L 175 Tidende RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 175 Tidende RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER"

Transkript

1 Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 11. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER Afgørelse nr. 1/2018 vedtaget af Associeringsudvalget EU-Ukraine i dettes handelssammensætning af 14. maj 2018 om ajourføring af bilag XXI til kapitel 8 om offentlige udbud i associeringsaftalens afsnit IV om handel og handelsanliggender og om afgivelse af en positiv udtalelse om den fuldstændige køreplan for offentlige kontrakter [2018/972]... 1 De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

2

3 L 175/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER AFGØRELSE Nr. 1/2018 VEDTAGET AF ASSOCIERINGSUDVALGET EU-UKRAINE I DETTES HANDELSSAMMENSÆTNING af 14. maj 2018 om ajourføring af bilag XXI til kapitel 8 om offentlige udbud i associeringsaftalens afsnit IV om handel og handelsanliggender og om afgivelse af en positiv udtalelse om den fuldstændige køreplan for offentlige kontrakter [2018/972] ASSOCIERINGSUDVALGET I DETTES HANDELSSAMMENSÆTNING HAR under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side ( 1 ) (»aftalen«), særlig artikel 149, 153 og 463, og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med artikel 486 i aftalen finder dele af aftalen, herunder bestemmelser om offentlige kontrakter, midlertidig anvendelse fra den 1. januar (2) I aftalens artikel 149 fastsættes det, at tærskelværdierne for offentlige kontrakter som omhandlet i bilag XXI-P skal justeres regelmæssigt fra og med det første lige år efter aftalens ikrafttræden, og en sådan justering skal vedtages ved en afgørelse truffet af Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, jf. aftalens artikel 465, stk. 4. (3) I aftalens artikel 153 fastsættes det, at Ukraine skal sikre, at landets lovgivning om offentlige kontrakter gradvist gøres forenelig med gældende EU-ret på området i henhold til tidsplanen i bilag XXI til aftalen. (4) Flere af de EU-retsakter, der er opført i bilag XXI til aftalen, er blevet omarbejdet eller ophævet og erstattet af en ny EU-retsakt efter paraferingen af aftalen den 30. marts Navnlig har Unionen vedtaget følgende retsakter, hvorom der er givet underretning til Ukraine: a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU ( 2 ) b) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU ( 3 ) c) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU ( 4 ) ( 1 ) EUT L 161 af , s. 3. ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af , s. 1). ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af , s. 65). ( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af , s. 243).

4 L 175/ (5) Ovennævnte direktiver ændrede tærskelværdierne for de offentlige kontrakter, der er fastsat i bilag XXI-P, som efterfølgende blev ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2170 ( 1 ), (EU) 2015/2171 ( 2 ) henholdsvis (EU) 2015/2172 ( 3 ). (6) I aftalens artikel 463, stk. 3, er det fastsat, at Associeringsrådet har beføjelse til at ajourføre eller ændre bilagene til aftalen. (7) Det er nødvendigt at ajourføre bilag XXI til aftalen for at tage hensyn til ændringerne i den i bilaget nævnte gældende EU-ret, jf. aftalens artikel 149, 153 og 463. (8) De nye EU-regler for offentlige kontrakter har en ny struktur. Denne nye struktur bør afspejles i bilag XXI. Af klarhedshensyn bør bilag XXI ajourføres i sin helhed og affattes som angivet i bilaget til nærværende afgørelse. Derudover bør der tages hensyn til Ukraines fremskridt, når det gælder tilnærmelsen til gældende EU-ret. (9) I aftalens artikel 465, stk. 2, præciseres det, at Associeringsrådet kan delegere enhver af sine beføjelser til Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, herunder beføjelsen til at træffe bindende afgørelser. (10) Associeringsrådet EU-Ukraine bemyndigede ved sin afgørelse nr. 3/2014 ( 4 ) af 15. december 2014 Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning til at ajourføre eller ændre visse handelsrelaterede bilag. (11) I aftalens artikel 152, stk. 1, bestemmes, at Ukraine forelægger Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning en fuldstændig køreplan for gennemførelsen af lovgivningen vedrørende offentlige kontrakter med tidsplaner og delmål, der skal indeholde alle reformer med henblik på lovgivningsmæssig tilnærmelse til EUretten. (12) I artikel 152, stk. 3, præciseres det, at en positiv udtalelse fra Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning er nødvendig for, at den fuldstændige køreplan kan fungere som referencedokument for gennemførelsesprocessen, navnlig for den lovgivningsmæssige tilnærmelse til EU-retten af lovgivningen om offentlige kontrakter. (13) Det er derfor hensigtsmæssigt, at Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning vedtager en afgørelse om positiv udtalelse om den fuldstændige køreplan VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Bilag XXI til kapitel 8 om offentlige udbud i associeringsaftalens afsnit IV om handel og handelsanliggender mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side affattes herved som angivet i den ajourførte udgave af bilaget, der er knyttet til nærværende afgørelse. Artikel 2 Der afgives en positiv udtalelse vedrørende den fuldstændige køreplan, der er godkendt af Ukraines ministerkabinet den 24. februar 2016 (nr. 175-p) og vedtaget af Ukraines regering den 24. februar ( 1 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2170 af 24. november 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (EUT L 307 af , s. 5). ( 2 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2171 af 24. november 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (EUT L 307 af , s. 7). ( 3 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2172 af 24. november 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (EUT L 307 af , s. 9). ( 4 ) Afgørelse nr. 3/2014 vedtaget af associeringsrådet EU-Ukraine af 15. december 2014 om delegering af visse af associeringsrådets beføjelser til associeringsudvalget i dettes handelssammensætning (EUT L 158 af , s. 4).

5 L 175/3 Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen. Artikel 3 Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj For Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning For Ukraine For Unionen Nataliya MYKOLSKA Oleksiy ROZHKOV Christian Frigaard RASMUSSEN Formand Sekretærer

6 L 175/ BILAG»BILAG XXI-A TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD VEJLEDENDE TIDSPLAN FOR INSTITUTIONEL REFORM, TILNÆRMELSE AF LOVGIVNING OG MARKEDSADGANG Fase Vejledende tidsplan Markedsadgang, som Ukraine har indrømmet EU Markedsadgang, som EU har indrømmet Ukraine 1. Gennemførelse af denne aftales artikel 150, stk. 2, og artikel måneder efter denne aftales ikrafttræden Statslige myndigheders indkøbskontrakter Statslige myndigheders indkøbskontrakter Aftale om den reformstrategi, der er beskrevet i denne aftales artikel Tilnærmelse og gennemførelse af grundelementerne i direktiv 2014/24/EU og direktiv 89/665/EØF 3 år efter denne aftales ikrafttræden Statslige, regionale og lokale myndigheders og offentligretlige organers indkøbskontrakter Statslige, regionale og lokale myndigheders og offentligretlige organers indkøbskontrakter Bilag XXI-B og XXI-C 3. Tilnærmelse og gennemførelse af grundelementerne i direktiv 2014/25/EU og direktiv 92/13/EØF 4 år efter denne aftales ikrafttræden Indkøbskontrakter indgået af alle ordregivere i sektoren for forsyningsvirksomhed Indkøbskontrakter indgået af alle ordregivere Bilag XXI-D og XXI-E 4. Tilnærmelse og gennemførelse af andre elementer i direktiv 2014/24/EU Tilnærmelse og gennemførelse af direktiv 2014/23/EU 6 år efter denne aftales ikrafttræden Tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskoncessioner indgået af alle ordregivende myndigheder Tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskoncessioner indgået af alle ordregivende myndigheder Bilag XXI-F, XXI-G og XXI-H 5. Tilnærmelse og gennemførelse af andre elementer i direktiv 2014/25/EU 8 år efter denne aftales ikrafttræden Tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter indgået af alle ordregivere i sektoren for forsyningsvirksomhed Tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter indgået af alle ordregivere i sektoren for forsyningsvirksomhed Bilag XXI-I og XXI-J BILAG XXI-B TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD GRUNDELEMENTER I DIREKTIV 2014/24/EU AF 26. FEBRUAR 2014 OM OFFENTLIGE UDBUD (FASE 2) AFSNIT I Anvendelsesområde, definitioner og generelle principper Anvendelsesområde og definitioner Afdeling 1: Genstand og definitioner Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde: stk. 1, 2, 5 og 6 Artikel 2 Definitioner: stk. 1, nr. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) og 24) Artikel 3 Blandede udbud

7 L 175/5 Afdeling 2: Artikel 4 Artikel 5 Afdeling 3: Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Afdeling 4: Underafdeling 1: Artikel 13 Artikel 14 Underafdeling 2: Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Tærskler Tærskelværdier Metoder til beregning af den anslåede værdi af udbud Undtagelser Kontrakter inden for sektorerne vandforsyning, energiforsyning, transport og posttjenester Særlige undtagelser inden for elektronisk kommunikation Offentlige kontrakter, der tildeles, og projektkonkurrencer, der afholdes, i henhold til internationale regler Særlige undtagelser for tjenesteydelseskontrakter Tjenesteydelseskontrakter, der tildeles på grundlag af en eksklusiv rettighed Offentlige kontrakter mellem enheder i den offentlige sektor Særlige situationer Kontrakter, hvortil der ydes tilskud, og forsknings- og udviklingstjenesteydelser Kontrakter, hvortil de ordregivende myndigheder yder tilskud Tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling Udbud, der omhandler forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter Forsvar og sikkerhed Blandede udbud, der omhandler forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter Offentlige kontrakter og projektkonkurrencer, der omfatter forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter, og som tildeles eller tilrettelægges i henhold til internationale regler I Generelle regler Artikel 18 Udbudsprincipper Artikel 19 Økonomiske aktører Artikel 21 Fortrolighed Artikel 22 Regler for kommunikation: stk. 2-6 Artikel 23 Nomenklaturer Artikel 24 Interessekonflikter AFSNIT II Regler vedrørende offentlige kontrakter Procedurer Artikel 26 Valg af procedurer: stk. 1 og 2, første alternativ i stk. 4, 5 og 6 Artikel 27 Offentligt udbud Artikel 28 Begrænset udbud Artikel 29 Udbud med forhandling Artikel 32 Anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse II Procedureforløb Afdeling 1: Artikel 40 Artikel 41 Forberedelse Indledende markedsundersøgelser Forudgående inddragelse af ansøgere eller tilbudsgivere

8 L 175/ Artikel 42 Tekniske specifikationer Artikel 43 Mærker Artikel 44 Testrapporter, certificering og anden dokumentation: stk. 1 og 2 Artikel 45 Alternative tilbud Artikel 46 Opdeling af kontrakter i delkontrakter Artikel 47 Fastsættelse af tidsfrister Afdeling 2: Offentliggørelse og gennemsigtighed Artikel 48 Forhåndsmeddelelser Artikel 49 Udbudsbekendtgørelser Artikel 50 Bekendtgørelser om indgåede kontrakter: stk. 1 og 4 Artikel 51 Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser: stk. 1, første afsnit, stk. 5, første afsnit Artikel 53 Elektronisk adgang til udbudsdokumenter Artikel 54 Opfordringer til ansøgere Artikel 55 Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere Afdeling 3: Udvælgelse af deltagere og tildeling af kontrakter Artikel 56 Generelle principper Underafdeling 1: Kriterier for kvalitativ udvælgelse Artikel 57 Udelukkelsesgrunde Artikel 58 Udvælgelseskriterier Artikel 59 Fælles europæisk udbudsdokument: stk. 1 med tilsvarende anvendelse, stk. 4 Artikel 60 Dokumentation Artikel 62 Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder: stk. 1 og 2 Artikel 63 Udnyttelse af andre enheders kapacitet: Underafdeling 2: Begrænsning af antallet af ansøgere, tilbud og løsninger Artikel 65 Begrænsning af antallet af i øvrigt kvalificerede ansøgere, som opfordres til at deltage Artikel 66 Begrænsning af antallet af tilbud og løsninger Underafdeling 3: Kontrakttildeling Artikel 67 Kriterier for tildeling af kontrakter Artikel 68 Beregning af livscyklusomkostninger: stk. 1 og 2 Artikel 69 Unormalt lave tilbud: stk. 1 til 4 V Gennemførelse af en kontrakt Artikel 70 Betingelser vedrørende kontraktens gennemførelse Artikel 71 Underentreprise Artikel 72 Ændring af kontrakter i deres løbetid Artikel 73 Ophævelse af kontrakter AFSNIT III Særlige udbudsordninger Sociale og andre specifikke tjenesteydelser Artikel 74 Tildeling af kontrakter vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser

9 L 175/7 Artikel 75 Offentliggørelse af bekendtgørelser og meddelelser Artikel 76 Principper for tildeling af kontrakter BILAG BILAG II LISTE OVER DE I ARTIKEL 2, STK. 1, NR. 6), LITRA A), OMHANDLEDE AKTIVITETER BILAG III LISTE OVER DE I ARTIKEL 4, LITRA B), OMHANDLEDE VARER VEDRØRENDE KONTRAKTER TIL DELT AF ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER INDEN FOR FORSVARSOMRÅDET BILAG IV KRAV TIL VÆRKTØJER OG ANORDNINGER TIL ELEKTRONISK MODTAGELSE AF TILBUD, AN SØGNINGER OM DELTAGELSE SAMT PLANER OG PROJEKTER I FORBINDELSE MED PROJEKT KONKURRENCER BILAG V OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OG MEDDELELSER Del A: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM OFFENTLIGGØ RELSE AF EN FORHÅNDSMEDDELELSE I EN KØBERPROFIL Del B: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I FORHÅNDSMEDDELELSER (jf. artikel 48) Del C: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I UDBUDSBEKENDTGØRELSER (jf. artikel 49) Del D: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM INDGÅEDE KONTRAKTER (jf. artikel 50) Del G: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM ÆNDRINGER I EN KONTRAKT I DENS LØBETID (jf. artikel 72, stk. 1) Del H: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I UDBUDSBEKENDTGØRELSER VEDRØ RENDE KONTRAKTER OM SOCIALE OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER (jf. artikel 75, stk. 1) Del I: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I FORHÅNDSMEDDELELSER OM SOCIALE OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER (jf. artikel 75, stk. 1) Del J: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM KONTRAKTER VEDRØRENDE SOCIALE OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER (jf. artikel 75, stk. 2) BILAG VII DEFINITION AF VISSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER BILAG IX INDHOLD I OPFORDRINGER TIL AT AFGIVE TILBUD, DELTAGE I DIALOGEN ELLER BEKRÆFTE INTERESSETILKENDEGIVELSEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 54 BILAG X LISTE OVER INTERNATIONALE SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE KONVENTIONER OMHANDLET I ARTIKEL 18, STK. 2 BILAG XII DOKUMENTATION FOR UDVÆLGELSESKRITERIER BILAG XIV TJENESTEYDELSER OMHANDLET I ARTIKEL 74

10 L 175/ BILAG XXI-C TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD GRUNDELEMENTER I DIREKTIV 89/665/EØF AF 21. DECEMBER 1989 OM SAMORDNING AF LOVE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF KLAGEPROCEDURERNE I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF OFFENTLIGE INDKØBS- SAMT BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER (DIREKTIV 89/665/EØF) SOM ÆNDRET VED EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/66/EF AF 11. DECEMBER 2007 OM ÆNDRING AF RÅDETS DIREKTIV 89/665/EØF OG 92/13/EØF FOR SÅ VIDT ANGÅR FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN AF KLAGEPROCEDURERNE I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF OFFENTLIGE KONTRAKTER (DIREKTIV 2007/66/EF) OG VED EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/23/EU AF 26. FEBRUAR 2014 OM TILDELING AF KONCESSIONSKONTRAKTER (DIREKTIV 2014/23/EU) (FASE 2) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2a Artikel 2b Klageprocedurernes anvendelsesområde og adgang til disse procedurer Krav til klageprocedurerne Standstill-periode Undtagelser fra standstill-perioden Artikel 2b, stk. 1, litra b) Artikel 2c Artikel 2d Tidsfrister for indgivelse af klage Retsvirkningen»uden virkning«stk. 1, litra b) Stk. 2 og 3 Artikel 2e Artikel 2f Overtrædelser af dette direktiv og alternative sanktioner Frister BILAG XXI-D TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD GRUNDELEMENTER I DIREKTIV 2014/25/EU AF 26. FEBRUAR 2014 OM FREMGANGSMÅDERNE VED INDGÅELSE AF KONTRAKTER INDEN FOR VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT SAMT POSTTJENESTER (FASE 3) AFSNIT I Anvendelsesområde, definitioner og generelle principper Genstand og definitioner Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde: stk. 1, 2, 5 og 6 Artikel 2 Definitioner: nr. 1-9, og Artikel 3 Ordregivende myndigheder (stk. 1 og 4) Artikel 4 Ordregivende enheder: stk. 1 til 3 Artikel 5 Artikel 6 Blandede udbud, der dækker samme aktivitet Udbud, der dækker flere aktiviteter

11 L 175/9 I Aktiviteter Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Almindelige bestemmelser Gas og varme Elektricitet Vand Transporttjenester Havne og lufthavne Posttjenester Udvinding af olie og gas og efterforskning efter eller udvinding af kul og andet fast brændsel II Materielt anvendelsesområde Afdeling 1: Artikel 15 Tærskler Tærskelværdier Artikel 16 Metoder til beregning af et udbuds anslåede værdi: stk. 1-4 og 7-14 Afdeling 2: Underafdeling 1: Kontrakter og projektkonkurrencer, der ikke er omfattet af direktivet; Særlige bestemmelser for udbud, der omhandler forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter Bestemmelser, der gælder for alle ordregivende enheder, og særlige undtagelser for vand- og energisektorerne Artikel 18 Kontrakter, der tildeles med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand: stk. 1 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 Underafdeling 2: Artikel 24 Artikel 25 Artikel 26 Artikel 27 Underafdeling 3: Artikel 28 Artikel 29 Artikel 30 Underafdeling 4: Artikel 32 Kontrakter og projektkonkurrencer, der tildeles eller tilrettelægges i andet øjemed end udøvelse af en af de omhandlede aktiviteter eller med henblik på udøvelse af en sådan virksomhed i et tredjeland: stk. 1 Kontrakter og projektkonkurrencer, der tildeles eller tilrettelægges i henhold til internationale regler Særlige undtagelser for tjenesteydelseskontrakter Tjenesteydelseskontrakter, der tildeles på grundlag af en eksklusiv rettighed Kontrakter om køb af vand og om levering af energi eller brændsel til energiproduktion, der tildeles af visse ordregivere Udbud, der omhandler forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter Forsvar og sikkerhed Blandede udbud, der dækker den samme aktivitet og omhandler forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter Udbud, der dækker flere aktiviteter og omhandler forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter Kontrakter og projektkonkurrencer, der omfatter forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter, og som tildeles eller tilrettelægges i henhold til internationale regler Særlige forbindelser (samarbejde, tilknyttede virksomheder og joint ventures) Kontrakter mellem ordregivende myndigheder Kontrakter, der tildeles en tilknyttet virksomhed Kontrakter, der tildeles et joint venture eller en ordregivende enhed, der deltager i et joint venture Specifikke situationer Tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling

12 L 175/ V Generelle principper Artikel 36 Artikel 37 Artikel 39 Artikel 40 Artikel 41 Artikel 42 Udbudsprincipper Økonomiske aktører Fortrolighed Regler for kommunikation Nomenklaturer Interessekonflikter AFSNIT II Bestemmelser om kontrakter Procedurer Artikel 44 Valg af procedurer: stk. 1, 2 og 4 Artikel 45 Artikel 46 Artikel 47 Artikel 50 Offentlige udbud Begrænsede udbud Udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud Anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud: litra a)-i) II Procedureforløb Afdeling 1: Artikel 58 Artikel 59 Artikel 60 Artikel 61 Artikel 62 Artikel 63 Artikel 64 Artikel 65 Artikel 66 Afdeling 2: Artikel 67 Artikel 68 Artikel 69 Forberedelse Indledende markedsundersøgelser Forudgående inddragelse af ansøgere eller tilbudsgivere Tekniske specifikationer Mærker Testrapporter, certificering og anden dokumentation Meddelelse af tekniske specifikationer Alternative tilbud Opdeling af kontrakter i delkontrakter Fastsættelse af tidsfrister Offentliggørelse og gennemsigtighed Vejledende periodiske bekendtgørelser Bekendtgørelser om anvendelse af en kvalifikationsordning Udbudsbekendtgørelser Artikel 70 Bekendtgørelser om indgåede kontrakter: stk. 1, 3 og 4 Artikel 71 Artikel 73 Artikel 74 Artikel 75 Afdeling 3: Artikel 76 Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser: stk. 1, og stk. 5, første afsnit Elektronisk adgang til udbudsdokumenter Opfordringer til ansøgere Underretning til deltagere i kvalifikationsordninger, ansøgere og tilbudsgivere Udvælgelse af deltagere og tildeling af kontrakter Generelle principper

13 L 175/11 Underafdeling 1: Artikel 78 Kvalifikation og kvalitativ udvælgelse Kriterier for kvalitativ udvælgelse Artikel 79 Udnyttelse af andre enheders kapacitet: stk. 2 Artikel 80 Anvendelse af udelukkelses- og udvælgelseskriterier i henhold til direktiv 2014/24/EU Artikel 81 Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder: stk. 1 og 2 Underafdeling 2: Artikel 82 Kontrakttildeling Kriterier for tildeling af kontrakter Artikel 83 Beregning af livscyklusomkostninger: stk. 1 og 2 Artikel 84 Unormalt lave tilbud: stk. 1-4 V Gennemførelse af en kontrakt Artikel 87 Artikel 88 Artikel 89 Artikel 90 Betingelser vedrørende kontraktens gennemførelse Underentreprise AFSNIT III Særlige udbudsordninger Ændring af kontrakter i deres løbetid Ophævelse af kontrakter Sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser Artikel 91 Artikel 92 Artikel 93 BILAG Tildeling af kontrakter vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser Offentliggørelse af bekendtgørelser Principper for tildeling af kontrakter BILAG I Aktiviteter omhandlet i artikel 2, nr. 2), litra a) BILAG V Krav til værktøjer og anordninger til elektronisk modtagelse af tilbud, ansøgninger om deltagelse eller kvalifikation samt planer og projekter i forbindelse med konkurrencer BILAG VI del A Oplysninger, der skal angives i vejledende periodiske bekendtgørelser (som omhandlet i artikel 67) BILAG VI del B BILAG VIII BILAG IX BILAG X Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser om offentliggørelse i en køberprofil af en periodisk bekendtgørelse, som ikke benyttes til indkaldelse af bud (som omhandlet i artikel 67, stk. 1) Definition af visse tekniske specifikationer Karakteristika vedrørende offentliggørelse Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser om kvalifikationsordninger (som omhandlet i artikel 44, stk. 4, litra b), og artikel 68) BILAG XI Oplysninger, der skal angives i udbudsbekendtgørelser (som omhandlet i artikel 69) BILAG XII Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser om indgåede kontrakter (som omhandlet i artikel 70) BILAG XIII Indhold af opfordringer til at afgive tilbud, til at deltage i dialogen, til at forhandle eller til at bekræfte interessetilkendegivelsen i henhold til artikel 74 BILAG XIV Liste over internationale arbejdsmarkeds- og miljøkonventioner omhandlet i artikel 36, stk. 2 BILAG XVI Oplysninger, der skal angives i meddelelser om ændring af en kontrakt i dens løbetid (som omhandlet i artikel 89, stk. 1) BILAG XVII Tjenesteydelser omhandlet i artikel 91 BILAG XVIII Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser vedrørende kontrakter om sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser (som omhandlet i artikel 92)

14 L 175/ BILAG XXI-E TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD GRUNDELEMENTER I RÅDETS DIREKTIV 92/13/EØF AF 25. FEBRUAR 1992 OM SAMORDNING AF LOVE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDRØRENDE ANVENDELSE AF EF-REGLERNE FOR FREMGANGSMÅDEN VED TILBUDSGIVNING INDEN FOR VAND- OG ENERGIFORSYNING SAMT TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION (DIREKTIV 92/13/EØF) SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 2007/66/EF OG DIREKTIV 2014/23/EU (FASE 3) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2a Artikel 2b Klageprocedurernes anvendelsesområde og adgang til disse procedurer Krav til klageprocedurerne Standstill-periode Undtagelser fra standstill-perioden Artikel 2b, stk. 1, litra b) Artikel 2c Artikel 2d Tidsfrister for indgivelse af klage Retsvirkningen»uden virkning«stk. 1, litra b), og stk. 2 og 3 Artikel 2e Artikel 2f Overtrædelser af dette direktiv og alternative sanktioner Frister BILAG XXI-F TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD I. ANDRE IKKE-OBLIGATORISKE ELEMENTER I DIREKTIV 2014/24/EU (FASE 4) De elementer i direktiv 2014/24/EU, der er omhandlet i dette bilag, er ikke obligatoriske, men det anbefales, at der sker tilnærmelse hertil. Ukraine kan foretage tilnærmelse til disse elementer inden for den frist, der er fastsat i bilag XXI-B. AFSNIT I Anvendelsesområde, definitioner og generelle principper Anvendelsesområde og definitioner Afdeling 1: Genstand og definitioner Artikel 2 Definitioner (stk. 1, nr. 14) og 16)) Artikel 20 Reserverede kontrakter AFSNIT II Regler vedrørende offentlige kontrakter I Teknikker og hjælpemidler i forbindelse med elektroniske og samlede udbud Artikel 37 Centraliserede indkøbsaktiviteter og indkøbscentraler II Procedureforløb Afdeling 3: Artikel 64 Udvælgelse af deltagere og tildeling af kontrakter Officielle lister over godkendte økonomiske aktører og certificering, der foretages af offentligretlige eller privatretlige organer

15 L 175/13 AFSNIT III Særlige udbudsordninger Artikel 77 Reserverede kontrakter om visse tjenesteydelser II. IKKE-OBLIGATORISKE ELEMENTER I DIREKTIV 2014/23/EU (FASE 4) De elementer i direktiv 2014/23/EU, der er omhandlet i dette bilag, er ikke obligatoriske, men det anbefales, at der sker tilnærmelse hertil. Ukraine kan foretage tilnærmelse til disse elementer inden for den frist, der er fastsat i bilag XXI-B. AFSNIT I Genstand, anvendelsesområde, principper og definitioner Anvendelsesområde, generelle principper og definitioner Afdeling 4 Artikel 24 Særlige situationer Koncessioner, der er omfattet forbehold BILAG XXI-G TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD I. ANDRE OBLIGATORISKE ELEMENTER I DIREKTIV 2014/24/EU (FASE 4) AFSNIT I Anvendelsesområde, definitioner og generelle principper Anvendelsesområde og definitioner Afdeling 1: Genstand og definitioner Artikel 2 Definitioner (stk. 1, nr. 21)) Artikel 22 Regler for kommunikation: stk. 1 AFSNIT II Regler vedrørende offentlige kontrakter Procedurer Artikel 26 Valg af procedurer: stk. 3, og andet alternativ i stk. 4 Artikel 30 Artikel 31 Konkurrencepræget dialog Innovationspartnerskab I Teknikker og hjælpemidler i forbindelse med elektroniske og samlede udbud Artikel 33 Artikel 34 Artikel 35 Artikel 36 Artikel 38 Rammeaftaler Dynamiske indkøbssystemer Elektroniske auktioner Elektroniske kataloger Lejlighedsvise fælles udbud

16 L 175/ II Procedureforløb Afdeling 2: Offentliggørelse og gennemsigtighed Artikel 50 Bekendtgørelser om indgåede kontrakter: stk. 2 og 3 AFSNIT III Særlige udbudsordninger I Regler for projektkonkurrencer Artikel 78 Artikel 79 Artikel 80 Artikel 81 Artikel 82 BILAG BILAG V BILAG VI Anvendelsesområde Bekendtgørelser Regler for projektkonkurrencer og udvælgelse af deltagere Bedømmelseskomitéens sammensætning Bedømmelseskomitéens afgørelser OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OG MEDDELELSER Del E: Del F: OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM PROJEKTKON KURRENCER (jf. artikel 79, stk. 1) OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER AF RESULTATERNE AF EN PROJEKTKONKURRENCE (jf. artikel 79, stk. 2) OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I UDBUDSDOKUMENTERNE I FORBINDELSE MED ELEKTRO NISKE AUKTIONER (ARTIKEL 35, STK. 4) II. OBLIGATORISKE ELEMENTER I DIREKTIV 2014/23/EU (FASE 4) AFSNIT I Genstand, anvendelsesområde, principper og definitioner Anvendelsesområde, generelle principper og definitioner Afdeling I Genstand, anvendelsesområde, generelle principper, definitioner og tærskel Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde: stk. 1, 2 og 4 Artikel 2 Princippet om offentlige myndigheders ret til frit at træffe beslutninger Artikel 3 Princippet om ligebehandling, ikkediskrimination og gennemsigtighed Artikel 4 Frihed til at definere tjenesteydelser af almen økonomisk interesse Artikel 5 Definitioner Artikel 6 Ordregivende myndigheder: stk. 1 og 4 Artikel 7 Ordregivende enheder Artikel 8 Tærskel og metoder til beregning af den anslåede koncessionsværdi Afdeling II Undtagelser Artikel 10 Undtagelser for koncessioner tildelt af ordregivende myndigheder og ordregivende enheder Artikel 11 Særlige undtagelser inden for elektronisk kommunikation Artikel 12 Særlige undtagelser på vandområdet Artikel 13 Koncessioner, der tildeles en tilknyttet virksomhed Artikel 14 Koncessioner, der tildeles et joint venture eller en ordregivende enhed, der deltager i et joint venture Artikel 17 Koncessioner mellem enheder i den offentlige sektor

17 L 175/15 Afdeling III Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 Artikel 25 Almindelige bestemmelser Koncessionens varighed Sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser Blandede kontrakter Blandede indkøbskontrakter, der omhandler forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter Kontrakter, der omfatter aktiviteter, der er omhandlet i bilag II, og andre aktiviteter Koncessioner, der både omfatter aktiviteter, der er omhandlet i bilag II, og aktiviteter på forsvars- eller sikkerhedsområdet Tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling I Principper Artikel 26 Artikel 27 Artikel 28 Artikel 29 Økonomiske aktører Nomenklaturer Fortrolighed Regler for kommunikation AFSNIT II Regler for tildeling af koncessioner: Generelle principper, gennemsigtighed og proceduremæssige garantier Generelle principper Artikel 30 Generelle principper: stk. 1, 2 og 3 Artikel 31 Artikel 32 Artikel 33 Artikel 34 Artikel 35 Koncessionsbekendtgørelser Bekendtgørelser om koncessionstildeling Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser og meddelelser: stk. 1, første afsnit Elektronisk adgang til koncessionsdokumenter Bekæmpelse af korruption og interessekonflikter I Proceduremæssige garantier Artikel 36 Artikel 37 Artikel 38 Artikel 39 Artikel 40 Artikel 41 Tekniske og funktionelle krav Proceduremæssige garantier Udvælgelse og kvalitativ vurdering af ansøgere Frister for indgivelse af ansøgninger og tilbud vedrørende koncessionen Meddelelse til ansøgerne og tilbudsgiverne Tildelingskriterier AFSNIT III Regler for udførelsen af koncessioner Artikel 42 Artikel 43 Artikel 44 Artikel 45 Underleverancer Ændring af kontrakter i deres løbetid Opsigelse af koncessioner Overvågning og rapportering

18 L 175/ BILAG BILAG I LISTE OVER DE I ARTIKEL 5, NR. 7), OMHANDLEDE AKTIVITETER BILAG II AKTIVITETER, DER UDØVES AF ORDREGIVENDE ENHEDER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 7 BILAG III EU-RETSAKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA B) BILAG IV TJENESTEYDELSER OMHANDLET I ARTIKEL 19 BILAG V BILAG VI BILAG VII BILAG VIII BILAG IX BILAG X BILAG XI OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I KONCESSIONSBEKENDTGØRELSER, SOM OMHANDLET I ARTIKEL 31 OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I FORHÅNDSMEDDELELSER VEDRØRENDE KONCESSIONER TIL SOCIALE OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER, SOM OMHANDLET I ARTIKEL 31, STK. 3 OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM TILDELTE KONCESSIONER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 32 OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM TILDELTE KONCESSIONER VE DRØRENDE SOCIALE TJENESTEYDELSER OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER, SOM OM HANDLET I ARTIKEL 32 KARAKTERISTIKA VEDRØRENDE OFFENTLIGGØRELSE LISTE OVER INTERNATIONALE SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE KONVENTIONER OMHANDLET I ARTIKEL 30, STK. 3 OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM ÆNDRING AF EN KONCESSION I DENS LØBETID I HENHOLD TIL ARTIKEL 43 BILAG XXI-H TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD ANDRE ELEMENTER I DIREKTIV 89/665/EØF SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 2007/66/EF OG DIREKTIV 2014/23/EU (FASE 4) Artikel 2b Undtagelser fra standstill-perioden Artikel 2b, stk. 1, litra c) Artikel 2d Retsvirkningen»uden virkning«artikel 2d, stk. 1, litra c) Stk. 5 BILAG XXI-I TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD (FASE 5) I. ANDRE OBLIGATORISKE ELEMENTER I DIREKTIV 2014/25/EU AFSNIT I Anvendelsesområde, definitioner og generelle principper Genstand og definitioner Artikel 2 Definitioner: nr. 17)

19 L 175/17 II Materielt anvendelsesområde Afdeling 1: Tærskler Artikel 16 Metoder til beregning af et udbuds anslåede værdi: stk. 5 og 6 AFSNIT II Bestemmelser om kontrakter Procedurer Artikel 44 Valg af procedurer: stk. 3 Artikel 48 Artikel 49 Konkurrencepræget dialog Innovationspartnerskab Artikel 50 Anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud: litra j) I Teknikker og hjælpemidler i forbindelse med elektroniske og samlede udbud Artikel 51 Artikel 52 Artikel 53 Artikel 54 Artikel 56 Rammeaftaler Dynamiske indkøbssystemer Elektroniske auktioner Elektroniske kataloger Lejlighedsvise fælles udbud II Procedureforløb Afdeling 2: Offentliggørelse og gennemsigtighed Artikel 70 Bekendtgørelser om indgåede kontrakter: stk. 2 Afdeling 3: Underafdeling 1: Artikel 77 Udvælgelse af deltagere og tildeling af kontrakter Kvalifikation og kvalitativ udvælgelse Kvalifikationsordninger Artikel 79 Udnyttelse af andre enheders kapacitet: stk. 1 AFSNIT III Særlige udbudsordninger I Regler for projektkonkurrencer Artikel 95 Artikel 96 Artikel 97 Artikel 98 Anvendelsesområde Bekendtgørelser Regler for projektkonkurrencer, udvælgelse af deltagere og bedømmelseskomitéen Bedømmelseskomitéens afgørelser BILAG BILAG VII Oplysninger, der skal angives i udbudsdokumenterne vedrørende elektroniske auktioner (artikel 53, stk. 4) BILAG XIX Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser om projektkonkurrencer (som omhandlet i artikel 96, stk. 1) BILAG XX Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser om resultatet af en projektkonkurrence (som omhandlet i artikel 96, stk. 1)

20 L 175/ II. ANDRE IKKE-OBLIGATORISKE ELEMENTER I DIREKTIV 2014/25/EU De andre elementer i direktiv 2014/25/EU, der er omhandlet i dette bilag, er ikke obligatoriske, men det anbefales, at der sker tilnærmelse hertil. Ukraine kan foretage tilnærmelse til disse elementer inden for den frist, der er fastsat i bilag XXI-B. AFSNIT I Anvendelsesområde, definitioner og generelle principper Genstand og definitioner Artikel 2 Definitioner: nr. 10)-12) V Generelle principper Artikel 38 Reserverede kontrakter AFSNIT II Bestemmelser om kontrakter Procedurer Artikel 55 Centraliserede indkøbsaktiviteter og indkøbscentraler AFSNIT III Særlige udbudsordninger Sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser Artikel 94 Reserverede kontrakter om visse tjenesteydelser BILAG XXI-J TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD ANDRE ELEMENTER I DIREKTIV 92/13/EØF SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 2007/66/EF OG DIREKTIV 2014/23/EU (FASE 5) Artikel 2b Artikel 2d Undtagelser fra standstill-perioden Artikel 2b, stk. 1, litra c) Retsvirkningen»uden virkning«artikel 2d, stk. 1, litra c), Stk. 5 BILAG XXI-K TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD I. BESTEMMELSER I DIREKTIV 2014/24/EU, DER FALDER UDEN FOR PROCESSEN FOR TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGEN De elementer i direktiv 2014/24/EU, som er opført i dette bilag, er ikke omfattet af processen for tilnærmelse af lovgivningen. AFSNIT I Anvendelsesområde, definitioner og generelle principper Anvendelsesområde og definitioner Afdeling 1: Genstand og definitioner Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde: stk. 3 og 4

21 L 175/19 Artikel 2 Definitioner: stk. 2 Afdeling 2: Artikel 6 Tærskler Revision af tærsklerne og fortegnelsen over statslige myndigheder AFSNIT II Regler vedrørende offentlige kontrakter Procedurer Artikel 25 Betingelser vedrørende GPA-aftalen og andre internationale aftaler I Teknikker og hjælpemidler i forbindelse med elektroniske og samlede udbud Artikel 39 Udbud, der involverer ordregivende myndigheder fra forskellige medlemsstater II Procedureforløb Afdeling 1: Forberedelse Artikel 44 Testrapporter, certificering og anden dokumentation: stk. 3 Afdeling 2: Offentliggørelse og gennemsigtighed Artikel 51 Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser og meddelelser: stk. 1, andet afsnit, stk. 2, 3 og 4, stk. 5, andet afsnit, og stk. 6 Artikel 52 Afdeling 3: Artikel 61 Offentliggørelse på nationalt plan Udvælgelse af deltagere og tildeling af kontrakter Online certifikatbase (e-certis) Artikel 62 Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder: stk. 3 Artikel 68 Beregning af livscyklusomkostninger: stk. 3 Artikel 69 Unormalt lave tilbud: stk. 5 AFSNIT IV Forvaltning Artikel 83 Artikel 84 Artikel 85 Artikel 86 Fuldbyrdelse Individuelle rapporter om procedurer for tildeling af kontrakter National rapportering og statistiske oplysninger Administrativt samarbejde AFSNIT V Delegerede beføjelser, gennemførelsesbeføjelser og afsluttende bestemmelser Artikel 87 Artikel 88 Artikel 89 Artikel 90 Artikel 91 Artikel 92 Artikel 93 Artikel 94 Udøvelse af delegerede beføjelser Hasteprocedure Udvalgsprocedure Gennemførelse og overgangsbestemmelser Ophævelse Evaluering Ikrafttræden Adressater

22 L 175/ BILAG BILAG I STATSLIGE MYNDIGHEDER BILAG VIII KARAKTERISTIKA VEDRØRENDE OFFENTLIGGØRELSE BILAG XI REGISTRE BILAG XIII FORTEGNELSE OVER EU-RETSAKTER OMHANDLET I ARTIKEL 68, STK. 3 BILAG XV SAMMENLIGNINGSTABEL II. BESTEMMELSER I DIREKTIV 2014/23/EU, DER FALDER UDEN FOR PROCESSEN FOR TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGEN De elementer i direktiv 2014/23/EU, som er opført i dette bilag, er ikke omfattet af processen for tilnærmelse af lovgivningen. AFSNIT I Genstand, anvendelsesområde, principper og definitioner Anvendelsesområde, generelle principper og definitioner Afdeling I: Genstand, anvendelsesområde, generelle principper, definitioner og tærskel Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde: stk. 3 Artikel 6 Ordregivende myndigheder: stk. 2 og 3 Artikel 9 Afdeling II Artikel 15 Artikel 16 Revision af tærsklen Undtagelser Ordregivende enheders meddelelse af oplysninger Udelukkelse af aktiviteter, som er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår AFSNIT II Regler for tildeling af koncessioner: Generelle principper, gennemsigtighed og proceduremæssige garantier Generelle principper Artikel 30 Generelle principper: stk. 4 Artikel 33 Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser og meddelelser: stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, 3 og 4 AFSNIT IV Ændringer af direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF Artikel 46 Artikel 47 Ændring af direktiv 89/665/EØF Ændring af direktiv 92/13/EØF AFSNIT V Delegerede beføjelser, gennemførelsesbeføjelser og afsluttende bestemmelser Artikel 48 Artikel 49 Artikel 50 Artikel 51 Artikel 52 Artikel 53 Artikel 54 Artikel 55 Udøvelse af de delegerede beføjelser Hasteprocedure Udvalgsprocedure Gennemførelse Overgangsbestemmelser Overvågning og rapportering Ikrafttræden Adressater

23 L 175/21 BILAG XXI-L TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD BESTEMMELSER I DIREKTIV 2014/25/EU, DER FALDER UDEN FOR PROCESSEN FOR TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGEN De elementer, som er opført i dette bilag, er ikke omfattet af processen for tilnærmelse af lovgivningen. AFSNIT I Anvendelsesområde, definitioner og generelle principper Genstand og definitioner Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde: stk. 3 og 4 Artikel 3 Ordregivende myndigheder: stk. 2 og 3 Artikel 4 Ordregivende enheder: stk. 4 II Materielt anvendelsesområde Afdeling 1: Artikel 17 Afdeling 2: Underafdeling 1: Tærskler Justering af tærskelværdier Kontrakter og projektkonkurrencer, der ikke er omfattet af direktivet; Særlige bestemmelser for udbud, der omhandler forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter Bestemmelser, der gælder for alle ordregivende enheder, og særlige undtagelser for vand- og energisektorerne Artikel 18 Kontrakter, der tildeles med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand: stk. 2 Artikel 19 Underafdeling 3: Artikel 31 Underafdeling 4: Artikel 33 Underafdeling 5: Artikel 34 Artikel 35 Kontrakter og projektkonkurrencer, der tildeles eller tilrettelægges i andet øjemed end udøvelse af en af de omhandlede aktiviteter eller med henblik på udøvelse af en sådan virksomhed i et tredjeland: stk. 2 Særlige forbindelser (samarbejde, tilknyttede virksomheder og joint ventures) Meddelelse af oplysninger Specifikke situationer AFSNIT II Bestemmelser om kontrakter Kontrakter, der er underlagt særlige ordninger Aktiviteter, der er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, og procedureregler for disse Aktiviteter, der er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår Procedure for fastlæggelse af, om artikel 34 finder anvendelse Procedurer Artikel 43 Betingelser vedrørende GPA-aftalen om offentlige udbud og andre internationale aftaler I Teknikker og hjælpemidler i forbindelse med elektroniske og samlede udbud Artikel 57 Udbud, der involverer ordregivende enheder fra forskellige medlemsstater II Procedureforløb Afdeling 2: Offentliggørelse og gennemsigtighed Artikel 71 Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser: stk. 2, 3 og 4, stk. 5, andet afsnit, og stk. 6 Artikel 72 Offentliggørelse på nationalt plan

24 L 175/ Afdeling 3: Udvælgelse af deltagere og tildeling af kontrakter Artikel 81 Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder: stk. 3 Artikel 83 Beregning af livscyklusomkostninger: stk. 3 Afdeling 4: Tilbud, der omfatter varer med oprindelse i tredjelande, og forbindelserne med disse lande Artikel 85 Tilbud, der omfatter varer med oprindelse i tredjelande Artikel 86 Forbindelserne med tredjelande med hensyn til bygge- og anlægskontrakter, indkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter AFSNIT IV Forvaltning Artikel 99 Fuldbyrdelse Artikel 100 Individuelle rapporter om procedurer for tildeling af kontrakter Artikel 101 National rapportering og statistiske oplysninger Artikel 102 Administrativt samarbejde AFSNIT V Delegerede beføjelser, gennemførelsesbeføjelser og afsluttende bestemmelser Artikel 103 Udøvelse af de delegerede beføjelser Artikel 104 Hasteprocedure Artikel 105 Udvalgsprocedure Artikel 106 Gennemførelse og overgangsbestemmelser Artikel 107 Ophævede retsakter Artikel 108 Revision Artikel 109 Ikrafttræden Artikel 110 Adressater BILAG BILAG II EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3 BILAG III EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3 BILAG IV Frister for vedtagelse af gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 35 BILAG XV EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 83, stk. 3 BILAG XXI-M TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD BESTEMMELSER I DIREKTIV 89/665/EØF, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 2007/66/EF OG DIREKTIV 2014/23/EU, DER FALDER UDEN FOR PROCESSEN FOR TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGEN De elementer, som er opført i dette bilag, er ikke omfattet af processen for tilnærmelse af lovgivningen. Artikel 2b Artikel 2d Artikel 3 Artikel 3a Artikel 3b Artikel 4 Artikel 4a Undtagelser fra standstill-perioden Artikel 2b, stk. 1, litra a) Retsvirkningen»uden virkning«artikel 2d, stk. 1, litra a) Stk. 4. Interventionsmekanisme Indholdet af en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Udvalgsprocedure Gennemførelse Revision

25 L 175/23 BILAG XXI-N TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD BESTEMMELSER I DIREKTIV 92/13/EØF, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 2007/66/EF OG DIREKTIV 2014/23/EU, DER FALDER UDEN FOR PROCESSEN FOR TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGEN De elementer, som er opført i dette bilag, er ikke omfattet af processen for tilnærmelse af lovgivningen. Artikel 2b Artikel 2d Artikel 3a Artikel 3b Artikel 8 Artikel 12 Artikel 12a Undtagelser fra standstill-perioden Artikel 2b, stk. 1, litra a) Retsvirkningen»uden virkning«artikel 2d, stk. 1, litra a) Stk. 4. Indholdet af en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Udvalgsprocedure Interventionsmekanisme Gennemførelse Revision BILAG XXI-O TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD UKRAINE: VEJLEDENDE LISTE OVER SAMARBEJDSOMRÅDER 1. Uddannelse, både i Ukraine og EU-lande, af ukrainsk personale fra regeringsorganer, der beskæftiger sig med offentlige kontrakter. 2. Uddannelse af leverandører, som ønsker at deltage i offentlige kontrakter. 3. Udveksling af oplysninger og erfaringer vedrørende bedste praksis og retsforskrifter på området for offentlige kontrakter. 4. Forbedring af brugervenligheden for webstedet for offentlige kontrakter og oprettelse af en ordning for overvågning af offentlige kontrakter. 5. Høringer og metodologisk bistand fra EU i forbindelse med anvendelsen af moderne elektroniske teknologier inden for offentlige kontrakter. 6. Styrkelse af de organer, der har til opgave at sikre en sammenhængende politik inden for alle områder af offentlige kontrakter og en uafhængig og upartisk gennemgang (revision) af de ordregivende myndigheders beslutninger (jf. denne aftales artikel 150, stk. 2). BILAG XXI-P TIL KAPITEL 8 OM OFFENTLIGE UDBUD TÆRSKLER 1. De i denne aftales artikel 149, stk. 3, omhandlede tærskler udgør for begge parter: a) EUR for offentlige indkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, der indgås med statslige myndigheder, samt projektkonkurrencer, der indgås med disse myndigheder b) EUR for offentlige indkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, der ikke er omfattet af punkt a) c) EUR for bygge- og anlægskontrakter d) EUR for bygge- og anlægskontrakter i sektoren for forsyningsvirksomhed e) EUR for koncessionskontrakter

26 L 175/ f) EUR for offentlige indkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter i sektoren for forsyningsvirksomhed g) EUR for offentlige tjenesteydelseskontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser h) EUR for tjenesteydelseskontrakter vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser i sektoren for forsyningsvirksomhed. 2. De i stk. 1 anførte tærskler i EUR justeres, når denne aftale træder i kraft, for at afspejle de tærskelværdier, som på det tidspunkt er fastsat i EU's direktiver.«

27

28 ISSN (elektronisk udgave) ISSN (papirudgave) Den Europæiske Unions Publikationskontor 2985 Luxembourg LUXEMBOURG

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0211 (NLE) 11177/16 ADD 1 COEST 189 WTO 215 FORSLAG fra: modtaget: 11. juli 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0211 (NLE) 12031/16 COEST 214 WTO 245 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Udkast d. 23. december Udkast til

Udkast d. 23. december Udkast til Udkast d. 23. december 2010 Udkast til Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

OFFENTLIGE KONTRAKTER

OFFENTLIGE KONTRAKTER OFFENTLIGE KONTRAKTER Offentlige myndigheder indgår kontrakter for at sikre udførelse af bygge- og anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser. Disse kontrakter, der indgås med en eller flere

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (EUT L 94 af , s. 243)

(EØS-relevant tekst) (EUT L 94 af , s. 243) 02014L0025 DA 01.01.2018 002.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Danmark-København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:509170-2017:text:da:html -København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S 244-509170 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU. Del I: Ordregivende enhed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU. Del I: Ordregivende enhed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2017 COM(2017) 663 final 2017/0298 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 02014L0024 DA 01.01.2018 002.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2. Europæisk institution/agentur eller international organisation Regional eller lokal myndighed.

Officielt navn: CVR-nummer: 2. Europæisk institution/agentur eller international organisation Regional eller lokal myndighed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Bekendtgørelse om tildeling af koncession

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8501-2017:text:da:html -København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S 006-008501 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Danmark-Faaborg: Saltspredere 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Faaborg: Saltspredere 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298056-2017:text:da:html -Faaborg: Saltspredere 2017/S 144-298056 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Danmark-Korsør: Hotel møde- og konferencetjenester 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Korsør: Hotel møde- og konferencetjenester 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243980-2018:text:da:html Danmark-Korsør: Hotel møde- og konferencetjenester 2018/S 107-243980 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

L 168 Tidende. om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet ( 1 ) 4

L 168 Tidende. om særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af samarbejdet på statistikområdet ( 1 ) 4 Den Europæiske Unions L 168 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 5. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter AFGØRELSER Rådets afgørelse (EU) 2018/952 af 26. juni 2018 om den holdning,

Læs mere

Danmark-Støvring: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2018/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Støvring: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2018/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123933-2018:text:da:html -Støvring: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2018/S 056-123933 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 15 Fælles europæisk udbudsdokument () Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter forsyningsvirksomhed

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter forsyningsvirksomhed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nlrsehen NO_DOC_EXT: 2018-057857 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hl@bofa.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nandliss NO_DOC_EXT: 2018-079203 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: lis.andersen@aalborg.dk

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0324 (NLE) 14372/16 COEST 299 PHYTOSAN 36 VETER 123 WTO 324 UD 235 ENFOCUSTOM 188 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: HFPP NO_DOC_EXT: 2018-087666 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: pd@hfors.dk

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave.

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 219 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 29. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1206

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Varer

Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser SK Gadelys A/S 29396361 Lilleøvej 3 Korsør 4220 E-mail: info@skforsyning.dk Overordnet internetadresse:

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

Varer TED Tenders Electronic Daily

Varer TED Tenders Electronic Daily Side 1 af 6 Varer - 322817-2017 16/08/2017 S155 - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling i hasteprocedure I. II. III. IV. VI. -Viborg: Medicinsk udstyr 2017/S 155-322817 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3379-2017:text:da:html Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S 003-003379 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand 12.10.2018 L 256/103 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Danmark-København: Høreapparater 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Høreapparater 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 21 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179795-2016:text:da:html Danmark-København: Høreapparater 2016/S 101-179795 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Skanderborg: Eltavler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Skanderborg: Eltavler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154648-2016:text:da:html Danmark-Skanderborg: Eltavler 2016/S 088-154648 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nlrsehen NO_DOC_EXT: 2017-032768 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hl@bofa.dk

Læs mere

L 262 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 262 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 262 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 58. årgang 7. oktober 2015 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1775 af

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsoborka NO_DOC_EXT: 2017-063097 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: kash@vd.dk

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt 1

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt 1 Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu Vejledende

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende

DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/114 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions og Det Europæiske

Læs mere

Danmark-København: Åbning af en kredit 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Åbning af en kredit 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158661-2017:text:da:html -København: Åbning af en kredit 2017/S 082-158661 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 01.01.2010 010.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Side 1 af 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Kvalifikationsordning forsyningsvirksomhed

Kvalifikationsordning forsyningsvirksomhed Del I: Ordregiver Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2018 COM(2018) 510 final Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: HFPP NO_DOC_EXT: 2018-016023 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: pd@hfors.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: sterregard NO_DOC_EXT: 2018-094228 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: bent@sterregaard.dk

Læs mere

DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319439-2011:text:da:html DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S 196-319439 Udbudsbekendtgørelse Varer Del I: Ordregivende

Læs mere

L 94 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 10. april Dansk udgave.

L 94 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 58. årgang. 10. april Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 94 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 58. årgang 10. april 2015 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/572

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F05 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_naersana NO_DOC_EXT: 2016-146863 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: ana@lett.dk

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298812-2016:text:da:html -Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S 166-298812 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: reumert NO_DOC_EXT: 2016-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: viden@kromannreumert.com

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

(EUT L 94 af , s. 1)

(EUT L 94 af , s. 1) 02014L0023 DA 01.01.2018 002.002 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Danmark-Ballerup: Installationstjenester (undtagen programmel) 2019/S Indgåede aftaler

Danmark-Ballerup: Installationstjenester (undtagen programmel) 2019/S Indgåede aftaler 2019/S 031-070794 Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud CPV-produktkode/Brancher Sammenfatning

Læs mere