Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering.. 6 Consulting... 7 Ship Management... 8 Logistics... 9 Øvrige aktiviteter Risici Selskabsledelse i ERRIA 12 Aktionærinformation. 16 Bestyrelsen. 18 Ledergruppen. 21 Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. 24 Koncernregnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse. 30 Pengestrømsopgørelse. 31 Noter Moderselskabsregnskab Resultatopgørelse Balance 66 Egenkapitalopgørelse. 68 Noter Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 77 Indholdsfortegnelse 1

3 Brev fra ledelsen ET SUCCESFULDT ÅR 1 Efter en veloverstået refinansiering i 2012 og en fuld afvikling af alle ophørende shippingaktiviteter, markerede 2013 den endelige afslutning på en succesfuld restrukturering og genrejsning af ERRIA. Vi har med kernekompetencer inden for international drift, teknisk know-how, tilsyn, administration, bygning samt services og reparation af skibe skabt et nyt og stærkt forretningsgrundlag, som allerede i 2013 viste sit værd ved både kunde- og opgavetilgang. Alle vore tre hovedforretningsområder, Consulting, Ship Management og Logistics, har i det forgangne år øget forretningsomfanget organisk. Samtidig og hvad vigtigere er har alle områderne bidraget positivt til selskabets driftsindtjening, der med et EBITDA på 9,9 mio. DKK har udviklet sig særdeles tilfredsstillende i At der samtidig er skabt ro om selskabets langsigtede kapitalisering betyder, at udsigterne for ERRIA's fremtidige indtjeningsevne og afkastpotentiale er bedre end i mange år. Højde 19,9 Bredde 7,4 Når det er sagt, er tilgangen til arbejdet den samme, som den altid har været i ERRIA. Vi vil være kundernes foretrukne partner, som er kendt for at levere optimale og integrerede løsninger uanset hvor i verden de møder os. Med et værdigrundlag der bygger på respekt, ærlighed og viljen til at altid at gøre tingene bedst muligt har vi på den baggrund etableret et gensidige tillidsforhold til vore kunder og samarbejdspartnere. Det er nøgleforudsætningen for vores mål om at blive verdens bedste maritime serviceudbyder. Med fokus rettet skarpt mod udvikling, tilførsel af kompetencer og højere produktivitet vil vi øge vores aktivitetsniveau og styrke indtjeningen i 2014, og dermed tage næste skridt i retning af at realisere visionen. ERRIA's forretningsgrundlag, strategi og muligheder er i dag markant anderledes end for bare få år siden. Ledelse og medarbejderes hårde arbejde har sammen med tro samarbejdspartnere og loyale forretningsforbindelser skabt en helt ny basis for at udnytte de globale konkurrencemæssige fordele, vores viden og erfaring giver os. Derfor kalder vi 2013 for år 1 i vores nye liv. København, den 12. marts 2014 Kaare Vagner Formand Henrik N. Andersen Administrerende direktør Ledelsesberetning - Brev fra ledelsen 2

4 Hoved- og nøgletal for koncernen t.dkk Resultatopgørelse Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Årets resultat fra fortsættende aktiviteter Årets resultat fra ophørende aktiviteter Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat moderselskabets aktionærer Totalindkomstopgørelse Anden totalindkomst Totalindkomst for året Balance Materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital i alt Balancesum Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Antal aktier ekskl. egne aktier ultimo Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal Overskudsgrad 9,0% Negativ Negativ 3,8% Negativ Afkastningsgrad af investeret kapital (ROIC) 61,6% Negativ Negativ 0,4% Negativ Egenkapitalens forretning i % (ROE) 69,6% -231,4% 478,0% -66,0% -129,6% Soliditet 12,1% 7,4% -63,1% 12,2% 22,8% Resultat pr. aktie 0,5 26,3-39,7-13,4-38,2 Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal" fra Der henvises til koncernregnskabets note 1 "Anvendt regnskabspraksis". Ledelsesberetning - Hoved- og nøgletal for koncernen 3

5 Hovedpunkter i 2013 og 2014 Resultat bedre end oprindelig forventet Årets omsætning på 79,1 mio. DKK ligger over de budgetterede forventninger til året. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) på 9,9 mio. DKK svarer til en EBITDA margin på 12,5%. Aflevering af M/V Erria Vietnam M/V Erria Vietnam blev solgt ultimo 2012 og leveret til køber den 11. marts Dermed er ejerskab af samtlige skibe i ERRIA regi nu afviklet. Ny salgsafdeling ERRIA A/S har i 2013 etableret en egentlig salgsafdeling, der fungerer på tværs af Consulting og Ship Managment. Afdelingen har hurtigt genereret kontakter til potientielle kunder med aktuelle projekter, som selskabet har budt på. Tilgang af nye kunder Både i Consulting og Ship Management er det lykkedes at tiltrække nye kunder, der allerede i 2013 har bidraget positivt til koncernens resultat. Herudover har eksisterende kunder valgt at lægge yderligere forretning i ERRIA. Køb af 51% af AP Møller Saigon Shipping Ltd. Den 1. juni 2013 overtog ERRIA A/S en direkte ejerandel på 51% af AP Møller Saigon Shipping Ltd., som driver 12 container terminaler i Vietnam. Via ERRIA A/S' ejerandel på 34,1% af Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd., udgør den samlede, direkte og indirekte, ejerandel i AP Møller Saigon Shipping Ltd. i alt 68%. Efter overtagelsen er selskabets navn ændret til Erria Container Services Ltd. Med tilkøbet tilføjedes forretningsområdet Logistics til koncernens forretnings- og kernekompetenceområder. Frasalg af datterselskab Det polske datterselskab Dano Sp. Z o.o. blev i foråret frasolgt i processen med at samle fokus på kernekompetenceområderne. Selskabet har historisk bidraget med et meget lille overskud, så frasalget har ingen betydende påvirkning af resultatet. Nedsættelse af aktiekapital På den ordinære generalforsamling den 24. april 2013, blev det besluttet at nedsætte den nominelle aktiekapital fra DKK til DKK. Forventninger til 2014 Det tilkøbte selskab Erria Container Services Ltd. vil bidrage positivt til både koncernens aktivitetsniveau og resultat i 2014, og at koncernen som følge af sine kompetencer og omdømme kan forstærke sin indtjening på hovedforretningsområderne. Aktiviteterne i alle forretningsområderne forventes at udvikle sig positivt, hvilket vil skabe behov for ansættelse af flere specialister inden for både Consulting og Ship Management. På denne baggrund estimeres et EBITDA der er bedre end det realiserede i 2013, ligesom koncernen forventes at generere positiv likviditet. Fremadrettede udsagn Denne årsrapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2014 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og koncernens faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Årsrapporten er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i ERRIA A/S. Ledelsesberetning - Hovedbegivenheder 4

6 Strategi, forretningsområder og mål Strategiske målsætninger Selskabets vision er at blive verdens bedste maritime service udbyder og uafhængige 'one stop shop' for vores kunder. Missionen er at navigere effektivt gennem komplekse og udfordrende vande, med den bedste besætning om bord. Vores kerneværdier er 'Handling', 'Mod' og 'Kæde' i sammenhængen; Vi skaber handling, vi tør være modige og kæden er stærk. Kerneværdierne skal forankres i organisationen og skinne gennem på vores måde at tænke og arbejde på. Forretningsområder ERRIA's internationale forretning er baseret på tre ydelser grupperet i følgende hovedforretningsområder: Consulting Ship Management Logistics Fra tidligere at have været rederi med egen portefølje af skibe, har ERRIA udviklet sig til i dag at have et internationalt forretningsgrundlag baseret på knowhow og vidensydelser inden for kompleks håndtering af asset management, service og administration for skibsejere og fragtvirksomheder. Det er koncernens mål at fastholde og udvikle ekspertisen indenfor Consulting og Ship Management på nicheområder og herigennem udvide koncernens gunstige markedsposition yderligere. Partnerskabsmodel baseret på full-service strategi Koncernens overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en komplet vifte af shipping services i et full-service koncept i et tæt samarbejde med kunderne. ERRIA er dermed en international maritim "one stop shop" som tilbyder services i flere lande, hvor lokale kompetencer og ressourcer kan udnyttes optimalt. Det skal sikre en dynamisk organisation inden for skibsadministration, bemanding, skibsteknisk rådgivning, nybygningstilsyn, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Forretningsområderne er baseret på følgende kernekompetencer: Consulting Kravspecifikation og kontrakter Byggetilsyn ved ny- eller ombygninger Skibsteknisk rådgivning Skibs- og værftsinspektioner Energioptimering Ship Management Teknisk management Skibsinspektioner Bemanding Logistics Containerreparationer Container ren- og klargøring Containeropbevaring og funktionsovervågning Services uden for hovedforretningsområderne omfatter: Service engineers Skibsselskabsadministration Lønadministration for rederier Interne kompetencer udnyttes på tværs af forretningsområderne, så opgaverne løses på stærkeste vis med afsæt i både en teoretisk og praktisk tilgang med henblik på at sikre synergier på både kunde- og omkostningssiden. Ledelsesmæssige fokusområder for 2014 Selskabets vigtigste ressource er veluddannede medarbejdere både i Danmark og i udlandet. Der er i 2013 indledt et projekt med fokus på medarbejderudvikling, med det formål at tilføre yderligere kompetencer og øge produktiviteten. Dette omfatter medarbejderne i Danmark og dermed hovedforretningsområderne Consulting og Ship Management. For Logistics er opmærksomheden rettet mod reduktion af omkostninger ved at optimere arbejdsprocesserne. Succes'en med den nye salgsfunktion skal udnyttes og udvikles yderligere i Ledelsesberetning - Strategi, forretningsområder og mål 5

7 Finansiel rapportering Resultatopgørelse og balance ERRIA omsatte i 2013 for 79,1 mio. DKK mod 49,6 mio. DKK sidste år, svarende til en vækst på 60% eller 29,5 mio. DKK. Af væksten stammer 26,0 mio. kr. fra forretningsaktiviteterne i Logistics, der blev etableret i sommeren 2013 i forbindelse med overtagelsen af aktiemajoriteten i AP Møller Saigon Shipping Ltd., der blev omdøbt til Erria Container Services Ltd. Den øvrige del af væksten kan i væsentlighed henføres til Ship Management. Resultat før afskrivninger (EBITDA) er på koncernniveau realiseret med 9,9 mio. DKK (12,5% af omsætningen) mod 2,0 mio. kr. (4,1% af omsætningen) sidste år. Resultatfremgangen har været betydelig i Consultning, men også i Ship Mangement har man realiseret en meget tilfredsstillende indtjeningsfremgang og øget EBITDAmarginalen fra 29,3% i 2012 til 32,2% i Consulting og Ship Management har i 2013 præsteret over forventet, hvilket løfter årets resultat til et yderst tilfredsstillende niveau. Logistics følger det estimerede og bidrager positivt til koncernens resultat. Årets resultat er påvirket af nedskrivninger og tilbageførsel af nedskrivninger på 3,5 mio. DKK. Resultatet er således markant forbedret i forhold til sidste år. Årets resultat af ophørende aktiviteter blev på 0,6 mio. DKK mod en indtægt på 257 mio. DKK i Koncernens rentebærende gæld udgør ultimo 2013 i alt 17,2 mio. DKK. Den likvide beholdning er 5,6 mio. DKK og koncernen har uudnyttede trækningsfaciliteter på 17,3 mio. DKK. Gælden afvikles planmæssigt i forhold til de aftaler der er lavet med koncernens kreditorer. Gælden til Danske Bank vil således være fuldt afviklet med udgangen af Likviditet Koncernen har genereret en positiv likviditet på 6,4 mio. DKK fra driften af fortsættende aktiviteter mod -30,4 mio. DKK sidste år. Koncernen har i alt genereret en positiv likviditet på 4,0 mio. DKK og har herudover overtaget en likvid beholdning på 1,5 i Erria Container Services Ltd. Det forventes at også næste år vil bidrage positivt til de likvide beholdninger. Andre forhold Selskabet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 319 medarbejdere på kontorerne i Danmark og i udlandet. Som følge af købet af Erria Container Services Ltd. udgør det en væsentlig stigning i forhold til sidste år. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Omsætning 2013 Årets resultat blev et overskud efter skat på 4,0 mio. DKK, hvilket anses for tilfredsstillende. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo ,9 mio. DKK mod 4,6 mio. DKK ved udgangen af 2012, svarende til en egenkapitalandel på 11,8% primo % 14% Consulting Ship Management Logistics 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Finansiel rapportering 6

8 Consulting ERRIA's Consultning afdelings primære aktivitet er at rådgive og føre tilsyn for sine kunder i relation til nybygning, ombygning eller reparation af deres skibe overalt i verden. Kundeporteføljen består primært af rederier som har valgt at outsource teknisk drift og dermed har begrænsede ressourcer og erfaring til rådighed for nybygningsprojekter, samt rederier der har geografisk begrænset viden når der eksempelvis arbejdes i Kina. Kontrakterne med disse er typisk rammeaftaler, bl.a. relateret til inspektionsydelser af VLCC, Aframax tankere, Bitumenen tankere, færger, slæbebåde, hotelskibe, platform supply skibe mv. Hertil kommer inspektioner af skibsværfter på vegne af kunder for at sikre, at værftet imødekommer kravspecifikation og reelt kan levere den kvalitet, der sættes i udsigt forud for ordreafgivelse. Kernekompetencerne i Consultning omfatter: Kravspecifikation og kontrakter Byggetilsyn ved ny- eller ombygninger Skibsteknisk rådgivning Skibs- og værftsinspektioner Energioptimering Consulting har opnået gode og nære relationer til kunder i specielt Sydamerika og bliver oftere inviteret til budrunder på opgaver til udførelse i både regionen og andre dele af verden. Consulting differentierer sig fra konkurrenterne ved at kombinere teoretisk viden med operationel erfaring fra drift, og nybygningsprojekter på værfter over hele verden. Blandt årets opgaver var færdiggørelsen af H/F Isefjord der sejler mellem Hundested og Rørvig. ERRIA har gennem hele projektet udført byggetilsyn på færgen der blev bygget i Bangladesh. Færgen sejlede den 17. maj 2013 første tur med passagerer og har siden sejlet uden driftsnedbrud. Desuden har ERRIA medvirket til færdiggørelse af 2 færger i Ghana der sejler på Lake Volta i Ghana. ERRIA påbegyndte projektstyringen i Opgaven blev udført for amerikanske Millenium Development Fund. Byggetilsynet på værftet ENVC i Portugal der blev suspenderet i 2012, blev genoptaget i året. Kunden har ønsket indsættelse af ekstra ressourcer på projektet, således at der kan hentes ind på den tabte tid. Sydamerikansk olieafhængighed en stor vækstmulighed Aktiviteten i det syd- og centralamerikanske marked opleves som stigende, og flere lande i området planlægger at blive uafhængige af verdensmarkedsolieprisen og i stedet blive selvforsynede og investere i opbygning af egen produktion. ERRIA har skarpt fokus på at kombinere markedsudviklingen i Sydamerika med sine betydelige kompetencer med håndtering af skibs- og off-shore byggeprojekter i Asien, hvor størstedelen af olieflåden ordres, for herved at styrke Consulting forretningen. Hensigten er, at arbejde målrettet på, at tiltrække flere og større kunder, så der opnås kritisk masse på de vidensmæssige ressourcer, ERRIA råder over. Den 'danske' mentalitet benytter ERRIA til at bygge bro mellem forskellige kulturer og derved facilitere opgaverne til gavn for både kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Consulting beskæftiger 23 medarbejdere over hele verden. Rekordhøjt antal inspektioner i var et travlt år i Consulting, som globalt i årets løb gennemførte mere end 100 inspektioner i forbindelse med nybyggeri og reparation. 52% 1% Omsætning % 14% Consulting Ship Management Logistics Ikke fordelt Ledelsesberetning - Consulting 7

9 Ship Management Ship Management i ERRIA udbyder koncernens betydelige kompetencer inden for flådehåndtering til større internationale kunder, som råder over et skib eller en flåde. I et marked præget af stor konkurrence og fokus på marginaler, er det helt centralt for skibsredere at sikre sig den løbende optimering af drift, bemanding og administration, som ERRIA kan levere. Hovedforretningsområdet leverer følgende ydelser: Teknisk management Skibsinspektioner Bemanding Herudover tilbyde forretningsområdet: Service engineers Skibsselskabsadministration Lønadministration for rederier ERRIA's fokus er på at indgå partnerskabslignende samarbejder med større kunder, der typisk er finansielle investorer eller rederier med begrænset viden om eller få ressourcer til optimering. Skibe under management i ERRIA drives til et OPEX, der hører blandt markedets bedste. Alle medarbejdere i afdelingen er kompetente på et højt fagligt niveau som evner selv at tage beslutninger og derved sørge for at opretholde smidige processer til gavn for alle. Ship Management beskæftiger 10 medarbejdere og har værksted på Prøvestenen i København. ERRIA er førende inden for Maritim Energi Optimering (MEO) hvor selskabet er i besiddelse af stor viden og ekspertise til stor gavn for sine kunder. Tilgang af nye strategiske kunder i 2013 Med tilgangen af nye centrale kunder i 2013 øgede ERRIA forretningsomfanget, spredte kundegrundlaget og fik bekræftet aktiviteternes forretningspotientiale i relation til kvalitet og konkurrencedygtighed i Ship Management. Endvidere indgik ERRIA ved udgangen af året, aftale med KIRK Kapital om driften af deres 6 MR-Tankskibe. ERRIA skal fremover varetage det daglige operationelle og tekniske tilsyn. Ship Management afleverede i marts 2013 M/V Erria Vietnam til en norsk køber. Fartøjet var det sidste skib i ERRIA's egen portefølje, som hermed er fuldt afviklet. Som led i processen om at samle fokus på kerneområderne frasolgte Erria A/S endvidere det polske datterselskab Dano Sp. Z o.o.. Selskabet, hvis funktion væsentligst bestod i indkøb, lå administrativt under Ship Management, så for at frigøre ressourcer var det nødvendigt med denne strategiske beslutning. Differentiering skal drive partnertilgang Markedet for flådehåndtering er præget af mange spillere og stor konkurrence. For at sikre en attraktiv markedsposition er det derfor nødvendigt for ERRIA at differentierer sig på centrale kompetencer og ydelsernes kvalitet. Med udgangspunkt i en stigende ordreindgang til væftsindustrien på tank, blandt andet fra kapitalfonde, vil ERRIA i 2014 fokusere på at styrke kundeporteføljen med basis i partnertilgangen, og dermed søge at opnå større afkast på den know-how og kompetenceplatform, selskabet råder over. 52% Omsætning % Consulting Ship Management Logistics Blandt de nye kunder i Ship Management er Teekay, hvor der er oprettet 2 selskaber til driften af 2 LNG tankskibe, som ERRIA nu håndterer såvel den tekniske som den administrative drift af. 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Ship Management 8

10 Logistics Med købet af Maersk's 51% ejerandel af AP Møller Saigon Shipping Ltd. udvidede ERRIA i juni 2013 sin eksponering mod containerhåndtering, Efter købet udgør ERRIA's samlede direkte og indirekte ejerandel således i alt 68%. Efter overtagelsen af majoriteten omdøbtes selskabet til Erria Container Services Ltd. og dermed var stiftelsen af koncernens tredje forretningsben, Logistics, en realitet. ERRIA's ambition for Logisitics er at anvende koncernens betydelige erfaring fra Vietnam til at udvikle og udvide den stærke position, ECS har i Vietnam, og fortsætte med at betjene den nuværende kundegruppe af internationale container transportører, hvoraf Maersk Line er den største. Services udbudt af Logistics omfatter: Containerreparationer Container ren- og klargøring Containeropbevaring og funktionsovervågning Logistics beskæftiger 282 medarbejdere fordelt på 12 lokaliteter i Vietnam, med hovedkontor i Ho Chi Minh City. Styrkelse af forretningsgrundlag i 2013 Siden overtagelsen af aktiviteterne i juni har ERRIA fokuseret på at styrke organisationen og videreudvikle forretningsgrundlaget, bl.a. ved at initiere dialog med nye potentielle kunder. Logistics har efter overtagelsen udviklet sig som forventet og medført en væsentlig stigning i koncernens omsætning og indtjening allerede i Styrkelse af effektivitet og kvalitet i fokus Vietnam er en stort eksportland og er et centralt knudepunkt for søtransporten mellem Asien og Vesten, hvor containere kommer til Vietnam med bla. maskiner, reservedele, tekstil og råvarer og returnerer til Vesten hovedsageligt med elektronik, tøj, fodtøj, møbler, skaldyr og landbrugsprodukter så som ris, kaffe, cashewnødder. Markedet er præget af mange udbydere og mange kunder, og for at være interessant for de store rederier, er det vigtigt at være repræsenteret i både syd- og nord Vietnam hvor mere end 95% af Vietnams import/eksport håndteres fra terminaler i hhv. Ho Chi Minh City & Haiphong, hvor ECS i dag er repræsenteret. ERRIA har i Erria Container Services Ltd. adgang til et betydeligt areal til opbevaring og reparation af containere. Men da landområderne lejes og ikke købes, er indtrængningsbarrierne begrænsede. I stedet afgøres konkurrenceevnen af, at kunne drive terminalerne omkostningseffektivt og derved tilbyde konkurrencedygtige priser. ERRIA's fokus vil i 2014 være på at styrke kvaliteten af Logistics produkt yderligere, samt arbejde målrettet på forretningsudvikling med henblik på at tiltrække nye kunder, så den tilrådigheds-værende kapacitet kan udnyttes optimalt gennem volumentilgang. 52% Omsætning % Consulting Ship Management Logistics 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Logistics 9

11 Øvrige aktiviteter Saigon Shipping J/S Company Ltd. ERRIA A/S ejer 34,1% af det vietnamesiske handelsselskab Saigon Shipping J/S Company Ltd. beliggende i Ho Chi Minh City. Selskabet der blev erhvervet i 2005, hviler økonomisk i sig selv og vurderes at have strategisk værdi for koncernen. Selskabet er beskæftiget inden for Logistics herunder: Warehouse operatør i samarbejde med DAMCO & Sunrise Logistic Havneagent med 5 selvstændige kontorer langs Vietnams kyst Container trucking & depot Rederi aktiviteter Uni-Tankers A/S ERRIA A/S besidder en post på 9,2% af aktierne i Uni- Tankers A/S. Administrerende direktør i ERRIA A/S, Henrik N. Andersen er i 2013 udtrådt af bestyrelsen i Uni-Tankers A/S Uni-Tankers A/S har annonceret endnu en kapitaludvidelse i ERRIA A/S deltager ikke i kapitaludvidelsen hvorved ejerandelen udvandes til ca. 6,7%. Aktierne i Uni-Tankers A/S er eneste tilbageværende aktiv med direkte eksponering mod Shipping. Selskabet besidder følgende ejerandele: Sunrise Logistics Co. Ltd. 51,0% Selskabet ejer og opererer i samarbejde med japanske Mitsui et kvm stort warehouse centralt placeret i en af Ho Chi Minh Citys industrial zonez, hvorfra både import og eksport last håndteres for eksterne kunder Erria Container Services Ltd. 49,0% Selskabet ejes og opereres i samarbejde med Erria A/S som årligt håndterer ca containere for kunder som MAERSK LINE & CMA CGM Korex - Express Saigon Logistics Co. Ltd. 34,0% Korea Express leverer dør til dør transport af containere i Vietnam i samarbejde med de koreanske j/vpartnere. Selskabet ejer ca. 35 lastbiler og ca. 100 chassis og opererer delvist med egne og lejede lastbiler/chassis. Ledelsesberetning - Øvrige aktiviteter 10

12 Risici Styring af risici Aktiv vurdering af risici spiller en central rolle i koncernens strategi om at sikre en stabil indtjening. Selskabets bestyrelse og direktion vurderer løbende de risici, som selskabet er eksponeret for og vurderer ligeledes, om der bør tages forholdsregler i forhold til eksponeringen. Rådgivningsaftaler ERRIA har indgået en række aftaler indenfor Consulting og Ship Management. Koncernen har en række store kontrakter indenfor hvert forretningsområde, som udgør en væsentlig del af omsætningen, hvorfor koncernen har en afhængighed af få enkeltkunder og enkeltprojekter. Denne risiko søges afdækket ved målrettet at arbejde mod at udvide kundekredsen inden for alle segmenter, og dermed reducere koncernens indtjeningsmæssige afhængighed af enkelte kundeforhold. Administrationsaftaler ERRIA A/S har administrationsaftaler på eksternt ejede skibe, som er i management. I sagens natur foreligger der en operationel risiko for, at selskabet kan miste en eller flere aftaler på dette område. selskabet vil i en sådan situation tilstræbe at tilpasse organisationen. Serviceaftaler Erria Container Services Ltd. har lavet serviceaftaler med flere rederier om håndtering og reparation af containere. Aftalerne løber typisk 12 måneder ad gangen. Da Mærsk fortsat er den største kunde hos Erria Container Services Ltd., er risikoen væsentligt relateret til hertil. Medarbejderrisici Forretningsområderne Consulting og Ship Management er funderet på medarbejdernes viden og ekspertise. Ved konstant at kompetanceudvikle alle medarbejdere mindskes sårbarheden ved fratrædelser. Tilgodehavender ERRIA's risiko begrænses ved stram debitorstyring og ved at sikre forudbetaling primært i EUR. Politisk stabilitet Koncernen har et betydeligt engagement på globalt plan, herunder særligt Asien og Sydamerika. Som følge af de politiske forhold i de pågældende regioner, kan det være vanskeligt helt eller delvist at udføre kapital, og transaktionerne kan være forbundet med en betydelig usikkerhed og lange tidshorisonter for modtagelse af betalinger. Eventuelle magtskifter eller ændringer i den politiske stabilitet, økonomiske rammevilkår for udenlandske investeringer eller udførsel af kapital i de lande, hvor ERRIA opererer, kan få væsentlig negativ indvirkning på koncernen fremtidige udvikling, driftsresultater, pengestrømme og finansielle stilling. Forsikring Der er en række risici forbundet med operation af skibe. De værdimæssigt væsentligste begivenheder, der er omfattet af forsikringsdækning er olieudslip og totalforlis. Selskabet sikrer sig mod disse ved at tegne forsikringer hos anerkendte internationale selskaber. IT IT-afdelingen har etableret et teknisk beredskab. Dermed er der planer for, hvorledes ERRIA A/S kan fungere ved selv kritiske nedbrud på IT området. Beredskabet lever op til det ledelsesmæssigt besluttede beredskabsniveau om at levere nøddrift indenfor henholdsvis 8 til 24 timer afhængig af systemnedbrud. Finansielle risici Der henvises til note 3 i koncernregnskabet. Kapital- og likviditetsforhold - fortsat drift Der henvises til redegørelsen i koncernregnskabets note 2. Usikkerhed ved indregning eller måling Der henvises til koncernregnskabets note 2 Væsentlige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn, afsnittet om væsentlige regnskabsmæssige skøn vedrørende opgørelse af dagsværdi af kapitalandele. Her redegøres bl.a. for usikkerhederne vedrørende værdiansættelsen af finansielle aktiver disponible for salg. Ledelsesberetning - Risici 11

13 Selskabsledelse i ERRIA Bestyrelses og direktionssammensætning samt arbejde Ifølge selskabets vedtægter vælger generalforsamlingen mellem 3 og 7 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for ét år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer sker der en nøje vurdering af, hvilken viden og professionel erfaring der er behov for med henblik på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer i bestyrelsen. Samtidig arbejder bestyrelsen på at opnå en sammensætning, så dens medlemmer bedst muligt supplerer hinanden i forhold til alder, baggrund, køn, international erfaring mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet. Direktionen ansættes af bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af koncernen under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen angiver. Direktionen deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 5 gange årligt. Bestyrelsen har mødtes 8 gange i Bestyrelsen modtager en løbende orientering om koncernensforhold, herunder en fast månedlig rapportering. Desuden vil ERRIA ved rekruttering til lederstillinger og ved forfremmelser til lederstillinger sikre, at der altid drøftes mindst en kvalificeret kvindelig kandidat. Den nuværende ledelse består af 4 mænd og målet er her ligeledes at opnå en andel på 25% inden udgangen af Vedtægtsændringer Generalforsamlingen vedtager vedtægtsændringer, og træffer alle øvrige beslutninger baseret på simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter Selskabslovens bestemmelser eller vedtægterne kræves særligt stemmeflertal eller repræsentation. Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer modtager fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Ingen af bestyrelsens medlemmer har ret til særligt vederlag i forbindelse med fratræden. Aflønningen af direktionen fastsættes af bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer i selskabets ejerforhold har direktionen ret til at oppebære særligt vederlag. Der er indgået konkrete aftaler om incitamentsaflønning af direktionen. Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og kompetencer. I 2013 viste konklusionen på undersøgelsen et godt samarbejde imellem direktion og bestyrelse samt tilfredsstillende individuelle indsatser, resultater og kompetencer. Mangfoldighed Under hensyntagen til ønsket om, at det altid er den mest kvalificerede person, der bestrider en given stilling, er det selskabets politik at arbejde for at få flere kvindelige kandidater, så det underrepræsenterede køns andel af de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer øges til minimum 1 i P.t. er alle aktionærvalgte medlemmer mænd. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 12

14 Risikovurdering Bestyrelse og direktion foretager løbende en overordnet risikovurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Selskabets risikovurdering og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen inklusiv blandt andet IT og skat er designet med henblik på effektivt at styre og eliminere risikoen for fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen og direktionen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere og/eller eliminere disse risici. En af bestyrelsens kontrolopgaver er at sikre, at der sker en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici identificeres, og at der opbygges systemer til risikostyring. I den forbindelse har koncernen fokus på kapitalberedskabet, likviditet, valuta, rente og låneaftaler. Ledelsen holder sig løbende opdateret om udviklingen i de markeder, hvor koncernen opererer. Dette gøres blandt andet ved at have tæt kontakt til samarbejdspartnere og ved at have et udbygget kontaktnet til shippinganalytikere m.fl. I forbindelse med godkendelse af årsrapporten evaluerer bestyrelsen koncernens risikostyring og de vedtagne politikker. I den forbindelse har bestyrelsen valgt at koncernens regnskabs skal udfærdiges i DKK. Se i øvrigt særskilt note 3 vedrørende finansielle risici og afsnittet "Risici" vedrørende koncernens risikostyring. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlig fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med selskabets aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Revision og intern kontrol Selskabets eksterne revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse minimum en gang årligt og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisionen deltager i bestyrelsesmødet i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og revisionsudvalg samt i udvalgte møder med bestyrelsen. Rammerne for revisionens arbejde, herunder honorering, revisionsrelaterede arbejdsopgaver samt ikkerevisionsrelaterede arbejdsopgaver, beskrives i revisionsprotokol og aftalebreve. Bestyrelsen gennemgår årsrapporten på et møde med den eksterne revisor og revisors observationer og væsentlige forhold fremkommet i forbindelse med revisionen drøftes. Herudover gennemgås den valgte regnskabspraksis og de revisionsmæssige konsekvenser. Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt de interne kontrolsystemer med henblik på at sikre, at disse er hensigtsmæssige og tilstrækkelige samt i overensstemmelse med god praksis på området. Revisionsudvalg Selskabet har et revisionsudvalg bestående af et bestyrelsesmedlem, der fungere som formand for udvalget og bestyrelsesformanden. Udvalget har i 2013 afholdt 4 møder, hvoraf 2 var med deltagelse af den generalforsamlingsvalgte revisor. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 13

15 Information og kommunikation Bestyrelsen og direktionen har en informations- og kommunikationsprocedure, der blandt andet overordnet fastlægger kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Et af målene hermed er at sikre, at gældende oplysningsforpligtelser overholdes, samt at de afgivne oplysninger er dækkende, fuldstændige og præcise. Der lægges således vægt på, at der - inden for de rammer, der gælder for børsnoterede selskaber - er en åben kommunikation i virksomheden, samt på, at den enkelte kender sin rolle i det interne kontrolmiljø i virksomheden. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelse af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Som børsnoteret selskab skal selskabet fastsætte procedurer, som giver bestyrelsen et rimeligt grundlag for at foretage hensigtsmæssige vurderinger vedrørende koncernens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Bestyrelsen henholder sig til de rapporter der er beskrevet nedenfor, ved ledelsen af, tilsynet med og rapportering af koncernens økonomiske stilling og driftsresultat: En strategiplan Et budget og et estimat for de følgende 5 kvartaler En løbende opfølgning på budgettet og revidering af estimatet En måneds- og kvartalsrapportering Løbende ledelsesrapportering omfatter: Månedlige økonomiske resultater og opgørelse af den økonomiske stilling Sammenligning af budgetteret, estimeret og realiseret resultat på måneds-, kvartals- og årsbasis Kvartalsrapport vedrørende det økonomiske resultat og den økonomiske stilling Resumé af væsentlige resultatindikatorer eller begivenheder på hvert bestyrelsesmøde Gennemgang af kontrakter og samarbejdsaftaler for at sikre at alle tilsagn og forpligtelser indregnes Likviditetsprognose og kapitalberedskab Gennemgang af valuta og renterisici Selskabet har tilrettelagt intern regnskabskontrol med henblik på at sikre fuldstændighed og nøjagtighed i selskabets regnskabsbøger og en detaljeret intern kontrol vedrørende handel med selskabets aktier. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den ovenfor beskrevne kontrol sikrer effektive procedurer for regnskabsaflæggelsen. God selskabsledelse (Corporate Governance) Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen" er ERRIA A/S omfattet af Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger vedr. god selskabsledelse. Komitéen offentliggjorde i maj 2013 ajourførte anbefalinger for god selskabsledelse baseret på "følg eller forklar"- princippet, se Det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger i rapporten om Corporate Governance følges af ERRIA. Selskabets bestyrelse forholder sig løbende til rammerne og principperne for den overordnede styring af koncernen. Målet er at sikre, at koncernen ledes på en sådan måde, at koncernen kan opnå målet om en langsigtet værditilvækst for aktionærerne. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 14

16 Selskabet har for følgende områder valgt en anden praksis end den anbefalede: Selskabet har ikke vedtaget politikker for selskabets forhold til interessenter, men følger dog anbefalingen via selskabets hjemmeside og i årsrapporten åbent at informere om strategi, ledelse, kapitalforhold, organisation samt vedtægter Selskabet har ikke en politik vedrørende samfundsansvar, men er bevidst om sit ansvar i forhold til sine omgivelser, men under hensyn til selskabets fremtidige aktiviteter og økonomiske ressourcer, har ledelsen valgt ikke at udforme politikker, hvis efterlevelse måtte kunne være usikre Ledelsesberetningen i selskabets årsrapport indeholder en redegørelse for ledelsessammensætningen. Bestyrelsen er sammensat ud fra en helhedsvurdering af bestyrelsesmedlemmernes kompetence, alsidighed, mangfoldighed og i relation til selskabets aktuelle situation. Redegørelsen indeholder ikke en beskrivelse af de enkelte medlemmers særlige kompetencer, eller hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Selskabet har ikke på nuværende tidspunkt fundet, at der var behov for at sætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Selskabet lægger vægt på, at bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring og at medlemmerne til bestyrelsen vælges for ét år ad gangen Bortset fra revisionsudvalg, har bestyrelsen besluttet ikke at benytte udvalg eller komitéer, idet bestyrelsen finder, at en lille operationel bestyrelse muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse Grundet selskabets størrelse, er der ikke basis for at oprette intern revision. Der er dog udarbejdet interne procedurer, som tilstræber at adskille udførende og kontrollerende funktioner i økonomiafdelingen Selskabet har ikke nedsat et nomineringsudvalg, da bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at den samlede bestyrelse selv forestår opgaverne Selskabet har ikke nedsat et vederlagsudvalg, da bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at den samlede bestyrelse selv forestår opgaverne Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at anvende samme rådgivere som betjener selskabets direktion Selskabet har ikke udformet en egentlig vederlagspolitik, men har, og vil løbende vurdere bestyrelsens og direktionens vederlag i forhold til de stillede opgaver og ansvaret som er forbundet hermed. Den fastsatte aflønning til bestyrelse og direktion vurderes at afspejle tilsvarende vederlag i selskaber af samme størrelse og kompleksitet. Vederlag til bestyrelse og direktion offentliggøres i årsrapporten og på generalforsamlingen I årsrapporten gives der kun oplysning om det samlede honorar til den samlede bestyrelse og direktion. Der oplyses således ikke honorar for hvert enkelt bestyrelsesmedlem eller direktør i selskabet, da selskabet mener at det væsentligste er, at aktionærerne kan bedømme det samlede vederlag og udvikling heri Som følge af, at medarbejderne har mulighed for direkte og uformel adgang til både bestyrelse og direktion har selskabet ikke fundet det formålstjenligt at have en Whistleblower -ordning ERRIA har udarbejdet en fuldstændig beskrivelse af koncernens Corporate Governance med udgangspunkt i de offentligjorde anbefalinger. Beskrivelsen kan læses eller downloades i sin helhed på på følgende link: ments/2013/corporate_governance/aarsrapp 2013_C orporate_governance 6 maj_2013 2_.pdf Samfundsansvar Jævnfør årsregnskabslovens 99a har ERRIA ikke en politik for samfundsansvar, herunder heller ikke for menneskerettigheder og reduktion af miljøpåvirkninger. For nærværende indeholder selskabets redegørelse for samfundsansvar derfor ikke oplysninger, om hvilke standarder der følges, hvordan selskabet omsætter dem til handling, en vurdering af hvad der er opnået samt forventningerne til det fremtidige arbejde Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 15

17 Aktionærinformation Det er ERRIA's politik at tilbyde et vedvarende højt informationsniveau gennem aktiv og åben dialog med aktionærer og andre interessenter om ERRIA's strategi, målsætninger og forventninger til fremtiden. Medlem Peter Jein Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december 166 stk. - stk. 166 stk. Stamdata Nominel aktiekapital DKK Antal aktier stk. Aktieklasser 1 Stemmeretsbegræninger Ingen Handelsbørs NASDAQ OMX København Handelssymbol ERRIA ISIN-kode DK Blomberg kode ERRI:DK Reuters kode ERRIA.CO Aktionærer og kapital Den 31. december 2013 har selskabet registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Den Professionelle Forening LD 24,40% Danske Bank 19,19% Glumsø Invest ApS 11,12% Finansiel Stabilitet 9,59% Anpartsselskabet af 22/ ,64% Lis & Kaare Vagner Jensen 5,31% C.C.N. Holding A/S 5,26% Bestyrelsen er ikke tildelt aktieoptioner. Udbyttepolitik Det er ERRIA's mål at skabe værdi for aktionærerne. Et vigtigt element i denne forbindelse er at opretholde en effektiv og fornuftig kapitalstruktur, der kan finansiere de forretningsmæssige og investeringsmæssige behov. Bortset fra oplysninger anført i koncernregnskabets note 5, er der ikke indgået væsentlige aftaler, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Bestyrelsens aktiebeholdning Formand Kaare Vagner Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december stk. - stk stk. Via ejerskab og/eller kontrollerende indflydelse råder Kaare Vagner inddirekte over yderligere stk. aktier. Næstformand Finn Buus Nielsen Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december Medlem Claus Jarlgaard Jensen Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december 166 stk. - stk. 166 stk stk stk stk. Ledelsesberetning - Aktionærinformation 16

18 OMX børsmeddelelser i / januar 2013: ERRIA sikret fremtidig finansiering og ny flerårig kontrakt. 02/ marts 2013: ERRIA offentliggør årsrapport for / marts 2013: ERRIA indkalder til generalforsamling 04/ april 2013: Referat af generalforsamling den 24. april 2013 og nye vedtægter 05/ april 2013: Nedsættelse af aktiekapitalen 06/ april 2013: Tillæg til selskabsmeddelelse nr. 4, referat af generalforsamling den 24. april / maj 2013: Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 31. marts / maj 2013: ERRIA køber APM Terminals 51% ejerandel i det vietnamesiske container service firma APM Saigon LLC 09/ august 2013: ERRIA - bedre resultat end forventet i 1. halvår / august 2013: ERRIA - finanskalender for resten af 2013 og / november 2013: Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september Finanskalender marts 2014 Offentliggørelse af årsrapport april 2014 Generalforsamling 28. maj 2014 Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal august 2014 Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår november 2014 Offentliggørelse af delårsrapport for 3. kvartal 2014 Omsætningens samlede kursværdi svarede til 8,8 mio. DKK i ERRIA A/S' markedsværdi var 146,9 mio. ved regnskabsårets udløb mod 58,4 mio. DKK ved udgangen af ,00 Aktiekurs udvikling 31. december 2011 til 31. december ,00 20,00 15,00 10,00 5, Ledelsesberetning - Aktionærinformation 17

19 Bestyrelsen Kaare Vagner, formand Øvrige bestyrelseshverv: Formand Copenhagen Engineering A/S LS Stålmontage ApS Nordatlantiske Venture A/S SKAKO A/S SKAKO Concrete A/S SKAKO Vibration A/S Strandøre Invest A/S Næstformand Mols-Linien A/S Født 1946, dansk nationalitet. Tiltrådte bestyrelsen i Anses ikke for at være uafhængig Curriculum Vitae : Administrerende direktør N&V Holding ApS : Koncernchef Adtranz (Daimler-Benz Transp. Ltd.), Berlin : Koncerndirektør og medlem af Group Executive Committe ABB Ltd., Zurich : Koncernchef ASEA Brown Boveri A/S : Direktør og Country Manager ASEA Danmark A/S : Vicekoncerndirektør LK-NES A/S : Fabrikschef Danavox A/S : Produktionschef De Danske Sukkerfabrikker : Officer Den Kongelige Danske Marine 1969: Udvidet maskinmestereksamen Medlem Erria Container Services Ltd. General Partner Equity Vietnam ApS Riegens A/S Riegens Invest A/S Øvrige hverv Medlem af Investeringsfonden for LD Invest i Vietnam K/S Medlem af Revisionsudvalget i ERRIA A/S Ledelsesberetning - Bestyrelsen 18

20 Finn Buus Nielsen, næstformand Øvrige bestyrelseshverv: Formand Fynsk Erhverv Næstformand SLC Holding A/S Medlem Bukh Asia Holding A/S Marius Pedersen Holding A/S MP Ejendomsaktieselskab Født 1949, dansk nationalitet. Tiltrådte bestyrelsen i Anses for at være uafhængig Curriculum Vitae 2013-: Administrerende direktør SKAKO A/S : CTO Andresen Towers A/S : Direktør Odense Staalskibsværft A/S : Direktør Mærsk Container Industri A/S : Produktionschef og vicedirektør Mærsk Container Industri A/S : Projektchef Loksa Shipyars Ltd., Estland 1994: CEDEP (General Management Cource) 1991: Bachelor of Commerce : Afdelingschef Odense Staalskibsværft A/S : Supervisor Odense Staalskibsværft A/S : Maskinarbejder / Militær service Odense Staalskibsværft A/S 1970: Klejnsmed : Elev Odense Staalskibsværft A/S Ledelsesberetning - Bestyrelsen 19

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved ERRIA A/S generalforsamling den 24. april 2014.

Bestyrelsens beretning ved ERRIA A/S generalforsamling den 24. april 2014. Bestyrelsens beretning ved ERRIA A/S generalforsamling den 24. april 2014. Velkommen. Det glæder altid bestyrelsen, at en del af vores aktionærer møder op til ERRIA s generalforsamling. I dag kan vi heldigvis

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere