DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE"

Transkript

1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December 2014 Ordrenr.:

3 Indhold Forord Finansiering her kommer pengene fra Et budget som fastholder serviceniveauet og med plads til udvikling Teknik og miljø Beskæftigelse Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Undervisning Kultur og fritid Sundhed og forebyggelse Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Erhvervsudvikling og turisme Fællesudgifter og administration Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside 3

4 Forord Tirsdag den 7. oktober vedtog Vejen Byråd budgettet for 2015 med overslagsårene Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre står bag budgettet. Serviceniveauet fastholdes på det nuværende niveau, og der er samtidig afsat midler til en række initiativer, som vil styrke Vejen Kommune som erhvervs- og bosætningskommune. Et budget som fastholder det nuværende kvalitetsniveau og med fokus på udvikling Det er i år lykkedes Byrådet at få en meget bred aftale om budgettet for Det er et budget, som stor set ikke indeholder besparelser, og hvor det samtidig er muligt at afsætte midler til en række vigtige projekter i de kommende år. Det er budgettet, som sætter rammerne for det arbejde, der hver dag udføres i kommunens afdelinger og institutioner. Budgettet påvirker dermed hverdagen for en stor del af kommunens borgere. Byrådet fastholder uændret skat og grundskyld. Råderummet til nye indsatser er primært skabt i kraft af kommunens effektiviseringsstrategi, som har frigjort knap 17 mio. kr. i Budgettet lever op til den økonomiske politik og aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Budgettet er med til at sikre, at Vejen er og fortsat skal være en vækstkommune. Væksten skabes gennem en ambitiøs erhvervs- og bosætningsstrategi, en fortsat udvikling af de kommunale servicetilbud og en videreførelse af arbejdet med at gøre Vejen Kommune til et attraktivt sted for borgere og virksomheder. Med budgettet for 2015 afsætter Byrådet yderligere 1,8 mio. kr. årligt til sundhedsområdet med henblik på at styrke den kommunale sundhedindsats. Det handler blandt andet om at styrke den tværsektorielle indsats, således at borgerne sikres et sammenhængende patientforløb. Derudover øges midlerne til den socialpsykiatriske indsats med knap 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne skal anvendes til at etablere et fælles fagligt træningsværksted for borgere, som på flere forskellige områder har svære og massive psykiatriske problemstillinger. I de foregående år er der afsat yderligere midler til sundhedsområdet og til kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet. Disse midler videreføres i Budget Derudover budgetterer Vejen Kommune også med kommunens andel af ældremilliarden med henblik på at løfte indsatsen på ældreområdet særligt i forhold til rehabiliteringsindsatsen og i forhold til de svageste ældre. Endvidere er der frem til 2017 fortsat afsat ekstra ressourcer til folkeskoleområdet, således at reformen kan implementeres så hensigtsmæssigt som muligt. Alene på anlægsområdet er der i afsat knap 27 mio. kr. som følge af folkeskolereformen. 4

5 Fortsat mange anlægsprojekter i de kommende år I 2015 er der afsat over 120 mio. kr. til nye byggerier og anlægsinvesteringer. Der afsættes fortsat midler til at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Det drejer sig blandt andet om etablering af en rundkørsel i Øster Lindet samt en pulje på godt 5 mio. kr. til at fortsætte arbejdet med at etablere flere cykelstier i kommunen. Byrådet har endvidere afsat 14 mio. kr. til etablering af en ny genbrugsplads i Vejen. På skole- og dagtilbudsområdet er der i 2015 samlet afsat 27 mio. kr. Der er blandt andet afsat 6 mio. kr. til at samle kommunens specialklasser, der er afsat 4 mio. kr. til ændringer af Rødding Skole, og der er afsat yderligere midler til at etablere børnecentre i kommunen. Derudover løftes kultur- og fritidsområdet med midler til kunstgræsbaner i Rødding og i Vejen samt midler til igangsætning af en opgradering af Vejen Idrætscenter. Endeligt foretages der fortsat en række klima- og energiinvesteringer. På forkant med udviklingen I de seneste år er det i forbindelse med budgetlægningen stort set lykkedes at fastholde det eksisterende serviceniveau og undgå egentlige besparelser. Dette skyldes især arbejdet med effektiviseringsstrategien, og at Byrådet i rette tid har truffet de nødvendige beslutninger for at prioritere ressourcerne. Det er vigtigt hele tiden at holde fokus på, hvordan vi som kommune kan anvende ressourcerne bedst og omstille den kommunale service i forhold til udviklingen og nye behov. Denne pjece giver en overordnet gennemgang af, hvordan Byrådet vil prioritere ressourcerne i Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5

6 Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.536,3 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. Indkomstskat og grundskyld udgør knap 2/3-del af kommunens indtægter. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 13,41 pct. Andelen øges de kommende år gradvist til 15,24 pct. som følge af den generelle reduktion af selskabsskatten. Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Finansiering 2015 Optagelse af lån; 40 mio. kr.; 2% Generelle tilskud; 869 mio. kr.; 34% Kassebeholdning (forbedring); -7 mio. kr.; 0% Selskabsskattter; 21 mio. kr.; 1% Grundskyld og dækningsafgift; 76 mio. kr.; 3% Indkomstskatter; 1523 mio. kr.; 60% 6

7 Fakta: Vejen Kommunes skat af indkomster er på 25,2 pct. i Grundskyldspromillen er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2014 udgjorde kr. Det er det 3. laveste i landet. På landsplan er det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger kr. Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunerne kan kun i meget begrænset omfang optage lån til at finansiere sine udgifter. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune forventer at optage lån på 70,8 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedrende investeringer ca. 33,0 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 96,4 mio. kr. Herudover medfører investeringerne på forsyningsområdet, at mellemværendet med forbrugerne nedbringes med ca. 14 mio. kr. i

8 Fakta: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger i hele landet udgør kr. På landsplan er der 32 kommuner, der har en lavere gæld pr. indbygger end Vejen Kommune. Kilde: De kommunale nøgletal 450 Lån i kommunekredit mv Mio. kr

9 Et budget som fastholder serviceniveauet og med plads til udvikling I forbindelse med budgetlægningen har Byrådet godkendt effektiviseringer for knap 17 mio. kr. i Det er tiltag, som skaber plads til nye initiativer og investeringer, og som samtidig ikke forringer serviceniveauet. I 2015 er der i Vejen Kommune afsat over 120 mio. kr. til anlægsprojekter i kommunen. Så meget er der afsat til anlæg i 2015: (ekskl. forsyningsområdet) Bruttoanlæg 2015 fordelt på udvalg i mio. kr. og procent Social og ældre; 10 mio. kr.; 9% Økonomiudvalget; 15 mio. kr.; 14% Sundhed, kultur og fritid; 3 mio. kr.; 3% Teknik og miljø; 49 mio. kr.; 47% Skoler og børn; 27 mio. kr.; 26% Beskæftigelse; 1 mio. kr.; 1% Anlægsbudgettet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhedsprojekter som fx etablering af rundkørsel i Øster Lindet samt fortsat udbygning af cykelstinettet i Vejen Kommune. Der er desuden afsat 15 mio. kr. til broer, underføringer og veje i forbindelse med renovering og elektrificering af jernbanen. På dagtilbuds- og skoleområdet er der afsat 27 mio. kr., som blandt andet skal anvendes til at samle specialklasserne på to matrikler, renovering af Rødding Skole samt fortsat etablering af børnecentre i kommunen. Herudover er der afsat midler til etablering af flexinstitutioner i Holsted og Brørup. 9

10 På kultur- og fritidsområdet er der afsat midler til etablering af kunstgræsbaner i Rødding og i Vejen samt til igangsætning af en større opgradering af Vejen Idrætscenter. På ældreområdet er der i alt afsat 9 mio. kr. i Midlerne skal blandt andet anvendes til at et bo- og støttecenter for sindslidende i kommunen samt til etablering og renovering af ældreboliger i Rødding, Brørup og Holsted Endelig er der afsat midler til klimasikring og energirenoveringer. Det drejer sig fx om energirenovering af de kommunale bygninger samt om udskiftning af den eksisterende gadebelysning med mere energibesparende lyskilder. Herudover er der på forsyningsområdet afsat 14 mio. kr. til etablering af en ny genbrugsplads i Vejen. Vidste du, at: Alle landets kommuner indgår hvert år i fællesskab en aftale med regeringen om økonomien for det efterfølgende år. I aftalen fastsættes blandt andet loftet for kommunernes samlede service- og anlægsudgifter. Derudover anvendes økonomiaftalen også til at aftale, om der er kommunale serviceområder, hvor kommunerne skal yde en særlig indsats i de efterfølgende år. Vejen Kommunes nettodriftsbudget udgør 2,408 mia. kr. Heraf udgør overførsler til personer (pension, kontanthjælp, dagpenge mv.) cirka 21 pct., mens serviceudgifter (løn, køb af materialer, drift af bygninger mv.) udgør cirka 73 pct. Figuren på næste side viser, hvordan udgifterne for 2015 fordeler sig på udvalgene. 10

11 Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2015 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Nettodrift 2015 fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget; 328 mio. kr.; 14% Social og ældre; 706 mio. kr.; 29% Sundhed, kultur og fritid; 258 mio. kr.; 11% Teknik og miljø; 94 mio. kr.; 4% Beskæftigelse; 315 mio. kr.; 13% Skoler og børn; 707 mio. kr.; 29% I budgettet for 2015 er afsat 20,6 mio. kr. til en reservepulje, som gør det muligt at fastholde principperne om decentral økonomistyring, hvor kommunens institutioner har mulighed for at spare eller låne af kommende års budgetter. I beregningen af kommunens kassebeholdning er det forudsat, at puljen ikke anvendes. I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Fra august 2014 skal man have det blå EU-sygesikringskort med på rejser til udlandet, da man ikke længere er dækket af det gule sygesikringskort. Det blå sygesikringskort kan bestilles digitalt, eller ved hjælp fra Borgerservice eller kommunernes biblioteker. Se mere på vejen.dk under Borger og Sundhed, omsorg og psykiatri. 11

12 Teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø-, natur-, forsynings- samt vej- og trafikområdet. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. I Budget 2015 er der blandt andet afsat midler til etablering af nye cykelstier i kommunen, midler til kloakledninger samt midler til opgradering af kommunens gadebelysning med mere energibesparende lyskilder. I forbindelse med elektrificeringen af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er der afsat midler til at ændre broer og vejanlæg. Der er endvidere afsat midler til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter på kommunens veje. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. Vidste du, at: Den 15. december 2014 er den nye genbrugsplads i Brørup klar med en tidssvarende og brugervenlig indretning og forbedrede åbningstider for både private borgere og virksomheder. På samme sted er den nye materielgård klar, hvor man vil opnå en effektivisering, ved at samle driften af Vej, Park & Genbrug. Vidste du, at: Du kan søge digitalt via Byg & Miljø (bygogmiljoe.dk), når du skal søge en byggetilladelse. Hjemmesiden er til brug for private borgere, rådgivere og virksomheder. På samme hjemmeside er det nemt for dig at få et overblik over hvilke regler og retningslinier, der er for din grund. 12

13 Udvalget har i 2015 et netto driftsbudget på 94 mio. kr. og et nettoanlægsbudget på 36,4 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat henholdsvis -0,4 mio. kr. og 15,7 mio. kr. til drift og anlæg. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Vintertjeneste; 10,1 mio. kr.; 10% Fritidsområder m.v.; 1,7 mio. kr.; 2% Kollektiv trafik (busdrift); 15,0 mio. kr.; 16% Natur- og miljøbeskyttelse; 2,0 mio. kr.; 2% Vandløb; 4,6 mio. kr.; 5% Vejvedligeholdelse m.v; 62,1 mio. kr.; 65% Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet , ekskl. forsyning, inkl. diverse indtægter under fælles funktioner I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 13

14 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere og ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2015 et nettodriftsbudget på 315 mio. kr. De kommunale bruttoudgifter er væsentlig større, idet en del af kommunen udgifter modsvares af statsrefusion. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2015: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job og styrket virksomhedsopsøgende arbejde for at skabe virksomhedspraktikpladser og jobrotationspladser i kommunen Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse ved at tilbyde ressourceafklarende forløb, hvor borgerne tilbydes ressourceforløbsydelse fremfor førtidspension Styrket indsats for at få unge, der modtager uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp til unge) til at påbegynde uddannelse Styrket indsats for at få flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet via efteruddannelse og dermed begrænse antallet af langtidsledige i kommunen Vidste du, at: Der i 2015 vil ske en ombygning af Beskæftigelses- og Uddannelsescentrets lokaler i i Brørup for at skabe plads til et fælles beskæftigelsestilbud til sindslidende og psykisk sårbare, der vil profitere af et arbejds- og uddannelsesprojekt. Fællesprojektet mellem BUC og Socialpsykiatrisk Center (ABS) omfatter 30 til 40 sindslidende, som er pensionsafklaret, og som måske kan opnå et skånejob. Herudover er der 10 til 20 borgere, som har svære psykiske problemstillinger, men ikke er blevet tilkendt en førtidspension, som tilbydes en særlig hjælp ved dette tiltag. Der er i projektet lagt stor vægt på udviklingsperspektivet for de tilknyttede borgere. Målet er, at borgerne vil kunne udvikle sig positivt i et fælles projekt og senere ville kunne gå i gang med en uddannelse, job eller fleksjob og dermed undgå en tilkendelse af førtidspension. 14

15 Beskæftigelsesudvalgets nettobudget fordeler sig således: Beskæftigelsesudvalget - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Fleksjob og løntilskud; 49,5 mio. kr.; 16% Ressourceforløb; 13,2 mio. kr.; 4% Revalidering; 2,0 mio. kr.; 1% Beskæftigelsesforans taltninger; 42,8 mio. kr.; 14% Forsikrede ledige; 70,2 mio. kr.; 22% Sygedagpenge; 63,4 mio. kr.; 20% Tilbud til udlændinge; 5,5 mio. kr.; 2% Kontanthjælp; 36,0 mio. kr.; 11% Aktiverede kontanthjælpsmodta gere; 32,9 mio. kr.; 10% Nettodriftsudgifter på beskæftigelsesområdet I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 15

16 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. I Budget 2015 er der fortsat afsat midler til et kvalitetsløft på daginsitutionsområdet, herunder kompetenceudvikling af personalet samt midler til forbedringer af den digitale infrastruktur i dagtilbuddene. I disse år er der blandt andet fokus på inklusion, og hvordan digitalisering i dagtilbuddene kan medvirke til børnenes læring, og gøre dem fortrolige med de digitale medier og udtryksformer. I budgettet er der endvidere afsat midler til etablering af et børnecenter ved Skodborg Skole, hvor børnehave og skole samles. Hertil kommer etableringen af flexpladser i Holsted og Brørup. Der er i 2015 afsat 280 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Tilbud til børn og unge med særlige behov; 100,6 mio. kr.; 36% Børneområdet - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Pædagogisk psykologisk rådgivning; 7,1 mio. kr.; 3% Dagtilbud til børn; 172,2 mio. kr.; 61% 16

17 Vidste du, at: Vejen Kommune uddanner et hold af læringsagenter, som skal understøtte fokus på børns læring, udvikling og trivsel i de enkelte institutioner. Vejen Kommune har et pædagogisk udviklingsteam, der i samarbejde med personalet i dagtilbud og skoler arbejder med læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. Se eventuelt mere på Skal du have skrevet dit barn op til en plads ved dagpleje, flexinstitution, børnehave eller SFO, så skal du gøre dette på Den Digitale Pladshenvisning. Se mere på Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 17

18 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og - klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. I 2015 er der afsat midler til etablering af et børnecenter i Skodborg og renovering af undervisnings- og faglokaler på henholdsvis Jels Skole, Rødding Skole og Grønvangskolen. Derudover er der afsat puljemidler til indretning af læringsmiljøer for eleverne samt samling af specialklasserne på henholdsvis Specialcentret på Østerbyskolen og på Højmarkskolen. Endelig er der afsat midler til renovering af Askov-Malt Skole. Der er i 2015 afsat 427 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Skoleområdet - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Tilskud til privatskoler og efterskoler mv.; 29,7 mio. kr.; 7% Befordring af elever; 9,3 mio. kr.; 2% SFO'er; 25,4 mio. kr.; 6% UU-vejledningen; 4,3 mio. kr.; 1% Folkeskolen; 321,7 mio. kr.; 75% Specialområdet; 18,7 mio. kr.; 4% Ungdomsuddannelser; 7,3 mio. kr.; 2% Ungdomsskolen; 10,6 mio. kr.; 3% Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2015 afsat 27 mio. kr. til anlægsprojekter. 18

19 Fakta: Vejen Kommune har 15 folkeskoler. Den gennemsnitlige skolestørrelse i 2014 er på 337 elever. I Region Syddanmark er det 439 elever og på landsplan er tallet 448 elever. Kilde: ECO-nøgletal Fakta: Folkeskolen fejrede 200 års jubilæum i I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove, der gav syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark - så vi har gennem de sidste 200 år haft ret og pligt til uddannelse. Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 19

20 Vidste du, at: Vejen Kommune har tydelige skolepolitiske mål: Elevernes læring er i fokus og alle elever skal blive så dygtige, som de kan Der arbejdes med synlige læringsmål Skoledagen er tilrettelagt, så den giver eleverne lyst til at lære mere Vejen Kommune uddanner ressourcepersoner indenfor udvalgte områder. I 2015 afslutter et hold af matematikvejledere. Tidligere har kommunen uddannet læsevejledere og inklusionsagenter. Ressourcepersonernes opgave er at rådgive skolelederne og vejlede kollegerne. Vidste du at: Vejen Kommune har uddannet en ny legepatrulje? Her bliver de ældre elever uddannet på endagskurser for at sætte gang i legen for de yngre børn på skolerne. Se mere på vejen.dk eller legepatrulje.dk 20

21 Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde. I budgettet for 2015 er der blandt andet afsat midler til etableringen af en kunstgræsbane i Rødding og i Vejen samt til igangsætning af en større opgradering af Vejen Idrætscenter. Derudover afsættes midler til investeringer som følge af halanalysen. Der afsættes desuden midler til klimasikring af udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum. Der er i 2015 afsat 54 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur- og fritidsområdet - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Vidste du, at: Du på HistorieVejen kan finde informationer om historier fra Vejen og omegn. Denne indeholder blandt andet anekdoter om familien Lauridsen i Vejen, der var den førende familie i Vejen omkring år Der er gamle billeder fra Lokalhistoriske arkiver i kommunen og du kan se et kort over, hvor begivenhederne fandt sted. Bliv klogere på Vejen Kommunes historie på vejen.dk Folkeoplysning ; 13,0 mio. kr.; 25% Fritidsfaciliteter m.v.; 11,0mio. kr.; 20% Kulturel virksomhed; 14,0 mio. kr.; 25% Folkebiblioteker; 16,0 mio. kr.; 30% Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 21

22 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af sundhedsplejen. Kommunen varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Der er også afsat midler til at styrke de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen. I 2015 er der afsat 1,8 mio. kr. til at forbedre og sikre sammenhængende patientforløb for borgerne i Vejen Kommune. Udvalget for sundhed, kultur og fritid har i 2015 i alt et nettodriftsbudget på 258 mio. kr. og et netto anlægsbudget på 3,2 mio. kr. Der er i 2015 afsat 204 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: Sundhedsområdet - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Tandpleje; 20,4 mio. kr.; 10% Sundhedspleje; 6,1 mio. kr.; 3% Sundhedsfremme og forebyggelse; 7,0 mio. kr.; 3% Andre sundhedsudgifter; 3,2 mio. kr.; 2% Behandling af alkohol- og stofmisbrugere; 5,0 mio. kr.; 2% Medfinansiering af sundhedsvæsenet; 142,5 mio. kr.; 70% Genoptræning og fysioterapi; 19,7 mio. kr.; 10% 22

23 Vidste du, at: Sundhedsprofilen fra 2013 viser, at 3 ud af 4 rygere gerne vil holde op med at ryge, og mere end 1/3 af disse ønsker hjælp og støtte til at blive røgfri? For at hjælpe borgerne med at blive røgfri, har Vejen kommune ansat en rygestopinstruktør. Ud over at tilbyde rygestopvejledning skal instruktøren blandt andet styrke samarbejdet med de praktiserende læger og sygehuse. Se mere på under Sundhed og sygdom. Vidste du, at: Vejen Kommune har valgt at tilbyde fysisk træning til borgere, som er i behandling eller har været i behandling for kræft. Træningen foregår to gange ugentligt i kommunens Sundhedscenter i Brørup, og forløbet strækker sig over en periode på 8 uger. Kræftrehabiliteringen har det formål at give mere overskud i hverdagen. Se eventuelt mere på vejen.dk under Sundhed og sygdom. Nettodriftsudgifter på sundhed og forebyggelsesområdet I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 23

24 Vidste du, at: Der lige nu afprøves et koncept på områdecentrene i Holsted og Rødding - det pengeløse hjem - hvor de ældre på plejehjemmet selv bestiller og betaler for frisør, fodterapeut og deres varer fra butikken - dette gøres på elektroniske touchskærme. Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Ældreområdet har fokus på en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp samt har en forebyggende og sundhedsfremmede indfaldsvinkel. I Budget 2015 er der blandt andet afsat midler til etablering og renovering af ældreboliger i Holsted, Brørup og Rødding. Herudover har Byrådet afsat midler til, at der hvert andet år kan afholdes en fest for de mange frivillige, som udfører social- og sundhedsfremmende arbejde. Der er i 2015 afsat 302 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Tilbud til ældre - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Forebyggende indsats; 25,5 mio. kr.; 9% Øvrige aktiviteter ; 4,0 mio. kr.; 1% Pleje og omsorg; 272,8 mio. kr.; 90% 24

25 Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du at: Ved finansloven for 2014 afsatte regeringen 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde - kaldet ældremilliarden. Midlerne skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. Dette er gældende både for de særligt sårbare og udsatte ældre, men også for de ældre, der ved hjælp af en målrettet rehabiliteringsindsats kan hjælpes til at kunne klare sig selv. Vejen Kommunes har via ansøgning til Socialministeriet fået et tilskud på 8,1 mio. kr. årligt fra puljen, og Byrådet har prioriteret, at midlerne skal anvendes til følgende indsatser: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre 25

26 Vidste du, at: Vejen Kommune styrker den rehabiliterende indsats på psykiatri- og handicapområdet - dette via fokus på recovery, rehabilitering og hjælp til strukturering i hverdagen. Det overordnede formål er at får borgerne til at blive mere selvhjulpne og derved øge livskvaliteten. Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Byrådet har blandt andet afsat midler til etableringen af et bo- og støttecenter for sindslidende i Vejen Kommune for at styrke den socialpsykiatriske indsats. Der er i 2015 afsat 209 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Rådgivning; 13,5 mio. kr.; 7% Bo- og aktivitetstilbud mv.; 130,2 mio. kr.; 62% Forebyggende indsats mv.; 44,1 mio. kr.; 21% Hjælpemidler; 20,5 mio. kr.; 10% Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 26

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 29. juli 2015 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere