Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2010/11 ( ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2010/11 (01.11.2010 31.10.2011)."

Transkript

1 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr Tel Fax CVR no Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2010/11 ( ). Resumé: Roblon A/S realiserede for regnskabsåret 2010/11 en omsætning og et resultat, som blev bedre end det forventede ved årets start. Resultatet før skat blev på 36,9 mio. kr., 5,7 mio. kr. mere end sidste års resultat på 31,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 18,3 %. Resultat efter skat steg med 4,1 mio. kr. til 27,6 mio. kr. mod 23,5 mio. kr. sidste år. Driftsresultatet blev med 36,4 mio. kr., 8,6 mio. kr. højere end sidste år, hvilket svarer til en stigning på 30,9 %. Omsætningen steg med 11,0 % til 223,8 mio. kr. mod 201,7 mio. kr. sidste år. Med afsæt i et stærkt strategisk fokus blev andet halvår af 2010/11 meget tilfredsstillende for Roblon, specielt inden for maskiner til tovværks- og kabelindustrien og inden for fiberbaserede emner til producenter af lyslederkabler har udviklingen været positiv Under indtryk af den globale finansielle uro, som præger mange markeder, anser bestyrelsen for Roblon A/S årets resultat som meget tilfredsstillende. Forslag om udbyttebetaling på 70 % svarende til 25,0 mio. kr. Roblon A/S har fra årets start gennemført en omfattende organisationsændring bl.a. for at effektivisere og smidiggøre beslutningsprocesser samt gøre organisationen mere kundeorienteret. Fra at arbejde og være struktureret i tre selvstændige enheder, arbejdes der på tværs af organisationen, som nu virker og fungerer som én enhed og virksomhed. Ny forretningsstruktur betyder, at Roblon A/S fra 2010/11 afrapporterer alle forhold og oplysninger i årsrapporten under ét og som én virksomhed. I henhold til IFRS gives der i år oplysninger på to segmenter for omsætning og DB1. For regnskabsåret 2011/12 forventes en omsætning i størrelsesordenen 230 mio. kr., og et resultat før skat i størrelsesordenen 30 mio. kr. Frederikshavn, den 9. januar 2012 Klaus Kalstrup Bestyrelsesformand Jens-Ole Sørensen Adm. direktør Kontaktperson: Adm. direktør Jens-Ole Sørensen Tlf Side 1 af 13

2 Roblon i tal Hovedtal (mio.kr.) *) 2006/ / / / /11 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 234,0 251,9 185,9 201,7 223,8 Heraf eksport 216,5 234,3 174,4 183,7 199,4 Driftsresultat 32,1 32,8 12,0 27,8 36,4 Finansiering m.v. (netto) 0,2 1,7 1,8 3,4 0,5 Resultat før skat 32,3 34,5 13,8 31,2 36,9 Årets resultat 24,6 26,5 10,2 23,5 27,6 Balance: Samlede aktiver 216,1 226,2 209,2 224,9 242,0 Aktiekapital 35,4 35,7 35,7 35,8 35,8 Egenkapital 176,8 185,5 178,3 190,5 200,7 Selskabets børsværdi 350,0 282,1 213,6 221,4 213,9 Pengestrømme: Pengestrømme fra drift 26,1 27,4 33,6 24,9 34,8 Pengestrøm fra investering (8,2) (6,7) (17,7) (36,6) 15,5 Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (5,5) (6,3) (4,3) (2,2) (1,4) Pengestrøm fra finansiering (17,7) (17,6) (17,8) (10,7) (17,9) Ændring i likviditet 0,1 3,1 (1,9) (22,4) 32,5 Nøgletal Overskudsgrad (%) 13,7 13,0 6,4 13,8 16,3 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 24,6 24,3 9,4 22,8 29,3 Soliditetsgrad (%) 81,8 82,0 85,2 84,7 82,9 Egenkapitalens forrentning (%) 14,2 14,6 5,6 12,7 14,1 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 68,9 74,5 28,6 65,8 77,3 Pris pr. overskudskrone (PE) 14,2 10,6 20,9 9,4 7,7 Payout ratio (%) Pengestrømme pr. 100 kr. aktie fra driften 72,9 76,6 94,1 69,6 97,4 Udbytte (% af pålydende værdi) Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Gns.antal fuldtidsansatte medarbejdere *) Hoved- og nøgletal for 2008/09, 2009/10 og 2010/11 er udarbejdet på grundlag af årsrapportens tal opgjort efter IFRS, mens de tidligere år er opgjort efter årsregnskabslovens regler. Egenkapitalen er i år 2006/07 således ikke reguleret for dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme. Denne regulering er foretaget i 2007/08. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Side 2 af 13

3 Ledelsens beretning Med introduktionen af en ekspansiv vækststrategi og ny strategiproces med målsætningen om at nå en omsætning på 300 mio. kr. senest i 2015 og en gennemsnitlig årlig EBT på 10 % i perioden, startede året med implementering af et af de væsentligste punkter fra planen. For at smidiggøre beslutningsveje og -processer, effektivisere organisationen yderligere og samtidig gøre den endnu mere kundeorienteret, fokuseret og dynamisk, gennemførte vi en omfattende organisationsændring. Vi gik fra at arbejde og være struktureret i tre selvstændige enheder til at arbejde på tværs af organisationen og virke og fungere som én enhed. Dette har medført betydelig synergieffekt og effektivisering på tværs af afdelinger og funktioner, hvorved fremdrift og hastighed for mange forretningsmæssige processer er øget væsentligt. Roblon er nu organiseret i en mere matrixlignende struktur, hvor vi har placeret det forretningsmæssige ansvar i foreløbig to forretningsenheder, som har det globale ansvar for forretningsudvikling, salg og marketing samt produktporteføljen for det respektive område. Fælles produktion, indkøb og produktudvikling Til at understøtte vores forretningsudvikling er Roblon nu organiseret med én fælles produktionsfunktion, én fælles indkøbsfunktion og én fælles udviklingsfunktion. Denne nye organisations- og forretningsstruktur betyder, at Roblon fra indeværende år afrapporterer alle forhold og oplysninger i årsrapporten under ét og som én virksomhed, men med to segmenter i henhold til IFRS vedr. oplysninger om omsætning og DB1. Forretningsåret startede som forventet med en betydelig træghed i omsætningsudviklingen med baggrund i den fortsatte skrøbelige økonomiske udvikling på verdensmarkederne. Udviklingen vendte imidlertid til en tilfredsstillende positiv udvikling hen over foråret og sommeren, gældende for alle Roblons produktområder, for igen at blive sat tilbage i efteråret bl.a. på grund af gældskriseproblematikken i Sydeuropa. Med afsæt i et stærkt strategisk fokus blev andet halvår og specielt fjerde kvartal imidlertid meget tilfredsstillende for vores produktgrupper: Maskiner til tovværksindustrien samt produkter til den fiber optiske kabelindustri. Dette resulterede i at omsætningen for 2010/11 blev på 223,8 mio. kr., hvilket er betydeligt bedre end forventet ved årets start. Omsætningen forøgedes med 22,1 mio. kr. i forhold til sidste års omsætning på 201,7 mio. kr., hvilket svarer til en omsætningsstigning på 11,0 %. Driftsresultatet (EBIT) blev forbedret med 30,9 % svarende til 8,6 mio. kr., og blev på 36,4 mio. kr. imod 27,8 mio. kr. sidste år. Resultatet før skat blev med 36,9 mio. kr. bedre end forventet ved årets start og udgør en stigning på 18,3 % i forhold til sidste år, hvor resultatet før skat blev på 31,2 mio. kr. Vækst inden for produktområderne tovværksmaskiner og fiberoptiske kabler De fokuserede strategiske forretningsmæssige tiltag som i året blev rettet mod geografiske potentielle vækstmarkeder som BRIK(S) og andre regioner i Asien samt Sydamerika, resulterede i en tilfredsstillende udvikling for vores produktgrupper: Maskiner til tovværksindustrien samt produkter til den fiberoptiske kabelindustri inklusiv kabelmaskiner til samme industri. Aktiviteterne blev understøttet af flere tiltag fra vores teknologi- og udviklingsfunktion, som nu er samlet i teknologicentret i Sæby. Der blev lanceret nye fiberprodukter til kunder inden for kabelbranchen, relanceret opdaterede produkter med nye mekaniske og styringsteknologiske løsninger for maskiner til tovværksindustrien. Nyt belysningsprodukt Vi lancerede et nyudviklet innovativt produkt inden for belysningssystemer, en trendsættende lysgiver baseret på energioptimeret LED-teknologi, hvorved produktet for samme lysstyrke kun anvender ca. 25 % energi i forhold til en standard halogenlysgiver. Den forretningsmæssige udvikling for vores produkter indenfor belysningssegmentet har ikke været tilfredsstillende. Området er delvist påvirket af samme markedsmekanismer, som er gældende for byggebranchen. Vi må konstatere, at den usikkerhed, der ligger i kølvandet fra finanskrisen og nu gældskrisen i eurozonen, udskyder beslutningerne vedrørende nye investeringer i nybygninger af eksempelvis museer og butikskomplekser. Dermed er projektudbuddet af en begrænset størrelse i forhold til tidligere og påvirket af meget stærke konkurrence forhold. Endvidere er forretningsområdets primære markeder i Europa og USA stadig meget påvirket af krisen og dens følgevirkninger. Side 3 af 13

4 Stabil udvikling i offshore Omsætningsudviklingen inden for offshoreområdet blev for året som helhed acceptabelt. Der er udviklet og introduceret nye kundeorienterede produkter, som anvendelsesmæssigt sigter mod et bredt globalt marked og indeholder et attraktivt potentiale på længere sigt. Årsresultat Årsresultatet svarer til den seneste udmelding fra den 29. november 2011, hvor Roblon opjusterede forventningerne til omsætningen til 223 mio. kr. mod tidligere mio. kr., og med et resultat før skat i størrelsesordenen 36 mio. kr. mod tidligere udmelding på mio. kr. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere og væsentlige forhold og begivenheder, som indvirker på Roblons finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Det må forventes, at den globale økonomiske vækst også for det nye år vil være meget beskeden, idet den stadig vil være påvirket af efterdønningerne fra finanskrisen og af gældsproblematikken i eurozonen. Trods de vanskelige globale økonomiske vilkår er der stadig forretningsmæssige udviklingsmuligheder på verdensmarkederne. Det er vigtigt for Roblon, også under vanskelige og udfordrende markedsforhold, at fastholde og udbygge konkurrenceevnen. Derfor lægger vi vægt på at fastholde betydelige investeringer i aktiviteter til at støtte de ekspansive forretningsudviklingsstrategier. Der vil blive investeret i markeder og salg, innovativ produktudvikling, udvikling af organisation og medarbejdere, produktionseffektivisering og produktionskapacitet, således at virksomhedens fortsatte udvikling fremtidssikres, og så vi har kompetencerne og kapaciteten til at udvikle nye markeder og tiltrække nye kunder. Målsætningen for 2015 samt fortsat udvikling af vores strategiske platforme understøttes af investeringer i såvel organisk som akkvisitiv vækst, afbalanceret efter de økonomiske forhold med en stadig koncentreret og stærk styring af omkostningsudviklingen. Af den kommende periodes aktiviteter, som vil få høj prioritet og fokus, kan flere grupperes under følgende hovedoverskrifter: Globalisering Energi og miljø Medarbejdere og organisation Akkvisitioner og partnerskaber Globaliseret forretningsudvikling er af afgørende betydning for Roblon og er et af de væsentligste fokusområder. Vi vil i den kommende periode øge investeringer og satsning betragteligt på nye vækstmarkeder som BRIK(S), de asiatiske, mellem- og sydamerikanske samt udvalgte østeuropæiske markeder. Samtidig arbejdes der med at få en permanent Roblon repræsentation etableret på et eller flere af vækstmarkederne i det nye år. Sikkerhed bliver et tema, som Roblon vil forstærke med henblik på markeds- og forretningsudvikling. For eksempel vil der blive introduceret nye netprodukter til offshoreindustrien, som ikke kun sikrer fortsat løbende produktion på olieplatforme ved service og brug af Roblons FOG-net, men nu også net til personsikring på platformene. Energi og miljø er et væsentligt element indeholdt i Roblons innovative produktudvikling. Vi vil udvikle og lancere banebrydende energioptimerede produkter, som f.eks. den nye LED-lysgiver, som vi forventer os meget af i det nye år. Dette produkt vil være en af hjørnestenene i revitaliseringen af hele vores produktsegment for lysprodukter. Endvidere fortsættes indsatsen på at nedsætte energiforbruget i virksomhedens fabrikker, og der implementeres nye procedurer i forbindelse med genbrug af eksempelvis glasrester fra den løbende produktion af kabelprodukter. Medarbejdere og organisation er en væsentlig grundpille for Roblon som en global og innovativ virksomhed. Det er vigtigt med fortsat uddannelse samtidig med at medarbejderne motiveres, blandt andet gennem involvering. I produktionen modtager medarbejderne mere information end tidligere, de får mere ansvar og involveres i processerne, hvilket betyder mere tilfredse medarbejdere. Det er vigtigt for Roblon at motivere medarbejderne til at udnytte deres fulde potentiale og medvirke til at de overordnede mål realiseres. Akkvisitioner og partnerskaber er et vigtigt element for Roblons strategiske udvikling. Der arbejdes struktureret med at afsøge markedet for at identificere attraktive opkøbsmuligheder eller udnytte partnerskaber til at supplere Roblons portefølje af produkter inden for vores respektive kerneområder. Opkøb af produktprogrammer til supplering af eksisterende produktområder undersøges ligeledes. Sikkerhed Side 4 af 13

5 Den turbulente situation på de finansielle markeder vil også have indflydelse på Roblon det kommende år. Det netop afsluttede forretningsår har levet op til forventningerne fra årets start, og udviklingen i forhold til forrige år betragtes som meget tilfredsstillende ikke mindst under indtryk af den globale finansielle uro, som præger mange markeder. Med afsæt i vores strategier og de betydelige investeringer i det nye år forventer vi, at den positive udvikling kan fortsætte. Roblon forventer derfor en samlet omsætning i 2011/12 i størrelsesordenen 230 mio. kr., og et resultat før skat i størrelsesordenen 30 mio. kr. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Selskabet har ikke udarbejdet en selvstændig politik på området, men Roblon A/S tilstræber gennem hele sin ageren at være en attraktiv og miljøvenlig arbejdsplads. Side 5 af 13

6 Produktudvikling i Roblon I Roblon ønsker vi at fastholde og forstærke markedsopfattelsen af, at vi inden for vores forretningsområder er markedsledende og med i forreste række teknologisk, når det gælder vores produkter og produktprogrammer. Det er helt centralt, at vi konstant udvikler og introducerer trendsættende kvalitetsprodukter med stor innovationshøjde. Produktudviklingens mål er konstant at kunne tilbyde markederne systemløsninger og produkter med de mest effektive, energi- og miljøoptimerede løsninger og indhold, som samtidig skaber værdi for kunderne. Der udvikles produkter, der indgår i vores forskellige nuværende produktprogrammer, men også helt nye produktprogrammer samt specielle kundetilpassede produkter og systemløsninger. Med et stærkt teknologisk beredskab og et højt kompetenceniveau er Roblon klar til at fastholde konkurrenceevnen og det teknologiske førerskab. Derudover er styrkelse af innovationskraft og kundefokuseret produktudvikling samt udvidelse og videreudvikling af processerne også prioriterede områder. Vi investerer løbende i kompetencegivende aktiviteter for at sikre og udbygge eksisterende såvel som kommende nøglekompetencer inden for produkt- og forretningsområderne. Vores nye udviklings og teknologicenter, der er oprettet i Sæby, samler alle vores udviklingsressourcer ét sted. Efter blot et år er der allerede gode resultater og god respons fra såvel medarbejdere og kunder. Roblon har draget stor fordel af synergieffekten, og der er skabt et stærkt og kreativt teknologi- og udviklingsmiljø. Medarbejdere og organisation Organisationen hos Roblon A/S består af dedikerede, motiverede og kompetente medarbejdere. Det høje kompetenceniveau vedligeholdes løbende og udbygges gennem kompetencegivende aktiviteter, understøttet af kurser, seminarer og efteruddannelse. Fremadrettet vil der fortsat være fokus på uddannelsesaktiviteter for at fastholde og udvikle medarbejderne og for at sikre, at vi står godt rustet til at møde kommende udfordringer. Omstillingsevne og forandringsparathed er afgørende konkurrenceparametre i vores globaliserede verden, hvor markedsforhold hurtigt ændrer sig. Medarbejderne hos Roblon har stor forståelse for markedsforholdene og er indstillet på at opfylde kravene. Det har igennem året vist sig tydeligt ved at medarbejdere er blevet flyttet på tværs af afdelinger og funktioner alt afhængig af, hvor behovet og efterspørgslen har været størst. Denne fleksibilitet er en af fordelene ved den nye organisering af Roblon. Vi er gået fra at arbejde i tre selvstændige divisioner til at arbejde på tværs af hele organisationen og fungere som én enhed, hvilket vi drager stor fordel af i hele virksomheden. Roblon A/S har i 2010/11 beskæftiget gennemsnitligt 125 medarbejdere, hvor vi i 2009/10 beskæftigede 123 medarbejdere i gennemsnit. Antal medarbejdere ved starten af det nye år udgør 130 mod 121 sidste år. Risikofaktorer Konjunkturforhold Roblon følger løbende med i udviklingen af konjunkturforholdene, fordi udsving i forholdene har en væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske resultater. Generelt set har vi en god spredning af produkter og markeder, og som modvægt til geografisk bestemte udsving i efterspørgslen arbejder Roblon inden for forretningsområderne på yderligere globalisering af afsætningen på alle produktområder. Endvidere rettes aktiviteterne mod flere forskellige kundeområder. Det skal dog bemærkes, at denne spredning ikke giver effekt, hvis der er generel nedgang i de internationale konjunkturer. Miljøforhold Roblons produktionsenhed i Gærum er miljøcertificeret efter ISO og har ikke afledning fra processer, der belaster det eksterne vandmiljø, og emission til luft er begrænset og kontrolleres løbende. Roblons produktionsenhed i Sæby anvender ingen specielt miljøbelastende produktions-processer, hvilket betyder, at den eksterne miljøbelastning er stærkt begrænset og hovedsageligt er relateret til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmning og maleproces. Miljøbelastningen fra Roblons produktionsenhed i Frederikshavn sker primært i form af opvarmning og belysning. Der anvendes ligeledes energi til kontrol af lysgivere. Der er en meget begrænset emission til luft i forbindelse med limprocessen ved fremstilling af fiberbundter. Side 6 af 13

7 Forsikringsforhold Selskabets politik er at forsikre mod risici, der kan true den økonomiske stilling. Udover de lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer mod produktansvar og driftstab. Ejendomme, driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis forsikret til genanskaffelsespris. Tilgodehavender hos kunder er forsikret i et vist omfang. Finansielt beredskab Roblon har finansieret sine aktiviteter over driften og har pr. 31/ et likviditetsoverskud. Roblon har endvidere en uudnyttet løbende kreditramme, og yderligere finansielle midler kan tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i bygninger og maskiner. Aktionærforhold Udbytte På generalforsamlingen den 28. februar 2012 vil bestyrelsen foreslå et udbytte på 70 %, svarende til 25,0 mio. kr. I den nuværende situation med et positivt cashflow samt en fortsat stor egenkapital er det selskabets målsætning at udbetale en væsentlig del af årets resultat i udbytte til aktionærerne. Ved den endelige fastsættelse af udbyttet vil der blive taget hensyn til aktuelle investeringsbehov og vurdering af den fremtidige likviditetsudvikling. Bestyrelsen foreslår et udbytte for 2010/11 på 70 % (svarende til 70 kr. pr. 100 kr. B-aktie og 700 kr. pr kr. A-aktie) mod 50 % i 2009/10. Udlodningen udgør 91 % af årets resultat. Ved kurs 598 (ultimokurs) medfører dette et direkte afkast på 11,7 %. Udsendte meddelelser til fondsbørsen 4. januar Årsregnskabsmeddelelse 2009/ januar Storaktionærmeddelelse 10. februar Periodemeddelelse 15. februar Ændring i Roblon A/S bestyrelse 23. juni Delårsrapport for 1. halvår 2010/ juni Ændring i Roblon A/S ledelse 25. august Periodemeddelelse 13. september Finansiel kalender 2011/ november Afvigelse fra tidligere offentliggjorte forventninger Finansiel kalender 9. januar Årsregnskabsmeddelelse 2010/ februar Afholdelse af ordinær gene ralforsamling og periodemeddelelse 28. juni Halvårsrapport 2011/ august Periodemeddelelse 10. januar Årsregnskabsmeddelelse 2011/ februar Afholdelse af ordinær gene ralforsamling og periodemed delelse Ejerforhold Følgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens 55: Ejer Stemme andel % andel % ES Holding Frederikshavn ApS., Bøgevej 11, 8370 Hadsten 25,1 68,8 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 6,4 2,7 Roblon A/S indgår i koncernregnskabet for ES Holding Frederikshavn ApS. Egenkapital Ved årets udgang udgør selskabets egenkapital 200,7 mio. kr. Roblons aktiekapital er opdelt i A-aktier og B- aktier. Med den nuværende ejerstruktur har bestyrelsen ingen umiddelbare planer om at foreslå en sammenlægning af de to aktieklasser. Denne ejerstruktur har efter ledelsens opfattelse været med til at sikre grobund for en langsigtet, konsekvent strategi for selskabet med ambitiøse, langsigtede mål. Ved at realisere målene, bliver der skabt øget værdi for aktionærer, kunder og medarbejdere. Et godt kapitalberedskab anses for en væsentlig styrke af hensyn til eventuelle fremtidige aktivitetsudvidelser. Egne aktier Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til 30/ Bestyrelsen vil anmode om fornyet bemyndigelse på generalforsamlingen. Vedtægter Selskabets vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de afgivne stemmer, såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, afgiver stemme for forslaget. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4-7 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Side 7 af 13

8 Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 28. februar 2012 kl på Hotel Scandic The Reef, Toldbodvej, Frederikshavn. Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen: at der udbetales et udbytte på 70%, svarende til 25,0 mio. kr. at selskabet bemyndiges til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. Den trykte årsrapport forventes udsendt sidst i januar. Regnskabsberetning I tilknytning til ledelsens beretning indeholder regnskabsberetningen kommentarer til årsregnskabet for 2010/11 og anvendt regnskabspraksis. Regnskabet for 2010/11 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D (børsnoteret), jf. IFRSbekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. beholdninger og obligationer er steget til 88,5 mio. kr. mod 74,0 mio. kr. året før. Egenkapitalen i selskabet udgør 200,7 mio. kr., og soliditetsgraden er 82,9 %. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet har i regnskabsåret været på 34,8 mio. kr. mod 24,9 mio. kr. året før. Driftsresultatet udgør 36,4 mio. kr. mod 27,8 mio. kr. sidste år. Varebeholdninger og tilgodehavender er højere, og kortfristede gældsforpligtelser lavere end sidste år. Samlet set reducerer disse nettolikviditeten med 4,4 mio. kr., mens den blev reduceret med 12,3 mio. kr. året før. Betalt selskabsskat udgør 6,4 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. året før. Pengestrømme fra investeringsaktivitet viser et likviditetsoverskud på 15,5 mio. kr. (heraf 18,5 mio. kr. vedr. afhændelse af obligationer) mod en pengebinding på 36,6 mio. kr. (heraf 32,3 mio. kr. obligationer) i 2009/10. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet vedrører udbyttebetaling på 17,9 mio. kr. Likvider er i regnskabsåret steget med 32,5 mio. kr. til 66,7 mio. kr. Resultatopgørelse Omsætningen i regnskabsåret blev 223,8 mio. kr. mod 201,7 mio. kr. året før. Eksportandelen blev på 89,1 % mod 91,1 % året før. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er steget som følge af den større omsætning, ligesom andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Driftsresultatet for Roblon A/S udgør 36,4 mio. kr. mod 27,8 mio. kr. i 2009/2010. Resultatet før skat for Roblon A/S blev 36,9 mio. kr. mod 31,2 mio. kr. i 2009/10. Balance Selskabets balancesum er steget til 242,0 mio. kr. fra 224,9 mio. kr. året før. Immaterielle aktiver er uændret 9,5 mio. kr. ligesom året før. Materielle aktiver er faldet til 44,9 mio. kr. fra 50,7 mio. kr. Kortfristede aktiver er steget til 186,5 mio. kr. fra 164,8 mio. kr. Varebeholdninger er steget til 53,8 mio. kr. fra 49,1 mio. kr., mens tilgodehavender er steget til 44,2 mio. kr. fra 41,7 mio. kr., og likvide Side 8 af 13

9 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. NOVEMBER OKTOBER / /10 t.kr. t.kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (94.755) (88.311) Andre eksterne omkostninger (26.886) (23.500) Personaleomkostninger (56.995) (52.204) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver (9.749) (10.068) Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (798) (1) Resultat før skat Skat af årets resultat (9.251) (7.738) Årets resultat Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 32 (587) Dagsværdiregulering af afviklede finansielle aktiver overført til resultatopgørelsen 508 (126) Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 0 2 Dagsværdiregulering af afviklede finansielle instrumenter overført til resultatopgørelsen (2) (96) Skat af anden totalindkomst (134) 202 Anden totalindkomst 404 (605) Totalindkomst Resultat pr. aktie (EPS) 77,3 65,8 Side 9 af 13

10 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2011 Aktiver 2010/ /10 t.kr. t.kr. Langfristede aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervet patent Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver Tilgodehavender fra salg Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Finansielle aktiver disponible for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 10 af 13

11 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2011 Passiver 2010/ /10 t.kr. t.kr. Egenkapital Aktiekapital Andre reserver (34) (438) Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Side 11 af 13

12 Pengestrømsopgørelse 2010/ /10 t.kr. t.kr. Driftsresultat Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver (954) (134) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver Ændring i andre hensatte forpligtelser 19 (135) Ændring i varebeholdninger (4.764) Ændring i tilgodehavender (3.564) (15.697) Ændring i kortfristede forpligtelser Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indbetalinger Betalte finansielle omkostninger (798) (1) Betalt selskabsskat (6.441) (3.886) Pengestrømme vedrørende drift Investering i immaterielle aktiver (2.580) (2.363) Køb af materielle aktiver (1.384) (2.225) Salg af materielle aktiver Køb og salg af finansielle aktiver disponible for salg (netto) (32.326) Pengestrømme vedrørende investeringer (36.609) Betalt udbytte (17.882) (10.729) Kapitalforhøjelse som led i medarbejderaktieordning 0 51 Pengestrømme vedrørende finansiering (17.882) (10.678) Ændring i likvider (22.392) Likvider 1/ Likvider 31/ Side 12 af 13

13 Egenkapital og udbytte Egenkapitalopgørelse: Andre Overført Egenkapital Aktiekapital reserver resultat i alt Egenkapital 31/ Årets resultat Anden totalindkomst (605) (605) Totalindkomst for regnskabsåret (605) Kapitalforhøjelse som led i medarbejderaktieordning Omkostninger medarbejderaktier (17) (17) Udloddet udbytte (10.729) (10.729) Egenkapital 31/ (438) Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret Kapitalforhøjelse som led i medarbejderaktieordning Omkostninger medarbejderaktier Udloddet udbytte (17.881) (17.881) Egenkapital 31/ (34) Side 13 af 13

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2012 CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november april 2011.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november april 2011. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 2011 Delårsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. november 2014 30. april 2015 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2011/12 ( ).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2011/12 ( ). Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2013 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2006 22. juni 2006 Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise +DOYnUVUDSSRUW Bestyrelsen for ROBLON har på sit møde den

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Solidt resultat i Roblon giver plads til øget udbytte

Solidt resultat i Roblon giver plads til øget udbytte Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2015 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2013/14 (01.11.2013 31.10.2014). Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere