Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Novo Nordisk A/S"

Transkript

1 Vedtægter for Novo Nordisk A/S

2 Indholdsfortegnelse 1. Navn Formål Aktiekapital Aktier og ejerbog Forhøjelse af aktiekapitalen Generalforsamlingen, afholdelsessted og -tid samt indkaldelse Dagsorden for generalforsamlingen, dirigent og protokol Møderet og stemmeret på generalforsamlingen Beslutninger på generalforsamlingen, stemmeflertal og quorum Bestyrelse Direktion Sprog Tegningsregel Aflønningsprincipper Elektronisk kommunikation Revision Regnskabsår og årsrapport Udbytte Opløsning af selskabet...10 Side 2 Vedtægter for Novo Nordisk A/S, 22. april 2015

3 Vedtægter for Novo Nordisk A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Novo Nordisk A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: w w w w Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium A/S 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at forske i, udvikle, producere og markedsføre farmaceutiske, medicinske og tekniske produkter og ydelser samt anden dertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet tilstræber at drive sin virksomhed på økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig vis. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr hvoraf kr er A-aktier og kr er B-aktier. 3.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier a kr. 0,01 eller multipla heraf. 3.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4. Aktier og ejerbog 4.1 A-aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der kan udstedes aktiebreve for A-aktierne. B-aktierne udstedes gennem en værdipapircentral og udstedes til ihændehaveren og kan på begæring noteres på navn i selskabets ejerbog. Notering af en B-aktie på navn i ejerbogen er betinget af, at selskabet har modtaget underretning om notering fra værdipapircentralen. Selskabet indestår ikke for rigtigheden af de fra værdipapircentralen modtagne underretninger. 4.2 A-aktierne er ikke-omsætningspapirer. B-aktierne er omsætningspapirer. Side 3 Vedtægter for Novo Nordisk A/S, 22. april 2015

4 4.3 Vedtægterne indeholder i øvrigt særlige regler om A-aktionærernes og B-aktionærernes fortegningsret ved aktieudvidelse (pkt. 5.1 og 5.2), om A-aktiernes omsættelighed (pkt ), om A-aktiernes og B-aktiernes stemmeret (pkt. 8.3 og 8.4), om A-aktiernes og B-aktiernes ret til udbytte (pkt. 18) og om B-aktiernes forlods ret til dækning ved likvidation (pkt. 19.2). I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. 4.4 I tilfælde af at en aktionær ønsker at afhænde en eller flere A-aktier, skal disse tilbydes bestyrelsen på vegne af de andre A-aktionærer og til en pris, der ikke må være lavere end gennemsnittet af de kurser, der i de sidste tre måneder forud for tilbuddets fremsættelse er konstateret som køberkurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S for B-aktierne. Tilbuddet skal være ledsaget af en attest fra en bank angående den nævnte gennemsnitskurs. I tilfælde af at der ikke har været nogen kursnotering af B-aktier inden for de sidste tre måneder, skal A-aktier, der ønskes afhændet, tilbydes til en pris, som ikke er lavere end, hvad en af bestyrelsen udpeget bank vurderer B-aktierne til; denne vurdering skal være gennemsnittet af en af den pågældende bank fastsat vurderingskurs for hver af de sidste tre måneder forud for tilbuddets fremsættelse. Inden 30 dage efter modtagelsen af sådant tilbud skal bestyrelsen meddele den pågældende aktionær, om der er andre A-aktionærer, som ønsker at overtage den pågældende aktiepost. Købesummen skal erlægges inden to måneder efter dens fastsættelse. 4.5 Såfremt de øvrige A-aktionærer ikke, eller ikke fuldt ud, udnytter den dem tilkommende forkøbsret til de udbudte A-aktier, har den aktionær, der ønsker at sælge - inden for en periode af tre måneder ret til at afhænde, hvad de andre aktionærer ikke aftager, til tredjemand på samme vilkår, som indeholdt i det over for bestyrelsen fremsatte salgstilbud, jvf. pkt. 4.4 ovenfor. 4.6 Aktiernes overgang ved arv eller aktiernes overdragelse i levende live til ægtefælle, livsarvinger eller familiefonde omfattes ikke af pkt. 4.4 og De i pkt. 4.4 og 4.5 fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse ved tvangssalg gennem bobehand ling eller ved kreditorforfølgning i øvrigt. 4.8 Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed. 4.9 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist Aktier, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral, og tilknyttede kuponark kan af bestyrelsen mortificeres uden dom i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. 5. Forhøjelse af aktiekapitalen 5.1 Forhøjes aktiekapitalen med såvel A- som B-aktier, må det eksisterende kapitalforhold mellem de to aktieklasser ikke forrykkes. A-aktionærerne har i dette tilfælde fortegningsret til nye A-aktier og B- aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. 5.2 Forhøjes aktiekapitalen med enten A-aktier eller B-aktier, har begge aktieklassers aktionærer proportional fortegningsret til henholdsvis de nye A-aktier eller de nye B-aktier. Side 4 Vedtægter for Novo Nordisk A/S, 22. april 2015

5 5.3 Bestyrelsen er indtil den 20. marts 2016 bemyndiget til uden fortegningsret for aktionærerne ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt nominelt kr B-aktier ved at tilbyde selskabets eller dettes datterselskabers medarbejdere at tegne aktierne til en kurs, der er lavere end markedskursen for B-aktierne. 5.4 (a) Bestyrelsen er indtil den 20. marts 2016 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen kan ske til en kurs, der er lavere end markedskursen, såfremt kapitalforhøjelsen sker forholdsmæssigt mellem A- og B-aktier. A-aktionærerne har i dette tilfælde fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. Hvis kapitalforhøjelsen sker til markedskurs, kan kapitalforhøjelsen ske ved udstedelse af såvel A- som B-aktier eller ved udstedelse af B-aktier alene. I tilfælde af udstedelse af såvel A- som B-aktier har A-aktionærerne fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. I tilfælde af udstedelse af B-aktier alene har begge aktieklassers aktionærer proportional fortegningsret til de nye B-aktier. (b) Bestyrelsen er indtil den 20. marts 2016 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske enten ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen kan ske ved udstedelse af A-aktier alene, ved udstedelse af B-aktier alene, eller ved udstedelse af såvel A- som B-aktier. I tilfælde af at aktiekapitalen forhøjes ved udstedelse af såvel A- som B-aktier, må det eksisterende kapitalforhold mellem de to aktieklasser ikke forrykkes. (c) Bestyrelsens bemyndigelser efter pkt. 5.4(a)-(b) ovenfor kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt kr Ved forhøjelsen af aktiekapitalen i medfør af pkt skal i øvrigt gælde, (i) at A-aktierne skal lyde på navn, mens B-aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, (ii) at A-aktierne ikke er omsætningspapirer, mens B-aktierne er omsætningspapirer, og (iii) at vedtægternes bestemmelser om henholdsvis A- og/eller B-aktier, herunder om forkøbsret i pkt og fortegningsret i , skal finde anvendelse for de nye aktier. 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted og -tid samt indkaldelse 6.1 Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet. 6.2 Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. 6.3 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. Side 5 Vedtægter for Novo Nordisk A/S, 22. april 2015

6 6.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller når det begæres af revisor eller af aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af bestemt angivne forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt. 6.5 En generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen på selskabets hjemmeside, novonordisk.com, ved skriftlig meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom samt ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens itsystem. 6.6 I en periode på 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside, novonordisk.com, være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag, de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen samt om formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemmer. 7. Dagsorden for generalforsamlingen, dirigent og protokol 7.1 Enhver aktionær er berettiget til at få et bestemt angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslaget herom skal være modtaget af selskabet senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen, kan bestyrelsen dog beslutte, at forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel optages på dagsordenen. 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport. 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. 6. Valg af revisor(er). 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer. 8. Eventuelt. 7.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultatet heraf. 7.4 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Side 6 Vedtægter for Novo Nordisk A/S, 22. april 2015

7 7.5 Generalforsamlingen skal afholdes på engelsk. Simultantolkning til og fra dansk skal tilbydes alle deltagere. Alle dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, skal foreligge på både dansk og engelsk, dog med undtagelse af årsrapporten, der udarbejdes på engelsk, og tillige på dansk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, jf. pkt Møderet og stemmeret på generalforsamlingen 8.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før general forsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 8.2 Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. pkt. 8.1, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen. Medmindre aktionæren oplyser, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen. 8.3 Hvert A-aktiebeløb på kr. 0,01 giver 10 stemmer. 8.4 Hvert B-aktiebeløb på kr. 0,01 giver 1 stemme. 8.5 Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. pkt. 8.1, kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemmer skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. 9. Beslutninger på generalforsamlingen, stemmeflertal og quorum 9.1 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne stiller skærpede krav. 9.2 Beslutning om ændring af vedtægterne, der efter loven skal træffes af generalforsamlingen, kan kun træffes med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre selskabsloven stiller andre krav til vedtagelsen. 9.3 Beslutning om ændring af vedtægterne, der efter loven skal træffes af generalforsamlingen med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital eller med en større majoritet, kan kun træffes på én generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet har været repræsenteret på general forsamlingen ( quorum-kravet ). 9.4 Såfremt quorum-kravet ikke er opfyldt, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalfor - samling, på hvilken forslaget kan vedtages i overensstemmelse med pkt. 9.2 uden iagttagelse af quorum-kravet. Side 7 Vedtægter for Novo Nordisk A/S, 22. april 2015

8 9.5 Fuldmagter til at møde og stemme på den første generalforsamling skal, uanset pkt. 8.5 og medmindre de udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling, forudsat kravene til udøvelse af stemmeret, jf. pkt. 8.1 og 8.2, i øvrigt er opfyldt på den anden generalforsamling. 10. Bestyrelse 10.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet Bestyrelsen består af 4-10 medlemmer, herunder en formand og en næstformand, som vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger direkte, hvem der skal være formand henholdsvis næstformand. Valget sker for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges. En person kan ikke opstilles til valg eller genvalg, hvis vedkommende er fyldt 70 år på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse Bestyrelsen består desuden af et antal medlemmer valgt af medarbejderne i selskabet og dettes datterselskaber i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom Næstformanden fungerer som formandens stedfortræder. Ved permanent forfald af formanden og/ eller næstformanden kan bestyrelsen konstituere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden. Bestyrelsesmøder skal indkaldes efter begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en til Erhvervsstyrelsen anmeldt direktør eller revisor Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv Over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der kræver generalforsamlingens godkendelse. 11. Direktion 11.1 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at varetage selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen kan ansætte yderligere indtil otte direktører. Samtlige direktører anmeldes til Erhvervsstyrelsen. 12. Sprog 12.1 Selskabets koncernsprog er engelsk. Side 8 Vedtægter for Novo Nordisk A/S, 22. april 2015

9 13. Tegningsregel 13.1 Selskabet forpligtes ved underskrift (i) af to direktører i forening, (ii) af en direktør eller et bestyrelses medlem i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller (iii) af den samlede bestyrelse. 14. Aflønningsprincipper 14.1 Selskabet har fastlagt retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og koncerndirektionen, som omfatter de generelle retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning i henhold til 139 i selskabsloven. Disse principper, der er vedtaget på selskabets generalforsamling, kan ses på selskabets hjemmeside: novonordisk.com. 15. Elektronisk kommunikation 15.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, at kommunikation fra selskabet til aktionærerne kan ske elektronisk på følgende vilkår: 1. Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamling efter pkt. 6.5 samt udsendelse af årsrapport, kan ske elektronisk via Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden må de, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. 3. Selskabet vil til enhver tid kunne vælge at kommunikere med almindelig post. 4. Aktionærerne skal i givet fald sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte -adresse. 5. Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside, novonordisk.com Træffer bestyrelsen beslutning om at indføre elektronisk kommunikation, i henhold til pkt. 15.1, offentliggør selskabet meddelelse herom på selskabets hjemmeside, novonordisk.com, samt i Erhvervs styrelsens it-system. Meddelelsen vil endvidere blive sendt med almindelig post til aktionærer, der har anmodet om at modtage indkaldelse til generalforsamlinger med almindelig post Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre pkt samt til at ophæve pkt og 15.3 i overensstemmelse med en bestyrelsesbeslutning om indførelse af elektronisk kommunikation i henhold til dette pkt Revision 16.1 Medmindre lovgivningen kræver flere revisorer, varetages revisionen af én statsautoriseret revisor Revisor vælges af den ordinære generalforsamling. Valget sker for et år ad gangen. Fratrædende revisor kan genvælges. Som revisor kan vælges ét revisionsselskab. Side 9 Vedtægter for Novo Nordisk A/S, 22. april 2015

10 17. Regnskabsår og årsrapport 17.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler Årsrapporter udarbejdes på engelsk og tillige på dansk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det. 18. Udbytte 18.1 Overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport anvendes i første omgang til nødvendige henlæggelser. Ved udbetaling af udbytte betales forlods 1/2% udbytte til A-aktionærerne, og dernæst forlods indtil 5% udbytte til B-aktionærerne. For fastsættelse af yderligere udbytte gælder, at der aldrig i alt kan tillægges A-aktierne et større procentvist udbytte end B-aktierne Udbytte af A-aktierne betales ved fremsendelse til aktionærerne på den adresse, som er noteret i ejerbogen på dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse. Udbytte af B-aktierne betales med frigørende virkning for selskabet via værdipapircentralen og et kontoførende pengeinstitut til de aktionærer, der på tidspunktet for udbetalingen er registreret i værdipapircentralen Bestyrelsen er bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte. 19. Opløsning af selskabet 19.1 Såfremt ikke andet er fastsat i lovgivningen, træffes beslutning om selskabets opløsning af generalforsamlingen i overensstemmelse med kravene til beslutning om ændring af vedtægterne (pkt ). Vedtages det at opløse selskabet, gennemføres dette ved likvidation Ved udlodning af likvidationsprovenuet skal B-aktiekapitalen dækkes forud med dennes pålydende, hvorefter der sker tilsvarende udlodning af A-aktiekapitalen. A- og B-aktiekapitalen deltager herefter i forhold til deres pålydende på lige fod ved yderligere udlodning. Således vedtaget den 22. april 2015 i henhold til beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark novonordisk.com Tel

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere