Bilag A: Daniscos makrostruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A: Daniscos makrostruktur"

Transkript

1 Bilag A Bilag A: Daniscos makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 1.3. Slogan 2. Idegrundlag og mål 2.1. Finansielle mål 3. Indholdsfortegnelse 4. Nye udfordringer venter 5. Hoved- og nøgletal 6. Påtegninger 6.1. Ledelsespåtegning 6.2. Revisionspåtegning Den udførte revision Konklusion 7. Ledelsens regnskabsberetning 7.1. Produktporteføljen blev udvidet 7.2. Ingredienser og sødemidler 7.3. Produktområder Texturant products Speciality products Sødemidler 7.4. Geografiske markeder Europa Nordamerika Latinamerika Asien og stillehavsområdet 7.5. Sukker 7.6. Koncernen Innovation Danisco Venture Særlige poster Associerede selskaber 89

2 Bilag A Investeringer Pengestrømme Finansielle forhold Skat Ændring af regnskabsprincipper Udbyttepolitik Egne aktier Aktiebaseret aflønning Bæredygtighed Corporate Governance 7.7. Forventninger til regnskabsåret 2005/ Køb af Genencor International Inc Ændring af segment navn Særlige poster Forudsætninger Omsætning EBITDA før særlige poster og aktiebaseret aflønning EBIT før særlige poster og aktiebaseret aflønning Årets resultat Følsomhed over for valutakursændringer 7.8. Forslag til generalforsamlingen 8. Forretningssegmenter 9. Geografiske segmenter 10. Corporate Governance Bestyrelsen Formandskabet Bestyrelsesmøder Indstillingsudvalg Revisionsudvalg Vederlagsudvalg Direktionen Eksekutivkomité Stemmeret Generalforsamling Fuldmagtspraksis 90

3 Bilag A Deltagelse i generalforsamlingen Forslagsfrist 11. Innovation, forretningsudvikling og venture Sundhed og ernæring Enzymer Aromaer Kulturer Specialblandinger Fødevaresikkerhed Ny blødgører til plastik Forretningsudvikling Danisco Venture 12. Håndtering af viden Videnledelse Netværk Kundestyring Intranet Ny hjemmeside 13. En global arbejdsplads Vi tror på dialog Det virtuelle arbejde Vi opbygger kompetencer 14. Kommercielle risici Skadesforhold og forsikring Reform af EU s sukkermarkedsordning Første oplæg til reform 15. Finansielle risici Likviditetsrisiko Renterisiko Valutarisiko Kreditrisiko Skat 16. Bæredygtig udvikling Kundetilfredshedsanalyse Leverandørkoncept 91

4 Bilag A Interne audits Dialog med interessenterne Miljøomkostninger og -investeringer 17. Aktionærforhold Daniscos stamdata Danisco og Københavns Fondsbørs Aktionærer Sammensætning af aktionærer pr. 30. april Handel med egne aktier Aktieoptioner Insiderregister Generalforsamling Udbytte IR-politik IR-aktiviteter IR-tavshed 18. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ændring i anvendt regnskabspraksis IFRS 2 Aktiebaseret aflønning IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IAS 27 (revideret) Koncernregnskaber og investeringer i tilknyttede virksomheder IAS 28 (revideret) Investeringer i associerede virksomheder Indregning og måling Konsolidering Omregning af fremmed valuta Afledte finansielle instrumenter Aktiebaseret aflønning Offentlige tilskud Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Distributions- og salgsomkostninger Administrationsomkostninger 92

5 Bilag A Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Særlige poster Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Andre finansielle poster Skat Balance Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Nedskrivning af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver bestemt for salg Varebeholdninger Tilgodehavender Egenkapital, udbytte og egne aktier Pensionsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger Definitioner af balance Definitioner til afstemning Definitioner til geografiske segmenter 19. Definitioner af nøgletal 20. Resultatopgørelse 21. Balance 22. Egenkapitalopgørelse 23. Pengestrømsopgørelse 24. Noter til resultatopgørelse Nettoomsætning Personaleudgifter Afskrivning, nedskrivning og amortisering Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Særlige poster 93

6 Bilag A Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele og værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat Resultat pr. aktie 25. Noter til balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Pensionsaktiver og hensættelse til pension Udskudte skatteaktiver og skattepassiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Forpligtelser Kapitaliserede leasingforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Selskabsskat Anden gæld 26. Noter til egenkapitalopgørelse Andre reserver 27. Noter til pengestrømsopgørelse Køb af virksomheder og aktiviteter Reguleringer Ændring i finansielle passiver 28. Supplerende noter Tegningsretter og aktieoptioner Egne aktier Ophørende aktiviteter Eventualaktiver og eventualforpligtelser Offentlige tilskud Valutadækning af nettoinvesteringer i udenlandske tilknyttede og associerede virksomheder Finansielle instrumenter Transaktioner med nærtstående parter 94

7 Bilag A 29. Tilknyttede virksomheder 30. Bestyrelse 31. Direktion 32. Eksekutivkomité 33. Daniscos divisioner 34. Kontakt Danisco 35. (Bagside) Logo Slogan 35.3 Adresse 95

8 Bilag B Bilag B: Danske Banks makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 2. Indholdsfortegnelse I 3. Ledelse 3.1. Bestyrelse 3.2. Direktion 3.3. Eksekutivkomité 4. Resumé 5. Danske Bank koncernens hovedtal Ledelsesberetning 6. Årets resultat Indtægter Driftsomkostninger Tab på udlån Skat Forrentning 6.2. Kapital og solvens Aktiekapital Egenkapital Solvens 6.3. Balance Udlån Indlån Aktiver i handelsporteføljen 7. Forventninger til Northern Bank og National Irish Bank It-udvikling Medarbejdere Finansielle planer 96

9 Bilag B 9. Danske Bank aktien Danske Bank aktien i Markedsværdi og omsætning Udbytte for Aktionærer i Danske Bank IR information Generalforsamling og aktionærmøder 10. Organisation og selskabsledelse Koncernens vision og mission Selskabsledelse Ledelsesstruktur Generalforsamling Bestyrelse og direktion Rekruttering og evaluering af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesudvalg All Risk komité Eksekutivkomité Ledelsesaflønning Samfundsengagement Miljøpolitik Medarbejdere Medarbejdernes engagement Kompetenceudvikling Lederudvikling Rekrutteringer og fratrædelser Arbejdsmiljø Medarbejderaktier 11. Forretningsområder 12. Bankaktiviteter Danske Bank 13. Bankaktiviteter BG Bank 14. Bankaktiviteter Sverige 15. Bankaktiviteter Norge 16. Bankaktiviteter Nordirland 17. Bankaktiviteter Irland 97

10 Bilag B 18. Bankaktiviteter Øvrige 19. Realkredit 20. Danske Markets 21. Danske Capital 22. Danica Pension 23. Kapitalstyring Stress test af Danske Bank koncernen Kommende kapitaldækningsregler Økonomisk kapital og Raroc Økonomisk kapital og Raroc ultimo Koncernens rating 24. Ledelseshverv bestyrelse 25. Ledelseshverv direktion Påtegninger 26. Ledelsespåtegning 27. Revisionspåtegninger I Intern revision Den udførte revision Konklusion 28. Revisionspåtegninger II Ekstern revision Den udførte revision Konklusion Koncernens regnskab 29. Indholdsfortegnelse II 30. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ændringer i anvendt regnskabspraksis Konsolidering Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder Segmentrapportering Modregning 98

11 Bilag B Omregning af transaktioner i fremmed valuta Omregning af udenlandske enheder Finansielle instrumenter generelt Dagsværdioption Finansielle aktiver og forpligtelser designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen Forsikringsaktiviteter generelt Forsikringskontrakter Investeringskontrakter Balance Handelsportefølje (aktiver og forpligtelser) Finansielle investeringsaktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker / Bankudlån Nedskrivning ved værdiforringelse Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer Aktiver og indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver og forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter Livsforsikringshensættelser Hensættelser til unit-link forsikringskontrakter Kollektivt bonuspotentiale Øvrige forsikringsmæssige hensættelser Andre forpligtelser Goodwill og øvrige immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Domicilejendomme Driftsmidler, biler, inventar og indretning af lejede lokaler Udlejningsaktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker / Indlån Andre udstedte obligationer / Efterstillede kapitalindskud Andre forpligtelser Pensionsforpligtelser Garantier og uigenkaldelige kredittilsagn 99

12 Bilag B Udskudt skat Egenkapital Valutaomregningsreserve Foreslået udbytte Egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Minoritetsinteresser Resultatopgørelse Renter Gebyrer Handelsindtægter Andre indtægter Nettopræmieindtægter Forsikringsydelser Udgifter til personale og administration Udgifter til personale Bonus og aktiebaseret vederlæggelse Pensionsomkostninger Tab på udlån Skat Pengestrømsopgørelse Beregning af hoved- og nøgletal Standarder, som endnu ikke er trådt i kraft 31. Resultatopgørelse 32. Balance 33. Kapitalforhold 34. Pengestrømsopgørelse 35. Noter til resultatopgørelsen Forretningssegmenter Nettorente- og handelsindtægter Modtagne gebyrer Andre indtægter Udgifter til personale og administration Aktiebaseret vederlæggelse Revisionshonorar 100

13 Bilag B Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tab på udlån Årets samlede skat 36. Noter til balancen Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Handelsportefølje, aktiver og forpligtelser Derivater Finansielle investeringsaktiver Bankudlån Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer Puljer og unit-link investeringskontrakter Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Andre forpligtelser Pensionsordninger Udskudt skat Eventualforpligtelser Aktiver stillet som sikkerhed 37. Erhvervelse af tilknyttede virksomheder Erhvervelse af tilknyttede virksomheder 38. Nærtstående parter Nærtstående parter 39. Forsikringskontrakter Forsikringskontrakter Aktiver vedrørende forsikringskontrakter Finansielle investeringsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringsejendomme 101

14 Bilag B Øvrige materielle aktiver Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter Ændring i forsikringsmæssige hensættelser og forsikringsandel af hensættelser 40. Dagsværdi af finansielle instrumenter Dagsværdi af finansielle instrumenter 41. Risikostyring 42. Koncernoversigt 43. Overgang til IFRS 44. Nøgletalsdefinitioner 45. Regnskab Danske Bank A/S 46. Resultatopgørelse Danske Bank A/S 47. Balance Danske Bank A/S 48. Kapitalforhold Danske Bank A/S 49. Noter til resultatopgørelse Danske Bank A/S Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer fordelt på segmenter Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Revisionshonorar Skat 50. Noter til balance Danske Bank A/S Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Nedskrivninger på udlån og garantier mv Investerings- og domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Ændring i udskudt skat Hold-til-udløb aktiver Puljeaktiver Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 102

15 Bilag B Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Sikkerhedsstillelse Eventualforpligtelser Nærtstående parter Lån mv. til ledelsen Regnskabsmæssig sikring 51. Nøgletal Danske Bank A/S 52. Ny regnskabspraksis Danske Bank A/S 53. Bagside 53.1 Adresse 103

16 Bilag C Bilag C: Lundbecks makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 1.3. Mission Kort fortalt 2.1. Finansielle nøgletal % CNS-fokus 2.3. Lundbecks lægemidler 2.4. Udviklingsportefølje 3. Indholdsfortegnelse 4. Årets resultater 4.1. Hovedtal for koncernen I 2005 mødte Lundbeck udmeldte finansielle forventninger 4.3. Styrket position for markedsførte lægemidler med nye forskningsresultater 4.4. Markedsføringsgodkendelse af to nye lægemidler 4.5. Styrket udviklingsportefølje med to nye lægemiddelkandidater 4.6. Første skridt mod egen salgsstyrke på det amerikanske marked 4.7. Kontrolbesøg fra Europa-Kommissionen 5. Finansielle forventninger og mål 5.1. Finansiel forventning til Finansielle mål for Usikkerhedsfaktorer i forhold til finansielle forventninger 2006 og mål for Aktietilbagekøbsprogram 5.5. Dividendepolitik 5.6. Udsagn om fremtiden 6. Europa Lundbecks største forretningsområde 6.1. Cipralex (escitalopram) fuldt tilgængeligt i Europa 6.2. Ebixa (memantin), det næstmest udskrevne alzheimerlægemiddel i Europa 6.3. Lancering af Azilect (rasagilin) til behandling af Parkinsons sygdom 6.4. Serdolect (sertindol) til behandling af skizofreni 6.5. Europæiske markedsforhold 6.6. Valutaeksponering 104

17 Bilag C 7. USA en strategisk mulighed 7.1. Nuværende forretningsmodel 7.2. Fremtidig forretningsmodel 7.3. Amerikanske markedsforhold 7.4. Valutaeksponering 8. Internationale Markeder langsigtet potentiale 8.1. Cipralex (escitalopram) 8.2. Ebixa (memantin) 8.3. Andre lægemidler 8.4. Japan verdens næststørste CNS-marked 8.5. Markedsforhold i Internationale Markeder 8.6. Valutaeksponering 9. Udvikling af nye lægemidler 9.1. Produktporteføljen er udvidet 9.2. Videreudvikling af markedsførte lægemidler 9.3. Målrettet udvikling af nye lægemidler 9.4. Værdiskabelse gennem partnerskaber 10. God virksomhedsledelse Kontrol er godt, tillid er bedre 11. Corporate Governance Corporate governance i Lundbeck Uafhængighed Bestyrelsens kompetencer Komitéer 12. Bestyrelse 13. Direktion 14. Organisation 15. Risikostyring Særligt kritiske risici Risici i forbindelse med forsknings- og udviklingsporteføljen Risici i forbindelse med immaterielle rettigheder og generisk konkurrence Risici i forbindelse med lægemidlers kvalitet Risici i forbindelse med valuta, rente og kredit Risici i forbindelse med tab af offentligt omdømme 16. Udvikling af globale kompetencer 105

18 Bilag C Midt i karrieren Resultater gennem strategisk medarbejderudvikling Ind- og udstationering af medarbejdere Antallet af ind- og udstationeringer i Lundbeck i Tilfredse og loyale medarbejdere Fokusområde for Human Ressources Globale HR-politikker og -guidelines Målstyring og præstationer Førsteklasses medarbejdere Fremragende ledelse En god arbejdsplads 17. Succes med udmøntning af ny strategi for miljø og arbejdsmiljø Miljøindsats skaber resultater Forbedret arbejdsmiljø Sikkerhed først - også i byggeprojekter Effektiv strategi System skaber overblik og sikrer handling Klar kommunikation Energioptimeringer på kort og lang sigt Medicinrester i miljøet Evaluering af leverandørers miljø- og medarbejderforhold 18. Fokus på at skabe værdi for aktionærerne Fakta om aktien H. Lundbeck på Københavns Fondsbørs Fakta om ADR-program via Bank of New York Omsætning Udbytte Aktiekapital Aktionærgruppens sammensætning 2005 Regnskab 19. Den finansielle udvikling for koncernen Resultatopgørelse 21. Balance 22. Egenkapitalopgørelse 23. Pengestrømsopgørelse 106

19 Bilag C 24. Noter Anvendt regnskabspraksis Ændringer til anvendt regnskabspraksis IFRS 2 Aktiebaseret aflønning IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder IFRS-ændringer i Indregning og måling Koncernregnskabet Minoritetsinteresser Omregning af fremmed valuta Afledte finansielle instrumenter Segmentoplysninger Resultatopgørelsen Nettoomsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Offentlige lån og tilskud Andre driftsindtægter og udgifter Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet Finansielle poster Skat Balancen Immaterielle aktiver Goodwill Udviklingsprojekter Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Nedskrivning 107

20 Bilag C Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab Kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet Øvrige finansielle aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre værdipapirer Egenkapital Udbytte Egne aktier Øvrige egenkapitalinstrumenter Aktiebaseret aflønning Pensionsforpligtelser Selskabsskat og udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld Pengestrømsopgørelse Nøgletal Nettoomsætning Personaleudgifter Afskrivninger Honorar til revisor Finansielle poster, netto Skat af årets resultat Materielle og immaterielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele og andre tilgodehavender Varebeholdninger Selskabskapital Minoritetsinteresser Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelse til udskudt skat Andre hensættelser Prioritets- og bankgæld 108

21 Bilag C Egne aktier Kontraktlige forpligtelser Eventualforpligtelser Finansielle instrumenter Nærtstående parter Segmentoplysninger Resultat pr. aktie Reguleringer Ændring i driftskapital Likvider Påtegninger 25. Ledelsespåtegning 26. Revisionspåtegning Til aktionærerne i H. Lundbeck A/S Den udførte revision Konklusion 27. Lundbeck i verden 28. (Bagside) Logo Slogan Adresse 109

22 Bilag D Bilag D: TrygVestas makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 2. Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3. Tættere på kunderne 4. Året 2005 i TrygVesta 5. Hoved- og nøgletal for TrygVesta 6. TrygVesta og omverdenen 7. Strategi og mål 7.1. Fokus på direkte nordisk forsikring 7.2. Blik for eksisterende kunder 7.3. Vækst i privat og erhvervsporteføljen 7.4. Tilpasse ressourcer og realisere koncernsynergier 7.5. Optimere industriporteføljen 7.6. Fælles identitet og værdier 8. Vores økonomi 9. TrygVestas økonomiske resultat kvartal 9.2. Positiv udvikling i præmieindtægterne 9.3. Fortsat meget tilfredsstillende erstatningsniveau 9.4. Omkostningsprocent bedre via effektivisering og synergier 9.5. Investeringsvirksomhed 9.6. Skat 9.7. Ophørte aktiviteter 9.8. Balance og cash flow 9.9. Egenkapital 10. Privat & Erhverv Danmark Fastholdelse af eksisterende kunder Combined ratio forbedret 3,4 procentpoint Erstatningsprocent påvirket af stormen Omkostningsprocent 11. Privat & Næringsliv Norge 110

23 Bilag D Stabil præmieudvikling Combined ratio på et lavt niveau Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Omkostninger til styrkelse af salgsindsats 12. Industri Præmieindtægter Combined ratio forbedret med 2,2 procentpoint Erstatningsprocent påvirket af stormen i januar Fortsat lavt omkostningsniveau 13. Finsk skadeforsikring Fortsat kraftig vækst og forbedret resultat Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Omkostningsprocent markant forbedret 14. Investeringsvirksomhed Aktivallokering Aktivfordeling Obligationer Aktier Ejendomme 15. Kapitalforhold Ansvarlig lånekapital Kapitalberedskab 16. Vores kunder 17. Vores processer 18. Vores medarbejdere og værdier 19. Vores investorer Informationsmidler Udbytte 20. TrygVesta-aktien 21. Fokusområder og finansielle forventninger til Forudsætninger for forsikringsvirksomhed Forudsætninger for investeringsvirksomhed Forudsætninger for skat Forventninger for Forventninger på mellemlangt sigt 111

24 Bilag D 22. Selskabsledelse Komitéens anbefalinger falder i otte hovedområder Aktionærernes roller og samspil med selskabsledelsen Interessenternes roller og betydning for selskabet Åbenhed og gennemsigtighed Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning Aflønning af bestyrelse og direktion Aktieoptioner Favørkursaktier Risikostyring Revision 23. Risikostyring Forsikringsrisiko Genforsikring Dækning ved katastrofebegivenheder og naturskader Øvrig genforsikring Markedsrisiko Renterisiko Øvrig markedsrisiko Operationel risiko Strategisk risiko Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 25. Intern revisionspåtegning Den udførte revision Konklusion Supplerende oplysninger 26. Revisionspåtegning Til aktionærerne i TrygVesta A/S Den udførte revision Konklusion Supplerende oplysninger 27. Anvendt regnskabspraksis Generelt 112

25 Bilag D Koncernregnskabet Moderselskabet Ændringer i anvendt regnskabspraksis Effekten af den ændrede regnskabspraksis ved anvendelse af IFRS Indregning og måling Udjævningshensættelser Diskontering af erstatningshensættelser Skadebehandlingsomkostninger Pensionsforpligtelse Personaleydelser Udbytte Udskudt skat Domicilejendomme Forsikringsteknisk rente Valutakursændringer og kursreguleringer Finansielle instrumenter Ændringer i regnskabsmæssige skøn Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Indregning og måling Koncernregnskabet Segmentoplysninger Udenlandsk valuta Resultatopgørelse Præmier Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, netto Investeringsvirksomhed Andre indtægter og omkostninger Ophørte og frasolgte aktiviteter Balance Immaterielle aktiver - software Domicilejendomme og driftsmidler Investeringsejendomme 113

26 Bilag D Nedskrivning af immaterielle aktiver, driftsmidler, domicilejendomme og investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer Finansielle aktiver til dagsværdi der indregnes via resultatopgørelsen Afledte finansielle instrumenter og regnskabsmæssig sikring Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Aktiekapital Udlodning af udbytte Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikringskontrakter Test af hensættelsernes tilstrækkelighed Personaleydelser Pensionsforpligtelser Andre medarbejderydelser Selskabsskat og udskudt skat Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Pengestrømsopgørelse Proforma sammenligningstal 28. Resultatopgørelse 29. Balance 30. Egenkapitalopgørelse 31. Pengestrømsopgørelse 32. Noter Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Segmenter Renter og udbytter mv Kursreguleringer 114

27 Bilag D Afstemning af skatteomkostning Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Genforsikringsandele Ansvarlig lånekapital Erstatningshensættelser Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Kapitaldækning mv Resultat pr. aktie Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Væsentlige ændringer ved overgang til IFRS 33. Resultatopgørelse for TrygVesta A/S 34. Balance for TrygVesta A/S 35. Egenkapitalopgørelse for TrygVesta A/S 36. Noter for TrygVesta A/S Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renter og udbytter mv Andre omkostninger Afstemning af skatteomkostning Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig lånekapital Udskudt skat Gæld til kreditinstitutter Kapitaldækning mv. 115

28 Bilag D Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter 37. Koncernoversigt 38. Hoved- og nøgletal opdelt på geografiske områder 39. Koncernorganisation 40. Bestyrelsesmedlemmer 41. Koncerndirektionsmedlemmer 42. Ordliste Cases 43. Januarstorm i Danmark 44. Jordskred i Bergen i Norge 45. Storbrand på Amager i Danmark 46. (Bagside) 116

29 Bilag E Bilag E: Vestas makrostruktur 1. (Forside) 1.1. Genrebetegnelse og år 1.2. Logo 2. Indholdsfortegnelse I 3. hvad der tjener Vestas bedst 3.1. Strategien bekræftet 3.2. Gennemgribende oprydning 3.3. Barsk, men konstruktiv dialog 3.4. Ny ledelse, ny organisation 3.5. Vestas Constitution 3.6. Kommunikation: Et vigtigt ledelsesværktøj 3.7. Whistle blowing 3.8. Vestas-viljen 4. Overblik 4.1. Koncernens udvikling i Finansiering og kapitalforhøjelse 4.3. Planer og udsigter for 2006 Det moderne globale samfund 5. Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed 5.1. Mere velstand = større energiforbrug 5.2. Det svære mix 5.3. Vind, olie og gas 5.4. Vigtige valg 6. Vindkraft bider skeer med de fossile brændstoffer 6.1. Vindens sande værdi 6.2. Reducer kilowatt-prisen med en tredjedel 6.3. Et umodent marked 6.4. Kvotehandlen påvirker el-priserne 6.5. CO2-handel gør det ikke alene Forandringens vinde 7. Forandringens vinde blæser over Vestas 7.1. En titel med substans 117

30 Bilag E 7.2. Visionen - den nye ledestjerne 7.3. Missionen - vejen frem 7.4. Værdierne - det stabile fundament 7.5. Ét Vestas 8. Nye spillere på banen 9. Ny ledelsesstruktur giver mere handlekraft 9.1. Det fulde billede 9.2. Farvel til silotankegangen 9.3. Tre nye fokusområder 10. Det globale Vestas Et spørgsmål om respekt Fra Ringkøbing til Singapore Fire nye fabrikker Global sourcing Den globale tankegang Udvikling og dialog 11. Driftssikkerhed er nøglen til succes Tekniske udfordringer Teknologiens rolle Nye arbejdsprocedurer Investering i fremtiden 12. Dialogen skal forbedres Projektforretning 13. Vindkraftprojekter - fra planlægning til fuld produktion Valg af site Indsamling af vinddata Licitation, forhandlinger og kontraktindgåelse Projekt- og detailplanlægning Produktion Forberedelse af siten Fundamenter og kabeludlægning Transport til siten Opstilling af tårnet Installation af nacellen og rotoren Test, idriftsættelse og overdragelse 118

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere