Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter"

Transkript

1 Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3: Offentlige udbud Lovgivning for offentlige udbud II

2 Forslagene International kontekst: Overholdelse af GPA Forslag til erstatning af Direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF Direktiv 2014/24/EU & 2014/25/EU Forslag til Direktiv om koncessioner Direktiv 2014/23/EU Ingen ændringer af Forsvars- og sikkerhedsdirektivet (2009/81/EF) eller kontroldirektiverne (89/665/EØF og 92/13/EF) Andre parallelle forslag Forordning om international tilgang (IPI) Direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud

3 Hovedmål med moderniseringen 1. Enklere/ mere fleksible procedurer 2. "Strategisk brug" 4. Sunde procedurer 3. Bedre adgang (SMV'er, grænseoverskridende indkøb) 5. Forvaltning (governance) / professionalisering af udbuddene

4 Tildelingskriterier (Art , betr ) Eneste tildelingskriterie: MEAT det økonomisk mest fordelagtige tilbud - På grundlag af pris, eller omkostninger efter en tilgang baseret på omkostningseffektivitet så som livscyklusomkostninger, eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet (BPQR) baseret på tildelingskriterier forbundne med kontraktsgenstanden. Organiseringen af det personale, der skal udføre kontrakten, og dets kvalifikationer og erfaring, hvor kvaliteten af det personale, der skal udføre kontrakten, kan påvirke niveauet af kontraktens opfyldelse betydeligt Medlemsstaterne (MS) kan udelukke eller begrænse brug af pris eller omkostninger som eneste kriterium.

5 Livscyklusomkostninger (Art. 68) Livscyklusomkostninger afholdes af ordregiver henføres til eksterne miljøvirkninger anskaffelse brug, vedligeholdelse, bortskaffelse

6 Tjenesteydelser udbud "light (74-77, XIV) Den nuværende skelnen mellem Del A / Del B tjenesteydelser ophævet Nyt system Udgangspunkt: alle tjenesteydelser omfattes af de fulde sæt af regler, med mindre Den pågældende tjenesteydelse er udtrykkeligt udelukket fra anvendelsesområdet (Art. 10), eller den pågældende tjenesteydelse er udtrykkeligt nævnt i det udtømmende Bilag XIV CD ( «light regime» / udbud "light") Præambel (Recital) 119

7 Tjenesteydelser udbud "light (74-77, XIV) Nye forenklede regler for social-, sundheds-, uddannelses- og andre tjenesteydelser: højere tærskelbeløb EUR ; under tærskelbeløbet: typisk ingen grænseoverskridende interesse (dog EU finansiering) eneste krav: forudgående offentliggørelse (og efterfølgende) + ikke-diskriminering resten nationale regler MS kan foreskrive brug af traditionel "MEAT" (= "BPQR") Andre omfattede tjenesteydelser Hotel og restaurationstjenesteydelser Visse juridiske tjenesteydelser Brandvæsen, redningstjenester og fængselstjenesteyd. Efterforsknings- og sikkerhedstjenester (f.eks. Alarmovervågnings- og vagttjenester)

8 Hensyn til SMV'er Opdeling i delkontrakter (Art. 46): "apply or explain"; fleksibilitet: begrænsning af antal delkontrakter (bydes på/tildeles); mulighed for at sammenligne resultater; "Omsætningsloft" (Art. 58, stk 3., 2. afsnt) Dokumentationskrav (art. 59) Egenerklæringer & fælles europæiske udbudsdokument (ESPD); ajourførte dokumenter allerede tilgængelige; Real-time adgang via databaser; E-Certis (Art. 61 & 90): online-certifikatsdatabase

9 Særskilte driftsenheder Særskilte driftsenheder (beregning af tærskelbeløb) Èn ordregivende myndighed / - enhed (OM/OE) selv ansvarlig for egne udbud forestår procedurerne og tager beslutninger om udbud særskilt budgetpost til de pågældende udbud selv indgår og finansierer kontrakten (Art. 5, stk. 2 Betr. 20) OM / OE Særskilt driftsenhed Særskilt driftsenhed Særskilt driftsenhed

10 Yderligere fleksibilitet for (visse) ordregivende myndigheder Nemmere anvendelse af indkøbscentraler (Art.37) Mulighed for ikkestatslige ordregivere for at bruge forhåndsmeddelelser som indkaldelse af tilbud (Art. 26, stk.5); Mulighed for ikkestatslige ordregivere for at aftale fristen for indgivelse af tilbud med deltagerne (Art )

11 Strategisk brug - 1 Valgfriheden m. h. t. What to buy bevaret Stadig et krav at forbundet til kontraktsgenstanden (tildelingskriterier, tekniske specifikationer, betingelser for kontraktens gennemførelse) Forbundet til betyder at kriterier osv skal : relatere sig til bygge- og anlægsarbejderne (B&A) (etc) f.s.v. ang. ethvert aspekt og ethvert trin i deres livscyklus, herunder faktorer, der indgår i: den specifikke fremstillingsproces; eller en specifik proces for en anden fase i deres livscyklus, også selv om sådanne faktorer ikke udgør en del af deres materielle indhold.

12 Strategisk brug 2 Tildelingskriterier: tilgængelighed udformning for alle brugere sociale, miljømæssige og innovative karakteristika "handel og betingelserne herfor" (= "Fairtrade") produktionsprocessen livscyklusomkostninger omkostninger, der henføres til eksterne virkninger på miljøområdet Betingelser for kontraktens gennemførelse Innovationspartnerskab (Art. 31): Kombineret kontrakt med fuld konkurrence fra starten Forskningsydelser til udvikling af innovativt produkt fra en eller flere tjenesteydere plus indkøbskontrakt Proceduren baseret på udbud med forhandling; fasevis kontraktsgennemførelse med delmål og betalinger og ophørsoptioner

13 Reserverede kontrakter (Art. 20, 77) Reservere kontrakter (alle typer) for: Beskyttede værksteder (eller programmer for beskyttet beskæft.) og økonomiske aktører hvis hovedmål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer når 30 % (nu 50%) handicappede eller dårligt stillede personer Reservere kontrakter for visse sundheds-, social og kulturelle tjenesteydelser for Almennyttige ( non-profit ) virksomheder, som Varetager offentlige tjenesteydelsesopgaver Er baserede på deltagelse 3 års begrænsning

14 e-kommunikation / e-udbud (?) Kommunikationsmidler (Art. 22): Almindeligt tilgængelige midler eller sikre alternative adgangsmuligheder; Obligatorisk at sende bekendtgørelserne elektronisk; (frister) (Art. 51) Udbudsdokumenter elektroniskt tilgængelige fra start (samme undtagelser) (frister)(art. 53); Dynamiske indkøbssystemer (Art. 34) : begrænset udbud og permanent offentliggørelse; (Art. 51, stk. 4) Elektroniske auktioner (Art. 35): stort set uændrede Elektroniske kataloger (Art. 36): standardiseret præsentation af tilbud; specifik for en given procedure; især nyttig ved rammeaftaler & DIS

15 Tidsfrister for e-kommunikation Direktivet træder i kraft + 24 måneder Udløb af frist for gennemførelse + 36 måneder Obligatorisk indkøbscentraler + 54 måneder Generelt obligatorisk

16 Forskel kontrakter koncessioner Kontrakt: Vederlag Koncession: Retten til at udnytte B&A / tjenesteydelsen Driftsrisiko Varighed knyttet til mulighed for at genvinde investeringerne

17 Koncessioner Direktiv 2014/23/EU anvendes på: Koncessioner på B&A for mindst Euro Koncessioner på tjenesteydelser for mindst Euro der tildeles af: Ordregivende myndigheder Ordregivende enheder (forsyningsvirksomhed) Kontroldirektiverne (89/665/EØF og 92/13/EF) finder anvendelse på koncessioner

18 Koncessioner: procedure regler Få procedure regler, navnlig Offentliggørelse forud & efter Proceduremæssige garantier, ikke faste procedurer Udelukkelseskriterier (=), udvælgelseskriterier ( light ) Objektive tildelingskriterier Mindste tidsfrister Gennemsigtighed (koncessionsdokumenterne skal være til rådighed, oplysninger til deltagelserne)

19 Contact European Commission Directorate General Internal Market and Services Directorate C: Public procurement, Unit C 3