Generalforsamling i Novo Nordisk A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Novo Nordisk A/S"

Transkript

1 Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Scan QR-koden med din smartphone for at komme direkte til tilmeldingssiden

2 Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2015 Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 19. marts 2015 kl i Bella Center, indgang Vest, Center Boulevard 5, 2300 København S. Dagsorden 1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014 og niveauet for vederlaget for Godkendelse af vederlaget for Godkendelse af niveauet for vederlaget for Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. 5.1 Valg af formand. 5.2 Valg af næstformand. 5.3 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Forslag fra bestyrelsen: 7.1 Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital med nominelt kr. ved annullering af B- aktier. 7.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier. 7.3 Ændring af vedtægterne; udlodning af ekstraordinært udbytte. 7.4 Vedtagelse af reviderede aflønningsprincipper. 8. Eventuelt. Uddybelse af punkterne på dagsordenen Punkt 1: Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling. Punkt 2: Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2014 vedtages af den ordinære generalforsamling. Punkt 3.1: Bestyrelsen foreslår, at det faktiske vederlag til bestyrelsen for 2014 på kr. godkendes af generalforsamlingen. Der henvises til side 49 i årsrapporten for Det faktiske vederlag for 2014 svarer til det niveau, der blev godkendt af generalforsamlingen i 2014 for regnskabsåret Punkt 3.2: Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag for 2015 forøges med 20% i forhold til niveauet for regnskabsåret 2014 som godkendt af generalforsamlingen i Vederlaget til virksomhedens bestyrelse er ikke blevet justeret i fire år. På grundlag af oplysninger om niveauet i større danske virksomheder suppleret med oplysninger om niveauet i skandinaviske virksomheder og europæiske lægemiddelvirksomheder, som i størrelse og kompleksitet svarer til Novo Nordisk, foreslår bestyrelsen, at følgende justering af niveauet for vederlaget for 2015 godkendes på den ordinære generalforsamling: w Basisvederlaget skal være kr. (i stedet for kr.). w Formanden modtager 3,00 gange basisvederlaget. w Næstformanden modtager 2,00 gange basisvederlaget. w Formanden for revisionsudvalget modtager 1,00 gange basisvederlaget i tillæg til basisvederlaget. w Medlemmerne af revisionsudvalget modtager 0,50 gange basisvederlaget i tillæg til basisvederlaget. Side 2 Novo Nordisk generalforsamling 2015

3 w Formanden for nomineringsudvalget modtager 0,50 gange basisvederlaget i tillæg til basisvederlaget. w Medlemmerne af nomineringsudvalget modtager 0,25 gange basisvederlaget i tillæg til basisvederlaget. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et vederlagsudvalg i 2015 med henblik på at forbedre vederlagsprocessen for bestyrelsen og direktionen og at bistå med tilsynet af principperne for aflønning af bestyrelsesmedlemmer og koncerndirektører i Novo Nordisk A/S ( aflønningsprincipper ) og aflønningen af bestyrelsen og direktionen. Direktionen foreslår følgende vederlagsstruktur for et sådant vederlagsudvalg: w Formanden for vederlagsudvalget modtager 0,25 gange basisvederlaget i tillæg til basisvederlaget. w Medlemmerne af vederlagsudvalget modtager 0,125 gange basisvederlaget i tillæg til basisvederlaget. Herudover foreslår bestyrelsen, at de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er bosiddende i Danmark, er berettiget til at modtage følgende faste rejsegodtgørelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark: w euro pr. møde for bestyrelsesmedlemmer bosat i Europa w euro pr. møde for bestyrelsesmedlemmer bosat udenfor Europa. Udover ovennævnte vederlag betaler selskabet sociale sikringsydelser i EU som pålagt af udenlandske myndigheder i forhold til disse vederlag. Det faktiske vederlag til bestyrelsen for 2015 skal godkendes af den ordinære generalforsamling i Punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at udbyttet for 2014 er 5,00 kr. for hver Novo Nordisk A- eller B-aktie på 0,20 kr. Det er en stigning på 11% i forhold til det udbytte, der blev udloddet for regnskabsåret Der udbetales ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier. Punkt 5: Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i marts Punkt 5.1: Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af Göran Ando som formand for bestyrelsen. Punkt 5.2: Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af Jeppe Christiansen som næstformand for bestyrelsen. Punkt 5.3: Helge Lund og Hannu Ryöppönen søger ikke genvalg som medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Bruno Angelici, Liz Hewitt og Thomas Paul Koestler. Bestyrelsen foreslår valg for en etårig periode af Sylvie Grégoire, Eivind Kolding og Mary Szela. Bestyrelsen anbefaler valg af Sylvie Grégoire som medlem af bestyrelsen først og fremmest på grund af hendes omfattende viden om de lovgivningsmæssige forhold i både USA og EU, hvor hun har erfaring fra alle faser af et produkts livscyklus fra opdagelse, registrering og prælancering til styring af livscyklus, når produktet er på markedet. Derudover har Sylvie Grégoire viden om finansielle forhold fra bl.a. P&L-ansvar. Bestyrelsen anbefaler valg af Eivind Kolding som medlem af bestyrelsen først og fremmest på grund af hans omfattende ledelseserfaring fra store multinationale selskaber med hovedkontor i Danmark indenfor regulerede markeder samt hans betydelige viden om finansielle forhold. Eivind Kolding er desuden administrerende direktør for selskabets hovedaktionær, Novo A/S. Bestyrelsen anbefaler valg af Mary Szela som medlem af bestyrelsen først og fremmest på grund af hendes store forståelse af kliniske, lovgivningsmæssige og markedsføringsmæssige aspekter af lægemiddelindustrien i Nordamerika, hvor hun har både operationel og strategisk erfaring. Der henvises til appendiks 1 vedrørende en beskrivelse af de indstillede kandidaters kvalifikationer, herunder oplysninger om andre ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) og krævende or- Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 3

4 ganisatoriske hverv, som de foreslåede kandidater bestrider i danske og udenlandske virksomheder. Punkt 6: Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ( PwC ) genvælges som selskabets revisor. Bestyrelsen anbefaler genvalg af PwC som revisor på grund af deres store viden om lægemiddelindustrien og deres indgående kendskab til Novo Nordisk. Endvidere har PwC en global organisation, der yder værdifuld støtte til Novo Nordisks globale forretning. Punkt 7.1: Bestyrelsen foreslår, at selskabets B-aktiekapital nedsættes fra kr. til kr. ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne B-aktier, i alt nominelt kr. fordelt på B-aktier a 0,20 kr. Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr., fordelt på en A-aktiekapital på kr. og en B-aktiekapital på kr. Formålet med nedsættelsen af selskabets aktiekapital er udbetaling til aktionærerne ved, at selskabet tilbagekøber aktier i overensstemmelse med tidligere generalforsamlingsbemyndigelser til bestyrelsen. Såfremt forslaget godkendes, bliver selskabets beholdning af egne aktier nedsat med B-aktier a 0,20 kr. Disse B-aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt kr. til aktionærerne. Bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets B-aktiekapital fremsættes for at bevare en fleksibel kapitalstruktur. Vedtagelse af forslaget medfører følgende ændring af pkt. 3.1 i selskabets vedtægter, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse: 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. fordelt på en A-aktiekapital på kr. og en B-aktiekapital på kr. Punkt 7.2: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen får bemyndigelse til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier frem til næste ordinære generalforsamling i Selskabet anser det for god selskabsledelse og i overensstemmelse med selskabets strategi for aktietilbagekøbsprogrammer, at mandatet til at tilbagekøbe eksisterende aktier kun gælder for et begrænset beløb og regelmæssigt bekræftes af generalforsamlingen. Derfor foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt nominelt kr., svarende til 10% af aktiekapitalen, og med forbehold af en grænse på 10% af aktiekapitalen. Tilbagekøbet skal ske til en kurs, der svarer til den på tilbagekøbstidspunktet noterede aktiekurs med en afvigelse på op til 10% indtil den næste ordinære generalforsamling i Punkt 7.3: Bestyrelsen foreslår, at der indsættes et nyt pkt i vedtægterne, der angiver, at bestyrelsen bemyndiges til at udlodde ekstraordinært udbytte, med forbehold af de begrænsninger, der fremgår af selskabsloven. Formålet med denne bemyndigelse er at give bestyrelsen mulighed for at udlodde udbytte mere end én gang om året, f.eks. halvårligt. Det nye pkt får følgende ordlyd: Bestyrelsen er bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte. Punkt 7.4: Bestyrelsen foreslår, at de reviderede aflønningsprincipper godkendes af generalforsamlingen. Der er foretaget følgende ændringer i aflønningsprincipperne: w Et fast vederlag til medlemmer af det fremtidige vederlagsudvalg: Formanden for vederlagsudvalget modtager 0,25 gange basisvederlaget i tillæg til basis vederlaget. Medlemmerne af vederlagsudvalget modtager 0,125 gange basisvederlaget i tillæg til basisvederlaget. Hvis formanden for vederlagsudvalget også er formand for bestyrelsen, modtager han eller hun ikke noget ekstra vederlag. w Ændring af navnet NASDAQ OMX Copenhagen til Nasdaq Copenhagen. Side 4 Novo Nordisk generalforsamling 2015

5 w Præcisering i oversigtstabellen af, at medlemmer af koncerndirektionen modtager en mindre rejsegodt gørelse i lighed med andre danske medarbejdere. De reviderede aflønningsprincipper er vedhæftet som appendiks 2. Yderligere information Majoritetskrav Forslagene i dagsordenens punkt 7.1 og 7.3 kan kun tiltrædes, såfremt mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslagene, jf. vedtægternes pkt. 9.2 og 9.3. Alle andre forslag på dagsordenen kan besluttes ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt Aktiekapital Selskabets nuværende aktiekapital udgør kr., hvoraf kr. er A-aktier og kr. er B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på 0,01 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 0,01 kr. giver 1 stemme. Registreringsdato Registreringsdatoen er torsdag den 12. marts Deltagelse og stemmerettigheder En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen ved dagens udløb. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af det i ejerbogen noterede antal aktier samt eventuelle meddelelser, som selskabet har modtaget med henblik på registrering i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er betinget af, at aktionæren rettidigt har rekvireret et adgangskort. Rekvirering af adgangskort Adgang til den ordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren har rekvireret et adgangskort senest fredag den 13. marts 2015 ved dagens udløb. Adgangskort og stemmesedler til den ordinære generalforsamling kan rekvireres: w ved at returnere vedlagte rekvisition i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S w ved at kontakte VP Investor Services A/S pr. telefon , pr. eller pr. fax w via selskabets hjemmeside: novonordisk.com/agm eller VP Investor Services A/S: vp.dk/gf ved at benytte CPR-/CVR-nummer og postnummer eller VP-referencenummer. Adgangskort og stemmesedler sendes til den adresse, der er registreret på aktionærens depotkonto. Yderligere oplysninger kan findes på novonordisk.com/agm. Afgivelse af fuldmagt Fuldmagter skal være indsendt senest fredag den 13. marts 2015 ved dagens udløb. Afgivelse af stemmefuldmagt kan ske: w ved at returnere vedlagte fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand i vedlagte kuvert til VP Investor Services A/S w ved at downloade en fuldmagtsformular via novonordisk.com/agm, printe den ud, udfylde, underskrive og indsende den pr. fax til , pr. eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S w via selskabets hjemmeside: novonordisk.com/agm eller VP Investor Services A/S: vp.dk/gf ved at benytte en kompatibel elektronisk signatur, f.eks. et personligt VP-ID. Hvis der benyttes et dansk CPR-nummer, vil den digitale signatur, der benyttes til netbank via danske kreditinstitutter (NemID), typisk være kompatibel. Yderligere oplysninger kan findes på: novonordisk.com/agm. Fra aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, modtager bestyrelsen gerne en fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet til aktierne, for at blive bekendt med aktionærernes stillingtagen til dagsordenens forskellige punkter samt for at sikre, at quorumkravet overholdes. Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 5

6 I henhold til dansk lovgivning er en fuldmagt udstedt til bestyrelsen til generalforsamlingen kun gyldig, hvis den er skriftlig (eller afgivet via udvalgte it-systemer). Afgivelse af brevstemme Aktionærer kan brevstemme indtil senest onsdag den 18. marts 2015 ved dagens udløb: w ved at returnere vedlagte brevstemmeformular i udfyldt og underskrevet stand i vedlagte kuvert til VP Investor Services A/S w ved at downloade en brevstemmeformular via novonordisk.com/agm, printe den ud, udfylde, underskrive og indsende den pr. fax til , pr. eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S w via selskabets hjemmeside: novonordisk.com/agm eller VP Investor Services A/S: vp.dk/gf ved at følge den samme fremgangsmåde som den, der er beskrevet ovenfor under Afgivelse af fuldmagt. Elektronisk afstemning På den ordinære generalforsamling vil der blive benyttet elektronisk afstemning med en e-voter i forbindelse med specifikke punkter på dagsordenen. E-voteren giver mulighed for at gennemføre stemmeafgivning elektronisk og dermed hurtigere. E-voteren udleveres til de deltagende aktionærer ved indgangen. Dirigenten vil på generalforsamlingen give en kort introduktion til e-voteren inden første afstemning. Skriftlige spørgsmål Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabet om dagsordenen og dokumenter til brug for den ordinære generalforsamling. Skriftlige spørgsmål sendes til senest tirsdag den 17. marts Sprog Repræsentanter for selskabet samt dirigenten vil holde deres indlæg på engelsk. Aktionærerne kan vælge at tale dansk eller engelsk. Der vil under mødet være mulighed for simultantolkning fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk. Webcast Den ordinære generalforsamling vil blive sendt live som webcast i en dansk og engelsk version på selskabets hjemmeside novonordisk.com. Denne webcast vil også efter den ordinære generalforsamling være tilgængelig via selskabets hjemmeside. Webcast-optagelsen vil kun vise talerstolen. Der henvises til selskabets politik vedrørende personoplysninger, som findes på novonordisk.com under About Novo Nordisk a Corporate governance a Privacy Policy. Information på hjemmesiden Følgende oplysninger findes på novonordisk.com under About Novo Nordisk a Corporate governance a General meetings and Shareholders Meeting til og med datoen for den ordinære generalforsamling. w Indkaldelse til ordinær generalforsamling w Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse til den ordinære generalforsamling w Dokumenterne, som vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling, dvs. årsrapporten for 2014, de foreslåede reviderede aflønningsprincipper samt de foreslåede reviderede vedtægter w Dagsordenen og de fuldstændige forslag w Formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme. En kopi af ovennævnte dokumenter kan også rekvireres ved at kontakte selskabets hotline på tlf Udbytte Udbytte som godkendt på den ordinære generalforsamling vil blive udbetalt til aktionærerne via VP Securities A/S efter fradrag af eventuel udbytteskat. Yderligere oplysninger om udbytte findes på side 44 i årsrapporten for Aktionærmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl vil selskabet efter den ordinære generalforsamling afholde et informationsmøde for aktionærerne på dansk i Bella Center, indgang Vest, Center Boulevard 5, 2300 København S. Yderligere oplysninger om aktionærmødet findes på novonordisk.com/agm. Side 6 Novo Nordisk generalforsamling 2015

7 Transportmuligheder Man kan komme til Bella Center med bil, bus eller metro. Man kan benytte offentlig transport til at komme til den ordinære generalforsamling og aktionærmødet (bus 4A, 30 og 250S) eller med metroen i retning mod Vestamager til Bella Center Station. Bemærk venligst, at indgangen til generalforsamlingen er ved Bella Centers VEST Indgang, som ligger overfor metrostationen. Der er parkering udenfor Bella Center mod betaling. P5, P1 og P2 er de nærmeste parkeringspladser. Elektronisk kommunikation Det er muligt at modtage årsrapporter, årsskrifter, kvartalsnyt Share samt indkaldelser til generalforsamlinger og aktionærmøder elektronisk fra Novo Nordisk, hvis man registrerer sin adresse på InvestorPortalen: 1. Gå ind på novonordisk.com/investors 2. Klik på linket Novo Nordisk InvestorPortal-DK 3. Log på InvestorPortalen med VP-ID eller NemID 4. Indtast adresse under Min profil, og klik på Gem indstillinger 5. Vælg, hvilke publikationer der ønskes tilsendt. Med venlig hilsen Novo Nordisk A/S Bestyrelsen Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 7

8 Appendiks 1 Bestyrelseskandidater Generelle betragtninger Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år for en etårig periode og blev senest valgt på den ordinære generalforsamling i marts Valgperioden for hvert enkelt bestyrelsesmedlem udløber derfor på den ordinære generalforsamling i marts Novo Nordisk A/S bestyrelse søges sammensat af personer, som har en sådan indsigt og erfaring, at den samlede bestyrelse på bedst mulig vis kan varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser med behørig respekt for hensynet til virksomhedens øvrige interessenter. I processen med at identificere og vælge egnede kandidater til bestyrelsen tages der hensyn til de påkrævede kompetencer, resultatet af bestyrelsens selvevalueringsproces og behovet for at integrere ny ekspertise og diversitet. I 2013 etablerede bestyrelsen et nomineringsudvalg med det formål at forbedre processen til nominering af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger fire medlemmer til revisionsudvalget. Nomineringsudvalget bistår bestyrelsen med at føre tilsyn med a) bestyrelsens kompetenceprofil og sammensætning, b) nominering af medlemmer til bestyrelsen, c) nominering af medlemmer til bestyrelsesudvalg og d) andre opgaver. Uafhængighed I Anbefalinger for god selskabsledelse 2013 (opdateret i 2014) anbefales det, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Uafhængighed defineres i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse 2013 (opdateret i 2014). Tre af de nedenfor foreslåede kandidater, Göran Ando, Jeppe Christiansen og Eivind Kolding, anses ikke for at være uafhængige af selskabet, idet Göran Ando og Jeppe Christiansen har en bestyrelsespost i Novo A/S, og Eivind Kolding er administrerende direktør i Novo A/S. Såfremt alle foreslåede kandidater vælges til bestyrelsen, vil bestyrelsen leve op til kravet i Anbefalinger for god selskabsledelse 2013 (opdateret i 2014) om, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige. Med de foreslåede kandidater vil bestyrelsen endvidere kunne udpege medlemmer til revisionsudvalget, som opfylder uafhængighedskriterierne og kriterierne for regnskabseksperter fastsat af det amerikanske børstilsyn (SEC) samt uafhængighedskriterierne i henhold til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Nomineringsudvalget sikrer balance mellem fornyelse og kontinuitet, når kandidaterne nomineres. Bestyrelsen bidrager aktivt til at udvikle selskabet som en global lægemiddelvirksomhed og fører tilsyn med direktionens beslutninger og aktiviteter. Det er bestyrelsens vurdering, at bestyrelsens foreslåede sammensætning opfylder de af bestyrelsen fastsatte krav til bestyrelsens kompetencer og sammensætning. Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov. På selskabets hjemmeside: novonordisk.com findes der under About Novo Nordisk a Corporate governance a Board of Directors en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens kompetencekriterier. Side 8 Novo Nordisk generalforsamling 2015

9 De enkelte kandidater Göran Ando Bestyrelsesformand Formand for nomineringsudvalget Jeppe Christiansen Næstformand i bestyrelsen Ledelseshverv Bestyrelsesformand i Symphogen A/S. Født marts 1949 Mand, svensk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 2005 Senest genvalgt i 2014 Næstformand i 2006 Formand i 2013 Formand for nomineringsudvalget i 2013 Ikke uafhængig Bestyrelsesmedlem i Novo A/S, Molecular Partners AG, Schweiz, og RAND Health, USA. Chefrådgiver for Essex Woodlands Health Ventures Ltd., Storbritannien. Tidligere ansættelser Göran Ando var indtil 2004 administrerende direktør for Celltech Group plc, Storbritannien. Han kom til Celltech fra Pharmacia (nu Pfizer), USA, hvor han fra 1995 til 2003 var koncerndirektør og direktør for forskning og udvikling med yderligere ansvar for produktion, it, forretningsudvikling samt M&A (fusioner og virksomhedsovertagelser). Særlige kompetencer Medicinske kompetencer samt omfattende ledelseserfaring fra den internationale lægemiddelindustri Speciallæge i almen medicin, Linköpings Universitet, Sverige 1973 Medicinsk embedseksamen, Linköpings Universitet, Sverige Født november 1959 Mand, dansk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 2013 Senest genvalgt i 2014 Næstformand i 2013 Ikke uafhængig Ledelseshverv Administrerende direktør i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Næstformand i bestyrelsen for Haldor Topsøe A/S. Bestyrelsesmedlem i Novo A/S, KIRKBI A/S og Symphogen A/S. Tidligere ansættelser Jeppe Christiansen var administrerende direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond fra 2005 til Forinden var Jeppe Christiansen direktør i Danske Bank fra 1999 til 2004 med ansvar for aktieinvesteringer og erhvervskunder. Fra 1988 til 1999 arbejdede han for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, først som fondschef og senere som vicedirektør med ansvar for aktiehandel. Særlige kompetencer Omfattende erfaring fra finanssektoren, især i forbindelse med finansielle og kapitalmarkedsmæssige spørgsmål, samt indsigt i investorrelaterede anliggender Cand.polit., Københavns Universitet Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 9

10 De enkelte kandidater Bruno Angelici Bestyrelsesmedlem Medlem af nomineringsudvalget Sylvie Grégoire Bestyrelsesmedlem Født april 1947 Mand, fransk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 2011 Senest genvalgt i 2014 Medlem af nomineringsudvalget siden 2013 Uafhængig Født november 1961 Kvinde, canadisk og amerikansk statsborger Foreslået valgt som bestyrelsesmedlem Uafhængig Ledelseshverv Bestyrelsesformand for Vectura Group plc og bestyrelsesmedlem i Smiths Group plc, begge i Storbritannien. Bestyrelsesmedlem i Wolters Kluwer, Holland. Medlem af Global Advisory Board i Takeda Pharmaceutical Company Limited, Japan. Tidligere ansættelser Bruno Angelici var koncerndirektør i AstraZeneca med P&L-ansvar for Europa, Japan, Asien og Stillehavsområdet, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika fra 2001 til I 1998 blev Bruno Angelici udnævnt til direktør for Zeneca, Japan, og var ansvarlig for den vellykkede fusion af Astra og Zeneca i Japan. I 1989 direktør for Zeneca, Frankrig, efter at han kom fra Baxter International, hvor han beklædte en række forskellige ledende stillinger i perioden fra 1978 til Særlige kompetencer Omfattende global erfaring fra to virksomheder indenfor lægemidler og medicinsk udstyr samt indgående viden om strategi, salg, marketing og selskabsledelse i større virksomheder AMP, Harvard Business School, USA 1978 MBA, Kellogg School of Management, NorthWestern University, USA 1973 Juridisk embedseksamen, Universitetet i Reims, Frankrig 1971 BA i Business Administration, Ecole Superieure de Commerce Reims, Frankrig Ledelseshverv Medlem af bestyrelsen i Galenica AG, Schweiz. Formand for det strategiske udvalg i Tarix Orphan LLC, USA. Rådgiver for finans- og bioteksektoren. Tidligere ansættelser Sylvie Grégoire er tidligere direktør i Human Genetic Therapies Shire PLC, USA og Schweiz ( ). Forinden var hun arbejdende bestyrelsesformand for IDM Pharma Inc., USA, ( ) samt administrerende direktør for GlycoFi, Inc., USA ( ). Fra 1995 til 2003 beklædte Sylvie Grégoire en række forskellige ledende stillinger i Biogen, Inc., i Frankrig og USA, senest som direktør for Technical Operations. Forinden var Sylvie Grégoire i otte år ansat hos Merck and Co., afdelingen for klinisk forskning og regulatory affairs i Canada, USA og Belgien. Særlige kompetencer Stor viden om de lovgivningsmæssige forhold i både USA og EU, hvor hun har erfaring fra alle faser af et produkts livscyklus fra opdagelse, registrering og prælancering til styring af livscyklus, når produktet er på markedet. Derudover har Sylvie Grégoire viden om finansielle forhold fra bl.a. P&L-ansvar Doktor i farmaci, State University of NY, Buffalo, USA 1984 BA, farmaci, Laval University, Canada 1980 Afsluttet Science College, Seminaire de Sherbrooke, Canada Side 10 Novo Nordisk generalforsamling 2015

11 De enkelte kandidater Liz Hewitt Bestyrelsesmedlem Medlem af revisionsudvalget Medlem af nomineringsudvalget Thomas Paul Koestler Bestyrelsesmedlem Født november 1956 Kvinde, britisk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 2012 Senest genvalgt i 2014 Medlem af revisionsudvalget siden 2012 Medlem af nomineringsudvalget siden 2013 Uafhængig Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Savills plc og Melrose Industries plc, begge i Storbritannien. Eksternt medlem af revisionsudvalget i det britiske overhus. Tidligere ansættelser Liz Hewitt var fra 2004 til 2011 koncerndirektør for Corporate Affairs i Smith & Nephew plc, Storbritannien, og deltog på ledelsesniveau i alle aspekter af forretningen, herunder som medlem af risikoudvalget. Før det var hun fra 1986 til 2004 ansat i 3i Group plc, Storbritannien, hvor hun varetog en lang række funktioner fra investering og syndikering af private equity-transaktioner til ledelse af det interne konsulentteam og siden leder af Corporate Affairs, hvor hun var medlem af risikoudvalget og trustforvalter for den velgørende fond 3i Charitable Foundation. Særlige kompetencer Omfattende erfaring indenfor medicinsk udstyr, betydelig viden om finansielle forhold samt indsigt i, hvordan store internationale virksomheder arbejder. Revisionsudvalg Liz Hewitt er udpeget som regnskabsekspert i henhold til både dansk og amerikansk lovgivning. Liz Hewitt anses for at være uafhængigt medlem af revisionsudvalget som defineret af det amerikanske børstilsyn (SEC) og anses for at være et uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder Autoriseret revisor (FCA) 1977 BSc (Econ Hons), University College London, Storbritannien Født juni 1951 Mand, amerikansk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 2011 Senest genvalgt i 2014 Uafhængig Ledelseshverv Medlem af koncerndirektionen i Vatera Holdings LLC, USA. Bestyrelsesformand for Melinta Therapeutics Inc., USA. Bestyrelsesmedlem i Momenta Pharmaceuticals Inc., ImmusanT Inc. og Arisaph Pharmaceuticals Inc., alle i USA. Tidligere ansættelser Thomas Paul Koestler var fra 2003 til 2009 koncerndirektør og fra 2006 administrerende direktør for Schering- Plough Research Institute, USA. Før sin tiltrædelse i Schering-Plough Research Institute var han fra 2001 direktør og globalt ansvarlig for Regulatory Affairs i Pharmacia Corporation, USA. Fra 1996 til 2001 var Thomas Paul Koestler funktionschef og senere direktør for Novartis Pharmaceuticals indenfor området Regulatory Affairs. Fra 1982 til 1996 beklædte Thomas Paul Koestler en række forskellige ledende stillinger indenfor Regulatory Affairs og Clinical Safety i Sandoz Pharmaceutical Corporation, Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb og Smith Kline French Labs, alle i USA. Særlige kompetencer Omfattende viden indenfor forskning og udvikling såvel generelt som indenfor det regulatoriske område. Betydelig viden om lægemiddelindustrien generelt og om, hvordan store internationale virksomheder arbejder. Endvidere viden om det amerikanske marked Ph.d. i medicin og patologi, Roswell Park Memorial Institute, USA 1975 BSc i biologi, Daemen College, USA Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 11

12 De enkelte kandidater Eivind Kolding Bestyrelsesmedlem Mary Szela Bestyrelsesmedlem Født november 1959 Mand, dansk statsborger Foreslået valgt som bestyrelsesmedlem Ikke uafhængig Født maj 1963 Kvinde, amerikansk statsborger Foreslået valgt som bestyrelsesmedlem Uafhængig Ledelseshverv Administrerende direktør for Novo A/S. Tidligere ansættelser Eivind Kolding var ordførende direktør i Danske Bank fra 2012 til Forinden var han 22 år i A.P. Møller-Mærskkoncernen, hvor han beklædte stillinger som partner og administrerende direktør for Maersk Line fra 2006 til 2011, økonomichef i A.P. Møller-Mærsk-koncernen fra 1998 til 2006, administrerende direktør i Maersk Hong Kong Ltd. fra 1996 til 1998 og leder af direktionssekretariatet fra 1991 til Særlige kompetencer Omfattende ledelseserfaring fra store multinationale selskaber med hovedkontor i Danmark indenfor regulerede markeder samt betydelig viden om finansielle forhold Advanced Management-program, Wharton Business School, USA 1983 Juridisk embedseksamen, Københavns Universitet Ledelseshverv Administrerende direktør for Melinta Therapeutics Inc., USA. Bestyrelsesmedlem i Coherus Biosciences, Inc., Melinta Therapeutics, Inc., Receptos Pharmaceuticals, Inc. og Suneva Medical, Inc., alle i USA. Tidligere ansættelser Fra 1987 til 2012 beklædte Mary Szela en række forskellige ledelsesstillinger i Abbott Laboratories, Inc., USA, senest som direktør for global strategic marketing & services. Fra 2008 til 2010 var hun direktør for U.S. Pharmaceuticals og fra 2002 til 2008 direktør for U.S. Commercial Operations. Inden 2001 havde hun forskellige ledelsesstillinger i Abbott Hospital Products Division. Særlige kompetencer Stor forståelse af kliniske, regulatoriske og markedsføringsmæssige aspekter af lægemiddelindustrien i Nordamerika, hvor hun har både operationel og strategisk erfaring MBA, University of Illinois, Chicago, USA 1985 BS i sygepleje, University of Illinois, Chicago, USA Side 12 Novo Nordisk generalforsamling 2015

13 Medarbejderrepræsentanter Liselotte Hyveled Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Født januar 1966 Kvinde, dansk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 2014 Søren Thuesen Pedersen Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Medlem af nomineringsudvalget Født december 1964 Mand, dansk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 2006 Senest genvalgt i 2014 Medlem af nomineringsudvalget siden 2014 Nuværende stilling Projektchef for Novo Nordisks udviklingsprojekter indenfor måltidsinsuliner: hurtigerevirkende insulin aspart og Prandial BioEdge i Insulin & Devices i Global Development Cand.scient., Københavns Universitet 2011 Master of Medical Business Strategies, Copenhagen Business School Nuværende stilling External Affairs director i Quality Intelligence. Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i HOFOR A/S, HOFOR Forsyning Holding PS, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Forsyning A/S Kemiingeniør, Danmarks Ingeniørakademi Anne Marie Kverneland Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Født juli 1956 Kvinde, dansk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 2000 Senest genvalgt i 2014 Stig Strøbæk Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Medlem af revisionsudvalget Født januar 1964 Mand, dansk statsborger Valgt første gang til bestyrelsen i 1998 Senest genvalgt i 2014 Medlem af revisionsudvalget siden 2013 Nuværende stilling Laborant og for tiden fuldtidstillidsrepræsentant. Ledelseshverv Bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk Fonden Bioanalytiker, Rigshospitalet Nuværende stilling Elektriker og for tiden fuldtidstillidsrepræsentant Elektriker 2003 Diplom i videreuddannelse for bestyrelsesmedlemmer, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 13

14 Appendiks 2 Principper for aflønning af bestyrelse og direktion i Novo Nordisk A/S ( Aflønningsprincipper ) 1,2 Aflønningsprincipperne har til formål at tiltrække, fastholde og motivere bestyrelsen og koncerndirektionen. Aflønningens sammensætning skal sikre, at koncerndirektørernes interesser er sammenfaldende med aktionærernes. 1. Bestyrelsen 1.1 Proces Bestyrelsen gennemgår én gang årligt bestyrelsens vederlag på grundlag af anbefalinger fra formandskabet. Ved udarbejdelse af formandskabets anbefaling sammenholdes bestyrelsens vederlag med det pågældende niveau i danske og andre nordiske virksomheder samt europæiske lægemiddelvirksomheder, som i størrelse, kompleksitet og markedsværdi svarer til Novo Nordisk. Aflønningen af bestyrelsen for det sidste år og niveauet for det nuværende år godkendes af den ordinære generalforsamling som et separat punkt på dagsordenen. 1.2 Størrelse Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast årligt vederlag. Bestyrelsesmedlemmerne modtager et fast beløb (basisvederlag), mens formandskabet får et multiplum heraf: Formanden modtager 3 gange basisvederlaget og næstformanden 2 gange basisvederlaget. Arbejde i revisionsudvalget giver medlemmerne ret til yderligere aflønning: Formanden for revisionsudvalget modtager 1 gange basisvederlaget, og de øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager 0,5 gange basisvederlaget. Arbejde i nomineringsudvalget giver medlemmerne ret til yderligere aflønning: Formanden for nomineringsudvalget modtager 0,5 gange basisvederlaget, og de øvrige medlemmer af nomineringsudvalget modtager 0,25 gange basisvederlaget. Hvis formanden for nomineringsudvalget også er formand for bestyrelsen, modtager han eller hun ikke noget ekstra vederlag. Arbejde i vederlagsudvalget giver medlemmerne ret til yderligere aflønning: Formanden for vederlagsudvalget modtager 0,25 gange basisvederlaget, og de øvrige medlemmer af vederlagsudvalget modtager 0,125 gange basisvederlaget. Hvis formanden for vederlagsudvalget også er formand for bestyrelsen, modtager han eller hun ikke noget ekstra vederlag. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan påtage sig specifikke ad hoc-opgaver, der ligger ud over bestyrelsens normale opgaver. I hvert enkelt tilfælde fastsætter bestyrelsen et fast vederlag (f.eks. per diem) for det arbejde, som udføres i forbindelse med sådanne opgaver. Det faste vederlag vil fremgå af årsrapporten. 1.3 Sociale sikringsydelser Ud over det faste vederlag betaler Novo Nordisk bidrag til sociale sikringsydelser i EU som pålagt af udenlandske myndigheder vedrørende det faste vederlag. 1.4 Rejsegodtgørelse Alle bestyrelsesmedlemmer, som ikke har bopæl i Danmark, modtager en fast rejsegodtgørelse, når de deltager i bestyrelsesmøder i Danmark. Der udbetales ikke rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med bestyrelsesmøder uden for Danmark. Rejsegodtgørelsen vil fremgå af årsrapporten. 1.5 Udgifter Udgifter, f.eks. til rejse og ophold, i forbindelse med bestyrelsesmøder samt relevant uddannelse, refunderes. 1 Benævnt vederlagspolitik i afsnit 4 i Anbefalinger for god selskabsledelse fastlagt af Nasdaq Copenhagen. 2 Disse principper omfatter generelle retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning, jf. 139 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). Side 14 Novo Nordisk generalforsamling 2015

15 1.6 Incitamentsordninger Bestyrelsesmedlemmerne får ikke tilbudt aktieoptioner, tegningsrettigheder eller deltagelse i andre incitamentsordninger. 2. Koncerndirektion Koncerndirektionen omfatter alle koncerndirektører, der er registreret som koncerndirektører i Erhvervsstyrelsen. 2.1 Proces Formandskabet fremsætter forslag om koncerndirektørernes aflønning, som derefter skal godkendes af bestyrelsen. 2.2 Størrelse og sammensætning Koncerndirektørernes aflønning sammenholdes én gang årligt med det pågældende niveau i danske og andre nordiske selskaber samt europæiske lægemiddelvirksomheder, som i størrelse, kompleksitet og markedsværdi svarer til Novo Nordisk. For at sikre sammenlignelighed vurderes ledende stillinger efter et internationalt evalueringssystem, der bl.a. omfatter og afspejler udviklingen i virksomhedens størrelse på basis af indtjening og antal medarbejdere. Niveauet for den faste grundløn vurderes i forhold til medianen for markedets benchmark, og den samlede aflønning vurderes i forhold til den øvre kvartil for Danmark. Aflønningen består af en fast grundløn, en kontantbaseret incitamentsordning, en langsigtet aktiebaseret incitamentsordning, et pensionsbidrag og andre ydelser. Aflønningen til koncerndirektører, udstationeret i udlandet på Novo Nordisks foranledning, sker på basis af det gældende lønniveau i Danmark, herunder ret til pension. Der udbetales desuden et ekstra udstationeringstillæg i udstationeringsperioden. Grundlønnen er valgt for at tiltrække og fastholde koncerndirektører med de faglige og personlige kompetencer, der kræves for at skabe virksomhedens resultater. Den kortsigtede incitamentsordning (STIP) har til formål at skabe et incitament for den enkelte koncerndirektør til at skabe individuelle resultater indenfor sit funktionsområde og at sikre, at kortsigtede mål opfyldes i overensstemmelse med virksomhedens behov. Den langsigtede incitamentsordning (LTIP) har til formål at fremme koncerndirektionens samlede indsats og sikre, at koncerndirektørernes interesser er sammenfaldende med aktionærernes. Endvidere sikrer den, at der er balance mellem kortsigtede resultater og langsigtede visioner. Der betales pensionsbidrag for at give koncerndirektørerne mulighed for at spare op til pension. Der tillægges andre ydelser for at sikre, at den samlede aflønning er konkurrencedygtig og i overensstemmelse med lokal praksis. 2.3 Størrelsen af de enkelte komponenter Den faste grundløn udgør ca. 25% til 50% af aflønningens samlede størrelse. Intervallet angiver afstanden mellem maksimal resultatopnåelse og fuld resultatopnåelse. I tillæg til grundlønnen kan koncerndirektørerne opnå en incitamentsbaseret aflønning, som består af 1) en kortsigtet incitamentsordning og 2) en langsigtet incitamentsordning. Den kortsigtede incitamentsordning kan højst give et årligt udbytte svarende til 12 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. Den langsigtede incitamentsordning kan medføre en maksimal årlig tildeling svarende til 12 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. Det Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 15

16 samlede maksimumsbeløb, der således kan gives som incitament for et givet år, svarer til 24 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. Opdelingen mellem fast grundløn og resultatløn har til formål at medføre, at en rimelig andel af lønnen knyttes til resultater, samtidig med at sunde forretningsmæssige beslutninger fremmes for at realisere virksomhedens vision. Endvidere vurderes balancen mellem komponenterne i det store og hele at være i overensstemmelse med markedspraksis for de virksomheder, der sammenholdes med. 2.4 Incitamentsordninger Kortsigtet incitamentsordning (STIP) Den kortsigtede incitamentsordning består af en kontant bonus, der afhænger af opfyldelsen af en række foruddefinerede funktionsbestemte og individuelle forretningsmål for hvert medlem af koncerndirektionen. Målene for den administrerende direktør fastsættes af bestyrelsesformanden, mens målene for koncerndirektørerne fastsættes af den administrerende direktør. Bestyrelsesformanden bedømmer, i hvilket omfang hvert enkelt medlem af koncerndirektionen har opfyldt sine mål, og en eventuel kontant bonus for et givet regnskabsår udbetales i begyndelsen af det følgende regnskabsår. Den kortsigtede incitamentsordning for hvert deltagende medlem kan ikke overstige et beløb svarende til 12 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag pr. år. Beregningen for den eventuelle kortsigtede incitamentsordning er typisk baseret på decemberlønnen. Den kortsigtede incitamentsordning er under forbehold af et krav om tilbagebetaling ( claw-back ) fra Novo Nordisks side, hvis vederlaget er blevet udbetalt på grundlag af oplysninger, som viser sig at være indlysende forkerte som følge af grov uagtsomhed eller grov forsømmelse fra koncerndirektørens side. Vederlaget ifølge den kortsigtede incitamentsordning kan kræves tilbagebetalt op til 12 måneder efter udbetaling af den kontante bonus Langsigtet incitamentsordning (LTIP) Hvert år i januar beslutter bestyrelsen, om der skal etableres en langsigtet incitamentsordning for det pågældende kalenderår. Den langsigtede incitamentsordning er baseret på en årlig beregning af økonomisk værdiskabelse (shareholder value) sammenholdt med den forventede præstation for året. I overensstemmelse med Novo Nordisks langsigtede finansielle mål baseres beregningen af værdiskabelsen på rapporteret resultat af primær drift efter skat reduceret med et vægtet kapitalafkastkrav (WACC) af den gennemsnitlige investerede kapital. En andel af den beregnede værdiskabelse overføres til en fælles pulje for koncerndirektionen og de øvrige direktører. Alle koncerndirektører og alle øvrige direktører udgør tilsammen Senior Management Board. For medlemmer af koncerndirektionen giver den fælles pulje en årlig maksimumtildeling pr. deltager svarende til 12 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. Den fælles pulje kan efter bestyrelsens skøn reduceres som følge af en præstation, der er lavere end forventet, for væsentlige forsknings- og udviklingsprojekter og udvalgte bæredygtighedsprojekter. Målene for de ikke-finansielle resultater i relation til bæredygtighed samt forsknings- og udviklingsprojekter kan omfatte opfyldelse af visse milepæle indenfor fastlagte tidsrammer. Når den fælles pulje er godkendt af bestyrelsen, konverteres det samlede kontante beløb til Novo Nordisk A/S B-aktier til markedskurs. Markedskursen beregnes som den gennemsnitlige handelskurs for Novo Nordisk A/S B-aktier på Side 16 Novo Nordisk generalforsamling 2015

17 Nasdaq Copenhagen i den åbne handelsperiode, der følger efter offentliggørelsen af årsregnskabet for året før bonusåret, dvs. i den åbne handelsperiode, der følger umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse af ordningen. Aktierne i den fælles pulje tildeles deltagerne på pro rata-basis alt efter deres grundløn pr. 1. april i et givet år. Aktierne i den fælles pulje for et givet år vil være bundet i tre år, før de overføres til deltagerne, herunder koncerndirektionen. Såfremt en deltager fratræder sin stilling i bindingsperioden, forbliver aktierne i den fælles pulje til gavn for de øvrige deltagere. I bindingsperioden kan bestyrelsen fjerne aktier fra den fælles pulje, hvis værdiskabelsen i en sådan bindingsperiode viser sig at blive lavere end forventet, f.eks. hvis overskuddet ligger under en forudfastsat grænse i forhold til budgettet for et givet år. I bindingsperioden ændrer markedsværdien af den fælles pulje sig afhængigt af kursudviklingen i Novo Nordisks B- aktier, og de deltagende medlemmers interesser, herunder koncerndirektionens, er således sammenfaldende med aktionærernes interesser. Der udbetales ikke udbytte af aktierne i bonuspuljen i bindingsperioden, og aktierne forvaltes som en del af Novo Nordisks beholdning af egne aktier. Novo Nordisk afdækker løbende sine forpligtelser i henhold til langsigtede incitamentsordninger gennem beholdningen af egne aktier. Den langsigtede incitamentsordning er under forbehold af et krav om tilbagebetaling ( claw-back ) fra Novo Nordisks side, hvis vederlaget er blevet udbetalt på grundlag af oplysninger, som viser sig at være indlysende forkerte som følge af grov uagtsomhed eller grov forsømmelse fra en deltagers side. Vederlag vedrørende den langsigtede incitamentsordning kan kræves tilbagebetalt op til 12 måneder efter frigivelse af aktierne til deltagerne (dvs. fire år efter tildeling). 2.5 Pension Pensionsbidraget udgør mellem 25% og 30% af den faste grundløn, inkl. bonus. 2.6 Andre ydelser Koncerndirektørerne modtager ikke-monetære ydelser såsom firmabil, telefon og lign. Ydelser af denne art godkendes af bestyrelsen ved uddelegering af beføjelser til formandskabet. Formandskabet informerer bestyrelsen om processen og resultatet heraf. Endvidere kan koncerndirektørerne deltage i de almindelige ordninger, der tilbydes Novo Nordisks medarbejdere, f.eks. medarbejderaktieordninger. 2.7 Opsigelse af ansættelsesforholdet Novo Nordisk kan opsige ansættelsesforholdet over for koncerndirektørerne med 12 måneders varsel, ligesom koncerndirektører kan opsige deres stilling i Novo Nordisk med seks måneders varsel. 2.8 Fratrædelsesgodtgørelse Ud over opsigelsesperioden er koncerndirektørerne i tilfælde af opsigelse fra Novo Nordisks eller egen side på grund af fusion, opkøb eller overtagelse af Novo Nordisk berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 24 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. Ved opsigelse fra Novo Nordisks side af andre årsager er fratrædelsesgodtgørelsen tre måneders fast grundløn plus pensionsbidrag pr. ansættelsesår som koncerndirektør og under hensyntagen til det tidligere ansættelsesforløb dog under ingen omstændigheder under 12 og ikke over 24 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 17

18 Hvad angår fratrædelsesgodtgørelse, overstiger de ansættelseskontrakter, der er indgået før 2008, 24 månedersgrænsen ovenfor. Fratrædelsesgodtgørelsen til de enkelte koncerndirektører i henhold til de kontrakter, der er indgået før 2008, vil dog ikke overstige 36 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. 3. Oversigt Tabellen nedenfor giver et overblik over aflønningen af bestyrelsen og koncerndirektionen: Bestyrelse Koncerndirektion Fast vederlag/grundløn Ja Ja Vederlag for udvalgsarbejde Ja Nej Vederlag for ad hoc-opgaver Kortsigtet incitamentsordning (STIP) Langsigtet incitamentsordning (LTIP) Pension Rejsegodtgørelse og andre udgifter Andre ydelser Fratrædelsesgodtgørelse Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Op til 12 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag pr. år Op til 12 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag pr. år 25 30% af den faste grundløn, STIP og LTIP Koncerndirektionen modtager en mindre rejsegodtgørelse i lighed med andre danske medarbejdere I henhold til bestyrelsens godkendelse ved uddelegering af beføjelser til formandskabet Baseret på ansættelsesperiode, måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. For ansættelseskontrakter, der er indgået før 2008, vil beløbet dog være måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. Aflønningsprincipperne er oversat fra den engelske sprogversion som har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser. Side 18 Novo Nordisk generalforsamling 2015

19 Noter: Novo Nordisk generalforsamling 2015 side 19

20 Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd novonordisk.com Hotline: Layout and production: Corporate Communications. Printed: Bording PRO A/S, Denmark

Indkaldelse til generalforsamlingen, inklusive appendiks 1: Bestyrelseskandidater og appendiks 2: Reviderede aflønningsprincipper, er vedlagt.

Indkaldelse til generalforsamlingen, inklusive appendiks 1: Bestyrelseskandidater og appendiks 2: Reviderede aflønningsprincipper, er vedlagt. 2015-02-20 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 19. MARTS 2015 Den ordinære generalforsamling i Novo Nordisk A/S afholdes: torsdag den 19. marts 2015

Læs mere

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Scan QR-koden med din smartphone for at komme direkte til tilmeldingssiden Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2016 Den ordinære generalforsamling afholdes fredag

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Denmark tel:+45 7024 4242 www.nnit.com CVR-nummer: 21 09 31 06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 27. november 2012 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 27. november 2012 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S. på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S. på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Selskabsmeddelelse 2012-02-23 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S 1. Ordinær generalforsamling den 21. marts 2012 Den ordinære generalforsamling i Novo Nordisk A/S afholdes: onsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 på TOLDBODEN, Nordre

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge Allé

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Scan QR-koden med din smartphone for at komme direkte til tilmeldingssiden Til Novo Nordisk A/S' aktionærer Februar 2017 Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling Dagsorden: tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Til aktionærerne i Flügger A/S. 22. juli 2015

Til aktionærerne i Flügger A/S. 22. juli 2015 Til aktionærerne i Flügger A/S 22. juli 2015 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 19. august 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag, 25. oktober 2011, kl. 16.30 på selskabets kontor Banemarksvej 58 2605

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2013

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2013 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2013 mandag den 29. april 2013, kl. 16.00 i Dalumhallerne, Mejerivej

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 18. marts 2011 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S mandag den 27. marts 2017 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S mandag den 27. marts 2017 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Aktionærsekretariatet Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail:sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR-nr.: 26 04 17 16 3. marts

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere