Forsvarets Efterretningstjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarets Efterretningstjeneste"

Transkript

1 - Forsvarsministeriet 0.1 (.o ~~ - 37 Side 1 af 4 i 53x3! j Billedaddv I Links l Siternap J S0g l Publikationer I Pressemeddelelser I Love ( Taler / English / Forsvarets Efterretningstjeneste Pressemeddelelse 19. april 2004 Orientering af Det Udenrigspolitiske Nævn om Forsvarets Efterretningstjenestes vurdering af Iraks rådighed over Jeg vil gerne indlede med at forklare udvælgelsen og afklassificeringen af det materiale, som er blevet offentiiggjort. Der er tale om afklassificerede uddrag af Forsvarets Eflerretningstjenestes vurderinger i tiden frem til Irak-krigen. De vurderinger, som Berlingske Tidende har c.teret fra, er medtaget. Der er tale om vurdernger aateret henholdsvis den 3. oktober 2002 og 30. iandar Del samme gælder vuderinger dateret 22. oktober 2002 samt 7. marts 2003, sornnlil Nyhederne citerede denl5. april Tidsmæssiat er der medtaoet vurderinaer udarbeidet i Derioden marts 2002 til marts De udvalgte virderinger omfaiier bide strategiske v;rderinger samt trusseisvurderinger i relation til overveielser om udsendelse af danske sivrker i forbindelse med Irak-kriuen. Der er tale om et repræsentativt udvalg fra perioden. udvælgelsen er alene sket for at begrænse mængden af materiale til afklassificering. Der er ikke udeladt vurderinger eller dele af vurderinger, som afviger fra de offentliggjorte. Atklassificerinoen er sket under hensvn til den aanske ekstraordinære situation. Der er tilstræbt maksimal ibeihed, men hensynet tilkildebesk-yttelse og forholdet til fremmede magter har betydet, at dele af teksien i de udvalgte vurderinger ikke har kunnet medtages. Jeg mener ikke, at det afklassificerede materiale efterlader nogen tvivl om indholdet af FE'S vurdering af Iraks redighed over massendelæggelsesvaben. Efier aflale med forsvarsministeren vil jeg imidlertid gerne tilbyde Nævnets medlemmer, at de - i fortroliahed. hos FE - kan aennemse de relevante dokumenter i deres helhed. Det aælder bade udval& og fkke-udvalgte ;urderinger af Iraks radighed over mas~endelæ~gelses~~ben Dernæst vil jeg gerne forklare en række centrale begreber, som anvendes i de offentliggjorte vurderinger. Kemiske kampstoffer: Syntetisk fremstillede giftige kemikalier, der er beregnet ti1 at dræbe eller svække personer eller p5 anden mhde phf~ren fjende skade. Biologisko kampstoffer: Sygdomsfremkaldende mi~roorganismer og toksner (ghstoffer) dannet af levenae organismer. der er beregnet til ar dræbe eller svække personer eller pi anden mad0 pafore en fjende skade. Fremfsringsmidler: F.eks. fly, artilleri og missiler med tilhnrende særlig ammunition. Veben: Ammunition pifyldt kampstof og beregnet til fremfitring. Operative vaben: Vhoen i kampkiar stand (vaden forde~ti mi ;tære enheder rneo procedurer for deres anvendease. uodannet og trænet mandskab saml logistik til klargering. caledes at vaonene nan anvendes umiddelbart).

2 Forsvarsministenet Som det fremgir, indgar der mange elementer i spergsmilet om tilstedeværelse af masseedelæggelsesviben. Vores oplysninger har især drejet sig om kampstoffer og fremforingsmidler. Som det fremgir af det offentliggjorte materiale, s i var det FE'S vurdering at Irak: s besad kemiske og biologiske karnpstoffer, s havde evnen til at fremfere disse med artilleri samt med ballistiske missiler pa strækninger op til 650 kilometer, at der ikke var sikre oplysninger om. at Irak havde operative masseadelæggelsesviben, o og endelig, at Irak p i mellemlangt sigt (3-5 ir) ville være i stand til at udvikle kerneviben. C Men vi vidste ikke. 0 om Irak havde pafyldt kampstoffeme p i ammunitionen o og om vibnene var operative, dvs. kampklarelklar til umiddelbar indsættelse Her er det nok p2 sin plads at indskyde, at det er en meget almindelig procedure forst at fylde f.eks. kemisk kampsioffer p2 ammunitionen, nar en krise optrappes. Fordelene er bl.a., at det typisk eger levetiden af det operative vaben, og det giver den fleksibilitet, at man evt. kan vælge den type kampstof, som fjenden formodes at være mest sirbar over for. Nar vi ikke havde oplysninger om kampstof, som var fyldt pi ammunition, gjorde det os derfor ikke i sznig grad us:kre pi~vores vurdering af. at de ville være istand ti at fremstille kemiske og biologiske vaben med kort varsel. Det afgerende var vurderingen af, at der var kampstoffer, og aen noget mere sikre viden om, at der var fremferingsmidler til kemiske og biologiske viben. Vuroer~ngen blev bl.a. udtrykt i et sikaldt Temasignal om Iraks masseedelæggeisesvi~en. fra 22. okober Da detie Temasignal tids- og indholdsmæss gt stir centralt i vores rapportering fer irak-krigen, vil jeg gerne her pi-et par ovefheads vise de dde af Temasignalet, der nu er afklassificeret. ResumBet, altsi den overordnede vurdering p i forsiden, lyder her: " Irak vurderes at ride over færdige kemiske oa biologiske kampstoffer ori at have evnen til fremforing af disse. Hertil kommei prod~ktionsiapacitet for mindre mængder af begge typer &am~stoffer. Det v~rderesandsvnliat. at Irak nok har et aktivt ~ov'klinas~roaram -. for kernevioen. men'ikke rider over et færdigt v&&! Den detalierede redeaorelse der felger, indledes siledes: "Der foreligger ingen sikre oplysninger om Iraks masseedelæggelsesviben, idet det i h0j grad er Ivkkedes landet at holde et eventuelt aktivt Droaram hemmeliat. Det er vanskeliot at holde visse dele áf programmet for fremferingsmidler hernmeligi, Og der er de2or sikrere information p i dette omride." Der felger herefier mere detaljerede afsnit om kemiske viben, biologiske våben, kernevåben og fremf%nngsmidler. Afsnittet om kemiske viben i den detalierede redegrarelse lyder shledes: "Der vides meget lidt om den n~værende status pi Iraks kemiske vibenprogram, men det vurderes at programmet er aktivt. samt at Irak rider over sivel færdige karnpstoffer som udgangsstoffer og produktionskapacitet til fremstilling af mindre mængoer af yderligere kampstoffer. Udvalget af &ampstoffer, menes at være begrænser til (svovl-) sennepsgas samt newegiftene VX og sarin (GB). Henil kommer muligvis cyclosarin (GF) cg... Fyldning af visse ty~er ammunition kan sandsynligvis ske oecentralt i mindre. mobi e anlæg. " Afsnittet om bioioaiske viben i den detalierede redeaereise lyder således: "irak vurderes at have et aktivt program, der tillader landet at producere mindre mængder af visse

3 . Forsvarsministeriet Side 3 af 4 mikrooraanismer oa aiftstoffer (toksiner). bl.a. i sma, mobile anlæg. Felgende typer :Sporer anmrax (miltorand).'... r., ricin samt botullnum-og af bant&ien Bac il&~nthracis.'derfori~iager aflatoksin. Jdvinding af ricin fra kastoroenner... Ira6 har tidligere over for UNSCOM bekrasftet, at lander havde Drogrammer for sivel biologiske in~apacitanter som mikroorganismer, aer angr'ber afgrader eller hjsdyr. Der foreligger intet, der ind Kerer, at Irak har genoptaget disse pro grammer..igesom formodningen om, at.rak si<ulle være i besiddelse af koppevirus, ikke kan bekræftes." Afsnittet om kerneviben I den detalierede redeanrelse iyder siledes: "I ins~ektions~erioden fra 1991 til w navnlig efter, har Irak kunnet fortsætte arbejdet fra fer ~olfkr'~en med udvikling af kerneviben omrider. der er nemme at skjule eller slare... Siden inscektionernes ODh0r har Irak via dækfirmaer segt at keoe flere tusinde specielle aluminiumsrer, der er undergivet kontrol. fordi de er velegnede som mtorer i gascentriiuger til berigning af uran. Formodentlig til samme formii har Irak segt at opbygge en produktion af magneter og indkebe en maskine, der kan bniges til at afbalancere centrifugerne.samlet set gsr ovennævnte, at det m5 vurderes sandsynligt, at Irak stadig har et aktivt program for udvikling af kerneviben." Afsnittet om fremferinasmidler i den detalierede redeanrelse lyder siledes: "AL-HUSAYN - ~- oa muliovis oasi AL-SAMOUD kan fremfere BC-kamostoffer. Der er desuden indikationer pa.'át lrakhar fáciliteler til prod~ktion og test af missiler'med en rækkevidde pi over km. Fremfenna af BGkamostoffer kan des~den ske med sive bemandeoe if.e6s. heliko~lere) som ubemandede fly(unmanned Aerial Vehicles, UAV'er). Begge typer indrettes mest effektivt'som' sor~itefiv. ~,~,. oisat særliae tanke forsvnet med dvser. Irak har... aennemfert vellvkkede tests med spreaning af... Til ~~V'erie horer flybygget pa aftræningsfliet L-29 med en rækkevidde pi 700 km, men ogsi mindre typer er unaer uov &ling. Den Iængsr udil0,ede distance for en ~reveflwning af et irak sk UAV er 500 km. Ud over missiler og LAV'er besidder Irak ogsa FROG 7 "ba~lefield roci<6tsn (rækkev dde ca. 65 km), 80 og 120 mm mortergranater. 122 mm arlilienrakelter, 130 oa 155 mm artilleriqranater samt 250 og 500 kg -. flybomber til fremforing - af BCkampstoffer. Oasi - speci&yrker vil kunne-udlægge B~-kam~Goffer. " Ogs8 omtalen af Iraks masseedelæggelsesviben i vores stemte og mest grundlæggende Droduktion. "Fákrorer af betydning for dansk s.kfirhedspolitik" - et oigert værkpi flerenundredé sider: oer udsendes en sang om iret i oktober-november, fra november 2002 fort.ener at blive nævnt her. Det fremgir heraf,jf. de offentliggjorte uddrag. bl.a.: "Irak vurderes fortsat at ~roducere og oolwge et bredt udvalg af kemiske kam~stoffer og tilherende ammunition. herunder sprænghovedér iil SCUD 61~1-dusayn-lrak benytteae i udstrakt kemis~e kam~sroffer i kriaen mod Iran i oa i dalabia i det nordliae IraK oasa mod landets eaen kurdiske befolk&ng. Irak har siden FN-in$ektion&ne opherte G998 genopfart visse af devanlæg, som fnr 1990 producerede kemiske kampstoffer". "Irak havde indtil Golfkrigen l 1991 et avanceret biologisk vibenprogram og oplagde bl.a. anthrax og botulinumtoksin som færdig ammunition. Desuden eksperimenterede Irak med ricin og et antal sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Under og eiter Golikrigen blev erkendte produktionsanlæg for samt beholdninger af biologiske viben tilintetgjort, men Irak vurderes at have skjult bade produktionsudstyr og færdige kampstoffer samt at have genoptaget sine aktiviteter pi omridet efler FN-insnektionernes o~h0r. Blandt andet har Irak en uforholdsmæssia " stor omduktion af kastorolie (amerikansk olie), de; som biprodukt giver ricin." Og endelig i den generelle vurdering: "Irak vurderes at have et antal kemiske viben. Det er sandsynligt, at disse viben kan fremferes med fly, artilleri, mortérer og missiler. Irak vurderes ogs8 at ride over biologiske vaben." Der er min opfattelse, at de offentliggjorte vurderinger dokumenterer, at det frem til Irak-krigen overordnet se1 hele Ilden var Forsvarets Efierretninastienestes v~roerino. at Irak sandsvnliovis r2dede over biologiske og kemiske viben * - Som det fremgir, er der ikke tale om et gennemgiende ordret citat, men om en sammenfattende gengivelse af hovedbudskabet i vurderingeme. Det har siiedes ogsi været FE'S budskab, at Irak ikke samarbejdede fuldt ud med FN, men tværtimod fortsat enskede at ride over masseedelæggeisesv8ben og i den forbindelse ogsi havde et program for udvilding af kemevhben.

4 . Forsvarsministeriet Side 4 af 4 For god ordens skyld vil ;eg gerne tilfoje, at FE ikke sa nogen ojeblikkelig eller overhængende tr~ssel mod Danmark fra irakiske masseooe æggekesvåoen, eller for. ar Irak stillede sine masseodelæggelsesv.3ben til ridighed for terrorister. Enhver vurdering er forbundet med usikkerhed. Det gjaldt ogsi vurderingen af Iraks rådighed over Selv om der ikke var sikre oplysninger om Iraks var der tilstrækkeligt grundlag for at lave en eflerretningsmæssig vurdering. Det er klart, at vi gerne ville have hait endnu bedre kilder. men at der var et grundiag for at foretage en vurdering, var vi ikke i tvivl om. Som det fremgar af de offentliggjorte vurderinger, skete der kun mindre justeringer af FE's vurdering i perioden frem til Irak krigen. Den præcise formulering i de enkelte vurderinger afhang dels af sammenhængen. dels af de informationer der var til ridighed p i det givne tidspunkt og den deraf faigende analyse og vurdering. Det offentliggjorte udvalg viser ogsi, at vi ikke skærpede vores vurdering frem til Irak-krigen. FE's vurdering baserede sig bade pa nationalt indhentede oplysninger, p i samarbejdspartneres vurderinger, NATO-vurderinger samt pi rapporterne fra FN's vibeninspektorer. Mere præeist: e en lille del var nationalt indhentet, e hovedparten bestod af materialer og vurderinger fra samarbejdspartnere, e en del var oplysninger og vurderinger fra NATO, og s en stor del stammede fra FN's vibeninspekterers rapporterfra perioden Alt materialet har naturligvis været genstand for en selvstændig bearbejdning og analyse i FE. Derfor er der ogsi informat oner, som FE har haft til ritigned, som enten ikke er blevet anvendt eller kun er anvendt med stor forsiqögned, idet de af forskellige irsager blev vurderet som mindre bnværdige. ~f fortroiighedshe%yn kan jeg ikke komme med konkrete eksempler. Det er vores opgave at sikre, at regeringen har et nationalt eflerretningsgrundlag. Vi indsamler, bearbejder og formid er information om forhold. udlandet af betydning for Danmarks sikkertieo. Det har vi oasi oiort i relation til s~orasmilet om.raks ridiqhed over Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at hverken jeg - eller min forgænger - p i noget tidspunkt er blevet bekendt med. at medarbejdere skulle have været uenige i de vurderinger, som tjenesten har udsendt. Endelig vil jeg gerne nævne, at den tidligere chef - som jeg har droftet det med -deler de synspunkter og holdninger, jeg her har fremsat.

5 FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESE Kastellet &benham 0 Telefon Telefax f .dk Data 4. mark 2002 (ed -ved ko~ido~id11~ % m Den sikkerhedspolitiske situation - en risikovurdering til brug for Forsvarets konceptarbej de

6 Golfiegionen 57. Hvis sadctioneme ophæves, kan Irak W mulighed for at genopbygge sit militære apparat, herunder masseerdelæggelsesvaben og ballistiske missiler. Regionens strategiske vigtighed og den vestlige militære tilstedeværelse medfmer, at nye konflikter med Irak vil W en international karakter.

7 EFTERRETNINGSTJENESTE Kastellet Wnhavn 0 Telefon Telefax f .dk m: 8 j I95 Sideantal 44 l Dato 31. juli 2002 (Bedes anim ved honvendsi~ie)

8 l i;n *,f. Kernevåben hos enkelt-.. de indkb af udstyr, som kan anvendes sivel lande og grupperinger ved kernevibenfremstilling som ved legitim forskning eller udvikling (såkaldt dual-use-udstyr), tyder dog på, at styret stadig har til hensigt at udvikle kernevhben, om lejlighed gives Libyen Irak fw1 Irak kan udvinde uran som biprodukt fra fosfatminedriil. Irak har ingen kemekraftværker, og to af de tre forskningsreaktorer blev lukket i forbindelse med Golfkigen. Den tredje og stsrste adelagde Israel i 1981, kort tid f01 den skulle være startet. I dag har Irak derfor ingen anlæg, der kunne begrunde eventuelle berigningsfaciliteter, oparbejdningsanlzg eller lignende. Ifalge Det Internationale Atornenergiagentur (IAEA) tyder intet på, at Irak stadig har fissilt materiale i tilstmkkelig mængde eller kvalitet til at videief~re kernev&benprogrammet, og alle kendte anlæg under kemev&enprogrammet blev deiagt efier Golfhigen. Derimod vurderes det, at den viden Irak havde om kerneviben far Golfkrigen, er bevaret, dels i form af uddannet personel, dels i form af data, som det er lykke- des at holde skjult for FN's inspekkarer. Irak har ikke for tiden noget civilt nukleart program. Landets militære program er hæmmet..... FE JUL 2002

9 Biologiske våben hos enkeltlande og grupperinger FE JUL HE$$ELIGT...,....,..,..... ~&~.bd., /?,4+-&f%06~ :l:

10 Irak #EM) Irak ratificerede BTWC i Fm Golfkrigen i 1991 havde Irak et avanceret biologisk vibenprogram. Landet udviklede, producerede og oplagde flere kampstoffer som færdig ammunition - blandt andre miltbrand og botulinum. Desuden eksperimenterede Irak med ricin og et antal sygdomme. Efter Golfkigen blev Irak af FN pilagt at tilintetgore sine beholdninger af biologiske viben, hvilket landet ogsi har gjort i et vist omfang. Roduktionsanlægget for biologiske v&- ben i Al-Hakam blev i 1996 tilintetgjort ved FN's foranstaltning (UNSCOM), men det menes, at Irak har beholdt produktionsudstyr og færdige biologiske kampstoffer, og at landet efter ophitret af FN-inspektionerne har genoptaget sine aktiviteter pi området. Irak har en pafaldende stor produktion af ka- : storolie (,,amerikansk olie"), der som biprodukt i giver ncin. Produktionen af kastorolie begrundes officielt med, at olien bmges som baseolie, i,,g10me" motorolier, men henset til landets store mineralolieproduktion og den generelt j set beskedne interesse for milj0beskyttelse i re-, gionen forekommer forklaringen s5gt. Et produktionsanlæg blev mlelagt ved allierede bombardementer i 1998, men et nyt blev taget i brug i FE JUL 2002 HEM~ELIGT

11 ~ Kemiske våben hos en keltlande og grupperinger.. ~.... ',.... -!O02 FE JUL HE~ELIGT '.....

12 granater samt muligvis sprænghoveder til Scud BiAl-Husayn. Syrien ~.. : ;.,.:;:.., :, Irak fwctf Irak har ikke underskrevet CWC men er ved FN's Sikkerhedsfis resolution nr. 687.~~ : blevet pålagt at tilintetgme aue sine massende-,... Ireggelsesvåben. Kontrollen udwes af United Nations Special Commission (LTNSCOM).. ~. -CTTSf- Irak har fremstillet og oplagt store mængder blistergasser, blodgifie og nerveg&te... (HEM) Irak rader over kemisk ammunition i form af Bybomber, artilleriraketter og artilleri- 28 FE JUL 2002 HEW~~GT

13 Missilprogrammer hoc enkeltlande og grupperinger 34 FE JUL 2002 n 1. I J. 17, -/' n -./A

14 nes at stræbe efter et ballistisk missil med en rækkevidde p& km, som vil vzre i stand til fra stillinger i det indre Irak at ramme mal i Israel og Iran. Missilet al-husayn er en videreudvikling af Scud B. Der blev under FN-inspektioneme ibke gjort rede for alle disse missiler, og Irak menes.. at besidde et lille antal i hel eller adskilt stand, som forholdsvis hurtigt vil kunne klargmes. Irak udfmer tester med missiler med en p&-.... staet rekkevidde p& under l50 km, idet sådanne ikke er omfattet afmtcr. I virkeligheden kan Irak sagtens tænkes at arbejde med Iængererækkende missiler, hvor missilet programmeres til kun at flyve 150 km. Irak vil dog under de nu- Irak vzrende FN-sanktioner næppe kunne producere f#ehiz) Der hersker næppe tvivl om, at Irak ef- ballistiske missiler med stme rækkevidde end ter opbret af FN-inspektionerne for tre år siden 150 km fm tidligst i har genoptaget sine missilprogrammer Irak me- FE JUL

15 Figur 3 Omrdder, der kan mkkes ha Irak med forskeiiige ballistiske missiler. Et missil med flyden.de brændstof, Al-Samoud, med en rækkevidde p% 150 km har vsret testet flere gange og er muligvis snart modent til serieproduktion. Et andet missil med fast brændstof, Ababil- 100, med en opgivet rækkevidde pi km befinder sig p% et tidligt udviklingsstade. Et tredje missil, Badr-2000, med en m&evidde p& km er endnu på tegnebordet. Der vil formentlig gi 5-7 åx efter FN-sanktionernes ophævelse, fm Irak kan producere et sådant missil med flydende brændstof og endnu længere for et missil med fast brændstof Irak arbejder også p% at udvikle et UAV h et tjekkisk L-29-træningsfly. Et sådant UAV vil kunne fremfare kemiske og biologiske kampstoffer under omgåelse af MTCR-grænsen p% 150 km. 36 FE JUL 2002 HEM~~LIGT 4 / J 0- ',4. - ".D/ d, 17 A".-/J 9,?,j$

16 & KUN FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE Kastellet Ksbenhavn 0 Telefon Telefax L..' i Xnr.: Antal sider: Nr.: (oato: 27 AUG 2002 I (Bedes anferi ved henvendelse) e Til : Forsvarskommandoen, Hærens Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Savæmets Operative Kommando Xnr.: Efterretning : Forsvarsministeriet Forsvarets Sundhedstjeneste Emne : TRUSSELSVURDERING VEDRDRENDE ET MULIGT DANSK STYRKEBIDRAG TIL EVENTUEL INDSÆTTELSE I OPERATIO- NER I NÆRHEDEN AF DEN PERSISKE GOLF. Reference : Bilag FKO fax u. nr dateret 23 AUG 02, (HEM). 1. Operationer i Den Persiske Golf - Irak, (HEM, KUN TIL NATIO- NALT BRUG). 2. Definitioner, (TTJ). 3. Kortmateriale, (HEM, KUN TIL NATIONALT BRUG), l. Jf. ref. fremsendes hermed en trusselsvurdering samt en vurdering af operationsmiljeiet ved et muligt dansk styrkebidrag til eventuel indsættelse i operationer i nærheden af Den Persiske Golf rettet mod Irak. 2. Nærværende vurdering vil skulle opdaters i takt med udviklingen og herunder eventuei konkretisering af opgaven.

17

18 j i j i i i i Bilag 1 til FE skr. -,~ / ii,,'z,?d 2.66 : af 27 AUG 2002, (HEM). Xnr.: 11 2 Antal sider: 12 OPERATIONER 1 DEN PERSISKE GOLF IRAK > i i i l j j z. r)

19 KUN TIL /i.! '. P:,>$,+></ /^/.'--c2 ; h &flj2p/$f jt / ; j! 4 i <.,.',, R P',.,,.,&*&li 9:.i J.. Iraks masseradelæauelsesvåben 47. Der foreligger ingen konkrete oplysninger om operative masse~delæggelsecvåben - ej heller om en mulig lokalisering af disse, idet det er lykkedes for Irak at op-

20 retholde en h ~ grad j af hemmeligholdelse omkring sit WMD-program. Dog er Irak sandsynligvis i besiddelse af biologiske og kemiske våben. 48. Kemiske våben. Irak vurderes fortsat at producere og oplægge et bredt udvalg af kemiske kampstoffer og tilharende ammunition, herunder sprænghoveder til SCUD BJAL-HUSAYN. Irak benyttede i udstrakt grad kemiske karnpstoffer i krigen mod Iran og i Halabja i det nordlige Irak også mod landets egen kurdiske befolkning. Irak har, siden FN-inspektioneme ophorte i 1998, genopfart visse af de anlæg, som far 1990 producerede kemiske kampstoffer, herunder sandsynligvis sennepsgas og visse nervegifte. 49. Bioloaiske våben. Irak havde indtil Golfkrigen i 1992 et avanceret biologisk våbenprogram og oplagde bl.a. anthrax og botulinumtoksin som færdig ammunition. Desuden ekswerimenterede Irak med ricin oa et antal svadomsfremkaldende mikroorganismer. under og efter Golfkrigen blev &kendte pr&iktionsanlag for samt beholdninger af biologiske våben tilintetgjort, men Irak vurderes at have skiult både produkt~onsudstyr og færdige kampstoffer samt at have genoptaget singaktiviteter på omradet efter FN-inspektionernec ophor. Bl.a. har Irak en uforholdsm~ssig stor produktion af kastorolie (amerikansk olie). der som biprodukt giver ricin. To fabrikker i Habbaniva / Falluiah-komwlekserne ca. 65 km VNV for Baadad er siden FNinspektionerne opharte i 1998 muligvis omstillet til ricin-produktion. 50. Nukleare våben. Iraks kernevåbenprogram er hæmmet af de internationale sanktioner. Enkelte afslarede indkab af dual use-udstyr tyder dog på, at styret har til hensigt at udvikle kernevåben, om lejlighed gives. Det menes, at Irak mangler fissilt materiale (uran eller plutonium) i tilstrækkelig god kvalitet til våben. 51. Irak råder over og afpraver ballistiske missiler med en rækkevidde på km. Irak besidder sandsynligvis et lille antal AL-HUSAYN ballistiske missiler med en rækkevidde på 600 km, som hurtigt vil kunne gares operative og i givet fald vil kunne nå mål i hele Israel, Tyrkiet og Kuwait. det vurderes som sandsynligt at regimet - som svar på et angreb - vil stige at anvende masseadelæggelsesvåben mod de amerikanske styrker, deres allierede og mål i Israel. Angreb med masse0delæggelsesvåben på mål i Tyrkiet og Kuwait er også en mulighed. 52. Sundhedsforhold

21 BRUG.. T. / c, /LAV ;, 2.! KUN TIL ~(ONAL p&!~;>&&ec,,i ' r p?,?;++?,? SAMMENFATNING 58. Operationsmilim. Irak vil kunne gennemfmre konventionelle mekaniserede operationer med op til to korps bestående af fire pansrede divisioner, idet den konventionetle krigsfarelse vil kunne kombineres med ukonventionelle og asymmetnske midler. De landmilitære operationer vil endvidere kunne finde sted centreret omkring stmrre byområder. Desuden vil der kunne blive anvendt specialstyrker og langtrækkende missiler.

22 C..i KUN TIL 59. Trusselsniveauet for danske L Truslen fra irakisk anvendelse af biologiske og kemiske vhben vurderes at være H0J. (I,

23 KUN TIL~~~$ONALT., BRUG,,. f..;,p/:,*,;,w.j;! /,~ ++',,. /:;>Y,: L 4.,~,e-; r.~,'.' FORSVARETS v EFTERRETNINGSTJENESTE - Kastellet 30,2100 Kebenhavn 0 Telefon Xnr.: 117 Teleiax Antal sider: l Nr.: / ~ato: 03 OKT 2002 (Bedes anfert ved henvendelse) 1) Til : Forsvarskommandoen Hærens Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Soværnets Operative Kommando Xnr.: Efterretning : Forsvarsministeriet Forsvarets Sundhedstjeneste Emne : OPDATERET TRUSSELSVURDERING VEDRDRENDE ET MULIGT DANSK STYRKEBIDRAG TIL EVENTUEL INDSÆTTELSE i OPE- RATIONER I NÆRHEDEN AF DEN PERSISKE GOLF. Referencer : a. FKO fax u. nr. dateret 23 AUG 2002, (HEM). b. FE skr. af 27 AUG 2002, (HEM). i) Bilag : 1. Operationer i Den Persiske Golf - Irak, (HEM, KUN TIL NATIO- NALT BRUG). 2. Definitioner, (TTJ). 3. Kort, (HEM). l. Hermed fremsendes en opdatering af trusselsvurdering samt en vurdering af operationsmilj~et ved et muligt dansk styrkebidrag til eventuel indsættelse i operationer i nærheden af Den Persiske Golf rettet mod Irak. Ændringer i forhold til ref. b. er markeret med fed. 2. Nærværende vurdering vil fortsat skulle opdaters i takt med udviklingen og herunder eventuel konkretisering af opgaven.

24 ,: :..,+ [,<<,.:z,',.. <.t,: '.., /.,.,.- -: <Y. ;';,U<...,C/':.+ <,.4 Bilag Z til FE skr. af 03 OKT 2002, (HEM). Xnr.: 11 2 Antal sider: 14 DEN POLITISKE SITUATION OPERATIONER I DEN PERSISKE GOLF - I RAK

25 KUN TIL N ~ ~ ~ N BRUG A L Han kan acceptere ultimatumet, deklarere sine masseradelæggelsesvåben og indledningsvisi samarbejde med et nyt våbeninspektrarregime i håbet om, at han kan ride stormen af og - genetablere sit rnas~e~delæggelsesvåben~ro~ram på et mere opportunt tidspunkt. DEN MILITÆRE SITUATION. HERUNDER TRUSSELSVURDERING

26 da' HEM E, IGT Iraks masse~delæaaelsesvåben 44. Der foreligger ingen sikre oplysninger om operative masse~delæggelsesvaben, idet det i h ~ grad j er lykkedes Irak at hemmeligholde et eventuelt aktivt program. Det vurderes dog, at Irak er i besiddelse af biologiske og kemiske kampstoffer (BCkampstoffer) samt evnen til at fremfgre disse. 45. Kemiske våben. Der vides meget lidt om den nuværende status på Iraks kemiske våbenprogram, men programmet vurderes aktivt, og Irak vurderes at råde over såvel færdige kampstoffer som grundstoffer og produktionskapacitet for fremstilling af mindre mængder af yderligere kampstoffer. Udvalget af kampstoffer,, vurderes begrænset til (svovl-)sennepsgas samt nervegiftene VX og sarin (GB). Hertil kommer muligvis cyclosarin (GF) og *. Fyldning af visse typer ammunition kan sandsynligvis ske de- centralt i mindre, mobile anlæg. 46. Bioloqiske våben. Irak vurderes at have et aktivt program, der tillader landet at producere mindre mængder af visse mikroorganismer og giftstoffer (toksiner), bl.a. i små, mobile anlæg. Fslgende typer : Sporer af bakterien Bacillus anthracis, der forårsager anthrax (miltbrand), samt botulinum- og aflatoksin. Irak har desuden for nylig omstillet en anilin-fabrik i Habbaniya- l Fallujah-komplekserne, således at den i stedet kan udvinde giftstoffet ricin fra kastorbanner. Intet tyder dog på, at det faktisk sker. Irak har tidligere over for UNSCOM bekræftet, at landet havde programmer for såvel biologiske inkapacitanter som mikroorganismer, der angriber afgreder eller husdyr. Der foreligger intet, der indikerer, at Irak har genoptaget disse programmer, ligesom formodningen om, at Irak skulle være i besiddelse af koppevirus, ikke kan bekræftes.

27 HE&IGT Y KUN TIL N. ONALT BRUG 47. Kernevåben. I inspektionsperiodén fra 1991 til 98, og navnlig efter, har Irak dog kunnet fortsætte udviklingsarbejdet på områder, der er nemme at skjule eller slere. Siden inspektionernes oph~r har Irak via dækfirmaer sagt at kebe flere tusinde specielle kontrolbelagte aluminiumsrar, der er velegnede som rotorer i gascentrifuger til berigelse af uran. Formodentlig til samme formål har Irak sagt at opbygge en produktion af magneter og indkobe en maskine, der kan bruges til at afbalancere centrifugerne. Samlet set g0r ovennævnte, at det må vurderes sandsynligt, at Irak stadig har et aktivt program for udvikling af kernevåben. Brydes eller hæves de internationale sanktioner, vil det tage Irak mindst fem år selv at producere tilstrækkeligt med fissilt materiale i våbenkvalitet til at bvaae et kernevåben. Lykkes det derimod for landet at få fissilt materiale i våbénivalitet udefra, kan det have kernevåben et til to år efter. Der er dog ingen indikationer på, at dette allerede er sket. 1) 48. Fremferinasmidler. Iraks ballistiske missilprogram omfatter farst og fremmest AL-SAMOUD, med flydende brændstof, som har været afpravet flere gange, og ABABfL-100 med fast brændstof. Begge disse missiler vurderes at kunne flyve længere end de af FN tilladte 150 km, AL-SAMOUD således mindst 200 km. Hvis ABABIL-100 indsættes, vil det sandsynligvis være som battlefield rocket uden styring og med et konventionelt sprænghoved. Irak besidder desuden sandsynligvis op til 20 AL-HUSAYN SRBM med en rækkevidde p km, som hurtigt vil kunne geres operative. Disse missiler vil bl.a. kunne nå mål i hele Israel. AL-HUSAYN og muligvis også AL-SAMOUD kan fremfere BCkampstoffer. Fremfaring af BC-kampstoffer kan desuden ske med sivel bemandede (f.eks. helikoptere) som ubemandede flv [såkaldte Unmanned Aerial Vehicles. UAV'~~). ~ e g typer ~ e indrettes mest efféktivt som sprejtefly påsat særlige tak ke forsynet med dyser. Til UAV'erne h~rer træningsflyet L-29. Den længst udflajede distance for en praveflyvning af et irakisk UAV er 500 km. Ud over missiler og UAV'er besidder Irak også 80 og 120 mm mortergranater, 122 mm artilleriraketter, 130 og 155 mm artillerigranater samt 250 og 500 kg flybomber til fremfaring af BG-kampstoffer. Også specialstyrker vil kunne udlægge BC-kampstoffer. - - På grund af sterrelsen af et eventuelt irakisk kernevåben, vll kun enkelte irakiske fly kunne fremfare det. Alternativer kan være utraditionelle fremferingsmidler sasom lastbiler og skibe. 49. Sundhedsforhold

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

P.M.V. E.B. Sekretariatet for Det Udenrigspolitiske N ~vn KKO. Journalnummer. Sagsbehandler. Dato. I.kt. 00-0252-1

P.M.V. E.B. Sekretariatet for Det Udenrigspolitiske N ~vn KKO. Journalnummer. Sagsbehandler. Dato. I.kt. 00-0252-1 Sekretariatet for Det Udenrigspolitiske N ~vn Bilag Sagsbehandler Journalnummer Dato KKO I.kt. 00-0252-1 I fortsættelse af redeg0relsen til Det Udenrigspolitiske Nævn den 19. april 2004 genfremsendes Forsvarets

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Til: Udenrigsrninisteriet;rnilsek@fe-mail.dk;fe@

Til: Udenrigsrninisteriet;rnilsek@fe-mail.dk;fe@ Sendt: Til: Cc: Emne: AD ACTA: Attention: DeskBy: Formel E-post: Journalnr: Klassifikation: Personale indkaldes: 15. februar 2003 03:06 UM - Komcenter (t) milsek@fe-mail.dk; fe@fe-mail.dk; FMN - Comcen;

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

UM - Komcenter (t) Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO

UM - Komcenter (t) Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO Fra: Sendt: Til: Cc: Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO UM - Komcenter (t) milsekafe-mail.dk; fe@fe-mail.dk; FMN - Comcen; Official Mailbox, Ankara Embassy; Official Mailbox, Beijing

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

4.1 Forsvarets Efterretningstjenestes

4.1 Forsvarets Efterretningstjenestes Kapitel 4 Forsvarets Efterretningstjeneste Grundlaget for krigen i Irak - herunder masseødelæggelsesvåben i Irak og Grevilsagen - var med til i nogle perioder sidste år at sætte Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere