Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m²

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m²"

Transkript

1 ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Landzonetilladelse til opførelse af udhus til privat brug på ca. 53 m² Adresse: Kanalvej 17, 6823 Ansager Matr.nr. 10f, Ansager by, Ansager Varde Kommune modtog den 26. juni 2018 jeres ansøgning om landzonetilladelse Birgit Kjær Nielsen Direkte tlf.: Afgørelse Varde Kommune meddeler på det foreliggende grundlag landzonetilladelse til opførelse af et udhus til privat brug på ca. 53 m² Byggeriet må ikke påbegyndes før, der er givet byggetilladelse. Der henvises til nedenstående vilkår. Vilkår Tilladelsen er givet på betingelse af: At det ansøgte udføres som vist i ansøgningsmaterialet At der ikke anvendes reflekterende materialer, At al belysning skal være nedadrettet og der må ikke ske belysning af facader At eksisterende beplantning plejes og bevares, At udhuset anvendes til private formål Redegørelse for sagen Ejendommen er beliggende i landzone og er en landbrugsejendom. Ejendommen består af et stuehus samt en carport. Der søges om opførelse af et udhus til privat brug på ca. 53 m² til erstatning for en nedbrændt lade. Udhuset opføres med pudsede ydervægge i farven gul og med rødt vingetegl. Vurdering og begrundelse efter planloven Efter planlovens 35 stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018) må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jævnfør dog Postadresse: Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

2 Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab/overgangslandskab, indenfor EF- Habitatområder samt inden for fredskov. Vi vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med landskabsinteresserne i området, da bygningen placeres i forbindelse med eksisterende bygninger og bag beplantning i forhold til dallandskabet. Det er dog en forudsætning, at der ikke må anvendes reflekterende materialer og at al belysning skal være nedadrettet og at der ikke må ske belysning på facader. Ref.: Birgit Kjær Nielsen Side 2 / 5 Natura 2000 Udhuset opføres ca. 180 m øst for et Natura 2000-område, der har status som habitatområde. Udhuset opføres som erstatning for en nedbrændt bygning og er endvidere adskilt fra Natura 2000-området af eksisterende skov Det vurderes på den baggrund, at der ikke er nogen risiko for, at det ansøgte vil forstyrre eller på anden måde påvirke Natura 2000-området, hvorfor det ikke er fundet nødvendigt at udarbejde en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering. Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser. På den baggrund finder vi, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte på ovennævnte vilkår. Andre tilladelser I skal være opmærksomme på, at I først må gå i gang med det ansøgte, når I har modtaget en byggetilladelse. Endvidere er der meddelt tilladelse fra Miljøstyrelsen til genopførelse af udhus efter brand ved skrivelse af 5. juli Denne afgørelse er truffet i medfør af skovloven. I skal selv sørge for at overholde denne tilladelse. Vi har modtaget jeres ansøgning om byggetilladelse. Der kan først meddeles byggetilladelse når klagefristen på landzonetilladelsen på de 4 uger er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Jeres byggesag har sagsnr. 18/7507.

3 Øvrige oplysninger Der er ikke foretaget naboorientering, idet det er vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, fordi der er tale om genopførelse af en nedbrændt bygning og at der er relativ stor afstand til naboer. Kommunen har skønnet, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. Ref.: Birgit Kjær Nielsen Side 3 / 5 Tilladelsens gyldighed Hvis der ikke bliver klaget over tilladelsen, er tilladelsen gyldig, når klagefristen udløber den 6. august 2018, som er 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside ( Hvis der bliver klaget over tilladelsen, skal sagen afgøres endeligt af Planklagenævnet. I må derfor ikke udnytte tilladelsen, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. I får omgående besked, hvis der bliver klaget over tilladelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis I ikke udnytter den inden 5 år fra i dag. Lovgrundlag Tilladelsen er givet efter 35, stk. 1 i lov om planlægning, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar Klagebestemmelser og klagefrist Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad I skal gøre, hvis I ønsker at klage. Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at ringe til mig. Med venlig hilsen Birgit Kjær Nielsen Byggesagsbehandler E

4 Bilag Oversigtskort 1: Kopi Erhvervsstyrelsen ARKVEST Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde Danmarks Naturfredningsforening Varde afdelingen, v/ Merete V. Hansen, Frøstrupvej 200, 6830 Nr. Nebel

5 Tilladelsen efter planloven kan påklages til Planklagenævnet Klagevejledning Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet af Erhvervs- og Vækstministeren Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, når foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. I klager via Klageportalen, som I finder på og I logger på eller ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når I klager, skal I som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender Varde Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om dette. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Erhvervscenteret, Bytoften 2, 6800 Varde eller på til Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Ifølge planlovens 58, stk. 1, pkt. 1, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte. Afgørelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager

Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte. Afgørelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade Ansager ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til Opførelse af ny grillhytte Adresse: Bejsnapvej 39, 6870 Ølgod Matr.nr. 15K, Bejsnap

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m².

Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m². Huscompagniet Sønderjylland A/S Sverigesvej 1B 6100 Haderslev jni@huscompagniet.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et stuehus på 175 m². Adresse: Overby

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m² beboelse i tagetagen SØREN YDE ApS Østerbro 2 7800 Skive yde@arkitektyde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947406 Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på ca. 135 m² beboelse i grundplan og ca. 105 m²

Læs mere

Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning. Afgørelse. ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade Outrup

Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning. Afgørelse. ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade Outrup ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Storegade 32 6855 Outrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til mandskabsbygning med overdækning Adresse: Kastkærvej 130A, 6830 Nørre Nebel Matr.nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning FLEX MODUL A/S Parallelvej 5 7830 Vinderup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning Adresse: Vardevej 10, 6870 Ølgod Matr.nr. 7000C, Hjedding,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning. Afgørelse. FLEX MODUL A/S Parallelvej Vinderup

Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning. Afgørelse. FLEX MODUL A/S Parallelvej Vinderup FLEX MODUL A/S Parallelvej 5 7830 Vinderup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning Adresse: Østre Omfartsvej 20, 6800 Varde Matr.nr. 7000i Gellerup,

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. FRØSTRUPHAVE EFTERSKOLE Frøstrupvej 140 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse lærerbolig til elevbolig. Adresse: Frøstrupvej 142, 6830

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Afgørelse. Noles A/S Hanningvej Ikast

Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Afgørelse. Noles A/S Hanningvej Ikast Noles A/S Hanningvej 65 7430 Ikast Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte. Adresse: Pramstedvej 12D, 6800 Varde Matr.nr. 12D, Kongsgård, Varde Jorder

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Jernbaneallé Nørre Nebel. Landzonetilladelse til opførelse af garage. Adresse: Klintingvej 207, 6854 Henne

ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Jernbaneallé Nørre Nebel. Landzonetilladelse til opførelse af garage. Adresse: Klintingvej 207, 6854 Henne ARKITEKTFIRMAET VEST A/S Jernbaneallé 10 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til opførelse af garage Adresse: Klintingvej 207, 6854 Henne Matr.nr. 11 d,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler og toiletter.

Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler og toiletter. Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave Mejlsvej 45 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af bygning til garderobe, mødelokaler

Læs mere

Afgørelse. Kirk Construct IVS Birkevænget Varde. Adresse: Vesterled 184, 6852 Billum. Matr.nr. 11 l, Billum by, Billum

Afgørelse. Kirk Construct IVS Birkevænget Varde. Adresse: Vesterled 184, 6852 Billum. Matr.nr. 11 l, Billum by, Billum Kirk Construct IVS Birkevænget 15 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til placering af 196m² nyt stuehus med integreret garage på 68m², 1. sal på ca. 49m² samt

Læs mere

Landzonetilladelse til ophold, formidling og overnatning

Landzonetilladelse til ophold, formidling og overnatning NaturKulturVarde Roustvej 111 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ophold, formidling og overnatning 29-08-2019 Adresse: Roustvej 111, 6800 Varde Matr.nr. 139F,

Læs mere

Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej Esbjerg V

Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej Esbjerg V Flemming Barfoed Østergaard Neptunvej 56 6710 Esbjerg V Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til opførelse af garage, dispensation fra lokalplan og afslag på dispensation

Læs mere

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Dok. nr /17

Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej Oksbøl. Sags nr Dok. nr /17 Naturstyrelsen Blåvandshuk Aalholtvej 1 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 11. oktober 2017 Direkte tlf.:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af kontorbygning.

Landzonetilladelse til opførelse af kontorbygning. BYGGEFIRMAET SØRENSEN & FLYDTKJÆR ApS Skoleparken 57 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opførelse af kontorbygning. Adresse: Vardevej 25, 6818 Årre Matr.nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af 10 hytter

Landzonetilladelse til opsætning af 10 hytter Tegnestuen Øglen Yderikvej 35 6862 Tistrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til opsætning af 10 hytter Adresse: Nr. Lydumvej 110, 6830 Nørre Nebel Matr.nr. 8a Lydum By,

Læs mere

Bente Johanne Hornstrup Boelsvej 10 Lønne 6830 Nørre Nebel. Sags nr Dok. nr /17

Bente Johanne Hornstrup Boelsvej 10 Lønne 6830 Nørre Nebel. Sags nr Dok. nr /17 Bente Johanne Hornstrup Boelsvej 10 Lønne 6830 Nørre Nebel hornstrupbente@gmail.com Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk

Læs mere

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17 Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej 8 6818 Årre hih@ncc.dh Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 4. april

Læs mere

Landinspektørerne Syd I/S Kronprinsensgade Esbjerg. Sags nr Dok. nr Direkte tlf.:

Landinspektørerne Syd I/S Kronprinsensgade Esbjerg. Sags nr Dok. nr Direkte tlf.: Landinspektørerne Syd I/S Kronprinsensgade 68 6700 Esbjerg Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 20. februar 2018 Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur. Ann Christine Kragelund Jensen Hjulsagervej 20 6854 Henne Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt lovliggørelse af læskur og affaldsskur.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af installationsbrønd

Landzonetilladelse til etablering af installationsbrønd NIRAS Århus Ceres Allé 3 8000 Aarhus C Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til etablering af installationsbrønd Adresse: Aalholtvej 1, 6840 Oksbøl Matr.nr. 156EH, Bjerregård,

Læs mere

Landsyd I/S Nordre Boulevard Varde. Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse

Landsyd I/S Nordre Boulevard Varde. Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr.nr. 6 d Skamstrukp by Øse Adresse: Vesterbækvej

Læs mere

At dokumentation for efterlevelse af plejeplanen/plejetiltag indsendes rettidigt som foreskrevet i plejeplanen eller i tilfælde af manglende

At dokumentation for efterlevelse af plejeplanen/plejetiltag indsendes rettidigt som foreskrevet i plejeplanen eller i tilfælde af manglende Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse - Udstykning og ændret anvendelse Matr.nr. 2 h 2 n Stundsig by Horne Adresse: Gl Præstevej

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal. Michael Askholm Neumann Sdr. Klintvej 31 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal. Adresse: Sdr. Klintvej 30, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

At ejer udarbejder en plejeplan, der godkendes af Varde Kommune inden 1 år fra meddelelse af denne tilladelse.

At ejer udarbejder en plejeplan, der godkendes af Varde Kommune inden 1 år fra meddelelse af denne tilladelse. Landsyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse - matr.nr. 6 b 11 a 11 e 16 a Rodebæk by, Fåborg og 8

Læs mere

Arkitektfirmaet C. Bødtker ApS Buen Ringkøbing. Sags nr Dok. nr Direkte tlf.:

Arkitektfirmaet C. Bødtker ApS Buen Ringkøbing. Sags nr Dok. nr Direkte tlf.: Arkitektfirmaet C. Bødtker ApS Buen 12 6950 Ringkøbing Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 16. marts 2016 Direkte

Læs mere

Outrup Speedway Club Hennevej Outrup

Outrup Speedway Club Hennevej Outrup Outrup Speedway Club Hennevej 35 6855 Outrup Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6623 Landzonetilladelse til ændring af eksistende VIP-telt. Adresse: Hennevej 35, 6855 Outrup Matr.nr. 16g, Rottarp

Læs mere

Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej Varde. Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle. Direkte tlf.:

Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej Varde. Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle. Direkte tlf.: Lasse Rasmussen Ndr Hindsigvej 12 6800 Varde Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato: 28. april 2017 Landzonetilladelse

Læs mere

Vejrup Andel Roustvej Årre. Sags nr Landzonetilladelse til opførelse af 3 foderstofsiloer.

Vejrup Andel Roustvej Årre. Sags nr Landzonetilladelse til opførelse af 3 foderstofsiloer. Vejrup Andel Roustvej 241 6818 Årre Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 6. februar 2017 Direkte tlf.: 79947422 Landzonetilladelse

Læs mere

Vurdering om landzonetilladelse til tidsbegrænset grenplads

Vurdering om landzonetilladelse til tidsbegrænset grenplads DIN Forsyning Affald A/S Ulvsundvej 1 6715 Esbjerg N Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Vurdering om landzonetilladelse til tidsbegrænset grenplads Adresse: Hvidbjerg Strandvej, 6857 Blåvand

Læs mere

Afslag på opsætning af en 10 kw thymølle. Afgørelse Der gives afslag til opsætning af en husstandsmølle.

Afslag på opsætning af en 10 kw thymølle. Afgørelse Der gives afslag til opsætning af en husstandsmølle. THY WINDPOWER ApS Industrivej 5 7760 Hurup Thy Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Afslag på opsætning af en 10 kw thymølle Adresse: Vesterbyvej 5, 6840 Oksbøl Matr.nr. 5A, V. Vrøgum By, Ål

Læs mere

Helle Soltau Tane Hedevej Blåvand. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til. autocamperparkering.

Helle Soltau Tane Hedevej Blåvand. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til. autocamperparkering. Helle Soltau Tane Hedevej 48 6857 Blåvand Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6623 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til autocampparking. Adresse: Tane Hedevej 48, 6857 Blåvand

Læs mere

Arkitektfirmaet Vest A/S Jernbaneallé Nørre Nebel

Arkitektfirmaet Vest A/S Jernbaneallé Nørre Nebel Arkitektfirmaet Vest A/S Jernbaneallé 10 6830 Nørre Nebel Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 12. december 2017 Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til om- og tilbygning af servicebygning

Landzonetilladelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til om- og tilbygning af servicebygning LARS LAURITSEN Tingvejen 297 7200 Grindsted Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til om- og tilbygning af servicebygning Adresse:

Læs mere

Dispensation fra skovloven Naturstyrelsen skal selv sørge for at behandle sagen i forhold til eventuel tilladelse/ dispensation fra Skovloven.

Dispensation fra skovloven Naturstyrelsen skal selv sørge for at behandle sagen i forhold til eventuel tilladelse/ dispensation fra Skovloven. Naturstyrelsen Ålholtvej 1 Ålholt 6840 Oksbøl Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 22. februar 2018 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus. Afgørelse. Knud Erik Kristensen Bøgevej Varde

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus. Afgørelse. Knud Erik Kristensen Bøgevej Varde Knud Erik Kristensen Bøgevej 17 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 78m² udstillingshus Adresse: Smedebakken 26, 7200 Grindsted.

Læs mere

Søndersø Energi Engvej Aabenraa. Sags nr Dok. nr Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle

Søndersø Energi Engvej Aabenraa. Sags nr Dok. nr Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle Søndersø Energi Engvej 32 6200 Aabenraa Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle Adresse: Vibækvej 36, 6800

Læs mere

Afgørelse. Stefan David Jakobsen Kærvej Ulfborg. Adresse: Fyrvej 94, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cu, Vandflod by, Oksby

Afgørelse. Stefan David Jakobsen Kærvej Ulfborg. Adresse: Fyrvej 94, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cu, Vandflod by, Oksby Stefan David Jakobsen Kærvej 3 6990 Ulfborg Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 90m² fritidshus med 18m² uopvarmet udestue og 34m² integreret

Læs mere

Adresse: Kvie Søvej 4, 6823 Ansager - matr.nr. 2r Kvie By, Ansager. Varde Kommune modtog den din ansøgning om landzonetilladelse.

Adresse: Kvie Søvej 4, 6823 Ansager - matr.nr. 2r Kvie By, Ansager. Varde Kommune modtog den din ansøgning om landzonetilladelse. ET BYG v/eigild Thorø Fredensgade 3 6823 Ansager Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6623 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af nyt helårshus med carport

Læs mere

JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej Ølgod

JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej Ølgod JØRGEN RINDOM POULSEN Kragerisvej 8 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947474 Landzonetilladelse og til lovliggørelse af eksisterende bygninger og støjvægge på flugtskydningsanlæg, opførelse

Læs mere

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser.

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser. Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 5000 Odense C Dato: 27. februar 2018 Direkte

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende

Læs mere

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til Povl Arne Hansen Ålling Søvej 1 6823 Ansager Sendt til e-mail povlarneh@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du

Læs mere

Jens Madsen Søndersøvej Henne.

Jens Madsen Søndersøvej Henne. Jens Madsen Søndersøvej 70 6854 Henne mail@centervest.com Landzonetilladelse og dispensation til lovliggørelse af drivhus på 12 m² samt lovliggørelse af solceller på udhus/carport. Adresse: Søndersøvej

Læs mere

Afgørelse. ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, Ribe. Adresse: Fyrvej 98, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cs, Vandflod by, Oksby

Afgørelse. ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, Ribe. Adresse: Fyrvej 98, 6857 Blåvand. Matr.nr. 41 cs, Vandflod by, Oksby ARKITEKTLADEN A/S Mellemdammen 13C, 2 6760 Ribe Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af 90m² fritidshus med 17m² uopvarmet udestue og 37m² integreret

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven NORDLY INVEST ApS Nr Billumvej 34 6852 Billum (KL@nordlyhuse.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 17-04-2018 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Bjarne Mølby Lundvej 183 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Christina Thormann CHSC@varde.dk Direkte tlf.: 7994 7480 Sag.nr.: 17/2552 Dok.nr.: 82584/17 Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven IVERSEN BYGGERI OG RÅDGIVNING ApS Poppelvangen 20 6715 Esbjerg N (mail@iversenbyg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Rambøll Ny Østergade 7 4000 Roskilde Att.: Thomas Egon Rasmussen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej Ansager. Sags nr

Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej Ansager. Sags nr Herreen og Hendrikus Vermeulen Kvie Søvej 4 6823 Ansager Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 25. januar 2018 Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Søren Henriksen Skjoldsgade 94 2 L 6700 Esbjerg Sendt til e-mail: henriksen.4196@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Søren Daniel Kristensen Storegade 5,2 7330 Brande Sendt pr. e-mail: brande@lcdk.dk KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Jørgen Rasmussen Vråvej Tjele. Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele

Jørgen Rasmussen Vråvej Tjele. Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Jørgen Rasmussen Vråvej 16 8830 Tjele byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej

Læs mere

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan Brian og Anne Christiansen Biltris Gade 14 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby At: Leif Nygaard KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 5. september 2018 Sagsnr.: 18/26774 Ejendomsnr.: 15694 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E-mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven SAGRO I/S Att.: Lisbeth Gliese Jensen Birk Centerpark 24 7400 Herning (lgj@sagro.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside   i perioden Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-16-19 Landzonetilladelse - Østerbyvej 2F 04-03-2019 Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til, som ansøgt,

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerskab Amaliegade 10 1256 Kbh. K Att.: Mette Ravn Steenstrup KOPI Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 144 m2 enfamiliehus samt 52 m2 carport på ejendommen 19 b Høbjerg By, Helsinge. Thomas Wiingaard Valbyvej 29 3200 Helsinge Sag: 2017/04787 011 Id: 031154 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 09. maj 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Arkitektfirmaet Saabye & Partners ApS Att.: Anja von Wildenradt Fynsvej 13 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven JES SØRENSEN ApS Skjedsbølvej 41 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vestegnens Boligadministration Darup Mosevej 3 4000 Roskilde Att.: Torben Hansen KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Henrik Holm Zeyn Bovelgårdsvej 29 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Boas Spangsberg Bangsgaard (boas.s.b@hotmail.com) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk 05-05-2017 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har på vegne af din

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Dorthe Søeberg Hovmand Ulrik Alfred Hovmand Sønderskovvej 4 3460 Birkerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 8m Høvelte By, Blovstrød, Sønderskovvej 4 Landzonetilladelse til 55 m 2 bygning bestående

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jesper Servé Lejrevej 74 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven Kære Mette Ravn Steenstrup

Landzonetilladelse Planloven Kære Mette Ravn Steenstrup Mette Ravn Steenstrup mrs@mazanti.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail: camh@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jetcon Aps Københavnsvej 263 4000 Roskilde Att.: Safet Farizi KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Bent Jørgensen Bentsensvej 18 4330 Hvalsø KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Leo Frederiksen Granetorp 5154 280 22 Vittsjö Sverige Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Allerød Kommune WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1. sal 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4n Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 55 Landzonetilladelse til genopførelse af bolig. Vi har den

Læs mere

Himmelev rideklub Herregårdsvej Roskilde Send på mail:

Himmelev rideklub Herregårdsvej Roskilde Send på mail: Himmelev rideklub Herregårdsvej 51 4000 Roskilde Send på mail: medlemsansvarlig@hirk.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Mona og Jackie Nehrmann Bregnetvedvej 26 4320 Lejre Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Novoflex ApS Danas Plads 18,2 th 1915 Frederiksberg C Att.: Nikolaj Edwards Afgørelse sendt pr. mail til: novoflexaps@gmail.com KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.

Læs mere

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten.

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten. Plan og Kultur Milton Huse A/S Plutovej 1 8700 Horsens 16-02-2017 Sags id: 2016-1176 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus efter brand på ejendommen

Læs mere

Ejendommen er beliggende i landzone, og fordi det ansøgte er større end 50 m², kræver det ansøgte landzonetilladelse efter Planlovens 35.

Ejendommen er beliggende i landzone, og fordi det ansøgte er større end 50 m², kræver det ansøgte landzonetilladelse efter Planlovens 35. Rune Sølgaard Madsen Nordrevej 19 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af garagebygning indeholdende skur

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 29. august 2018 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m².

Sønderborg Kommune har den 29. august 2018 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m². Hans Jørgensen Bladt Bærensmøllevej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til lovliggørelse af en fritliggende pavillon på 57 m² på ejendommen matrikel nr. 5 af Lunden Havnbjerg, der ligger på Bærensmøllevej

Læs mere

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Morten Guldager Bjerg Busbjergvej 66 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til udhus på Busbjergvej

Læs mere

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail:

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: info@rk3aps.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Center for Trafik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Mail: alum@lejre.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Torben Stig Jull Pedersen Holtevej 67 Holte 5620 Glamsbjerg 17-08-2017 Sags id: 2017-0377 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af pavillon som ansøgt

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 30-11-2018 / 01.03.03-P19-152-18 Landzonetilladelse I har fået landzonetilladelse til at montere et 6 meter langt

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jan Erik Nielsen og Alison Michell Aggerupvej 1, Kisserup 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Janne A. Noe Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jørn Sams Knudsen Hovedvejen 38 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Janne A. Noe Tlf. direkte: 4646 4934 E-mail: jano@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej 61, matr.nr. 11bk Himmelev By, Himmelev

Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej 61, matr.nr. 11bk Himmelev By, Himmelev Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Landzonetilladelse til ridehal på Himmelev rideskole på Herregårdsvej

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus Postadresse: Favrskov Kommune Plan & Byg Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Bent Pedersen Bruun og Ann Cecilie Sommer Bruun Armvangvej 14 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Henning Chr. Andersen Arkitekterne Andersen & Forsberg Aps (sendt pr. mail: hca@anfo.dk) Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 3. januar 2017.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 3. januar 2017. Stine Servé Sendt til email: ss@stineserve.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Advokat Mette Ravn Steenstrup Amaliegade 10 1256 København K (sendt pr. mail) KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år.

En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 år. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Casper Bach Munkholm Sent pr. mail til: cbm@mogensbach.dk Byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Landzonetilladelse til nyt

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Landzonetilladelse Planloven Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

1. Eksisterende bolig (bygning 1 i BBR) skal fjernes senest 6 måneder efter opførelse af den ansøgte bolig

1. Eksisterende bolig (bygning 1 i BBR) skal fjernes senest 6 måneder efter opførelse af den ansøgte bolig Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Knud Erik Graversen Stenmosevej 5 8800 Viborg byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Landzonetilladelse til bolig og garage, Nørremosevej

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Karsten Leth Jensen Højbyvej 53 4320 Lejre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere