Folkekirkens økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens økonomi"

Transkript

1 Folkekirkens økonomi

2 Program kl Folkekirkens overordnede økonomi kl Anlæg og drift i menighedsråd kl Spisning kl Budgetlægning og budgetstyring kl Regnskab, kvartalsrapporter og øvrige regnskabsrapporter kl Kaffe

3 Folkekirkens overordnede økonomi Hvordan finansieres folkekirken? Hvordan bruges midlerne? Provstiets økonomi

4 Folkekirkens Økonomiske Struktur Folkekirkens Økonomi Lokal Kirkeskat Landskirkeskat Statstilskud Andre indtægter Kommer fra Kommunernes folkekirkemedlemmer Kommer fra Folkekirkemedlemmer Kommer fra Alle skatteyder Kommer fra Afkast af værdipapirer og indtægt fra gravsteder Bruges til Løn til personale (ikke præster) Drift og vedligehold af kirker, præstegårde og udgifter til menighedsrådene Stiftsbidrag I alt 2010: mio Bruges til 60 % af præsternes løn Administration i de 10 stiftsøvrigheder Uddannelse/ Revision Udligning af lokalt kirkeskattetryk I alt 2010: 966 mio Bruges til 40 % af præsternes løn Løn til de 10 biskopper Tilskud til restaurerings arbejde Kirkeministeriets drift I alt 2010: 849 mio Bruges til Vedligehold af bygninger og gravsteder I alt 2010: 780 mio I alt: mio

5 Hvordan finansieres folkekirken?

6 Folkekirkens indtægter % 105% 109% 113% 117% 119% 118% 130% 136% 138% 144%

7 Hvordan bruges pengene?

8 Hvordan bruges pengene Løn kirkefunktionærer Løn præst, provs bisk Løn lokalfinans. præster Løn stifter og dep Øvrige driftsudgifter Anlægsudgifter I Alt

9 Provstiets økonomi Indtægter: Anslået skatteprovenu fra Horsens kommune over forventede indtægter til den kirkelige ligning, januar 2012: Indtægt ved kirkeskatteprocent på 0,89 % kr Beholdning pr kr Hedensted Provsti kr Indtægter i alt kr Udgifter: Kirkelige kasser (foreløbig ligning) kr PUK-Kassen inkl. stiftsbidrag kr Landskirkeskat (anslået) kr Reservemidler, 5 % af ligningen kr Horsens Kommune kr Udgifter i alt kr Rest kr

10 Provstiets økonomi 12. april foreløbige driftsrammer udmeldes 13. maj foreløbigt budget indsendes 19. juni budgetsamråd 21. juni endelig driftsramme udmeldes 21. august endeligt budget indsendes 05. september offentligt budgetmøde

11 Provstiets økonomi 1. april Regnskab 2012 afleveres 12. april foreløbige driftsrammer udmeldes 13. maj foreløbigt budget indsendes 19. juni budgetsamråd 21. juni endelig driftsramme udmeldes 21. august endeligt budget indsendes 05. september offentligt budgetmøde 15. oktober godkendte regnskaber indsendes

12 Anlæg og drift i menighedsråd Drift Anlæg Reservemidler Regelsæt og opgaver i menighedsrådet

13 Anlæg og drift i menighedsråd Drift Den ramme, der tildeles til løn, daglig drift og løbende vedligehold. I driftsrammerne i Horsens provsti indgår kr til anskaffelser og vedligeholdelse pr. præsteboliger kr til anskaffelser og vedligeholdelse pr. kirke kr til anskaffelser og vedligeholdelse til sognegård o.l. kr til nyanskaffelser maskiner m.v. på kirkegården

14 Anlæg og drift i menighedsråd Anlæg Større vedligeholdelsesarbejder eller nybyggerier

15 Anlæg og drift i menighedsråd Reservemidlerne 5% midlerne afsættes til større, uforudsete udgifter

16 Ansøgning om bevilling Driftsbevillingen er varig og fremskrives årligt Eksempler på øgede driftsudgifter Behov for ekstra medarbejder ressourcer På baggrund af stillingsopmåling søges Ændrede vilkår Redegørelse for ændrede vilkår og budget

17 Ansøgning om driftsbevilling Ansøgning: Menighedsrådet fremsender skriftelig ansøgning til PU. Ved ansøgning om ekstra bevilling til opnormering af stillinger vedlægges stillingsopmåling. Det anbefales, at menighedsrådet inddrager personalekonsulenten til dette. Det er ikke tilstrækkeligt at udfylde skema i budget

18

19 Ansøgning om driftsbevilling Ansøgning: Menighedsrådet fremsender skriftelig ansøgning til PU. Ved ansøgning om ekstra bevilling til opnormering af stillinger vedlægges stillingsopmåling. Det anbefales, at menighedsrådet inddrager personalekonsulenten til dette. Det er ikke tilstrækkeligt at udfylde skema i budget

20 Anlæg På den digitale arbejdsplads findes vejledning til forskellige typer byggeprojekter

21

22

23

24

25

26

27 46. Har menighedsrådet truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, kan stiftsøvrigheden sætte beslutningen ud af kraft, hvis den ikke er bragt til udførelse. Under behandlingen af sagen kan stiftsøvrigheden midlertidigt suspendere den endnu ikke udførte beslutning. Stk. 2. Undlader menighedsrådet at udføre en foranstaltning, som det efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan stiftsøvrigheden pålægge de medlemmer af menighedsrådet, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder. Stk. 3. Stiftsøvrigheden kan anlægge erstatningssag mod et menighedsrådsmedlem, som er ansvarlig for, at kirkekassen er påført et tab.

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Anlægsprojekter Den indledende fase Menighedsråde afklare hvem der har kompetence i sagen Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om planerne og afstemmer opgaven i henhold til dette. (Skrifteligt eller telefonisk) Menighedsrådet definerer opgaven eventuelt med bistand fra stiftes konsulenter. Menighedsrådet indhenter som hovedregel rådgivningsbistand fra en arkitekt.

37 Anlægsprojekter Den indledende fase Ansøgningsfasen Menighedsrådet indsender skitseforslag vedlagt budgetramme og finansieringsforslag til provstiudvalget. Dette sker ved skriftelig henvendelse fra menighedsrådets formand til Provstiudvalget (PU). På den digitale arbejdsplads findes ansøgningsskema, der kan benyttes til dette (DAP/Håndbøger/bygge- og anlægsopgaver/ blanketter og artikler m.m.) Finansieringsforslag kan være: Finansiering af menighedsrådets frie midler Finasiering som anlægsbevilling på budgettet Lån i stiftsmidlerne Afhængig af de gældende regler for de enkelte projekter træffer PU beslutning eller sender sagen videre til stiftet. Menighedsrådet modtager afgørelsen om skitseprojektet. Menighedsrådet udarbejder detaljeret projekt (for-/hovedprojekt med tegninger og beskrivelser) og sender dette til PU. PU/ Stiftet træffer afgørelse i sagen.

38 Anlægsprojekter Den indledende fase Ansøgningsfasen Byggefasen Menighedsrådet indhenter tilbud og igangsætter arbejdet sammen med den rådgivende arkitekt.

39

40

41

42

43

44 Reservemidler Reservemidler Hvis der opstår uforudsete større udgifter kan menighedsrådene søge om en ekstra bevilling af reservemidlerne. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der i driftsbevillingen er indeholdt følgende: kr til anskaffelser og vedligeholdelse pr. præsteboliger kr til anskaffelser og vedligeholdelse pr. kirke kr til anskaffelser og vedligeholdelse til sognegård o.l. kr til nyanskaffelser maskiner m.v. på kirkegården Visse uforudsete udgifter må derfor forventes at kunne afholdes indenfor det givne budget. Ansøgning: PU ansøges skrifteligt. Ansøgningen indeholder beskrivelse af problemet, forslag til løsning, budget og finansieringsplan. Menighedsrådet vedlægger oversigt over menighedsrådets frie midler og angiver hvor stor en del af udgiften menighedsrådet selv kan afholde.

45 Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen er baseret på det regelsæt for de lokale kirkelige kasser som består. Lov om folkekirkens økonomi Cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab, revision m.v. Kirkeministeriets momsvejledning Den aktuelle konteringsvejledning

46 Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen er baseret på det regelsæt for de lokale kirkelige kasser som består. De lokale kirkelige kasser skal følge regnskabsinstruksen, som udgør det overordnede regelsæt Regnskabsinstruksen er enslydende for alle kirkekasser, kirkegårdskasser og provstiudvalgskasser

47 Regnskabsinstruks Instruksen indeholder regnskabsmæssig organisation ansvars og kompetencefordeling mellem menighedsråd og medarbejdere/ kasserer og regnskabsfører

48 Regnskabsinstruks Organisation Menighedsrådet har ansvar for økonomien i alle kasser. Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer Bogføring varetages af regnskabsføreren, dette kan være kassereren, men kan også være en ekstern

49 Regnskabsinstruks Organisation Menighedsrådet har ansvar for økonomien i alle kasser. Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer Kassereren er ansvarlig for den regnskabsmæssige rapportering, at denne sker rettidigt og at menighedsrådet løbende orienteres om økonomiske forhold Bogføring varetages af regnskabsføreren, dette kan være kassereren, men kan også være en ekstern Regnskabsføreren er ansvarlig for regnskabsføring og rapportering til kassereren

50 Regnskabsinstruks Opgaver Disponering Godkendelse Betaling Bogføring

51 Regnskabsinstruks Opgaver Disponering Indgåelse af aftaler om vikartjenester, køb af varer eller tjeneste ydelser der medfører eller kan medføre en udgift Skal ske af en hertil bemyndiget person

52 Regnskabsinstruks Opgaver Disponering Godkendelse Fra en underskriftsberettiget i menighedsråd

53 Regnskabsinstruks Opgaver Disponering Godkendelse Betaling Betaling sker af regnskabsfører efter at vedkommende har kontrolleret attesteringen er udført. Betaling sker i så vid mulig omfang fra netbank

54 Regnskabsinstruks Opgaver Disponering Godkendelse Betaling Bogføring Kontering af bilag skal ske i overensstemmelse med kirkeministeriets konteringsvejledning Alle indtægter og udgifter skal være dokumenteret ved bilag

55 Ansvars- og kompetencefordeling Kasserer Kontrollere at vedtagne regler overholdes Regnskabsfører afstemning mellem oplyste og bogførte forpligtigelser Stikprøvekontrol af betalinger, bogføring, moms og skat Korrekt og rettidigt indberettet løn også til skat Orientering af menighedsråd Korrekt momsindberetning Orientering af kasserer

56

57

58

59

60

61

62 Budget og budgetstyring Den 12. april udsender provstiudvalget den foreløbige driftsramme

63 Budget og budgetstyring Budget og regnskab aflægges efter formålskontoplanen Formål er driftsformål Formål er anlægsformål

64 Driftsformål 1 Fællesindtægter 10 Ligning drift 11 tillæg fra 5% midler 2 Kirke og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning 22 Sognegård 23 Kirkekontor (udenfor) 24 Tjenstlige lokaler præsteg. 3 Kirkelige aktiviteter 4 kirkegård 5 Præsteboliger 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster

65 Driftsformål 1 Fællesindtægter 2 Kirke og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 30 Fælles formål 31 Gudstj./handling 32 Undervisning 33 Diakonal virk. 34 Kommunikation 35 Kirkekor 36 Koncerter 37 Foredrag 39 Kontingent DSUK 4 kirkegård 5 Præsteboliger 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster

66 Driftsformål 1 Fællesindtægter 2 Kirke og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 kirkegård 40 Kirkegård 41 Begravelse/bisætt. 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård 5 Præsteboliger 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster

67 Driftsformål 1 Fællesindtægter 2 Kirke og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 kirkegård 5 Præsteboliger 50 Fælles formål Bolig Funktionær bolig 57 Skov/ landbrug 58 Øvrige ejendomme 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster

68 Driftsformål 1 Fællesindtægter 2 Kirke og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 kirkegård 5 Præsteboliger 6 Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål 61 Menighedsråd 62 Personale 63 Bygning 64 Økonomi 65Personregistrering 66 Efteruddannelse 67 Forsikring 68 Valg 69 Stiftsbidrag (PU) 98 Udlånt til andet sogn 7 Finansielle poster

69 Driftsformål 1 Fællesindtægter 2 Kirke og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 kirkegård 5 Præsteboliger 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster 70 Renter stiftslån 71 Renter andre lån 72 Øvrige renter 73 Rente gravstedskap. 74 Rente kirkekap 75 Kursgevinst/ tab 76 Momsregulering

70 Driftsformål 1 Fællesindtægter 2 Kirke og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 kirkegård 5 Præsteboliger 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster

71

72

73 Regnskabet føres på formål og på en 6 cifret artskontoplan Eks: elregning til kirke bogføres på: Formål 21 kirkebygning Artskonto El Artskonto Bankkonto drift

74

75

76

77 ÅRSBUDGET 2013 for kasse under menighedsråd i provsti i kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 2012 menighedsrådsformand menighedsrådets valgte kasserer Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: den / 2012 provstiudvalgsformand Budget 2013 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer... side 1 Årsbudget i hovedtal side 2 Årsbudget fordelt på formål... side 3-5 Oversigt over egenkapital..... bilag 1 Salg af anlæg m.v.... bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing.. bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5

78 Side 1 kirkekasse / provstiudvalgskasse provsti kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Årsregnskab 2012 Regnskabet afleveres senest 1. april Regnskabet sendes i 3 eksemplar til revisor og ét eksemplar til provstiet Regnskabet afleveres ligeledes elektronisk

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109 Kvartalsrapporter og øvrige regnskabsrapporter

110

111

112 Brandsoft/ Skovbo

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131 Personalekonsulenten Birgitte Søhoel Ålsøvej Risskov

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 15 for Vinderup (fra 9) under Vinderup Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 9 CVR nummer: 3131817 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vinderup den 6 /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Nørreland under Nørrelands Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8815 CVR nummer: 1881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Holstebro den / Christian

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere