Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen."

Transkript

1 GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. b) Beretning. Der var udsendt skriftlig beretning forud mødet. Beretningen er vedlagt som bilag1 til referatet. Supplerende bemærkninger: Susanne orienterede om familiespejd, der har fungeret godt i 2014, men at der nu er stilstand idet der kun er 1 deltager. Der skan måske gøres en ekstra indsats. Lene Søgaard vil bistå Susanne med vejledning om bedre PR indsats. Thomas orienterede om mikro, hvor der pt. er 5 spejdere. Tina orienterede om mini, hvor der pt. er 9 spejdere. Lena orienterede om junior hvor der pt. er ca. 22 spejdere. Martin orienterede om troppen, hvor der er 6 spejdere og måske 2 mere på vej. Gitte G orienterede om tamburkorpset, der organisatorisk er en del af Klitdivisionen, men som har møder og øvedage i Knakken. Ny hjælper fra Tamburkorpset fra Holstebro er på vej. Ole supplerede den skriftlige beretning med at orientere om status for Hvide Hus grunden, som det blev besluttet at sælge ved grupperådsmødet i Der har løbende været kontakter med kommunen om overtagelse, men sagen har være forsinket idet kommunen afventede endelig godkendelse af, at den østlige ende af Vandet Sø kunne bruges til windsurfing. Dette er nu afklaret og kommune har ved brev 20.2 tilkendegivet interesse i at forhandle en overtagelse evt. leje af grunden. Der forventes en afklaring inden for den nærmeste fremtid. Ole orienterede dernæst om afgrænsning af grunden hvor Knakken ligger. Grunden er lejet af kommunen, men det har været uklart hvor grundens grænser ligger. Grusvejen ind til grunden er spejdernes ansvar, men da vejen også bruges af mange andre er kommunen indstillet på at vedligeholdelsen af vejen deles på den måde at spejderne betaler halvdelen af prisen for grus til vejen og kommunen den anden halvdel og desuden sørger for udlægning af nyt grus. Snerydning foretages ikke medmindre spejderne sørger for det. Det er nu klart af vores grund er toppen af skråningen ned mod Vegendalvej. Dette betyder at snerydning på Vegendalvej fortovet er kommunens ansvar. Det betyder også at trappen er kommunens ansvar. Kommunen har beregnet at renovering vil koste kr. og har oplyst at man ikke har pengene til dette. Kommunen vil derfor fjerne trappen. Der blev udtrykt ønske om at det forsøges at finde en måde så trappen bevares. Ad Hoc udvalg: Bestående af Mads, Martin og Ole ser på mulighederne. Ole orienterede om nyt fra DDS, hvor det interessante er at DDS ha købt Middelgrunden. Vi ved endnu ikke hvad er skal ske, men der bliver forhåbentlig muligheder for at spejdere fra Thisted kan få glæde af

2 anskaffelsen. Fra DDS er der desuden den nyhed, at der er en fælles forsikring som dækker ansvar og ulykke for spejderne når der er til spejderaktiviteter. Som sidste emne orienterede Ole om at der er ved at blive oprettet et Giv en hånd kartotek. Baggrunden er at det er vanskeligt at opretholde en spejdergruppe som vores uden hjælp fra forældre. Kartoteket er startet, men endnu ikke færdigt. c) Regnskab 2014: Tina gennemgik regnskabet for Regnskabet, bilag 2 til referatet, blev godkendt. d) Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt. e) Væsentlige beslutninger om gruppen: 1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan. Susanne orienterede om gruppens udviklingsplan, der gælder for Vi er godt på vej med de mål vi har sat os. Bl.a. Ville vi gerne hanke op i nogle gamle traditioner med Sct. Georgs dag og fælles vandredage. Succesen gentages i Lige som vi også vil gentage aktivitet til By Night - dette som PR. Ellers vil vi videreudvikle/støtte "Den røde tråd" i spejderfærdigheder op gennem grenene. Udviklingsplanen er vedlagt som bilag 3 til referatet. 2. Beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Gitte orienterede om det samarbejde der er startet med SFO ved Rolighedskolen og ved Østre Skole. Det er besluttet at gruppen deltager i samarbejde ved hver mandag på samme tid begge steder afvikles spejderaktiviteter i SFO tiden. Gruppen har modtaget tilskud fra kommunen til anskaffelse af materiel og modtager desuden tilskud til driften. Beløbene er henholdsvis 325 og 350 kr. pr elev der er tilmeldt. 3. Vedtagelse af budget for Budget for 2015, bilag 2, blev godkendt. Der er uændret kontingent. f) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog at der om muligt skal være 12 medlemmer af bestyrelsen. Dette blev vedtaget. g) Valg til bestyrelsen af: 1. Formand, kasserer og øvrige forældre. Formand Ole Krogh - ikke på valg. Som ny kasserer blev valgt Lene Søgaard. Som forældre: Anita blev genvalgt. Gitte Grønlund Christensen blev nyvalgt. Tina Palm blev nyvalgt

3 2. Unge, De nuværende unge (Lind og Anna) - ikke på valg. 3. Ledere og gruppeleder. Susanne Hansen og Gitte Klemensen blev genvalgt. 4. Suppleanter. Som suppleanter valgtes: Malene Svenningsen og Rosa Bestyrelsen 2015 består herefter af: Ole Krogh, formand Lene Søgaard, Kasserer Forældre: Ingelise Klemensen, Anita Lund, Gitte Grønlund, Søren Klemme, Tina Palm, Linda Bak Lautrup Ledere/gruppeledere: Gitte Klemensen og Susanne Hansen Unge: Lind Glintborg Hansen og Anna Winther Suppleanter: Malene Svenningsen og Rosa Glintborg Hansen (indtræder når Lind og Anna går på efterskole til august). h) Valg af gruppens 2 repræsentanter til Korpsrådet. Gitte Klemensen og Martin Krusell Nielsen blev genvalgt. i) valg af gruppens 5 medlemmer i Divisionsrådet. Til divisionsrådet blev genvalgt: Martin Krusell Nielsen, Ingelise Klemensen og Susanne Hansen Nyvalgte: Anette Hansen og Malene Svenningsen. j) Valg af revisor og en revisorsuppleant: Birger Hansen blev genvalgt som revisor og Hanne Lund blev genvalgt som revisor suppleant. k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen. Ingen beretninger. l) Eventuelt Formanden takkede Sven for indsatsen i bestyrelsen og Tina for indsatsen som kasserer gennem flere år. De fik begge en lille gave som påskønnelse. Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for indsatsen for den gode afvikling af grupperådsmødet.

4 Som referent: Susanne Hansen Som dirigent: Mads Agerholm Som formand: Ole Krogh

5 Årsberetninger for Thistedspejderne 2014 Gruppeledernes årsberetning Bilag har været et begivenhedsrigt a r for Thisted spejderne. Med afsæt i vores udviklingsplan, som vi udarbejdede i dec. 2013, er vi i løbet af 2014 kommet rigtig langt, med de fleste af de nye tiltag udviklingsplanen lagde op til. Spejdere og ledere er fordelt med nogen spredning i antal imellem de forskellige grene. Desværre har Klanen ikke eksisteret det sidste 1½ a r. Dog er der planer om, at der pa divisionsplan kan oprettes en Klan igen i eftera ret Til gengæld har vi som noget nyt fa et op startet et Tamburkorps i divisionen var et rigtigt opryknings a r ba de pa spejdersiden, men ogsa i ledergruppen var der næsten total oprykning. Vi har fa et ny lederbemanding til mikro grenen. Herunder ses fordelingen af lederbemandingen, som den sa ud her ved a rsskiftet Lederbemanding i grenene: Familiespejd: Tovholder Susanne Hansen Mikro-gren: Leder Thomas Møller Barfoed og Heidi Nielsen Mini-gren: Ledere Tina Førby og Mathias Møller Hansen Unge hjælpere Anna og Lind Junior-grenen: Ledere Lena Thøgersen, Anette Frimor, Solveig Skov og Niels Parkegaard Unge hjælpere Line og Bertram Troppen: Leder Martin K. Nielsen, og spejderne selv Tamburkorps: Gitte Grønlund Det er et stærkt lederteam - Vi vil gerne her benytte lejligheden til at sige Jer alle en VARM tak for Jeres store arbejde med at lave lærerigt spejderarbejde med børnene, samt Jeres store indsats med udvikling af Thistedspejderne Tak for godt samarbejde.

6 I 2014 har vi bevaret den gode Holda nd ba de i ledergruppen, men ogsa i bestyrelsen. Dette har betydet at vi har haft flere der har taget del i arbejdsfordeling bl.a. til afvikling af de forskellige arrangementer som vi har afholdt i Det vil vi meget gerne sige Jer alle mange tak for, og en særlig tak skal lyde til vores bestyrelses formand, Ole Krogh som har fungeret som en samlende faktor for alle i Thistedspejderne, nye som gamle har budt pa fælles aktiviteter med hele gruppen. Billederne her er fra vandredagene. Et af punkterne i udviklingsplanen var at genoptage tidligere traditioner for hele gruppen. Sa ledes har vi i 2014 haft Sct. Georgs dag med afgivelse af spejderløftet og besøg af en tidligere spejder, der kunne fortælle om gamle dage. Vandredagene var med basis i Knakken, hvor der var ruter pa henholdsvis 5 & 10 km. Der blev taget mærker fra 5km op til 50km. Vi tog i 2014 pa gruppesommerlejr pa Assenbæk Mølle spejdercenter med deltagelse af mikro-, mini- og juniorgrenen. Troppen tog pa Lejr E2014 ved Stevninghus. I udviklingsplanen havde vi fokus pa mere synliggørelse af Thistedspejderne. Derfor deltog vi d. 4. juni i Thisted By Night, hvor vi afviklede udfordrende klatre aktiviter. Desuden deltog vi i den verdensomspændende rensning af strande, hvor vi rensede stranden langs med stien ud til synopal havn. En anden meget vigtig begivenhed var Thisted DDS 75 a rs jubilæum som blev afholdt d. 2. november. Vi gik parade gennem byen akkompagneret af DDS tamburkorps fra Holstebro et flot syn med lutter bla spejdere. Vi havde en fantastisk dag, hvor vi ud over os selv og vore gode venner fra Klitdivisionen, ogsa havde besøg af mange gamle Thistedspejdere og borgmesteren. Gruppe aktiviteter:

7 Fastelavn og Gruppera dsmøde Sct. Georgsdag Vandredage Aktiviteter ved By Night Gruppesommerlejr til Assenbækmølle Oprykningstur for alle spejdere m/familier Thistedspejdernes 75 a rs jubilæum Julehygge i Knakken med efterfølgende Juleoptog for alle spejdere m/familier Aktiviteter i Klitdivisionen: Klitdivisionen besta r af 3 spejdergrupper: Klitmøller, Kong Fegge (NordMors) & Thisted Raftedag i Tipi, for spejdere, ledere og forældre Divisionsra dmøde Gren-træf for alle grenene i fora ret Divisionsturnering, igen i a r sammen med Vestjyske Division. Gren-træf for junior og trop i eftera ret Leder-/bestyrelsesdøgn med rimelig godt fremmøde fra Thistedspejderne Aktiviteter på landsplan: Aften med formøde med deltagelse fra Korpsra det Weekend med Korpsra dsmøde I henhold til udviklingsplanen har vi derudover i fora ret afholdt ledersamtaler. Lavet et a rshjul/aktivitetskalender. Pa begyndt at arbejde med den røde tra d for at lette lederarbejdet og skabe sammenhæng i spejderarbejdet fra den ene gren til den anden. Som sagt et MEGET begivenhedsrigt a r Tak til ALLE i Thistedspejderne Gruppeledere: Gitte Klemensen og Susanne Hansen Årsberetning Familiespejd Familiespejd grenen fik i starten af a ret 1 familie mere i flokken, sa vi nu var hele 4 familier Fora ret har budt pa mange gode oplevelser, hvor forældrene pa skift har sta et for at afholde møderne. I Februar udnyttede vi det dejlige vintervejr, og Conny inviterede til kælkning og bygning af flotte snemænd ved Knakken. Som I kan se, blev plænen næsten ryddet for sne, men pyt! Det gav frisk luft og røde kinder. I Marts deltog vi i gruppens tilbagevendende tradition med kombineret Fastelavn og Gruppera dsmøde. Sa tønden fik et ordentlig drag over nakken, og man kunne spise sig en mavepine til i fastelavnsboller. Sidst i marts var vi inviteret med til Klitdivisionens Mikro-gren-træf. Vi var ude ved Tipi, hvor vi skulle bygge huler til Grøflerne, som er en slags søde trolde. Vi fandt mange spor pa, at Grøflerne var i omra det, bl.a. troldesnot og troldelorte og vi fik bygget nogle rigtig flotte

8 troldehuler. I April inviterede Pia ud i Eshøj. Her gik den vilde jagt pa at finde Ramsløg som blev blandet i snobrødsdejen. Uhmmm dejligt at smage pa naturen, medens man kan nyde den flotte udsigt ud over vandet I Maj gik turen ud til Familien Møller i Skinnerup hvor børn og voksne gik tur pa Trampestien. En dejlig varieret tur gennem ba de skov og langs markskel Alle blev godt rørt og har sikkert fa et, om ikke ømme, sa i hvert fald trætte fødder. I Kr. Himmelfartsferien tog vi til Tipi og besøgte Divisionsturneringen (Vestjyske- og klitdivisionen) Temaet var i bedste Wild West stil med masser af store raftebyggerier og deltagere i flotte kostumer. Familiespejd faldt godt ind i dette selskab ved at bygge flotte kæpheste under deres besøg. Her fik de sma kommende spejdere et godt indtryk af den fede stemning der er, na r man er pa lejr. Desværre har vi ikke lykkedes med at mødes i Familiespejdgrenen siden efter sommerferien, da der kun har været tilmelding fra 1 enkelt familie til møderne. Der har sidst pa a ret været et par interesserede til familiespejd, sa jeg har ikke helt opgivet tanken om, at vores Familiespejd kommer endnu mere i gang i 2015 Tak for et hyggeligt 2014 skal lyde fra Tovholder for Familiespejd Susanne Hansen Årsberetning for mikro-grenen Spejdermøderne blev afholdt onsdage kl for en flok rigtig dejlige børn og med en blandet lederbesætning før oprykningsturen bestående af: Tina Palm, Ole Larsen, Mette-Marie, Dennis og Tina Larsen og efter oprykningsturen bestående af Thomas Møller og Heidi Nielsen De første møder i det nye år havde vi lys/mørke-tema, hvor vi snakkede om lys kontra mørke, lavede stearinlys og lysestager og tændte selvfølgelig lys midt i det store mørke stor-rum i Knakken! Gennem vintermånederne lærte de at bruge forskelligt værktøj til brug under håndarbejde, bl.a. kop af kokosnød og bestikpose. De blev så gode til at arbejde med hænderne at de fik et Håndværks mærke. Spejdernes internationale Tænkedag d. 22/2 blev markeret ved at hver spejder medbragte 1 kr. pr. påbegyndt år de havde været spejder. Pengene blev indsamlet og givet til spejderarbejde i udviklingslandene. Vi snakkede om, skrev og tegnede hvad det vil sige at være spejder i Danmark. Inden Fastelavnsfest og Grupperådsmøde fik vi lavet nogle flotte fastelavnsris.

9 I marts gik vi gang med et forløb, der hedder: Klar dig selv, hvor vi bl.a. lærte noget om at pakke rygsæk ved at lege rygsækstafetløb. Vi øve også andre praktiske spejderfærdigheder som f.eks. opvask igen med et opvaskestafetløb. Sidst i marts var vi til MIKROTRÆF i KLITDIVISIONEN, som foregik ved Tipi. Temaet var TROLDE og det blev en helt vild sjov og spændende dag, hvor mange fik overskredet egne grænser og udviklet både personlige og sociale kompetencer! April gik med førstehjælp, gåtur/færdselslære og o-løb og det udløste et Klar dig selv-mærke til mikroer. Derefter et NATUR-forløb med forsøg med frø og planter, skovtur, hvor vi så på det spirende forår. Mikroerne havde en dejlig Sct. Georgdag med fællesmøde for alle Thistedspejderne om sagnet Sct. Georg og spejderløftet. Da der var Vandredage for Thistedspejderne d. 27/4 gik mikroerne en dejlig tur på 5 km. DIVISIONSTURNERING havde vi en lille hyggelig lejr i Dawson City. Vi deltog med stor spejder-gejst og var meget optaget af temaet og stemningen. I juni havde vi Pionerarbejde og byggede med rafter, lavede knob og besnøringer og A-bukker-ræs Vi lavede en tur til fjorden for at fange krabber med hjemmelavet krabbefiskestang. Sidste møde inden sommerferien gjorde vi klar til sommerlejr. Prøvede at slå telt op og pakke patruljekasse. I uge 28 var vi på SOMMERLEJR med alle Thistedspejderne på Assenbæk Mølle. Det var en rigtig god lejr og skønt at være sammen med alle de andre spejdere fra Thisted. Alle mikroerne voksede på denne lejr, hvor vi mindes dejlige spejderaktiviteter samt solskin, is og slik fra Tutten.

10 Vi mødte igen efter sommer ferien til nogle sjove og hyggelige møder med bl.a. minefelt inden oprykningsturen, hvor nogle af mikroerne rykkede op til mini-grenen. Mikroerne startede efteråret, med nye leder og nye spejder. Kun en er tilbage af de gamle, og 4 nye kom til. De første møder brugte vi til at lære hinanden at kende, og finde ud af hvad vi skulle arbejde med resten af året. Valget faldt på klar dig selv og patrulje liv derudover havde vi et par tag en ven med møder hvilket desværre ikke gav den tilgang vi havde håbet på. Traditionen tro havde vi den årlige julegave tur hvor alle mikroer deltog og fik lavet en masse gaver. Mange spejderhilsner fra forhenværende og nuværende mikro ledere Tina Førby og Thomas Møller Årsberetning for Mini grenen Efter en velfortjent juleferie var Mini-grenen klar til nye udfordringer. Vi startede op med at

11 lave fuglekasser og erhverve os savebeviset. Det var en udfordring for alle, og til de første møder havde vi da ogsa flittig brug af førstehjælpskassen. Med savebeviset i hus, blev det tid til at træne samarbejdsøvelser i patruljerne. Det gik rigtig godt, og alle minispejderne fik en bedre fornemmelse for, hvordan samarbejde kan gøre løsningen af opgaver meget lettere. Efter Tænke dag Baden Powells fødselsdag, hvor vi bl.a. samlede penge ind til ulandene, var det tid til det a rlige fastelavnsris møde. Vi klippede og klistrede til den store guldmedalje, og minispejderne fik lavet nogle rigtig flotte fastelavnsris. Til dette møde var vi rigtig mange, da ba de forældre og søskende var inviteret med. Fastelavnsmødet er et af de møder minispejderne aldrig glemmer. Ud af det bla sa de nemlig julemanden iført shorts (langt hvidt skæg osv.) pa en slappe tur. Herefter kom fora ret os alle i møde. Det fejrede minispejderne med at ga i gang med at tage sø & strand mærket del 1. Vi lærte en masse om baderegler og førstehjælp. Førstehjælpskurset blev ledet af minileder Lena. De fik lært de mest basale færdigheder om førstehjælp. For at de kan fa deres sø & strand mærker, mangler de derfor kun delen om dyrelivet omkring stranden. Som en op følger pa førstehjælp havde vi besøg pa Falck stationen. Her fik de fortalt en hel masse om ambulancer og redningstjeneste. De fik lov til at sidde/ligge i ambulancen, og de fik ogsa lov til at benytte et specielt apparat, som Falck benytter til at flytte patienter ned at trapper. Til Sct. Georg mødet fremviste de stolte minispejdere deres stangdukker, som de havde lavet af affald indsamlet pa stranden. I Marts rejste gruppen til Mors. Vi havde et par fantastiske dag pa Bjørneborg, hvor vi var sammen med Kong Fegge og Klitmøller. De er rigtig søde og det fungere super godt, na r vi er

12 sammen. Det var en omvendt tur, hvor alt blev lavet ja omvendt. Vi fik derfor aftensmad om morgenen og morgenmad om aftenen. Vores uniformer var vendt med fronten pa ryggen osv. Spejderne syntes, det var særlig sjovt med velkomsttalen, da de skulle hjem og flaget blev hejst. Til vandre dagene gik mini spejderne henholdsvis 10 og 20 km. Det gjorde de til ug med kryds og slange. Det er nogle seje spejdere pa Vegendalvej! Divisionsturnering! Det er altid en af a ret største begivenheder. Alle patruljer var toptrænet til denne event. Inden vi tog ud til Dawson City havde alle i patruljerne lavet en guldgraver si. En cowboy/minispejder uden hest duer ikke, sa hver patrulje fik lavet den ene flotte kæphest efter den anden. Som miljørigtige spejdere var de lavet af genbrugsmateriale og læder. Inden turneringen havde de fa et tilredet deres kæpheste, og de kunne derfor næsten flyve fra den ene post til den anden. Der var de fedeste prøver i forskellige spejderfærdigheder. Hele skoven var fyldt med røvere og skumle personer, og minispejderne fik næsten brug for rene underbukser. Hele lejren var fantastisk lavet, og der var den helt rigtige atmosfære. Der var fængsler til de slemme, bedemandsforretning til de uheldige og en ægte western salon til de tørstige. Her kunne man købe whisky med afrevne kropsdele. En stor tak skal lyde til holdet bag dette fantastiske arrangement super godt en stor oplevelse. En særlig tak skal ogsa ga til Lejrchef Kaj, Morten Bisgaard, Tanja Bisgaard, Mads Andersen og Michael Toftdahl for deres medvirken ved vores post. Efter denne tur blev det tid til By-night. Som noget nyt deltog vi til byens By-night i juni. Her fik alle, der havde lyst til det, mulighed for at bygge et ta rn med mælkekasser. De skulle sta pa kasserne og bygge videre op, indtil stablerne væltede. Det var rigtig sjovt, og vi fik vist, at vi eksisterer og at det er sejt at være spejder. Pa et senere møde lavede vi et minikomfur ud af store konservesda ser. Her stegte minispejderne deres eget spejlæg og ristede brød. Det syntes de var rigtig sejt. Tovholder pa denne opgave vores vindblæste Klitmøller hjælper. Tak til vores Søde Søren Klemme, som altid er flink til at hjælpe os. Herefter forberedte vi os pa den a rlige sommerlejr, som i a r blev afholdt ved Assenbækmølle omkring Varde. Vi har trænet i bl.a. telt opsætning og opbygning af lejr. Det var en fantastisk lejr. Super vejr og dejlige mennesker. Vi var ude til alle mulige aktivitet ba de om formiddagen og eftermiddagen. Minispejderne var bl.a. til drama skuespil (opførte det om aftenen for alle Thisted Spejderne), klatrevæg (hvor nogle fik brudt nogle grænser), minismedje hvor de lavede deres egne tørklæde ring i tin. De fik ogsa lov til at rense fisk og lave røget ost pa en anden aktivitet. Ingen lejr uden rengøring. Der var turnus pa lejren i rengøring. Vi havde 3 timers rengøring af lejrens toiletter og det var sundt til spejderne. Ingen lejr uden kampe. Vi udkæmpede et stort søslag mod andre spejdergrupper. Vi skulle selv bygge vores tømmerfla de, og der kunne man rigtig se, at vi havde trænet med knob og besnøringer. De fik bygget nogle solide fla der, og de sa rede blev reddet i land af en effektiv redningstjeneste. Det var mega sjovt. Der var ogsa et fantastisk aften/natløb. Det var en avanceret form for smugler løb, og de eneste der havde mod til at røve banken var nogen fra Thisted Spejderne. Bare rolig det er ikke, fordi vi opfordre til kriminalitet, men de havde blot forsta et at udnytte reglerne i spillet. Flot klaret. Tak til alle der deltog pa denne lejr. Det var en suveræn god tur og alle spejdere deltog aktivt.

13 Herefter var det endelig tid til oprykningsturen. Nogen var vokset fra mini grenen og er klar til mere krævende udfordringer. Minispejdere havde lavet deres oprykningsceremoni besta ende af en lækker menu med bla cocktailpølser, grøn pasta og den obligatoriske røde ketchup. Det var ogsa tid for mini lederne Anette og Lena at rykke op til junior og lade nye kræfter komme til i mini grenen. Efter oprykningsturen blev spejdermøderne afholdt om tirsdagen kl pa skift af Tina, Ole, Majbritt, Mathias, Lind og Anna. Vi startede med et møde, hvor vi legede, hygge os og blev rystet sammen som en ny flok minispejdere. Til de fleste af møderne har vi arbejdet i to patruljer. I patruljerne har vi haft fokus på at spejderne hjælper hinanden med at løse opgaverne og at alle har en vigtig rolle, der gør at patruljen fungerer. Mødet efter gik en tur til Eshøj Plantage, hvor vi i patruljer lavede spor-tegn-løb til hinanden. Dette var indledningen til et NATUR-forløb, hvor vi lavede forsøg med fluer! - og undersøgte hvor beskidte fødder de faktisk har! Vi skal lavede også et rensningsanlæg. I et Natur-løb med Den unaturlige sti lærte vi en masse om, hvad der egentligt er naturligt og hvad der er unaturligt. For at øve knivfærdighederne skar vi bl.a. en krybskyttefløjte. Vi synes det er vigtigt, at spejderne har mulighed for at vise hinanden noget de kan/nogle færdigheder - så andre kan lære af det og de selv kan blive bekræftet i troen på egen kunnen. Netop her kan vi ledere gå ind og hjælpe hvert barn med at finde egne kompetencer de kan have succes med i spejdersammenhænge.

14 I oktober måned inden efterårsferien brugte vi en træskive/tværsnittet af en træstamme som kalender og lærte en masse om træer. Og lavede vores egen livslinje som træskive! Vi fejrede Halloween med græskarlygter og et (U)hyggeligt græskar-løb. Mange af os minier synes det var en stor dag at fejre Thistedspejdernes 75 års jubilæum med Åben Hus i Knakken. Og det gjorde stort indtryk at se de gamle billeder og spejderting samt at opleve nogle af de rigtig gamle spejdere der var på besøg den dag. Til et møde havde viet sjovt refleks-løb, hvor vi med hjælp fra lommelygter skulle finde vej langs en rute oplyst med reflekser. Vi snuste en aften lidt til de gamle spejderaktiviteter med morsekoder, hemmelig skrift og tegn. Noget som viste sig at være ret svært (godt vi havde de to store piger fra troppen med ;-) og som vi helt bestemt skal arbejde mere med. Hen over efteråret har vi øvet os meget med at håndtere en kniv, lærte om knivens opbygning og vedligeholdelse således at vi i slutningen af november alle fik knivbevis! Det sidste møde inden december måned eksperimenterede vi med knob, bind, flet, sno og sy Vi sluttede inden jul med den Aller-hyggeligste JULEGAVETUR sammen med mikroerne, hvor vi fik lavet de mest fantastiske julegaver til familie og venner, hygget os med julemad, sjov og ballade. Og derefter deltagelse i det smukke juleoptog gennem byen. Mange tak for et rigtig dejligt år til jer alle sammen spejdere, ledere og forældre. Sammen gør vi det muligt at lave spejderaktiviteter, der gør indtryk og udvikler vores skønne børn. Spejderhilsner fra forhenværende og nuværende mini leder Anette og Lena og Tina Førby Larsen Årsberetning fra Juniorgrenen. Hos juniorerne var der 7 spejdere i første halva r og 1 gennemga ende leder. Vi fik hjælp af Martin og senere Ole, men ellers var Gitte G juniorleder. Vi arbejdede en del med pioner og de almindelige spejderfærdigheder, for at gøre klar til a rets divisionsturnering, hvor spejderne skulle klare sig selv. Sammen med resten af divisionen deltog vi i Divisionsturneringen der handlede om guldgraverne i Clondike. Spejderne var meget socialt kompetente og var gode sammen, men deres spejderfærdigheder rakte her ikke til en pokal. Men det vigtige er jo ogsa at man kan holde sammen og holde humøret oppe.

15 Dette fik juniorerne vist pa a rets sommerlejr pa Assenbæk, hvor de var alene pa hejk og gik 30 km over 2 dage. De fo r vild et par gange og skulle bytte nogle skøre ting til nogle andre ting undervejs (købmandshejk). Og sa kan man jo godt glemme tiden. Efter hejken, kom de direkte hjem til en levende høne, der skulle blive til aftensmaden et par timer senere. Nogle fik kvalme og andre gik og legede med hønsefødder. Og e n blev hønens bøddel. Pa deres helt egen ma de, er de i mine øjne bare de sejeste juniorspejdere Efter oprykningsturen bestod juniorlederne af Anette og Lena samt en ny leder Solveig Skov. Velkomme til. En af de første opgaver efter sommerferien var, ren strand projektet. Thisted Spejderne havde en stor deltagelse og vi havde mange sponsorer. Thisted Bryghus med sodavand, Super Brugsen med pølsehorn og kage og sidst, men ikke mindst Skoringen med slik og balloner. Tak for det. Derudover fik vi en fin omtale i Thisted Dagblad og Thisted Posten. Vi havde ryste sammen møder, hvor alle 23 junior spejdere blev inddelt i nye patruljer. Det blev til nogle gode patruljer, der har fungeret rigtig godt. De har lavet nye standere og prøvet selv at planlægge deres møde. Vi har haft samtaler med hver patrulje, hvor de skulle afstemme deres forventninger til hinanden. Hvad forventer de af en god patruljeleder eller et patruljemedlem. Det var noget nyt for dem at skulle sætte ord på, hvilke forventninger de havde til hinanden, og hvordan de skulle arbejde i patruljen. Pioner arbejde har også fyldt en del i dette efterår. Vi har lært selv at bygge en bivuak under kyndig vejledning af Bjarne Forebæk fra de grønne spejdere. Tak for hjælpen Bjarne. Generelt har vi været meget ude i dette efterår, og vi var derfor klar til Juniortræf i Nationalpark Thy. Det var et fantastisk træf. Vi var sammen med de andre spejdere fra divisionen og arbejdede i blandede patruljer fra de forskellige grupper. Det gik super godt, og der blev dannet mange nye venskaber. Emnet var mad fra naturen. De skulle selv bygge bivuak og var ude at samle forskelligt spiseligt fra naturen. Det var 3 gode dage, hvor de fik mulighed for at klatre i de højeste træer i området, og lave mad på trangia. Vi havde stor succes på tag en ven med dagen. Her var rigtig mange mødt op, og vi fik nye spejdere. Vi fik juniorens førstehjælpsmærker på plads her i efteråret. Vores nye leder i Solveig, stod for dette kursus. Det er dejligt at vide, at vi roligt kan tage på tur, da vi nu har 23 fuldgyldige Falck reddere. Julegave turen er altid et hit. I år var ingen undtagelse. Vi fik lavet mange gode julegaver, og modsat dem man køber i butikkerne er vi sikre på, at ingen vil have disse byttet. Juleoptoget gik rigtig godt. Vi fandt vej til Storetorv uden de store problemer og var klar til at modtage folkemasserne. Der blev delt slik ud til alle der var mødt op og ingen gik fra Storetorv skuffede hverken store eller små.

16 Tak til alle der har bakket os op i løbet af året. Ingen nævnt ingen glemt. Spejderhilsner fra forhenværende og nuværende Junior leder Gitte Grønlund, Anette, Lena, Solveig og Niels Årsberetning for troppen Det har været et a r med fart pa for troppen i Thistedspejderne. Den største udfordring i januar ma være det kolde vejr og de mørke aftener, specielt for de nye tropsspejdere, som var i gang med deres shorty-mærker. Det blev dog blandt andet til en vandretur i snevejr midt i januar. Spejderne gik til Kronborg skov, hvor de fik kakao inden turen gik tilbage til Knakken. I februar kom der mere gang i aktiviteterne. Kong Fegge indbød til A rets Koldeste, en bivuaktur ved Kyndelmisse, som er den første søndag i februar. Det tog pa kræfterne at bygge bivuak og rydde buskads i det kolde vejr, men humøret var højt, selvom man ind imellem frøs. I vinterferien arrangerede troppen selv Et døgn i sovepose, udfordringen her er, at holde sig i soveposen i 24 timer. Det blev en hyggelig tur i Knakken med film, guf, sjov og hygge. Marts startede med gruppera dsmøde og fastelavn, hvor troppen hjalp med at se efter de yngre spejdere, mens de voksne holdt møde. Anna og Lind na ede ogsa at blive valgt til at være unge i bestyrelsen ved samme lejlighed. Sidst pa ma neden tog vi pa grentræf med de andre tropsspejdere i divisionen. Temaet var P. I. S, spejderne var blevet indkaldt til at hjælpe Politiets Indsatsstyrke med, at fange kriminelle i Thy. Det blev til en lille træningslejr pa divisionens nye lejrplads ved Nors Sø, hvor vi blandt andet skød med luftgevær, fangede en pusher og gennemførte en lang nats vandretur.

17 April startede med en raftedag ved Tipi hvor flere hjalp med at fælde træer til rafter, en stor del af dem skulle bruges til divisionsturneringen i maj, som vi ogsa sa sma t begyndte at gøre os klar til. Vi holdt ogsa vandredag sammen med de andre grene hvor vi gik fra Knakken og ud til Eshøj ad to omgange pa samme dag. Vi fejrede ogsa Sct. Georgs dag sammen med resten at Thistedspejderne hvor vi blandt andet fik besøg af en gammel gildespejder som fortalte sagnet om Sct. Georg. Den store begivenhed i maj var vel nok divisionsturneringen ved Tipi i Kr. Himmelfartsferien. Scenen var sat til Klondike og RCMP (Royal Canadian Mountain Police) med saloon, guldgravere, beredent politi og fæle røvere. Troppen ankom allerede torsdag hvor patruljens jordlod skulle købes og en fuld lejrplads etableres. Dette arbejde fortsatte løbende indtil søndag hvor pladsen skulle vurderes. Imens var der masser af aktiviteter blandt andet natløb, almindeligt løb, forbryderjagt, madlavning, hestepasning mm. alt sammen blev vurderet og belønnet med dollars som kunne bruges i købmandshandelen. Placeringen i turneringen snakker vi ikke sa meget om, men alle var enige om det var en god tur alligevel og i 2015 er der ma ske ikke sa meget fokus pa pionerarbejde som i Sommerlejren var i a r en fælles tur med de andre tropsspejdere i Klit divisionen. Lejren hed E2014 og var en international jamborette pa Stevninghus spejdercenter ved Kliplev i Sønderjylland. Vi tog toget ba de derned og hjem. Lejren var inspireret af Ny Hedeby lejren, som var en korpslejr hvor pa der blev bygget en vikingelandsby, som stadig sta r pa stedet. Der var ca spejdere samlet i disse dage og en stor del af disse var udenlandske spejdere. Vi boede i nærheden af ba de amerikanere, spaniere, tyskere, finner, israelere og en enkelt australier mens der andre steder var blandt andet belgiere, nordmænd, skotter og ikke mindst engelske spejdere. Der var aktiviteter de fleste dage hvor et af højdepunkterne var en hejk pa 35 km over to dage i Tyskland, spejderne gik selv uden ledere, skulle selv planlægge ruten og overnatte i bivuak. Vi havde fantastisk tur med fantastisk vejr og masser af gode oplevelser. Efter sommerferien gik vi i gang med de almindelige møder igen inden vi skulle pa oprykningstur ved Tipi sidst i august. Der var ikke nogle der skulle rykke op til troppen i a r, men vi stod for underholdningen ved lejrba let, Malene, Rosa og Line der ikke havde shortymærke i forvejen fik det og Lind blev fejret fik en gave i anledningen af hendes 10 a rsstjerne. I september var vi igen til grentræf, denne gang var temaet Klar dig selv og troppen skulle selv arrangere en vandretur med oppakning mad osv. fra Vigsø til Bulbjerg. Det blev en frisk tur i klitterne med en god vind. Om aftenen fik de slagtet en hane og en and inden den stod pa overnatning i bivuak. En af de helt store spejderoplevelser i oktober i a r var PLan i eftera rsferien, Plan er en uges kursus for tropsspejdere fra hele landet. Det blev en uge fyldt med oplevelser, venskaber og personlig udvikling for alle der deltog.

18 Først i november havde Thistedspejderne 75 a rs jubilæum og i den forbindelse lavede troppen en flot indgangsportal og gik forrest med fanerne ved paraden gennem byen. Det blev en flot dag hvor der var spejdere i alle aldre og fint besøg af borgmesteren. Hele troppen var med til førstehjælpskursus, som kommunen holdt, specielt omkring førstehjælp til børn og da troppen ogsa nogle gange har et mindre ansvar for de yngre børn var de inviteret med. Vi holdt ogsa en hyggelig julegavetur i Tipi hvor der blev produceret gaver til familie og venner og vist ogsa enkelte til os selv. Vi fik selvfølgelig flæskesteg med det hele, nisseøl og is til dessert. Juleoptoget var vi selvfølgelig ogsa med til. En god ga tur gennem byen med fakler og tænding af juletræet pa torvet til sidst. I julema neden holdt vi ikke pause som de gør i de yngre grene. Som a ret før fik vi lov at sælge vafler i en bod pa torvet, det blev med sent varsel, men alligevel var spejderne pa pletten 5 dage i december med godt humør selvom salget svigtede til tider. Vi modtog meget ros fra de andre boder og imponerede mange af vores gæster højt humør, fortællinger om vilde ture og bare ben i al slags vejr. Overskuddet fra vaffelsalget sparer vi op, sa vi forha bentlig kan komme pa en fantastisk tur i 2016 til Mexico, det er en drøm, som kunne være fantastisk gik i opfyldelse. Ud over de ture og arrangementer vi har haft har vi selvfølgelig ogsa holdt almindelige møder. Vi har pa disse arbejdet med flere klassiske spejderfærdigheder, na r vi ikke havde andre opgaver der skulle løses. Vi har blandt andet arbejdet med tovværk, pionering, orientering, klar dig selv, førstehjælp og kommunikation. Vi har ogsa startet pa, at have fælles divisionstropsmøder den første torsdag i ma neden. Vi startede i november med dette og indtil videre er det ga et godt, sa det regner vi med fortsætter i 2015 ogsa Hermed vil jeg sige tak for endnu et fantastisk spejder a r jeg er sikker pa det bliver mindst ligesa godt i 2015 hvor vi allerede er godt i gang med planlægning af divisionsturnering og sommerlejr. Efter sommerferien drager nogle af de ældste pa efterskole, men sa ga r der ikke længe før vi skal modtage helt friske tropsspejdere pa oprykningsturen. Det bliver spændende. Med Spejderhilsen Martinez Martin Krusell Nielsen FORMANDENS BERETNING Det har som sidste a r, været bestyrelsens opfattelse, at der skal være en arbejdsdeling, sa de løbende spejder opgaver varetages af ledergruppen og at bestyrelsen bidrager til dette. Ma let er at alt skal tilrettelægges sa det bliver sa enkelt som muligt at være spejderleder. Desuden har det været ma let at de skal være stor gennemsigtighed og a benhed, sa alle fa r de informationer de har brug for. Perioden har siden sidst været præget af positiv energi, hvilket har resulteret I at der er tilknyttet flere nye ledere og at der er registreret en tilgang af nye spejdere. Bestyrelsen har haft ansvaret for planlægning og gennemførelse af traditionelle aktiviteter. Som noget nyt er der startet en tradition med Sct. Georgs dagen, hvor vi i 2014 havde god hjælp af Sct. Georgs Gilderne. Det var en god oplevelse at spejderne sa Jørgen Løth i sin gamle

19 spejderuniform og høre ham læse Sct. Georgs budskabet. Fejringen af Sct. Georgs dagen vil fremover blive en tradition. Det næste blev Thisted by Night hvor spejderne havde en bod med mælkekasse klatring og ba l.. Et vellykket arrangement. som vil blive gentaget i Bestyrelsen forestod desuden den traditionelle oprykningstur, der blev afholdt med fin opbakning fra mange forældre. Pa trods af lidt regn, blev turen en stor succes. Som en stor begivenhed fejrede vi at gruppen har eksisteret i 75 a r. Det skete den , og vi havde den store fornøjelse at møde en masse tidligere spejdere og spejderledere. Det lykkedes at fa Holstebro Tambourkorps til at ga i spidsen for en flot bla parade gennem byen. Ogsa I 2015 udbyder Klitdivisionen en række arbejdsopgaver, hvor gruppen kan tjene penge ved forskelligt frivilligt arbejde. Vi vil forsøge at fa tildelt nogle af opgaverne, der skal udføres inden 1. maj. Vi tjente en del i 2014,men i 2015 skulle vi gerne kunne tjene mere. Klitdivisionen arrangerer en raftedag den 1. februar. Rafterne fældes og afgrenes og transporteres til TIPI. Gruppen kan tjene 3000 kr. ved deltagelse i dette arrangement, og desuden kan deltagende trop spejderne tjene 300 kr. hver til en kommende udlandstur. Tak til alle forældre ba de I og udenfor bestyrelsen. En gruppe som vores kan ikke drives uden en solid opbakning fra forældrekredsen. Ogsa stor tak til vore 2 gruppeledere Susanne og Gitte, som tilsammen har æren for den fremdrift der har været. Endelig tak til alle de gode og engagerede ledere vi har I gruppen. Jeg ha ber vi kan passe sa godt pa jer alle, at I har lyst til at fortsætte til gavn for spejderarbejdet i Thisted. Med spejder hilsen Bestyrelsesformand Ole Krogh

20 Det Danske Spejderkorps Regnskab for året 2014 Bilag 2 Budget for året 2014 og 2015 Thisted Spejderne Resultatopgørelse Indtægter Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 Medlemskontingent , , ,00 Tilskud fra offentlige myndigheder: Lokaletilskud , , ,00 Aktivitets-/medlemstilskud 9.000, , ,00 Kursustilskud 0,00 0,00 0,00 Andre offentlige tilskud 0,00 0,00 0,00 Ture og lejre 0, ,00 Arrangementer og aktiviteter 7.000, , ,00 Gaver/støtteforening 0, ,00 0,00 Annoncer 0,00 0,00 0,00 Lejeindtægter , , ,00 Diverse 0,00 900,00 0,00 Renter 0,00 11,41 0,00 Indtægter i alt , , ,00 Udgifter Korpskontingent , , ,00 Divisionskontingent 4.500, , ,00 Ture og lejre 0, , ,00 Arrangementer og aktiviteter 6.000, , ,00 Kurser 0,00 0,00 0,00 Administration 2.000, ,00 Materiel 4.000, , ,00 Lokaler: Leje 300,49 200,00 Prioritetsrenter , , ,00 Skatter, afgifter, forsikringer , , ,00 Vedligeholdelse og rengøring 2.000, , ,00 Opvarmning og belysning , , ,00 Renter 0, ,94 0,00 Udgifter i alt , , ,00 Resultat , , ,00

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang 2015 Gruppeaften 2015 79. årgang Indhold: Kontaktinformation på side 2 Sæt X i kalenderen på side 3 Gruppeledernes klumme på side 4-11 Arrangementer i 1. Holte på side 12-13 Formandsberetningen på side

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1 Gruppeblad for Skovfolket De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN Koglen, maj - august 2008 1 hilsen til skovfolket Mangel på voksne udfordrer alle omkring Skovfolket Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77 v e l k o m m e n til et nyt spejderår, til en ny mikro-gren, til et nyt spejderblad - og velkommen hjem til 1. Klampenborgs superseje tropsspejdere, som har besteget bjerge,

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af prinfoaarhus

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division nr. 2 oktober 2012 kære julemand... julen står snart for døren, og mange er begyndt at tænke

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 Gruppelederens ord Hjælp Vi har behov for hjælp fra forældre til opstilling og nedtagning af telte og anden praktisk hjælp i forbindelse med grilaften, da spejderlederne

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej PR K EN Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Gruppen tjente 50.000,- under COP15 mødet i december Vi passede 2 1 ton mindre balloner

Læs mere