Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering.. 6 Consulting... 7 Ship Management... 8 Logistics... 9 Øvrige aktiviteter Risici Selskabsledelse i ERRIA 12 Aktionærinformation. 16 Bestyrelsen. 18 Ledergruppen. 21 Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. 24 Koncernregnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse. 30 Pengestrømsopgørelse. 31 Noter Moderselskabsregnskab Resultatopgørelse Balance 66 Egenkapitalopgørelse. 68 Noter Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 77 Indholdsfortegnelse 1

3 Brev fra ledelsen ET SUCCESFULDT ÅR 1 Efter en veloverstået refinansiering i 2012 og en fuld afvikling af alle ophørende shippingaktiviteter, markerede 2013 den endelige afslutning på en succesfuld restrukturering og genrejsning af ERRIA. Vi har med kernekompetencer inden for international drift, teknisk know-how, tilsyn, administration, bygning samt services og reparation af skibe skabt et nyt og stærkt forretningsgrundlag, som allerede i 2013 viste sit værd ved både kunde- og opgavetilgang. Alle vore tre hovedforretningsområder, Consulting, Ship Management og Logistics, har i det forgangne år øget forretningsomfanget organisk. Samtidig og hvad vigtigere er har alle områderne bidraget positivt til selskabets driftsindtjening, der med et EBITDA på 9,9 mio. DKK har udviklet sig særdeles tilfredsstillende i At der samtidig er skabt ro om selskabets langsigtede kapitalisering betyder, at udsigterne for ERRIA's fremtidige indtjeningsevne og afkastpotentiale er bedre end i mange år. Højde 19,9 Bredde 7,4 Når det er sagt, er tilgangen til arbejdet den samme, som den altid har været i ERRIA. Vi vil være kundernes foretrukne partner, som er kendt for at levere optimale og integrerede løsninger uanset hvor i verden de møder os. Med et værdigrundlag der bygger på respekt, ærlighed og viljen til at altid at gøre tingene bedst muligt har vi på den baggrund etableret et gensidige tillidsforhold til vore kunder og samarbejdspartnere. Det er nøgleforudsætningen for vores mål om at blive verdens bedste maritime serviceudbyder. Med fokus rettet skarpt mod udvikling, tilførsel af kompetencer og højere produktivitet vil vi øge vores aktivitetsniveau og styrke indtjeningen i 2014, og dermed tage næste skridt i retning af at realisere visionen. ERRIA's forretningsgrundlag, strategi og muligheder er i dag markant anderledes end for bare få år siden. Ledelse og medarbejderes hårde arbejde har sammen med tro samarbejdspartnere og loyale forretningsforbindelser skabt en helt ny basis for at udnytte de globale konkurrencemæssige fordele, vores viden og erfaring giver os. Derfor kalder vi 2013 for år 1 i vores nye liv. København, den 12. marts 2014 Kaare Vagner Formand Henrik N. Andersen Administrerende direktør Ledelsesberetning - Brev fra ledelsen 2

4 Hoved- og nøgletal for koncernen t.dkk Resultatopgørelse Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Årets resultat fra fortsættende aktiviteter Årets resultat fra ophørende aktiviteter Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat moderselskabets aktionærer Totalindkomstopgørelse Anden totalindkomst Totalindkomst for året Balance Materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital i alt Balancesum Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Antal aktier ekskl. egne aktier ultimo Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal Overskudsgrad 9,0% Negativ Negativ 3,8% Negativ Afkastningsgrad af investeret kapital (ROIC) 61,6% Negativ Negativ 0,4% Negativ Egenkapitalens forretning i % (ROE) 69,6% -231,4% 478,0% -66,0% -129,6% Soliditet 12,1% 7,4% -63,1% 12,2% 22,8% Resultat pr. aktie 0,5 26,3-39,7-13,4-38,2 Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal" fra Der henvises til koncernregnskabets note 1 "Anvendt regnskabspraksis". Ledelsesberetning - Hoved- og nøgletal for koncernen 3

5 Hovedpunkter i 2013 og 2014 Resultat bedre end oprindelig forventet Årets omsætning på 79,1 mio. DKK ligger over de budgetterede forventninger til året. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) på 9,9 mio. DKK svarer til en EBITDA margin på 12,5%. Aflevering af M/V Erria Vietnam M/V Erria Vietnam blev solgt ultimo 2012 og leveret til køber den 11. marts Dermed er ejerskab af samtlige skibe i ERRIA regi nu afviklet. Ny salgsafdeling ERRIA A/S har i 2013 etableret en egentlig salgsafdeling, der fungerer på tværs af Consulting og Ship Managment. Afdelingen har hurtigt genereret kontakter til potientielle kunder med aktuelle projekter, som selskabet har budt på. Tilgang af nye kunder Både i Consulting og Ship Management er det lykkedes at tiltrække nye kunder, der allerede i 2013 har bidraget positivt til koncernens resultat. Herudover har eksisterende kunder valgt at lægge yderligere forretning i ERRIA. Køb af 51% af AP Møller Saigon Shipping Ltd. Den 1. juni 2013 overtog ERRIA A/S en direkte ejerandel på 51% af AP Møller Saigon Shipping Ltd., som driver 12 container terminaler i Vietnam. Via ERRIA A/S' ejerandel på 34,1% af Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd., udgør den samlede, direkte og indirekte, ejerandel i AP Møller Saigon Shipping Ltd. i alt 68%. Efter overtagelsen er selskabets navn ændret til Erria Container Services Ltd. Med tilkøbet tilføjedes forretningsområdet Logistics til koncernens forretnings- og kernekompetenceområder. Frasalg af datterselskab Det polske datterselskab Dano Sp. Z o.o. blev i foråret frasolgt i processen med at samle fokus på kernekompetenceområderne. Selskabet har historisk bidraget med et meget lille overskud, så frasalget har ingen betydende påvirkning af resultatet. Nedsættelse af aktiekapital På den ordinære generalforsamling den 24. april 2013, blev det besluttet at nedsætte den nominelle aktiekapital fra DKK til DKK. Forventninger til 2014 Det tilkøbte selskab Erria Container Services Ltd. vil bidrage positivt til både koncernens aktivitetsniveau og resultat i 2014, og at koncernen som følge af sine kompetencer og omdømme kan forstærke sin indtjening på hovedforretningsområderne. Aktiviteterne i alle forretningsområderne forventes at udvikle sig positivt, hvilket vil skabe behov for ansættelse af flere specialister inden for både Consulting og Ship Management. På denne baggrund estimeres et EBITDA der er bedre end det realiserede i 2013, ligesom koncernen forventes at generere positiv likviditet. Fremadrettede udsagn Denne årsrapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2014 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og koncernens faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Årsrapporten er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i ERRIA A/S. Ledelsesberetning - Hovedbegivenheder 4

6 Strategi, forretningsområder og mål Strategiske målsætninger Selskabets vision er at blive verdens bedste maritime service udbyder og uafhængige 'one stop shop' for vores kunder. Missionen er at navigere effektivt gennem komplekse og udfordrende vande, med den bedste besætning om bord. Vores kerneværdier er 'Handling', 'Mod' og 'Kæde' i sammenhængen; Vi skaber handling, vi tør være modige og kæden er stærk. Kerneværdierne skal forankres i organisationen og skinne gennem på vores måde at tænke og arbejde på. Forretningsområder ERRIA's internationale forretning er baseret på tre ydelser grupperet i følgende hovedforretningsområder: Consulting Ship Management Logistics Fra tidligere at have været rederi med egen portefølje af skibe, har ERRIA udviklet sig til i dag at have et internationalt forretningsgrundlag baseret på knowhow og vidensydelser inden for kompleks håndtering af asset management, service og administration for skibsejere og fragtvirksomheder. Det er koncernens mål at fastholde og udvikle ekspertisen indenfor Consulting og Ship Management på nicheområder og herigennem udvide koncernens gunstige markedsposition yderligere. Partnerskabsmodel baseret på full-service strategi Koncernens overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en komplet vifte af shipping services i et full-service koncept i et tæt samarbejde med kunderne. ERRIA er dermed en international maritim "one stop shop" som tilbyder services i flere lande, hvor lokale kompetencer og ressourcer kan udnyttes optimalt. Det skal sikre en dynamisk organisation inden for skibsadministration, bemanding, skibsteknisk rådgivning, nybygningstilsyn, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Forretningsområderne er baseret på følgende kernekompetencer: Consulting Kravspecifikation og kontrakter Byggetilsyn ved ny- eller ombygninger Skibsteknisk rådgivning Skibs- og værftsinspektioner Energioptimering Ship Management Teknisk management Skibsinspektioner Bemanding Logistics Containerreparationer Container ren- og klargøring Containeropbevaring og funktionsovervågning Services uden for hovedforretningsområderne omfatter: Service engineers Skibsselskabsadministration Lønadministration for rederier Interne kompetencer udnyttes på tværs af forretningsområderne, så opgaverne løses på stærkeste vis med afsæt i både en teoretisk og praktisk tilgang med henblik på at sikre synergier på både kunde- og omkostningssiden. Ledelsesmæssige fokusområder for 2014 Selskabets vigtigste ressource er veluddannede medarbejdere både i Danmark og i udlandet. Der er i 2013 indledt et projekt med fokus på medarbejderudvikling, med det formål at tilføre yderligere kompetencer og øge produktiviteten. Dette omfatter medarbejderne i Danmark og dermed hovedforretningsområderne Consulting og Ship Management. For Logistics er opmærksomheden rettet mod reduktion af omkostninger ved at optimere arbejdsprocesserne. Succes'en med den nye salgsfunktion skal udnyttes og udvikles yderligere i Ledelsesberetning - Strategi, forretningsområder og mål 5

7 Finansiel rapportering Resultatopgørelse og balance ERRIA omsatte i 2013 for 79,1 mio. DKK mod 49,6 mio. DKK sidste år, svarende til en vækst på 60% eller 29,5 mio. DKK. Af væksten stammer 26,0 mio. kr. fra forretningsaktiviteterne i Logistics, der blev etableret i sommeren 2013 i forbindelse med overtagelsen af aktiemajoriteten i AP Møller Saigon Shipping Ltd., der blev omdøbt til Erria Container Services Ltd. Den øvrige del af væksten kan i væsentlighed henføres til Ship Management. Resultat før afskrivninger (EBITDA) er på koncernniveau realiseret med 9,9 mio. DKK (12,5% af omsætningen) mod 2,0 mio. kr. (4,1% af omsætningen) sidste år. Resultatfremgangen har været betydelig i Consultning, men også i Ship Mangement har man realiseret en meget tilfredsstillende indtjeningsfremgang og øget EBITDAmarginalen fra 29,3% i 2012 til 32,2% i Consulting og Ship Management har i 2013 præsteret over forventet, hvilket løfter årets resultat til et yderst tilfredsstillende niveau. Logistics følger det estimerede og bidrager positivt til koncernens resultat. Årets resultat er påvirket af nedskrivninger og tilbageførsel af nedskrivninger på 3,5 mio. DKK. Resultatet er således markant forbedret i forhold til sidste år. Årets resultat af ophørende aktiviteter blev på 0,6 mio. DKK mod en indtægt på 257 mio. DKK i Koncernens rentebærende gæld udgør ultimo 2013 i alt 17,2 mio. DKK. Den likvide beholdning er 5,6 mio. DKK og koncernen har uudnyttede trækningsfaciliteter på 17,3 mio. DKK. Gælden afvikles planmæssigt i forhold til de aftaler der er lavet med koncernens kreditorer. Gælden til Danske Bank vil således være fuldt afviklet med udgangen af Likviditet Koncernen har genereret en positiv likviditet på 6,4 mio. DKK fra driften af fortsættende aktiviteter mod -30,4 mio. DKK sidste år. Koncernen har i alt genereret en positiv likviditet på 4,0 mio. DKK og har herudover overtaget en likvid beholdning på 1,5 i Erria Container Services Ltd. Det forventes at også næste år vil bidrage positivt til de likvide beholdninger. Andre forhold Selskabet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 319 medarbejdere på kontorerne i Danmark og i udlandet. Som følge af købet af Erria Container Services Ltd. udgør det en væsentlig stigning i forhold til sidste år. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Omsætning 2013 Årets resultat blev et overskud efter skat på 4,0 mio. DKK, hvilket anses for tilfredsstillende. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo ,9 mio. DKK mod 4,6 mio. DKK ved udgangen af 2012, svarende til en egenkapitalandel på 11,8% primo % 14% Consulting Ship Management Logistics 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Finansiel rapportering 6

8 Consulting ERRIA's Consultning afdelings primære aktivitet er at rådgive og føre tilsyn for sine kunder i relation til nybygning, ombygning eller reparation af deres skibe overalt i verden. Kundeporteføljen består primært af rederier som har valgt at outsource teknisk drift og dermed har begrænsede ressourcer og erfaring til rådighed for nybygningsprojekter, samt rederier der har geografisk begrænset viden når der eksempelvis arbejdes i Kina. Kontrakterne med disse er typisk rammeaftaler, bl.a. relateret til inspektionsydelser af VLCC, Aframax tankere, Bitumenen tankere, færger, slæbebåde, hotelskibe, platform supply skibe mv. Hertil kommer inspektioner af skibsværfter på vegne af kunder for at sikre, at værftet imødekommer kravspecifikation og reelt kan levere den kvalitet, der sættes i udsigt forud for ordreafgivelse. Kernekompetencerne i Consultning omfatter: Kravspecifikation og kontrakter Byggetilsyn ved ny- eller ombygninger Skibsteknisk rådgivning Skibs- og værftsinspektioner Energioptimering Consulting har opnået gode og nære relationer til kunder i specielt Sydamerika og bliver oftere inviteret til budrunder på opgaver til udførelse i både regionen og andre dele af verden. Consulting differentierer sig fra konkurrenterne ved at kombinere teoretisk viden med operationel erfaring fra drift, og nybygningsprojekter på værfter over hele verden. Blandt årets opgaver var færdiggørelsen af H/F Isefjord der sejler mellem Hundested og Rørvig. ERRIA har gennem hele projektet udført byggetilsyn på færgen der blev bygget i Bangladesh. Færgen sejlede den 17. maj 2013 første tur med passagerer og har siden sejlet uden driftsnedbrud. Desuden har ERRIA medvirket til færdiggørelse af 2 færger i Ghana der sejler på Lake Volta i Ghana. ERRIA påbegyndte projektstyringen i Opgaven blev udført for amerikanske Millenium Development Fund. Byggetilsynet på værftet ENVC i Portugal der blev suspenderet i 2012, blev genoptaget i året. Kunden har ønsket indsættelse af ekstra ressourcer på projektet, således at der kan hentes ind på den tabte tid. Sydamerikansk olieafhængighed en stor vækstmulighed Aktiviteten i det syd- og centralamerikanske marked opleves som stigende, og flere lande i området planlægger at blive uafhængige af verdensmarkedsolieprisen og i stedet blive selvforsynede og investere i opbygning af egen produktion. ERRIA har skarpt fokus på at kombinere markedsudviklingen i Sydamerika med sine betydelige kompetencer med håndtering af skibs- og off-shore byggeprojekter i Asien, hvor størstedelen af olieflåden ordres, for herved at styrke Consulting forretningen. Hensigten er, at arbejde målrettet på, at tiltrække flere og større kunder, så der opnås kritisk masse på de vidensmæssige ressourcer, ERRIA råder over. Den 'danske' mentalitet benytter ERRIA til at bygge bro mellem forskellige kulturer og derved facilitere opgaverne til gavn for både kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Consulting beskæftiger 23 medarbejdere over hele verden. Rekordhøjt antal inspektioner i var et travlt år i Consulting, som globalt i årets løb gennemførte mere end 100 inspektioner i forbindelse med nybyggeri og reparation. 52% 1% Omsætning % 14% Consulting Ship Management Logistics Ikke fordelt Ledelsesberetning - Consulting 7

9 Ship Management Ship Management i ERRIA udbyder koncernens betydelige kompetencer inden for flådehåndtering til større internationale kunder, som råder over et skib eller en flåde. I et marked præget af stor konkurrence og fokus på marginaler, er det helt centralt for skibsredere at sikre sig den løbende optimering af drift, bemanding og administration, som ERRIA kan levere. Hovedforretningsområdet leverer følgende ydelser: Teknisk management Skibsinspektioner Bemanding Herudover tilbyde forretningsområdet: Service engineers Skibsselskabsadministration Lønadministration for rederier ERRIA's fokus er på at indgå partnerskabslignende samarbejder med større kunder, der typisk er finansielle investorer eller rederier med begrænset viden om eller få ressourcer til optimering. Skibe under management i ERRIA drives til et OPEX, der hører blandt markedets bedste. Alle medarbejdere i afdelingen er kompetente på et højt fagligt niveau som evner selv at tage beslutninger og derved sørge for at opretholde smidige processer til gavn for alle. Ship Management beskæftiger 10 medarbejdere og har værksted på Prøvestenen i København. ERRIA er førende inden for Maritim Energi Optimering (MEO) hvor selskabet er i besiddelse af stor viden og ekspertise til stor gavn for sine kunder. Tilgang af nye strategiske kunder i 2013 Med tilgangen af nye centrale kunder i 2013 øgede ERRIA forretningsomfanget, spredte kundegrundlaget og fik bekræftet aktiviteternes forretningspotientiale i relation til kvalitet og konkurrencedygtighed i Ship Management. Endvidere indgik ERRIA ved udgangen af året, aftale med KIRK Kapital om driften af deres 6 MR-Tankskibe. ERRIA skal fremover varetage det daglige operationelle og tekniske tilsyn. Ship Management afleverede i marts 2013 M/V Erria Vietnam til en norsk køber. Fartøjet var det sidste skib i ERRIA's egen portefølje, som hermed er fuldt afviklet. Som led i processen om at samle fokus på kerneområderne frasolgte Erria A/S endvidere det polske datterselskab Dano Sp. Z o.o.. Selskabet, hvis funktion væsentligst bestod i indkøb, lå administrativt under Ship Management, så for at frigøre ressourcer var det nødvendigt med denne strategiske beslutning. Differentiering skal drive partnertilgang Markedet for flådehåndtering er præget af mange spillere og stor konkurrence. For at sikre en attraktiv markedsposition er det derfor nødvendigt for ERRIA at differentierer sig på centrale kompetencer og ydelsernes kvalitet. Med udgangspunkt i en stigende ordreindgang til væftsindustrien på tank, blandt andet fra kapitalfonde, vil ERRIA i 2014 fokusere på at styrke kundeporteføljen med basis i partnertilgangen, og dermed søge at opnå større afkast på den know-how og kompetenceplatform, selskabet råder over. 52% Omsætning % Consulting Ship Management Logistics Blandt de nye kunder i Ship Management er Teekay, hvor der er oprettet 2 selskaber til driften af 2 LNG tankskibe, som ERRIA nu håndterer såvel den tekniske som den administrative drift af. 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Ship Management 8

10 Logistics Med købet af Maersk's 51% ejerandel af AP Møller Saigon Shipping Ltd. udvidede ERRIA i juni 2013 sin eksponering mod containerhåndtering, Efter købet udgør ERRIA's samlede direkte og indirekte ejerandel således i alt 68%. Efter overtagelsen af majoriteten omdøbtes selskabet til Erria Container Services Ltd. og dermed var stiftelsen af koncernens tredje forretningsben, Logistics, en realitet. ERRIA's ambition for Logisitics er at anvende koncernens betydelige erfaring fra Vietnam til at udvikle og udvide den stærke position, ECS har i Vietnam, og fortsætte med at betjene den nuværende kundegruppe af internationale container transportører, hvoraf Maersk Line er den største. Services udbudt af Logistics omfatter: Containerreparationer Container ren- og klargøring Containeropbevaring og funktionsovervågning Logistics beskæftiger 282 medarbejdere fordelt på 12 lokaliteter i Vietnam, med hovedkontor i Ho Chi Minh City. Styrkelse af forretningsgrundlag i 2013 Siden overtagelsen af aktiviteterne i juni har ERRIA fokuseret på at styrke organisationen og videreudvikle forretningsgrundlaget, bl.a. ved at initiere dialog med nye potentielle kunder. Logistics har efter overtagelsen udviklet sig som forventet og medført en væsentlig stigning i koncernens omsætning og indtjening allerede i Styrkelse af effektivitet og kvalitet i fokus Vietnam er en stort eksportland og er et centralt knudepunkt for søtransporten mellem Asien og Vesten, hvor containere kommer til Vietnam med bla. maskiner, reservedele, tekstil og råvarer og returnerer til Vesten hovedsageligt med elektronik, tøj, fodtøj, møbler, skaldyr og landbrugsprodukter så som ris, kaffe, cashewnødder. Markedet er præget af mange udbydere og mange kunder, og for at være interessant for de store rederier, er det vigtigt at være repræsenteret i både syd- og nord Vietnam hvor mere end 95% af Vietnams import/eksport håndteres fra terminaler i hhv. Ho Chi Minh City & Haiphong, hvor ECS i dag er repræsenteret. ERRIA har i Erria Container Services Ltd. adgang til et betydeligt areal til opbevaring og reparation af containere. Men da landområderne lejes og ikke købes, er indtrængningsbarrierne begrænsede. I stedet afgøres konkurrenceevnen af, at kunne drive terminalerne omkostningseffektivt og derved tilbyde konkurrencedygtige priser. ERRIA's fokus vil i 2014 være på at styrke kvaliteten af Logistics produkt yderligere, samt arbejde målrettet på forretningsudvikling med henblik på at tiltrække nye kunder, så den tilrådigheds-værende kapacitet kan udnyttes optimalt gennem volumentilgang. 52% Omsætning % Consulting Ship Management Logistics 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Logistics 9

11 Øvrige aktiviteter Saigon Shipping J/S Company Ltd. ERRIA A/S ejer 34,1% af det vietnamesiske handelsselskab Saigon Shipping J/S Company Ltd. beliggende i Ho Chi Minh City. Selskabet der blev erhvervet i 2005, hviler økonomisk i sig selv og vurderes at have strategisk værdi for koncernen. Selskabet er beskæftiget inden for Logistics herunder: Warehouse operatør i samarbejde med DAMCO & Sunrise Logistic Havneagent med 5 selvstændige kontorer langs Vietnams kyst Container trucking & depot Rederi aktiviteter Uni-Tankers A/S ERRIA A/S besidder en post på 9,2% af aktierne i Uni- Tankers A/S. Administrerende direktør i ERRIA A/S, Henrik N. Andersen er i 2013 udtrådt af bestyrelsen i Uni-Tankers A/S Uni-Tankers A/S har annonceret endnu en kapitaludvidelse i ERRIA A/S deltager ikke i kapitaludvidelsen hvorved ejerandelen udvandes til ca. 6,7%. Aktierne i Uni-Tankers A/S er eneste tilbageværende aktiv med direkte eksponering mod Shipping. Selskabet besidder følgende ejerandele: Sunrise Logistics Co. Ltd. 51,0% Selskabet ejer og opererer i samarbejde med japanske Mitsui et kvm stort warehouse centralt placeret i en af Ho Chi Minh Citys industrial zonez, hvorfra både import og eksport last håndteres for eksterne kunder Erria Container Services Ltd. 49,0% Selskabet ejes og opereres i samarbejde med Erria A/S som årligt håndterer ca containere for kunder som MAERSK LINE & CMA CGM Korex - Express Saigon Logistics Co. Ltd. 34,0% Korea Express leverer dør til dør transport af containere i Vietnam i samarbejde med de koreanske j/vpartnere. Selskabet ejer ca. 35 lastbiler og ca. 100 chassis og opererer delvist med egne og lejede lastbiler/chassis. Ledelsesberetning - Øvrige aktiviteter 10

12 Risici Styring af risici Aktiv vurdering af risici spiller en central rolle i koncernens strategi om at sikre en stabil indtjening. Selskabets bestyrelse og direktion vurderer løbende de risici, som selskabet er eksponeret for og vurderer ligeledes, om der bør tages forholdsregler i forhold til eksponeringen. Rådgivningsaftaler ERRIA har indgået en række aftaler indenfor Consulting og Ship Management. Koncernen har en række store kontrakter indenfor hvert forretningsområde, som udgør en væsentlig del af omsætningen, hvorfor koncernen har en afhængighed af få enkeltkunder og enkeltprojekter. Denne risiko søges afdækket ved målrettet at arbejde mod at udvide kundekredsen inden for alle segmenter, og dermed reducere koncernens indtjeningsmæssige afhængighed af enkelte kundeforhold. Administrationsaftaler ERRIA A/S har administrationsaftaler på eksternt ejede skibe, som er i management. I sagens natur foreligger der en operationel risiko for, at selskabet kan miste en eller flere aftaler på dette område. selskabet vil i en sådan situation tilstræbe at tilpasse organisationen. Serviceaftaler Erria Container Services Ltd. har lavet serviceaftaler med flere rederier om håndtering og reparation af containere. Aftalerne løber typisk 12 måneder ad gangen. Da Mærsk fortsat er den største kunde hos Erria Container Services Ltd., er risikoen væsentligt relateret til hertil. Medarbejderrisici Forretningsområderne Consulting og Ship Management er funderet på medarbejdernes viden og ekspertise. Ved konstant at kompetanceudvikle alle medarbejdere mindskes sårbarheden ved fratrædelser. Tilgodehavender ERRIA's risiko begrænses ved stram debitorstyring og ved at sikre forudbetaling primært i EUR. Politisk stabilitet Koncernen har et betydeligt engagement på globalt plan, herunder særligt Asien og Sydamerika. Som følge af de politiske forhold i de pågældende regioner, kan det være vanskeligt helt eller delvist at udføre kapital, og transaktionerne kan være forbundet med en betydelig usikkerhed og lange tidshorisonter for modtagelse af betalinger. Eventuelle magtskifter eller ændringer i den politiske stabilitet, økonomiske rammevilkår for udenlandske investeringer eller udførsel af kapital i de lande, hvor ERRIA opererer, kan få væsentlig negativ indvirkning på koncernen fremtidige udvikling, driftsresultater, pengestrømme og finansielle stilling. Forsikring Der er en række risici forbundet med operation af skibe. De værdimæssigt væsentligste begivenheder, der er omfattet af forsikringsdækning er olieudslip og totalforlis. Selskabet sikrer sig mod disse ved at tegne forsikringer hos anerkendte internationale selskaber. IT IT-afdelingen har etableret et teknisk beredskab. Dermed er der planer for, hvorledes ERRIA A/S kan fungere ved selv kritiske nedbrud på IT området. Beredskabet lever op til det ledelsesmæssigt besluttede beredskabsniveau om at levere nøddrift indenfor henholdsvis 8 til 24 timer afhængig af systemnedbrud. Finansielle risici Der henvises til note 3 i koncernregnskabet. Kapital- og likviditetsforhold - fortsat drift Der henvises til redegørelsen i koncernregnskabets note 2. Usikkerhed ved indregning eller måling Der henvises til koncernregnskabets note 2 Væsentlige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn, afsnittet om væsentlige regnskabsmæssige skøn vedrørende opgørelse af dagsværdi af kapitalandele. Her redegøres bl.a. for usikkerhederne vedrørende værdiansættelsen af finansielle aktiver disponible for salg. Ledelsesberetning - Risici 11

13 Selskabsledelse i ERRIA Bestyrelses og direktionssammensætning samt arbejde Ifølge selskabets vedtægter vælger generalforsamlingen mellem 3 og 7 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for ét år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer sker der en nøje vurdering af, hvilken viden og professionel erfaring der er behov for med henblik på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer i bestyrelsen. Samtidig arbejder bestyrelsen på at opnå en sammensætning, så dens medlemmer bedst muligt supplerer hinanden i forhold til alder, baggrund, køn, international erfaring mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet. Direktionen ansættes af bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af koncernen under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen angiver. Direktionen deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 5 gange årligt. Bestyrelsen har mødtes 8 gange i Bestyrelsen modtager en løbende orientering om koncernensforhold, herunder en fast månedlig rapportering. Desuden vil ERRIA ved rekruttering til lederstillinger og ved forfremmelser til lederstillinger sikre, at der altid drøftes mindst en kvalificeret kvindelig kandidat. Den nuværende ledelse består af 4 mænd og målet er her ligeledes at opnå en andel på 25% inden udgangen af Vedtægtsændringer Generalforsamlingen vedtager vedtægtsændringer, og træffer alle øvrige beslutninger baseret på simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter Selskabslovens bestemmelser eller vedtægterne kræves særligt stemmeflertal eller repræsentation. Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer modtager fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Ingen af bestyrelsens medlemmer har ret til særligt vederlag i forbindelse med fratræden. Aflønningen af direktionen fastsættes af bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer i selskabets ejerforhold har direktionen ret til at oppebære særligt vederlag. Der er indgået konkrete aftaler om incitamentsaflønning af direktionen. Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og kompetencer. I 2013 viste konklusionen på undersøgelsen et godt samarbejde imellem direktion og bestyrelse samt tilfredsstillende individuelle indsatser, resultater og kompetencer. Mangfoldighed Under hensyntagen til ønsket om, at det altid er den mest kvalificerede person, der bestrider en given stilling, er det selskabets politik at arbejde for at få flere kvindelige kandidater, så det underrepræsenterede køns andel af de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer øges til minimum 1 i P.t. er alle aktionærvalgte medlemmer mænd. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 12

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2015 7 Ikke-finansielle

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere