Bilag A: Daniscos makrostruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A: Daniscos makrostruktur"

Transkript

1 Bilag A Bilag A: Daniscos makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 1.3. Slogan 2. Idegrundlag og mål 2.1. Finansielle mål 3. Indholdsfortegnelse 4. Nye udfordringer venter 5. Hoved- og nøgletal 6. Påtegninger 6.1. Ledelsespåtegning 6.2. Revisionspåtegning Den udførte revision Konklusion 7. Ledelsens regnskabsberetning 7.1. Produktporteføljen blev udvidet 7.2. Ingredienser og sødemidler 7.3. Produktområder Texturant products Speciality products Sødemidler 7.4. Geografiske markeder Europa Nordamerika Latinamerika Asien og stillehavsområdet 7.5. Sukker 7.6. Koncernen Innovation Danisco Venture Særlige poster Associerede selskaber 89

2 Bilag A Investeringer Pengestrømme Finansielle forhold Skat Ændring af regnskabsprincipper Udbyttepolitik Egne aktier Aktiebaseret aflønning Bæredygtighed Corporate Governance 7.7. Forventninger til regnskabsåret 2005/ Køb af Genencor International Inc Ændring af segment navn Særlige poster Forudsætninger Omsætning EBITDA før særlige poster og aktiebaseret aflønning EBIT før særlige poster og aktiebaseret aflønning Årets resultat Følsomhed over for valutakursændringer 7.8. Forslag til generalforsamlingen 8. Forretningssegmenter 9. Geografiske segmenter 10. Corporate Governance Bestyrelsen Formandskabet Bestyrelsesmøder Indstillingsudvalg Revisionsudvalg Vederlagsudvalg Direktionen Eksekutivkomité Stemmeret Generalforsamling Fuldmagtspraksis 90

3 Bilag A Deltagelse i generalforsamlingen Forslagsfrist 11. Innovation, forretningsudvikling og venture Sundhed og ernæring Enzymer Aromaer Kulturer Specialblandinger Fødevaresikkerhed Ny blødgører til plastik Forretningsudvikling Danisco Venture 12. Håndtering af viden Videnledelse Netværk Kundestyring Intranet Ny hjemmeside 13. En global arbejdsplads Vi tror på dialog Det virtuelle arbejde Vi opbygger kompetencer 14. Kommercielle risici Skadesforhold og forsikring Reform af EU s sukkermarkedsordning Første oplæg til reform 15. Finansielle risici Likviditetsrisiko Renterisiko Valutarisiko Kreditrisiko Skat 16. Bæredygtig udvikling Kundetilfredshedsanalyse Leverandørkoncept 91

4 Bilag A Interne audits Dialog med interessenterne Miljøomkostninger og -investeringer 17. Aktionærforhold Daniscos stamdata Danisco og Københavns Fondsbørs Aktionærer Sammensætning af aktionærer pr. 30. april Handel med egne aktier Aktieoptioner Insiderregister Generalforsamling Udbytte IR-politik IR-aktiviteter IR-tavshed 18. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ændring i anvendt regnskabspraksis IFRS 2 Aktiebaseret aflønning IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IAS 27 (revideret) Koncernregnskaber og investeringer i tilknyttede virksomheder IAS 28 (revideret) Investeringer i associerede virksomheder Indregning og måling Konsolidering Omregning af fremmed valuta Afledte finansielle instrumenter Aktiebaseret aflønning Offentlige tilskud Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Distributions- og salgsomkostninger Administrationsomkostninger 92

5 Bilag A Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Særlige poster Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Andre finansielle poster Skat Balance Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Nedskrivning af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver bestemt for salg Varebeholdninger Tilgodehavender Egenkapital, udbytte og egne aktier Pensionsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Definitioner af balance Definitioner til afstemning Definitioner til geografiske segmenter 19. Definitioner af nøgletal 20. Resultatopgørelse 21. Balance 22. Egenkapitalopgørelse 23. Pengestrømsopgørelse 24. Noter til resultatopgørelse Nettoomsætning Personaleudgifter Afskrivning, nedskrivning og amortisering Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Særlige poster 93

6 Bilag A Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele og værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat Resultat pr. aktie 25. Noter til balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Pensionsaktiver og hensættelse til pension Udskudte skatteaktiver og skattepassiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Forpligtelser Kapitaliserede leasingforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Selskabsskat Anden gæld 26. Noter til egenkapitalopgørelse Andre reserver 27. Noter til pengestrømsopgørelse Køb af virksomheder og aktiviteter Reguleringer Ændring i finansielle passiver 28. Supplerende noter Tegningsretter og aktieoptioner Egne aktier Ophørende aktiviteter Eventualaktiver og eventualforpligtelser Offentlige tilskud Valutadækning af nettoinvesteringer i udenlandske tilknyttede og associerede virksomheder Finansielle instrumenter Transaktioner med nærtstående parter 94

7 Bilag A 29. Tilknyttede virksomheder 30. Bestyrelse 31. Direktion 32. Eksekutivkomité 33. Daniscos divisioner 34. Kontakt Danisco 35. (Bagside) Logo Slogan 35.3 Adresse 95

8 Bilag B Bilag B: Danske Banks makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 2. Indholdsfortegnelse I 3. Ledelse 3.1. Bestyrelse 3.2. Direktion 3.3. Eksekutivkomité 4. Resumé 5. Danske Bank koncernens hovedtal Ledelsesberetning 6. Årets resultat Indtægter Driftsomkostninger Tab på udlån Skat Forrentning 6.2. Kapital og solvens Aktiekapital Egenkapital Solvens 6.3. Balance Udlån Indlån Aktiver i handelsporteføljen 7. Forventninger til Northern Bank og National Irish Bank It-udvikling Medarbejdere Finansielle planer 96

9 Bilag B 9. Danske Bank aktien Danske Bank aktien i Markedsværdi og omsætning Udbytte for Aktionærer i Danske Bank IR information Generalforsamling og aktionærmøder 10. Organisation og selskabsledelse Koncernens vision og mission Selskabsledelse Ledelsesstruktur Generalforsamling Bestyrelse og direktion Rekruttering og evaluering af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesudvalg All Risk komité Eksekutivkomité Ledelsesaflønning Samfundsengagement Miljøpolitik Medarbejdere Medarbejdernes engagement Kompetenceudvikling Lederudvikling Rekrutteringer og fratrædelser Arbejdsmiljø Medarbejderaktier 11. Forretningsområder 12. Bankaktiviteter Danske Bank 13. Bankaktiviteter BG Bank 14. Bankaktiviteter Sverige 15. Bankaktiviteter Norge 16. Bankaktiviteter Nordirland 17. Bankaktiviteter Irland 97

10 Bilag B 18. Bankaktiviteter Øvrige 19. Realkredit 20. Danske Markets 21. Danske Capital 22. Danica Pension 23. Kapitalstyring Stress test af Danske Bank koncernen Kommende kapitaldækningsregler Økonomisk kapital og Raroc Økonomisk kapital og Raroc ultimo Koncernens rating 24. Ledelseshverv bestyrelse 25. Ledelseshverv direktion Påtegninger 26. Ledelsespåtegning 27. Revisionspåtegninger I Intern revision Den udførte revision Konklusion 28. Revisionspåtegninger II Ekstern revision Den udførte revision Konklusion Koncernens regnskab 29. Indholdsfortegnelse II 30. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ændringer i anvendt regnskabspraksis Konsolidering Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder Segmentrapportering Modregning 98

11 Bilag B Omregning af transaktioner i fremmed valuta Omregning af udenlandske enheder Finansielle instrumenter generelt Dagsværdioption Finansielle aktiver og forpligtelser designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen Forsikringsaktiviteter generelt Forsikringskontrakter Investeringskontrakter Balance Handelsportefølje (aktiver og forpligtelser) Finansielle investeringsaktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker / Bankudlån Nedskrivning ved værdiforringelse Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer Aktiver og indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver og forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter Livsforsikringshensættelser Hensættelser til unit-link forsikringskontrakter Kollektivt bonuspotentiale Øvrige forsikringsmæssige hensættelser Andre forpligtelser Goodwill og øvrige immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Domicilejendomme Driftsmidler, biler, inventar og indretning af lejede lokaler Udlejningsaktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker / Indlån Andre udstedte obligationer / Efterstillede kapitalindskud Andre forpligtelser Pensionsforpligtelser Garantier og uigenkaldelige kredittilsagn 99

12 Bilag B Udskudt skat Egenkapital Valutaomregningsreserve Foreslået udbytte Egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Minoritetsinteresser Resultatopgørelse Renter Gebyrer Handelsindtægter Andre indtægter Nettopræmieindtægter Forsikringsydelser Udgifter til personale og administration Udgifter til personale Bonus og aktiebaseret vederlæggelse Pensionsomkostninger Tab på udlån Skat Pengestrømsopgørelse Beregning af hoved- og nøgletal Standarder, som endnu ikke er trådt i kraft 31. Resultatopgørelse 32. Balance 33. Kapitalforhold 34. Pengestrømsopgørelse 35. Noter til resultatopgørelsen Forretningssegmenter Nettorente- og handelsindtægter Modtagne gebyrer Andre indtægter Udgifter til personale og administration Aktiebaseret vederlæggelse Revisionshonorar 100

13 Bilag B Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tab på udlån Årets samlede skat 36. Noter til balancen Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Handelsportefølje, aktiver og forpligtelser Derivater Finansielle investeringsaktiver Bankudlån Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer Puljer og unit-link investeringskontrakter Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Andre forpligtelser Pensionsordninger Udskudt skat Eventualforpligtelser Aktiver stillet som sikkerhed 37. Erhvervelse af tilknyttede virksomheder Erhvervelse af tilknyttede virksomheder 38. Nærtstående parter Nærtstående parter 39. Forsikringskontrakter Forsikringskontrakter Aktiver vedrørende forsikringskontrakter Finansielle investeringsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringsejendomme 101

14 Bilag B Øvrige materielle aktiver Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter Ændring i forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsandel af hensættelser 40. Dagsværdi af finansielle instrumenter Dagsværdi af finansielle instrumenter 41. Risikostyring 42. Koncernoversigt 43. Overgang til IFRS 44. Nøgletalsdefinitioner 45. Regnskab Danske Bank A/S 46. Resultatopgørelse Danske Bank A/S 47. Balance Danske Bank A/S 48. Kapitalforhold Danske Bank A/S 49. Noter til resultatopgørelse Danske Bank A/S Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer fordelt på segmenter Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Revisionshonorar Skat 50. Noter til balance Danske Bank A/S Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Nedskrivninger på udlån og garantier mv Investerings- og domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Ændring i udskudt skat Hold-til-udløb aktiver Puljeaktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 102

15 Bilag B Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Sikkerhedsstillelse Eventualforpligtelser Nærtstående parter Lån mv. til ledelsen Regnskabsmæssig sikring 51. Nøgletal Danske Bank A/S 52. Ny regnskabspraksis Danske Bank A/S 53. Bagside 53.1 Adresse 103

16 Bilag C Bilag C: Lundbecks makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 1.3. Mission Kort fortalt 2.1. Finansielle nøgletal % CNS-fokus 2.3. Lundbecks lægemidler 2.4. Udviklingsportefølje 3. Indholdsfortegnelse 4. Årets resultater 4.1. Hovedtal for koncernen I 2005 mødte Lundbeck udmeldte finansielle forventninger 4.3. Styrket position for markedsførte lægemidler med nye forskningsresultater 4.4. Markedsføringsgodkendelse af to nye lægemidler 4.5. Styrket udviklingsportefølje med to nye lægemiddelkandidater 4.6. Første skridt mod egen salgsstyrke på det amerikanske marked 4.7. Kontrolbesøg fra Europa-Kommissionen 5. Finansielle forventninger og mål 5.1. Finansiel forventning til Finansielle mål for Usikkerhedsfaktorer i forhold til finansielle forventninger 2006 og mål for Aktietilbagekøbsprogram 5.5. Dividendepolitik 5.6. Udsagn om fremtiden 6. Europa Lundbecks største forretningsområde 6.1. Cipralex (escitalopram) fuldt tilgængeligt i Europa 6.2. Ebixa (memantin), det næstmest udskrevne alzheimerlægemiddel i Europa 6.3. Lancering af Azilect (rasagilin) til behandling af Parkinsons sygdom 6.4. Serdolect (sertindol) til behandling af skizofreni 6.5. Europæiske markedsforhold 6.6. Valutaeksponering 104

17 Bilag C 7. USA en strategisk mulighed 7.1. Nuværende forretningsmodel 7.2. Fremtidig forretningsmodel 7.3. Amerikanske markedsforhold 7.4. Valutaeksponering 8. Internationale Markeder langsigtet potentiale 8.1. Cipralex (escitalopram) 8.2. Ebixa (memantin) 8.3. Andre lægemidler 8.4. Japan verdens næststørste CNS-marked 8.5. Markedsforhold i Internationale Markeder 8.6. Valutaeksponering 9. Udvikling af nye lægemidler 9.1. Produktporteføljen er udvidet 9.2. Videreudvikling af markedsførte lægemidler 9.3. Målrettet udvikling af nye lægemidler 9.4. Værdiskabelse gennem partnerskaber 10. God virksomhedsledelse Kontrol er godt, tillid er bedre 11. Corporate Governance Corporate governance i Lundbeck Uafhængighed Bestyrelsens kompetencer Komitéer 12. Bestyrelse 13. Direktion 14. Organisation 15. Risikostyring Særligt kritiske risici Risici i forbindelse med forsknings- og udviklingsporteføljen Risici i forbindelse med immaterielle rettigheder og generisk konkurrence Risici i forbindelse med lægemidlers kvalitet Risici i forbindelse med valuta, rente og kredit Risici i forbindelse med tab af offentligt omdømme 16. Udvikling af globale kompetencer 105

18 Bilag C Midt i karrieren Resultater gennem strategisk medarbejderudvikling Ind- og udstationering af medarbejdere Antallet af ind- og udstationeringer i Lundbeck i Tilfredse og loyale medarbejdere Fokusområde for Human Ressources Globale HR-politikker og -guidelines Målstyring og præstationer Førsteklasses medarbejdere Fremragende ledelse En god arbejdsplads 17. Succes med udmøntning af ny strategi for miljø og arbejdsmiljø Miljøindsats skaber resultater Forbedret arbejdsmiljø Sikkerhed først - også i byggeprojekter Effektiv strategi System skaber overblik og sikrer handling Klar kommunikation Energioptimeringer på kort og lang sigt Medicinrester i miljøet Evaluering af leverandørers miljø- og medarbejderforhold 18. Fokus på at skabe værdi for aktionærerne Fakta om aktien H. Lundbeck på Københavns Fondsbørs Fakta om ADR-program via Bank of New York Omsætning Udbytte Aktiekapital Aktionærgruppens sammensætning 2005 Regnskab 19. Den finansielle udvikling for koncernen Resultatopgørelse 21. Balance 22. Egenkapitalopgørelse 23. Pengestrømsopgørelse 106

19 Bilag C 24. Noter Anvendt regnskabspraksis Ændringer til anvendt regnskabspraksis IFRS 2 Aktiebaseret aflønning IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder IFRS-ændringer i Indregning og måling Koncernregnskabet Minoritetsinteresser Omregning af fremmed valuta Afledte finansielle instrumenter Segmentoplysninger Resultatopgørelsen Nettoomsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Offentlige lån og tilskud Andre driftsindtægter og udgifter Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet Finansielle poster Skat Balancen Immaterielle aktiver Goodwill Udviklingsprojekter Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Nedskrivning 107

20 Bilag C Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab Kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet Øvrige finansielle aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre værdipapirer Egenkapital Udbytte Egne aktier Øvrige egenkapitalinstrumenter Aktiebaseret aflønning Pensionsforpligtelser Selskabsskat og udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld Pengestrømsopgørelse Nøgletal Nettoomsætning Personaleudgifter Afskrivninger Honorar til revisor Finansielle poster, netto Skat af årets resultat Materielle og immaterielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele og andre tilgodehavender Varebeholdninger Selskabskapital Minoritetsinteresser Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelse til udskudt skat Andre hensættelser Prioritets- og bankgæld 108

21 Bilag C Egne aktier Kontraktlige forpligtelser Eventualforpligtelser Finansielle instrumenter Nærtstående parter Segmentoplysninger Resultat pr. aktie Reguleringer Ændring i driftskapital Likvider Påtegninger 25. Ledelsespåtegning 26. Revisionspåtegning Til aktionærerne i H. Lundbeck A/S Den udførte revision Konklusion 27. Lundbeck i verden 28. (Bagside) Logo Slogan Adresse 109

22 Bilag D Bilag D: TrygVestas makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 2. Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3. Tættere på kunderne 4. Året 2005 i TrygVesta 5. Hoved- og nøgletal for TrygVesta 6. TrygVesta og omverdenen 7. Strategi og mål 7.1. Fokus på direkte nordisk forsikring 7.2. Blik for eksisterende kunder 7.3. Vækst i privat og erhvervsporteføljen 7.4. Tilpasse ressourcer og realisere koncernsynergier 7.5. Optimere industriporteføljen 7.6. Fælles identitet og værdier 8. Vores økonomi 9. TrygVestas økonomiske resultat kvartal 9.2. Positiv udvikling i præmieindtægterne 9.3. Fortsat meget tilfredsstillende erstatningsniveau 9.4. Omkostningsprocent bedre via effektivisering og synergier 9.5. Investeringsvirksomhed 9.6. Skat 9.7. Ophørte aktiviteter 9.8. Balance og cash flow 9.9. Egenkapital 10. Privat & Erhverv Danmark Fastholdelse af eksisterende kunder Combined ratio forbedret 3,4 procentpoint Erstatningsprocent påvirket af stormen Omkostningsprocent 11. Privat & Næringsliv Norge 110

23 Bilag D Stabil præmieudvikling Combined ratio på et lavt niveau Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Omkostninger til styrkelse af salgsindsats 12. Industri Præmieindtægter Combined ratio forbedret med 2,2 procentpoint Erstatningsprocent påvirket af stormen i januar Fortsat lavt omkostningsniveau 13. Finsk skadeforsikring Fortsat kraftig vækst og forbedret resultat Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Omkostningsprocent markant forbedret 14. Investeringsvirksomhed Aktivallokering Aktivfordeling Obligationer Aktier Ejendomme 15. Kapitalforhold Ansvarlig lånekapital Kapitalberedskab 16. Vores kunder 17. Vores processer 18. Vores medarbejdere og værdier 19. Vores investorer Informationsmidler Udbytte 20. TrygVesta-aktien 21. Fokusområder og finansielle forventninger til Forudsætninger for forsikringsvirksomhed Forudsætninger for investeringsvirksomhed Forudsætninger for skat Forventninger for Forventninger på mellemlangt sigt 111

24 Bilag D 22. Selskabsledelse Komitéens anbefalinger falder i otte hovedområder Aktionærernes roller og samspil med selskabsledelsen Interessenternes roller og betydning for selskabet Åbenhed og gennemsigtighed Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning Aflønning af bestyrelse og direktion Aktieoptioner Favørkursaktier Risikostyring Revision 23. Risikostyring Forsikringsrisiko Genforsikring Dækning ved katastrofebegivenheder og naturskader Øvrig genforsikring Markedsrisiko Renterisiko Øvrig markedsrisiko Operationel risiko Strategisk risiko Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 25. Intern revisionspåtegning Den udførte revision Konklusion Supplerende oplysninger 26. Revisionspåtegning Til aktionærerne i TrygVesta A/S Den udførte revision Konklusion Supplerende oplysninger 27. Anvendt regnskabspraksis Generelt 112

25 Bilag D Koncernregnskabet Moderselskabet Ændringer i anvendt regnskabspraksis Effekten af den ændrede regnskabspraksis ved anvendelse af IFRS Indregning og måling Udjævningshensættelser Diskontering af erstatningshensættelser Skadebehandlingsomkostninger Pensionsforpligtelse Personaleydelser Udbytte Udskudt skat Domicilejendomme Forsikringsteknisk rente Valutakursændringer og kursreguleringer Finansielle instrumenter Ændringer i regnskabsmæssige skøn Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Indregning og måling Koncernregnskabet Segmentoplysninger Udenlandsk valuta Resultatopgørelse Præmier Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, netto Investeringsvirksomhed Andre indtægter og omkostninger Ophørte og frasolgte aktiviteter Balance Immaterielle aktiver - software Domicilejendomme og driftsmidler Investeringsejendomme 113

26 Bilag D Nedskrivning af immaterielle aktiver, driftsmidler, domicilejendomme og investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer Finansielle aktiver til dagsværdi der indregnes via resultatopgørelsen Afledte finansielle instrumenter og regnskabsmæssig sikring Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Aktiekapital Udlodning af udbytte Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikringskontrakter Test af hensættelsernes tilstrækkelighed Personaleydelser Pensionsforpligtelser Andre medarbejderydelser Selskabsskat og udskudt skat Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Pengestrømsopgørelse Proforma sammenligningstal 28. Resultatopgørelse 29. Balance 30. Egenkapitalopgørelse 31. Pengestrømsopgørelse 32. Noter Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Segmenter Renter og udbytter mv Kursreguleringer 114

27 Bilag D Afstemning af skatteomkostning Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Genforsikringsandele Ansvarlig lånekapital Erstatningshensættelser Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Kapitaldækning mv Resultat pr. aktie Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Væsentlige ændringer ved overgang til IFRS 33. Resultatopgørelse for TrygVesta A/S 34. Balance for TrygVesta A/S 35. Egenkapitalopgørelse for TrygVesta A/S 36. Noter for TrygVesta A/S Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renter og udbytter mv Andre omkostninger Afstemning af skatteomkostning Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig lånekapital Udskudt skat Gæld til kreditinstitutter Kapitaldækning mv. 115

28 Bilag D Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter 37. Koncernoversigt 38. Hoved- og nøgletal opdelt på geografiske områder 39. Koncernorganisation 40. Bestyrelsesmedlemmer 41. Koncerndirektionsmedlemmer 42. Ordliste Cases 43. Januarstorm i Danmark 44. Jordskred i Bergen i Norge 45. Storbrand på Amager i Danmark 46. (Bagside) 116

29 Bilag E Bilag E: Vestas makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 2. Indholdsfortegnelse I 3. hvad der tjener Vestas bedst 3.1. Strategien bekræftet 3.2. Gennemgribende oprydning 3.3. Barsk, men konstruktiv dialog 3.4. Ny ledelse, ny organisation 3.5. Vestas Constitution 3.6. Kommunikation: Et vigtigt ledelsesværktøj 3.7. Whistle blowing 3.8. Vestas-viljen 4. Overblik 4.1. Koncernens udvikling i Finansiering og kapitalforhøjelse 4.3. Planer og udsigter for 2006 Det moderne globale samfund 5. Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed 5.1. Mere velstand = større energiforbrug 5.2. Det svære mix 5.3. Vind, olie og gas 5.4. Vigtige valg 6. Vindkraft bider skeer med de fossile brændstoffer 6.1. Vindens sande værdi 6.2. Reducer kilowatt-prisen med en tredjedel 6.3. Et umodent marked 6.4. Kvotehandlen påvirker el-priserne 6.5. CO2-handel gør det ikke alene Forandringens vinde 7. Forandringens vinde blæser over Vestas 7.1. En titel med substans 117

30 Bilag E 7.2. Visionen - den nye ledestjerne 7.3. Missionen - vejen frem 7.4. Værdierne - det stabile fundament 7.5. Ét Vestas 8. Nye spillere på banen 9. Ny ledelsesstruktur giver mere handlekraft 9.1. Det fulde billede 9.2. Farvel til silotankegangen 9.3. Tre nye fokusområder 10. Det globale Vestas Et spørgsmål om respekt Fra Ringkøbing til Singapore Fire nye fabrikker Global sourcing Den globale tankegang Udvikling og dialog 11. Driftssikkerhed er nøglen til succes Tekniske udfordringer Teknologiens rolle Nye arbejdsprocedurer Investering i fremtiden 12. Dialogen skal forbedres Projektforretning 13. Vindkraftprojekter - fra planlægning til fuld produktion Valg af site Indsamling af vinddata Licitation, forhandlinger og kontraktindgåelse Projekt- og detailplanlægning Produktion Forberedelse af siten Fundamenter og kabeludlægning Transport til siten Opstilling af tårnet Installation af nacellen og rotoren Test, idriftsættelse og overdragelse 118

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2009/10 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 Resultatopgørelse Omsætning 9.537 8.820 8.463 8.042 6.709 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere