Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan"

Transkript

1 Januar 2012 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf Fax

2 2

3 Bedømmelsesplan for kosmetikerfagets svendeprøve Når skolen har udstedt skolebevis, indstilles eleven af skolen til svendeprøven. Prøven afholdes efter sidste skoleperiode og så tæt på elevens udlæringstidspunkt som muligt. For elever der er påbegyndt den 2 ½-årige kosmetikeruddannelse, afvikles svendeprøven som følger: Svendeprøven afvikles i perioderne ca. den november eller ca. den 15. april 31. maj i det år, hvor uddannelsesaftalen udløber, og aflægges altid i slutningen af sidste praktikperiode. Svendeprøvedisciplinerne kan senest 4 uger før svendeprøvens afvikling, hentes på fællesudvalgets hjemmeside I tilfælde, hvor elevens uddannelsesaftale er påbegyndt på datoer der bevirker, at sidste skoleperiode eller svendeprøven ikke kan afvikles inden udløbet af uddannelsesaftalen, vil Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg i henhold til erhvervsuddannelsesloven 59 træffe afgørelse om en forlængelse af elevens uddannelsestid. Fællesudvalget vil i disse situationer træffe afgørelse om en forhøjet elevløn for denne periode. Virksomheden skal i disse tilfælde selv foranledige, at uddannelsesaftalen bliver forlænget, hvilket sker ved henvendelse til den skole, hvor eleven modtager sin undervisning. Anmeldelsen om svendeprøve til Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg sker på skolens foranledning ved begyndelse af 2. hovedforløbs skoleperiode. Prøven afvikles i henhold til bekendtgørelsen om uddannelse til kosmetiker BEK. 136 af 28. februar 2008 Betaling af prøven. Elevens praktikvært opkræves et gebyr, som skal dække fællesudvalgets samlede udgifter til afholdelse af svendeprøven. Beløbet dækker bl.a. udgifter til skolen, skuemestre, tilforordnede samt fællesudvalgets øvrige udgifter i forbindelse med svendeprøvens afvikling. Elevens - samt modellernes udgifter, herunder rejse, ophold, fortæring o.l. afholdes af praktikværten og er således ikke inkluderet i det opkrævede gebyr. Svendeprøvegebyret kan variere afhængig af elevindtaget. Ved medlemskab af Danmarks Organisation for selvstændige frisører & kosmetikere (dofk)) opkræves der ikke et svendeprøvegebyr, da dofk indbetaler dette for sine medlemmer. Afvikling af prøverne. Svendeprøvens discipliner udvælges og placeres i tidsprogrammet, udarbejdet af Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalgs kosmetiker repræsentanter ud fra de discipliner, som eleven har modtaget undervisning i, i henhold til bekendtgørelsen. Ligeledes fastsætter Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg datoerne for prøvens afholdelse. Prøven afvikles over 1 dag. 3

4 Modeller Forbedømmelse: Alle modeller skal forbedømmes efter følgende regler. Ved prøvens påbegyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. Selvvalgt: Hvor disciplinen kræver selvvalgt model, og hvor mangel på faglig udfordring til løsning af disciplinens opgave opstår, får eleven karakteren 0 i en af disciplinens delkarakter. Derefter: 1. Eleverne sikre modellens omklædning og placering ved den pågældende plads. 2. Eleverne forlader lokalet. 3. Skuemestrene forbedømmer modellerne. 4. Først herefter må eleverne komme tilbage til lokalet. 5. Disciplinen påbegyndes. Lodtrækning: Hvor disciplinen kræver selvvalgt model med lodtrækning, og hvor mangel på faglig udfordring til løsning af disciplinens opgave opstår, vil eleven der har medbragt modellen kun opnå karakteren 0 i en af disciplinens delkarakter, og eleven får selv modellen. Derefter: 1. Den tilforordnede foretager lodtrækning - modelnavne påføres liste med plads nr. Listen kontrolleres under disciplinens afvikling. 2. Eleverne sikre modellens omklædning og placering ved den pågældende plads. 3. Eleverne forlader lokalet. 4. Skuemestrene forbedømmer modellerne. 5. Først herefter må eleverne komme tilbage til lokalet. 6. Disciplinen påbegyndes. Alle modeller skal forbedømmes efter følgende regler: At modellen er bekendt med mødetidspunktet 15 min. før tid i henhold til tidsplanen for den enkelte disciplin og er indforstået med evt. forsinkelser. At det for modellen er naturligt at modtage behandling i fagets serviceydelser/discipliner. At det er en eksamensopgave og det er derfor ikke muligt at føre samtaler med for disciplinen uvedkommende personer, herunder samtale i mobiltelefon. At modellen udelukkes pga. kontraindikationer til disciplinerne. 4

5 At modellen udelukkes hvis opgave løsningen er for kort i tid, i henhold til behandlingsproceduren. 1. Eleven forlader lokalet. 2. De to tilforordnede foretager lodtrækning modelnavne påføres liste med plads nr. Listen kontrolleres under disciplinens afvikling. 3. Skuemestrene forbedømmer modellerne noterer evt. kasserede modeller. 4. Først herefter må eleven komme tilbage til lokalet. 5. Disciplinen påbegyndes. Hvis en model bliver syg? Hvis en model bliver syg under prøven, kan eleven vælge følgende: 1. At der i disciplinen der mangler at blive udført for denne model, afgives et 0 pr. skuemester, i de tilhørende karakterer. 2. Eller eleven kommer op til en ny førstkommende prøve i de/den ikke udførte disciplin/er. Pladsnummer. Pladsnumrene skal være fortløbende 1, 2, 3, 4 osv. Eleverne skal placeres på samme måde i lokalet med fortløbende pladsnumre. Fællesudvalget udarbejder et sæt klasselister. Denne liste skal følges, da den nøje angiver elevernes placering i lokalet. Sted for prøvens afholdes. Fællesudvalget beslutter på hvilken skole, prøven skal afvikles. Det tilstræbes, at prøven afvikles på den tekniske skole, hvor eleven har modtaget undervisning, men dette afgøres i hvert tilfælde af elevantallet på den enkelte skole. Fællesudvalget kan i særlige tilfælde samle eleverne fra flere tekniske skoler, og afvikle en fælles prøve for et større område. Karakterskala. Karakterskalaen der anvendes går fra -3 til 12,0 med 12,0 som den højeste karakter, og den enkelte karakter gives i hele tal. Ved udregning af gennemsnittet for den enkelte disciplin, fremkommer karakteren med 1 decimal. Den afsluttende gennemsnitskarakter for hele prøven fremkommer ligeledes kun med 1 decimal. Udregningen af karakterer foretages for hver enkel disciplin, som summen af de afgivne karakterer divideret med antallet af skuemestre. Der finder ingen afrunding sted ved gennemsnitsberegningerne. Hver skuemester afgiver en karakter for hver disciplin. 7 trins skalaen skal anvendes. Eleven har bestået svendeprøven, hvis der i alle disciplinerne sammenlagt er opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 eller derover. Resultatet af prøven meddeles mundtligt af fællesudvalgets tilforordnede til eleven, mesteren og skolen i forbindelse med svendeprøvens afslutning. Meddelelsen om prøvens resultat afgives i følgende meddelelsesform: 5

6 Antaget med guldmedalje = karakteren 12 Antaget med sølvmedalje = gennemsnitskarakteren 9,5 Antaget med bronzemedalje = gennemsnitskarakteren 8,0 Antaget med ros = gennemsnitskarakteren 7,0 Bestået = en karakter på mindst 02,0 Ikke bestået = en karakter mindre end 02,0 De afgivne karakterer oplyses ikke. Dog kan en elev, der ikke har bestået sin prøve, kræve alle sine karakterer udleveret indenfor en tidsfrist af 14 dage. I så fald vil det dog ikke fremgå, hvilke skuemester der har afgivet den enkelte karakter. Når uddannelsen afsluttes, vil eleven på sit svendebrev få oplyst gennemsnitskarakteren. Svendebrevet modtages med posten på den sidste læredag. Tvistigheder. Eventuelt opståede tvistigheder eller tvivlsspørgsmål omkring svendeprøven, afgøres af den tilforordnede ved prøvens afholdelse, eller af formanden for Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg. Skuemestre. Den afsluttende prøve bedømmes af 4 skuemestre udpeget af Frisørfagets Fællesudvalg. 2 skuemestre efter indstilling fra dokf, og 2 skuemestre efter indstilling fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Vilkårene for afholdelse af ny svendeprøve. Såfremt en elev ikke opnår et tilfredsstillende resultat ved svendeprøven det vil sige karakteren 2,0, skal eleven tilbydes en ny prøve, i henhold til bekendtgørelse nr. 671 af 29. juni 2005 bekendtgørelse om uddannelsen til kosmetiker Elever, der ikke består svendeprøven, har ret til en ny svendeprøve i de discipliner, der ikke er bestået. Hvis eleven er forhindret i at deltage i - eller fuldføre svendeprøven på grund af sygdom, har eleven ret til en svendeprøve på et senere tidspunkt. Det faglige udvalg fastsætter tidspunktet for prøven. Eleven kan normalt kun deltage i en svendeprøve 2 gange. Det faglige udvalg kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. Stk. 2. Elever kan indgive klage til det faglige udvalg over forhold vedrørende svendeprøven, hvis klagen er begrundet i forhold til tilsvarende reglerne om klager over prøver i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Det faglige udvalg træffer afgørelse, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve, eller om klagen ikke kan tages til følge. Klager over svendeprøven skal være indgivet til det faglige udvalg senest 2 uger efter, resultatet for svendeprøven er meddelt eleven. 6

7 Den praktiske prøves omfang, tidsforbrug m.v. Opgaverne til svendeprøven planlægges og tilrettelægges af Frisørfagets Fællesudvalgets kosmetikerrepræsentanter. Svendeprøven indeholder altid en 5 timers opgave med tydelig profil i det valgfrie specialefag. Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt i det valgte speciale. Efter elevens eget valg af kompetencer, indgår de valgfrie specialefag. Der skal indgå én behandling med udgangspunkt i elevens speciale. Sværhedsgraden for denne opgave ligger til grund for karaktergivningen. Der skal sluttelig redegøres for udført arbejde. Derefter forsætter svendeprøven med ca. 2 discipliner efter gældende uddannelsesregler. Svendeprøven består indenfor de arbejdsområder der er tilknyttede område- og specialefag. Den samlede svendeprøve består af en mundtlig og praktisk prøve. Eleven skal udføre praktiske øvelser, hvis sammensætning samt antallet af discipliner udarbejdes af Frisørfagets Fællesudvalg. Prøvedisciplinen kan indeholde krav om, at eleven mundtligt overfor skuemestrene skal redegøre for opgaveløsningen. Prøvedisciplinerne tilsendes eleverne efter 2. hovedforløbs skoleperiode og senest 4 uger før svendeprøvens afvikling. Prøven har en varighed af 8 timer, men alt efter elevantal kan der ske forskydninger af tiden. Svendeprøven afvikles på en dag. Ved svendeprøvens begyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. Det faglige udvalg bestemmer, om disciplinerne til svendeprøven skal udføres på elevens egne modeller eller på lodtrækningsmodeller. Egne modeller kan indgå i lodtrækning. Prøverne skal afvikles indenfor den tid, der er anført ud for hver disciplin. Skuemestrene skal være til stede under disciplinernes udførelse. Prøven aflægges indenfor nedennævnte fagområder, de anførte tider er vejledende og kan til enhver tid ændres af svendeprøvekommissionen. Disciplinerne: Disciplin 1. Det valgfrie specialefags opgave. 4 timer og 20 min incl. frokost Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. Opgaven planlægges ud fra dialog med modellen. Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt i det valgte speciale. Undtaget stylist og makeup art. Disse specialer løses ud fra et fast tema af eleven. Temaet vil blive udmeldt sammen med den aktuelle svendeprøve. Ved afviklingen af 7

8 svendeprøve præsenterer eleven sin portfolie og arbejdstegninger. Elever med neglespecialer skal ved svendeprøven udfører 1 hånd med tips og fransk lak og 1 hånd med forlængelse og lakering i rød nuance. Der må ikke være påført negleolie ved bedømmelsen. Ved nailart skal eleven udfører alt på stedet og må ikke medbring hel eller halv fabrikeret materiale. Det er muligt at anvende elektriske file ved tilpasningen af neglefaconen og c-kurven. Til den valgfri specialeopgave skal der foregå en behandling, som skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt i det valgte speciale, undtaget stylist og makeup art. Disse specialer løses ud fra et fast tema af eleven. Der foretages lodtrækning af model, indenfor specialefags området, undtaget stylist og makeup art. Specialefagsområder med kun en aspirant foretages der ikke lodtrækning. Modellens alder skal være minimum 25 år, undtaget makeup art og stylist minimum alder 20 år, og egnet til specialbehandlinger. Modellen må ikke have været i behandling af en professionel ca. 4 uger før prøven. Der skal i praksis og mundtligt slutteligt fremvises en model, indenfor elevens speciale. Indholdet af denne behandling præsenteres slutteligt med udgangspunkt i modellens behov og ønsker. Væsentlige mangler: mangelfuld udførelse af dialog kort herunder modellens forventninger, behandlingernes formål, hudtype, nuværende hudtilstande, kontraindikationer, opgavens discipliner, mangelfuld udførelse af analyse tillæg udmeldt af svendeprøve kommissionen, ikke genkendelig tidsforbrug i forhold til discipliner, for lille sværhedsgrad af disciplinerne, for lille udmærkelse af specialet området, for dårlig kvalitet af udførte discipliner, mangelfuld håndtering af elektriske redskaber, mangelfuld fagsprog ved mundtlig præsentation, mangelfuld empati overfor modellen og andre tilstedeværende. Disciplin 2. Ansigtsbehandling med ekstraktion. 60 min Behandlingen skal afspejle en høj standard af hygiejne i forhold til behandleren, modellen og arbejdspladsen. Under forberedelse af huden til ekstraktion, må der ikke forekomme kemisk peeling. Alle redskaber, undtaget skalpel, til ekstraktion må anvendes. Det er acceptabelt af se røde blodlegemer i forbindelse med ekstraktionen af noduler, comedoner, hvis blodet ikke er forårsaget af håndteringen af ekstraktionen. Der skal præciseres skriftligt periodiske og permanente anomalier i forbindelse med hudtype bestemmelse. Der skal anvendes handsker, luplampe og forsvarlig opbevaring af ekstraktionsredskaber. Der skal udføres aktivt 10 minutters ekstraktion. Væsentlige mangler: mangelfuld hudtypebestemmelse før behandlingens anden afrensning, mangelfuldt hensyn til kontraindikationer for 8

9 behandlingen(eks. herpes), mangelfuld forberedelse af huden, dårlig anvendelse af damp/varme, mangelfuldt apparatur anvendelse, anvendelse af kemisk peeling, anvendelse af skalpel, mangelfuld håndtering af redskaber under ekstraktionen, unødvendig hårdhed i ekstraktionen, hvis der stikkes til blods, mangelfuld skriftlig redegørelse af periodiske og permanente anomalier i fagsprog og tegning, mangelfuld forsvarlig opbevaring af redskaber, mangelfuld anvendelse af: luplampe, handsker og rensende maske, hudplejende maske og afsluttende hudtype bestemt cremer, mangelfuld renhed i huden, manglende ventilation af pustler, manglende ekstraktion af milier, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 3. Totale look. 90 min Alle materialer og redskaber er tilladte. Opmåling med brug af morfologi af ansigt og krop. Typebestemmelse indenfor stil, tema, kold/varm farver. Hår styling med tilbehør er tilladt inkl. parykker Makeup bygges op fra et rent ansigt. Inkl. hænder og fødder med ekspres negle og lakering. Kunderelevant klædelighed. Kreativitet inkl. brug af aktuelle trends. Væsentlige mangler: ikke genkendelig brug af morfologi og fagsprog, mangelfuld farveforståelse af farvernes undertone, hvidlighed, sortlighed, komplimentær farver, mangelfuld rengjort ansigt, mangelfuld udført neglepleje og lakering, mangelfuld sans for klædelighed, mangelfuld anvendelsen af aktuelle trends eller/og kreativitet, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 4. Kosmetisk ansigtsmassage. 60 min. Disciplin starter med afrensning, peeling, Kosmetisk massage efter frisør og kosmetiker faget teoribog samt visuel medie. Arbejdet udføres i overensstemmelse med korrekt udførelse af de 5 krav til massagen og de 5 formål med massagen. Afsluttende creme. Væsentlige mangler: af hudtype bestemmelse og produktbrug, korrekt rækkefølge af kosmetisk ansigtsmassage og decolleté, mangelfuld anvendelse af de 5 krav til korrekt udførelse, mangelfuld anvendelse af de 5 formål for massagen, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 5. Kvik makeup med retning af bryn 55 min. Disciplin udføres med brug af alle materialer til fremhævelse af øjne, mund og teint. Farvevalg efter personens grundtone. 9

10 Opmåling med brug af morfologi til bryn. Retning af bryn: Kun pincet og voks anvendes. I styling kan indgå saks og gele. Væsentlige mangler: mangelfuld rengøring af ansigtet før makeup, mangelfuld teknisk udførelse af: øjne, mund og teint, mangelfuld farveforståelse og farvebestemmelse af undertoner, komplimentær farver, sortlighed og hvidlighed, mangelfuld anvendelse af morfologi for ansigtet og øjenpartiet, mangelfuld indsigt i produkt fakta for farvning af bryn og vipper, mangelfuld håndtering af pincet og voks omkring øjenpartiet, mangelfuld styling, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 6. Farvning af bryn og vipper samt korrektion af bryn. 55 min. Start af disciplin med afrensning. Farveproces. Produktkendskab, blandingsforhold, farvevalg, virketid. Metode for påføring af farvning af bryn med pensel. Metode for påføring af farvning af vipper med pind eller pensel. Øjenbadevand enten ved glas eller pipette. Korrektion af bryn med anvendelse af morfologi af bryn og øjnenes placering. Metode for retning, er det tilladt at bruge voks, pincet. Det vurderes som fejl, at have rest af farve på huden, undtagelsesvis mellem hårene. Væsentlig mangler: mangelfuld farveforståelse og farvebestemmelse af undertoner, komplimentær farver, sortlighed og hvidlighed, mangelfuld anvendelse af morfologi for ansigtet og øjenpartiet, mangelfuld indsigt i produkt fakta for farvning af bryn og vipper, mangelfuld anvendelse af øjenbadevand, farve på huden, mangelfuld håndtering af pincet og voks omkring øjenpartiet, mangelfuld styling, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 7. Aften makeup. 50 min Med udgangspunkt i elektrisk belysning/ levende lys. Disciplin udføres med brug af alle materialer til fremhævelse af en komplet makeup concealer, foundation, pudder, øjnemakeup i blend med mere end 2 farver, optegning af bryn, øjne og mund. Farvevalg efter personens grundtone. Kundevejledning af teknik og produktvalg. Væsentlig mangler: mangelfuld rengøring af ansigtet før makeup, mangelfuld teknisk udførelse af: øjne, mund og teint, mangelfuld farveforståelse og farvebestemmelse af undertoner, komplimentær farver, sortlighed og hvidlighed, mangelfuld anvendelse af morfologi for ansigtet og øjenpartiet, mangelfuld indsigt i produkt fakta og produkt tilkendegivelse, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. 10

11 Disciplin 8. Kosmetiske kropsmassage. 60 min Start af disciplin på bagsiden med tørbørstning eller kropspeeling. Arbejdet udføres i overensstemmelse med korrekt udførelse af de 5 krav til massagen og de 5 formål for massagen. Der undlades at massere på bryst. Væsentlig mangler: hvis kropspeeling eller tørbørstning undlades, ved afkøling under afvaskning af peeling, mangelfuld fjernelse af kropspeelings granulater, mangelfuld anvendelse af de 5 krav til korrekt udførelse, mangelfuld anvendelse af de 5 formål for massagen, mangelfuld anvendelse af arbejdsstillinger og uhensigtsmæssig belastning af håndled og fingre led, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 9. Dag makeup. 35 min. Med udgangspunkt i dagslys. Disciplin udføres med brug af alle materialer til fremhævelse af en komplet dagmakeup concealer, foundation, pudder, øjnemakeup i blend, optegning af bryn, øjne og mund. Farvevalg efter personens grundtone. Kundevejledning af teknik og produktvalg. Væsentlig mangler: mangelfuld rengøring af ansigtet før makeup, mangelfuld teknisk udførelse af: øjne, mund og teint, mangelfuld farveforståelse og farvebestemmelse af undertoner, komplimentær farver, sortlighed og hvidlighed, mangelfuld anvendelse af morfologi for ansigtet og øjenpartiet, mangelfuld indsigt i produkt fakta og produkt tilkendegivelse, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 10. Pedicure med lak. 65 min Med udgangspunkt i kosmetisk pedicure skal behandlingen gennemføres som følgende: Det er ikke tilladt at bruge elektriske file/polere, metal file, skalpel. Der skal anvendes fodbad, mekanisk/kemisk peeling, kosmetisk fodmassage, maske, creme, talkum, polering, lakering. Der skal anvendes handsker under udførelsen af negleplejen og fodplejen frem til den kosmetiske fodmassage, derefter forsætter behandlingen uden handsker. Arbejdet udføres i overensstemmelse med korrekt udførelse af de 5 krav til massagen og de 5 formål for massagen. Ved lakering anvendes røde creme lakker. Lyserøde lakker ikke tilladt. Væsentlig mangler: mangelfuld behandlings procedure, brug af elektriske file/polere, metal file, ved blod forårsaget af klip eller filning i huden, skalpel, mangelfuld konstatering af kontraindikationer, ved behandling udført på kontraindikationer, manglende brug af handsker, mangelfuld fjernelse af hård hud og overgange, mangelfuld tilfilning af neglefacon, mangelfuld behandling af neglebånd og negleomgivelser, mangelfuld 11

12 påføring af lak, mangelfuld påføring af: maske, creme og talkum. Ved manglende hårfjerning fra fodryg og tæer, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Det er ikke tilladt at påfører negleolie før bedømmelse. Disciplin 11. Depilering af underben med knæ. 40 min Behandlingsprocedure med afrensning af ben og knæ voks med pistol eller spartel efter foreskrevne regler (udstrækning af område, afrivning mod groretning, håndryg på depilerede område) Suckering efter forskrevne regler (udstrækning af område, afrivning med groretning, håndryg på depilerede område) efterbehandling med luplampe og pincet - efterbehandling med vejledning i produktvalg. Det er tilladt at bruge barberskraber ved områder med kontraindikationer under forudsætning af beviselig kontraindikationer. Det er ikke tilladt at benytte etiske ukorrekte stillinger for modellen og skal være uden hjælp fra modellen. Væsentlig mangler: mangelfuldt produkt håndtering, mangelfuld faglig viden om forskellen på: pistolvoks temperatur, spartelvoks temperatur, suckerings temperatur, mangelfuld viden om vandafvaskelig og olieafvaskelig produkter, mangelfuld efterbehandling, mangelfuld håndtering af kontraindikationer, mangelfuld brug af luplampe, mangelfuld brug af pincet, hvis hårene er knækkede og stubbede efter depilering, hvis hårene er meget korte (under 0,5 mm)før depileringen, hvis hårene er meget lange før påføringen af voks, ved etisk ukorrekte stillinger for modellen, ved modtagelse af hjælp fra modellen til at holde, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 12. Depilering af hel ben uden bikini. 50 min Behandlingsprocedure med afrensning af ben og knæ voks med pistol eller spartel efter foreskrevne regler (udstrækning af område, afrivning mod groretning, håndryg på depilerede område) Suckering efter forskrevne regler (udstrækning af område, afrivning med groretning, håndryg på depilerede område) efterbehandling med luplampe og pincet. - efterbehandling med vejledning i produktvalg. Det er tilladt at bruge barberskraber ved områder med kontraindikationer under forudsætning af beviselig kontraindikationer. Det er ikke tilladt at benytte etiske ukorrekte stillinger for modellen og skal være uden hjælp fra modellen. Væsentlig mangler: mangelfuldt produkt håndtering, mangelfuld faglig viden om forskellen på: pistolvoks temperatur, spartelvoks temperatur, suckerings temperatur, mangelfuld viden om vandafvaskelig og olieafvaskelig produkter, mangelfuld efterbehandling, mangelfuld håndtering af kontraindikationer, mangelfuld brug af luplampe, mangelfuld brug af pincet, hvis hårene er knækkede og stubbede efter depilering, hvis hårene er 12

13 meget korte (under 0,5 mm)før depileringen, hvis hårene er meget lange før påføringen af voks, ved etisk ukorrekte stillinger for modellen, ved modtagelse af hjælp fra modellen til at holde, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Disciplin 13. Stor manicure 60 min Med udgangspunkt i kosmetisk manicure skal behandlingen gennemføres som følgende: Det er ikke tilladt at bruge elektriske file/polere, metal file, skalpel. Der skal anvendes håndbad, mekanisk peeling, kosmetisk håndmassage, maske, creme, polering, lakering. Arbejdet udføres i overensstemmelse med korrekt udførelse af de 5 krav til massagen og de 5 formål for massagen. Ved lakering anvendes røde creme lakker. Lyserøde lakker er ikke tilladt. Væsentlig mangler: mangelfuld behandlings procedure, brug af elektriske file/polere, metal file, skalpel, mangelfuld konstatering af kontraindikationer, mangelfuld tilfilning af neglefacon, mangelfuld behandling af neglebånd og negleomgivelser, mangelfuld påføring af lak, mangelfuld påføring af: maske, creme, polering, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Der må ikke påføre negleolie før bedømmelse. Disciplin 14. Lak manicure 50 min Med udgangspunkt i kosmetisk manicure skal behandlingen gennemføres som følgende: Det er ikke tilladt at bruge elektriske file/polere, metal file, skalpel. Der skal anvendes omhyggelig håndvask, neglens facon med tilfilning og med udgangspunkt i håndens morfologi, creme, polering, lakering. Ved lakering anvendes røde creme lakker. Lyserøde lakker ikke tilladt. Væsentlig mangler: mangelfuld behandlings procedure, ingen brug af elektriske file/polere, metal file, skalpel, mangelfuld konstatering af kontraindikationer, mangelfuld tilfilning af neglefacon, mangelfuld behandling af neglebånd og negleomgivelser, mangelfuld påføring af lak, mangelfuld påføring af: creme, polering, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. Der må ikke påføres negleolie før bedømmelse. Disciplin 15. Brille makeup. 35 min. Der benyttes selvvalgt brillebærende model på følgende disciplin: Behandlingsprocedure: Brillestyrken skal være mere end 3 (plus/minus) (langsyn/ nærsyn). Med udgangspunkt i dagslys. Disciplin udføres med brug af alle materialer til fremhævelse af en komplet dagmakeup concealer, foundation, pudder, øjnemakeup i blend. Optegning af bryn, øjne og mund. 13

14 Farvevalg efter personens grundtone. Kundevejledning af teknik og produktvalg. Væsentlig mangler: mangelfuld rengøring af ansigtet før makeup, mangelfuld teknisk udførelse af: øjne, mund og teint, mangelfuld farveforståelse og farvebestemmelse af undertoner, komplimentær farver, sortlighed og hvidlighed, mangelfuld anvendelse af morfologi for ansigtet og øjenpartiet, mangelfuld indsigt i brilleglas og deres effekter for øjenmakeup, ved tonede brilleglas, mangelfuld indsigt i produkt fakta, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen Disciplin 16. Camouflage 50 min. Med udgangspunkt i dagslys. Disciplin udføres med brug af alle materialer til camouflage teknik. Anomalier skal skjules optimalt. Derefter forsættes med en komplet dagmakeup concealer, foundation, pudder, øjnemakeup i blend. Optegning af bryn, øjne og mund. Farvevalg efter personens grundtone. Kundevejledning af teknik og produktvalg. Væsentlig mangler: mangelfuld rengøring af ansigtet før makeup, mangelfuld teknisk udførelse af: camouflage af anomalier, øjne, mund og teint, mangelfuld farveforståelse og farvebestemmelse af undertoner, komplimentær farver, sortlighed og hvidlighed, mangelfuld anvendelse af morfologi for ansigtet og øjenpartiet, mangelfuld indsigt i produkt fakta, mangelfuld færdiggørelse af disciplinen. 14

Svendeprøven foråret 2011

Svendeprøven foråret 2011 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. KOSMETIKERFAGET Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt i det valgte speciale. Modeller

Læs mere

Svendeprøven efteråret 2011 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale.

Svendeprøven efteråret 2011 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. KOSMETIKERFAGET Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt i det valgte speciale. Modeller

Læs mere

Svendeprøven efteråret 2013 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale.

Svendeprøven efteråret 2013 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. KOSMETIKERFAGET - 31 Svendeprøven efteråret 2013 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt

Læs mere

Frisørfagets bedømmelsesplan

Frisørfagets bedømmelsesplan August 2015 Frisørfagets bedømmelsesplan Frisørfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf. 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk fu@frisorfaget.dk 1 Bedømmelsesplan for frisørfagets svendeprøve Når

Læs mere

KOSMETIKERFAGET. Modeller. Svendeprøven starter med en 5-timers opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale.

KOSMETIKERFAGET. Modeller. Svendeprøven starter med en 5-timers opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. KOSMETIKERFAGET Svendeprøven foråret 2009 Svendeprøven starter med en 5-timers opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt

Læs mere

Svendeprøven foråret 2012 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale.

Svendeprøven foråret 2012 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. KOSMETIKERFAGET - 28 Svendeprøven foråret 2012 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt i

Læs mere

November 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan

November 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan November 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf. 63 17 34 44 Fax. 65 92 65 14 www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk 1 Indhold Bedømmelsesplan

Læs mere

Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne.

Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne. PRAKTIKPERIODERNE. Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne. Eleven skal indgå aktiv i klinikkens faglige rutine,

Læs mere

Velkomst ved fællesudvalget. Modtagelse af model, lodtrækning blandt specialefagsmodellerne.

Velkomst ved fællesudvalget. Modtagelse af model, lodtrækning blandt specialefagsmodellerne. Disciplin 1: Opgave i det valgfrie speciale. Kl.07.50 Kl.08.00 Kl.08.20 Kl.12.20 Kl.12.50 Kl.12.50 Velkomst ved fællesudvalget. Modtagelse af model, lodtrækning blandt specialefagsmodellerne. Forbedømmelse

Læs mere

Tidsplan for svendeprøven efterår 2014

Tidsplan for svendeprøven efterår 2014 Tidsplan for svendeprøven efterår 2014 Disciplin 1: Opgave i det valgfrie speciale. Kl.07.50 Kl.08.00 Kl.08.20 Kl.12.20 Kl.12.50 Kl.12.50 Velkomst ved fællesudvalget. Modtagelse af model, lodtrækning blandt

Læs mere

Velkomst ved fællesudvalget. Modtagelse af model, lodtrækning blandt specialefagsmodellerne.

Velkomst ved fællesudvalget. Modtagelse af model, lodtrækning blandt specialefagsmodellerne. Disciplin 1: Opgave i det valgfrie speciale Kl.07.50 Kl.08.00 Kl.08.20 Kl.12.20 Kl.12.50 Kl.12.50 Velkomst ved fællesudvalget. Modtagelse af model, lodtrækning blandt specialefagsmodellerne. Forbedømmelse

Læs mere

April 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan

April 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan April 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf. 63 17 34 44 Fax. 65 92 65 14 www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk 1 Indhold Bedømmelsesplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Tidsplan for svendeprøven foråret 2017

Tidsplan for svendeprøven foråret 2017 Tidsplan for svendeprøven foråret 2017 Disciplin 1: Opgave i det valgfrie speciale. Kl.07.50 Kl.08.00 Kl.08.20 Kl.12.20 Kl.12.50 Kl.12.50 Velkomst ved fællesudvalget. Modtagelse af model, lodtrækning blandt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning. 1 dag Farvning og/eller permanent. Styling. Arbejdsrutine, kundebetjening, analyse, mundtlig fremlæggelse. Langthårsfrisering: Opgave 5 Langthårsfrisering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Odense velværeklinik. - For mænd og kvinder

Odense velværeklinik. - For mænd og kvinder Odense velværeklinik - For mænd og kvinder Ansigtsbehandlinger I alle behandlinger vil der være grundig vejledning i hjemmeplejen og du får et hudplejeprogram med hjem. Deluxe Ansigtsbehandling: Pris kr.

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning 1 dag Farvning og/eller permanent Styling Arbejdsrutine, kundebetjening, analyse, mundtlig fremlæggelse Vandondulation: Opgave 5 Vandondulation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2015. Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2015. Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel Herrearbejde Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Herre Trend: Opgave 4 Klipning 45 min Styling 10 min Opgave 1 og 2 personlig model (samme model)

Læs mere

Censorvejledning for kosmetikeruddannelsen Indhold

Censorvejledning for kosmetikeruddannelsen Indhold Indhold Hvor står reglerne... 2 Bekendtgørelsen om uddannelsen til kosmetiker... 2 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser... 4 Bekendtgørelse om karakterskala og

Læs mere

Tilmelding skal indeholde en række oplysninger, og sker på mail til på fremsendte Excel regneark.

Tilmelding skal indeholde en række oplysninger, og sker på mail til på fremsendte Excel regneark. Regler - KOSMETIKER DM i Erhvervsuddannelser 2017 i Aalborg GENERELLE INSTRUKTIONER Tilmelding af navngivne elever til fællesudvalget sker gennem skolerne senest 15. oktober 2016. Såfremt deadline overskrides

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Klip og brushing: Opgave 4 Klipning og brushing 75 min Kundebehandling i salonen: 1 dag Opgave 5 Klipning 45 min Strukturbehandling 85 min Styling med makeup 50 min Arbejdsrutine, kundebetjening,

Læs mere

November 2016 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan

November 2016 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan November 2016 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf. 63 17 34 44 Fax. 65 92 65 14 www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk 1 Indhold Bedømmelsesplan

Læs mere

Ansigtsbehandlinger 70 minutter 495,- 90 minutter 595,- 45 minutter 395,-

Ansigtsbehandlinger 70 minutter 495,- 90 minutter 595,- 45 minutter 395,- PRISLISTE Ansigtsbehandlinger KLASSISK ANSIGTSBEHANDLING // 70 minutter // Afslappende behandling som starter med afrensningen af ansigt, hals og bryst. Herefter foretages hudanalyse samt vejledning. Huden

Læs mere

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Regulativ Stk. 1 Svendeprøven bedømmes af skuemestre udpeget af Det Faglige Fællesudvalg efter indstilling fra henholdsvis BKD Bager- & Konditormestre i Danmark & Fødevareforbundet NNF. I enhver bedømmelse

Læs mere

Hud & Negleklinikken V/Christina Koch

Hud & Negleklinikken V/Christina Koch Hud & Negleklinikken V/Christina Koch Kirkepladsen 6 A 4690 Haslev Mobil.: 28 92 01 08 Online booking på: www.hudognegleklinikken.dk Hænder Manicure kr. 229,- Oliebad - formning af negle og neglebånd

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil BEK nr 393 af 01/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 123.88K.391

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

KOS 1 : Kosmetikerassistent

KOS 1 : Kosmetikerassistent KOS 1 : Kosmetikerassistent På denne skoleperiode får du kendskab til almene kropsbehandlinger/massager og diverse kosmetiske behandlinger og du får den nødvendige teori for at kunne udføre behandlingerne.

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev Ansættelse af en nye frisørelev. Når du som læremester ansætter en ny elev i din virksomhed, er det vigtigt, i forbindelse med oplæringen, at have et overblik over, hvad elevens arbejdsopgaver i det daglige

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel Herrearbejde Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Herre Trend: Opgave 4 Klipning 45 min 10 min Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 3 og 4 personlig model (samme model) Opgave 1 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 3 og 4 personlig model (samme model) Opgave 1 lodtrækningsmodel Herrearbejde Trend: Opgave 1 Klipning Styling Tid til behandling 4 10 min Maskulin klipning: Opgave 3 Klipning 4 Opgave 3 Skægklipning 30 min Opgave 4 Maskulin form 2 Opgave 3 og 4 personlig model (samme

Læs mere

PRISLISTE. Dermadeluxe. www.dermadeluxe.dk

PRISLISTE. Dermadeluxe. www.dermadeluxe.dk PRISLISTE Dermadeluxe www.dermadeluxe.dk ANSIGTSBEHANDLINGER EmerginC ansigtsbehandling (75 min)...595,- En dybderensende og afslappende behandling, hvor de yderst aktive og resultatorienterede produkter

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Odense velværeklinik. - For mænd og kvinder

Odense velværeklinik. - For mænd og kvinder Odense velværeklinik - For mænd og kvinder Ansigtsbehandlinger I alle behandlinger vil der være grundig vejledning i hjemmeplejen og du får et hudplejeprogram med hjem. Er det første gang du skal have

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 3 personlig model

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 3 personlig model Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2014 Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Styling 25 min Tidens Trend: Opgave 3 Klipning 45 min Kemisk

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Herrearbejde: Tid til behandling Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning og styling 55 min Klassisk herre: Opgave 2 Klipning 45 min Opgave 3 Maskulin form 25 min Opgave 1 lodtrækningsmodel Opgave

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Herrearbejde. Damearbejde. Frisørfagets Svendeprøvekommission. Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling. 70 min Styling.

Herrearbejde. Damearbejde. Frisørfagets Svendeprøvekommission. Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling. 70 min Styling. Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2013 Tid til behandling Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Cecilie Dam B E A U T Y A C A D E M Y

Cecilie Dam B E A U T Y A C A D E M Y Cecilie Dam B E A U T Y A C A D E M Y prisliste 2013 Ansigtsbehandlinger Guinot ALMINDELIG ANSIGTSBEHANDLING kr. 358,00 Afrens, peeling, damp, massage og dagcreme. DYBDERENS kr. 449,00 Afrens, peeling,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

Find Lykke & Velvære og bestil tid

Find Lykke & Velvære og bestil tid Find Lykke & Velvære og bestil tid Klinikken er kun åben for kunder, der har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe på 27 28 30 55 eller maile på lindalykkes@gmail.com På de næste sider ser du alle

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Opgave 1 Klipning 60 min. Opgave 2 Fønbølgning med skilning. Dame klip med graduering og skitsetegning: Opgave 3 Klipning 60 min Skitsetegning

Opgave 1 Klipning 60 min. Opgave 2 Fønbølgning med skilning. Dame klip med graduering og skitsetegning: Opgave 3 Klipning 60 min Skitsetegning Herrearbejde Maskulin herreklip: Tid til behandling Opgave 1 Klipning 60 min Fønbølgning med skilning: Opgave 2 Fønbølgning med skilning 25 min Opgave 1- personlig model Opgave 2 personlig model eller

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 246 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Guinot. Guinot. Yon-ka

Guinot. Guinot. Yon-ka B E A U T Y A C A D E M Y 2010 Guinot ALMINDELIG ANSIGTSBEHANDLING kr. 328,00 Afrens, peeling, damp, massage og dagcreme. DYBDERENS kr. 419,00 Afrens, peeling, damp, udrensning, maske inkl. hals, massage

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 1 personlig model Opgave 2 og 3 personlig model (samme model)

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 1 personlig model Opgave 2 og 3 personlig model (samme model) Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret 2014 Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission PRØVE 45-2011 SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2011 Damearbejde: Page klipning og brushing: Opgave 4 Klipning og brushing 90 min Kundebehandling i salonen: Opgave 5 Klipning 45 min Moderne styling 45

Læs mere

Hud & Negleklinikken V/Christina Koch

Hud & Negleklinikken V/Christina Koch Hud & Negleklinikken V/Christina Koch Kirkepladsen 6 A 4690 Haslev Mobil.: 28 92 01 08 Online booking på: www.hudognegleklinikken.dk Hud_og_Negleklinikken_sept2015.indd 1 24/11/15 19.08 Hud_og_Negleklinikken_sept2015.indd

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

KOS 2 : Kosmetiker med speciale

KOS 2 : Kosmetiker med speciale KOS 2 : Kosmetiker med speciale På denne skoleperiode får du udvidet dit kendskab til diverse kosmetiske behandlinger og den tilhørende teori. Desuden får du uddybende viden om salgsteknikker, kosmetiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Ansigtsbehandling. Avanceret hudanalyse 15 min

Ansigtsbehandling. Avanceret hudanalyse 15 min PRISLISTE Ansigtsbehandling Avanceret hudanalyse 15 min Denne behandling vil give dig en forståelse for din huds tilstand lige nu, hudens behov og hudens sensitivitet. Perfekt til dig som førstegangs kunde

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

KOS 3 : Kosmetiker med speciale

KOS 3 : Kosmetiker med speciale KOS 3 : Kosmetiker med speciale På denne skoleperiode får du udvidet dit kendskab til diverse kosmetiske behandlinger og den tilhørende teori. Desuden får du uddybende viden om salgsteknikker, kosmetiske

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Procedure for svendeprøver Stukkaturfaget

Procedure for svendeprøver Stukkaturfaget Procedure for svendeprøver Stukkaturfaget Indholdsfortegnelse Generelle aftaler og regler vedr. svendeprøven... 3 Regler fra Uddannelsesordning... 4 Bedømmelse og beviser... 4 Svendeprøvens omfang... 4

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Negle stylist træningsprogram

Negle stylist træningsprogram Negle stylist træningsprogram Kære kommende negle stylist Som Professionails negle stylist, har du mulighed for at skabe dig en selvstændig fremtid i en branche som er under konstant udvikling og har stor

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN DEL 2 EUD GRUNDFORLØB 2 Kosmetiker 25. JANUAR 2018 1 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 2.0 Fagenes formål og profil... 3 2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet... 3 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Frisørfagets Fællesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Frisørfagets Fællesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 338 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Praktikmål 11554 Hygiejne, arbejdsmiljø og ergonomi Uden niveau 0,0 uger Praktikmål 0,0 uger Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Uddannelsesordning: Kosmetiker

Uddannelsesordning: Kosmetiker Side 1 af 29 Fag fælles for hovedforløb Fagene nævnt nedenfor er fælles for kosmetikerassistent, hud og skønhedspler samt spa og wellnessbehandler. 287 Anatomi/fysiologi 1 1,2 uger 1 Eleven kender til

Læs mere

Brobygning 10. kl. Krop & stil

Brobygning 10. kl. Krop & stil Brobygning 10. kl. Krop & stil Frisør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere