Vejledning om dokumentation for egenkapital til taxitilladelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om dokumentation for egenkapital til taxitilladelse."

Transkript

1 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon alle hverdage Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: juli 2012/ HO J.nr / Vejledning om dokumentation for egenkapital til taxitilladelse. (vognmandsregnskab, revisorerklæring, sikkerhedsstillelse). Generelt: I henhold til 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v. skal en ansøger om taxitilladelse have egne kontante midler eller andre værdier på mindst kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med kr. for hver ekstra tilladelse. Ansøgeren kan dog vælge i stedet at stille sikkerhed med et nærmere af taxinævnet fastsat beløb og indhold fra et pengeinstitut (eller forsikringsselskab). Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de ovenfor nævnte krav til egenkapital. Bestemmelserne finder også anvendelse ved ansøgninger om fornyelse af tilladelser til taxi. Opfyldelse af egenkapitalkravet kan dokumenteres på følgende måder: - ved anvendelse af vognmandens seneste årsregnskab - ved anvendelse af formueopgørelse og erklæring fra en revisor, eller - ved sikkerhedsstillelse fra et pengeinstitut (eller forsikringsselskab). Vognmandens seneste årsregnskab: Ved eksisterende vognmandsvirksomheder er det som udgangspunkt vognmandens seneste reviderede og underskrevne årsregnskab, der lægges til grund for om kravet til egenkapital er overholdt.

2 Hvis vognmanden anser egenkapitalen for at være højere end den, der fremgår af den seneste rapport, er der mulighed for at lade en revisor (statsautoriseret eller registreret revisor) udarbejde en formueopgørelse og afgive en erklæring om egenkapitalens størrelse. Formueopgørelse:./. Hvis en ansøger ønsker at dokumentere, at egenkapitalkravet er opfyldt ved erklæring afgivet af en revisor (statsautoriseret eller registreret revisor), skal erklæringen afgives på vedhæftede blanket (bilag 1), der også kan hentes på taxinævnets hjemmeside Revisor skal opgøre egenkapitalen i henhold til de retningslinier, der er indeholdt i vedhæftede vejledning (bilag 2), der også kan hentes på taxinævnets hjemmeside bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (erklæringsbekendtgørelsen) samt den danske revisorstandard om review. Opgørelsen skal følge principperne, som er udtrykt i årsregnskabsloven, med de præciseringer, som specielt vedrører vognmandsvirksomhed, og som fremgår af vejledningen i bilag 2, Sikkerhedsstillelse: Såfremt en ansøger ikke ønsker at give oplysning om sin formue eller ikke har den fornødne egenkapital, skal der i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af nævnet fastsat beløb og indhold fra et pengeinstitut (eller forsikringsselskab). Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de ovenfor nævnte krav om egenkapital, og kan ikke udgøre mindre end kr. Egenkapitalkravet skal til enhver tid være opfyldt../. Garantien skal stilles overfor alle og enhver og må ikke være stilet til taxinævnet. Den skal udformes på vedhæftede blanket (bilag 3), der også kan hentes på taxinævnets hjemmeside Ordlyden i blanketten kan ikke fraviges. Garantien må ikke indeholde øvrige vilkår såsom regler om force majeure, almindelige forretningsbetingelser, regaranti eller lignende. Den originale garanti skal opbevares af garantistiller, som sender en bekræftet kopi til Taxinævnet i Region Hovedstaden.

3 Bilag 1. REVISORERKLÆRING om opgørelse af egenkapital (taxi) Til ejeren af taxivirksomheden Undertegnede statsautoriserede/registrerede revisor har efter aftale udført gennemgang af egenkapital for: Navn Adresse Personnummer i henhold til 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v. Egenkapitalopgørelsen er baseret på den ikke-reviderede årsrapport for virksomheden pr. og den ikke-reviderede samlede formueopgørelse for virksomhedens ejer (eventuelt ægtefælles formue i det omfang, formuen hæfter for virksomhedens gæld) pr.. Virksomhedens ejer har ansvaret for egenkapitalsopgørelsen. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion som egenkapitalsopgørelsen. Den udførte gennemgang. Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med Taxinævnet i Region Hovedstadens Vejledning om dokumentation for egenkapital til taxitilladelse, herunder den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå en begrænset grad af sikkerhed for, at egenkapitalopgørelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om egenkapitalsopgørelsen. Forbehold Såfremt gennemgangen giver anledning til forbehold, skal det anføres:

4 Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at egenkapitalopførelsen er udarbejdet i overensstemmelse med taxinævnets vejledning herom, og at egenkapitalen udgør mindst kr. Supplerende oplysninger Såfremt gennemgangen giver anledning til supplerende oplysninger, skal det anføres:, Sted dato Underskrift med stillingsbetegnelse Stempel, og navn skrevet med blokbogstaver

5 Bilag 2 Opgørelse af egenkapital og revisorerklæring (taxi). Hvis en ansøger ønsker at dokumentere kravet om egenkapitalkrav i 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v. ved en erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, skal erklæringen afgives på en særlig blanket herom (bilag 1). Blanketten kan også hentes på taxinævnets hjemmeside Revisor skal opgøre egenkapitalen i henhold til de retningslinjer, der er indeholdt i denne vejledning, bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (erklæringsbekendtgørelsen) samt den danske revisorstandard om review. Generelt: Opgørelsen skal følge principperne, som er udtrykt i årsregnskabsloven, med de præciseringer, som specielt vedrører vognmandsvirksomhed, og som fremgår af denne vejledning. Opgørelsen skal ske ud fra forudsætningen om, at der er tale om en igangværende virksomhed. Samtlige af ansøgerens aktiver og passiver skal indgå, idet opgørelsen skal omfatte såvel vognmandsvirksomhedens som ansøgerens personlige aktiver og passiver. Eventuel ægtefælles formue kan indgå i det omfang, formuen hæfter for virksomhedens gæld. Opgørelsen kan udarbejdes i tilslutning til vognmandsvirksomhedens årsregnskab. Fælles for aktiver/passiver: Der skal ved værdiansættelse af aktiver og gæld ske periodisering af indtægter og udgifter indtil opgørelsesdagen. Poster i udenlandsk valuta skal værdiansættes til officiel valutakurs pr. opgørelsesdagen, alternativt til terminskurs (ved kurssikring).

6 Værdiansættelse af udvalgte aktiver: Driftsmateriel: 1.1. Værdien af køretøjer skal opgøres for hver hovedgruppe for sig. Ved hovedgrupper af køretøjer forstås f.eks. personbiler og taxi Ved opgørelsen af et køretøjs værdi tages udgangspunkt i køretøjets anskaffelsesværdi, det vil sige den pris, der er betalt for at få køretøjet leveret i køreklar stand Køretøjets værdi skal afskrives systematisk på en sådan måde, at køretøjets værdi afskrives over den forventede brugstid, jf. årsregnskabslovens principper Er køretøjets indbytningsværdi (det vil sige den værdi, materiellet opgøres til ved indbytning med nyt materiel) lavere end den værdi, det er udregnet til, jf. punkt , skal køretøjet nedskrives til denne lavere værdi Køretøjer, hvis værdi er væsentligt højere end anskaffelsesværdien eller det beløb, hvortil det er nedskrevet, jf. punkt , kan opskrives til dagsværdi i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper. En opskrivning til dagsværdi kræver en vurdering af køretøjerne fra kompetent side Værdien af andet til taxivirksomheden hørende driftsmateriel afskrives over den reelle forventede brugstid i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper. Fast ejendom: Værdiansættelse til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger beregnet over ejendommens forventede brugstid. Fast ejendom kan dog værdiansættes til den offentlige ejendomsvurdering. Værdipapirer: Værdiansættelsen af værdipapirer skal tage udgangspunkt i principperne i årsregnskabsloven. Investeringsfonde: Investeringsfondsindestående kan medtages som likvide midler. Investeringsfondshenlæggelsen skal indgå i egenkapitalen og medtages ved beregningen af udskudt skat. Debitorer og andre tilgodehavender: Ved værdiansættelsen skal der ske nedskrivning for evt. uerholdelige tilgodehavender.

7 Gæld: Hensættelser i henhold til årsregnskabsloven betragtes som gæld. Værdiansættelser af udvalgte gældsposter: Såvel skyldig skat (ikke pålignet) som udskudt skat opgøres i henhold til årsregnskabslovens principper. Skyldig skat: For en personligt ejet virksomhed skal skyldig skat afsættes med ansøgerens aktuelle skatteprocent. Udskudt skat: Afsættes med aktuelle skatteprocenter. Alternativt kan udskudt skat for personligt ejede virksomheder afsættes med 60%. Følgende poster indgår ved beregning af udskudt skat: 1. Forskelsværdier driftsmidler. 2. Investeringsfondshenlæggelser. 3. Varelagenedskrivning. 4. Genvundne afskrivninger på bygning. 5. Evt. avance ved salg af ejendomme mv. 6. Forskudsafskrivninger. 7. Opsparet overskud i henhold til virksomhedsskatteloven med fradrag af a/c betalt i virksomhedsskat. 8. Hensættelse til debitortab. 9. Andet relevant. Ved beretning af udskudt skat kan der ske modregning i skattemæssige underskud fra såvel indeværende år som underskud overført fra tidligere år. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris. Terminskontrakter: Såvel realiserede som urealiserede tab og gevinster på valutaterminskontrakter og andre finansielle kontrakter skal være medtaget i opgørelsen af ansøgerens egenkapital.

8 Leasingforpligtelser: Leasede aktiver skal behandles efter reglerne i årsregnskabsloven. Finansiel: I henhold til betingelserne i årsregnskabsloven kan finansielle leasede aktiver behandles som købte aktiver. Det vil sige, at det leasede aktiv indregnes i balancen og afskrives over brugstiden. Der indregnes en tilhørende gældsforpligtelse, som regnskabsmæssigt afdrages over den periode, leasingaftalen løber. Operationel: Operationelle leasingaftaler indregnes ikke i balancen.

9 Bilag 3 Sikkerhedsstillelse for egenkapital ved garanti (taxi). Den nedenfor anførte ordlyd kan ikke fraviges og skal fremgå af det dokument om sikkerhedsstillelse - der i bekræftet kopi indsendes til taxinævnet. Dokumentet må ikke være stilet til taxinævnet. Blanketten kan hentes på taxinævnets hjemmeside Garanti (taxi). Nærværende garanti er stillet i henhold til 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v. Garanti nr.: 1. På foranledning af og for regning for (herefter kaldet ordregiver) påtager, garantistiller sig herved garanti overfor alle og enhver indtil et beløb på DKK, skriver danske kroner / Garantien skal overfor alle og enhver tjene til sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelser, som vor ordregiver i forbindelse med sin taxivognmandsvirksomhed efter taxilovgivningen har pådraget sig inden for den periode, hvor vognmanden har været indehaver af gyldig tilladelse. 3. Garantien er gyldig til den (gyldighedsperioden), hvilken dato er fastsat som 6 måneder efter taxitilladelsens gyldighedsdato, jf. dog punkt 5 nedenfor. Krav, som ønskes gjort gældende i henhold til garantien, skal anmeldes inden udløbet af garantiens gyldighedsperiode. 4. I tilfælde af skift af garantistiller tjener den nye garantistillelse til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser, som ordregiver i forbindelse med sin virksomhed har pådraget sig indenfor den periode, hvor han har været indehaver af gyldig tilladelse. Dette gælder uanset om forpligtelsen er pådraget før stiftelsen af den nye garantistillelse. Krav, der er anmeldt i henhold til den oprindelige garanti, overgår til den nye garanti ved taxinævnets frigivelse af den oprindelige garanti. Der kan ikke ske udbetaling for samme krav i både den oprindelige og den nye garantistillelse.

10 Den nye garantistiller skal ved overtagelse af garantiforpligtelsen straks underrette taxinævnet herom. Den oprindelige garantistiller frigives først ved taxinævnets meddelelse herom. 5. I forbindelse med fornyelse af ordregivers tilladelser til taxi ved disses udløb vil garantien kunne forlænges for en ny gyldighedsperiode. I så fald er krav, som er opstået forud for fornyelsen af tilladelsernes gyldighedsdato, fortsat omfattet af garantien. Garantien skal ved forlængelse have en påtegning af følgende ordlyd: "Nærværende garanti, der overfor alle og enhver dækker indtil et beløb på DKK skriver danske kroner, forlænges til den " (ny gyldighedsperiode, der fastsættes som angivet under punkt 3). Der indsendes en bekræftet kopi af den forlængede garanti til nævnet, jf. punkt 19 nedenfor. 6. Garantien kan inden gyldighedsperiodens udløb helt eller delvist frigives af nævnet efter skriftlig anmodning fra garantistiller eller ordregiver, såfremt det fastsatte krav om egenkapital helt eller delvist dokumenteres opfyldt på anden vis (der henvises til taxinævnets vejledning om egenkapital), eller såfremt ordregiver helt eller delvist ophører med at drive taxivognmandsvirksomhed og samtlige omhandlede tilladelser er afleveret til nævnet. I sidstnævnte tilfælde udløber garantien 6 måneder efter den dato taxinævnet har modtaget taxitilladelserne. 7. Garantien er uopsigelig for garantistiller i gyldighedsperioden. 8. Krav under garantien anmeldes skriftligt overfor garantistiller. Garantistiller kan ikke selv søge sig fyldestgjort i garantibeløbet for krav under garantien mod ordregiver i forbindelse med sit engagement med denne. Garantistiller kan dog, såfremt garantibeløbet indgår i en betalingsstandsning, konkurs, akkordforhandling, gældssanering, tvangsopløsning eller dødsbobehandling ved bobestyrer, jf. punkt 14, 15 og 17 anmelde og opnå fyldestgørelse for andre eventuelle krav jf. punkt 2, der ikke hidrører fra udbetaling af garantibeløbet, på lige fod med andre kreditorer. Er den oprindelige garanti blevet frigivet, og en ny garantistiller indtrådt, jf. punkt 4, kan den oprindelige garantistiller gøre krav gældende i henhold til den nye garanti på lige fod med de øvrige kreditorer. Dette gælder dog ikke krav, som måtte være udbetalt i henhold til den oprindelige garanti. 9. Udbetaling under garantien sker til en kreditor, hvis krav er gyldigt anmeldt, og som har dokumenteret, at kravet er stiftet i forbindelse med vor ordregivers taxivogn-

11 mandsvirksomhed, når ordregiver skriftligt overfor garantistiller har godkendt udbetaling. Såfremt ordregiver ikke samtykker i udbetaling, kan udbetaling kun ske, når eksekutionsfristen uden påanke er udløbet i henhold til dom eller kendelse, herunder kendelse truffet i henhold til 20, stk. 2 i lov om arbejdsretten, eller når forfaldstid er indtrådt i henhold til retsforlig eller forlig indgået for en faglig eller anden voldgiftsret, eller i henhold til udenretligt indgået forlig, som i henhold til retsplejelovens 478, stk. 4 kan danne grundlag for fuldbyrdelse, samt til dækning af krav, som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, jf. retsplejelovens 478, stk. 2. Er betingelserne for udbetaling opfyldt samtidigt for flere krav, dvs. krav der er anmeldt indenfor samme bankdag, sker udbetaling forholdsmæssigt i forhold til kravenes størrelse, såfremt (rest)garantiens dækningssum ikke fuldt ud kan rumme kravene. 10. Såfremt garantistiller i garantiens gyldighedsperiode har modtaget anmeldelse af krav dokumenteret i form af kopi af indleveret stævning eller klageskrift, fremsendt med anbefalet brev, hvoraf fremgår, at rets- eller voldgiftssag om et krav omfattet af garantien er påbegyndt, vil garantien fortsat dække sådanne krav, også efter at garantiens gyldighedsperiode er udløbet. Udbetaling sker under de i punkt 9 afgivne betingelser. 11. Garantiens dækningsbeløb nedskrives uden særlig meddelelse herom i takt med stedfundne udbetalinger. Nedskrivningen af garantien sker med virkning overfor enhver aktuel eller fremtidig kreditor. 12. Garantistiller skal underrette nævnet om evt. udbetalinger på baggrund af garantien. Hvis garantiens beløb - efter en udbetaling - opskrives til det oprindelig garantibeløb, skal nævnet ligeledes have underretning om denne opskrivning. 13. Hvis der vedrørende ordregiver til skifteretten indgives anmeldelse om betalingsstandsning, eller begæring om konkurs, akkordforhandling eller gældssanering eller tvangsopløsning, kan udbetaling under garantien ikke ske, før der er truffet beslutning om anmeldelsen eller begæringen, jf. punkt 14, 15 og Fører betalingsstandsningen eller begæringen om akkordforhandling eller gældssanering eller tvangsopløsning til en akkord, indgår garantibeløbet ved vurdering af akkorddividendens størrelse og kan udbetales til fordeling mellem de berettigede kreditorer som et led i akkorden.

12 15. Fører betalingsstandsningen eller begæringen om konkurs eller akkordforhandling eller gældssanering eller tvangsopløsning til afsigelse af konkursdekret eller anden form for tvangsopløsning eller ved gældssanering til afsigelse af kendelse fra skifteretten, træffer bobestyreren, ved gældssanering skifteretten, beslutning om frigivelse af garantien overfor garantistiller, når boet og kreditorerne har fået dækning for evt. krav i henhold til garantien. 16. Trækkes anmeldelsen af betalingsstandsningen eller begæringen om konkurs eller akkordforhandling eller gældssanering eller tvangsopløsning tilbage, kan udbetaling fortsat ske under de i punkt 9 angivne betingelser. 17. I et dødsbo, der behandles efter reglerne om behandling ved bobestyrer, finder punkt 13 og punkt 15 anvendelse, således at udbetaling under garantien ikke kan finde sted efter dødsfaldets indtræden, og således at bobestyreren træffer beslutning om frigivelse af garantien overfor garantistiller, når boet og kreditorerne har fået dækning for evt. krav i henhold til garantien. 18. Evt. udbetalinger under garantien kan omstødes efter konkurslovens regler om betalinger foretaget af skyldneren selv. 19. Den originale garanti opbevares af garantistiller, som sender en bekræftet kopi heraf til nævnet. 20. Evt. tvister vedrørende denne garanti skal afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere