendte Promovere bibliotekets rolle og vigtighed for brugere og samfund Hvad mangler her?

25 Indholdsoversigt iso-standard Standardens formål 3 Begreber og definitioner 4 Definition og beskrivelse af library impact/bibliotekspåvirkning 5 Metoder til beregning af library impact/bibliotekspåvirkning Evalueringer på baggrund af eksisterende/indirekte data (oftest inputoutputstatistik og brugertilfredshedsundersøgelser) Evalueringer på baggrund af indsamlede/direkte data (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en større serviceændring) Evalueringer på baggrund af observationsdata (typisk hvis man evaluerer påvirkningen af en mindre serviceændring) Evalueringer på baggrund af data fra kombinerede metoder Evalueringer på baggrund af kvantitative og kvalitative data 6-10 Enkelte metodetyper til beregning af bibliotekspåvirkning Annex A eksempler på bibliotekspåvirkning-surveys Annex B om at vælge den rette metode Annex C beregning af bibliotekspåvirkning i forskellige bibliotekstyper

26 Spørgsmål om bibliotekspåvirkning i Eksempel på traditionelle spørgsmål om bibliotekspåvirkning: Hvad fik du ud af at besøge biblioteket? Hvad fik du ud af at bruge bibliotekets online services? Kilde: Annex A, iso Biblioteket sparede mig for noget tid Jeg fik nyttig information om sundhed og velvære Biblioteket har hjulpet mig med mit arbejde Jeg har fået nye ideer og nye interesser Biblioteket har hjulpet mig i min forskning Jeg har lånt litteratur til mine studier Jeg har fået nyttig information til jobsøgning Jeg har fået nyttig information om mit lokalområde Min rapport blev bedre fordi jeg fik hjælp fra biblioteket Ja Nej Ved ikke

27 Undersøgelser af bibliotekspåvirkning Standarden nævner eksempler på nye typer undersøgelser af sammenhæng mellem biblioteksbenyttelse og brugersucces i fag- og forskningsbiblioteker ved at sammenholde biblioteksbenyttelse og biblioteksomdømme med: Eksamens- og opgavekarakterer Studietid Drop-outs Employability jobparathed Valg af uddannelsessted Forskningsomfang/forskningskvalitet/forskningsmidler

28 Eksempler på kombinerede målemetoder Dette kunne også undersøges traditionelt med kombinerede spørgeskemametoder og dokumentariske data, såsom. Måling Kombineret med Måling Studenters deltagelse i litteratursøgningskurser Benyttelse af biblioteksservice, dokumentadgang, faciliteter Opnåede karakterer Benyttelse af biblioteksservice, dokumentadgang, faciliteter Benyttelse af biblioteksservice Evaluering af de samme studerendes skriftlige arbejder Opnåede karakterer Interviews med studerende om bibliotekets bidrag Score på standardiserede tests Studie gennemførelsestid

29 Bibliotekspåvirkning og activity data Men et nyt alternativ til traditionelle undersøgelser, inspireret af business intelligence, kan være analyse af activity data. Activity data er registrering af brugerhandlinger på nettet eller i den fysiske verden som kan opbevares og logges på en computer. De kan opdeles i 3 kategorier: Adgangsdata brugerlogs fra systemer som indikatorer på brugernes netbevægelser Søge- og præferencedata hvad har brugeren søgt på, hvor har brugeren gjort ophold, menuvalg Aktivitet registrering af transaktioner som viser aktivitetsvalg - boglån, downloads, kursustilmelding, køb

30 Bibliotekspåvirkning og activity data Activity data kan eksistere som big data, store ustrukturerede datamængder, eller som begrænsede dataudtræk eller specifikt indsamlede data (f.eks. fra logfiler) Identifikation af brugeren er en nødvendig betingelse hvis man vil knytte personaliserede begivenheder og servicetilbud og activity data sammen Library analytics kaldes undersøgelser af biblioteksbrugerdata og hvor man f.eks. søger korrelation mellem brug af e-ressourcer, lån, biblioteksbesøg og brugersegmenter med særlige kendetegn studieproblemer, eksamensresultater UK/Huddersfield Library Impact Data Project (LIDP) (Stone, Pattern og Ramsden, 2012; Stone og Ramsden, 2013; Stone og Collins, 2013; Collins og Stone, 2014) - Australien/Wollongong (Cox og Jantti, 2012; Jantti og Cox, 2013) - USA/Minnesota (Soria, Fransen og Nackerud, 2013; Nackerud, Fransen, Peterson og Mastel, 2013).

31 Bibliotekspåvirkning og activity data Vigtige nye begreber i bibliotekernes brugerundersøgelser Activity data Library analytics Big data Business intelligence Library intelligence Men begreberne omtales ikke i første udgave af iso standard 16439

32 Beregnet opholdstid på Roskilde Universitetsbibliotek pr måned 2012 n Opholdstid jan ,43 feb ,18 mar ,21 apr ,69 maj ,80 jun ,39 jul ,63 aug ,56 sep ,27 okt ,46 nov ,76 dec ,05 Activity data: Opholdstid (minutter) hver måned i 2012 Kort opholdstid i projektstartperioderne (februar-marts og september-oktober) Længere opholdstid i projektafslutningsperioderne (april-maj og novemberdecember)/kilde: Søren Møller/RUb)

33 Beregnet opholdstid på Roskilde Universitetsbibliotek Alle data gælder perioden 7. novtil 7. dec År Opholdtid(hd) Total ind Total ud ,15 0, ,08 0, * ,06 0, * ,26 0, ,35 0, ,33 0, ,51 0, ,42 0, ,61 0, ,74 0, ,89 0, ,93 0, ,03 0, * Indgangstælleren virker ikke korrekt Activity data: Opholdstiden på RUb Opholdstid er beregnet som forskellen mellem medianenerne for indgangstid og udgangstid. Medianerne for ind-og udgangstid er beregnet for grupperede data. Alle data er for 7. november til 7. december. Der ses en tydelig stigning i opholdstid fra 0,15 time i 2002 til 1,03 time i Den røde top for 2014 repræsenterer opholdstiden når den beregnes for hele døgnet (1,06 timer). Kilde: Søren Møller/Rub

34 Den der har lånt denne bog har også lånt

35 Sammenhæng mellem eksamensresultat og boglån/downloads - University of Huddersfield 2011 Universitetsbibliotekernes traditionelle services efterspørges mindre

36 Sammenhæng mellem eksamensresultat og boglån University of Huddersfield Histogrammet viser det gennemsnitlige antal boglån for førstedelsstuderende/bachelore opdelt efter deres eksamensresultat (1, bedste karakter, 2:1, 2:2 eller 3) i Der er cirka studerende pr. år

37 Sammenhæng mellem boglån og eksamensresultat University of Huddersfield Førsteårsstuderendes boglån sammenholdt med deres eksamensresultat

38 University of Huddersfield 2011 Studenterfrafald 1 - Hvis du ikke bruger biblioteket, har du mere end 7 gange så stor en risiko for ikke at få din eksamen gange for at være helt præcis University of Huddersfield Studenterfrafald 2 - Registrering af studerendes adfærdsmønstre (brug af biblioteksressourcer og læringsplatforme (VLE), deltagelse i kursus) kan tidligt hjælpe med til at lokalisere svage studerende og studerende der er i risiko for at falde fra. Universitet og bibliotek kan målrette assistance og ekstra vejledning til disse studerende. Huddersfield og Roehampton uni

39 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Psykologistudiet Roehampton og fald i frafaldsprocenten Kilde: Jisc (2012) Activity Data: Delivering benefits from the data deluge

40 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Problem: Sommeren 2010 drøftede eksamenskommissionen på psykologistudiet på Roehampton universitet hvad man kunne gøre for at mindske antallet af førsteårsstuderende som ikke opnåede tilstrækkelige høje karakterer til at fortsætte studiet på 2. år Problemidentifikatorer: Det drejede sig om studerende som ikke dukkede op til kurser og forelæsninger, som ikke svarede på mails, som ikke udfyldte de nødvendige tilmeldinger, osv. Først sent i dette forløb fik disse studerende en advarsel fra studieadministrationen.

41 University of Roehampton psykologistudiet, fald i frafald 2010 og 2011 Løsning: Psykologistudiet besluttede at tage et Student Early Warning System i brug. Heri samlede man identifikatorer og studenterrelaterede data og var i stand til at udskille de studerende som var i farezonen. Man tilbød dem ekstra hjælp og vejledning inden problemerne blev alvorlige. 14% færre faldt fra efter 1. års eksamen. Benyttede identifikatorer: Sporadisk fremmøde til forelæsninger (kritisk værdi: 3 missede forelæsninger) Manglende fremmøde ved aftalt personlig vejledning - (B1B) Manglende overholdelse af aftaler med administrationen uden besked Manglende overholdelse af afleveringsfrister Manglende deltagelse i obligatorisk gruppearbejde Advarsel for at plagiere Uacceptabel opførsel i undervisningen

42 Wollongong University - Australien

43 Wollongong University - Australien

44 Bibliotekspåvirkningsfabrikkens datapolitik Identifikation, indsamling, organisering og bevaring af activity data JISC anbefaler: Etablere datastyring: afklaring af de retslige og etiske principper og tilstræbe at dataorganiseringen skaber kompatible data Aktivere dataindsamling: eksisterende systemers dataindsamling og datalagring skal gennemgås og aktiveres (aggregering, filtrering Datahøst på tværs af systemer: etablering af forbindelser mellem activity data er vigtig og fremkalder ny indsigt og nye ideer Ny it: inddrag hensynet til activity data ved indførelse af ny teknologi, ved datalogging og harmonisering/kompatibilitet af identifikationsdata Nye kompetencer: færdigheder og praksis skal udvikles i nye typer af dataopbevaring, dataharmoni, visualisering og, ikke mindst, biblioteksintelligente analyser på basis af activity data Kilde: Jisc (2012) Activity Data: Delivering benefits from the data deluge

45 Bibliotekspåvirkningsfabrikkens datapolitik Analyse af activity data : Led efter sammenhænge: kørsler af datasæt, analytics, som er centrale for forskning og undervisningsfremgang: frafald, citationer, karakterer, biblioteksbesøg, lån, dokumentadgang Informer om undersøgelsesresultater: alle stakeholders skal orienteres. Undersøgelsesdesign er åbnt og resultaterne tilgængelige. Undersøgelsesresultaterne bruges. Resultaterne inddrages i motivering i særlige pædagogiske initiativer og i undervisning af informationskompetence Undersøg virkninger af omlægninger: virker de særlige initiativer? Falder frafaldet, stiger karaktererne, stiger citationerne, stiger dokumentadgangen.?

46 Library Journal: Top 10 Academic Library Issues 2015 / Steven Bell Alternate higher education Shifting staff ACRL Information Literacy Framework Transition to openness Digital education Accessibility Library space E-books Student data Leadership Some academic librarians will explore how these systems work and whether the library can leverage them to provide more personalized services to students. Some academic librarians will reject these systems and advocate against them on the grounds that we have a duty to guard and maintain patron privacy. On whichever side of this debate you find yourself, expect student data systems to grow in prominence in 2015 and for academic libraries to play a bigger role in how they are deployed on campus

47 Andre påvirkninger - overkropstræning (djøfbladet 12. juni 2015) Om korrelationer og årsagssammenhænge: Mænd bliver i gennemsnit 15% mere højreorienterede af at træne deres overkrop SDO test (Social dominance orientation test skala 1-7) før og 2 måneder efter overkropstræning sammenlignet med kontrolgruppe som motionerer på cykel og ved at løbe.

48 Slut

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

CASE: dr.dk. Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier

CASE: dr.dk. Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier Jes Højen Nielsen Redaktør, DR Medier Det vil jeg tale om: 1: Derfor ser dr.dk sådan ud 2: Målsætninger 3: Evalueringsværktøjer 4: Dagligt arbejde og justering Spørgsmål/svar Baggrund Cand.mag. Medievidenskab,

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Kontaktcenter 2013. Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring.

Kontaktcenter 2013. Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring. Kundeservice på nettet Kontaktcenter 2013 Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring.dk/blogs Agenda Hvorfor er online service vigtigt?

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde? Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde? NUAS 2015 SESSION 5 workshop 19.11.2015 Simon Heilesen simonhei@ruc.dk Søren Davidsen davidsen@ruc.dk Roskilde Universitet Slideshare:

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt og gruppearbejde?

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt og gruppearbejde? Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt og gruppearbejde? NUAS 215 SESSION 5 workshop 19.11.215 Simon Heilesen simonhei@ruc.dk Søren Davidsen davidsen@ruc.dk Roskilde Universitet Slideshare: https://www.slideshare.net/secret/dll5bapujvk1xu

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Data-drevet klinisk kvalitetsudvikling - den nødvendige ledelsesinformation Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Johan Kjærgaard, ledende overlæge Kvalitet 1 klinisk 1 kvalitetsstyring

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi. Navn på universitet i udlandet: IOE.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi. Navn på universitet i udlandet: IOE. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi Navn på universitet i udlandet: IOE Land: London Periode: Fra: Oktober 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Erfaringer med servicedesign

Erfaringer med servicedesign Anne Vest Hansen avh@statsbiblioteket.dk Erfaringer med servicedesign Projekt Attraktiv kundeservice 12-12 møde i Herning Statsbibliotekets vision 2014 Skaber adgang til udvikling og dannelse ved at give

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Digitale trusselsbillede under forandring. Udgangspunkt i DK-CERTs aktiviteter. Tendenser lige nu,- hvad har drevet

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet Land: Sverige Periode: Fra: August 2013 Til: Januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen

esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen Ph.d.-studerende Astrid Karnøe Knudsen Scleroseforeningen og Københavns Universitet Kontakt: askn@sund.ku.dk Min

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

Formidling via YouTube

Formidling via YouTube Formidling via YouTube Program Velkomst/introduktiontil Baggrund hvorfor video? Erfaringer med video påcbs Bibliotek -Egenproduktion Samarbejde Hvad har vi lært? -Strategi-Praktisk udførelse Vores favoritvideoer

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk psykologi (IUP) Navn på universitet i udlandet: Institute of Education University of London Land: UK Periode: Fra:1 okt (29. sep)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Per Østergaard Jacobsen. Bedre bruger oplevelser med BIG DATA og effektiv styring!

Per Østergaard Jacobsen. Bedre bruger oplevelser med BIG DATA og effektiv styring! Per Østergaard Jacobsen Bedre bruger oplevelser med BIG DATA og effektiv styring! BIG DATA is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere