Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 1 til miljøgodkendelse"

Transkript

1 Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013

2 Indhold Datablad... 1 Resumé Afgørelse Generelle forhold Omfang Gyldighed Retsbeskyttelse og revurdering af miljøgodkendelsen Vurdering af sagen Ansøgning om udvidet udnyttelsesfrist Aarhus Kommunes vurdering Offentlighed Partshøring, Nabohøring Offentliggørelse Klagevejledning... 7 Bilag 1 Resumé af miljøgodkendelsen af 6. juli

3 Datablad Landbrugets beliggenhed Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Cvr. nr. P-nr. CHR nr Ejer af ejendommen Peter Nygaard Villumsen Lindåhøje Hjortshøj og Jette Nygaard Villumsen Balshøje Hjortshøj Driftsansvarlig Peter Nygaard Villumsen Brugstype Svinebrug Godkendelsesbetegnelse 11 Tilsynsmyndighed Aarhus Kommune, sagsnr. NM/09/00132 Godkendelsens dato d. 3. juli

4 Resumé Denne afgørelse om tillægsgodkendelse til den gældende miljøgodkendelse af husdyrbruget Lindåhøje 7, omhandler udelukkende en ændring af tidsfristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen. Når et husdyrbrug mellem 75 og 250 dyreenheder (DE) ønskes udvidet eller ændret, skal anlægget med tilhørende udbringningsarealer til den producerede husdyrgødning godkendes i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1. Der foreligger en gældende miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbruget Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj, af 6. juli Den foreliggende miljøgodkendelse omfatter en udvidelse fra 130 DE til 191 DE i slagtesvin, polte og smågrise. Resumé af miljøgodkendelsen er vedlagt som bilag 1 til denne afgørelse. Den foreliggende miljøgodkendelse fastsætter udnyttelsesfristen til 2 år fra godkendelsens dato, dvs. 6. juli Ejerne Peter og Jette Nygaard Villumsen har den 7. juni 2013 indsendt ansøgning om ændret udnyttelsesfrist i miljøgodkendelsen. Der ansøges om en ændring af fristen på 1-2 år. Dette er med baggrund i, at ansøger ikke finder at have haft en reel mulighed for at udnytte miljøgodkendelsen indenfor den gældende udnyttelsesfrist, på grund af dårlige driftsresultater grundet PRRS virus i besætningen, hvilket har ført til vanskeligheder med at opnå lån til at gennemføre udvidelsesprojektet. Aarhus Kommune, Natur og Miljø, har vurderet ansøgningen i forhold til gældende regler og praksis ved forvaltning af husdyrbrugloven, og finder at der kan gives en tillægsgodkendelse med udsættelse af den oprindelige udnyttelsesfrist med 1 år. Dette medfører at der med denne tillægsgodkendelse tilføjes vilkår til den eksisterende miljøgodkendelse, som fastsætter at miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden den 6. juli Der fastsættes vilkår om, at udvidelsen af dyreholdet skal være påbegyndt inden denne dato og afsluttet indenfor yderligere 1 år (6. juli 2015). 1 Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 2

5 1 Afgørelse Aarhus Kommune meddeler herved tillæg til miljøgodkendelse af 6. juli 2011 af husdyrbruget beliggende Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj. Tillægget omhandler alene udsættelse af tidsfristen for udnyttelse af ovennævnte miljøgodkendelse. Den nye frist for udnyttelse af miljøgodkendelsen delsen er den 6. juli Dette fastsættes her med følgende vilkår: Tillægsvilkår 1: Der gives en forlænget frist på miljøgodkendelsen, således at tidsfristen for udnyttelse af godkendelsen er den 6. juli Såfremt hele det godkendte produktionsniveau ikke er opnået inden den 6. juli 2015, bortfalder den del af produktionsniveauet, der endnu ikke er udnyttet. Dette vilkår supplerer de øvrige fastsatte vilkår i miljøgodkendelse af 6. juli Det eksisterende vilkår om udnyttelse, fastsat i afsnit 2.3 i den gældende miljøgodkendelse annulleres herved. Aarhus Kommune den 3. juli 2013: Mogens Bjørn Nielsen Afdelingschef Karen Damgaard Hansen Miljøsagsbehandler 3

6 2 Generelle forhold 2.1 Omfang Dette tillæg til miljøgodkendelse af 6. juli 2011 af den ansøgte produktion på ejendommen Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj, omhandler udelukkende en ændring af tidsfristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen. 2.2 Gyldighed Dette tillæg fastsætter i tillægsvilkår 1, at miljøgodkendelse af 6. juli 2011 skal være udnyttet inden den 6. juli Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder ifølge 33 stk. 2 den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. 2.3 Retsbeskyttelse og revurdering af miljøgodkendelsen Retsbeskyttelsesperioden følger miljøgodkendelsen af 6. juli 2011 og den første revurdering er således planlagt at skulle foretages i Vurdering af sagen 3.1 Ansøgning om udvidet udnyttelsesfrist Der foreligger en gældende miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbruget Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj, af 6. juli Den foreliggende miljøgodkendelse omfatter en udvidelse fra 130 DE til 191 DE i slagtesvin, polte og smågrise. Resumé af miljøgodkendelsen er vedlagt som bilag 1 til denne afgørelse. Den foreliggende miljøgodkendelse fastsætter udnyttelsesfristen til 2 år fra godkendelsens dato, dvs. 6. juli Ejerne Peter og Jette Nygaard Villumsen har den 7. juni 2013 indsendt ansøgning om ændret udnyttelsesfrist i miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen forudsætter, at en eksisterende stald forlænges med 34 meter, så udnyttelsen af miljøgodkendelsen nødvendiggør en væsentlig investering i forbindelse med byggeprojektet. Der ansøges om en udsættelse af fristen på 1-2 år i forhold til den oprindeligt fastsatte udnyttelsesfrist. Dette er med baggrund i, at ansøger finder ikke at have haft en reel chance for at udnytte miljøgodkendelsen indenfor den fastsatte tidsfrist. Ansøger begrunder således ansøgningen med følgende: Begrundelsen for at byggeriet endnu ikke er iværksat er, at mulighederne for finansiering af nye byggeprojekter har været stort set lig nul de seneste år hvor finanskrisen har været på sit højeste. Det har ikke gjort det nemmere, at bedriften er under sanering for sygdommen PRRS. Dermed har det ikke været muligt for Peter Willumsen at fremlægge de økonomiske resultater som finansverdenen efterspørger. Endelig arbejdes der fortsat med den mest hensigtsmæssige indretning af den nye stald. 4

7 Det er forventningen, at det økonomiske resultat kan forbedres væsentligt efter saneringen og at Peter Willumsen således bliver i stand til at levere de resultater som långiver efterspørger. Set i lyset af de omkostninger, der har været investeret i at opnå miljøgodkendelsen og forventningen om forbedrede muligheder for långivning til projektet, ønskes der en forlængelse af udnyttelsesfristen. På Aarhus Kommunes foranledning, har ansøger endvidere indsendt dokumentation for de anførte forhold, i form af et afslag på låneansøgning fra kreditkonsulent ved Alm. Brand, samt dokumentation af 22. november 2012 på, at besætningen er smittet med PRRS virus. 3.2 Aarhus Kommunes vurdering Aarhus Kommune har vurderet ansøgningen, som vedrører tidsfristen for udnyttelse af husdyrbrugets gældende miljøgodkendelse, efter 11 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 2. I husdyrbruglovens 33 fastslås det, at der ved afgørelser efter 10, 11 og 12 skal fastsættes en frist for udnyttelsen af det godkendte. Det beskrives endvidere, at udnyttelsesfristen normalt ikke bør fastsættes senere end 2 år fra meddelelsens dato. Miljøstyrelsen har blandt andet den 8. juli 2010 i et helpdesk svar skrevet følgende med hensyn til fristudsættelse: Det følger af husdyrgodkendelseslovens 33, stk. 1, at udnyttelsesfristen normalt ikke må overskride 2 år. Som udgangspunkt skal fristen i den meddelte godkendelse altså tages alvorligt, hvorfor godkendelsen bortfalder efter de 2 år, hvis den ikke er udnyttet inden. Offentlige myndigheder er dog efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger altid forpligtede til at tage hensyn til særlige forhold påberåbt af en borger. Yderligere vil det næppe være proportionalt (og give jer som kommune en ekstra arbejdsbyrde), hvis godkendelsen bortfalder, og landmanden skal igennem hele ansøgningsproceduren igen, blot fordi man vælger at holde fast i et formelt udgangspunkt. I skal altså konkret tage stilling til hvorfor landmanden mener, at han ikke kan nå at udnytte godkendelsen indenfor 2 års fristen. Generelt kan siges, at hvis landmanden ikke kan nå at udnytte godkendelsen på baggrund af nogle forhold, som landmanden ikke er skyld i eller som ikke var til stede på tidspunktet for godkendelsen udstedelse, og landmanden i øvrigt viser interesse i at ville starte produktionen så hurtigt som muligt, da kan kommunen udsætte fristen. Fristudsættelsen skal da være rimelig, sådan at landmanden har en realistisk mulighed for at udnytte godkendelsen indenfor den nye frist. I rimelighedskriteriet ligger dog også, at der skal meget gode grunde til, hvis fristen skal udsættes med eksempelvis 1 år. Dette hænger sammen med, at det i 33, stk. 1 er fastsat, at udnyttelsesfristen normalt ikke må være længere end 2 år. Finanskrisen kan ikke anvendes som eneste argument for at forlænge udnyttelsesfristen. Der skal nogle andre forhold til, som I finder helt konkret kan føre til en forlængelse af fristen. Kommunen har set på resultaterne af en undersøgelse offentliggjort i december 2012 af Videncenter for Svineproduktion, som peger på, at de fleste besætninger som rammes af PRRS, i løbet af uger er tilbage på samme produktionsniveau som før smitte. 2 Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 5

8 Da besætningen allerede fik konstateret PRRS i november 2012, vil det tabte produktionsniveau altså på et gennemsnitligt plan være genvundet løbet af sommeren Kommunen finder derfor, at det tabte produktionsniveau bør kunne genvindes og dermed ikke længere være hindrende for opnåelse af lånefinansiering, såfremt der bliver givet fristudsættelse på 1 år, dvs. frem til den 6. juli Kommunen finder ikke, at den generelle lavkonjunktur og vanskelige lånevilkår vil kunne give anledning til en udsættelse af udnyttelsesfristen udover dette. Såfremt sygdommen i besætningen fortsætter udover hvad der normalt kan påregnes, må der ansøges om yderligere udsættelse når det kan konstateres at dette bliver en hindring for opnåelse af lån indenfor den nye fastsatte udnyttelsesfrist. Samlet finder Aarhus Kommune, at ansøger i tilstrækkelig grad har redegjort for, at de har været forhindrede i at udnytte miljøgodkendelsen, dels på grund af sygdom i besætningen, dels på grund af vanskeligheder med at opnå lån som følge heraf. Aarhus Kommune finder, at disse forhold er opstået siden miljøgodkendelsen blev givet, og at ansøger er uden skyld i forholdene. Kommunen finder også at ansøger med dokumentation for afslag på låneansøgning, seriøst har forsøgt at udnytte godkendelsen indenfor den først fastsatte tidsfrist, men at han har været forhindret heri. Det anses for tilstrækkeligt, at der er iværksat bygge- og anlægsarbejder med henblik på at opføre husdyrbruget indenfor den frist, som er fastsat i afgørelsen. I den forbindelse vil det normalt være tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være helt afsluttet inden for et år efter fristens udløb den 6. juli 2014, hvilket også er fastsat i tillægsvilkår 1 i denne afgørelse. 4 Offentlighed 4.1 Partshøring, Nabohøring Udkast til afgørelse er sendt til: Peter og Jette Nygaard Villumsen, Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Miljøkonsulent: Susanne Østerby, Der er ikke foretaget høring af naboer eller andre parter, da kommunen finder at udsættelsen af udnyttelsesfristen på 1 år er af underordnet betydning for disse. 4.2 Offentliggørelse Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering på Aarhus Kommunes hjemmeside onsdag den 3. juli Følgende har modtaget en kopi af godkendelsen: Peter Nygaard Villumsen, Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj 6

9 Susanne Østerby, Øvrige myndigheder og organisationer: Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Friluftsrådet, Århus v. Ole Bøgh Vinther, 4.3 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato. Klageberettigede omfatter ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrbrugslovens Eventuel skriftlig klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men skal indsendes til Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J eller som sender klagen videre med sagens øvrige oplysninger. Klagen skal være Aarhus Kommune i hænde senest den 31. juli 2013, ved kontortids ophør kl Hvis godkendelsen bliver påklaget, vil det straks blive meddelt ansøger. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen kan tages i brug fra godkendelsens dato, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 mdr. efter godkendelsens dato. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Aarhus Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 7

10 afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 8

11 Bilag 1 Resumé af miljøgodkendelsen af 6. juli Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Aarhus Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj. Produktionen udvides således: Husdyrtype Nudrift Ansøgt drift Polte (30 75 kg) (30 90 kg) Slagtesvin 300 (30 75 kg) (30 90 kg) Smågrise (7,2 16 kg) (7,2 16 kg) Smågrise (7,2 30 kg) (7,2 30 kg) Det svarer til en udvidelse fra 130 DE til 191 DE. I forbindelse med udvidelsen ønskes en tilbygning til den eksisterende stald. Tilbygningen skal fungere som poltestald. Tilbygningen indrettes med gyllekøling med en effekt svarende til driftstimer pr. år. Den nye stald forventes at blive ca. 34 meter lang og 19,47 meter bred, svarende til 668 m 2. Den nye tilbygning opføres i samme farver og materialer som det eksisterende byggeri dvs. søsten med gråt eternittag. Samtidig opføres en ny gyllebeholder med en kapacitet på tons, en ny silo på m 3, samt en fortank på 500 m 3. Den nye gyllebeholder placeres vest for ny stald, ny silo placeres i forlængelse af eksisterende siloer (se situationsplanen vedlagt som bilag 3). I miljøgodkendelsen er der redegjort for konsekvenserne af at udvide husdyrholdet på bedriften, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Aarhus Kommune og blev modtaget første gang den 19. december 2008 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion På ejendommen Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj er der ansøgt om en produktion af smågrise og sopolte. Der opfedes smågrise, som afsættes ved 16 kg, mens smågrise forbliver på ejendommen og afsættes som sopolte. En mindre del af dyrene kasseres som sopolte og sælges som slagtesvin. Sopoltene afsættes ved forskellig alder, men der vil maksimalt være et husdyrhold på ejendommen svarende til 191 DE. Sopolte er avlsdyr, der sælges til andre besætninger. Lindåhøje 7 er en del af bedriften Balshøj I/S. Under Balshøj I/S hører også ejendommen Balshøje 1, 8530 Hjortshøj. På denne ejendom er der sohold med 600 søer og 330 polte. Smågrisene produceret på ejen- 9

12 dommen Balshøje 1 afsættes til ejendommen på Lindåhøje 7. En del af de producerede polte på Lindåhøje 7 afsættes til Balshøje 1. Øvrige polte sælges. Alt foder til de to husdyrbrug produceres på Lindåhøje 7. Arealer Til ejendommen hører 51,72 ha udbringningsareal, som alle ejes af ansøger. Arealer til udspredning af husdyrgødning vurderes i forhold til bl.a. grundvand, overfladevand og natur. Placering af nye anlæg Der opføres en tilbygning til det eksisterende staldanlæg. Tilbygningen opføres mod nord i forlængelse af den eksisterende stald. Byggestil og byggematerialer svarer til det eksisterende staldanlæg. Den eksisterende jordvold forlænges. Der opføres en ny gyllebeholder med en kapacitet på tons. Den nye gyllebeholder placeres vest for den nye stald, den nye silo placeres i forlængelse af eksisterende siloer. (se situationsplanen vedlagt som bilag 3). Transport til og fra ejendommen Antallet af transporter til og fra ejendommen forventes at stige fra 371 til 401 transporter pr år svarende til en stigning på 7 %. Lugt Husdyrbruget overholder lugtgeneafstande til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste enkeltbebyggelse uden landbrugspligt ligger ca. 162 meter væk fra det nærmeste staldhjørne, og der ligger ingen byzone eller samlet bebyggelse indenfor 720 meter fra produktionen. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Det samlede ammoniaktab fra ejendommen er i ansøgt drift kg N/år. Meremissionen som følge af udvidelsen er ca. 370 kg N/år. Det er Aarhus Kommunes vurdering, at ammoniaktabet fra stald og lager ikke vil have væsentlig indflydelse på omkringliggende natur- og skovområder. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Hovedparten af udbringningsarealerne ligger i oplandet til Randers Fjord. Mark nr. 2-0H ligger delvist indenfor oplandet til Aarhus Bugt / Kalø Vig. Fosfor Fosforoverskuddet, som er differencen mellem fosfor tilført med husdyrgødning og fosfor fjernet med afgrøderne, er beregnet til 0,4 kg P/ha/år. Der er ikke erosionstruede og skrånende arealer nær vandløb. Der vurderes ikke at være risiko for, at der kan ske overfladisk afstrømning af fosfor fra markerne til vandmiljøet. 10

13 Nitrat til overfladevand Det potentielle kvælstofoverskud er i følge ansøgningssystemets FarmN-beregning 49,3 kg N/ha/år. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der af staten, er udpeget som sårbare i forhold til nitratudvaskning. På baggrund af en konkret vurdering af projektet, er det Aarhus Kommunes opfattelse, at projektet ikke vil påvirke hverken Aarhus Bugt / Kalø Vig eller Randers Fjord væsentligt - hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. Nitrat til grundvand Der er anvendt et virkemiddel til beskyttelse af grundvandet. Al halmen høstes på markerne 1-0H, 14-0H, 10-1H og 15-0H. Med det anvendte virkemiddel vurderes grundvandet ikke at blive påvirket væsentligt som følge af det ansøgte projekt. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for: Opbevaring og udbringning af gylle Håndtering af spildevand og affald Støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. Bedst anvendelig teknologi (BAT) Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Ejendommen overholder kommunens BAT-niveau. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. 11

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere