Forsvarets Efterretningstjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarets Efterretningstjeneste"

Transkript

1 - Forsvarsministeriet 0.1 (.o ~~ - 37 Side 1 af 4 i 53x3! j Billedaddv I Links l Siternap J S0g l Publikationer I Pressemeddelelser I Love ( Taler / English / Forsvarets Efterretningstjeneste Pressemeddelelse 19. april 2004 Orientering af Det Udenrigspolitiske Nævn om Forsvarets Efterretningstjenestes vurdering af Iraks rådighed over Jeg vil gerne indlede med at forklare udvælgelsen og afklassificeringen af det materiale, som er blevet offentiiggjort. Der er tale om afklassificerede uddrag af Forsvarets Eflerretningstjenestes vurderinger i tiden frem til Irak-krigen. De vurderinger, som Berlingske Tidende har c.teret fra, er medtaget. Der er tale om vurdernger aateret henholdsvis den 3. oktober 2002 og 30. iandar Del samme gælder vuderinger dateret 22. oktober 2002 samt 7. marts 2003, sornnlil Nyhederne citerede denl5. april Tidsmæssiat er der medtaoet vurderinaer udarbeidet i Derioden marts 2002 til marts De udvalgte virderinger omfaiier bide strategiske v;rderinger samt trusseisvurderinger i relation til overveielser om udsendelse af danske sivrker i forbindelse med Irak-kriuen. Der er tale om et repræsentativt udvalg fra perioden. udvælgelsen er alene sket for at begrænse mængden af materiale til afklassificering. Der er ikke udeladt vurderinger eller dele af vurderinger, som afviger fra de offentliggjorte. Atklassificerinoen er sket under hensvn til den aanske ekstraordinære situation. Der er tilstræbt maksimal ibeihed, men hensynet tilkildebesk-yttelse og forholdet til fremmede magter har betydet, at dele af teksien i de udvalgte vurderinger ikke har kunnet medtages. Jeg mener ikke, at det afklassificerede materiale efterlader nogen tvivl om indholdet af FE'S vurdering af Iraks redighed over massendelæggelsesvaben. Efier aflale med forsvarsministeren vil jeg imidlertid gerne tilbyde Nævnets medlemmer, at de - i fortroliahed. hos FE - kan aennemse de relevante dokumenter i deres helhed. Det aælder bade udval& og fkke-udvalgte ;urderinger af Iraks radighed over mas~endelæ~gelses~~ben Dernæst vil jeg gerne forklare en række centrale begreber, som anvendes i de offentliggjorte vurderinger. Kemiske kampstoffer: Syntetisk fremstillede giftige kemikalier, der er beregnet ti1 at dræbe eller svække personer eller p5 anden mhde phf~ren fjende skade. Biologisko kampstoffer: Sygdomsfremkaldende mi~roorganismer og toksner (ghstoffer) dannet af levenae organismer. der er beregnet til ar dræbe eller svække personer eller pi anden mad0 pafore en fjende skade. Fremfsringsmidler: F.eks. fly, artilleri og missiler med tilhnrende særlig ammunition. Veben: Ammunition pifyldt kampstof og beregnet til fremfitring. Operative vaben: Vhoen i kampkiar stand (vaden forde~ti mi ;tære enheder rneo procedurer for deres anvendease. uodannet og trænet mandskab saml logistik til klargering. caledes at vaonene nan anvendes umiddelbart).

2 Forsvarsministenet Som det fremgir, indgar der mange elementer i spergsmilet om tilstedeværelse af masseedelæggelsesviben. Vores oplysninger har især drejet sig om kampstoffer og fremforingsmidler. Som det fremgir af det offentliggjorte materiale, s i var det FE'S vurdering at Irak: s besad kemiske og biologiske karnpstoffer, s havde evnen til at fremfere disse med artilleri samt med ballistiske missiler pa strækninger op til 650 kilometer, at der ikke var sikre oplysninger om. at Irak havde operative masseadelæggelsesviben, o og endelig, at Irak p i mellemlangt sigt (3-5 ir) ville være i stand til at udvikle kerneviben. C Men vi vidste ikke. 0 om Irak havde pafyldt kampstoffeme p i ammunitionen o og om vibnene var operative, dvs. kampklarelklar til umiddelbar indsættelse Her er det nok p2 sin plads at indskyde, at det er en meget almindelig procedure forst at fylde f.eks. kemisk kampsioffer p2 ammunitionen, nar en krise optrappes. Fordelene er bl.a., at det typisk eger levetiden af det operative vaben, og det giver den fleksibilitet, at man evt. kan vælge den type kampstof, som fjenden formodes at være mest sirbar over for. Nar vi ikke havde oplysninger om kampstof, som var fyldt pi ammunition, gjorde det os derfor ikke i sznig grad us:kre pi~vores vurdering af. at de ville være istand ti at fremstille kemiske og biologiske vaben med kort varsel. Det afgerende var vurderingen af, at der var kampstoffer, og aen noget mere sikre viden om, at der var fremferingsmidler til kemiske og biologiske viben. Vuroer~ngen blev bl.a. udtrykt i et sikaldt Temasignal om Iraks masseedelæggeisesvi~en. fra 22. okober Da detie Temasignal tids- og indholdsmæss gt stir centralt i vores rapportering fer irak-krigen, vil jeg gerne her pi-et par ovefheads vise de dde af Temasignalet, der nu er afklassificeret. ResumBet, altsi den overordnede vurdering p i forsiden, lyder her: " Irak vurderes at ride over færdige kemiske oa biologiske kampstoffer ori at have evnen til fremforing af disse. Hertil kommei prod~ktionsiapacitet for mindre mængder af begge typer &am~stoffer. Det v~rderesandsvnliat. at Irak nok har et aktivt ~ov'klinas~roaram -. for kernevioen. men'ikke rider over et færdigt v&&! Den detalierede redeaorelse der felger, indledes siledes: "Der foreligger ingen sikre oplysninger om Iraks masseedelæggelsesviben, idet det i h0j grad er Ivkkedes landet at holde et eventuelt aktivt Droaram hemmeliat. Det er vanskeliot at holde visse dele áf programmet for fremferingsmidler hernmeligi, Og der er de2or sikrere information p i dette omride." Der felger herefier mere detaljerede afsnit om kemiske viben, biologiske våben, kernevåben og fremf%nngsmidler. Afsnittet om kemiske viben i den detalierede redegrarelse lyder shledes: "Der vides meget lidt om den n~værende status pi Iraks kemiske vibenprogram, men det vurderes at programmet er aktivt. samt at Irak rider over sivel færdige karnpstoffer som udgangsstoffer og produktionskapacitet til fremstilling af mindre mængoer af yderligere kampstoffer. Udvalget af &ampstoffer, menes at være begrænser til (svovl-) sennepsgas samt newegiftene VX og sarin (GB). Henil kommer muligvis cyclosarin (GF) cg... Fyldning af visse ty~er ammunition kan sandsynligvis ske oecentralt i mindre. mobi e anlæg. " Afsnittet om bioioaiske viben i den detalierede redeaereise lyder således: "irak vurderes at have et aktivt program, der tillader landet at producere mindre mængder af visse

3 . Forsvarsministeriet Side 3 af 4 mikrooraanismer oa aiftstoffer (toksiner). bl.a. i sma, mobile anlæg. Felgende typer :Sporer anmrax (miltorand).'... r., ricin samt botullnum-og af bant&ien Bac il&~nthracis.'derfori~iager aflatoksin. Jdvinding af ricin fra kastoroenner... Ira6 har tidligere over for UNSCOM bekrasftet, at lander havde Drogrammer for sivel biologiske in~apacitanter som mikroorganismer, aer angr'ber afgrader eller hjsdyr. Der foreligger intet, der ind Kerer, at Irak har genoptaget disse pro grammer..igesom formodningen om, at.rak si<ulle være i besiddelse af koppevirus, ikke kan bekræftes." Afsnittet om kerneviben I den detalierede redeanrelse iyder siledes: "I ins~ektions~erioden fra 1991 til w navnlig efter, har Irak kunnet fortsætte arbejdet fra fer ~olfkr'~en med udvikling af kerneviben omrider. der er nemme at skjule eller slare... Siden inscektionernes ODh0r har Irak via dækfirmaer segt at keoe flere tusinde specielle aluminiumsrer, der er undergivet kontrol. fordi de er velegnede som mtorer i gascentriiuger til berigning af uran. Formodentlig til samme formii har Irak segt at opbygge en produktion af magneter og indkebe en maskine, der kan bniges til at afbalancere centrifugerne.samlet set gsr ovennævnte, at det m5 vurderes sandsynligt, at Irak stadig har et aktivt program for udvikling af kerneviben." Afsnittet om fremferinasmidler i den detalierede redeanrelse lyder siledes: "AL-HUSAYN - ~- oa muliovis oasi AL-SAMOUD kan fremfere BC-kamostoffer. Der er desuden indikationer pa.'át lrakhar fáciliteler til prod~ktion og test af missiler'med en rækkevidde pi over km. Fremfenna af BGkamostoffer kan des~den ske med sive bemandeoe if.e6s. heliko~lere) som ubemandede fly(unmanned Aerial Vehicles, UAV'er). Begge typer indrettes mest effektivt'som' sor~itefiv. ~,~,. oisat særliae tanke forsvnet med dvser. Irak har... aennemfert vellvkkede tests med spreaning af... Til ~~V'erie horer flybygget pa aftræningsfliet L-29 med en rækkevidde pi 700 km, men ogsi mindre typer er unaer uov &ling. Den Iængsr udil0,ede distance for en ~reveflwning af et irak sk UAV er 500 km. Ud over missiler og LAV'er besidder Irak ogsa FROG 7 "ba~lefield roci<6tsn (rækkev dde ca. 65 km), 80 og 120 mm mortergranater. 122 mm arlilienrakelter, 130 oa 155 mm artilleriqranater samt 250 og 500 kg -. flybomber til fremforing - af BCkampstoffer. Oasi - speci&yrker vil kunne-udlægge B~-kam~Goffer. " Ogs8 omtalen af Iraks masseedelæggelsesviben i vores stemte og mest grundlæggende Droduktion. "Fákrorer af betydning for dansk s.kfirhedspolitik" - et oigert værkpi flerenundredé sider: oer udsendes en sang om iret i oktober-november, fra november 2002 fort.ener at blive nævnt her. Det fremgir heraf,jf. de offentliggjorte uddrag. bl.a.: "Irak vurderes fortsat at ~roducere og oolwge et bredt udvalg af kemiske kam~stoffer og tilherende ammunition. herunder sprænghovedér iil SCUD 61~1-dusayn-lrak benytteae i udstrakt kemis~e kam~sroffer i kriaen mod Iran i oa i dalabia i det nordliae IraK oasa mod landets eaen kurdiske befolk&ng. Irak har siden FN-in$ektion&ne opherte G998 genopfart visse af devanlæg, som fnr 1990 producerede kemiske kampstoffer". "Irak havde indtil Golfkrigen l 1991 et avanceret biologisk vibenprogram og oplagde bl.a. anthrax og botulinumtoksin som færdig ammunition. Desuden eksperimenterede Irak med ricin og et antal sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Under og eiter Golikrigen blev erkendte produktionsanlæg for samt beholdninger af biologiske viben tilintetgjort, men Irak vurderes at have skjult bade produktionsudstyr og færdige kampstoffer samt at have genoptaget sine aktiviteter pi omridet efler FN-insnektionernes o~h0r. Blandt andet har Irak en uforholdsmæssia " stor omduktion af kastorolie (amerikansk olie), de; som biprodukt giver ricin." Og endelig i den generelle vurdering: "Irak vurderes at have et antal kemiske viben. Det er sandsynligt, at disse viben kan fremferes med fly, artilleri, mortérer og missiler. Irak vurderes ogs8 at ride over biologiske vaben." Der er min opfattelse, at de offentliggjorte vurderinger dokumenterer, at det frem til Irak-krigen overordnet se1 hele Ilden var Forsvarets Efierretninastienestes v~roerino. at Irak sandsvnliovis r2dede over biologiske og kemiske viben * - Som det fremgir, er der ikke tale om et gennemgiende ordret citat, men om en sammenfattende gengivelse af hovedbudskabet i vurderingeme. Det har siiedes ogsi været FE'S budskab, at Irak ikke samarbejdede fuldt ud med FN, men tværtimod fortsat enskede at ride over masseedelæggeisesv8ben og i den forbindelse ogsi havde et program for udvilding af kemevhben.

4 . Forsvarsministeriet Side 4 af 4 For god ordens skyld vil ;eg gerne tilfoje, at FE ikke sa nogen ojeblikkelig eller overhængende tr~ssel mod Danmark fra irakiske masseooe æggekesvåoen, eller for. ar Irak stillede sine masseodelæggelsesv.3ben til ridighed for terrorister. Enhver vurdering er forbundet med usikkerhed. Det gjaldt ogsi vurderingen af Iraks rådighed over Selv om der ikke var sikre oplysninger om Iraks var der tilstrækkeligt grundlag for at lave en eflerretningsmæssig vurdering. Det er klart, at vi gerne ville have hait endnu bedre kilder. men at der var et grundiag for at foretage en vurdering, var vi ikke i tvivl om. Som det fremgar af de offentliggjorte vurderinger, skete der kun mindre justeringer af FE's vurdering i perioden frem til Irak krigen. Den præcise formulering i de enkelte vurderinger afhang dels af sammenhængen. dels af de informationer der var til ridighed p i det givne tidspunkt og den deraf faigende analyse og vurdering. Det offentliggjorte udvalg viser ogsi, at vi ikke skærpede vores vurdering frem til Irak-krigen. FE's vurdering baserede sig bade pa nationalt indhentede oplysninger, p i samarbejdspartneres vurderinger, NATO-vurderinger samt pi rapporterne fra FN's vibeninspektorer. Mere præeist: e en lille del var nationalt indhentet, e hovedparten bestod af materialer og vurderinger fra samarbejdspartnere, e en del var oplysninger og vurderinger fra NATO, og s en stor del stammede fra FN's vibeninspekterers rapporterfra perioden Alt materialet har naturligvis været genstand for en selvstændig bearbejdning og analyse i FE. Derfor er der ogsi informat oner, som FE har haft til ritigned, som enten ikke er blevet anvendt eller kun er anvendt med stor forsiqögned, idet de af forskellige irsager blev vurderet som mindre bnværdige. ~f fortroiighedshe%yn kan jeg ikke komme med konkrete eksempler. Det er vores opgave at sikre, at regeringen har et nationalt eflerretningsgrundlag. Vi indsamler, bearbejder og formid er information om forhold. udlandet af betydning for Danmarks sikkertieo. Det har vi oasi oiort i relation til s~orasmilet om.raks ridiqhed over Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at hverken jeg - eller min forgænger - p i noget tidspunkt er blevet bekendt med. at medarbejdere skulle have været uenige i de vurderinger, som tjenesten har udsendt. Endelig vil jeg gerne nævne, at den tidligere chef - som jeg har droftet det med -deler de synspunkter og holdninger, jeg her har fremsat.

5 FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESE Kastellet &benham 0 Telefon Telefax f .dk Data 4. mark 2002 (ed -ved ko~ido~id11~ % m Den sikkerhedspolitiske situation - en risikovurdering til brug for Forsvarets konceptarbej de

6 Golfiegionen 57. Hvis sadctioneme ophæves, kan Irak W mulighed for at genopbygge sit militære apparat, herunder masseerdelæggelsesvaben og ballistiske missiler. Regionens strategiske vigtighed og den vestlige militære tilstedeværelse medfmer, at nye konflikter med Irak vil W en international karakter.

7 EFTERRETNINGSTJENESTE Kastellet Wnhavn 0 Telefon Telefax f .dk m: 8 j I95 Sideantal 44 l Dato 31. juli 2002 (Bedes anim ved honvendsi~ie)

8 l i;n *,f. Kernevåben hos enkelt-.. de indkb af udstyr, som kan anvendes sivel lande og grupperinger ved kernevibenfremstilling som ved legitim forskning eller udvikling (såkaldt dual-use-udstyr), tyder dog på, at styret stadig har til hensigt at udvikle kernevhben, om lejlighed gives Libyen Irak fw1 Irak kan udvinde uran som biprodukt fra fosfatminedriil. Irak har ingen kemekraftværker, og to af de tre forskningsreaktorer blev lukket i forbindelse med Golfkigen. Den tredje og stsrste adelagde Israel i 1981, kort tid f01 den skulle være startet. I dag har Irak derfor ingen anlæg, der kunne begrunde eventuelle berigningsfaciliteter, oparbejdningsanlzg eller lignende. Ifalge Det Internationale Atornenergiagentur (IAEA) tyder intet på, at Irak stadig har fissilt materiale i tilstmkkelig mængde eller kvalitet til at videief~re kernev&benprogrammet, og alle kendte anlæg under kemev&enprogrammet blev deiagt efier Golfhigen. Derimod vurderes det, at den viden Irak havde om kerneviben far Golfkrigen, er bevaret, dels i form af uddannet personel, dels i form af data, som det er lykke- des at holde skjult for FN's inspekkarer. Irak har ikke for tiden noget civilt nukleart program. Landets militære program er hæmmet..... FE JUL 2002

9 Biologiske våben hos enkeltlande og grupperinger FE JUL HE$$ELIGT...,....,..,..... ~&~.bd., /?,4+-&f%06~ :l:

10 Irak #EM) Irak ratificerede BTWC i Fm Golfkrigen i 1991 havde Irak et avanceret biologisk vibenprogram. Landet udviklede, producerede og oplagde flere kampstoffer som færdig ammunition - blandt andre miltbrand og botulinum. Desuden eksperimenterede Irak med ricin og et antal sygdomme. Efter Golfkigen blev Irak af FN pilagt at tilintetgore sine beholdninger af biologiske viben, hvilket landet ogsi har gjort i et vist omfang. Roduktionsanlægget for biologiske v&- ben i Al-Hakam blev i 1996 tilintetgjort ved FN's foranstaltning (UNSCOM), men det menes, at Irak har beholdt produktionsudstyr og færdige biologiske kampstoffer, og at landet efter ophitret af FN-inspektionerne har genoptaget sine aktiviteter pi området. Irak har en pafaldende stor produktion af ka- : storolie (,,amerikansk olie"), der som biprodukt i giver ncin. Produktionen af kastorolie begrundes officielt med, at olien bmges som baseolie, i,,g10me" motorolier, men henset til landets store mineralolieproduktion og den generelt j set beskedne interesse for milj0beskyttelse i re-, gionen forekommer forklaringen s5gt. Et produktionsanlæg blev mlelagt ved allierede bombardementer i 1998, men et nyt blev taget i brug i FE JUL 2002 HEM~ELIGT

11 ~ Kemiske våben hos en keltlande og grupperinger.. ~.... ',.... -!O02 FE JUL HE~ELIGT '.....

12 granater samt muligvis sprænghoveder til Scud BiAl-Husayn. Syrien ~.. : ;.,.:;:.., :, Irak fwctf Irak har ikke underskrevet CWC men er ved FN's Sikkerhedsfis resolution nr. 687.~~ : blevet pålagt at tilintetgme aue sine massende-,... Ireggelsesvåben. Kontrollen udwes af United Nations Special Commission (LTNSCOM).. ~. -CTTSf- Irak har fremstillet og oplagt store mængder blistergasser, blodgifie og nerveg&te... (HEM) Irak rader over kemisk ammunition i form af Bybomber, artilleriraketter og artilleri- 28 FE JUL 2002 HEW~~GT

13 Missilprogrammer hoc enkeltlande og grupperinger 34 FE JUL 2002 n 1. I J. 17, -/' n -./A

14 nes at stræbe efter et ballistisk missil med en rækkevidde p& km, som vil vzre i stand til fra stillinger i det indre Irak at ramme mal i Israel og Iran. Missilet al-husayn er en videreudvikling af Scud B. Der blev under FN-inspektioneme ibke gjort rede for alle disse missiler, og Irak menes.. at besidde et lille antal i hel eller adskilt stand, som forholdsvis hurtigt vil kunne klargmes. Irak udfmer tester med missiler med en p&-.... staet rekkevidde p& under l50 km, idet sådanne ikke er omfattet afmtcr. I virkeligheden kan Irak sagtens tænkes at arbejde med Iængererækkende missiler, hvor missilet programmeres til kun at flyve 150 km. Irak vil dog under de nu- Irak vzrende FN-sanktioner næppe kunne producere f#ehiz) Der hersker næppe tvivl om, at Irak ef- ballistiske missiler med stme rækkevidde end ter opbret af FN-inspektionerne for tre år siden 150 km fm tidligst i har genoptaget sine missilprogrammer Irak me- FE JUL

15 Figur 3 Omrdder, der kan mkkes ha Irak med forskeiiige ballistiske missiler. Et missil med flyden.de brændstof, Al-Samoud, med en rækkevidde p% 150 km har vsret testet flere gange og er muligvis snart modent til serieproduktion. Et andet missil med fast brændstof, Ababil- 100, med en opgivet rækkevidde pi km befinder sig p% et tidligt udviklingsstade. Et tredje missil, Badr-2000, med en m&evidde p& km er endnu på tegnebordet. Der vil formentlig gi 5-7 åx efter FN-sanktionernes ophævelse, fm Irak kan producere et sådant missil med flydende brændstof og endnu længere for et missil med fast brændstof Irak arbejder også p% at udvikle et UAV h et tjekkisk L-29-træningsfly. Et sådant UAV vil kunne fremfare kemiske og biologiske kampstoffer under omgåelse af MTCR-grænsen p% 150 km. 36 FE JUL 2002 HEM~~LIGT 4 / J 0- ',4. - ".D/ d, 17 A".-/J 9,?,j$

16 & KUN FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE Kastellet Ksbenhavn 0 Telefon Telefax L..' i Xnr.: Antal sider: Nr.: (oato: 27 AUG 2002 I (Bedes anferi ved henvendelse) e Til : Forsvarskommandoen, Hærens Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Savæmets Operative Kommando Xnr.: Efterretning : Forsvarsministeriet Forsvarets Sundhedstjeneste Emne : TRUSSELSVURDERING VEDRDRENDE ET MULIGT DANSK STYRKEBIDRAG TIL EVENTUEL INDSÆTTELSE I OPERATIO- NER I NÆRHEDEN AF DEN PERSISKE GOLF. Reference : Bilag FKO fax u. nr dateret 23 AUG 02, (HEM). 1. Operationer i Den Persiske Golf - Irak, (HEM, KUN TIL NATIO- NALT BRUG). 2. Definitioner, (TTJ). 3. Kortmateriale, (HEM, KUN TIL NATIONALT BRUG), l. Jf. ref. fremsendes hermed en trusselsvurdering samt en vurdering af operationsmiljeiet ved et muligt dansk styrkebidrag til eventuel indsættelse i operationer i nærheden af Den Persiske Golf rettet mod Irak. 2. Nærværende vurdering vil skulle opdaters i takt med udviklingen og herunder eventuei konkretisering af opgaven.

17

18 j i j i i i i Bilag 1 til FE skr. -,~ / ii,,'z,?d 2.66 : af 27 AUG 2002, (HEM). Xnr.: 11 2 Antal sider: 12 OPERATIONER 1 DEN PERSISKE GOLF IRAK > i i i l j j z. r)

19 KUN TIL /i.! '. P:,>$,+></ /^/.'--c2 ; h &flj2p/$f jt / ; j! 4 i <.,.',, R P',.,,.,&*&li 9:.i J.. Iraks masseradelæauelsesvåben 47. Der foreligger ingen konkrete oplysninger om operative masse~delæggelsecvåben - ej heller om en mulig lokalisering af disse, idet det er lykkedes for Irak at op-

20 retholde en h ~ grad j af hemmeligholdelse omkring sit WMD-program. Dog er Irak sandsynligvis i besiddelse af biologiske og kemiske våben. 48. Kemiske våben. Irak vurderes fortsat at producere og oplægge et bredt udvalg af kemiske kampstoffer og tilharende ammunition, herunder sprænghoveder til SCUD BJAL-HUSAYN. Irak benyttede i udstrakt grad kemiske karnpstoffer i krigen mod Iran og i Halabja i det nordlige Irak også mod landets egen kurdiske befolkning. Irak har, siden FN-inspektioneme ophorte i 1998, genopfart visse af de anlæg, som far 1990 producerede kemiske kampstoffer, herunder sandsynligvis sennepsgas og visse nervegifte. 49. Bioloaiske våben. Irak havde indtil Golfkrigen i 1992 et avanceret biologisk våbenprogram og oplagde bl.a. anthrax og botulinumtoksin som færdig ammunition. Desuden ekswerimenterede Irak med ricin oa et antal svadomsfremkaldende mikroorganismer. under og efter Golfkrigen blev &kendte pr&iktionsanlag for samt beholdninger af biologiske våben tilintetgjort, men Irak vurderes at have skiult både produkt~onsudstyr og færdige kampstoffer samt at have genoptaget singaktiviteter på omradet efter FN-inspektionernec ophor. Bl.a. har Irak en uforholdsm~ssig stor produktion af kastorolie (amerikansk olie). der som biprodukt giver ricin. To fabrikker i Habbaniva / Falluiah-komwlekserne ca. 65 km VNV for Baadad er siden FNinspektionerne opharte i 1998 muligvis omstillet til ricin-produktion. 50. Nukleare våben. Iraks kernevåbenprogram er hæmmet af de internationale sanktioner. Enkelte afslarede indkab af dual use-udstyr tyder dog på, at styret har til hensigt at udvikle kernevåben, om lejlighed gives. Det menes, at Irak mangler fissilt materiale (uran eller plutonium) i tilstrækkelig god kvalitet til våben. 51. Irak råder over og afpraver ballistiske missiler med en rækkevidde på km. Irak besidder sandsynligvis et lille antal AL-HUSAYN ballistiske missiler med en rækkevidde på 600 km, som hurtigt vil kunne gares operative og i givet fald vil kunne nå mål i hele Israel, Tyrkiet og Kuwait. det vurderes som sandsynligt at regimet - som svar på et angreb - vil stige at anvende masseadelæggelsesvåben mod de amerikanske styrker, deres allierede og mål i Israel. Angreb med masse0delæggelsesvåben på mål i Tyrkiet og Kuwait er også en mulighed. 52. Sundhedsforhold

21 BRUG.. T. / c, /LAV ;, 2.! KUN TIL ~(ONAL p&!~;>&&ec,,i ' r p?,?;++?,? SAMMENFATNING 58. Operationsmilim. Irak vil kunne gennemfmre konventionelle mekaniserede operationer med op til to korps bestående af fire pansrede divisioner, idet den konventionetle krigsfarelse vil kunne kombineres med ukonventionelle og asymmetnske midler. De landmilitære operationer vil endvidere kunne finde sted centreret omkring stmrre byområder. Desuden vil der kunne blive anvendt specialstyrker og langtrækkende missiler.

22 C..i KUN TIL 59. Trusselsniveauet for danske L Truslen fra irakisk anvendelse af biologiske og kemiske vhben vurderes at være H0J. (I,

23 KUN TIL~~~$ONALT., BRUG,,. f..;,p/:,*,;,w.j;! /,~ ++',,. /:;>Y,: L 4.,~,e-; r.~,'.' FORSVARETS v EFTERRETNINGSTJENESTE - Kastellet 30,2100 Kebenhavn 0 Telefon Xnr.: 117 Teleiax Antal sider: l Nr.: / ~ato: 03 OKT 2002 (Bedes anfert ved henvendelse) 1) Til : Forsvarskommandoen Hærens Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Soværnets Operative Kommando Xnr.: Efterretning : Forsvarsministeriet Forsvarets Sundhedstjeneste Emne : OPDATERET TRUSSELSVURDERING VEDRDRENDE ET MULIGT DANSK STYRKEBIDRAG TIL EVENTUEL INDSÆTTELSE i OPE- RATIONER I NÆRHEDEN AF DEN PERSISKE GOLF. Referencer : a. FKO fax u. nr. dateret 23 AUG 2002, (HEM). b. FE skr. af 27 AUG 2002, (HEM). i) Bilag : 1. Operationer i Den Persiske Golf - Irak, (HEM, KUN TIL NATIO- NALT BRUG). 2. Definitioner, (TTJ). 3. Kort, (HEM). l. Hermed fremsendes en opdatering af trusselsvurdering samt en vurdering af operationsmilj~et ved et muligt dansk styrkebidrag til eventuel indsættelse i operationer i nærheden af Den Persiske Golf rettet mod Irak. Ændringer i forhold til ref. b. er markeret med fed. 2. Nærværende vurdering vil fortsat skulle opdaters i takt med udviklingen og herunder eventuel konkretisering af opgaven.

24 ,: :..,+ [,<<,.:z,',.. <.t,: '.., /.,.,.- -: <Y. ;';,U<...,C/':.+ <,.4 Bilag Z til FE skr. af 03 OKT 2002, (HEM). Xnr.: 11 2 Antal sider: 14 DEN POLITISKE SITUATION OPERATIONER I DEN PERSISKE GOLF - I RAK

25 KUN TIL N ~ ~ ~ N BRUG A L Han kan acceptere ultimatumet, deklarere sine masseradelæggelsesvåben og indledningsvisi samarbejde med et nyt våbeninspektrarregime i håbet om, at han kan ride stormen af og - genetablere sit rnas~e~delæggelsesvåben~ro~ram på et mere opportunt tidspunkt. DEN MILITÆRE SITUATION. HERUNDER TRUSSELSVURDERING

26 da' HEM E, IGT Iraks masse~delæaaelsesvåben 44. Der foreligger ingen sikre oplysninger om operative masse~delæggelsesvaben, idet det i h ~ grad j er lykkedes Irak at hemmeligholde et eventuelt aktivt program. Det vurderes dog, at Irak er i besiddelse af biologiske og kemiske kampstoffer (BCkampstoffer) samt evnen til at fremfgre disse. 45. Kemiske våben. Der vides meget lidt om den nuværende status på Iraks kemiske våbenprogram, men programmet vurderes aktivt, og Irak vurderes at råde over såvel færdige kampstoffer som grundstoffer og produktionskapacitet for fremstilling af mindre mængder af yderligere kampstoffer. Udvalget af kampstoffer,, vurderes begrænset til (svovl-)sennepsgas samt nervegiftene VX og sarin (GB). Hertil kommer muligvis cyclosarin (GF) og *. Fyldning af visse typer ammunition kan sandsynligvis ske de- centralt i mindre, mobile anlæg. 46. Bioloqiske våben. Irak vurderes at have et aktivt program, der tillader landet at producere mindre mængder af visse mikroorganismer og giftstoffer (toksiner), bl.a. i små, mobile anlæg. Fslgende typer : Sporer af bakterien Bacillus anthracis, der forårsager anthrax (miltbrand), samt botulinum- og aflatoksin. Irak har desuden for nylig omstillet en anilin-fabrik i Habbaniya- l Fallujah-komplekserne, således at den i stedet kan udvinde giftstoffet ricin fra kastorbanner. Intet tyder dog på, at det faktisk sker. Irak har tidligere over for UNSCOM bekræftet, at landet havde programmer for såvel biologiske inkapacitanter som mikroorganismer, der angriber afgreder eller husdyr. Der foreligger intet, der indikerer, at Irak har genoptaget disse programmer, ligesom formodningen om, at Irak skulle være i besiddelse af koppevirus, ikke kan bekræftes.

27 HE&IGT Y KUN TIL N. ONALT BRUG 47. Kernevåben. I inspektionsperiodén fra 1991 til 98, og navnlig efter, har Irak dog kunnet fortsætte udviklingsarbejdet på områder, der er nemme at skjule eller slere. Siden inspektionernes oph~r har Irak via dækfirmaer sagt at kebe flere tusinde specielle kontrolbelagte aluminiumsrar, der er velegnede som rotorer i gascentrifuger til berigelse af uran. Formodentlig til samme formål har Irak sagt at opbygge en produktion af magneter og indkobe en maskine, der kan bruges til at afbalancere centrifugerne. Samlet set g0r ovennævnte, at det må vurderes sandsynligt, at Irak stadig har et aktivt program for udvikling af kernevåben. Brydes eller hæves de internationale sanktioner, vil det tage Irak mindst fem år selv at producere tilstrækkeligt med fissilt materiale i våbenkvalitet til at bvaae et kernevåben. Lykkes det derimod for landet at få fissilt materiale i våbénivalitet udefra, kan det have kernevåben et til to år efter. Der er dog ingen indikationer på, at dette allerede er sket. 1) 48. Fremferinasmidler. Iraks ballistiske missilprogram omfatter farst og fremmest AL-SAMOUD, med flydende brændstof, som har været afpravet flere gange, og ABABfL-100 med fast brændstof. Begge disse missiler vurderes at kunne flyve længere end de af FN tilladte 150 km, AL-SAMOUD således mindst 200 km. Hvis ABABIL-100 indsættes, vil det sandsynligvis være som battlefield rocket uden styring og med et konventionelt sprænghoved. Irak besidder desuden sandsynligvis op til 20 AL-HUSAYN SRBM med en rækkevidde p km, som hurtigt vil kunne geres operative. Disse missiler vil bl.a. kunne nå mål i hele Israel. AL-HUSAYN og muligvis også AL-SAMOUD kan fremfere BCkampstoffer. Fremfaring af BC-kampstoffer kan desuden ske med sivel bemandede (f.eks. helikoptere) som ubemandede flv [såkaldte Unmanned Aerial Vehicles. UAV'~~). ~ e g typer ~ e indrettes mest efféktivt som sprejtefly påsat særlige tak ke forsynet med dyser. Til UAV'erne h~rer træningsflyet L-29. Den længst udflajede distance for en praveflyvning af et irakisk UAV er 500 km. Ud over missiler og UAV'er besidder Irak også 80 og 120 mm mortergranater, 122 mm artilleriraketter, 130 og 155 mm artillerigranater samt 250 og 500 kg flybomber til fremfaring af BG-kampstoffer. Også specialstyrker vil kunne udlægge BC-kampstoffer. - - På grund af sterrelsen af et eventuelt irakisk kernevåben, vll kun enkelte irakiske fly kunne fremfare det. Alternativer kan være utraditionelle fremferingsmidler sasom lastbiler og skibe. 49. Sundhedsforhold

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

UM - Komcenter (t) Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO

UM - Komcenter (t) Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO Fra: Sendt: Til: Cc: Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO UM - Komcenter (t) milsekafe-mail.dk; fe@fe-mail.dk; FMN - Comcen; Official Mailbox, Ankara Embassy; Official Mailbox, Beijing

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere