Frisørfagets bedømmelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frisørfagets bedømmelsesplan"

Transkript

1 August 2015 Frisørfagets bedømmelsesplan Frisørfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf

2 Bedømmelsesplan for frisørfagets svendeprøve Når skolen har udstedt skolebevis, indstilles eleven af skolen til svendeprøven. Prøven afholdes efter sidste skoleperiode og så tæt på elevens udlæringstidspunkt som muligt. For elever der er påbegyndt den 4 årige frisøruddannelse, afvikles svendeprøven som følger: Indstilling til svendeprøven. Forårsprøven: Skolen fremsender foreløbig tilmeldingslister til frisørfagets svendeprøvekommission medio august. I december fremsender skolen den endelige tilmelding. I februar fremsender frisørfagets svendeprøvekommission spejlnummerlister til skolerne. Efterårsprøven: Skolen fremsender foreløbig tilmeldingslister til frisørfagets svendeprøvekommission primo marts. Medio august fremsender skolen den endelige tilmelding. I september fremsender frisørfagets svendeprøvekommission spejlnummerlister til skolerne. Skolen kan fremsende rettelser til den endelige liste, såfremt en elev ikke skulle opnå skolebevis. For elever der afslutter uddannelsen i perioden 1. oktober marts afvikles svendeprøven ca november og for elever der afslutter uddannelsen i perioden 1. april september afvikles svendeprøven ca. 15. april maj i det år, hvor uddannelsesaftalen udløber. Svendeprøven aflægges altid i slutningen af sidste praktikperiode. Svendeprøvedisciplinerne kan senest 4 uger før svendeprøvens afvikling hentes på hjemmesiden I tilfælde, hvor elevens uddannelsesaftale er påbegyndt på datoer der bevirker, at sidste skoleperiode eller svendeprøven ikke kan afvikles inden udløbet af uddannelsesaftalen, vil Frisørfagets Fællesudvalg i henhold til erhvervsuddannelseslovens 59 træffe afgørelse om en forlængelse af elevens uddannelsestid. Fællesudvalget vil i disse situationer træffe afgørelse om en evt. forhøjet elevløn for denne periode, normalt udgørende dimittendsatsen. Virksomheden skal i disse tilfælde selv foranledige, at uddannelsesaftalen bliver forlænget, hvilket sker ved henvendelse til den skole, hvor eleven modtager sin undervisning. Prøven afvikles i henhold til bekendtgørelse 157 af 17. februar Bekendtgørelse om uddannelsen til frisør. Betaling af prøven. Elevens praktikvært opkræves et gebyr, som skal dække fællesudvalgets samlede udgifter til afholdelse af svendeprøven. Beløbet dækker bl.a. udgifter til skolen, skuemestre, tilforordnede samt fællesudvalgets øvrige udgifter i forbindelse med svendeprøvens afvikling. Elevens - samt modellernes udgifter, herunder rejse, ophold, fortæring, produkter o.l. afholdes af praktikværten og er således ikke inkluderet i det opkrævede gebyr. 2

3 Svendeprøvegebyret kan variere afhængig af elevindtaget. Ved medlemskab af Danmarks Organisation for selvstændige frisører & kosmetikere (dofk)) opkræves der ikke et svendeprøvegebyr, da dofk indbetaler dette for sine medlemmer. Modeller. Eleven og læremesteren skal fremskaffe de modeller, der skal benyttes til den pågældende prøve. Dette kan også ske i samråd med skolens lærere. Følgende personer må ikke benyttes som modeller: Ulærte frisører, frisørelever samt personer der går på eller har gennemgået en privat frisøruddannelse. Forbedømmelse. Ved prøvens påbegyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. Såfremt en model bliver kasseret af skuemestrene som uanvendelig til den pågældende disciplin, kan eleven med hjælp fra skolen evt. fremskaffe en ny model til den pågældende disciplin. Såfremt dette ikke er muligt, skal eleven op til en ny prøve i den pågældende disciplin snarest muligt, - evt. på en anden skole. Udgiften for evt. ekstra rejseomkostninger - for eleven og modeller, betales af elevens læremester. Hvis en lodtrækningsmodel kasseres på grund af, at håret er for kort, kan den tilforordnede beordre, at eleven selv skal tage modellen. Skuemestrene bør ikke give en højere karakter end (0). Alle modeller skal forbedømmes efter følgende regler: Alle modeller forbedømmes i tørt hår - inden vask og inden lodtrækning. Evt. udskiftning af modeller finder sted under denne bedømmelse. 1. Eleverne forlader lokalet. 2. Skuemestrene forbedømmer modellerne og udskifter dårlige modeller. 3. De to tilforordnede foretager lodtrækning - modelnavne påføres liste med spejlnr. Listen kontrolleres under disciplinens afvikling. 4. Først herefter må eleverne komme tilbage til lokalet. 5. Disciplinen påbegyndes. Hvis en model bliver syg? Hvis en model bliver syg under prøven, kan eleven vælge følgende: 1. - at der i de discipliner der mangler at blive udført for denne model afgives et 0 pr. skuemester eller eleven kommer op til en ny prøve i de ikke udførte discipliner for denne model. Spejlnr. Spejlnumrene skal være fortløbende - 1, 2, 3, 4 o.s.v.. Eleverne skal placeres på samme måde i klasselokalet med fortløbende spejlnumre. Fællesudvalget udarbejder 1 sæt klasselister. Denne liste skal følges, da den nøje angiver elevernes placering i klassen. Sted for prøvens afholdelse. Frisørfagets svendeprøvekommission beslutter på hvilke skole prøven skal afvikles. Det tilstræbes at prøven afvikles på den tekniske skole, hvor eleven har modtaget undervisning, men dette afgøres i 3

4 hvert tilfælde af elevantallet på den enkelte skole. Frisørfagets svendeprøvekommission kan i særlige tilfælde samle eleverne fra flere tekniske skoler, og afvikle en fælles prøve for et større område. Karakterskala. Karakterskalaen der anvendes går fra -3 til 12,0 med 12,0 som den højeste karakter, og den enkelte karakter gives i hele tal. Hver skuemester afgiver en karakter for hver disciplin. Eleven har bestået svendeprøven, hvis eleven i hver enkelt disciplin har opnået gældende beståelseskarakter eller derover. Karakteren beregnes som et gennemsnit af de 4 skuemestres karakterer i den enkelte disciplin. Gennemsnittet i den enkelte disciplin beregnes med 1 decimal. Der finder ingen afrunding sted ved gennemsnitsberegningerne. Hver skuemester afgiver en karakter for hver disciplin. 7 trins skalaen skal anvendes. Eleven har bestået svendeprøven, hvis der i hver enkelt disciplin samlet er opnået en karakter på 2,0 eller derover. Resultatet af prøven meddeles mundtligt af svendeprøvekommissions tilforordnede til eleven, mesteren og skolen i forbindelse med svendeprøvens afslutning. Meddelelsen om prøvens resultat afgives i følgende meddelelsesform: Antaget med guldmedalje = karakteren 12 Antaget med sølvmedalje = gennemsnitskarakteren 9,5 Antaget med bronzemedalje = gennemsnitskarakteren 8,0 Antaget med ros = gennemsnitskarakteren 7,0 Antaget = en karakter på mindst 02,0 Ikke antaget = en karakter mindre end 02,0 De afgivne karakterer oplyses ikke. Dog kan en elev, der ikke har bestået sin prøve, kræve alle sine karakterer udleveret inden for en tidsfrist af 14 dage. I så fald vil det dog ikke fremgå, hvilke skuemester der har afgivet den enkelte karakter. Når uddannelsen afsluttes, vil eleven på sit svendebrev få oplyst gennemsnitskarakteren. Svendebrevet modtages med posten på den sidste læredag. Tvistigheder. Eventuelt opståede tvistigheder eller tvivlsspørgsmål omkring svendeprøven, afgøres af den tilforordnede ved prøvens afholdelse, eller af formanden for frisørfagets svendeprøvekommission. Skuemestre. Den afsluttende prøve bedømmes af 4 skuemestre udpeget af frisørfagets svendeprøvekommission. 2 skuemestre efter indstilling fra dofk, og 2 skuemestre efter indstilling fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. 4

5 Vilkårene for afholdelse af ny svendeprøve: Såfremt en elev ikke opnår et tilfredsstillende resultat ved svendeprøven - det vil sige karakteren 2,0, skal eleven tilbydes en ny prøve, i henhold til bekendtgørelsen til Frisør: Elever, der ikke består svendeprøven, har ret til en ny svendeprøve i de discipliner, der ikke er bestået. Hvis eleven er forhindret i at deltage i eller fuldføre svendeprøven på grund af sygdom, har eleven ret til en svendeprøve på et senere tidspunkt. Det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) fastsætter tidspunktet for prøven. Eleven kan normalt kun deltage i en svendeprøve 2 gange. Det faglige udvalg kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra Elever kan indgive klage til det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) over forhold vedrørende svendeprøven, hvis klagen er begrundet i forhold tilsvarende reglerne om klager over prøver i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) træffer afgørelse, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve, eller om klagen ikke kan tages til følge. Klager over svendeprøven skal indgives til det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) senest 2 uger efter, resultatet for svendeprøven er meddelt eleven. Elever der ikke har bestået svendeprøven, indkaldes til en nye prøve i de discipliner der ikke er bestået med beståelseskarakteren. Elever der har deltaget i forårsprøven indkaldes til ny prøve, i de ikke beståede discipliner, i perioden 1. juni 30. juni samme år. Elever der har deltaget i efterårsprøven indkaldes til ny prøve, i de ikke beståede discipliner, i perioden 1. januar januar året efter. Den nye svendeprøve afvikles over op til 2 dage, og eleven deltager kun i de ikke beståede discipliner, men skal på den nye prøvedag udføre hele disciplinen - det gælder også den del af disciplinen der evt. allerede er bestået, men der afgives kun karakter for den ikke beståede del af disciplinen. De elever der skal op til en ny prøve vil, efter det svendeprøvekommissionens skøn, blive samlet på en eller flere skoler. Elever der skal op til en ny prøve, kan kun opnå betegnelsen antaget. Betaling af den nye prøve. Alle læremestre, der har en elev der ikke har bestået den ordinære svendeprøve vil blive opkrævet et nyt svendeprøvegebyr, som skal dække svendeprøvekommissionens samlede udgifter til den ekstra svendeprøve. Beløbet dækker bl.a. udgifter til skolen, skuemestre, tilforordnede, samt svendeprøvekommissionens øvrige udgifter i forbindelse med svendeprøvens afvikling. Elevens - samt modellernes udgifter, herunder rejse, ophold, fortæring o.l., afholdes af læremesteren og er således ikke inkluderet i det opkrævet gebyr. 5

6 Den praktiske prøves omfang, tidsforbrug m.v. Opgaverne til svendeprøven planlægges og tilrettelægges af det frisørfagets svendeprøvekommission. Hver svendeprøve indeholder op til 9 discipliner. Svendeprøven består af opgaver inden for de arbejdsområder, der er tilknyttet område- og specialefag. Den samlede svendeprøve kan bestå af både en mundtlig og en praktisk prøve. Eleven skal udføre praktiske øvelser, hvis sammensætning samt antallet af discipliner udarbejdes af det faglige udvalg. Prøvedisciplinerne kan indeholde krav om, at eleven mundtligt over for skuemestrene skal redegøre for opgaveløsningen. Prøven har en varighed på 16 timer og skal afvikles på 2 dage. Ved svendeprøvens begyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. Frisørfagets svendeprøvekommission bestemmer, om disciplinerne til svendeprøven skal udføres på elevens egne modeller eller på lodtrækningsmodeller. Lodtrækningsmodellerne kan være øvelseshoveder. Prøverne skal afvikles inden for den tid, der er anført ud for hver disciplin. Skuemestrene kan være til stede under disciplinernes udførelse Prøven aflægges inden for nedennævnte fagområder og kan frit sammensættes af Frisørfagets Svendeprøvekommission. 6

7 Disciplinerne: HERREARBEJDE Klipning Kort gradueret klipning, som udføres med glidende overgange i sider og nakke, uden synlig vægtlinje. Der skal klippes mindst 1 cm af længderne i hele håret. Klipningen udføres med kantafsætning omkring ørerne og der må ikke afsættes skarpe kanter i nakken. Det er ikke tilladt at benytte afstandsmåler på klippemaskinen. Modeklipning Alle værktøjer og teknikker er tilladt. Bedømmes i håndklædetørret hår. Skægklipning Modellen skal have fuldskæg ved klipningens start. Skægget skal klippes med saks ell. maskine og der må benyttes maskine med 1/10 mm 1/20 mm skærehoved. Der må ikke benyttes afstandsmåler ell. skærehoved over 1 mm. Kantafsætningen kan foretages med maskine ell. saks/kniv. Skægget må ikke farves som skabelon inden klipningen. Det er tilladt at optegne skæggets design med blyant inden klipningen, dog skal dette gøres i klippetiden. Fønbølgning, tilbagestrøget uden skilning. Bølgeføringen skal være ens i begge sider, således at der fremkommer en ansats og en hovedbølge i hver side. Fønbølgning, med skilning. Der skal forefindes mindst 1½ bølge i den lille side og mindst 2½ bølge i den store side. 30 min. 25 min. 25 min. 7

8 Bombage. Sidernes opbygning skal svare til hinanden. Der skal foretages en opbygning af nakken og issepartiet. Der må ikke findes bølgebevægelser i frisuren. Fingerstyling. Der må kun benyttes føntørre. Alle produkter er tilladt. Styling. Alle arbejdsredskaber og stylingprodukter er tilladt. Strukturbehandling (permanent). Der skal udarbejdes en diagnoseseddel, og ved hjælp af minimum 6 spoler skal der udføres en strukturbehandling. Coloration (farvning). Der skal udarbejdes en diagnoseseddel. 25 min. 10 min. 25 min. 70 min. 70 min. TEGNING Arbejdstegning Der skal udarbejdes en skitsering af de anvendte klippeteknikker. 15 min. DAMEARBEJDE Klipning Alle klipperedskaber må anvendes. Bedømmes i håndklædetørret hår. Skæring Kun kniv må anvendes. Bedømmes i håndklædetørret hår. 8

9 Klipning Kun saks må anvendes. Bedømmes i håndklædetørret hår. Brushing Formtørringen skal foretages med børste efter eget valg. Der må ikke anvendes nogen form for krøllejern. Alle stylingprodukter er tilladt. Frisuren skal være friserbar, og må ikke fixeres med hårlak. Toupering må ikke anvendes. Bedømmelsen foretages i tørt hår, og må gennembørstes. Omfrisering af formtørring (brushing). Ved omfriseringen må benyttes alle former for krøllejern. Der må benyttes hårtrenser. Alle styling og finish produkter er tilladt. Styling Alle arbejdsredskaber er tilladt. Alle styling og finish produkter er tilladt. Fingerstyling Der må ikke benyttes nogen form for værktøj. Kun styling og finish produkter må benyttes. Vandondulation (indlægning) Indlægningen skal udføres med glatte plastik curler og/eller clips, samt skitsering. Mindst 2/3 af håret skal være indlagt. Ingen hjælpemidler så som føntørre, arbejdstegninger, fotos, streger i hovedbunden, o.s.v. er tilladt Det er tilladt at bruge vat og englehud (tape) i forbindelse med indlægningen. Alle former for stylingprodukter er tilladt. 30 min. 20 min. 15 min. 35 min. 9

10 Vandondulation (indlægning) Indlægningen skal udføres med skitsering og snegleteknik. Mindst 2/3 af håret skal være indlagt. Ingen hjælpemidler så som føntørre, curler, arbejdstegninger, fotos, streger i hovedbunden, o.s.v. er tilladt Det er tilladt at bruge vat og englehud (tape) i forbindelse med indlægningen. Alle former for stylingprodukter er tilladt. Vandondulation (udfrisering) Udfriseringen må ikke bære præg af konkurrencefrisering. Frisuren skal være klædelig. Den skal have en god form og være harmonisk. Der skal være toupering i frisuren. Bølger er ikke obligatoriske. Det er ikke tilladt at anvende føntørre til at korrigere med. Ingen former for løse hårdele og pynt er tilladt. Vandondulation (udfrisering) I udfriseringen skal der forefindes toupering. Håret må ikke gøres vådt efter tørretiden. Det er tilladt at anvende føntørre til at korrigere med. Det er tilladt at anvende løse hårdele, men ikke extentions. Alle former for smykker er tilladt. Halv eller helparykker må ikke benyttes. Vandondulation (udfrisering) Frisuren skal være klædelig. Den skal have en god form og være harmonisk. Der skal være toupering i frisuren. Bølger er ikke obligatoriske. Det er ikke tilladt at anvende føntørre til at korrigere med. Ingen former for løse hårdele og pynt er tilladt. 35 min. 30 min. 30 min. 10

11 Frisering (moderne vandondulation) Frisuren skal være klædelig. Den skal have en god form og være harmonisk. Alle arbejdsredskaber så som føntørre, velcro curler, varme curler, krøllejern, og børster må benyttes. Ingen former for løse hårdele og pynt er tilladt. Langthårsfrisering Alle hårlængder er tilladt, dog min. 10 cm`s længde fra hårgrænsen i nakken. Kort pandehår er tilladt. Extention er ikke tilladt. Løse hårdele og pynt er ikke tilladt. Alt hår skal opsættes. Der lægges vægt på renfrisering, klædelighed, salgbarhed, og om kriteriet er overholdt. Langthårsfrisering med pynt og løse hårdele. Alle hårlængder er tilladt. Extention er ikke tilladt. Mindst 2/3 skal være opsat. Hårdelene må ikke dække mere end 25% af hårets overflade. Der lægges vægt på sværhedsgrad, kreativitet, fantasi, klædelighed, salgbarhed, renfrisering, og om kriteriet er overholdt. Langthårsfrisering, Fri Fantasi. Alle hårlængder er tilladt. Der lægges vægt på kreativitet og ide. Alt er tilladt og kun fantasien sætter grænser. 60 min. 60 min. 60 min. 11

12 Langthårsfrisering, TEMA OPGAVE Der lægges vægt på kreativitet og ide. Alt er tilladt og kun fantasien sætter grænser. 100 min. Der skal udføres en styling af det lange hår, som passer til det fastsatte tema. I opgaven indgår makeup. Ved opstart skal håret være løsthængende. Hårlængden i nakken skal som minimum være 10 cm fra hårgrænsen i nakken. Der må være lagt en foundation før start, resten af makeuppen udføres uden hjælp inden for de 100 minutter. Jernondulation Alle hårlængder er tilladt. På tørt hår udføres en moderne jernondulation. Der må ikke benyttes luftkrøllejern, glatjern eller crepejern. Mindst 2/3 dele af håret skal jernonduleres. Strukturbehandling (permanent) Hele håret skal strukturbehandles og der skal forefindes krølletegning/bølgebevægelser i hele håret. Kun standart permanentspoler må benyttes. Der skal udarbejdes en diagnoseseddel. Spolestørrelserne skal fremlægges sammen med diagnoseseddel. Strukturbehandling (permanent) Mindst 2/3 af håret skal strukturbehandles. Der skal forefindes krølletegning /bølgebevægelser i håret. Alle former for permanentspoler må benyttes. Der skal udarbejdes en diagnoseseddel. Spolestørrelserne skal fremlægges sammen med diagnoseseddel. 85 min. 85 min. 12

13 Strukturbehandling Kreativ fantasi permanent. Der skal benyttes permanentvæske og der skal fremkomme bevægelser i håret Der skal udarbejdes en diagnoseseddel. Alle teknikker er tilladt. Skuemestrene vil være til stede under oprulningen. Coloration (farvning) Hele håret skal farves. Der skal benyttes minimum 2 forskellige farver. Lysfarvning og afblegning betragtes som farver. Alle teknikker er tilladt. Hvis håret i forvejen er farvet skal der forefindes minimum 1 cm`s udvoksning. Der skal udarbejdes en diagnoseseddel. Coloration (farvning) Alle farver er tilladt. Lysfarvning og afblegning betragtes som farver. Alle teknikker er tilladt. Hvis håret i forvejen er farvet skal der forefindes minimum 1 cm`s udvoksning. Der skal udarbejdes en diagnoseseddel. Coloration (farvning) Alle farver er tilladt. Der er mulighed for afrensning og forpigmentering. Der lægges vægt på kreativitet og ide. Alt er tilladt og kun fantasien sætter grænser. Der skal udarbejdes en diagnoseseddel. 85 min. 100 min. 100 min. 130 min. Makeup Aftenmakeup (vipper må benyttes) Dagmakeup 30 min. 30 min. 13

14 EU Frisør regler På ordinært møde den 23. oktober 2003, i Frisørfagets Fællesudvalg, er følgende retningslinier blevet fastsat: Hvem kan få et EU svendebrev: 1. Udlærte frisører der kan dokumentere behovet for at få udstedt et EU svendebrev og som har gennemført deres frisøruddannelse i henhold til bekendtgørelse af 13. marts 1991 eller efterfølgende bekendtgørelser om uddannelsen til frisør, kan - såfremt de enkelte discipliner er bestået med en gennemsnitskarakter på mindst 2,0 (før 1. august ,0) - få udstedt et EU frisørsvendebrev. Beviset koster kr. 300,00. Forinden et nyt svendebrev/uddannelsesbevis udstedes, skal det tidligere udleverede uddannelsesbevis returneres til Frisørfagets Fællesudvalg, vedlagt kr. 300,00. Hvem kan få udleveret deres karakterer fra de tidligere svendeprøver: 1. Alle der har gennemført deres frisøruddannelse i henhold til bekendtgørelse af 13. marts 1991 eller efterfølgende bekendtgørelser om uddannelsen til frisør, kan mod betaling af kr. 100,- få tilsendt deres karakterer i EDB udskrift, evt. på mail. Reglerne for en ny prøve i de enkelte discipliner 1. En udlært frisør der kan dokumentere behovet for et EU svendebrev kan gå op til en ny svendeprøve i de discipliner, hvor gennemsnitskarakteren 2,0 (før 1. august ,0) ikke er opnået ved den ordinære danske svendeprøve. 2. Der betales et svendeprøvegebyr på kr. 500,- pr. tilmeldte disciplin dog minimum kr ,- for at kunne deltage i en ny svendeprøve. Kan der ikke dokumenteres et behov for at der 14

15 udstedes et EU-svendebrev og der alligevel ønskes et EU-svendebrev udgør svendeprøvegebyret kr ,- pr. tilmeldte disciplin dog minimum kr ,- for at kunne deltage i en ny svendeprøve 3. Alle omkostninger i forbindelse med den nye svendeprøve betales af aspiranten. 4. Den nye svendeprøve afvikles i forbindelse med de ordinære svendeprøver. Frisørfagets Fællesudvalg 15

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning 1 dag Farvning og/eller permanent Styling Arbejdsrutine, kundebetjening, analyse, mundtlig fremlæggelse Vandondulation: Opgave 5 Vandondulation

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Klip og brushing: Opgave 4 Klipning og brushing 75 min Kundebehandling i salonen: 1 dag Opgave 5 Klipning 45 min Strukturbehandling 85 min Styling med makeup 50 min Arbejdsrutine, kundebetjening,

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning. 1 dag Farvning og/eller permanent. Styling. Arbejdsrutine, kundebetjening, analyse, mundtlig fremlæggelse. Langthårsfrisering: Opgave 5 Langthårsfrisering

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission PRØVE 45-2011 SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2011 Damearbejde: Page klipning og brushing: Opgave 4 Klipning og brushing 90 min Kundebehandling i salonen: Opgave 5 Klipning 45 min Moderne styling 45

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2015. Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2015. Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel Herrearbejde Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Herre Trend: Opgave 4 Klipning 45 min Styling 10 min Opgave 1 og 2 personlig model (samme model)

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 3 og 4 personlig model (samme model) Opgave 1 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 3 og 4 personlig model (samme model) Opgave 1 lodtrækningsmodel Herrearbejde Trend: Opgave 1 Klipning Styling Tid til behandling 4 10 min Maskulin klipning: Opgave 3 Klipning 4 Opgave 3 Skægklipning 30 min Opgave 4 Maskulin form 2 Opgave 3 og 4 personlig model (samme

Læs mere

Opgave 1 Klipning 60 min. Opgave 2 Fønbølgning med skilning. Dame klip med graduering og skitsetegning: Opgave 3 Klipning 60 min Skitsetegning

Opgave 1 Klipning 60 min. Opgave 2 Fønbølgning med skilning. Dame klip med graduering og skitsetegning: Opgave 3 Klipning 60 min Skitsetegning Herrearbejde Maskulin herreklip: Tid til behandling Opgave 1 Klipning 60 min Fønbølgning med skilning: Opgave 2 Fønbølgning med skilning 25 min Opgave 1- personlig model Opgave 2 personlig model eller

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 3 personlig model

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 3 personlig model Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2014 Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Styling 25 min Tidens Trend: Opgave 3 Klipning 45 min Kemisk

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Herrearbejde: Tid til behandling Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning og styling 55 min Klassisk herre: Opgave 2 Klipning 45 min Opgave 3 Maskulin form 25 min Opgave 1 lodtrækningsmodel Opgave

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 1 personlig model Opgave 2 og 3 personlig model (samme model)

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 1 personlig model Opgave 2 og 3 personlig model (samme model) Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret 2014 Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel Herrearbejde Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Herre Trend: Opgave 4 Klipning 45 min 10 min Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave

Læs mere

Herrearbejde. Damearbejde. Frisørfagets Svendeprøvekommission. Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling. 70 min Styling.

Herrearbejde. Damearbejde. Frisørfagets Svendeprøvekommission. Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling. 70 min Styling. Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2013 Tid til behandling Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev Ansættelse af en nye frisørelev. Når du som læremester ansætter en ny elev i din virksomhed, er det vigtigt, i forbindelse med oplæringen, at have et overblik over, hvad elevens arbejdsopgaver i det daglige

Læs mere

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven skal kunne arbejde individuelt med klippe- og friseringsteknikker samt kemiske behandlinger på model/øvelseshoved. En valgt model beskrives og præsenteres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Vandondulation: Opgave 4 Vandondulation Indlægning 35 min Udfrisering 30 min Kundebehandling i salonen: 1 dag Opgave 5 Klipning 45 min Strukturbehandling 85 min Styling med makup 50 min Arbejdsrutine,

Læs mere

Danmarksmesterskabet 2017

Danmarksmesterskabet 2017 Danmarksmesterskabet 2017 GENERELLE INSTRUKTIONER Juniordeltagere. Alle frisørelever, med en godkendt uddannelsesaftale eller skolepraktikelever, der ikke er fyldt 25 år i 2017, kan deltage i juniorkonkurrencen.

Læs mere

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger Frisør: 3 Kundetyper: 5 uger Formål: Eleven skal opnå begyndende rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal kunne arbejde selvstændigt med klippe- og friserings teknikker på modeller. Miljø og ergonomi

Læs mere

Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan

Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan Januar 2012 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf. 63 17 34 44 Fax. 65 92 65 14 www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk 1 2 Bedømmelsesplan

Læs mere

Danmarksmesterskabet 2015

Danmarksmesterskabet 2015 Danmarksmesterskabet 2015 GENERELLE INSTRUKTIONER Juniordeltagere. Alle frisørelever, med en godkendt uddannelsesaftale eller skolepraktikelever, der ikke er fyldt 25 år i 2015, kan deltage i juniorkonkurrencen.

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret 2016. Klipning og strukturbehandling Styling. Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 3 personlig model

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret 2016. Klipning og strukturbehandling Styling. Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 3 personlig model Herrearbejde Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Klipning 45 min Opgave 2 Styling 25 min Kundebehandling: Opgave 3 Klipning og strukturbehandling Styling Opgave 1 og 2 personlig model (samme model)

Læs mere

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Regulativ Stk. 1 Svendeprøven bedømmes af skuemestre udpeget af Det Faglige Fællesudvalg efter indstilling fra henholdsvis BKD Bager- & Konditormestre i Danmark & Fødevareforbundet NNF. I enhver bedømmelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Uddannelsesordning: Frisør

Uddannelsesordning: Frisør Side 1 af 28 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F Grundfag -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission PRØVE 47-2012 SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2012 Damearbejde: Moderne styling til aftenbrug Opgave 2 Klipning 45 min Coloration 100 min Styling 45 min Opgave 3 Klipning 45 min Styling 20 min Langthårsfrisering

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne.

Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne. PRAKTIKPERIODERNE. Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne. Eleven skal indgå aktiv i klinikkens faglige rutine,

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

November 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan

November 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan November 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf. 63 17 34 44 Fax. 65 92 65 14 www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk 1 Indhold Bedømmelsesplan

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil BEK nr 393 af 01/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 123.88K.391

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen Oktober 2012 Skuemestervejledning Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen Automatiktekniker i elektrobranchen Elektrotekniker, under udløb fra og med 15. januar 2010 Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 24. august 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli

Læs mere

Svendeprøven foråret 2011

Svendeprøven foråret 2011 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. KOSMETIKERFAGET Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt i det valgte speciale. Modeller

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Valgfri specialefag Niveau 5 uger

Valgfri specialefag Niveau 5 uger Valgfri specialefag Frisør version 7_ 2012 Valgfri specialefag Niveau 5 uger EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge Langthår Avanceret 1 uge Stylist Rutine 4 uger Trend damemode Avanceret 1 uge Trend, herremode/skæg

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Hovedforløb Frisør LUP v07

Hovedforløb Frisør LUP v07 Hovedforløb Frisør LUP v7 Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 47 Næstved Telefon 55 75 33. Fax 55 75 33 5 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Svendeprøven efteråret 2011 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale.

Svendeprøven efteråret 2011 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. KOSMETIKERFAGET Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt i det valgte speciale. Modeller

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Svendeprøven efteråret 2013 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale.

Svendeprøven efteråret 2013 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. KOSMETIKERFAGET - 31 Svendeprøven efteråret 2013 Svendeprøven starter med en opgave, med hovedvægt på det valgfrie speciale. Behandlingen skal afspejle hverdagslivet på arbejdspladsen, med udgangspunkt

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

April 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan

April 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan April 2015 Kosmetikerfagets Bedømmelsesplan Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Tlf. 63 17 34 44 Fax. 65 92 65 14 www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk 1 Indhold Bedømmelsesplan

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg Side 1 af 91 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 10821 Psykologi F Grundfag Afsluttende prøve 7783 Afsl.prv: Frisør, Frisør Afsluttende prøve 413 Farvebehandling 414 Permanent

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere