ÅRSBUDGET Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 212 for under Øster Snede menighedsråd i Hedensted provsti i hedensted kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Øster Snede den 23 / Merete Skovgård Jensen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Elisabeth S. Jørgensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 212 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6

2 Side 1 Hedensted provsti provsti hedensted kommune kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fokus på gudstjenestens form og indhold, så den opleves som endnu mere vedkommende for moderne mennesker. I den forbindelse arbejdes der med mulighederne i brugen af IT som et redskab til formidling. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Som følge af ovenstående prioriteres opsætning af fladskærme højt. Supplerende forklaringer til budgettet

3 Årsbudget 212 for: Hedensted provsti 1 Ligningsbeløb til drift provsti ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) hedensted kommune 212 Side 2 -- overslag kommune Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter 3 Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter 7 Finansielle poster A Resultat af drift (= ) Forbrug af menighedsrådets frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) B Resultat af anlæg C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m. + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

4 Side 3 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne heraf -- udgifter, indtægter Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård heraf -- indtægter udgifter, Kirkelige aktiviteter Kirkegård Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård heraf -- indtægter udgifter, udgifter, heraf -- indtægter

5 Side 4 Formål 5 Præstebolig mv Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme heraf -- indtægter udgifter, Administration og fællesudgifter Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) heraf -- indtægter udgifter, Finansielle poster Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab heraf -- indtægter udgifter,

6 Side 5 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg heraf -- udgifter, indtægter Andet 98 Udlånt til andet sogn heraf -- udgifter, indtægter

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Side 6 Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen) Artskonto Primo Planlagt forbrug 211* Tilførsel/ afgang 211 Saldo ultimo Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug 212 til drift* 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 212 til anlæg** Saldo ultimo Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo Planlagt forbrug 211* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb

8 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 7 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt

9 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Side 8 Bilag 3 Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Renter Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo Renovering af kirken overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 212 Nye lån 212 Renter 212 Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Saldo primo 212 Opsparing 212 Renter 212 Forbrug overføres til renteindt. af anlægsopsparing

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 9 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Renovering af kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 23 Færdiggørelse (årstal) 24 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 Saldo primo Nye lån 212 Renter Afdrag Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 Saldo primo 212 Nye lån 212 Renter 212 Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 Saldo primo 212 Opsparing 212 Renter 212 Forbrug Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Saldo primo 212 Renter 212 Forbrug Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 Saldo primo 212 Renter 212 Forbrug

11 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 1 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 212 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 52 Stillingskategori 166 Graver TJM Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Brutto (inkl. pension) Formål Gravermedhjælp Gravermedhjælp Ikke angivet 136 Korsanger Kirkeværge Ikke angivet 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb Kirkesanger Kirkesanger Præstesekretær Ikke angivet 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb Foredragsholdere og solister Landsbyorganist Ikke angivet 139 Organistvikar Kirkekasserer m/feriep.+ ATP Menighedsrådsformand Kontaktperson Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister Specifikation af fordeling pr. formål 2 3 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kirkekor Foredrags- og mødevirksomhed

12 BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af fordeling pr. formål Side 11 Bilag Kirkegård 4 Kirkegården Administration og fællesudgifter Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi

13 BILAG 5. ønsker Side 12 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 212 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

14 Side 13 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt overslag Finansieret ved: Finansiering i alt

15 Side 14 Bilag 6