Bilag A: Daniscos makrostruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A: Daniscos makrostruktur"

Transkript

1 Bilag A Bilag A: Daniscos makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 1.3. Slogan 2. Idegrundlag og mål 2.1. Finansielle mål 3. Indholdsfortegnelse 4. Nye udfordringer venter 5. Hoved- og nøgletal 6. Påtegninger 6.1. Ledelsespåtegning 6.2. Revisionspåtegning Den udførte revision Konklusion 7. Ledelsens regnskabsberetning 7.1. Produktporteføljen blev udvidet 7.2. Ingredienser og sødemidler 7.3. Produktområder Texturant products Speciality products Sødemidler 7.4. Geografiske markeder Europa Nordamerika Latinamerika Asien og stillehavsområdet 7.5. Sukker 7.6. Koncernen Innovation Danisco Venture Særlige poster Associerede selskaber 89

2 Bilag A Investeringer Pengestrømme Finansielle forhold Skat Ændring af regnskabsprincipper Udbyttepolitik Egne aktier Aktiebaseret aflønning Bæredygtighed Corporate Governance 7.7. Forventninger til regnskabsåret 2005/ Køb af Genencor International Inc Ændring af segment navn Særlige poster Forudsætninger Omsætning EBITDA før særlige poster og aktiebaseret aflønning EBIT før særlige poster og aktiebaseret aflønning Årets resultat Følsomhed over for valutakursændringer 7.8. Forslag til generalforsamlingen 8. Forretningssegmenter 9. Geografiske segmenter 10. Corporate Governance Bestyrelsen Formandskabet Bestyrelsesmøder Indstillingsudvalg Revisionsudvalg Vederlagsudvalg Direktionen Eksekutivkomité Stemmeret Generalforsamling Fuldmagtspraksis 90

3 Bilag A Deltagelse i generalforsamlingen Forslagsfrist 11. Innovation, forretningsudvikling og venture Sundhed og ernæring Enzymer Aromaer Kulturer Specialblandinger Fødevaresikkerhed Ny blødgører til plastik Forretningsudvikling Danisco Venture 12. Håndtering af viden Videnledelse Netværk Kundestyring Intranet Ny hjemmeside 13. En global arbejdsplads Vi tror på dialog Det virtuelle arbejde Vi opbygger kompetencer 14. Kommercielle risici Skadesforhold og forsikring Reform af EU s sukkermarkedsordning Første oplæg til reform 15. Finansielle risici Likviditetsrisiko Renterisiko Valutarisiko Kreditrisiko Skat 16. Bæredygtig udvikling Kundetilfredshedsanalyse Leverandørkoncept 91

4 Bilag A Interne audits Dialog med interessenterne Miljøomkostninger og -investeringer 17. Aktionærforhold Daniscos stamdata Danisco og Københavns Fondsbørs Aktionærer Sammensætning af aktionærer pr. 30. april Handel med egne aktier Aktieoptioner Insiderregister Generalforsamling Udbytte IR-politik IR-aktiviteter IR-tavshed 18. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ændring i anvendt regnskabspraksis IFRS 2 Aktiebaseret aflønning IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IAS 27 (revideret) Koncernregnskaber og investeringer i tilknyttede virksomheder IAS 28 (revideret) Investeringer i associerede virksomheder Indregning og måling Konsolidering Omregning af fremmed valuta Afledte finansielle instrumenter Aktiebaseret aflønning Offentlige tilskud Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Distributions- og salgsomkostninger Administrationsomkostninger 92

5 Bilag A Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Særlige poster Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Andre finansielle poster Skat Balance Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Nedskrivning af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver bestemt for salg Varebeholdninger Tilgodehavender Egenkapital, udbytte og egne aktier Pensionsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Definitioner af balance Definitioner til afstemning Definitioner til geografiske segmenter 19. Definitioner af nøgletal 20. Resultatopgørelse 21. Balance 22. Egenkapitalopgørelse 23. Pengestrømsopgørelse 24. Noter til resultatopgørelse Nettoomsætning Personaleudgifter Afskrivning, nedskrivning og amortisering Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Særlige poster 93

6 Bilag A Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele og værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat Resultat pr. aktie 25. Noter til balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Pensionsaktiver og hensættelse til pension Udskudte skatteaktiver og skattepassiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Forpligtelser Kapitaliserede leasingforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Selskabsskat Anden gæld 26. Noter til egenkapitalopgørelse Andre reserver 27. Noter til pengestrømsopgørelse Køb af virksomheder og aktiviteter Reguleringer Ændring i finansielle passiver 28. Supplerende noter Tegningsretter og aktieoptioner Egne aktier Ophørende aktiviteter Eventualaktiver og eventualforpligtelser Offentlige tilskud Valutadækning af nettoinvesteringer i udenlandske tilknyttede og associerede virksomheder Finansielle instrumenter Transaktioner med nærtstående parter 94

7 Bilag A 29. Tilknyttede virksomheder 30. Bestyrelse 31. Direktion 32. Eksekutivkomité 33. Daniscos divisioner 34. Kontakt Danisco 35. (Bagside) Logo Slogan 35.3 Adresse 95

8 Bilag B Bilag B: Danske Banks makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 2. Indholdsfortegnelse I 3. Ledelse 3.1. Bestyrelse 3.2. Direktion 3.3. Eksekutivkomité 4. Resumé 5. Danske Bank koncernens hovedtal Ledelsesberetning 6. Årets resultat Indtægter Driftsomkostninger Tab på udlån Skat Forrentning 6.2. Kapital og solvens Aktiekapital Egenkapital Solvens 6.3. Balance Udlån Indlån Aktiver i handelsporteføljen 7. Forventninger til Northern Bank og National Irish Bank It-udvikling Medarbejdere Finansielle planer 96

9 Bilag B 9. Danske Bank aktien Danske Bank aktien i Markedsværdi og omsætning Udbytte for Aktionærer i Danske Bank IR information Generalforsamling og aktionærmøder 10. Organisation og selskabsledelse Koncernens vision og mission Selskabsledelse Ledelsesstruktur Generalforsamling Bestyrelse og direktion Rekruttering og evaluering af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesudvalg All Risk komité Eksekutivkomité Ledelsesaflønning Samfundsengagement Miljøpolitik Medarbejdere Medarbejdernes engagement Kompetenceudvikling Lederudvikling Rekrutteringer og fratrædelser Arbejdsmiljø Medarbejderaktier 11. Forretningsområder 12. Bankaktiviteter Danske Bank 13. Bankaktiviteter BG Bank 14. Bankaktiviteter Sverige 15. Bankaktiviteter Norge 16. Bankaktiviteter Nordirland 17. Bankaktiviteter Irland 97

10 Bilag B 18. Bankaktiviteter Øvrige 19. Realkredit 20. Danske Markets 21. Danske Capital 22. Danica Pension 23. Kapitalstyring Stress test af Danske Bank koncernen Kommende kapitaldækningsregler Økonomisk kapital og Raroc Økonomisk kapital og Raroc ultimo Koncernens rating 24. Ledelseshverv bestyrelse 25. Ledelseshverv direktion Påtegninger 26. Ledelsespåtegning 27. Revisionspåtegninger I Intern revision Den udførte revision Konklusion 28. Revisionspåtegninger II Ekstern revision Den udførte revision Konklusion Koncernens regnskab 29. Indholdsfortegnelse II 30. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ændringer i anvendt regnskabspraksis Konsolidering Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder Segmentrapportering Modregning 98

11 Bilag B Omregning af transaktioner i fremmed valuta Omregning af udenlandske enheder Finansielle instrumenter generelt Dagsværdioption Finansielle aktiver og forpligtelser designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen Forsikringsaktiviteter generelt Forsikringskontrakter Investeringskontrakter Balance Handelsportefølje (aktiver og forpligtelser) Finansielle investeringsaktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker / Bankudlån Nedskrivning ved værdiforringelse Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer Aktiver og indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver og forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter Livsforsikringshensættelser Hensættelser til unit-link forsikringskontrakter Kollektivt bonuspotentiale Øvrige forsikringsmæssige hensættelser Andre forpligtelser Goodwill og øvrige immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Domicilejendomme Driftsmidler, biler, inventar og indretning af lejede lokaler Udlejningsaktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker / Indlån Andre udstedte obligationer / Efterstillede kapitalindskud Andre forpligtelser Pensionsforpligtelser Garantier og uigenkaldelige kredittilsagn 99

12 Bilag B Udskudt skat Egenkapital Valutaomregningsreserve Foreslået udbytte Egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Minoritetsinteresser Resultatopgørelse Renter Gebyrer Handelsindtægter Andre indtægter Nettopræmieindtægter Forsikringsydelser Udgifter til personale og administration Udgifter til personale Bonus og aktiebaseret vederlæggelse Pensionsomkostninger Tab på udlån Skat Pengestrømsopgørelse Beregning af hoved- og nøgletal Standarder, som endnu ikke er trådt i kraft 31. Resultatopgørelse 32. Balance 33. Kapitalforhold 34. Pengestrømsopgørelse 35. Noter til resultatopgørelsen Forretningssegmenter Nettorente- og handelsindtægter Modtagne gebyrer Andre indtægter Udgifter til personale og administration Aktiebaseret vederlæggelse Revisionshonorar 100

13 Bilag B Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tab på udlån Årets samlede skat 36. Noter til balancen Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Handelsportefølje, aktiver og forpligtelser Derivater Finansielle investeringsaktiver Bankudlån Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer Puljer og unit-link investeringskontrakter Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Andre forpligtelser Pensionsordninger Udskudt skat Eventualforpligtelser Aktiver stillet som sikkerhed 37. Erhvervelse af tilknyttede virksomheder Erhvervelse af tilknyttede virksomheder 38. Nærtstående parter Nærtstående parter 39. Forsikringskontrakter Forsikringskontrakter Aktiver vedrørende forsikringskontrakter Finansielle investeringsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringsejendomme 101

14 Bilag B Øvrige materielle aktiver Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter Ændring i forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsandel af hensættelser 40. Dagsværdi af finansielle instrumenter Dagsværdi af finansielle instrumenter 41. Risikostyring 42. Koncernoversigt 43. Overgang til IFRS 44. Nøgletalsdefinitioner 45. Regnskab Danske Bank A/S 46. Resultatopgørelse Danske Bank A/S 47. Balance Danske Bank A/S 48. Kapitalforhold Danske Bank A/S 49. Noter til resultatopgørelse Danske Bank A/S Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer fordelt på segmenter Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Revisionshonorar Skat 50. Noter til balance Danske Bank A/S Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Nedskrivninger på udlån og garantier mv Investerings- og domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Ændring i udskudt skat Hold-til-udløb aktiver Puljeaktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 102

15 Bilag B Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Sikkerhedsstillelse Eventualforpligtelser Nærtstående parter Lån mv. til ledelsen Regnskabsmæssig sikring 51. Nøgletal Danske Bank A/S 52. Ny regnskabspraksis Danske Bank A/S 53. Bagside 53.1 Adresse 103

16 Bilag C Bilag C: Lundbecks makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 1.3. Mission Kort fortalt 2.1. Finansielle nøgletal % CNS-fokus 2.3. Lundbecks lægemidler 2.4. Udviklingsportefølje 3. Indholdsfortegnelse 4. Årets resultater 4.1. Hovedtal for koncernen I 2005 mødte Lundbeck udmeldte finansielle forventninger 4.3. Styrket position for markedsførte lægemidler med nye forskningsresultater 4.4. Markedsføringsgodkendelse af to nye lægemidler 4.5. Styrket udviklingsportefølje med to nye lægemiddelkandidater 4.6. Første skridt mod egen salgsstyrke på det amerikanske marked 4.7. Kontrolbesøg fra Europa-Kommissionen 5. Finansielle forventninger og mål 5.1. Finansiel forventning til Finansielle mål for Usikkerhedsfaktorer i forhold til finansielle forventninger 2006 og mål for Aktietilbagekøbsprogram 5.5. Dividendepolitik 5.6. Udsagn om fremtiden 6. Europa Lundbecks største forretningsområde 6.1. Cipralex (escitalopram) fuldt tilgængeligt i Europa 6.2. Ebixa (memantin), det næstmest udskrevne alzheimerlægemiddel i Europa 6.3. Lancering af Azilect (rasagilin) til behandling af Parkinsons sygdom 6.4. Serdolect (sertindol) til behandling af skizofreni 6.5. Europæiske markedsforhold 6.6. Valutaeksponering 104

17 Bilag C 7. USA en strategisk mulighed 7.1. Nuværende forretningsmodel 7.2. Fremtidig forretningsmodel 7.3. Amerikanske markedsforhold 7.4. Valutaeksponering 8. Internationale Markeder langsigtet potentiale 8.1. Cipralex (escitalopram) 8.2. Ebixa (memantin) 8.3. Andre lægemidler 8.4. Japan verdens næststørste CNS-marked 8.5. Markedsforhold i Internationale Markeder 8.6. Valutaeksponering 9. Udvikling af nye lægemidler 9.1. Produktporteføljen er udvidet 9.2. Videreudvikling af markedsførte lægemidler 9.3. Målrettet udvikling af nye lægemidler 9.4. Værdiskabelse gennem partnerskaber 10. God virksomhedsledelse Kontrol er godt, tillid er bedre 11. Corporate Governance Corporate governance i Lundbeck Uafhængighed Bestyrelsens kompetencer Komitéer 12. Bestyrelse 13. Direktion 14. Organisation 15. Risikostyring Særligt kritiske risici Risici i forbindelse med forsknings- og udviklingsporteføljen Risici i forbindelse med immaterielle rettigheder og generisk konkurrence Risici i forbindelse med lægemidlers kvalitet Risici i forbindelse med valuta, rente og kredit Risici i forbindelse med tab af offentligt omdømme 16. Udvikling af globale kompetencer 105

18 Bilag C Midt i karrieren Resultater gennem strategisk medarbejderudvikling Ind- og udstationering af medarbejdere Antallet af ind- og udstationeringer i Lundbeck i Tilfredse og loyale medarbejdere Fokusområde for Human Ressources Globale HR-politikker og -guidelines Målstyring og præstationer Førsteklasses medarbejdere Fremragende ledelse En god arbejdsplads 17. Succes med udmøntning af ny strategi for miljø og arbejdsmiljø Miljøindsats skaber resultater Forbedret arbejdsmiljø Sikkerhed først - også i byggeprojekter Effektiv strategi System skaber overblik og sikrer handling Klar kommunikation Energioptimeringer på kort og lang sigt Medicinrester i miljøet Evaluering af leverandørers miljø- og medarbejderforhold 18. Fokus på at skabe værdi for aktionærerne Fakta om aktien H. Lundbeck på Københavns Fondsbørs Fakta om ADR-program via Bank of New York Omsætning Udbytte Aktiekapital Aktionærgruppens sammensætning 2005 Regnskab 19. Den finansielle udvikling for koncernen Resultatopgørelse 21. Balance 22. Egenkapitalopgørelse 23. Pengestrømsopgørelse 106

19 Bilag C 24. Noter Anvendt regnskabspraksis Ændringer til anvendt regnskabspraksis IFRS 2 Aktiebaseret aflønning IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder IFRS-ændringer i Indregning og måling Koncernregnskabet Minoritetsinteresser Omregning af fremmed valuta Afledte finansielle instrumenter Segmentoplysninger Resultatopgørelsen Nettoomsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Offentlige lån og tilskud Andre driftsindtægter og udgifter Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet Finansielle poster Skat Balancen Immaterielle aktiver Goodwill Udviklingsprojekter Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Nedskrivning 107

20 Bilag C Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab Kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet Øvrige finansielle aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre værdipapirer Egenkapital Udbytte Egne aktier Øvrige egenkapitalinstrumenter Aktiebaseret aflønning Pensionsforpligtelser Selskabsskat og udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld Pengestrømsopgørelse Nøgletal Nettoomsætning Personaleudgifter Afskrivninger Honorar til revisor Finansielle poster, netto Skat af årets resultat Materielle og immaterielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele og andre tilgodehavender Varebeholdninger Selskabskapital Minoritetsinteresser Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelse til udskudt skat Andre hensættelser Prioritets- og bankgæld 108

21 Bilag C Egne aktier Kontraktlige forpligtelser Eventualforpligtelser Finansielle instrumenter Nærtstående parter Segmentoplysninger Resultat pr. aktie Reguleringer Ændring i driftskapital Likvider Påtegninger 25. Ledelsespåtegning 26. Revisionspåtegning Til aktionærerne i H. Lundbeck A/S Den udførte revision Konklusion 27. Lundbeck i verden 28. (Bagside) Logo Slogan Adresse 109

22 Bilag D Bilag D: TrygVestas makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 2. Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3. Tættere på kunderne 4. Året 2005 i TrygVesta 5. Hoved- og nøgletal for TrygVesta 6. TrygVesta og omverdenen 7. Strategi og mål 7.1. Fokus på direkte nordisk forsikring 7.2. Blik for eksisterende kunder 7.3. Vækst i privat og erhvervsporteføljen 7.4. Tilpasse ressourcer og realisere koncernsynergier 7.5. Optimere industriporteføljen 7.6. Fælles identitet og værdier 8. Vores økonomi 9. TrygVestas økonomiske resultat kvartal 9.2. Positiv udvikling i præmieindtægterne 9.3. Fortsat meget tilfredsstillende erstatningsniveau 9.4. Omkostningsprocent bedre via effektivisering og synergier 9.5. Investeringsvirksomhed 9.6. Skat 9.7. Ophørte aktiviteter 9.8. Balance og cash flow 9.9. Egenkapital 10. Privat & Erhverv Danmark Fastholdelse af eksisterende kunder Combined ratio forbedret 3,4 procentpoint Erstatningsprocent påvirket af stormen Omkostningsprocent 11. Privat & Næringsliv Norge 110

23 Bilag D Stabil præmieudvikling Combined ratio på et lavt niveau Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Omkostninger til styrkelse af salgsindsats 12. Industri Præmieindtægter Combined ratio forbedret med 2,2 procentpoint Erstatningsprocent påvirket af stormen i januar Fortsat lavt omkostningsniveau 13. Finsk skadeforsikring Fortsat kraftig vækst og forbedret resultat Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Omkostningsprocent markant forbedret 14. Investeringsvirksomhed Aktivallokering Aktivfordeling Obligationer Aktier Ejendomme 15. Kapitalforhold Ansvarlig lånekapital Kapitalberedskab 16. Vores kunder 17. Vores processer 18. Vores medarbejdere og værdier 19. Vores investorer Informationsmidler Udbytte 20. TrygVesta-aktien 21. Fokusområder og finansielle forventninger til Forudsætninger for forsikringsvirksomhed Forudsætninger for investeringsvirksomhed Forudsætninger for skat Forventninger for Forventninger på mellemlangt sigt 111

24 Bilag D 22. Selskabsledelse Komitéens anbefalinger falder i otte hovedområder Aktionærernes roller og samspil med selskabsledelsen Interessenternes roller og betydning for selskabet Åbenhed og gennemsigtighed Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning Aflønning af bestyrelse og direktion Aktieoptioner Favørkursaktier Risikostyring Revision 23. Risikostyring Forsikringsrisiko Genforsikring Dækning ved katastrofebegivenheder og naturskader Øvrig genforsikring Markedsrisiko Renterisiko Øvrig markedsrisiko Operationel risiko Strategisk risiko Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 25. Intern revisionspåtegning Den udførte revision Konklusion Supplerende oplysninger 26. Revisionspåtegning Til aktionærerne i TrygVesta A/S Den udførte revision Konklusion Supplerende oplysninger 27. Anvendt regnskabspraksis Generelt 112

25 Bilag D Koncernregnskabet Moderselskabet Ændringer i anvendt regnskabspraksis Effekten af den ændrede regnskabspraksis ved anvendelse af IFRS Indregning og måling Udjævningshensættelser Diskontering af erstatningshensættelser Skadebehandlingsomkostninger Pensionsforpligtelse Personaleydelser Udbytte Udskudt skat Domicilejendomme Forsikringsteknisk rente Valutakursændringer og kursreguleringer Finansielle instrumenter Ændringer i regnskabsmæssige skøn Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Indregning og måling Koncernregnskabet Segmentoplysninger Udenlandsk valuta Resultatopgørelse Præmier Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, netto Investeringsvirksomhed Andre indtægter og omkostninger Ophørte og frasolgte aktiviteter Balance Immaterielle aktiver - software Domicilejendomme og driftsmidler Investeringsejendomme 113

26 Bilag D Nedskrivning af immaterielle aktiver, driftsmidler, domicilejendomme og investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer Finansielle aktiver til dagsværdi der indregnes via resultatopgørelsen Afledte finansielle instrumenter og regnskabsmæssig sikring Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Aktiekapital Udlodning af udbytte Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikringskontrakter Test af hensættelsernes tilstrækkelighed Personaleydelser Pensionsforpligtelser Andre medarbejderydelser Selskabsskat og udskudt skat Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Pengestrømsopgørelse Proforma sammenligningstal 28. Resultatopgørelse 29. Balance 30. Egenkapitalopgørelse 31. Pengestrømsopgørelse 32. Noter Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Segmenter Renter og udbytter mv Kursreguleringer 114

27 Bilag D Afstemning af skatteomkostning Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Genforsikringsandele Ansvarlig lånekapital Erstatningshensættelser Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Kapitaldækning mv Resultat pr. aktie Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Væsentlige ændringer ved overgang til IFRS 33. Resultatopgørelse for TrygVesta A/S 34. Balance for TrygVesta A/S 35. Egenkapitalopgørelse for TrygVesta A/S 36. Noter for TrygVesta A/S Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renter og udbytter mv Andre omkostninger Afstemning af skatteomkostning Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig lånekapital Udskudt skat Gæld til kreditinstitutter Kapitaldækning mv. 115

28 Bilag D Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter 37. Koncernoversigt 38. Hoved- og nøgletal opdelt på geografiske områder 39. Koncernorganisation 40. Bestyrelsesmedlemmer 41. Koncerndirektionsmedlemmer 42. Ordliste Cases 43. Januarstorm i Danmark 44. Jordskred i Bergen i Norge 45. Storbrand på Amager i Danmark 46. (Bagside) 116

29 Bilag E Bilag E: Vestas makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 2. Indholdsfortegnelse I 3. hvad der tjener Vestas bedst 3.1. Strategien bekræftet 3.2. Gennemgribende oprydning 3.3. Barsk, men konstruktiv dialog 3.4. Ny ledelse, ny organisation 3.5. Vestas Constitution 3.6. Kommunikation: Et vigtigt ledelsesværktøj 3.7. Whistle blowing 3.8. Vestas-viljen 4. Overblik 4.1. Koncernens udvikling i Finansiering og kapitalforhøjelse 4.3. Planer og udsigter for 2006 Det moderne globale samfund 5. Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed 5.1. Mere velstand = større energiforbrug 5.2. Det svære mix 5.3. Vind, olie og gas 5.4. Vigtige valg 6. Vindkraft bider skeer med de fossile brændstoffer 6.1. Vindens sande værdi 6.2. Reducer kilowatt-prisen med en tredjedel 6.3. Et umodent marked 6.4. Kvotehandlen påvirker el-priserne 6.5. CO2-handel gør det ikke alene Forandringens vinde 7. Forandringens vinde blæser over Vestas 7.1. En titel med substans 117

30 Bilag E 7.2. Visionen - den nye ledestjerne 7.3. Missionen - vejen frem 7.4. Værdierne - det stabile fundament 7.5. Ét Vestas 8. Nye spillere på banen 9. Ny ledelsesstruktur giver mere handlekraft 9.1. Det fulde billede 9.2. Farvel til silotankegangen 9.3. Tre nye fokusområder 10. Det globale Vestas Et spørgsmål om respekt Fra Ringkøbing til Singapore Fire nye fabrikker Global sourcing Den globale tankegang Udvikling og dialog 11. Driftssikkerhed er nøglen til succes Tekniske udfordringer Teknologiens rolle Nye arbejdsprocedurer Investering i fremtiden 12. Dialogen skal forbedres Projektforretning 13. Vindkraftprojekter - fra planlægning til fuld produktion Valg af site Indsamling af vinddata Licitation, forhandlinger og kontraktindgåelse Projekt- og detailplanlægning Produktion Forberedelse af siten Fundamenter og kabeludlægning Transport til siten Opstilling af tårnet Installation af nacellen og rotoren Test, idriftsættelse og overdragelse 118

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

REGNSKAB FOR. 22 Aktiver vedr. forsikringskontrakter

REGNSKAB FOR. 22 Aktiver vedr. forsikringskontrakter REGNSKAB FOR DANSKE RUBRIK BANK KONCERNEN Resultatopgørelse 62 Balance 63 Kapitalforhold 64 Pengestrømsopgørelse 67 Noter 68 1 Anvendt regnskabspraksis 68 2 Forretningssegmenter 83 3 Bankaktiviteter landeopdelt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere