Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen."

Transkript

1 GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. b) Beretning. Der var udsendt skriftlig beretning forud mødet. Beretningen er vedlagt som bilag1 til referatet. Supplerende bemærkninger: Susanne orienterede om familiespejd, der har fungeret godt i 2014, men at der nu er stilstand idet der kun er 1 deltager. Der skan måske gøres en ekstra indsats. Lene Søgaard vil bistå Susanne med vejledning om bedre PR indsats. Thomas orienterede om mikro, hvor der pt. er 5 spejdere. Tina orienterede om mini, hvor der pt. er 9 spejdere. Lena orienterede om junior hvor der pt. er ca. 22 spejdere. Martin orienterede om troppen, hvor der er 6 spejdere og måske 2 mere på vej. Gitte G orienterede om tamburkorpset, der organisatorisk er en del af Klitdivisionen, men som har møder og øvedage i Knakken. Ny hjælper fra Tamburkorpset fra Holstebro er på vej. Ole supplerede den skriftlige beretning med at orientere om status for Hvide Hus grunden, som det blev besluttet at sælge ved grupperådsmødet i Der har løbende været kontakter med kommunen om overtagelse, men sagen har være forsinket idet kommunen afventede endelig godkendelse af, at den østlige ende af Vandet Sø kunne bruges til windsurfing. Dette er nu afklaret og kommune har ved brev 20.2 tilkendegivet interesse i at forhandle en overtagelse evt. leje af grunden. Der forventes en afklaring inden for den nærmeste fremtid. Ole orienterede dernæst om afgrænsning af grunden hvor Knakken ligger. Grunden er lejet af kommunen, men det har været uklart hvor grundens grænser ligger. Grusvejen ind til grunden er spejdernes ansvar, men da vejen også bruges af mange andre er kommunen indstillet på at vedligeholdelsen af vejen deles på den måde at spejderne betaler halvdelen af prisen for grus til vejen og kommunen den anden halvdel og desuden sørger for udlægning af nyt grus. Snerydning foretages ikke medmindre spejderne sørger for det. Det er nu klart af vores grund er toppen af skråningen ned mod Vegendalvej. Dette betyder at snerydning på Vegendalvej fortovet er kommunens ansvar. Det betyder også at trappen er kommunens ansvar. Kommunen har beregnet at renovering vil koste kr. og har oplyst at man ikke har pengene til dette. Kommunen vil derfor fjerne trappen. Der blev udtrykt ønske om at det forsøges at finde en måde så trappen bevares. Ad Hoc udvalg: Bestående af Mads, Martin og Ole ser på mulighederne. Ole orienterede om nyt fra DDS, hvor det interessante er at DDS ha købt Middelgrunden. Vi ved endnu ikke hvad er skal ske, men der bliver forhåbentlig muligheder for at spejdere fra Thisted kan få glæde af

2 anskaffelsen. Fra DDS er der desuden den nyhed, at der er en fælles forsikring som dækker ansvar og ulykke for spejderne når der er til spejderaktiviteter. Som sidste emne orienterede Ole om at der er ved at blive oprettet et Giv en hånd kartotek. Baggrunden er at det er vanskeligt at opretholde en spejdergruppe som vores uden hjælp fra forældre. Kartoteket er startet, men endnu ikke færdigt. c) Regnskab 2014: Tina gennemgik regnskabet for Regnskabet, bilag 2 til referatet, blev godkendt. d) Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt. e) Væsentlige beslutninger om gruppen: 1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan. Susanne orienterede om gruppens udviklingsplan, der gælder for Vi er godt på vej med de mål vi har sat os. Bl.a. Ville vi gerne hanke op i nogle gamle traditioner med Sct. Georgs dag og fælles vandredage. Succesen gentages i Lige som vi også vil gentage aktivitet til By Night - dette som PR. Ellers vil vi videreudvikle/støtte "Den røde tråd" i spejderfærdigheder op gennem grenene. Udviklingsplanen er vedlagt som bilag 3 til referatet. 2. Beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Gitte orienterede om det samarbejde der er startet med SFO ved Rolighedskolen og ved Østre Skole. Det er besluttet at gruppen deltager i samarbejde ved hver mandag på samme tid begge steder afvikles spejderaktiviteter i SFO tiden. Gruppen har modtaget tilskud fra kommunen til anskaffelse af materiel og modtager desuden tilskud til driften. Beløbene er henholdsvis 325 og 350 kr. pr elev der er tilmeldt. 3. Vedtagelse af budget for Budget for 2015, bilag 2, blev godkendt. Der er uændret kontingent. f) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog at der om muligt skal være 12 medlemmer af bestyrelsen. Dette blev vedtaget. g) Valg til bestyrelsen af: 1. Formand, kasserer og øvrige forældre. Formand Ole Krogh - ikke på valg. Som ny kasserer blev valgt Lene Søgaard. Som forældre: Anita blev genvalgt. Gitte Grønlund Christensen blev nyvalgt. Tina Palm blev nyvalgt

3 2. Unge, De nuværende unge (Lind og Anna) - ikke på valg. 3. Ledere og gruppeleder. Susanne Hansen og Gitte Klemensen blev genvalgt. 4. Suppleanter. Som suppleanter valgtes: Malene Svenningsen og Rosa Bestyrelsen 2015 består herefter af: Ole Krogh, formand Lene Søgaard, Kasserer Forældre: Ingelise Klemensen, Anita Lund, Gitte Grønlund, Søren Klemme, Tina Palm, Linda Bak Lautrup Ledere/gruppeledere: Gitte Klemensen og Susanne Hansen Unge: Lind Glintborg Hansen og Anna Winther Suppleanter: Malene Svenningsen og Rosa Glintborg Hansen (indtræder når Lind og Anna går på efterskole til august). h) Valg af gruppens 2 repræsentanter til Korpsrådet. Gitte Klemensen og Martin Krusell Nielsen blev genvalgt. i) valg af gruppens 5 medlemmer i Divisionsrådet. Til divisionsrådet blev genvalgt: Martin Krusell Nielsen, Ingelise Klemensen og Susanne Hansen Nyvalgte: Anette Hansen og Malene Svenningsen. j) Valg af revisor og en revisorsuppleant: Birger Hansen blev genvalgt som revisor og Hanne Lund blev genvalgt som revisor suppleant. k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen. Ingen beretninger. l) Eventuelt Formanden takkede Sven for indsatsen i bestyrelsen og Tina for indsatsen som kasserer gennem flere år. De fik begge en lille gave som påskønnelse. Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for indsatsen for den gode afvikling af grupperådsmødet.

4 Som referent: Susanne Hansen Som dirigent: Mads Agerholm Som formand: Ole Krogh

5 Årsberetninger for Thistedspejderne 2014 Gruppeledernes årsberetning Bilag har været et begivenhedsrigt a r for Thisted spejderne. Med afsæt i vores udviklingsplan, som vi udarbejdede i dec. 2013, er vi i løbet af 2014 kommet rigtig langt, med de fleste af de nye tiltag udviklingsplanen lagde op til. Spejdere og ledere er fordelt med nogen spredning i antal imellem de forskellige grene. Desværre har Klanen ikke eksisteret det sidste 1½ a r. Dog er der planer om, at der pa divisionsplan kan oprettes en Klan igen i eftera ret Til gengæld har vi som noget nyt fa et op startet et Tamburkorps i divisionen var et rigtigt opryknings a r ba de pa spejdersiden, men ogsa i ledergruppen var der næsten total oprykning. Vi har fa et ny lederbemanding til mikro grenen. Herunder ses fordelingen af lederbemandingen, som den sa ud her ved a rsskiftet Lederbemanding i grenene: Familiespejd: Tovholder Susanne Hansen Mikro-gren: Leder Thomas Møller Barfoed og Heidi Nielsen Mini-gren: Ledere Tina Førby og Mathias Møller Hansen Unge hjælpere Anna og Lind Junior-grenen: Ledere Lena Thøgersen, Anette Frimor, Solveig Skov og Niels Parkegaard Unge hjælpere Line og Bertram Troppen: Leder Martin K. Nielsen, og spejderne selv Tamburkorps: Gitte Grønlund Det er et stærkt lederteam - Vi vil gerne her benytte lejligheden til at sige Jer alle en VARM tak for Jeres store arbejde med at lave lærerigt spejderarbejde med børnene, samt Jeres store indsats med udvikling af Thistedspejderne Tak for godt samarbejde.

6 I 2014 har vi bevaret den gode Holda nd ba de i ledergruppen, men ogsa i bestyrelsen. Dette har betydet at vi har haft flere der har taget del i arbejdsfordeling bl.a. til afvikling af de forskellige arrangementer som vi har afholdt i Det vil vi meget gerne sige Jer alle mange tak for, og en særlig tak skal lyde til vores bestyrelses formand, Ole Krogh som har fungeret som en samlende faktor for alle i Thistedspejderne, nye som gamle har budt pa fælles aktiviteter med hele gruppen. Billederne her er fra vandredagene. Et af punkterne i udviklingsplanen var at genoptage tidligere traditioner for hele gruppen. Sa ledes har vi i 2014 haft Sct. Georgs dag med afgivelse af spejderløftet og besøg af en tidligere spejder, der kunne fortælle om gamle dage. Vandredagene var med basis i Knakken, hvor der var ruter pa henholdsvis 5 & 10 km. Der blev taget mærker fra 5km op til 50km. Vi tog i 2014 pa gruppesommerlejr pa Assenbæk Mølle spejdercenter med deltagelse af mikro-, mini- og juniorgrenen. Troppen tog pa Lejr E2014 ved Stevninghus. I udviklingsplanen havde vi fokus pa mere synliggørelse af Thistedspejderne. Derfor deltog vi d. 4. juni i Thisted By Night, hvor vi afviklede udfordrende klatre aktiviter. Desuden deltog vi i den verdensomspændende rensning af strande, hvor vi rensede stranden langs med stien ud til synopal havn. En anden meget vigtig begivenhed var Thisted DDS 75 a rs jubilæum som blev afholdt d. 2. november. Vi gik parade gennem byen akkompagneret af DDS tamburkorps fra Holstebro et flot syn med lutter bla spejdere. Vi havde en fantastisk dag, hvor vi ud over os selv og vore gode venner fra Klitdivisionen, ogsa havde besøg af mange gamle Thistedspejdere og borgmesteren. Gruppe aktiviteter:

7 Fastelavn og Gruppera dsmøde Sct. Georgsdag Vandredage Aktiviteter ved By Night Gruppesommerlejr til Assenbækmølle Oprykningstur for alle spejdere m/familier Thistedspejdernes 75 a rs jubilæum Julehygge i Knakken med efterfølgende Juleoptog for alle spejdere m/familier Aktiviteter i Klitdivisionen: Klitdivisionen besta r af 3 spejdergrupper: Klitmøller, Kong Fegge (NordMors) & Thisted Raftedag i Tipi, for spejdere, ledere og forældre Divisionsra dmøde Gren-træf for alle grenene i fora ret Divisionsturnering, igen i a r sammen med Vestjyske Division. Gren-træf for junior og trop i eftera ret Leder-/bestyrelsesdøgn med rimelig godt fremmøde fra Thistedspejderne Aktiviteter på landsplan: Aften med formøde med deltagelse fra Korpsra det Weekend med Korpsra dsmøde I henhold til udviklingsplanen har vi derudover i fora ret afholdt ledersamtaler. Lavet et a rshjul/aktivitetskalender. Pa begyndt at arbejde med den røde tra d for at lette lederarbejdet og skabe sammenhæng i spejderarbejdet fra den ene gren til den anden. Som sagt et MEGET begivenhedsrigt a r Tak til ALLE i Thistedspejderne Gruppeledere: Gitte Klemensen og Susanne Hansen Årsberetning Familiespejd Familiespejd grenen fik i starten af a ret 1 familie mere i flokken, sa vi nu var hele 4 familier Fora ret har budt pa mange gode oplevelser, hvor forældrene pa skift har sta et for at afholde møderne. I Februar udnyttede vi det dejlige vintervejr, og Conny inviterede til kælkning og bygning af flotte snemænd ved Knakken. Som I kan se, blev plænen næsten ryddet for sne, men pyt! Det gav frisk luft og røde kinder. I Marts deltog vi i gruppens tilbagevendende tradition med kombineret Fastelavn og Gruppera dsmøde. Sa tønden fik et ordentlig drag over nakken, og man kunne spise sig en mavepine til i fastelavnsboller. Sidst i marts var vi inviteret med til Klitdivisionens Mikro-gren-træf. Vi var ude ved Tipi, hvor vi skulle bygge huler til Grøflerne, som er en slags søde trolde. Vi fandt mange spor pa, at Grøflerne var i omra det, bl.a. troldesnot og troldelorte og vi fik bygget nogle rigtig flotte

8 troldehuler. I April inviterede Pia ud i Eshøj. Her gik den vilde jagt pa at finde Ramsløg som blev blandet i snobrødsdejen. Uhmmm dejligt at smage pa naturen, medens man kan nyde den flotte udsigt ud over vandet I Maj gik turen ud til Familien Møller i Skinnerup hvor børn og voksne gik tur pa Trampestien. En dejlig varieret tur gennem ba de skov og langs markskel Alle blev godt rørt og har sikkert fa et, om ikke ømme, sa i hvert fald trætte fødder. I Kr. Himmelfartsferien tog vi til Tipi og besøgte Divisionsturneringen (Vestjyske- og klitdivisionen) Temaet var i bedste Wild West stil med masser af store raftebyggerier og deltagere i flotte kostumer. Familiespejd faldt godt ind i dette selskab ved at bygge flotte kæpheste under deres besøg. Her fik de sma kommende spejdere et godt indtryk af den fede stemning der er, na r man er pa lejr. Desværre har vi ikke lykkedes med at mødes i Familiespejdgrenen siden efter sommerferien, da der kun har været tilmelding fra 1 enkelt familie til møderne. Der har sidst pa a ret været et par interesserede til familiespejd, sa jeg har ikke helt opgivet tanken om, at vores Familiespejd kommer endnu mere i gang i 2015 Tak for et hyggeligt 2014 skal lyde fra Tovholder for Familiespejd Susanne Hansen Årsberetning for mikro-grenen Spejdermøderne blev afholdt onsdage kl for en flok rigtig dejlige børn og med en blandet lederbesætning før oprykningsturen bestående af: Tina Palm, Ole Larsen, Mette-Marie, Dennis og Tina Larsen og efter oprykningsturen bestående af Thomas Møller og Heidi Nielsen De første møder i det nye år havde vi lys/mørke-tema, hvor vi snakkede om lys kontra mørke, lavede stearinlys og lysestager og tændte selvfølgelig lys midt i det store mørke stor-rum i Knakken! Gennem vintermånederne lærte de at bruge forskelligt værktøj til brug under håndarbejde, bl.a. kop af kokosnød og bestikpose. De blev så gode til at arbejde med hænderne at de fik et Håndværks mærke. Spejdernes internationale Tænkedag d. 22/2 blev markeret ved at hver spejder medbragte 1 kr. pr. påbegyndt år de havde været spejder. Pengene blev indsamlet og givet til spejderarbejde i udviklingslandene. Vi snakkede om, skrev og tegnede hvad det vil sige at være spejder i Danmark. Inden Fastelavnsfest og Grupperådsmøde fik vi lavet nogle flotte fastelavnsris.

9 I marts gik vi gang med et forløb, der hedder: Klar dig selv, hvor vi bl.a. lærte noget om at pakke rygsæk ved at lege rygsækstafetløb. Vi øve også andre praktiske spejderfærdigheder som f.eks. opvask igen med et opvaskestafetløb. Sidst i marts var vi til MIKROTRÆF i KLITDIVISIONEN, som foregik ved Tipi. Temaet var TROLDE og det blev en helt vild sjov og spændende dag, hvor mange fik overskredet egne grænser og udviklet både personlige og sociale kompetencer! April gik med førstehjælp, gåtur/færdselslære og o-løb og det udløste et Klar dig selv-mærke til mikroer. Derefter et NATUR-forløb med forsøg med frø og planter, skovtur, hvor vi så på det spirende forår. Mikroerne havde en dejlig Sct. Georgdag med fællesmøde for alle Thistedspejderne om sagnet Sct. Georg og spejderløftet. Da der var Vandredage for Thistedspejderne d. 27/4 gik mikroerne en dejlig tur på 5 km. DIVISIONSTURNERING havde vi en lille hyggelig lejr i Dawson City. Vi deltog med stor spejder-gejst og var meget optaget af temaet og stemningen. I juni havde vi Pionerarbejde og byggede med rafter, lavede knob og besnøringer og A-bukker-ræs Vi lavede en tur til fjorden for at fange krabber med hjemmelavet krabbefiskestang. Sidste møde inden sommerferien gjorde vi klar til sommerlejr. Prøvede at slå telt op og pakke patruljekasse. I uge 28 var vi på SOMMERLEJR med alle Thistedspejderne på Assenbæk Mølle. Det var en rigtig god lejr og skønt at være sammen med alle de andre spejdere fra Thisted. Alle mikroerne voksede på denne lejr, hvor vi mindes dejlige spejderaktiviteter samt solskin, is og slik fra Tutten.

10 Vi mødte igen efter sommer ferien til nogle sjove og hyggelige møder med bl.a. minefelt inden oprykningsturen, hvor nogle af mikroerne rykkede op til mini-grenen. Mikroerne startede efteråret, med nye leder og nye spejder. Kun en er tilbage af de gamle, og 4 nye kom til. De første møder brugte vi til at lære hinanden at kende, og finde ud af hvad vi skulle arbejde med resten af året. Valget faldt på klar dig selv og patrulje liv derudover havde vi et par tag en ven med møder hvilket desværre ikke gav den tilgang vi havde håbet på. Traditionen tro havde vi den årlige julegave tur hvor alle mikroer deltog og fik lavet en masse gaver. Mange spejderhilsner fra forhenværende og nuværende mikro ledere Tina Førby og Thomas Møller Årsberetning for Mini grenen Efter en velfortjent juleferie var Mini-grenen klar til nye udfordringer. Vi startede op med at

11 lave fuglekasser og erhverve os savebeviset. Det var en udfordring for alle, og til de første møder havde vi da ogsa flittig brug af førstehjælpskassen. Med savebeviset i hus, blev det tid til at træne samarbejdsøvelser i patruljerne. Det gik rigtig godt, og alle minispejderne fik en bedre fornemmelse for, hvordan samarbejde kan gøre løsningen af opgaver meget lettere. Efter Tænke dag Baden Powells fødselsdag, hvor vi bl.a. samlede penge ind til ulandene, var det tid til det a rlige fastelavnsris møde. Vi klippede og klistrede til den store guldmedalje, og minispejderne fik lavet nogle rigtig flotte fastelavnsris. Til dette møde var vi rigtig mange, da ba de forældre og søskende var inviteret med. Fastelavnsmødet er et af de møder minispejderne aldrig glemmer. Ud af det bla sa de nemlig julemanden iført shorts (langt hvidt skæg osv.) pa en slappe tur. Herefter kom fora ret os alle i møde. Det fejrede minispejderne med at ga i gang med at tage sø & strand mærket del 1. Vi lærte en masse om baderegler og førstehjælp. Førstehjælpskurset blev ledet af minileder Lena. De fik lært de mest basale færdigheder om førstehjælp. For at de kan fa deres sø & strand mærker, mangler de derfor kun delen om dyrelivet omkring stranden. Som en op følger pa førstehjælp havde vi besøg pa Falck stationen. Her fik de fortalt en hel masse om ambulancer og redningstjeneste. De fik lov til at sidde/ligge i ambulancen, og de fik ogsa lov til at benytte et specielt apparat, som Falck benytter til at flytte patienter ned at trapper. Til Sct. Georg mødet fremviste de stolte minispejdere deres stangdukker, som de havde lavet af affald indsamlet pa stranden. I Marts rejste gruppen til Mors. Vi havde et par fantastiske dag pa Bjørneborg, hvor vi var sammen med Kong Fegge og Klitmøller. De er rigtig søde og det fungere super godt, na r vi er

12 sammen. Det var en omvendt tur, hvor alt blev lavet ja omvendt. Vi fik derfor aftensmad om morgenen og morgenmad om aftenen. Vores uniformer var vendt med fronten pa ryggen osv. Spejderne syntes, det var særlig sjovt med velkomsttalen, da de skulle hjem og flaget blev hejst. Til vandre dagene gik mini spejderne henholdsvis 10 og 20 km. Det gjorde de til ug med kryds og slange. Det er nogle seje spejdere pa Vegendalvej! Divisionsturnering! Det er altid en af a ret største begivenheder. Alle patruljer var toptrænet til denne event. Inden vi tog ud til Dawson City havde alle i patruljerne lavet en guldgraver si. En cowboy/minispejder uden hest duer ikke, sa hver patrulje fik lavet den ene flotte kæphest efter den anden. Som miljørigtige spejdere var de lavet af genbrugsmateriale og læder. Inden turneringen havde de fa et tilredet deres kæpheste, og de kunne derfor næsten flyve fra den ene post til den anden. Der var de fedeste prøver i forskellige spejderfærdigheder. Hele skoven var fyldt med røvere og skumle personer, og minispejderne fik næsten brug for rene underbukser. Hele lejren var fantastisk lavet, og der var den helt rigtige atmosfære. Der var fængsler til de slemme, bedemandsforretning til de uheldige og en ægte western salon til de tørstige. Her kunne man købe whisky med afrevne kropsdele. En stor tak skal lyde til holdet bag dette fantastiske arrangement super godt en stor oplevelse. En særlig tak skal ogsa ga til Lejrchef Kaj, Morten Bisgaard, Tanja Bisgaard, Mads Andersen og Michael Toftdahl for deres medvirken ved vores post. Efter denne tur blev det tid til By-night. Som noget nyt deltog vi til byens By-night i juni. Her fik alle, der havde lyst til det, mulighed for at bygge et ta rn med mælkekasser. De skulle sta pa kasserne og bygge videre op, indtil stablerne væltede. Det var rigtig sjovt, og vi fik vist, at vi eksisterer og at det er sejt at være spejder. Pa et senere møde lavede vi et minikomfur ud af store konservesda ser. Her stegte minispejderne deres eget spejlæg og ristede brød. Det syntes de var rigtig sejt. Tovholder pa denne opgave vores vindblæste Klitmøller hjælper. Tak til vores Søde Søren Klemme, som altid er flink til at hjælpe os. Herefter forberedte vi os pa den a rlige sommerlejr, som i a r blev afholdt ved Assenbækmølle omkring Varde. Vi har trænet i bl.a. telt opsætning og opbygning af lejr. Det var en fantastisk lejr. Super vejr og dejlige mennesker. Vi var ude til alle mulige aktivitet ba de om formiddagen og eftermiddagen. Minispejderne var bl.a. til drama skuespil (opførte det om aftenen for alle Thisted Spejderne), klatrevæg (hvor nogle fik brudt nogle grænser), minismedje hvor de lavede deres egne tørklæde ring i tin. De fik ogsa lov til at rense fisk og lave røget ost pa en anden aktivitet. Ingen lejr uden rengøring. Der var turnus pa lejren i rengøring. Vi havde 3 timers rengøring af lejrens toiletter og det var sundt til spejderne. Ingen lejr uden kampe. Vi udkæmpede et stort søslag mod andre spejdergrupper. Vi skulle selv bygge vores tømmerfla de, og der kunne man rigtig se, at vi havde trænet med knob og besnøringer. De fik bygget nogle solide fla der, og de sa rede blev reddet i land af en effektiv redningstjeneste. Det var mega sjovt. Der var ogsa et fantastisk aften/natløb. Det var en avanceret form for smugler løb, og de eneste der havde mod til at røve banken var nogen fra Thisted Spejderne. Bare rolig det er ikke, fordi vi opfordre til kriminalitet, men de havde blot forsta et at udnytte reglerne i spillet. Flot klaret. Tak til alle der deltog pa denne lejr. Det var en suveræn god tur og alle spejdere deltog aktivt.

13 Herefter var det endelig tid til oprykningsturen. Nogen var vokset fra mini grenen og er klar til mere krævende udfordringer. Minispejdere havde lavet deres oprykningsceremoni besta ende af en lækker menu med bla cocktailpølser, grøn pasta og den obligatoriske røde ketchup. Det var ogsa tid for mini lederne Anette og Lena at rykke op til junior og lade nye kræfter komme til i mini grenen. Efter oprykningsturen blev spejdermøderne afholdt om tirsdagen kl pa skift af Tina, Ole, Majbritt, Mathias, Lind og Anna. Vi startede med et møde, hvor vi legede, hygge os og blev rystet sammen som en ny flok minispejdere. Til de fleste af møderne har vi arbejdet i to patruljer. I patruljerne har vi haft fokus på at spejderne hjælper hinanden med at løse opgaverne og at alle har en vigtig rolle, der gør at patruljen fungerer. Mødet efter gik en tur til Eshøj Plantage, hvor vi i patruljer lavede spor-tegn-løb til hinanden. Dette var indledningen til et NATUR-forløb, hvor vi lavede forsøg med fluer! - og undersøgte hvor beskidte fødder de faktisk har! Vi skal lavede også et rensningsanlæg. I et Natur-løb med Den unaturlige sti lærte vi en masse om, hvad der egentligt er naturligt og hvad der er unaturligt. For at øve knivfærdighederne skar vi bl.a. en krybskyttefløjte. Vi synes det er vigtigt, at spejderne har mulighed for at vise hinanden noget de kan/nogle færdigheder - så andre kan lære af det og de selv kan blive bekræftet i troen på egen kunnen. Netop her kan vi ledere gå ind og hjælpe hvert barn med at finde egne kompetencer de kan have succes med i spejdersammenhænge.

14 I oktober måned inden efterårsferien brugte vi en træskive/tværsnittet af en træstamme som kalender og lærte en masse om træer. Og lavede vores egen livslinje som træskive! Vi fejrede Halloween med græskarlygter og et (U)hyggeligt græskar-løb. Mange af os minier synes det var en stor dag at fejre Thistedspejdernes 75 års jubilæum med Åben Hus i Knakken. Og det gjorde stort indtryk at se de gamle billeder og spejderting samt at opleve nogle af de rigtig gamle spejdere der var på besøg den dag. Til et møde havde viet sjovt refleks-løb, hvor vi med hjælp fra lommelygter skulle finde vej langs en rute oplyst med reflekser. Vi snuste en aften lidt til de gamle spejderaktiviteter med morsekoder, hemmelig skrift og tegn. Noget som viste sig at være ret svært (godt vi havde de to store piger fra troppen med ;-) og som vi helt bestemt skal arbejde mere med. Hen over efteråret har vi øvet os meget med at håndtere en kniv, lærte om knivens opbygning og vedligeholdelse således at vi i slutningen af november alle fik knivbevis! Det sidste møde inden december måned eksperimenterede vi med knob, bind, flet, sno og sy Vi sluttede inden jul med den Aller-hyggeligste JULEGAVETUR sammen med mikroerne, hvor vi fik lavet de mest fantastiske julegaver til familie og venner, hygget os med julemad, sjov og ballade. Og derefter deltagelse i det smukke juleoptog gennem byen. Mange tak for et rigtig dejligt år til jer alle sammen spejdere, ledere og forældre. Sammen gør vi det muligt at lave spejderaktiviteter, der gør indtryk og udvikler vores skønne børn. Spejderhilsner fra forhenværende og nuværende mini leder Anette og Lena og Tina Førby Larsen Årsberetning fra Juniorgrenen. Hos juniorerne var der 7 spejdere i første halva r og 1 gennemga ende leder. Vi fik hjælp af Martin og senere Ole, men ellers var Gitte G juniorleder. Vi arbejdede en del med pioner og de almindelige spejderfærdigheder, for at gøre klar til a rets divisionsturnering, hvor spejderne skulle klare sig selv. Sammen med resten af divisionen deltog vi i Divisionsturneringen der handlede om guldgraverne i Clondike. Spejderne var meget socialt kompetente og var gode sammen, men deres spejderfærdigheder rakte her ikke til en pokal. Men det vigtige er jo ogsa at man kan holde sammen og holde humøret oppe.

15 Dette fik juniorerne vist pa a rets sommerlejr pa Assenbæk, hvor de var alene pa hejk og gik 30 km over 2 dage. De fo r vild et par gange og skulle bytte nogle skøre ting til nogle andre ting undervejs (købmandshejk). Og sa kan man jo godt glemme tiden. Efter hejken, kom de direkte hjem til en levende høne, der skulle blive til aftensmaden et par timer senere. Nogle fik kvalme og andre gik og legede med hønsefødder. Og e n blev hønens bøddel. Pa deres helt egen ma de, er de i mine øjne bare de sejeste juniorspejdere Efter oprykningsturen bestod juniorlederne af Anette og Lena samt en ny leder Solveig Skov. Velkomme til. En af de første opgaver efter sommerferien var, ren strand projektet. Thisted Spejderne havde en stor deltagelse og vi havde mange sponsorer. Thisted Bryghus med sodavand, Super Brugsen med pølsehorn og kage og sidst, men ikke mindst Skoringen med slik og balloner. Tak for det. Derudover fik vi en fin omtale i Thisted Dagblad og Thisted Posten. Vi havde ryste sammen møder, hvor alle 23 junior spejdere blev inddelt i nye patruljer. Det blev til nogle gode patruljer, der har fungeret rigtig godt. De har lavet nye standere og prøvet selv at planlægge deres møde. Vi har haft samtaler med hver patrulje, hvor de skulle afstemme deres forventninger til hinanden. Hvad forventer de af en god patruljeleder eller et patruljemedlem. Det var noget nyt for dem at skulle sætte ord på, hvilke forventninger de havde til hinanden, og hvordan de skulle arbejde i patruljen. Pioner arbejde har også fyldt en del i dette efterår. Vi har lært selv at bygge en bivuak under kyndig vejledning af Bjarne Forebæk fra de grønne spejdere. Tak for hjælpen Bjarne. Generelt har vi været meget ude i dette efterår, og vi var derfor klar til Juniortræf i Nationalpark Thy. Det var et fantastisk træf. Vi var sammen med de andre spejdere fra divisionen og arbejdede i blandede patruljer fra de forskellige grupper. Det gik super godt, og der blev dannet mange nye venskaber. Emnet var mad fra naturen. De skulle selv bygge bivuak og var ude at samle forskelligt spiseligt fra naturen. Det var 3 gode dage, hvor de fik mulighed for at klatre i de højeste træer i området, og lave mad på trangia. Vi havde stor succes på tag en ven med dagen. Her var rigtig mange mødt op, og vi fik nye spejdere. Vi fik juniorens førstehjælpsmærker på plads her i efteråret. Vores nye leder i Solveig, stod for dette kursus. Det er dejligt at vide, at vi roligt kan tage på tur, da vi nu har 23 fuldgyldige Falck reddere. Julegave turen er altid et hit. I år var ingen undtagelse. Vi fik lavet mange gode julegaver, og modsat dem man køber i butikkerne er vi sikre på, at ingen vil have disse byttet. Juleoptoget gik rigtig godt. Vi fandt vej til Storetorv uden de store problemer og var klar til at modtage folkemasserne. Der blev delt slik ud til alle der var mødt op og ingen gik fra Storetorv skuffede hverken store eller små.

16 Tak til alle der har bakket os op i løbet af året. Ingen nævnt ingen glemt. Spejderhilsner fra forhenværende og nuværende Junior leder Gitte Grønlund, Anette, Lena, Solveig og Niels Årsberetning for troppen Det har været et a r med fart pa for troppen i Thistedspejderne. Den største udfordring i januar ma være det kolde vejr og de mørke aftener, specielt for de nye tropsspejdere, som var i gang med deres shorty-mærker. Det blev dog blandt andet til en vandretur i snevejr midt i januar. Spejderne gik til Kronborg skov, hvor de fik kakao inden turen gik tilbage til Knakken. I februar kom der mere gang i aktiviteterne. Kong Fegge indbød til A rets Koldeste, en bivuaktur ved Kyndelmisse, som er den første søndag i februar. Det tog pa kræfterne at bygge bivuak og rydde buskads i det kolde vejr, men humøret var højt, selvom man ind imellem frøs. I vinterferien arrangerede troppen selv Et døgn i sovepose, udfordringen her er, at holde sig i soveposen i 24 timer. Det blev en hyggelig tur i Knakken med film, guf, sjov og hygge. Marts startede med gruppera dsmøde og fastelavn, hvor troppen hjalp med at se efter de yngre spejdere, mens de voksne holdt møde. Anna og Lind na ede ogsa at blive valgt til at være unge i bestyrelsen ved samme lejlighed. Sidst pa ma neden tog vi pa grentræf med de andre tropsspejdere i divisionen. Temaet var P. I. S, spejderne var blevet indkaldt til at hjælpe Politiets Indsatsstyrke med, at fange kriminelle i Thy. Det blev til en lille træningslejr pa divisionens nye lejrplads ved Nors Sø, hvor vi blandt andet skød med luftgevær, fangede en pusher og gennemførte en lang nats vandretur.

17 April startede med en raftedag ved Tipi hvor flere hjalp med at fælde træer til rafter, en stor del af dem skulle bruges til divisionsturneringen i maj, som vi ogsa sa sma t begyndte at gøre os klar til. Vi holdt ogsa vandredag sammen med de andre grene hvor vi gik fra Knakken og ud til Eshøj ad to omgange pa samme dag. Vi fejrede ogsa Sct. Georgs dag sammen med resten at Thistedspejderne hvor vi blandt andet fik besøg af en gammel gildespejder som fortalte sagnet om Sct. Georg. Den store begivenhed i maj var vel nok divisionsturneringen ved Tipi i Kr. Himmelfartsferien. Scenen var sat til Klondike og RCMP (Royal Canadian Mountain Police) med saloon, guldgravere, beredent politi og fæle røvere. Troppen ankom allerede torsdag hvor patruljens jordlod skulle købes og en fuld lejrplads etableres. Dette arbejde fortsatte løbende indtil søndag hvor pladsen skulle vurderes. Imens var der masser af aktiviteter blandt andet natløb, almindeligt løb, forbryderjagt, madlavning, hestepasning mm. alt sammen blev vurderet og belønnet med dollars som kunne bruges i købmandshandelen. Placeringen i turneringen snakker vi ikke sa meget om, men alle var enige om det var en god tur alligevel og i 2015 er der ma ske ikke sa meget fokus pa pionerarbejde som i Sommerlejren var i a r en fælles tur med de andre tropsspejdere i Klit divisionen. Lejren hed E2014 og var en international jamborette pa Stevninghus spejdercenter ved Kliplev i Sønderjylland. Vi tog toget ba de derned og hjem. Lejren var inspireret af Ny Hedeby lejren, som var en korpslejr hvor pa der blev bygget en vikingelandsby, som stadig sta r pa stedet. Der var ca spejdere samlet i disse dage og en stor del af disse var udenlandske spejdere. Vi boede i nærheden af ba de amerikanere, spaniere, tyskere, finner, israelere og en enkelt australier mens der andre steder var blandt andet belgiere, nordmænd, skotter og ikke mindst engelske spejdere. Der var aktiviteter de fleste dage hvor et af højdepunkterne var en hejk pa 35 km over to dage i Tyskland, spejderne gik selv uden ledere, skulle selv planlægge ruten og overnatte i bivuak. Vi havde fantastisk tur med fantastisk vejr og masser af gode oplevelser. Efter sommerferien gik vi i gang med de almindelige møder igen inden vi skulle pa oprykningstur ved Tipi sidst i august. Der var ikke nogle der skulle rykke op til troppen i a r, men vi stod for underholdningen ved lejrba let, Malene, Rosa og Line der ikke havde shortymærke i forvejen fik det og Lind blev fejret fik en gave i anledningen af hendes 10 a rsstjerne. I september var vi igen til grentræf, denne gang var temaet Klar dig selv og troppen skulle selv arrangere en vandretur med oppakning mad osv. fra Vigsø til Bulbjerg. Det blev en frisk tur i klitterne med en god vind. Om aftenen fik de slagtet en hane og en and inden den stod pa overnatning i bivuak. En af de helt store spejderoplevelser i oktober i a r var PLan i eftera rsferien, Plan er en uges kursus for tropsspejdere fra hele landet. Det blev en uge fyldt med oplevelser, venskaber og personlig udvikling for alle der deltog.

18 Først i november havde Thistedspejderne 75 a rs jubilæum og i den forbindelse lavede troppen en flot indgangsportal og gik forrest med fanerne ved paraden gennem byen. Det blev en flot dag hvor der var spejdere i alle aldre og fint besøg af borgmesteren. Hele troppen var med til førstehjælpskursus, som kommunen holdt, specielt omkring førstehjælp til børn og da troppen ogsa nogle gange har et mindre ansvar for de yngre børn var de inviteret med. Vi holdt ogsa en hyggelig julegavetur i Tipi hvor der blev produceret gaver til familie og venner og vist ogsa enkelte til os selv. Vi fik selvfølgelig flæskesteg med det hele, nisseøl og is til dessert. Juleoptoget var vi selvfølgelig ogsa med til. En god ga tur gennem byen med fakler og tænding af juletræet pa torvet til sidst. I julema neden holdt vi ikke pause som de gør i de yngre grene. Som a ret før fik vi lov at sælge vafler i en bod pa torvet, det blev med sent varsel, men alligevel var spejderne pa pletten 5 dage i december med godt humør selvom salget svigtede til tider. Vi modtog meget ros fra de andre boder og imponerede mange af vores gæster højt humør, fortællinger om vilde ture og bare ben i al slags vejr. Overskuddet fra vaffelsalget sparer vi op, sa vi forha bentlig kan komme pa en fantastisk tur i 2016 til Mexico, det er en drøm, som kunne være fantastisk gik i opfyldelse. Ud over de ture og arrangementer vi har haft har vi selvfølgelig ogsa holdt almindelige møder. Vi har pa disse arbejdet med flere klassiske spejderfærdigheder, na r vi ikke havde andre opgaver der skulle løses. Vi har blandt andet arbejdet med tovværk, pionering, orientering, klar dig selv, førstehjælp og kommunikation. Vi har ogsa startet pa, at have fælles divisionstropsmøder den første torsdag i ma neden. Vi startede i november med dette og indtil videre er det ga et godt, sa det regner vi med fortsætter i 2015 ogsa Hermed vil jeg sige tak for endnu et fantastisk spejder a r jeg er sikker pa det bliver mindst ligesa godt i 2015 hvor vi allerede er godt i gang med planlægning af divisionsturnering og sommerlejr. Efter sommerferien drager nogle af de ældste pa efterskole, men sa ga r der ikke længe før vi skal modtage helt friske tropsspejdere pa oprykningsturen. Det bliver spændende. Med Spejderhilsen Martinez Martin Krusell Nielsen FORMANDENS BERETNING Det har som sidste a r, været bestyrelsens opfattelse, at der skal være en arbejdsdeling, sa de løbende spejder opgaver varetages af ledergruppen og at bestyrelsen bidrager til dette. Ma let er at alt skal tilrettelægges sa det bliver sa enkelt som muligt at være spejderleder. Desuden har det været ma let at de skal være stor gennemsigtighed og a benhed, sa alle fa r de informationer de har brug for. Perioden har siden sidst været præget af positiv energi, hvilket har resulteret I at der er tilknyttet flere nye ledere og at der er registreret en tilgang af nye spejdere. Bestyrelsen har haft ansvaret for planlægning og gennemførelse af traditionelle aktiviteter. Som noget nyt er der startet en tradition med Sct. Georgs dagen, hvor vi i 2014 havde god hjælp af Sct. Georgs Gilderne. Det var en god oplevelse at spejderne sa Jørgen Løth i sin gamle

19 spejderuniform og høre ham læse Sct. Georgs budskabet. Fejringen af Sct. Georgs dagen vil fremover blive en tradition. Det næste blev Thisted by Night hvor spejderne havde en bod med mælkekasse klatring og ba l.. Et vellykket arrangement. som vil blive gentaget i Bestyrelsen forestod desuden den traditionelle oprykningstur, der blev afholdt med fin opbakning fra mange forældre. Pa trods af lidt regn, blev turen en stor succes. Som en stor begivenhed fejrede vi at gruppen har eksisteret i 75 a r. Det skete den , og vi havde den store fornøjelse at møde en masse tidligere spejdere og spejderledere. Det lykkedes at fa Holstebro Tambourkorps til at ga i spidsen for en flot bla parade gennem byen. Ogsa I 2015 udbyder Klitdivisionen en række arbejdsopgaver, hvor gruppen kan tjene penge ved forskelligt frivilligt arbejde. Vi vil forsøge at fa tildelt nogle af opgaverne, der skal udføres inden 1. maj. Vi tjente en del i 2014,men i 2015 skulle vi gerne kunne tjene mere. Klitdivisionen arrangerer en raftedag den 1. februar. Rafterne fældes og afgrenes og transporteres til TIPI. Gruppen kan tjene 3000 kr. ved deltagelse i dette arrangement, og desuden kan deltagende trop spejderne tjene 300 kr. hver til en kommende udlandstur. Tak til alle forældre ba de I og udenfor bestyrelsen. En gruppe som vores kan ikke drives uden en solid opbakning fra forældrekredsen. Ogsa stor tak til vore 2 gruppeledere Susanne og Gitte, som tilsammen har æren for den fremdrift der har været. Endelig tak til alle de gode og engagerede ledere vi har I gruppen. Jeg ha ber vi kan passe sa godt pa jer alle, at I har lyst til at fortsætte til gavn for spejderarbejdet i Thisted. Med spejder hilsen Bestyrelsesformand Ole Krogh

20 Det Danske Spejderkorps Regnskab for året 2014 Bilag 2 Budget for året 2014 og 2015 Thisted Spejderne Resultatopgørelse Indtægter Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 Medlemskontingent , , ,00 Tilskud fra offentlige myndigheder: Lokaletilskud , , ,00 Aktivitets-/medlemstilskud 9.000, , ,00 Kursustilskud 0,00 0,00 0,00 Andre offentlige tilskud 0,00 0,00 0,00 Ture og lejre 0, ,00 Arrangementer og aktiviteter 7.000, , ,00 Gaver/støtteforening 0, ,00 0,00 Annoncer 0,00 0,00 0,00 Lejeindtægter , , ,00 Diverse 0,00 900,00 0,00 Renter 0,00 11,41 0,00 Indtægter i alt , , ,00 Udgifter Korpskontingent , , ,00 Divisionskontingent 4.500, , ,00 Ture og lejre 0, , ,00 Arrangementer og aktiviteter 6.000, , ,00 Kurser 0,00 0,00 0,00 Administration 2.000, ,00 Materiel 4.000, , ,00 Lokaler: Leje 300,49 200,00 Prioritetsrenter , , ,00 Skatter, afgifter, forsikringer , , ,00 Vedligeholdelse og rengøring 2.000, , ,00 Opvarmning og belysning , , ,00 Renter 0, ,94 0,00 Udgifter i alt , , ,00 Resultat , , ,00

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING OPRYKNING SOMMERLEjR ÅBENT HUS GRUPPEN Kære spejdere og forældre! Velkommen tilbage efter sommerferien. I år var vi jo alle på

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren Indhold: Side 3 Rockfest i Rødovre, Næstved og Ringsted 4 Korpslejr/Blå Sommer 2009 5 Mikro-/Miniprogram 6 Mikrogrenen 7 Minigrenen 8 Nyt fra Styrelsen 9 Juniorsommerlejr på Bornholm 10 Juniorprogram 11

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Deltagere: Aage, Carsten, Ursus, Tina, Charlotte, Gregers, Flemming, Henrik, John, Lindy, Tine, Flemming J. Ikke til stede: Vicki Elling,

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG Leder og adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Senoirerklanen (16-23 år): Tobias Tønnesen Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 5. februar Grupperådsmøde Forældre 28. februar 1. marts Gruppetur Alle Mikro Aller først vil

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Januar Februar Marts 2010

Januar Februar Marts 2010 Januar Februar Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Side Kalender 3 5 km. vandretur 4 Andre lande 5 Sy projekt 6 Grupperådsmøde 8 Rengøring 9 Tænkedag 10 Hyttetur 11 Navne, telefonnumre og e-mails 12 Nu - kommer

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

Adresseoversigt: Nr. 2 september 2014 64. ÅRGANG

Adresseoversigt: Nr. 2 september 2014 64. ÅRGANG Adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Færgegårdsvej 70, 4760 Vordingborg Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Amalievej 8, 4760. Senoirerklanen (16-23 år): Tobias

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DOBBELTHAGEN http://2hag.dk/ Morgensamlig på InterSpejd Nr. 3 2014 AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Side Indlæg sendes til : Leif Toft Jakobsen E-mail: leif@toftjakobsen.dk Velkommen

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 103 19. årgang Januar 2013 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015 Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe Vinter/forå r 2015 Dage Aktivitet Bemærkning el. mærke: 5. januar 17-18.30 Koder knob spejderloven/kammeratskab Kommunikation + pioner Vi slutter kl. 18.30, da

Læs mere

STAFETTEN December 2016 og Januar, Februar 2017

STAFETTEN December 2016 og Januar, Februar 2017 STAFETTEN December 2016 og Januar, Februar 2017 Hej alle sammen! Hermed den nye Stafetten for de næste 3 mdr. samt fællesdatoer for det næste år, så læg datoer ind i jeres kalender allerede nu. Julen er

Læs mere

Grupperådsmøde 2014 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2014

Grupperådsmøde 2014 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2014 Grupperådsmøde 2014 Bent Byg Gruppe 23. februar 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretninger fra bestyrelsen og grenene 3. Gruppesommerlejr til Italien 2015 4. Fremlæggelse af regnskabet

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016 Sjølund KOKS Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Fælles program Familiespejd Mikro Mini Junior Trop Referat

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 1 januar 2017 67. ÅRGANG Velkommen tilbage efter jul og nytår til dette års forhåbentlig spændende spejderaktiviteter. Årets største begivenhed bliver nok den store sommerlejr Spejdernes Lejr i sønderjylland.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe Universet Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe December 201 2 / Januar 201 3 1Fødselsdage spejder år 1 8/1 2 Kristoffer Brix Vartenberg 1 6 år 29/1 2 Astrid Ørbæk Seliger 1 0 år 6/1 Joakim Townsley

Læs mere

Sjølund Koks. nr. 94 17. årgang maj 2011. BRYLLUPSNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne.

Sjølund Koks. nr. 94 17. årgang maj 2011. BRYLLUPSNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne. 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 94 17. årgang maj 2011 SNUMMER, se side 6 og 7! Se fotoreportage i næste nummer www. vordingborgspejderne.dk 2 Indholdsfortegnelse 13 Troppen

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Deadline næste nummer af Bladet 1. august 2015 Redaktøren

Deadline næste nummer af Bladet 1. august 2015 Redaktøren - 1 - Side 3 Nyt fra formanden 4 Referat af grupperådsmødet 9 Sankt Georgs Dag - Hvad er det? 10 Tænkedag 2015 11 Hyttedag 12 Hej mikroer 13 Mikroprogram 14 Hej mini 15 Miniprogram 16 Mærkedage mini 17

Læs mere

2. Beretning Formand Klaus Gotfredsen gennemgik den udsendte beretning suppleret af enkelte ledere.

2. Beretning Formand Klaus Gotfredsen gennemgik den udsendte beretning suppleret af enkelte ledere. Referat af Skovfolkets grupperådsmøde 26. februar 2012 1. Valg af ordstyrer og referent Karsten Snitkjær blev valgt til ordstyrer. Espen Nielsen til referent. Ordstyrer konstaterede, at grupperådsmødet

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne. Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.dk Ledere Amalie (junior) og Gitte (familie-spejd)

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Adresseoversigt: Nr. 1 marts 2014 64. ÅRGANG. Foråret er godt i gang og vi har mange spændende aktiviteter på programmet

Adresseoversigt: Nr. 1 marts 2014 64. ÅRGANG. Foråret er godt i gang og vi har mange spændende aktiviteter på programmet Adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Færgegårdsvej 70, 4760 Vordingborg Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Amalievej 8, 4760. Senoirerklanen (16-23 år): Henrik

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

45. årgang februar- marts 2016

45. årgang februar- marts 2016 WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK 45. årgang februar- marts 2016 HUSK grupperådsmødet d.27. februar Indbydelse til: I Enghytten Lørdag D.27.februar Kl. 13.30 Kære forældre, ledere og medlemmer hos NAKSKOVSPEJDERNE.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Pia Jeppesen blev foreslået som dirigent og valgt. Susanne Badsberg blev foreslået som

Læs mere