KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) 508 endelig 2008/0162 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 (forelagt af Kommissionen) DA DA

3 BEGRUNDELSE 1. FORMÅLET MED FORSLAGET Kommissionen foreslår, at Fællesskabet indgår konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr (i det følgende benævnt "Cape Town-konventionen" eller "konventionen") og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel (i det følgende benævnt "flymaterielprotokollen"), vedtaget på den diplomatiske konference, der fandt sted i Cape Town fra den 29. oktober til den 16. november 2001, under UNIDROIT's (Det Internationale Institut for Ensartet Privatret) og ICAO's (Organisationen for International Civil Luftfart) fælles auspicier. Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen fra 2001 er blandede aftaler, som til dels falder ind under Fællesskabets enekompetence. I 2002 fremlagde Kommissionen to forslag vedrørende Fællesskabets undertegnelse og indgåelse af disse to instrumenter. Til forslagene var der knyttet erklæringer, som Fællesskabet skulle afgive, om anvendelsen af specifikke bestemmelser i begge instrumenter, som påvirker EU-retten. Efter drøftelser i Udvalget for Civilretlige Spørgsmål blev sagen ekspederet videre til COREPER i oktober 2003, men nåede ikke så langt som vedtagelse på grund af en uoverensstemmelse mellem ES og UK vedrørende Gibraltars myndigheder i forbindelse med blandede aftaler. Denne uoverensstemmelse blev bilagt i december Situationen har imidlertid ændret sig betydeligt siden december 2003, da en række nye medlemsstater har tiltrådt Fællesskabet, og da konventionen og protokollen ikke længere er åben for undertegnelse. Derfor er det nødvendigt med et ændret forslag. Emnet blev på denne baggrund rejst på mødet den 3. marts 2008 i Udvalget for Civilretlige Spørgsmål, hvor Kommissionen forpligtede sig til at udarbejde et ændret forslag til indgåelse af disse internationale instrumenter. Med det ændrede forslag samles udkastet til erklæringer fra Fællesskabet med henblik på undertegnelse og indgåelse i et forslag til en enkelt rådsafgørelse om indgåelse. Dette forslag erstatter og ajourfører følgende forslag, som Kommissionen fremlagde i 2002: forslag til en rådsafgørelse om Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 forslag til en rådsafgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november FÆLLESSKABETS KOMPETENCE I betragtning af Fællesskabets kompetence på visse af de områder, der reguleres af konventionen og flymaterielprotokollen, og som berører Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 1 SEK(2002) 1308 endelig/2 af DA 2 DA

4 retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 2 og Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs 3, kan medlemsstaterne ikke alene ratificere instrumenterne. Rådet bemyndigede den 29. oktober 2001 Kommissionen til på den diplomatiske konference i Cape Town på vegne af Fællesskabet at forhandle om de af konventionens og flymaterielprotokollens bestemmelser, der henhører under Fællesskabets enekompetence og berører disse to forordninger. Fire af medlemsstaterne har undertegnet konventionen og flymaterielprotokollen. Fællesskabet har siden konventionens ikrafttræden den 1. april 2004 og flymaterielprotokollen den 1. marts 2006 ikke kunnet undertegne disse instrumenter, og forslaget fra 2003 vedrørende undertegnelse er blevet forældet. Fællesskabet skal dog tiltræde konventionen og flymaterielprotokollen på basis af de relevante erklæringer. Konventionen og flymaterielprotokollen giver "organisationer for regional økonomisk integration" mulighed for at blive part i instrumenterne (henholdsvis artikel 48 og XXVII). I forbindelse med konventionen og flymaterielprotokollen forstås ved "organisationer for regional økonomisk integration", en organisation, der har kompetence på visse af de områder, der reguleres af konventionen eller protokollen, og som kan undertegne, acceptere, godkende eller tiltræde dem. Denne definition giver Fællesskabet mulighed for at blive part i de to instrumenter med forbehold af fællesskabsinstitutionernes nødvendige godkendelse. Enhver henvisning i konventionen eller protokollen til "kontraherende stat(er)" eller "partsstat(er)" gælder ligeledes Fællesskabet, når konteksten kræver det (henholdsvis artikel 48, stk. 3, og artikel XXVII, stk. 3). Det er i de to instrumenter forudset, at Fællesskabet ved undertegnelsen, godkendelsen, accepten eller tiltrædelsen afgiver en generel erklæring med angivelse af de af konventionens og protokollens områder, der henhører under Fællesskabets kompetence (henholdsvis artikel 48, stk. 2, og artikel XXVII, stk. 2). Bilag I indeholder et udkast til en sådan erklæring. Udkastet er udarbejdet på grundlag af de gældende beføjelser i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 og Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj ERKLÆRINGER OM DE OMRÅDER, DER HENHØRER UNDER FÆLLESSKABETS ENEKOMPETENCE Under den diplomatiske konference i Cape Town i november 2001 fik Fællesskabet indført en række bestemmelser, der giver mulighed for at anvende fællesskabsretten i stedet for konventionen og flymaterielprotokollen på de områder, der er omfattet af førnævnte forordninger. Fællesskabet skal på tidspunktet for indgåelsen fremsætte erklæringer om de områder, der henhører under Fællesskabets enekompetence. Erklæringerne i bilag II omhandler følgende spørgsmål: 3.1. Foreløbige retsmidler (artikel 55 i konventionen og artikel X i protokollen) For så vidt angår forholdet til artikel 13 og 43 i konventionen, skal det understreges, at det kun er forholdsregler som inden for forordningens anvendelsesområde har til formål at opretholde en faktisk eller retlig situation for at sikre rettigheder, hvis anerkendelse i øvrigt 2 3 EFT L 12 af , s. 1. EFT L 160 af , s. 1. DA 3 DA

5 anmodes afgjort af den ret, der skal påkende sagens realitet, som udgør foreløbige eller sikrende retsmidler som omhandlet i artikel 31 i forordning nr. 44/ Afgørelser om foreløbige eller sikrende retsmidler i henhold til artikel 31 i forordningen afhænger i øvrigt navnlig af tilstedeværelsen af en reel tilknytning mellem genstanden for foranstaltningen og den stedlige kompetence for den kontraherende stat, hvor sagen er indbragt for retten 5. Fællesskabet bør erklære, at afgørelser om foreløbige retsmidler i henhold til artikel 13 i konventionen truffet af de kompetente domstole i henhold til artikel 43, når sagsøgte har sin bopæl i Fællesskabet, kun kan gennemføres i overensstemmelse med artikel 31 i forordning nr. 44/2001 (tidligere artikel 24 i Bruxelleskonventionen af 27. september 1968, som fortolket i EF-Domstolens retspraksis). I henhold til protokollens artikel X, stk. 1, og artikel XXX, stk. 2, finder protokollens artikel X vedrørende foreløbige retsmidler kun hel eller delvis anvendelse, hvis en partsstat afgiver en positiv erklæring med dette for øje. Artiklen omfatter salg af genstanden, hvilket figurerer på listen over foreløbige retsmidler i konventionens artikel 13. Hvis partsstaten afgiver en sådan erklæring angående artikel X, stk. 2, skal den angive den gældende frist for afgørelse om de foreløbige retsmidler, der er omhandlet i konventionens artikel 13, stk. 1. Det foreslås, at Fællesskabet ikke afgiver erklæring i medfør af protokollens artikel XXX, stk. 2, angående artikel X Konkurs (artikel XI og XII i protokollen) Flymaterielprotokollens artikel XI og XII vedrørende debitors insolvens finder kun anvendelse, når den kontraherende stat, hvori den jurisdiktion, der behandler hovedinsolvensspørgsmålet, befinder sig, afgiver en positiv erklæring med dette for øje i medfør af artikel XXX. I artikel XI fastlægges de nærmere vilkår for restitution af det flymateriel, der udgør kreditors sikkerhed, i tilfælde af debitors konkurs (variant A eller B). Det drejer sig om materielle retsregler, der gennem en tingslig ret skal beskytte kreditor mod eventuelle virkninger af debitors konkurs. Forordning nr. 1346/2000 fastlægger derimod reglerne for retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse samt de lovvalgsregler, der finder anvendelse i tilfælde af insolvensbehandlinger indledt på Fællesskabets område. Forordningens artikel 5 fastlægger imidlertid, at indledningen af insolvensbehandlingen ikke berører en kreditors eller en tredjemands tingslige ret til fysiske eller immaterielle formuegenstande, løsøre eller fast ejendom, som tilhører skyldneren, og som på tidspunktet for insolvensbehandlingens indledning befinder sig på en anden medlemsstats område. Artiklen fastlægger en materiel international privatretlig regel, som direkte bestemmer, hvad der sker med tingslige rettigheder over fast ejendom, der befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor behandlingen indledes. I stedet for at henvise enten til lovgivningen på stedet for behandlingens indledning eller lovgivningen på stedet, hvor formuegenstanden befinder sig, for at afgøre, om genstande, der er omfattet af tingslige rettigheder tilhører konkursboets 4 5 Dom af 31. marts 1982 C.H.W. mod G.J.H. (Sag 25/81, Sml. 1982, s. 1189). Dom af 17. november 1998, Van Uden Maritime mod Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line m.fl. (sag C-391/95, Sml. 1998, s. I-7091). DA 4 DA

6 aktiver, er det i forordningen direkte fastsat, at tingslige rettigheder over disse genstande ikke berøres af konkursproceduren. I forordningens betragtning 12 hedder det, at "hovedinsolvensbehandlingen har universel gyldighed og omfatter alle skyldnerens aktiver", uanset på hvilken medlemsstats område genstanden befinder sig, medmindre der indledes en territorial insolvensbehandling i henhold til forordningens artikel 3, stk. 2. Det følger heraf, at det er lovgivningen i den stat, hvor proceduren indledes, der i overensstemmelse med artikel 4 er bestemmende for, hvilke aktiver der indgår i konkursmassen for hovedinsolvensbehandlingen, og hvilke der skal udelukkes. Med hensyn til formuegenstande omfattet af tingslige rettigheder kræver forordningen hverken, at de medtages i konkursmassen for hovedinsolvensbehandlingen, eller at de udelukkes. Med artikel 5 kræves der blot overholdelse af tredjemands tingslige rettigheder over genstande på en anden medlemsstats område (en medlemsstat, som er en kontraherende stat i protokollen), end dér, hvor hovedinsolvensbehandlingen indledes. Selv om lovgivningen i indledningsstaten fastsætter, at samtlige formuegenstande indgår i aktiverne, bibeholder indehaveren af en tingslig ret derfor alle beføjelser i tilknytning til denne ret, navnlig muligheden for at sælge genstanden for at holde sig skadesløs. Artikel 5 i forordningen og artikel XI i protokollen har således til fælles, at en formuegenstand omfattet af en tingslig ret ikke falder ind under konkursmassen. Det følger af EF-Domstolens retspraksis i "AETR"-sagen 6, at Fællesskabet alene har kompetence til at forpligte sig eksternt på området og til i givet fald at afgøre, om der skal afgives en eventuel erklæring som omhandlet i artikel XXX, stk. 3, med henblik på at angive den valgte variant (A eller B) og den gældende frist i henhold til artikel XI. Kommissionen mener, at når den jurisdiktion, der behandler hovedinsolvensspørgsmålet, befinder sig i en medlemsstat, skal bestemmelserne i forordning nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkursprocedurer finde anvendelse i samtlige tilfælde i stedet for konventionen og protokollen. For at sikre dette mål og retssikkerheden på området anbefaler Kommissionen, at Fællesskabet ikke vælger hel eller delvis anvendelse af hverken den ene eller den anden variant i protokollens artikel XI. Dette synes at være den eneste løsning for at sikre en ensartet anvendelse af forordning nr. 1346/2000 i Fællesskabet, da det ikke synes berettiget at gøre en undtagelse for flymateriel. Det følger heraf, at Fællesskabet hverken afgiver erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 3, angående protokollens artikel XI, eller erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 1, angående artikel XII om bistand i tilfælde af konkurs, da denne artikel er knyttet til artikel XI Indregistreringsstedets kompetence For så vidt angår protokollens artikel XXI, synes en fravigelse af fællesskabsbestemmelserne som følge af denne nye kompetenceregel endvidere ikke ønskelig. Hvis debitor befinder sig i Fællesskabet i overensstemmelse med konventionens artikel 4, bør fællesskabsretten derfor finde ensartet anvendelse. Protokollens artikel XXX, stk. 5, giver de kontraherende stater mulighed for at erklære, at de ikke vil anvende artiklen. Det foreslås, at Fællesskabet erklærer, at det ikke vil anvende artiklen, hvilket sætter Fællesskabet i stand til at anvende bestemmelserne i forordning nr. 44/ Sag 22/70. DA 5 DA

7 4. ERKLÆRINGER OMHANDLET I PROTOKOLLENS ARTIKEL VIII Da alle medlemsstaterne er bundet af Romkonventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, indtil de eventuelt bliver bundet af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni , foreslår Kommissionen, at de ikke afgiver erklæring i medfør af protokollens artikel XXX, stk. 1, om at ville anvende samme protokols artikel VIII om lovvalg. Under henvisning til det ovenfor anførte foreslår Kommissionen, at Rådet træffer nedenstående afgørelse om bemyndigelse til indgåelse af UNIDROIT-konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel ved afgivelse af ovennævnte erklæringer, hvis ordlyd findes i bilag I og II. 7 EUT L 177 af , s. 6. DA 6 DA

8 Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE 2008/0162 (CNS) om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, første afsnit, under henvisning til forslag fra Kommissionen 8, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 9, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det Europæiske Fællesskab ønsker at skabe et fælles retsområde baseret på princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser. (2) Konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr (i det følgende benævnt "Cape Town-konventionen") og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, (i det følgende benævnt "flymaterielprotokollen") vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001, udgør et nyttigt bidrag til regulering internationalt på deres respektive områder. Det er derfor ønskeligt, at bestemmelserne i de to instrumenter, som vedrører områder henhørende under Fællesskabets enekompetence, bringes i anvendelse så snart som muligt. (3) Kommissionen har ført forhandlingerne om Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen på Fællesskabets vegne for de dele, som henhører under Fællesskabets enekompetence. (4) Organisationer for regional økonomisk integration, der har kompetence på visse af de områder, der reguleres af Cape Town-konventionen eller flymaterielprotokollen, kan tiltræde nævnte konvention og nævnte protokol efter deres ikrafttræden. (5) Nogle af de anliggender, der reguleres ved Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 10, Rådets forordning (EF) nr EUT C,, s.. EUT C,, s.. EFT L 12 af , s. 1. Senest ændret ved DA 7 DA

9 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs 11 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) 12, omhandles også i Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen. (6) Fællesskabet har enekompetence på visse af de områder, der er omhandlet i Cape Town-konventionen og i flymaterielprotokollen, hvorimod medlemsstaterne har kompetence på andre af de i de to instrumenter omhandlede områder. (7) Fællesskabet bør derfor tiltræde Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen. (8) Artikel 48 i Cape Town-konventionen og artikel XXVII i flymaterielprotokollen fastsætter, at organisationer for regional økonomisk integration skal afgive en erklæring om, for hvilke områder, der reguleres af konventionen eller protokollen, organisationens medlemsstater har overdraget kompetence til organisationen. Fællesskabet bør derfor afgive en sådan erklæring på tidspunktet for tiltrædelsen. (9) Konventionens artikel 55 giver de kontraherende stater mulighed for at erklære, at de enten helt eller delvis ikke vil anvende artikel 13 og 43. Fællesskabet bør på tidspunktet for tiltrædelsen af konventionen afgive en sådan erklæring. (10) Flymaterielprotokollens artikel X, XI, XII og XIII finder kun anvendelse, når den kontraherende stat har afgivet en positiv erklæring med dette for øje i medfør af protokollens artikel XXX. Fællesskabet bør på tidspunktet for tiltrædelsen af flymaterielprotokollen erklære, at det ikke agter at afgive nogen erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 3. Medlemsstaternes kompetence, hvad angår materielle retsregler på konkursområdet, berøres ikke. (11) Anvendelsen af artikel VIII i flymaterielprotokollen vedrørende lovvalg afhænger ligeledes af en erklæring, som alle kontraherende stater kan afgive i medfør af artikel XXX, stk. 1. Fællesskabet bør på tidspunktet for tiltrædelsen erklære, at det ikke agter at anvende artikel VIII. (12) Det Forenede Kongerige forbliver bundet af Romkonventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser 13, indtil det eventuelt bliver bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008. Det antages, at Det Forenede Kongerige, hvis det inden da tiltræder flymaterielprotokollen, på tidspunktet for tiltrædelsen vil afgive en erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 1, som ikke påvirker anvendelsen af reglerne i nævnte forordning. (13) Det Forenede Kongerige og Irland bør deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse. (14) I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den EFT L 160 af , s. 1. Senest ændret ved EUT L 177 af , s. 6. EFT C 27 af , s. 34. DA 8 DA

10 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr (i det følgende benævnt "Cape Town-konventionen") og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel (i det følgende benævnt "flymaterielprotokollen"), vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne. 2. Teksten til Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen er knyttet til denne afgørelse. 3. I denne afgørelse forstås ved "medlemsstat" alle medlemsstater med undtagelse af Danmark. Artikel 2 Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den person, der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at deponere det instrument, der er omhandlet i artikel 47, stk. 4, i Cape Town-konventionen og i artikel XXVI, stk. 4, i flymaterielprotokollen. Artikel 3 1. Fællesskabet afgiver på tidspunktet for tiltrædelsen af Cape Town-konventionen den erklæring, der er angivet i punkt I i bilag I, og den erklæring, der er angivet i punkt I i bilag II. 2. Fællesskabet afgiver på tidspunktet for tiltrædelsen af flymaterielprotokollen den erklæring, der er angivet i punkt II i bilag I, og den erklæring, der er angivet i punkt II i bilag II. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 9 DA

11 BILAG I Generelle erklæringer om Fællesskabets kompetence, som Fællesskabet skal afgive på tidspunktet for tiltrædelsen af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr ("Cape Town-konventionen") og protokollen om specifikke forhold for flymateriel ("flymaterielprotokollen), som blev vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 I. Erklæring i medfør af artikel 48, stk. 2, om Det Europæiske Fællesskabs kompetence, for så vidt angår de områder, der reguleres af Cape Town-konventionen, og for hvilke medlemsstaterne har overdraget kompetence til Fællesskabet 1. Cape Town-konventionens artikel 48 fastlægger, at konventionen kan tiltrædes af organisationer for regional økonomisk integration bestående af suveræne stater, når sådanne organisationer har kompetence på nogle af de områder, der reguleres af konventionen, forudsat at der afgives en erklæring som omhandlet i samme artikels stk. 2. Fællesskabet har vedtaget at tiltræde konventionen og afgiver således nævnte erklæring. 2. Det Europæiske Fællesskabs nuværende medlemsstater er Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. 3. Denne erklæring gælder dog ikke for Kongeriget Danmark, jf. artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaterne. 4. Denne erklæring gælder ikke for de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ikke finder anvendelse, og berører ikke foranstaltninger eller beslutninger, som medlemsstaterne vedtager i henhold til Cape Townkonventionen på disse områders vegne eller i deres interesse. 5. Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater har overdraget kompetence til Fællesskabet, for så vidt angår anliggender, der berører Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 14, Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs 15 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) Fællesskabet afgiver på tidspunktet for tiltrædelsen af Cape Town-konventionen ingen af de erklæringer, som tillades i henhold til de i konventionens artikel 56 omhandlede artikler. Medlemsstaterne bevarer deres kompetence vedrørende de materielle retsregler på konkursområdet EFT L 12 af , s. 1. Senest ændret ved EFT L 160 af , s. 1. Senest ændret ved EUT L 177 af , s. 6. DA 10 DA

12 7. Udøvelsen af kompetence, som medlemsstaterne har overdraget til Fællesskabet i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er i sagens natur i stadig udvikling. Inden for traktatens rammer kan de kompetente institutioner træffe afgørelse om rækkevidden af Fællesskabets kompetence. Fællesskabet forbeholder sig således ret til at ændre denne erklæring i overensstemmelse hermed, uden at det udgør en forudsætning for udøvelsen af Fællesskabets kompetence for så vidt angår de emner, der reguleres af Cape Town-konventionen. II. Erklæring i medfør af artikel XXVII, stk. 2, om Det Europæiske Fællesskabs kompetence, for så vidt angår de områder, der reguleres af flymaterielprotokollen, og for hvilke medlemsstaterne har overdraget kompetence til Fællesskabet 1. Flymaterielprotokollens artikel XXVII fastlægger, at protokollen kan tiltrædes af organisationer for regional økonomisk integration bestående af suveræne stater, når sådanne organisationer har kompetence på nogle af de områder, der reguleres af protokollen, forudsat at der afgives en erklæring som omhandlet i samme artikels stk. 2. Fællesskabet har vedtaget at tiltræde flymaterielprotokollen og afgiver således nævnte erklæring. 2. Det Europæiske Fællesskabs nuværende medlemsstater er Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. 3. Denne erklæring gælder dog ikke for Kongeriget Danmark, jf. artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaterne. 4. Denne erklæring gælder ikke for de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ikke finder anvendelse, og berører ikke foranstaltninger eller beslutninger, som medlemsstaterne vedtager i henhold til flymaterielprotokollen på disse områders vegne eller i deres interesse. 5. Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater har overdraget kompetence til Fællesskabet, for så vidt angår anliggender, der berører Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 17, Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs 18 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) Fællesskabet afgiver på tidspunktet for tiltrædelsen af flymaterielprotokollen ingen erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 1, om, at det vil anvende artikel VIII, ej heller vil det afgive nogen af de erklæringer, som tillades i henhold til artikel XXX, stk. 3. Medlemsstaterne bevarer deres kompetence vedrørende de materielle retsregler på konkursområdet EFT L 12 af , s. 1. Senest ændret ved EFT L 160 af , s. 1. Senest ændret ved EUT L 177 af , s. 6. DA 11 DA

13 7. Udøvelsen af kompetence, som medlemsstaterne har overdraget til Fællesskabet i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er i sagens natur i stadig udvikling. Inden for traktatens rammer kan de kompetente institutioner træffe afgørelse om rækkevidden af Fællesskabets kompetence. Fællesskabet forbeholder sig således ret til at ændre denne erklæring i overensstemmelse hermed, uden at det udgør en forudsætning for udøvelsen af Fællesskabets kompetence for så vidt angår de emner, der reguleres af flymaterielprotokollen. DA 12 DA

14 BILAG II Fællesskabets og medlemsstaternes erklæringer på tidspunktet for tiltrædelsen af Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen vedrørende visse af konventionens og protokollens bestemmelser og foranstaltninger I. Erklæring fra Fællesskabet i medfør af Cape Town-konventionens artikel 55 Medlemsstaterne er bundet af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 20, hvorfor de i medfør af Cape Town-konventionens artikel 55 i tilfælde, hvor debitor har sin bopæl på en EF-medlemsstats område, kun vil anvende Cape Town-konventionens artikel 13 og 43 vedrørende afgørelser om foreløbige retsmidler i overensstemmelse med artikel 31 i forordning nr. 44/2001 som fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol inden for rammerne af Bruxelleskonventionen af 27. september (artikel 24). II. Erklæring fra Fællesskabet i medfør af flymaterielprotokollens artikel XXX I overensstemmelse med protokollens artikel XXX, stk. 5, vil bestemmelserne i protokollens artikel XXI ikke blive anvendt i Fællesskabet, og Rådets forordning nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 22 finder anvendelse på området, for så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af nævnte forordning eller enhver anden aftale, der har til formål at udbrede virkningerne heraf EFT L 12 af , s. 1. Senest ændret ved EFT C 27 af , s. 1. EFT L 12 af , s. 1. Senest ændret ved DA 13 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2013 COM(2013) 349 final 2013/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om på vegne af Den Europæiske Union at godkende Luxembourgprotokollen om specifikke forhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 360 final 2017/0150 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Chiles, Islands

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Luxembourg og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 COM(2017) 369 final 2017/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.04.2000 KOM(2000) 116 endelig Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2018 COM(2018) 527 final 2018/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Ecuadors og Ukraines

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX BILAG til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2016 COM(2016) 372 final 2016/0173 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af visse medlemsstater til, i Den Europæiske Unions interesse, at acceptere

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

2. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg

2. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg Notat om tilvalg af forordningen om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af visse aftaler mellem medlemsstater og tredjelande vedrørende lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2013 COM(2013) 338 final 2013/0177 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagkonventionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2018 COM(2018) 733 final 2018/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. maj 2019 (OR. fr) 14707/03 DCL 1 JUSTCIV 242 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 17. november 2003 ny status: Vedr.: 14707/03 /EU RESTRICTED Offentlig Henstilling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2018 COM(2018) 176 final 2018/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Notat om tilvalg af forordningen om bilaterale familieretlige aftaler

Notat om tilvalg af forordningen om bilaterale familieretlige aftaler Notat om tilvalg af forordningen om bilaterale familieretlige aftaler 1. Baggrund Rådets forordning (EF) Nr. 664/2009 om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af aftaler mellem medlemsstater

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. oktober 2018 (OR. en) 7223/04 DCL 1 JUSTCIV 42 AFKLASSIFICERING af dokument: 7223/04 af: 11. marts 2004 ny status: Vedr.: Offentlig Udkast til henstilling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på det 25. møde i OTIF's revisionsudvalg

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

L 343/10 Den Europæiske Unions Tidende

L 343/10 Den Europæiske Unions Tidende L 343/10 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG I UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.7.2009 KOM(2009) 373 endelig 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen

Læs mere

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. november 2012 (22.11) (OR. en) 16127/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) 7621/16 Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE Bruxelles, den 18. januar 2019 REV1 Erstatter meddelelse til interessenter, der blev offentliggjort den 21. november 2017 MEDDELELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2012 COM(2012) 550 final 2012/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af de medlemsstater, som er kontraherende parter i Wienkonventionen af 21.

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE De kontraherende parter understreger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1210 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om foranstaltninger med henblik på registrering af oplysninger i ind- og udrejsesystemet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 125 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fjernelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere