Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading"

Transkript

1 Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers Kap. 2. Foreningens område og medlemskreds. 3. Stk.1. Grundejerforeningens geografiske område svarer til område nr. 14 ac i lokalplan nr. 51 for Favrskov Kommune. Stk.2. I særlige tilfælde kan Byrådet efter dialog med grundejerforeningen bestemme: at foreningen skal optage medlemmer fra tilstødende områder, at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilstødende områder, at foreningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger. Stk.3. Byrådet kan kun træffe beslutning efter stk. 2, hvis det fremgår af en endeligt vedtaget lokalplan. 4. Stk.1. Grundejerforeningen Engbakken Lading medlemmer består af ejere af ejendomme og/eller grunde inden for grundejerforeningens område. Stk.2. Alle ejere af ejendomme og/eller grunde har pligt til at være medlem ifølge 10 i lokalplan nr Generalforsamlingen kan efter samme regler som for vedtægtsændringer beslutte: at foreningens område skal udvides, så ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men grænser op til dette, kan optages som medlemmer af foreningen. at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. at foreningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger. Alle disse beslutninger kræver dog Byrådets godkendelse. Kap. 3. Foreningens formål og opgaver. 6. Stk.1. Grundejerforeningen Engbakken Lading står for drift og vedligeholdelse af private veje og fællesarealer, herunder snerydning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen skal også sørge for at etablere beplantning, hvis det fremgår af lokalplanen. Stk.2. Grundejerforeningen Engbakken Lading skal modtage skøde på de fællesarealer, der ifølge lokalplanen skal vedligeholdes af Grundejerforeningen. Stk.3. Grundejerforeningen Engbakken Lading varetager i overensstemmelse med beslutning på generalforsamlingen medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Stk.4. Grundejerforeningen kan selv lave et ordensreglement. Stk.5. Grundejerforeningen Engbakken Lading har ret til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelse af grundejerforeningens opgaver, samt kræve fornøden sikkerhed herfor. Stk. 6 Grundejerforeningen kan oprette en vejfond. Fonden skal sikre, at en passende del af grundejerforeningens midler afsættes til de fremtidige vedligeholdelsesarbejder på foreningens vejarealer. Fondens midler indestår på en særskilt konto, 1

2 alternativt investeres de i danske statsobligationer. Hvis der skal ske større anlægsinvesteringer, der overstiger ét års samlet kontingent, skal sådanne investeringer behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 7. Grundejerforeningen skal være uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser. Kap. 4. Medlemmernes forhold til foreningen. 8. Stk.1. Generalforsamlingen afgør, om finansiering og administration af grundejerforeningens opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån. Stk.2. Det enkelte medlem har pligt til at betale de bidrag, som generalforsamlingen fastsætter. Stk.3. Er et medlem mere end én rate i restance til foreningen, kan beløbet inddrives ad retlig vej, hvis der inden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Medlemmet betaler alle de med inddrivelsen forbundne omkostninger, samt et rentebeløb på højst den aktuelle diskonto + 6% pr. år af det skyldige beløb. Stk.4. Et medlem, der er i mere end én rates restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmet kan i så fald ikke vælges til tillidshverv i foreningen. 9. Stk.1. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, bebygget eller ubebygget. Stk.2. Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boliger, betales dog bidrag for hver boligenhed. Stk.3. Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle boligenheder. Stk.4. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for hver boligenhed, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse. 10. Stk.1. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Stk.2. I forhold til grundejerforeningen hæfter medlemmerne personligt og henhold til ejerandelen(e) i grundejerforeningens område. Det gælder også for tab, som grundejerforeningen måtte få på enkelte medlemmer. Stk.3. Det enkelte medlem har pligt til efter generalforsamlingens beslutning at stille sikkerhed for foreningens lån over for långivende pengeinstitut. Stk.4. Det enkelte medlem har endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligt til at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet. 11. Stk.1. Når et medlem overdrager sin ejendom, er vedkommende fra dette tidspunkt (skæringsdatoen) ikke medlem af grundejerforeningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Stk.2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for grundejerforeningen. Den tidligere ejer bliver dog ved med at hæfte for eventuelle restancer over for grundejerforeningen, medmindre den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtigelserne. Stk.3. Både den tidligere ejer og den nye ejer har pligt til skriftligt at melde ejerskiftet til grundejerforeningen og samtidig oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl. Det skal ske senest 1 måned efter salget (skæringsdatoen). 12. Stk.1. Et medlem har på generalforsamlingen to stemmer for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet. 2

3 Stk.2. Hvis bidragene er forskellige, skal generalforsamlingen afgøre, om det skal have konsekvenser for stemmeretten. Stk.3. Hvis en andels-, ejerlejligheds- eller almen boligforening er medlem af Grundejerforeningen Engbakken Lading råder den pågældende forening over to stemmer for hver boligenhed, der er pålagt bidrag til grundejerforeningen. Foreningen bestemmer selv, om stemmeretten skal udøves af foreningen som sådan, af indehaverne af de enkelte boligenheder eller at foreningen stemmer ved fuldmagt for nogen af dens medlemmer mens de øvrige selv udøver deres stemmeret. Stk.4. Hvis et almennyttigt boligselskab er medlem af Grundejerforeningen Engbakken Lading opnår selskabet 2 stemmer pr. boligenhed, dog med respekt for 12 stk. 2. Stk.5. Et medlem, der ejer flere boligenheder under Grundejerforeningen Engbakken Ladings område, kan højst opnå 33% af de mulige stemmer. Kap. 5. Foreningens generalforsamling, ledelse og administration. 13. Stk.1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Stk.2. Medlemmer af ejernes husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for Grundejerforeningen Engbakken Ladings område har ret til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for Favrskov Kommune. 14. Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år februar måned i Favrskov Kommune. Stk.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den adresse, der står i medlemsprotokollen. Stk.3. Dagsordenen skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder for det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for resten af indeværende regnskabsår. Stk.4. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og dermed 2 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling i februar. Forslag skal derefter udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk.5. Spørgsmål, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning. Stk.6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af en revisor og revisorsuppleant. 7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 8. Valg af administrator, jfr. 19. Stk Eventuelt. Stk. 7. På den stiftende generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 3

4 2. Godkendelse af vedtægten for Grundejerforeningen Engbakken Lading. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 4. Valg af en revisor og revisorsuppleant. 15. Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Den indkaldes, når bestyrelsen mener det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer (der ikke er i mere end en måneds restance til foreningen) skriftlig og med underskrift har ønsket det. Ønsket om ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af de punkter der skal optages på dagsordenen. Stk.2. Når ønsket om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er fremsat overfor til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter modtagelse af dette, idet juli måned ikke medregnes. Stk.3. Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, skal generalforsamlingen nægte at behandle dagsordenen. 16. Stk.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Stk.2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Stk.3. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem, der ikke er en andels- eller ejerlejlighedsforening, kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Andels- eller ejerlejlighedsforeninger, der er medlem af Grundejerforeningen Engbakken Lading kan ikke afgive fuldmagtsstemmer for andre end medlemmer af pågældende forening. Stk.4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Stemmelighed kan ikke anses for flertal. Stk.5. Efter generalforsamlingen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. Stk.6. Senest en måned efter generalforsamlingen kan hvert enkelt medlem hente et referat fra generalforsamlingen hos bestyrelsens medlemmer. 17. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 18. Stk.1. Bestyrelsen består af medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. To suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen. Der er 1 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 2 på valg i ulige årstal. Bestyrelsen afgør hvilke medlemmer, der afgår ved første ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Stk.3. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk.4. Når generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens administrative opgaver, har medlemmerne af Grundejerforeningen pligt til at modtage valg som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i disse funktioner i mindst et år inden for hver femårsperiode. 4

5 Stk.5. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. 19. Stk.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og dens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, der er henlagt til foreningen. Stk.2. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator. Stk.3. Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. Stk.4. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Stk.5. Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næste møde. Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer giver møde. Stk.7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk.8. Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, kan bestyrelsen beslutte at kasseren skal være kautionsforsikret. Udgifterne hertil afholdes af foreningen. Stk.9. Bestyrelsen kan til specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Stk.10. Ved formandsskift bedes navn og adresse meddelt til Favrskov kommune, Teknik og Kultur, Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Kap. 6. Regnskab og revision 21. stk. 1 Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår er dog perioden fra grundejerforeningens stiftelse til udgangen af kalenderåret. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisorer og revisorsuppleant kan være medlemmer af grundejerforeningen, men må ikke være indvalgt i bestyrelsen. Revisorer og revisorsuppleant modtager ikke vederlag for arbejdet. Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisorerne og skal være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 2. Medlemmernes indbetaling sker til det sted, som angives af bestyrelsen. Grundejerforeningens midler indsættes i anerkendt pengeinstitut i grundejerforeningens navn. Kap. 7. Forskellige bestemmelser. 23. I spørgsmål, som denne vedtægt ikke giver svar på, skal bestyrelsen afgøre og løse disse spørgsmål efter bedste evne og overbevisning. Bestyrelsen skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved næste generalforsamling. I meget vigtige sager skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 5

6 24. Stk.1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af denne vedtægt kræver 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, idet dette flertal dog mindst skal udgøre halvdelen af grundejerforeningens medlemmer. Stk.2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemme er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Stk.3. Ændring af grundejerforeningens vedtægt kræver byrådets samtykke. 25. Omkostningerne til grundejerforeningens stiftelse afholdes af foreningen. 6

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere