FONDSBØRSMEDDELELSE NR marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013"

Transkript

1 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon: Telefax: Bank: Danske Bank CVR.Nr: FONDSBØRSMEDDELELSE NR marts 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: Tirsdag, den 23. april 2013, kl hos Comendo A/S, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup. Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Indkomne forslag Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Årets resultat udgør DKK Bestyrelsen foreslår, at DKK af Selskabets frie reserver udloddes som udbytte til Selskabets aktionærer. Der foreslås således udloddet DKK 0,10 pr. aktie a nominelt DKK 1. Ad 4. Indkomne forslag 4.1 Forslag fra bestyrelsen 4.1 a) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i perioden frem til næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte på op til 0,15 kr. pr. aktie a nominelt DKK 1 i den udstrækning hensynet til selskabets likvide beredskab tillader dette. 4.1 b) Forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital Bestyrelsen stiller forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved annullering af Selskabets beholdning af egne aktier på generalforsamlingstidspunktet. Selskabet har i perioden 15. januar 26. marts 2013 erhvervet nominelt DKK aktier gennem det aktietilbagekøbsprogram, der blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 159 af 15. januar Selskabet agter at

2 foretage yderligere opkøb i perioden frem til dagen for den ordinære generalforsamling inden for de rammer, der blev meddelt i selskabsmeddelelse nr Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital på DKK nedsættes med mindst nominelt DKK og højst nominelt DKK Bestyrelsen vil umiddelbart forud for generalforsamlingen præcisere forslaget, således at kapitalnedsættelsen svarer til Selskabets beholdning af egne aktier på dagen for generalforsamlingens afholdelse. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 100 ved annullering af Selskabets beholdning af egne aktier, jf. selskabslovens 188, stk. 1, nr. 2. Efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil 3.1 i Selskabets vedtægter skulle ændres til: Selskabets aktiekapital udgør DKK [ ] fordelt på aktier a DKK 1. Det endelige beløb afhænger af størrelsen på den foreslåede kapitalnedsættelse. 4.1 c) Øvrige vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner og til at gennemføre den dertilhørende kapitalforhøjelse i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne i vedtægternes 5.4 slettes, idet den er udløbet. Bestyrelsen foreslår, at henvisninger i vedtægterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Styrelsen ændres til Erhvervsstyrelsen. 4.1 d) Bemyndigelse til dirigenten Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 4.2 Forslag fra en aktionær Selskabet har fra aktionær Jens Kristian Jepsen modtaget følgende forslag: 4.2 a) Forslag om salg af den tilbageværende aktivitet År 2012 blev endnu et år med samlet tilbagegang for Comendo A/S således blev EBITDA fremgangen total udraderet af et egenkapitaltab i niveau vejledende 28 mio. kr. i forbindelse med frasalg af Comendo Network A/S og Comendo Telecom A/S. Jeg henviser til fondsbørsmeddelelse nr. 150 note 6 samt fondsbørsmeddelelse nr Jeg fraråder tilkøb af ny virksomhedsaktivitet idet Comendo A/S gennem tiden som børsnoteret virksomhed igen og igen har leveret dårlige resultater med gentagne tab af egenkapital. Det er min forventning, at den tilbageværende aktivitet i Comendo A/S vil kunne frasælges til en værdi der overstiger bogført værdi. Aktionær Jens Kristian Jepsen stiller forslag om, at den tilbageværende aktivitet i Comendo A/S udbydes til salg. Bestyrelsen henviser til tidligere udsendt selskabsmeddelelse nummer 158. Bestyrelsen ønsker at realisere potentialet i Security forretningen i samarbejde med ny finansiel investor. Af den årsag anbefaler bestyrelsen ikke at forslaget vedtages. Bestyrelsen vil redegøre nærmere herfor på generalforsamlingen. 4.2 b) Forslag om bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte Aktionær Jens Kristian Jepsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte. Bestyrelsen anbefaler, at der træffes beslutning herom under pkt. 4.1 a). Af den årsag anbefaler bestyrelsen ikke at nærværende forslag vedtages.

3 Ad 5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsens honorar for 2013 i lighed med sidste år fastsættes til følgende: Bestyrelsesformand årligt DKK Øvrige bestyrelsesmedlemmer årligt DKK Honoraret udbetales kvartalsvis med tilbagevirkende kraft. Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer Michael Dickerson, Troels Tuxen og Torben Aagaard er på valg. Den samlede 3-mands bestyrelse genopstiller. Oplysning om de opstillede kandidaters kompetencer og ledelseshverv findes på side i årsrapporten for Ad 7. Valg af revisor Selskabets revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er på valg og genopstiller. Bestyrelsen indstiller, at revisor genvælges.

4 ***** Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2-3, 4.1 a), 4.1 d), 4.2 og 5-7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes 7.11 og selskabslovens 105. Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4.1 b)-c) stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes 7.11 og selskabslovens 106, stk. 1. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagtsblanketten og selskabets årsrapport 2012 i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelig på selskabets hjemmeside, Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til brug for beslutningen. Spørgsmål skal sendes til Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier á DKK 1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme. Aktionærer, der senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. fredag den 19. april 2013 kl , har anmodet om adgangskort og i den forbindelse har godtgjort sin egenskab af aktionær, har ret til at deltage på generalforsamlingen. En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. tirsdag den 16. april 2013 kl , jf. 7.7 i selskabets vedtægter. Aktionærer, fuldmægtige og eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort kan ske som følger: På selskabets aktionærportal og på hjemmeside Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanket pr. brev til Comendo A/S, att. Christian Laustrup, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup. Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, det vil sige, senest den 19. april 2013 kl har anmodet om adgangskort. Adgangskortet udstedes til den, der ifølge ejerbogen (aktiebogen) er noteret som aktionær samt meddelelse om ejerforhold, som Selskabet og/eller Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen eller afgive brevstemme. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på ved brug af brugeradgang og kode eller ved fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket, som kan printes fra Underskrevet og dateret fuldmagtsblanket/brevstemme-blanket skal sendes pr. brev til Comendo A/S, att.: Christian Laustrup, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup eller telefaxes på Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest den 19. april 2013 kl Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 22. april 2013 kl København, den 27. marts 2013 Bestyrelsen

5 Yderligere oplysninger: Michael Dickerson, Bestyrelsesformand Comendo A/S Telefon Gert Rieder CEO, Comendo A/S Telefon Se også: Som pionerer inden for cloud-baseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt større del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen.

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet')

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) (Selskabet') VEDTÆGTER for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet') Marts 2014 10 ~lavn 1.1 5elskabefs navn er COW1 Holding ØS. 2. F~~r~~9 2.1 Selsk~befis formål er at drive holding-virl~somhed ; herunder

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere