Leica EG1150 H. Paraffinindstøbningsapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica EG1150 H. Paraffinindstøbningsapparat"

Transkript

1 Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat Betjeningsvejledning Leica EG1150 H V2.2 - Rev B, Dansk - 12/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 VIGTIGT! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtede til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være garanterede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller i andre medier inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige informationer Symboler i teksten og deres betydning Formålsmæssig anvendelse Brugergruppe Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatkomponenter og specifikationer Tekniske data Overbliksbillede apparatets dele Tekniske specifikationer Ibrugtagning Udpakning og opstilling Placeringsforskrifter Leveringens omfang Nødvendigt monteringsarbejde Ekstraudstyr Elektrisk tilslutning Betjening Apparatets dele/funktioner Start af apparatet Betjeningspanelets funktioner Driftsmåder Tidsstyring Apparatets opvarmning Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Problemløsninger Mulige fejl Udskiftning af halogenpæren Udskiftning af en sikring Ansvar for mangler og service Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

5 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Oplysninger, dvs.vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Opløsningsmidler og reagenser, som er brandfarlige, er markeret med dette symbol. 1.2 Formålsmæssig anvendelse Leica EG1150H er et moderne paraffinindstøbningsapparat med mikroprocessorstyring. Apparatet er beregnet til paraffinindstøbning af histologiske vævsprøver i det professionelle laboratorium og bør kun anvendes der til de nedenfor nævnte funktioner: At gøre fast paraffin flydende til indstøbning af prøver og holde dens temperatur. At fylde indstøbningsforme, hvori prøverne placeres, med paraffin. At opvarme kassetter med prøvemateriale og indstøbningsforme samt de pincetter, der er nødvendige til indstøbningen, og holde disse varme. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! (5) ENTER Dette advarselssymbol markerer på apparatet flader, der er varme under brugen. Undgå direkte berøring, der er risiko for forbrænding. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Funktionstaster, som man skal trykke på i betjeningsskærmbilledet, er gengivet i fed skrift og med store bogstaver i teksten. 1.3 Brugergruppe Leica EG1150H må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 5

6 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om De allerede er fortrolig med håndteringen og anvendelsen af Leicaudstyr. 2.1 Sikkerhedsanvisninger Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationen om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er bygget og kontrolleret iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater. For at bevare denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde anvisninger og advarsler, der findes i denne betjeningsvejledning. Aktuelle oplysninger om gældende normer findes i CE-konformitetserklæring på Internettet: Sikkerhedsanordningerne på apparatet og på tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af service-teknikere, der er autoriserede af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun grundlaget for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdet påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet fungerer perfekt, skal man rette sig efter følgende anvisninger og advarselsmærkninger: 6 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

7 2. Sikkerhed Advarsler sikkerhedsanvisninger på selve apparatet Sikkerhedsanvisninger, som er markerede med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og eller skader på apparatet/tilbehøret. Bestemte flader på apparatet bliver varme ved formålsmæssig brug. De er forsynet med dette advarselstegn. Det kan medføre forbrændinger, hvis man berører disse overflader. Advarsler transport og installation Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. Stil apparatet på et laboratoriebord, og justér det vandret. Undgå direkte sollys på apparatet (vinduer)! Apparatet må kun tilsluttes en jordet lysnetstikdåse. Jordforbindelsen må ikke ophæves ved, at man anvender en forlængerledning uden jordledning. Apparatet registrerer automatisk den aktuelle spænding/frekvens. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke findes nogen antændingskilder. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og installationsstedet og samtidig en høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, skal man vente med at slå apparatet til, til der er gået to timer. Advarsler arbejdet med apparatet Paraffin er et brændbart materiale og skal derfor behandles med passende forsigtighed. Eventuelle paraffinrester på arbejdsfladerne må ikke kradses af med skarpe genstande, da dette vil kunne ødelægge overfladebelægningen. Brug den medfølgende paraffinskraber til dette. I driftstilstanden er paraffinforrådsbeholderen, beholderen til indstøbningsformene, kassettekarret, arbejdspladen og pincetholderen opvarmet. Der er risiko for forbrænding! Brændbare og brandfarlige substanser må ikke opbevares i umiddelbar nærhed af apparatet. Der er fare for brand, hvis der arbejdes med åben ild (f. eks. bunsenbrænder) i umiddelbar nærhed af apparatet (opløsningsmiddeldampe). Overhold derfor en minimumssikkerhedsafstand på 2 meter! Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 7

8 2. Sikkerhed Advarsler vedligeholdelse og rengøring Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages vedligeholdelse af apparatet. Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne ved omgangen med rengøringsmidler. Ved udskiftning af defekte sikringer skal apparatets forbindelse til elnettet afbrydes. Kun sikringer, der er tilgængelige udefra, må skiftes af brugeren selv. Når halogenlampen skal udskiftes, stil da standby-kontakten på Standby ( ) og træk stikket ud af netdstikdåsen. Lad aldrig væske trænge ind i det indre af apparatet eller af transportarmen under arbejdet og under rengøring. 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Sikringer i varmeelementer Alle varmeelementer i apparatet forsynet med overophedningssikringer, der udløses ved overophedning af et varmeelement og slår elementet fra. Sikringsautomat i standby-kontakten I standby-kontakten er der en sikringsautomat, som, når der optræder en kortslutning, afbryder den effektive elektroniks forbindelse med elnettet. Standby-kontakten springer i så tilfælde til positionen 0 = Fra. Bemærk, at den fuldstændige afbrydelse af apparatets forbindelse med elnettet, kun kan ske, ved at man trækker stikket ud af stikdåsen. 8 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

9 3.1 Tekniske data 3. Apparatkomponenter og specifikationer Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: De godkendelsesmærker, der gælder for apparatet, befinder sig på bagsiden af apparatet ved siden af typeskiltet. Netspændinger: V, 50/ 60 Hz V, 50/ 60 Hz Optagen effekt: 1100 VA Beskyttelsesklasse 1 : I Forureningsgrad 1 : 2 Overspændingskategori: II Driftstemperaturområde: +18 C til + 40 C Arbejdstemperaturer: 55 C til 70 C, indstillelig i 5-K-trin. Relativ luftfugtighed: max. 60 %, ikke kondenserende. 1) iht. IEC-1010, UL 3101, EN Sikringer Standby-kontakt: Finsikringer 6,3 x 32 mm: Sikringstype: Sikringsautomat fa. ETA type 3120-F421-P7T1-W01D-5A 2x T 2,0 A; 2 x T 3,2 A; T2x 4,0 A; T2x 5,0 A; T2x 6,25 A Fa. Schurter: Type Fst Mål og vægt Dimensioner: Højde: Bredde: Dybde: Vægt: Påfyldningsmængder Paraffinforrådsbeholder: Kassettekar: Indstøbningsformkar: Programmerbare parametre Temperatur: Tid: 360 mm 500 mm 640 mm ca. 22 kg ca. 3 l ca. 100 kassetter ca. 50 indstøbningsforme Paraffinforrådsbeholder/Dispenser (opstarttid opvarmning = 4 t) indstøbningsformkar, kassettekar, arbejdsplade Arbejdsdage, aktuel ugedag Arbejdstider (begyndelse, slutning), klokkeslæt Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 9

10 3. Apparatkomponenter og specifikationer 3.2 Overbliksbillede apparatets dele Standbykontakt Paraffintank med låg Betjeningspanel Arbejdspladslampe Dispenser Afdækning Kassettekar Pincetholder Kassettekar Arbejdsplade Afdækning Indstøbningsformkar Indstøbningsformkar Paraffinopsamlingskar venstre Kølespot Paraffinopsamlingskar højre Fig Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

11 3. Apparatkomponenter og specifikationer Apparatets bagside Sekundærsikringer F1-F3 Kølelegeme Sekundærsikringer F4-F5 Netkabeltilslutning Tilslutningsstik for fodkontakt Glideelementer 3.3 Tekniske specifikationer Fig. 2 Paraffinbeholder, der rummer tre liter. Aktivering af paraffinflowet med svingbar trykklemme, der kan indstilles i højden kan aktiveres enten manuelt via indstøbningsformen eller med en fodkontakt (ekstraudstyr). Regulerbar flowrate. Udtagelige, opvarmede (indirekte via arbejdsfladen) paraffinopsamlingskar. Stor, opvarmet arbejdsflade, der er let at rengøre, med integreret kølespot, også til ekstra store kassetter ( super-mega-kassetter ), med paraffinafløbssystem. Kar til kassetter og/eller indstøbningsforme med skydelåg, kan tages ud og omskiftes gensidigt. Udtagelig, opvarmet pincetholder til 6 pincetter, tilgængelig fra begge sider. Optimal belysning af arbejdsfladen ved hjælp af individuelt justerbar halogenlampe. Temperaturen i kassette-/indstøbningsformkar, arbejdsfladen og paraffinbeholderen kan indstilles mellem 55 C og 70 C. Permanent temperaturvisning for alle arbejdsområder. Arbejdstidens start og slutning samt arbejdsdagene kan programmeres. Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 11

12 4. Ibrugtagning 4.1 Udpakning og opstilling Vejledningen i udpakning findes uden på transportkassen, som apparatet leveres i. Fig. 3 viser originalemballagens opbygning. Positionsnumrene viser rækkefølgen for udpakningen hhv. i omvendt orden rækkefølgen for samlingen. Tag fat i apparatet (6) for og bag på den nederste kabinetssokkel (fig. 4) for at løfte apparatet ud af emballagen og løft det ud af den formstøbte polstring (8). OBS! Hvis man løfter apparatet i dispenseren (10) eller i paraffintanken (11), kan det medføre alvorlige skader. Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. To glidelementer (9) bagerst på basispladen gør det lettere at flytte apparatet på bordet. Tag fat foran på basispladen, løft lidt og skub apparatet på glidefladerne for at flytte apparatet. Placér apparatet, så luftcirkulationen ikke hindres. Sørg altid for, at der på bagsiden af apparatet er mindst 15 cm frirum Fig. 3 Fig Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

13 4. Ibrugtagning 4.2 Placeringsforskrifter Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret, plan bordplade samt et stort set svingningsfrit gulv. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af et klimaanlægs lufttilførsel og bør beskyttes mod stærkt sollys (vindue). Sørg for, at der på bagsiden af apparatet er et frirum på mindst 15 cm, for at sikre apparatets fulde funktionsevne. Omgivelserne omkring arbejdsbordet skal være fri for olie og kemiske dampe. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke findes nogen antændingskilder. Det er ikke tilladt at anvende apparatet i lokaler med eksplosionsfare. 4.3 Leveringens omfang Leica EG1150 H s basisudstyr omfatter følgende dele: 1 Leica EG1150 H basisapparat. 1 sæt lysnetkabler til varme apparater: 1 lysnetkabel EU lysnetkabel UK ST/BU F-5A lysnetkabel USA-C-J kassette- hhv. indstøbningsformkar, udtageligt låg til kassette- hhv. indstøbningsformkar låg til paraffinbeholder paraffinskraber pincetholder, udtagelig filtersi, kompl. med holder paraffinopsamlingskar halogenlampe (12 V, 5 W) reserve-halogenpære 5 W sæt reservesikringer: sikringer T 2,0 A 6x sikringer T 3.2 A 6x sikringer T 4.0 A 6x sikringer T 5.0 A 6x sikringer T 6.25 A 6x betjeningsvejledning Leica EG1150 H EC Declaration of Conformity Sammenlign omhyggeligt det leverede med pakningslisten, følgesedlen og Deres bestilling. Hvis De skulle konstatere afvigelser, bør De omgående henvende Dem til det Leica-salgsselskab, der er ansvarlig for leveringen. Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 13

14 4. Ibrugtagning 4.4 Nødvendigt monteringsarbejde Montering af tilbehør Det følgende skal gøres for at gøre apparatet klar til brug: Montér tilbehørsdele. Indstil om nødvendigt fødderne på apparatet. Montér forstørrelsesluppen (ekstraudstyr). Tilslut fodkontakt (ekstraudstyr). Sørg for eltilslutning. 1 Isæt indstøbningsformkar (2) og kassettekar (3). Alt efter den arbejdsretning, man foretrækker, kan de to opvarmede kar (11) anvendes til indstøbningsforme eller kassetter. 2 Luk indstøbningsform-/kassettekarret med det tilhørende låg (4), (5). 3 Skyd paraffinopsamlingskarret (6) ind i en af føringerne under arbejdspladen. 4 Montér pincetholderen (1). 5 Montér siholderen (7) i afløbsåbningen (8) på paraffinbeholderen, så den sorte O-ring tætner åbningen. 6 Læg paraffinbeholderens låg (9) på. Indstillelige apparatfødder De fire fødder på apparatet kan justereres, så apparatet kan tilpasses andre apparater i højden, eller så små ujævnheder kan udlignes. Løft apparatet og indstil apparatets fod (10 i fig. 5) til den ønskede højde ved at dreje på foden. For at apparatet står sikkert, skal alle fire fødder være indstillet til samme højde. 14 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

15 4. Ibrugtagning Montering af tilbehørsdelene Fig. 5 Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 15

16 4. Ibrugtagning 4.5 Ekstraudstyr Lup Med luppen kan man få en forstørret visning af arbejdsområdet. Med den rigtige justering ses dispenseren og kølespottet forstørret Fig. 6 Montering af luppen På dispenseren (5) er der et gevindhul (1). Den er lukket med en nylonskrue (2). Skru skruen (2) ud med en skruetrækker, og opbevar den. Skru derefter fingerskruen (3) på foden (4) fast i gevindhullet, og justér luppen. Fig. 7 Fodkontakt Med fodkontakten kan man aktivere dispenserens udløbsventil, så man har hænderne fri til arbejdet med apparatet. Tilslutning og betjening af fodkontakten, se kapitel 4.6 og Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

17 4. Ibrugtagning 4.6 Elektrisk tilslutning Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet lysnetstikdåse. Apparatet leveres med et sæt forskellige lysnetkabler. Man må kun navende det kabel, som passer til den lokale elforsyning (stikdåse). Anvend ikke forlængerledning! Kontrollér inden tilslutningen af lysnetkablet og fodkontakten, om standby-kontakten (1) (betjeningspanelet på forsiden) står i positionen O ( O = FRA). Fig. 8 Tilslutning af lysnetkablet Sæt lysnetkablets tilslutningsstik (2) i tilslutningsbøsningen (3) på bagsiden af apparatet. Sæt lysnetkablet i netstikdåsen. Tilslutning af fodkontakten (ekstraudstyr) Sæt fodkontaktens tilslutningsstik (4) i tilslutningsbøsningen (5) på bagsiden af apparatet. Stram stikkets skruer (6). Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 17

18 5. Betjening 5.1 Apparatets dele/funktioner 1 2 Paraffinforrådsbeholder (1) Beholderen rummer ca. 3 l paraffin. Paraffintemperaturen kan indstilles inden for området C i 5-K-trin. Paraffinforrådsbeholderen skal altid være tildækket, for at den indstillede temperatur kan holdes. En overhedningssikring beskytter mod overophedning, hvis temperatureguleringen svigter. 11 Den indbyggede si forhindrer, at forureninger i paraffinen kommer ned i prøveblokken. I Leica EG1150 H må der ikke anvendes genbrugsparaffin på grund af forureningsrisikoen Fig. 9 Gennemstrømningen kan ikke standses fuldstændig med doseringsknappen (11). Den må ikke drejes i kold tilstand! 1 Dispenser (2) Dispenseren opvarmes separat. Temperaturindstillingen er koblet med paraffinbeholderens. Paraffinmængden, der kommer ud af påfyldningsrøret (14), kan indstilles trinløst med doseringsknappen (11). Dispenserbøjlen (12) anvendes til manuel indstøbning. Den er forsynet med en trykklemme (13). Trykklemmen kan justeres i højden og kan drejes til siden (venstre eller højre), alt efter om dispenserbøjlen skal udløses med indstøbningsformen eller med fingeren 1. Tryk indstøbningsformen (eller fingeren) mod trykklemmen for at aktivere dispenserbøjlen. Et let tryk bagud åbner udstrømningsventilen 2. Når man slipper dispenserbøjlen igen, går dispenserbøjlen vha. en fjeder tilbage til udgangspositionen, og udstrømningsventilen lukkes igen. 18 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

19 5. Betjening Arbejdsplade (3) Arbejdspladens temperatur ligger mellem 55 C og 70 C og kan indstilles i temperaturtrin på 5 K. Arbejdspladen omfatter indstøbningsområdet, pincetholderen (5) og kølespottet (4). På grund af den omløbende opsamlingsrende og adskillige paraffinafløbshuller (15) inden for arbejdsområdet løber overskydende paraffin hurtigt væk. Kølespot (4) 15 Kølespottet er en integreret bestanddel af arbejdspladen. Dets position umiddelbart foran indstøbningsområdet gør, at man kan arbejde bekvemt under ergonomisk gode betingelser. 4 Når prøverne skal orienteres, fylder man først indstøbningsformen med prøven i ca. en tredjedel op med paraffin. På kølespottet begynder paraffinen snart at stivne. Når paraffinen er tyktflydende, kan prøven orienteres efter ønske, hvorefter formen kan fyldes op med paraffin. 5 Mens prøverne orienteres, må paraffinen ikke blive for fast, da der ellers kan optræde fasespring, der senere kan gøre det svært at skære blokkene. Fig. 10 Pincetholder (5) Den udtagelige pincetholder under dispenseren har plads til op til 6 pincetter. Pincetholderen opvarmes konstant til ca. 70 C. Der er risiko for forbrænding! Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 19

20 5. Betjening Paraffinopsamlingskar (8) Under arbejdspladen er der anbragt to indirekte opvarmede paraffinopsamlingskar, som opsamler den overskydende paraffin fra arbejdspladen Paraffinopsamlingskarret skal tømmes dagligt. For at undgå forureninger bør man ikke anvende denne paraffin igen. Hvis apparatet bruges uden paraffinopsamlingskar, er der risiko for forbrændinger. Kar til indstøbningsformer eller kassetter (16) Alt efter den arbejdsretning, man foretrækker, kan de to opvarmede kar (6,7) anvendes til indstøbningsforme eller kassetter. Temperaturen kan indstilles inden for området C. I hvert kar i apparatet kan der indsættes et udtageligt kar (16) til kassetter eller indstøbningsforme. Karret kan rumme ca. 100 kassetter eller ca. 50 indstøbningsforme. Et låg på hver af beholderne (17) beskytter beholderne (16) mod varmetab og urenheder. Det kan skydes bagud og klappes op for at lette adgangen Fig. 11 Hvis man arbejder med halvåbne låg (17), skal temperaturen hæves et trin, for at paraffinen forbliver i smeltet form. Anvend kun kassette- og indstøbningskar og paraffintank med låg, da den indstillede temperatur ellers ikke kan holdes. 20 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

21 5. Betjening 8 21 Standby-kontakt (8) Efter at apparatet er taget i brug, bør standby-kontakten kun anvendes, når apparatet skal være slukket i længere tid ON/OFF-tasten på betjeningspanelet er beregnet til normal, daglig brug. Man sætter apparatet i aktiv standby-modus ved at aktivere ON/OFF-tasten (20). Alle indikatorer slukker, kun ON/OFF-tastens LED (21) lyser. For at der kan udføres programmerede opgaver, skal standby-kontakten være slået til (8) og apparatet være i standby-modus. Se herom i kapitel Arbejdspladslampe (9) En blændfri arbejdsbelysning sørger for en homogen diffus belysning af indstøbningsfladen og kølespottet. Derved ser man optimalt, når der skal indstøbes i paraffin, og når prøverne skal orienteres. Lampe bør være indstillet, så den kun kan tændes og slukkes med lampetasten på betjeningspanelet. Drej for at opnå dette dækskærmen (18), så de to streg- ( I I ) markeringer (19) står ud for hinanden. Glødelampen er tilgængelig, når dækskærmen (18) tages af. (Udskiftning af lampe, se kapitel 7.2) Fig. 12 Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 21

22 5. Betjening Fodkontakt (10) ekstraudstyr 22 Med fodkontakten (22) betjenes dispenserens magnetventil. 11 Fodkontakten skal tilsluttes som beskrevet i kapitel Når man træder på kontakten, åbnes ventilen, og når man slipper den, lukkes den. Dette giver den fordel, at man har begge hænder fri til arbejdet med apparatet. Gennemstrømningsmængden indstilles med doseringsknappen (11). Når man bruger fodkontakten, er der ikke brug for dispenserbøjlen (12), som derfor kan klappes op. 12 Gå frem på følgende måde: Indstil doseringsknappen (11) til minimum. Klap dispenserbøjlen (12) forsigtigt bagud/opad (med tommel- og pegefinger). Vær forsigtig, når dispenserbøjlen trykkes bagud! Der kan trænge varmt paraffin ud af påfyldningsrøret (14). 14 RISIKO FOR FORBRÆNDINGER! Fig Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

23 5. Betjening 5.2 Start af apparatet Slå standby-kontakten til (til venstre ved siden af betjeningspanelet) (fig. 14, 16). Alle LED er i betjeningspanelet lyser kort op, i displayet vises kort (ca. 2 sek.) den installerede softwareversion. Alle indikatorer slukker, apparatet skifter til standby-modus. Den grønne LED i ON/OFF-tasten viser, at apparatet er klar til brug. Fig. 14 ON/OFF-tasten trykket ind i ca. 2 sek. for at skifte til arbejdsmodus. I displayet blinket klokkeslætsdisplayet for at indikere, at apparatets forbindelse med elnettet har været afbrudt. Kvittér for dette med et tryk på en af tasterne. Apparatets normale driftsmåde er STANDBY/ON-modus, d.v.s. tænding og slukning foregår kun med ON/OFF-tasten. Anvend kun standby-kontakten, hvis apparatet skal være slukket i længere tid. Fig. 15 Opvarmningsenhederne begynder at arbejde, temperatur-led erne viser de sidst indstillede værdier. Opvarmningsområdernes ønskeværdi-led er (1, 3 og 4 i fig. 17) blinker kort, så længe opvarmningsfasen varer (jf. Indikation af opvarmningsintervaller ). LED'en Paraffin-tank (2 i fig. 17) blinker i sekundtakt og viser således den forstærkede opvarmning af paraffin-tanken (i 4 tim.). Hvis de ønskede temperaturer ændres i løbet af opvarmningsfasen, registrerer apparatet de ny værdier uden yderligere indikation. Fyld paraffin på paraffinforrådsbeholderen. Leica EG1150 H afprøves grundigt under laboratoriebetingelser. I apparatet er der derfor en ganske lille mængde rent, størknet paraffin. Det drejer sig her om produktet Leica-Histowax. Denne paraffin kan fortsat anvendes uden betænkeligheder. Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 23

24 5. Betjening 5.3 Betjeningspanelets funktioner Betjeningspanelet ved siden af standby-kontakten (8) består af et folietastatur med tryktaster, LED er og et enlinjes-display. Det er opdelt i to områder: Temperaturstyring og programmering af apparatet. 8 Temperaturstyring og indikation Styring af apparatet og programmeringsområde Fig. 16 Indikator-LED er til de enkelte opvarmningsområder Indstilling af klokkeslæt Display Standardvisning af aktuelt klokkeslæt Belysning Til/Fra Taster til temperaturindstilling for de opvarmede områder Indstilling af arbejdsdag Indstillingstaster til programmering, Aktivering af behovsopvarmning Skift til standby-modus hhv. arbejdsdag Til/Fra 1 - Kassette- eller indstøbningsformkarr, venstre 2 - Paraffin-tank og dispenser 3 - Arbejdsflade 4 - Kassette- eller indstøbningsformkar, højre LED er til modusvisning for: 5 - Arbejdsdag, ugedag 6 - Start- og sluk-tid, klokkeslæt 7 - Aktuel arbejdsdag Fig Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

25 5. Betjening 5.4 Driftsmåder 21 Standby-modus I standby-modus er displayet og alle LED er slukket. Apparatet tænder og slukker automatisk på de programmerede start- og sluk-tidspunkter. Kun den grønne LED (21) i ON/OFF-tasten viser, at apparatet er klar til brug. Aktivering af arbejdsmodus Tryk tasten ON/OFF ned ca. 2 sek. Apparat skifter fra standby-modus til arbejdsmodus. LED erne for de aktuelle værdier lyser, displayet viser det aktuelle klokkeslæt. Hvis klokkeslættet i displayet blinker, efter at der er skiftet til arbejdsmodus, har apparatets forbindelse med elnettet været afbrudt i længere tid (> 5 min.). Kvittér for displayets blinken ved at trykke på en vilkårlig tast, og kontrollér, om alle nødvendige opvarmningsfaser (især for paraffinbeholderen) er afsluttet. 24-timers-modus arbejde i skiftehold Hvis timerens start- og sluk-tidspunkt sættes til samme værdi, arbejder apparatet uden afbrydelse, også på dage, der ikke er defineret som arbejdsdage! Eksempel: Start-tid = 00:00 og sluk-tid = 00:00. Indstilling, se kapitel 5.5. OBS! Timeren er også sat ud af kraft, hvis sluk-tiden ligger før start-tiden. F.eks.: Start-tid 08:00 og sluk-tid 06:00. I 24-timers-modus bør man aktivere behovsopvarmningen (se kap. 5.6), når der påfyldes fast paraffin, så smelteprocessen fremskyndes. Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 25

26 5. Betjening 5.5 Tidsstyring For at tidsstyringen fungerer på de programmerede tidspunkter, skal man indstille den tid, der vises i displayet, til det aktuelle (lokale) klokkeslæt. Indstilling af klokkeslæt Tryk så mange gange på Ur-tasten, at den grønne LED TIME lyser. Indstil det aktuelle klokkeslæt med tasterne /. Hold evt.den pågældende tast nede for at nå hurtigere frem til den krævede værdi. Start-tid Med start-tiden defineres apparatets automatiske omstilling fra standbymodus til arbejdsmodus. Indstilling: Tryk så mange gange på UR-tasten, at den grønne LED START lyser. Indstil start-tiden med / tasterne. Hold evt.den pågældende tast nede for at nå hurtigere frem til den krævede værdi. Sluk-tid På det indstillede sluk-tidspunkt skifter apparatet automatisk fra arbejdsmodus til standby-modus. Indstilling: Tryk så mange gange på UR-tasten, at den grønne LED END lyser. Indstil derefter den ønskede tid som angivet ovenfor. Fig. 18 Alle indstillede tidspunkter lagres, indtil de ændres, også når der slukkes med standby-kontakten. 26 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

27 5. Betjening Ugedage/Arbejdsdage Apparatets tidsstyring er kombineret med de enkelte ugedage. Derfor skal de arbejdsdage defineres, hvor tidsstyringen skal være aktiv. Kun på ugedage, der er definerede som arbejdsdage, er apparatet opvarmet og klar til brug på det indstillede start-tidspunkt. Indstilling af aktuel ugedag: Tryk så mange gange på DAG-tasten, at den grønne LED TODAY lyser. Den grønne LED for den aktuelle ugedag lyser. Indstil om nødvendigt den aktuelle dag med tasterne / den tilhørende LED lyser. Indstilling af arbejdsdage: Tryk så mange gange på DAG-tasten, at den grønne LED WORKING DAY lyser. LED erne for de ugedage, der er defineret som arbejdsdage, lyser, LED en for den aktuelle dag blinker. Vælg med tasterne / den dag, som skal defineres eller slettes som arbejdsdag. LED en for den valgte dag (FRI) blinker. Tryk på ON/OFF-tasten. Hvis den valgte dag ikke har været arbejdsdag indtil nu (LED fra), optages den nu på listen over arbejdsdage (LED til). Ellers (se fig. 19, dagen FRI var markeret som arbejdsdag, LED tændt) er den nu ikke arbejdsdag mere (LED slukket). Fig. 19 For at de programmerede værdier skal virke de følgende dage (apparatet er klar til brug på det programmerede tidspunkt og slukker automatisk på sluk-tidspunktet), skal standby-modus være aktiveret --> Tryk på ON/OFF. Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 27

28 5. Betjening 5.6 Apparatets opvarmning Indstille temperaturer Temperaturer for apparatets fire opvarmningsområder kan indstilles separat fra 55 C til 70 C i 5-K-trin Fig Venstre kassette- eller indstøbningsformkar. 2 - Paraffinforrådsbeholder og dispenser. 3 - Temperatur på arbejdsfladen. 4 - Højre kassette- eller indstøbningsformkar. Overhold paraffinproducentens angivelser (af den maksimale tilladte temperatur) ved temperaturindstillingen. Tryk 1 x på hver af tasterne for temperaturområderne for at hæve temperaturen med 5 K; den røde LED for den tilhørende temperaturværdi lyser op efter at 70 C er nået, sker der et spring tilbage til 55 C. Den indstillede temperaturværdi for en område lagres, indtil den bliver ændret. Indikation af opvarmningsintervaller I indikationsfeltet for temperaturområderne lyser altid den LED, der hører til den indstillede temperatur. Hvis dette opvarmningen af dette område bliver aktiveret, blinker LED en, så længe opvarmningsfasen varer. Det er muligt at slå indikationen af opvarmningsaktiviteterne (og dermed blinkningen) fra. Gå frem på følgende måde: Sluk for apparatet med standby-kontakten (, ikke ON/OFF). + + Fig. 21 Hold tasten ARBEJDSFLADE nede, og tænd igen for apparatet med standby-kontakten. For at vende tilbage til modus Blink skal man slukke apparatet med standby-kontakten som beskrevet under punkt 1. Hold tasten PARAFFINDISPENSER nede ved at aktiveringen. 28 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

29 5. Betjening Opstarttider Displayvisning Behovsopvarmning For at apparatet er klar til brug til den programmerede start-tid (alle arbejdstemperaturer nået), aktiveres de forskellige arbejdsområder på følgende måde: Paraffintank: Start af opvarmning 4 tim. før arbejdets begyndelse. Arbejdsplade: Start af opvarmning 4 tim. før arbejdets begyndelse. Dispenserrør: Start af opvarmning 1 tim. før arbejdets begyndelse. Kølespot: Start af køling 1 tim. før arbejdets begyndelse. Under denne opvarmningsfase vises i displayet den indikation, der vises på illustrationen; kolonet blinker i sekundrytme. Ingen af opstarttiderne kan ændres Til smeltning af paraffin er der brug for en stor varmemængde. Dette tilgodeses kun i standby-modus vha. en tilsvarende opstarttid. I arbejdsmodus tilføres der derimod netop så meget varme, som er nødvendigt for at holde paraffinen på den ønsketemperatur, der er valgt. Hvis det er nødvendigt (f.eks. ved påfyldning af paraffin i kontinuerlig drift) kan smeltningen fremskyndes, ved at der tilføres en større varmemængde. Paraffintanken opvarmes så i en periode på fire timer til en højere temperatur (behovsopvarmning). holdes nede samtidig Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat Fig. 22 Tryk samtidigt på tasterne og for at aktivere behovsopvarmningen. Aktiveringen af behovsopvarmningen bekræftes ved, at alle fire ønskeværdi-led er for paraffintanken lyser, dvs. tasterne skal holdes nede, indtil alle 4 LED er lyser. Mens behovsopvarmningen er aktiveret, blinker den indstillede ønskeværdi-led. Behovsopvarmningen kan altid afbrydes ved, at man trykker på den samme tastekombination. Der kvitteres også for deaktiveringen af behovsopvarmningen ved, at alle fire ønskeværdi- LED er lyser op. 29

30 6. Vedligeholdelse og rengøring 6.1 Rengøring af apparatet Anvend ikke xylol til rengøring. Xyloldampe er tungere end luft og kan også antændes på nogen afstand af varmekilden. Der er brandfare! For at undgå ridser i apparatets overflade må man kun bruge den medfølgende plastspatel til rengøring og aldrig metalredskaber! Arbejdsflader Til rengøring kan man anvende alle gængse laboratorierengøringsmidler, som er egnede til at fjerne paraffin med (f. eks. Paraguard eller xylolerstatninger). Det skal undgåes, at organiske opløsningsmidler påvirker kabinettets overflader i længere tid. Paraffinforrådsbeholder Sørg for, at der ikke kommer forureninger i paraffinbadet. Efter tømningen bliver der en vis restmængde paraffin tilbage i beholderen for at det undgåes, at der kommer smudspartikler i dispenseren. Fjern denne paraffin med cellstof eller fiberpapir. Først derefter kan sien tages ud. Rengør det indre af beholderen med cellstof. Pincetholder Pincetholderen er ofte en forureningskilde og er særligt stærkt udsat for tilsmudsning. Rengør derfor pincetholderen grundigt. OBS! Pincetholderen opvarmes konstant til ca. 70 C. Der er risiko for forbrænding, når den tages ud! 30 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

31 6. Vedligeholdelse og rengøring Paraffinopsamlingskar Før paraffinopsamlingsskufferne tages ud til tømning, skal overskydende paraffin på arbejdspladen fjernes med cellstof, så det forhindres, at der føres paraffin ind i apparatet. Pas på ved paraffiner med lavt smeltepunkt der er risiko for forbrændinger, når paraffinopsamlingskarrene trækkes ud, fordi paraffinen kan være flydende. Tag kun paraffinopsamlingskarrene ud, og tøm dem kun i varm tilstand. Paraffinen, der er opsamlet i paraffinopsamlingskarrene, må ikke bruges igen. Der er risiko for overførsel af prøver. Tøm begge paraffinopsamlingskar regelmæssigt for at forhindre, at paraffinen løber over og ind i apparatet. Dette skal gøres efter hver arbejdsgang, dog mindst en gang om dagen. Hvis paraffinopsamlingskarrene ikke tømmes korrekt, løber overskydende paraffin ind i apparatet hhv. ud på arbejdsbordet. Der er risiko for forbrændinger, og desuden kan det medføre skader på apparatet 6.2 Vedligeholdelsesanvisninger Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Leica EG1150H er stort set vedligeholdelsesfrit. For at sikre, at apparatet fungerer i en lang periode, skal de følgende anvisninger følges omhyggeligt: Rengør apparatet omhyggeligt hver dag. Fjern støv fra ventilationsspalteåbningerne på bagsiden af apparatet regelmæssigt med en pensel eller med støvsuger. Lad mindst 1 gang årligt en kundeservicetekniker, der er autoriseret af Leica, efterse apparatet. Indgå en servicekontakt efter garantiperiodens udløb. Nærmere oplysninger fås hos Deres lokale kundeserviceorganisation. Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 31

32 7. Problemløsninger 7.1 Mulige fejl Dette kapitel skal være til hjælp ved afhjælpning af problemer, som eventuelt kan optræde under arbejdet med Leica EG1150H. Hvis det ikke er muligt at løse problemet ved hjælp af de råd, der findes i dette kapitel, henvend Dem da til Deres Leica kundeserviceorganisation. Yderligere oplysninger om dette findes også i kapitel 8. I det følgende skema findes de hyppigste problemer sammen med årsager og råd om afhjælpning af fejl. Problem 1. Display I displayet vises meddelelsen. Kolonet blinker. Mulig årsag - Apparatet er i opvarmningsfasen (standby-modus) Afhjælpning af fejlen - Dette er ikke en fejl! Apparatet skifter på det programmerede starttidspunkt til arbejdsmodus. 2. Apparatet arbejder ikke - Standby-kontakten ikke slået til eller - standby-kontaktens sikringsfunktion er udløst. - Der er ikke trykket længe nok på ON/OFF-tasten. - Standby-kontakt til. - Kontrollér apparatets eltilslutning, sæt derefter standby-kontakt på til. - Tryk flere sekunder (mindst 2 sek.) på ON/OFF-tasten. 32 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

33 Problem Mulig årsag 7. Problemløsninger Afhjælpning af fejlen 3. Paraffinbeholder Paraffinen smelter ikke eller kun meget langsomt - Der er forvalgt en for lav temperatur. - Der er ikke indstillet behovsopvarmning. - Forkert temperaturvisning, eller paraffintanken opvarmes ikke. - Forkert valg af start-tid - Sikringen til paraffinbeholderens opvarmning er gået. - Teknisk defekt - Forøg temperaturen for paraffintanken. - Aktivér behovsopvarmningen (se kapitel 5.6). - Kontrollér temperaturforindstillingen, og gentag den om nødvendigt. - Kontrollér start-tid. - Kontrollér sikringen, og udskift den om nødvendigt (se kapitel 7.3). - Kontakt kundeservice. 4. Paraffindispenser Der løber ingen paraffin ud. Paraffinen drypper, når ventilen er lukket. Paraffinen løber ikke homogent ud (f.eks. luftblærer). - Paraffinen er ikke smeltet fuldstændigt. - Paraffinudløbet er tilstoppet, eller magnetventilen er defekt. - Der har været luftblærer i dispenseren ved arbejdets begyndelse - Vent, indtil smelteprocessen er afsluttet, kontrollér så påny. - Kontakt kundeservice. - Hold dispenseren åben med maksimal gennemstrømning i nogen tid. Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 33

34 7. Problemløsninger Problem 5. Belysning fungerer ikke. Mulig årsag - Arbejdspladslampens skærm er drejet forkert. - Glødelampen er defekt. - Sikringen er defekt. Afhjælpning af fejlen - Kontrollér indstillinger på lampeskærmen (se fig. 12 hhv. 23). - Skift glødelampen (se Kapitel 7.2). - Skift sikringen (se Kapitel 7.3). 6. Enkelte opvarmingsområder Opvarmningen fungerer ikke (trods temperaturvisning). - Sikringen for dette opvarmingsområde er udløst. - Opvarmningsenhed defekt. - Skift sikringen (se kapitel 7.3). - Kontakt kundeservice. 7. Fejlmeddelelse i displayet I displayet vises meddelelsen. Program og klokkeslæt mistes. - Batteriet er tomt og derudover - strømsvigt, eller - apparatet er slukket med standby-kontakten, eller - lysnetstikket er trukket ud. - Kvittér fejlen med en vilkårlig tast. Arbejd videre efter ny programmering mulig. Tilkald kundeservice for udskiftning af batteriet. 34 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

35 7. Problemløsninger 7.2 Udskiftning af halogenpæren Anvend kun den originale halogenpære, der er med i leveringen. Sluk apparatet med standby-kontakten, og træk stikket ud af lysnetstikdåsen, inden pæren skiftes. 1 Udskiftningen af halogenpæren foregår, som det er vist i fig. 23: Drej den øverste, bevægelige skærm på lampen (1), indtil markeringerne passer sammen som vist i Tag skærmen af dette er kun muligt i denne position Træk den defekte pære (2) ud. 3 Hvis dette ikke muligt, anvend da ikke hårde eller spidse genstande (f.eks. skruetrækkere). Vent, til lampen er blevet noget afkølet. Vend lampen om, og bank let på lampehuset, indtil halogenpæren falder ud Tag forsigtigt om den ny pære (berør ikke glasset!) og sæt den i Sæt skærmen på igen (bemærk markeringerne!), og drej den til I ud for I position Fig. 23 Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 35

36 7. Problemløsninger 7.3 Udskiftning af en sikring Sluk apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der skiftes sikring. Man må KUN anvende de medfølgende reservesikringer ved udskiftningen. Vigtigt! Der er forskellige strømkredse, som er sikret med forskellige værdier. Følg de følgende anvisninger nøje, så de korrekte reservesikringer sættes i de respektive sikringsholdere. Fem forskellige elektriske områder i apparatet er forsynet separat med sekundærsikringer. De sidder i separate sikringsholdere på bagsiden af apparatet. Sikringsholderne er sikret med to plader (6, 7), som først skal fjernes Fig. 24 De enkelte sikringer gælder for følgende områder: 1 - Kølespottets Peltier-element, arbejdspladsbelysning. 2 - Opvarmning af pincetholder og dispenser. 3 - Styringselektronik. 4 - Opvarmning af arbejdsplade og højre kassettekar. 5 - Opvarmning af paraffintank og venstre kassettekar. 36 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

37 7. Problemløsninger Vælg den rigtige reservesikring Angivelsen (2A) på sikringen og teksten ved siden af sikringsholderen SKAL passe sammen! På bagsiden er der fem sikringsholdere (fig. 24). Nu skal man mellem de fem reservesikringer finde en, hvor der i påskriften indgår 2A. (Se fig. 25, venstre) Kun reservesikringen med betegnelsen 2A må sættes ind i denne sikringsholder (T2A). Det tilsvarende gælder for de andre sikringsholdere. Reservesikringernes metalkapper er forsynet med en påskrift påskriften ser omtrent sådan ud, som det vises i den øverste illustration, men kan variere afhængigt af sikringstypen. Den angivelse i påskriften, der er vigtig for, hvor sikringen skal sættes i, er den strømstyrke, der skal sikres (i det markerede eksempel: T2A). 9 Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat 8 9 Fig. 25 Skifte sikring Tryk sikringsholderen (9) let ind med en skruetrækker (8), drej den derefter en 1/4 omgang mod venstre, og slip den. Sikringsholderen trykkes ud og kan tages ud. 10 Tag den defekte sikring (10) ud af sikringsholderen (9), og udskift den med den valgte reservesikring. Sæt sikringsholderen med reservesikringen i, tryk den ind med en skruetrækker (1), og fiksér den ved at dreje 1/4 omgang mod højre. Montér sikringspladen (6,7) igen. Fig

38 8. Ansvar for mangler og service Ansvar for mangler Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer, at produktet, der er leveret i henhold til kontrakten, er blevet underkastet en omfattende kvalitetskontrol efter Leicas interne kontrolretningslinjer, og at produktet ikke er behæftet med fejl og mangler og har alle tilsikrede tekniske specifikationer og/eller aftalte egenskaber. Hvad ansvaret for mangler omfatter, afhænger af indholdet i den indgåede aftale. Bindende er kun Deres lokale Leica-forhandlers garantibetingelser henholdsvis garantibetingelserne hos det selskab, hvor De har købt produktet, der er omfattet af kontrakten. Serviceinformation Henvend Dem til Deres Leica-repræsentant eller den Leica-forhandler, hvor apparatet er købt, hvis De har brug for teknisk service eller reservedele. Der er brug for følgende oplysninger om apparatet: Apparatets modelbetegnelse og serienummer. Apparatets opstillingsadresse og en kontaktperson. Årsagen til, at der er rekvireret service. Leveringsdatoen. Nedlukning og bortskaffelse Apparatet eller dele af apparatet skal bortskaffes på en sådan måde, at de til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser overholdes. 38 Betjeningsvejledning V 2.2, Rev B 12/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

HistoCore Arcadia H. Paraffinindstøbnings-apparat. Brugsanvisning

HistoCore Arcadia H. Paraffinindstøbnings-apparat. Brugsanvisning Brugsanvisning HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat HistoCore Arcadia H V 1.3, dansk 07/2015 Bestillingsnr.: 14 0393 81103 Rev. D Skal altid opbevares i nærheden af instrumentet. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG1150 C Køleplade Leica EG1150 C V 2.6, dansk 03/2015 Best.-nr.: 14 0388 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Leica EG1150 H. Paraffinindstøbnings-apparat. Betjeningsvejledning

Leica EG1150 H. Paraffinindstøbnings-apparat. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Leica EG1150 H Paraffinindstøbnings-apparat Leica EG1150 H V 2.6, dansk 07/2016 Bestillingsnummer: 14 0388 81103 RevI Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica HI1210 Vandbad Leica HI1210 V 3.3, dansk 07/2016 Best.-nr.: 14 0415 80103 RevG Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere