Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet PVNET.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet PVNET.dk www.danfoss.com/solar"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet NET.dk

2 Som en konsekvens af at det er blevet mere attraktivt at opsætte solcelleanlæg vil mængden også stige i de kommende år. Således var der ved udgangen af 2012 installeret mere end 400 MW solcelleanlæg i lavspændingsnettet (elnettet). Prisen for et 6 kw solcelleanlæg var i gennemsnit faldet med over 40% i løbet af 2012 til et niveau på omtrent kr/kw. Den øgede mængde af decentral el-produktion i elnettet medfører et paradigmeskift, da strømmen nu skal til at løbe i begge retninger. Der stilles derfor ofte spørgsmål til den fremtidige drift af elnettet, for at kunne være forberedt på en massiv udrulning af solcelleanlæg. Danfoss Solar Inverters, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), EnergiMidt og Østkraft benytter derfor lejligheden til at besvare nogle af disse spørgsmål, for at gøre integrationen af solcelleanlæg i elnettet så smertefri som muligt. Dette gøres ved hjælp af forskellige forsknings- og demonstrationsprojekter og ved at deltage i standardiseringsarbejde og lignende aktiviteter. Solcelleanlæg i lavspændingsnettet Der kan opstå flere tekniske udfordringer, når mængden af solcelleanlæg i elnettet øges: Overspænding hos slutbrugeren Overbelastning af infrastrukturen (distributionstransformere og kabler) Spændingsubalance Harmoniske spændinger og flicker Fejlslagen udkobling af kortslutninger Baseret på en undersøgelse blandt danske netselskaber, er de mest presserende spørgsmål overspænding, overbelastning af infrastrukturen og spændingsubalance. Formålet med denne undersøgelse er, at analysere de to første og vigtigste emner, som i høj grad er indbyrdes afhængige. Tredje og fjerde punkt er allerede undersøgt af Danfoss Solar Inverters i referencerne [1] og [10] og medtages derfor ikke her. En omfattende analyse foretaget af Dansk Energi, der inkluderer over 1100 udføringer, viser at ca. 0,4% af alle undersøgte udføringer vil opleve problemer med overspænding, når solcellepenetrationen er omtrent 700 W per husstand på udføringerne [2]. 700 W pr husstand plus hvad der måtte blive installeret på etage ejendomme, offentlige bygninger samt erhvervsbygninger, svarer til en samlet dansk kapacitet på 3500 MW, som forventes at være installeret i Danmark i 2030 [3]. Fordobles antallet af solcelleanlæg til i alt 7000 MW vil der være problemer med overspænding ved omkring 0,6% af alle udføringerne [2]. En solcellepenetration på mindst 5000 MW anses som optimal i fremtidens energimiks [4], [5] og 7000 MW kan dække cirka 20% af det årlige danske elektricitetsforbrug og dække cirka 100% af spidsbelastningen. Rundt regnet er der distributionstransformerer i Danmark, dvs. at installeres der 7000 MW solceller svarer det til at installere 100 kw pr distributionstransformer, som også er den typiske mindste distributionstransformer, der anvendes i Danmark. Der er allerede flere løsningsforslag til at klare overspændingsfænomenet ved høj solcellepenetration i elnettet: Spændingsregulering ved hjælp af reaktiv effekt fra solcelleanlæggene Begrænsning af aktiv effekt fra solcelleanlæggene Opgradering af kabler og distributionstransformerer Batterier og energibuffer ved solcelleanlæggene Spændingsregulering på sekundærsiden af distributionstransformeren ved hjælp af transformatorregulator (Sæsonmæssige) ændringer i distributionstransformerens indstilling Energistyringssystem / belastningsregulering hos brugerne En af de nemmeste metoder til spændingsregulering i elnettet er reaktiv effekt fra solcelleinverterne, på grund af deres fleksibilitet [6]. Nye invertere har følgende muligheder for spændingsregulering: konstant effektfaktor (PF), konstant reaktiv effekt Q, Q(U) regulering og PF(P) styring, mere om dette senere. Begrænsning af den aktive effekt fra solcelleanlæg ser umiddelbart ud til at være en nem måde at afbøde overspændinger på, og den er undersøgt af flere forskere og netselskaber [7]. Dog kan ejeren af solcelleanlægget ikke vurdere den økonomiske indflydelse af denne reguleringsmetode, hvorfor den bør undgås. En interessant konklusion er: I første omgang ser det ud til, at lokal eller central regulering af reaktiv effekt er den bedste løsning af de mulige strategier. Begrænsning af aktiv effekt vil først blive aktiveret, når reaktiv udligning ikke længere er tilstrækkelig til at undgå overspændinger. [7]. Danfoss Solar Inverters anbefaler også denne metode. Før i tiden bidrog solcelleinvertere ikke til spændingsreguleringen, og en typiske måde at forøge net-kapaciteten på var, at opgradere distributionstransformerer til en større effekt eller ved at forstærke elnettet ved at tilføje parallelle linjer eller udskifte gamle linjer med nye med højere kapacitet. Ifølge undersøgelsen Connecting the Sun udført af det Europæiske solcelle-industriforbund (European Photovoltaic Industry Association - EPIA) [8] og forskning ved Fraunhofer [9], er omkostningerne ved de her beskrevne metoder, når de anvendes på et typisk elnet (250 kva distributionstransformer med 122 husstande og solcellekapacitet på 180 kw): Begrænsning af aktiv effekt til 70% af den installerede kapacitet: DKK/år Opgradering af netværk: DKK/år Reaktiv effekttilførsel: DKK/år forudsat at den maksimale tolererede belastning af transformer og kabler er 150% af den nominelle effekt og spændingen ved tilslutningspunktet holdes under 103%, når et nyt solcelleanlæg installeres [9]. Nogle elnet vil naturligvis opnå en højere andel af solcelleanlæg, og dermed stiger sandsynligheden for at de nævnte problemer opstår i de lokale udføringer.

3 Metoder Værtskapaciteten for det undersøgte elnet bestemmes ved at se på spændingskriteriet på ±10% af nominel spænding ved yderste kabelskab, defineret efter EN50160, og ved at se på overbelastning af elnettets komponenter (transformere og kabler), for hver time over et år. Dette analyseres ved hjælp af simuleringsværk tøjet Power Factory DIgSILENT. Solcellepenetrationen øges i trin af 0,5 kw per husstand indtil grænserne er nået. Simuleringsmodellen omfatter kun trefasede symmetriske forbrugere og invertere. En simpel model af solcelleinverterne er implementeret ved hjælp af trefaset AC strømkilde og to algoritmer til spændingsregulering. Det antages at alle solcelleanlæg vender stik syd og har en hældning på 45 fra vandret, se Figur 1. Dette anses for at være det værst tænkelige scenario, da den højeste el-produktion fra solcelleanlæggene opnås på solrige dage ved middagstid med sydvendte installationer. De grænser, der medtages i denne undersøgelse er overbelastning af kabel-sektionerne, overbelastning af distributionstransformeren og overspænding ved yderste kabelskab, for hver af de simulerede 8760 timer. Belastningen af kabel-sektionerne evalueres ved at sammenligne den aktuelle værdi i hver kabel-sektion med dens nominelle værdi. Værdien i det mest belastede kabel bruges som den maksimale time-belastning. Dvs. 100% belastning af kablerne svarer til at en bestemt kabel-sektion belastes med nominel strøm. Belastningen af transformeren vurderes på samme måde. Overspænding ved yderste kabelskab evalueres ved at aflæse den maksimale spænding på timebasis. Elnettets værtskapacitet nås, når en spændingen overstiger 10% spændingskriteriet, der nævnes i EN50160 standarden. To standard Volt-VAR reguleringsmetoder undersøges: Effektfaktor i forhold til den aktive effekt, PF(P), og reaktiv strøm i forhold til solcelleinverterens klemmespænding, Q(U), som defineret i Figur 3. Vest Øst PF* Syd Figur 1: Fysisk placering (retning) af solcelleanlæg. Figur 2 viser, at solcelleanlæg opsat i forskellige retninger og med forskellige hældninger kan øge værtskapaciteten med mere end 10% sammenlignet med solcelleanlæg, der alle vender mod syd og har en hældning på for Inom 16 A/phase 0.90 for Inom > 16 A/phase 0.5 P inv [pu] 1.0 Effektfaktor ved aktiv effektregulering som defineret i TF baseret på VDE AR N Distribueret position Fælles position Q*[pu] Effekt[W] U m inv [pu] Tid [h] Figur 2: El-produktion fra solcelleanlæg ved hhv. distibueret og fælles orientering, for en skyfri dag i tidsrummet april-maj. Elnettets værtskapacitet defineres som mængden af solcelleanlæg, der kan installeres i elnettet, inden bestemte grænser nås. To generiske Q(U) kurver, inkl. definition af m = ΔQ/ ΔU. Figur 3: Standard spændingsreguleringsmetode for moderne invertere, PF(P) og Q(U).

4 Reference bus Linje1 Linje2 Linje3 10 kv P,Q 0.4 kv Aggregeret distributionsnet 4x 6x 4x 5x 4x 4x Figur 4: Generisk distributionsnetværk med solcelleanlæg hos hver husstand. Det angivne antal solcelleinvertere i boksene henviser til en fælles klump af inverter. I simuleringerne bruges en generisk model af elnettet udviklet på DTU, med 71 brugere og en 100 kva distributionstransformer, der antages at være repræsentativ for de fleste LV-netværk i ØSTKRAFT Net A/S s område, se Figur 4. Alle husstande forsynes med solcelleanlæg i samme størrelse og retning. Desuden implementeres et simpelt 10 kv netværk for også at kunne observere spændingsvariationer her.

5 Energiforbruget hos hver af de 71 brugere beregnes ud fra tidsserier, indeholdende 8760 timeværdier for et år med generisk forbrug, venligst udlånt af Dansk Energi, se Figur 5. El-produktionen fra solcelleanlæggene beregnes timevis via syst computerprogrammet, idet både klarhimmel og overskyet vejr tages i betragtning. Alle belastninger og solcelleinvertere antages at være forbundet til elnettet med tre faser. Effektfaktoren for belastningerne holdes konstant på 0,95 induktiv. Træerne gror ikke ind i himlen Alle resultater er opsummeret i tabel II. Resultaterne der vises her er gældende for ét elnet, men vi er overbeviste om at resultaterne er generelle. Som nævnt gælder resultaterne for det værst tænkelige scenarie, hvor alle solcelleanlæg vender mod syd og har en hældning på 45 fra vandret. Elnettets værtskapacitet kan øges med 10-15%, hvis solcelleanlæggene placeres med forskellige retninger og vinkler som vist i Figur 1. Resultaterne i Figur 6 viser at, uden spændingsregulering begynder der at opstå situationer med overspænding ved en solcellepenetration på 1,5 kw pr husstand (total 107 kw). Ved at anvende en standard PF(P) styring kan overspændingen undgås op til en solcellepenetration på 1,8 kw pr husstand. Anvendes Q(U) regulering, kan der installeres op til 2,0 kw pr husstand (total 142 kw) inden der opstår problemer med overspænding. Problemet med overspænding løses ikke ved at opgradere distributionstransformeren. Normaliseret strømforbrug for en typisk dansk husstand, venligst udlånt af Dansk Energi. En typisk dansk husstand forbruger 3440 kwh om året. Belastningen af distributionstransformeren ses i Tabel I. Mere end 140 kw solcelleenergi kan installeres på en 100 kva distributionstransformer før den bliver overbelastet. Dette er i overensstemmelse med 150% værtskapaciteten i [9]. Tabel I: Belastningsfrekvens for en 100 kva distributionstransformer, når der ikke anvendes spændingsregulering. Solcelle Antal timer ved belastning: penetration [kw] 100% 110% 120% 130% Specifik energiproduktion for et 1 kw solcelleanlæg i Brædstrup. Et typisk solcelleanlæg producerer ca. 900 kwh pr installeret kw. Figur 5: Årligt forbrug for en typisk husstand (øverst) og produktion fra et solcelleanlæg (nederst). X-aksen er tidspunkt på dagen [h], Y-aksen er tid på året [måned] og z-aksen er gennemsnitseffekt [kwh/h]. Solcellepenetration på max. 178 kw er mulig uden at overbelaste kablerne i elnettet, når der ikke anvendes spændingsregulering. Anvendes spændingsregulering, reduceres kablernes værtskapacitet på grund af ekstra reaktiv strøm. Figur 7 viser de årlige tab i kablerne og distributionstransformeren, når solcellepenetrationen øges fra 0 kw til 178 kw. Det ses, at tabene falder med cirka 700 kwh, når der installeres solcelleanlæg med en kapacitet på 36 kw - 71 kw, uanset om og hvordan spændingen reguleres, eller slet ikke. Op til 107 kw kan installeres uden at generere flere tab i forhold til ingen solcelleanlæg. Overstiges 107 kw solcelleanlægskapacitet stiger tabene for Q(U) spændingsreguleringsmetoderne hurtigere end for PF(P). Det er fordi mængden af reaktiv strøm bestemmes ud fra netspændingen og Q(U) kurvens beskaffenhed.

6 60 / 10 kv transformer Årlig minimum / maksimum spændinger for de forskellige tilfælder Bus 1 Bus 2 10 / 0.4 kv transformer MV_T LV_T Yderste kabelskab Last 1.1 Spænding (p.u.) 2.5% Spændingsstigning hen over 0.4 kv kabel Tap position +2.5% 2.5% Spændingsstigning hen over 10 kv kabel 1 (d) (c) (b) (a) Spændingsfald hen over 10 kv kabel (d) (c) (b) (a) 0.9 5% Spændingsfald hen over 0.4 kv kabel effekt:178 kw effekt: 142 kw effekt: 107 kw (d) (c) (b) (a) effekt: 71 kw effekt: 36 kw effekt: 0 kw (d) (c) (b) (a) Minimum spændingsgrænse Maximum spændingsgrænse Figur 6: Sammenligning af spændingsreguleringsmetoder. Basis er (a) uden spændingsregulering. I (b) anvendes standard PF(P) og i (C) anvendes Q(U). Q(U) regulering anvendes også om natten, hvilket øger den minimale spænding på udføringen. I (d) er distributionstransformeren opgraderet til 160 kva, men uden at der anvendes spændingsregulering. Energi tab [MWh] Total energi tab i transformer og kabler (a) Trafo 100 kva. Ingen spændingsregulering (b) Trafo 100 kva. PF(P) (c) Trafo 100 kva. Q(U) (d) Trafo 160 kva. Ingen spændingsregulering Installeret soleffekt [kw] Figur 7: Energitab i de 4 eksempler, når solcellepenetrationen øges. Minimum tab på 5,3 MWh pr år opnået med en total solcellepenetration på 71 kw, men op til 107 kw kan installeres og stadig holde tabene under eksemplet uden solceller.

7 TABEL II: Sammenligning af værtskapacitet for de fire undersøgte eksempler. For belastning af distributions-transformeren: et område angives når summen af overbelastningstimer overstiger 86 timer pr år og en omtrentlig værdi angives, når summen er under 86 timer pr år. I eksemplet uden solceller, er de samlede årlige tab i netværket inklusiv transformer 6,0 MWh og den maksimale reaktive effektudveksling gennem transformeren er 15 kvarh/h, induktiv. Case Base case med 100 kva trafo 160 kva trafo, ingen regulering PF(P), minimum PF = 0.95 Q(U), lav sensibilitet Værtskapacitet [kw] Over spænding Transformerbelastning Total årlig energitab ved fuld penetration [MWh] Maksimal timebaseret reaktiv effekt igennem transformer [kvarh] (ind) 107 n.a (ind) 124 ~ (ind) (ind) Sammenholdes resultaterne i Figur 7 og Tabel II med den danske situation med ca distributions-transformere, ligger værtskapaciteten i elnettet, uden at nettet skal forstærkes, i området 7500 MW 8700 MW solceller. Ved at installere 5000 MW solcelleanlægskapacitet, kan de årlige netværkstab reduceres med ca. 50 GWh, svarende til et forbrug hos ca husstande. Anbefalinger til spændingsregulering i LV-udføringer Hvis der observeres overspænding hos brugeren, anbefales det derfor at gøre følgende (i nævnte orden): Brug PF(P) ved alle solcelleinvertere på udføringen Brug Q(U) ved alle solcelleinvertere på udføringen Forøg egetforbruget hos brugeren, når produktionen topper, enten ved at synkronisere begyndelsestidspunktet for lokalt udstyr (f.eks. opvarmning, køling eller andet forbrug) eller ved at bruge udløsesignalet, som visse invertere har Begræns den aktiv udgangseffekt fra solcelleinvertere (kun i nødstilfælde og i korte perioder), kan indstilles via set-up menuer, eller P(U) funktion, som nogle solcelleinverter tilbyder Opgrader kablerne (opgradering af distributionstransformeren hjælper sandsynligvis ikke) Installer energilagringsenheder For Danfoss Solar Inverters, DLX (en-faset) og TLX (tre-faset) kan PF(P) spændingsregulering aktiveres ved at vælge en af følgende landekoder: Inverter / landekode DLX TLX + / TLX PRO+ EN50438-DK n.a. Ingen spændingsregulering LV1 / Danmark 16A PF(P) med minimum PF = 0.95 LV2 / Danmark > 16A PF(P) med minimum PF = 0.90 LV3 n.a. Ingen spændingsregulering (konstant PF = 1.0) Ønskes det, kan TLX PRO+ også konfigureres til Q(U) spændingsregulering. Kontakt Danfoss Solar Inverters på: og få mere information. Opsummering En typisk distributionstransformer kan bestykkes med op til 140% - 150% solcelleanlæg, uden at den overbelastes. Elnettets værtskapacitet kan øges med yderligere 10% - 15% hvis solcelleanlæggene fordeles jævnt i alle retninger. Den samlede værtskapacitet for de distributionstransformere i Danmark er ca MW 8700 MW solcelleanlæg, uden at elnettet skal forstærkes af den grund. Derfor burde large scale grid integration af solcelleanlæg i energisystemet ikke være et større problem for netselskaberne. Tabene i elnettet kan reduceres med 10-15% ved at installere 40-70% solcelleanlægskapacitet i forhold til den nominelle størrelse af distributionstransformere. Gøres dette på de i alt distributionstransformere i Danmark, ville de årlige besparelser svare til energiforbruget i ca husstande. Generelt har det vist sig, at når der anvendes spændingsregulering i LV netværk, øges værtskapaciteten. Både PF(P) og Q(U) reguleringer forbedrer spændingsprofilen ved den yderste kabelskab.

8 Referencer [1] R. D. Lazar and A. Constantin, Voltage Balancing in LV Residential Networks by Means of Three Phase Inverters, in proc. European Photovoltaic Solar Energy Conference EUSEC, September [2] Dansk Energi, DEFU rapport RA Solceller og spændingsvariationer i 0,4 kv net, [online] www. danskenergi.dk, July [3] Dansk Energi, Energinet.dk and DONG Energy, Scenarier for solcelle udrulning i Danmark, [online] da.scribd.dk, [4] B. Möller, S.Nielsen, K. Sperling, A Solar Atlas for Building- Integrated Photovoltaic Electricity Resource Assesment, in proc. International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection SEEP, June [5] G. B. Andresen, Solenergi kan blive en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling, in Mandag Morgen newsletter, [online] [6] G. Kerber and R. S. H. Witzmann, Voltage Limitation by Autonomous Reactive Power Control of Grid Connected Photovoltaic Inverters, in proc. IEEE Conference on Compatibility and Power Electronics, [7] C. Gaudin, A. Ballanti and E. Lejay, Evaluation of curtailment option to optimize integration in Distribution Network, in proc. CIRED Workshop, [8] European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Connecting the Sun, [online] [9] T. Stetz, F. Marten, M. Braun, Improved Low Voltage Grid- Integration of Photovoltaic Systems in Germany, in IEEE trans. on Sustainable Energy, [10] S. B. Kjær, Flicker and Photovoltaic Power Plants, in proc. European Photovoltaic Solar Energy Conference EUSEC, September NET.dk projektet har til formål at undersøger hvorledes man kan fremme storskala integration af solcelleanlæg i det eksisterende elnet. Dette gøres blandt andet ved, at undersøge forskellige type spændingsregulering i elnette, at anvende smart grid funktionaliteter såsom online kommunikation imellem invertere og kontrolrum samt ved at indføre nye systemydelser (ancillary services) i inverterne. Baggrunden for NET.dk projektet er Photovoltaic Island Bornholm (IB I - III) projekterne og EcoGrid EU projektet. I første del af projektet bliver de teoretiske ramme for storskala integration af solcelleanlæg i elnettet beskrevet. Projektet vil foreslå, analysere og vurdere forskellige løsninger til storskala integration. I den anden del af projektet implementeres de foreslåede løsninger i en række solcelleanlæg. Endelig ses der på driften af elnettet med og uden de udviklede løsninger. Projektkonsortiet består af: Danfoss Solar Inverters, som er ansvarlig for projektet og bidrager med invertere-platformen, reguleringsteknologi og testfaciliteter; Center for El og Energi ved DTU, som skal udvikle nogle af de nødvendige algoritmer og teste dem i en hardware-in-theloop simulator; EnergiMidt, energiselskab der har været i den danske solcellebranche i mere end to årtier; Østkraft, er det lokale netselskab på Bornholm der ligger elnet til nogle af testene. NET.dk projektet er finansieret igennem ForskEL (projektnummer 10698), der administreres af Energinet.dk Den fulde rapport kan hentes på eller Spørgsmål til denne rapport kan stilles til Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnæs 1 DK-6300 Gråsten Danmark Tel.: Fax: DKSI.PM.208.D1.01 Produced by Metaphor April 2013

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Hjælp søges!!! Hvis i har, eller får kendskab til solcelleinstallationer

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker Den nye serie af CLX-overvågningssystemer med ConnectSmart 24/7 realtidsovervågning med ConnectSmart teknologi

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø SLUTRAPPORT OKTOBER 2010 SOLCELLEANLÆG ForskVE projekt nr. 2009-1-0257 1 Indhold 1 forside 2 projekt resume, projektgruppe, nøgletal for byggeri 3 nøgletal

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING

KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING TITELMASTERFORMAT DURCH KLICKEN BEARBEITEN IBC SOLAR 2013, Max Mustermann, Funktion, Datum KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING Med solarstrøm + batteriløsninger fra IBC SOLAR Din egen energiomstilling

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Workshop for projektet Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Dagens program Formålet med projektet Hvad er formålet med 1. del af denne workshop? -At fortælle om et ForskEL

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE)

Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE) Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE) ForskEl projekt 10490 v/ Søren Poulsen, Teknologisk Institut Statusmøde Energinet.dk 08-05-2012 Projektpartnere EN SAMLET BRANCHE Teknologisk

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Stategier for opladning af elbiler

Stategier for opladning af elbiler Stategier for opladning af elbiler Ph.D. Jakob Munch Jensen Udviklingsingeniør, DONG Energy, Danmark Oversigt DONG Energy Edison projektet Elmarkedet Ladestrategier 2 Oversigt DONG Energy Edison projektet

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk Grundvandskøling Svend Erik Mikkelsen Seniorspecialist COWI A/S sem@cowi.dk 1 Princip 2 Udvidelse af begrebet grundvandskøling Fakta Kildetemperatur på konstant ca. 10 grader C året rundt Kan bruges direkte

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Louise Jakobsen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere