DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE"

Transkript

1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December 2014 Ordrenr.:

3 Indhold Forord Finansiering her kommer pengene fra Et budget som fastholder serviceniveauet og med plads til udvikling Teknik og miljø Beskæftigelse Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Undervisning Kultur og fritid Sundhed og forebyggelse Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Erhvervsudvikling og turisme Fællesudgifter og administration Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside 3

4 Forord Tirsdag den 7. oktober vedtog Vejen Byråd budgettet for 2015 med overslagsårene Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre står bag budgettet. Serviceniveauet fastholdes på det nuværende niveau, og der er samtidig afsat midler til en række initiativer, som vil styrke Vejen Kommune som erhvervs- og bosætningskommune. Et budget som fastholder det nuværende kvalitetsniveau og med fokus på udvikling Det er i år lykkedes Byrådet at få en meget bred aftale om budgettet for Det er et budget, som stor set ikke indeholder besparelser, og hvor det samtidig er muligt at afsætte midler til en række vigtige projekter i de kommende år. Det er budgettet, som sætter rammerne for det arbejde, der hver dag udføres i kommunens afdelinger og institutioner. Budgettet påvirker dermed hverdagen for en stor del af kommunens borgere. Byrådet fastholder uændret skat og grundskyld. Råderummet til nye indsatser er primært skabt i kraft af kommunens effektiviseringsstrategi, som har frigjort knap 17 mio. kr. i Budgettet lever op til den økonomiske politik og aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Budgettet er med til at sikre, at Vejen er og fortsat skal være en vækstkommune. Væksten skabes gennem en ambitiøs erhvervs- og bosætningsstrategi, en fortsat udvikling af de kommunale servicetilbud og en videreførelse af arbejdet med at gøre Vejen Kommune til et attraktivt sted for borgere og virksomheder. Med budgettet for 2015 afsætter Byrådet yderligere 1,8 mio. kr. årligt til sundhedsområdet med henblik på at styrke den kommunale sundhedindsats. Det handler blandt andet om at styrke den tværsektorielle indsats, således at borgerne sikres et sammenhængende patientforløb. Derudover øges midlerne til den socialpsykiatriske indsats med knap 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne skal anvendes til at etablere et fælles fagligt træningsværksted for borgere, som på flere forskellige områder har svære og massive psykiatriske problemstillinger. I de foregående år er der afsat yderligere midler til sundhedsområdet og til kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet. Disse midler videreføres i Budget Derudover budgetterer Vejen Kommune også med kommunens andel af ældremilliarden med henblik på at løfte indsatsen på ældreområdet særligt i forhold til rehabiliteringsindsatsen og i forhold til de svageste ældre. Endvidere er der frem til 2017 fortsat afsat ekstra ressourcer til folkeskoleområdet, således at reformen kan implementeres så hensigtsmæssigt som muligt. Alene på anlægsområdet er der i afsat knap 27 mio. kr. som følge af folkeskolereformen. 4

5 Fortsat mange anlægsprojekter i de kommende år I 2015 er der afsat over 120 mio. kr. til nye byggerier og anlægsinvesteringer. Der afsættes fortsat midler til at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Det drejer sig blandt andet om etablering af en rundkørsel i Øster Lindet samt en pulje på godt 5 mio. kr. til at fortsætte arbejdet med at etablere flere cykelstier i kommunen. Byrådet har endvidere afsat 14 mio. kr. til etablering af en ny genbrugsplads i Vejen. På skole- og dagtilbudsområdet er der i 2015 samlet afsat 27 mio. kr. Der er blandt andet afsat 6 mio. kr. til at samle kommunens specialklasser, der er afsat 4 mio. kr. til ændringer af Rødding Skole, og der er afsat yderligere midler til at etablere børnecentre i kommunen. Derudover løftes kultur- og fritidsområdet med midler til kunstgræsbaner i Rødding og i Vejen samt midler til igangsætning af en opgradering af Vejen Idrætscenter. Endeligt foretages der fortsat en række klima- og energiinvesteringer. På forkant med udviklingen I de seneste år er det i forbindelse med budgetlægningen stort set lykkedes at fastholde det eksisterende serviceniveau og undgå egentlige besparelser. Dette skyldes især arbejdet med effektiviseringsstrategien, og at Byrådet i rette tid har truffet de nødvendige beslutninger for at prioritere ressourcerne. Det er vigtigt hele tiden at holde fokus på, hvordan vi som kommune kan anvende ressourcerne bedst og omstille den kommunale service i forhold til udviklingen og nye behov. Denne pjece giver en overordnet gennemgang af, hvordan Byrådet vil prioritere ressourcerne i Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5

6 Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.536,3 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. Indkomstskat og grundskyld udgør knap 2/3-del af kommunens indtægter. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 13,41 pct. Andelen øges de kommende år gradvist til 15,24 pct. som følge af den generelle reduktion af selskabsskatten. Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Finansiering 2015 Optagelse af lån; 40 mio. kr.; 2% Generelle tilskud; 869 mio. kr.; 34% Kassebeholdning (forbedring); -7 mio. kr.; 0% Selskabsskattter; 21 mio. kr.; 1% Grundskyld og dækningsafgift; 76 mio. kr.; 3% Indkomstskatter; 1523 mio. kr.; 60% 6

7 Fakta: Vejen Kommunes skat af indkomster er på 25,2 pct. i Grundskyldspromillen er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2014 udgjorde kr. Det er det 3. laveste i landet. På landsplan er det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger kr. Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunerne kan kun i meget begrænset omfang optage lån til at finansiere sine udgifter. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune forventer at optage lån på 70,8 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedrende investeringer ca. 33,0 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 96,4 mio. kr. Herudover medfører investeringerne på forsyningsområdet, at mellemværendet med forbrugerne nedbringes med ca. 14 mio. kr. i

8 Fakta: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger i hele landet udgør kr. På landsplan er der 32 kommuner, der har en lavere gæld pr. indbygger end Vejen Kommune. Kilde: De kommunale nøgletal 450 Lån i kommunekredit mv Mio. kr

9 Et budget som fastholder serviceniveauet og med plads til udvikling I forbindelse med budgetlægningen har Byrådet godkendt effektiviseringer for knap 17 mio. kr. i Det er tiltag, som skaber plads til nye initiativer og investeringer, og som samtidig ikke forringer serviceniveauet. I 2015 er der i Vejen Kommune afsat over 120 mio. kr. til anlægsprojekter i kommunen. Så meget er der afsat til anlæg i 2015: (ekskl. forsyningsområdet) Bruttoanlæg 2015 fordelt på udvalg i mio. kr. og procent Social og ældre; 10 mio. kr.; 9% Økonomiudvalget; 15 mio. kr.; 14% Sundhed, kultur og fritid; 3 mio. kr.; 3% Teknik og miljø; 49 mio. kr.; 47% Skoler og børn; 27 mio. kr.; 26% Beskæftigelse; 1 mio. kr.; 1% Anlægsbudgettet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhedsprojekter som fx etablering af rundkørsel i Øster Lindet samt fortsat udbygning af cykelstinettet i Vejen Kommune. Der er desuden afsat 15 mio. kr. til broer, underføringer og veje i forbindelse med renovering og elektrificering af jernbanen. På dagtilbuds- og skoleområdet er der afsat 27 mio. kr., som blandt andet skal anvendes til at samle specialklasserne på to matrikler, renovering af Rødding Skole samt fortsat etablering af børnecentre i kommunen. Herudover er der afsat midler til etablering af flexinstitutioner i Holsted og Brørup. 9

10 På kultur- og fritidsområdet er der afsat midler til etablering af kunstgræsbaner i Rødding og i Vejen samt til igangsætning af en større opgradering af Vejen Idrætscenter. På ældreområdet er der i alt afsat 9 mio. kr. i Midlerne skal blandt andet anvendes til at et bo- og støttecenter for sindslidende i kommunen samt til etablering og renovering af ældreboliger i Rødding, Brørup og Holsted Endelig er der afsat midler til klimasikring og energirenoveringer. Det drejer sig fx om energirenovering af de kommunale bygninger samt om udskiftning af den eksisterende gadebelysning med mere energibesparende lyskilder. Herudover er der på forsyningsområdet afsat 14 mio. kr. til etablering af en ny genbrugsplads i Vejen. Vidste du, at: Alle landets kommuner indgår hvert år i fællesskab en aftale med regeringen om økonomien for det efterfølgende år. I aftalen fastsættes blandt andet loftet for kommunernes samlede service- og anlægsudgifter. Derudover anvendes økonomiaftalen også til at aftale, om der er kommunale serviceområder, hvor kommunerne skal yde en særlig indsats i de efterfølgende år. Vejen Kommunes nettodriftsbudget udgør 2,408 mia. kr. Heraf udgør overførsler til personer (pension, kontanthjælp, dagpenge mv.) cirka 21 pct., mens serviceudgifter (løn, køb af materialer, drift af bygninger mv.) udgør cirka 73 pct. Figuren på næste side viser, hvordan udgifterne for 2015 fordeler sig på udvalgene. 10

11 Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2015 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Nettodrift 2015 fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget; 328 mio. kr.; 14% Social og ældre; 706 mio. kr.; 29% Sundhed, kultur og fritid; 258 mio. kr.; 11% Teknik og miljø; 94 mio. kr.; 4% Beskæftigelse; 315 mio. kr.; 13% Skoler og børn; 707 mio. kr.; 29% I budgettet for 2015 er afsat 20,6 mio. kr. til en reservepulje, som gør det muligt at fastholde principperne om decentral økonomistyring, hvor kommunens institutioner har mulighed for at spare eller låne af kommende års budgetter. I beregningen af kommunens kassebeholdning er det forudsat, at puljen ikke anvendes. I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Fra august 2014 skal man have det blå EU-sygesikringskort med på rejser til udlandet, da man ikke længere er dækket af det gule sygesikringskort. Det blå sygesikringskort kan bestilles digitalt, eller ved hjælp fra Borgerservice eller kommunernes biblioteker. Se mere på vejen.dk under Borger og Sundhed, omsorg og psykiatri. 11

12 Teknik og miljø Udvalget for teknik og miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø-, natur-, forsynings- samt vej- og trafikområdet. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. I Budget 2015 er der blandt andet afsat midler til etablering af nye cykelstier i kommunen, midler til kloakledninger samt midler til opgradering af kommunens gadebelysning med mere energibesparende lyskilder. I forbindelse med elektrificeringen af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er der afsat midler til at ændre broer og vejanlæg. Der er endvidere afsat midler til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter på kommunens veje. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. Vidste du, at: Den 15. december 2014 er den nye genbrugsplads i Brørup klar med en tidssvarende og brugervenlig indretning og forbedrede åbningstider for både private borgere og virksomheder. På samme sted er den nye materielgård klar, hvor man vil opnå en effektivisering, ved at samle driften af Vej, Park & Genbrug. Vidste du, at: Du kan søge digitalt via Byg & Miljø (bygogmiljoe.dk), når du skal søge en byggetilladelse. Hjemmesiden er til brug for private borgere, rådgivere og virksomheder. På samme hjemmeside er det nemt for dig at få et overblik over hvilke regler og retningslinier, der er for din grund. 12

13 Udvalget har i 2015 et netto driftsbudget på 94 mio. kr. og et nettoanlægsbudget på 36,4 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat henholdsvis -0,4 mio. kr. og 15,7 mio. kr. til drift og anlæg. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Vintertjeneste; 10,1 mio. kr.; 10% Fritidsområder m.v.; 1,7 mio. kr.; 2% Kollektiv trafik (busdrift); 15,0 mio. kr.; 16% Natur- og miljøbeskyttelse; 2,0 mio. kr.; 2% Vandløb; 4,6 mio. kr.; 5% Vejvedligeholdelse m.v; 62,1 mio. kr.; 65% Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet , ekskl. forsyning, inkl. diverse indtægter under fælles funktioner I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 13

14 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere og ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2015 et nettodriftsbudget på 315 mio. kr. De kommunale bruttoudgifter er væsentlig større, idet en del af kommunen udgifter modsvares af statsrefusion. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2015: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job og styrket virksomhedsopsøgende arbejde for at skabe virksomhedspraktikpladser og jobrotationspladser i kommunen Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse ved at tilbyde ressourceafklarende forløb, hvor borgerne tilbydes ressourceforløbsydelse fremfor førtidspension Styrket indsats for at få unge, der modtager uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp til unge) til at påbegynde uddannelse Styrket indsats for at få flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet via efteruddannelse og dermed begrænse antallet af langtidsledige i kommunen Vidste du, at: Der i 2015 vil ske en ombygning af Beskæftigelses- og Uddannelsescentrets lokaler i i Brørup for at skabe plads til et fælles beskæftigelsestilbud til sindslidende og psykisk sårbare, der vil profitere af et arbejds- og uddannelsesprojekt. Fællesprojektet mellem BUC og Socialpsykiatrisk Center (ABS) omfatter 30 til 40 sindslidende, som er pensionsafklaret, og som måske kan opnå et skånejob. Herudover er der 10 til 20 borgere, som har svære psykiske problemstillinger, men ikke er blevet tilkendt en førtidspension, som tilbydes en særlig hjælp ved dette tiltag. Der er i projektet lagt stor vægt på udviklingsperspektivet for de tilknyttede borgere. Målet er, at borgerne vil kunne udvikle sig positivt i et fælles projekt og senere ville kunne gå i gang med en uddannelse, job eller fleksjob og dermed undgå en tilkendelse af førtidspension. 14

15 Beskæftigelsesudvalgets nettobudget fordeler sig således: Beskæftigelsesudvalget - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Fleksjob og løntilskud; 49,5 mio. kr.; 16% Ressourceforløb; 13,2 mio. kr.; 4% Revalidering; 2,0 mio. kr.; 1% Beskæftigelsesforans taltninger; 42,8 mio. kr.; 14% Forsikrede ledige; 70,2 mio. kr.; 22% Sygedagpenge; 63,4 mio. kr.; 20% Tilbud til udlændinge; 5,5 mio. kr.; 2% Kontanthjælp; 36,0 mio. kr.; 11% Aktiverede kontanthjælpsmodta gere; 32,9 mio. kr.; 10% Nettodriftsudgifter på beskæftigelsesområdet I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 15

16 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. I Budget 2015 er der fortsat afsat midler til et kvalitetsløft på daginsitutionsområdet, herunder kompetenceudvikling af personalet samt midler til forbedringer af den digitale infrastruktur i dagtilbuddene. I disse år er der blandt andet fokus på inklusion, og hvordan digitalisering i dagtilbuddene kan medvirke til børnenes læring, og gøre dem fortrolige med de digitale medier og udtryksformer. I budgettet er der endvidere afsat midler til etablering af et børnecenter ved Skodborg Skole, hvor børnehave og skole samles. Hertil kommer etableringen af flexpladser i Holsted og Brørup. Der er i 2015 afsat 280 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Tilbud til børn og unge med særlige behov; 100,6 mio. kr.; 36% Børneområdet - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Pædagogisk psykologisk rådgivning; 7,1 mio. kr.; 3% Dagtilbud til børn; 172,2 mio. kr.; 61% 16

17 Vidste du, at: Vejen Kommune uddanner et hold af læringsagenter, som skal understøtte fokus på børns læring, udvikling og trivsel i de enkelte institutioner. Vejen Kommune har et pædagogisk udviklingsteam, der i samarbejde med personalet i dagtilbud og skoler arbejder med læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. Se eventuelt mere på Skal du have skrevet dit barn op til en plads ved dagpleje, flexinstitution, børnehave eller SFO, så skal du gøre dette på Den Digitale Pladshenvisning. Se mere på Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 17

18 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og - klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. I 2015 er der afsat midler til etablering af et børnecenter i Skodborg og renovering af undervisnings- og faglokaler på henholdsvis Jels Skole, Rødding Skole og Grønvangskolen. Derudover er der afsat puljemidler til indretning af læringsmiljøer for eleverne samt samling af specialklasserne på henholdsvis Specialcentret på Østerbyskolen og på Højmarkskolen. Endelig er der afsat midler til renovering af Askov-Malt Skole. Der er i 2015 afsat 427 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Skoleområdet - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Tilskud til privatskoler og efterskoler mv.; 29,7 mio. kr.; 7% Befordring af elever; 9,3 mio. kr.; 2% SFO'er; 25,4 mio. kr.; 6% UU-vejledningen; 4,3 mio. kr.; 1% Folkeskolen; 321,7 mio. kr.; 75% Specialområdet; 18,7 mio. kr.; 4% Ungdomsuddannelser; 7,3 mio. kr.; 2% Ungdomsskolen; 10,6 mio. kr.; 3% Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2015 afsat 27 mio. kr. til anlægsprojekter. 18

19 Fakta: Vejen Kommune har 15 folkeskoler. Den gennemsnitlige skolestørrelse i 2014 er på 337 elever. I Region Syddanmark er det 439 elever og på landsplan er tallet 448 elever. Kilde: ECO-nøgletal Fakta: Folkeskolen fejrede 200 års jubilæum i I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove, der gav syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark - så vi har gennem de sidste 200 år haft ret og pligt til uddannelse. Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 19

20 Vidste du, at: Vejen Kommune har tydelige skolepolitiske mål: Elevernes læring er i fokus og alle elever skal blive så dygtige, som de kan Der arbejdes med synlige læringsmål Skoledagen er tilrettelagt, så den giver eleverne lyst til at lære mere Vejen Kommune uddanner ressourcepersoner indenfor udvalgte områder. I 2015 afslutter et hold af matematikvejledere. Tidligere har kommunen uddannet læsevejledere og inklusionsagenter. Ressourcepersonernes opgave er at rådgive skolelederne og vejlede kollegerne. Vidste du at: Vejen Kommune har uddannet en ny legepatrulje? Her bliver de ældre elever uddannet på endagskurser for at sætte gang i legen for de yngre børn på skolerne. Se mere på vejen.dk eller legepatrulje.dk 20

21 Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde. I budgettet for 2015 er der blandt andet afsat midler til etableringen af en kunstgræsbane i Rødding og i Vejen samt til igangsætning af en større opgradering af Vejen Idrætscenter. Derudover afsættes midler til investeringer som følge af halanalysen. Der afsættes desuden midler til klimasikring af udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum. Der er i 2015 afsat 54 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur- og fritidsområdet - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Vidste du, at: Du på HistorieVejen kan finde informationer om historier fra Vejen og omegn. Denne indeholder blandt andet anekdoter om familien Lauridsen i Vejen, der var den førende familie i Vejen omkring år Der er gamle billeder fra Lokalhistoriske arkiver i kommunen og du kan se et kort over, hvor begivenhederne fandt sted. Bliv klogere på Vejen Kommunes historie på vejen.dk Folkeoplysning ; 13,0 mio. kr.; 25% Fritidsfaciliteter m.v.; 11,0mio. kr.; 20% Kulturel virksomhed; 14,0 mio. kr.; 25% Folkebiblioteker; 16,0 mio. kr.; 30% Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 21

22 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af sundhedsplejen. Kommunen varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Der er også afsat midler til at styrke de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen. I 2015 er der afsat 1,8 mio. kr. til at forbedre og sikre sammenhængende patientforløb for borgerne i Vejen Kommune. Udvalget for sundhed, kultur og fritid har i 2015 i alt et nettodriftsbudget på 258 mio. kr. og et netto anlægsbudget på 3,2 mio. kr. Der er i 2015 afsat 204 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: Sundhedsområdet - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Tandpleje; 20,4 mio. kr.; 10% Sundhedspleje; 6,1 mio. kr.; 3% Sundhedsfremme og forebyggelse; 7,0 mio. kr.; 3% Andre sundhedsudgifter; 3,2 mio. kr.; 2% Behandling af alkohol- og stofmisbrugere; 5,0 mio. kr.; 2% Medfinansiering af sundhedsvæsenet; 142,5 mio. kr.; 70% Genoptræning og fysioterapi; 19,7 mio. kr.; 10% 22

23 Vidste du, at: Sundhedsprofilen fra 2013 viser, at 3 ud af 4 rygere gerne vil holde op med at ryge, og mere end 1/3 af disse ønsker hjælp og støtte til at blive røgfri? For at hjælpe borgerne med at blive røgfri, har Vejen kommune ansat en rygestopinstruktør. Ud over at tilbyde rygestopvejledning skal instruktøren blandt andet styrke samarbejdet med de praktiserende læger og sygehuse. Se mere på under Sundhed og sygdom. Vidste du, at: Vejen Kommune har valgt at tilbyde fysisk træning til borgere, som er i behandling eller har været i behandling for kræft. Træningen foregår to gange ugentligt i kommunens Sundhedscenter i Brørup, og forløbet strækker sig over en periode på 8 uger. Kræftrehabiliteringen har det formål at give mere overskud i hverdagen. Se eventuelt mere på vejen.dk under Sundhed og sygdom. Nettodriftsudgifter på sundhed og forebyggelsesområdet I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 23

24 Vidste du, at: Der lige nu afprøves et koncept på områdecentrene i Holsted og Rødding - det pengeløse hjem - hvor de ældre på plejehjemmet selv bestiller og betaler for frisør, fodterapeut og deres varer fra butikken - dette gøres på elektroniske touchskærme. Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Ældreområdet har fokus på en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp samt har en forebyggende og sundhedsfremmede indfaldsvinkel. I Budget 2015 er der blandt andet afsat midler til etablering og renovering af ældreboliger i Holsted, Brørup og Rødding. Herudover har Byrådet afsat midler til, at der hvert andet år kan afholdes en fest for de mange frivillige, som udfører social- og sundhedsfremmende arbejde. Der er i 2015 afsat 302 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Tilbud til ældre - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Forebyggende indsats; 25,5 mio. kr.; 9% Øvrige aktiviteter ; 4,0 mio. kr.; 1% Pleje og omsorg; 272,8 mio. kr.; 90% 24

25 Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du at: Ved finansloven for 2014 afsatte regeringen 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde - kaldet ældremilliarden. Midlerne skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. Dette er gældende både for de særligt sårbare og udsatte ældre, men også for de ældre, der ved hjælp af en målrettet rehabiliteringsindsats kan hjælpes til at kunne klare sig selv. Vejen Kommunes har via ansøgning til Socialministeriet fået et tilskud på 8,1 mio. kr. årligt fra puljen, og Byrådet har prioriteret, at midlerne skal anvendes til følgende indsatser: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre 25

26 Vidste du, at: Vejen Kommune styrker den rehabiliterende indsats på psykiatri- og handicapområdet - dette via fokus på recovery, rehabilitering og hjælp til strukturering i hverdagen. Det overordnede formål er at får borgerne til at blive mere selvhjulpne og derved øge livskvaliteten. Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Byrådet har blandt andet afsat midler til etableringen af et bo- og støttecenter for sindslidende i Vejen Kommune for at styrke den socialpsykiatriske indsats. Der er i 2015 afsat 209 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov - nettodrift 2015 i mio. kr. og procent Rådgivning; 13,5 mio. kr.; 7% Bo- og aktivitetstilbud mv.; 130,2 mio. kr.; 62% Forebyggende indsats mv.; 44,1 mio. kr.; 21% Hjælpemidler; 20,5 mio. kr.; 10% Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov I hele kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 Løbende priser Faste 2015-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 26

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2017 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: December 2016 Ordrenr.: 679-16

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2018 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: December 2017 Ordrenr.: 773-17

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere