Information om. Skabende. meditation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Information om Skabende meditation 2

3 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på, skal omsættes til handling. Viden, der ikke leves, er spild af viden og liv. Det nutidige verdenssyn har skabt et omfattende åndeligt tomrum, og det genspejles i denne tidsalders civilisation og kultur. Det materialistiske livssyn har gradvis fjernet mennesket fra spørgsmålet om helhed og formål. Det har fortrængt intuitionen og åndeligheden, og det betyder, at for de fleste mennesker udgør livet og menneskeheden ikke en helhed. For dem er der ingen mening med livet. Men ifølge åndsvidenskaben er der en mening med livet med hvert eneste menneskes liv. Sjælen inkarnerer med et formål, og ethvert menneske uden undtagelse inkarnerer derfor med sin egen helt specifikke livsopgave, og hvor omfattende eller ubetydelig den end kan forekomme at være, indgår den altid i en meningsfuld helhed, nemlig planetens overordnede udvikling. Ingen lever 3

4 forgæves. Når dette erkendes, vil ethvert tænkende og søgende menneske stille sig selv spørgsmålet: Hvad er min livsopgave? Der er kun én, der kender svaret på dette spørgsmål, og derfor er der kun én, du kan spørge, og det er din egen sjæl. Det enkelte menneske skal selv finde svaret, og svaret får du alene gennem indre erkendelse. Meditation er en metode til indre erkendelse, og dermed også til personlig udvikling. Og din personlige udvikling er dit bidrag til livets udvikling. Når nutidens menneskehed står over for problemer, forsøger man sædvanligvis at finde løsningerne uden for sig selv. Man tror, at man skal ændre verden, fordi man ikke erkender, at verden er et udtryk for menneskets indre værdier og holdninger. Vejen til ændring af verden er derfor først og fremmest en indre proces. Spørgsmålene kan kun besvares fra dybderne i menneskets indre. Meditation kan føre dig ind til disse dybder i dit indre. Meditation ja men hvordan? Hvilke metoder kan du bruge? VisdomsNettet anbefaler Skabende meditation. Hvad er Skabende Meditation? Skabende meditation er en kunst, en vej og en lære, der gør dig nyskabende og giver dig glæde, gør dig til et mere harmonisk og medfølende menneske, og gradvist udvikler dig til aktivt samfundsengagement til gavn for verden og dine medmennesker. Det er en gammel og universel metode, som er tilpasset den nutidige bevidsthed og tilværelse. Skabende meditation er Kunsten at udfolde kreativitet Vejen til det højere selv Læren om skabelse Skabende meditation er naturligvis ikke den eneste meditationsmetode, der er velegnet til skabelse af sjælskontakt. Buddhisme, kristendom og hinduisme har for eksempel også givet væsentlige bidrag. Skabende meditation henvender sig især til Vestens mennesker, som ikke allerede er forankret i en religiøs tradition, men som nu oplever et indre behov for mental og åndelig fordybelse. Skabende meditation udvider din opmærksomhed og åbenbarer efterhånden meningen med dit liv. Det er en systematisk metode, der blidt udvikler dine kreative potentialer. Og ud af meditationens indre verden kan en ny, ydre verden blive født. Hvordan kan man komme med sådan en påstand? Det er egentlig enkelt, for naturvidenskaben fortæller, at alt er energi, og åndsvidenskaben tilføjer, at energi følger tanken. Når alt er energi, og energi kan styres og kontrolleres ved hjælp af tanken, begynder man at fornemme, at man i sit tankesind har et redskab med potentielle muligheder, der ligger langt udenfor fatteevnen. Prøv et øjeblik at reflektere over tankens natur. Dine tanker rejser som lyset og 4

5 kan have enorm kraft, for tanker overfører energi og kan fremkalde det bedste og det værste i dine medmennesker. Fokuseret energi har stor effekt. Fokuseret gruppeenergi har virkelig stor effekt. Derfor er der et indlysende behov for ansvarlig og klog styring af tanken gennem meditation. Du er tænkeren ikke selve tanken For at kunne tage ansvaret for dine tanker, må du først erkende, at du ikke er dine tanker. Du er et evigt væsen, men dine tanker kommer og går. De opstår, og de forsvinder igen. De er forgængelige. Det er dig, der tænker du kan ikke være tanken. Du skaber konstant dine tanker og derfor må tænkeren og tanken være adskilt. Selvom det er almindeligt i nutiden at identificere sig med disse egenskaber, så er du ikke dine tanker. Du er heller ikke dine følelser eller din krop, for de er blot en del af din ydre personlighed. Hvad er du så? Du er din sjæl. Og sjæl er blot et andet ord for din bevidsthed. Det er din bevidsthed, der rummer nøglen til livets inderste hemmelighed: At du er et udødeligt væsen, som er medskaber i livets tjeneste. Alle mennesker er medskabere, og derfor har alle iboende kreative evner. Og derfor kan alle være kreative i alt, hvad de foretager sig. Al aktivitet er skabende aktivitet. Hver dag skaber du din egen tilværelse. Hver dag skaber du dine egne tanker. Hver dag skaber du dine egne følelser. Dine egne handlinger. Din egen karma (årsager og virkninger). Du skaber endda vilkårene i dine kommende liv. Livet er med andre ord én stor skabelsesproces. Og alle deltager i denne skabelsesproces bevidst eller ubevidst. Skabende meditation har til formål at gøre dig til bevidst medskaber i livets kreative proces. Formålet med Skabende meditation er derfor at udvikle den menneskelige bevidsthed og bringe åndelige værdier som kærlighed og visdom i levende aktivitet. En seriøs metode Skabende meditation er en seriøs metode, der er udviklet og anvendt gennem årtusinder af oplyste mestre overalt i verden. Østlige skrifter som Patanjalis yoga sutraer og Bhagavad Gita stiller denne indsigt til rådighed, og Vestens største mystikere og åndelige skikkelser har praktiseret og beskrevet den. I nyere tid har esoterikere tilpasset metoderne, så de passer til nutidens menneske. Her har især den tibetanske mester Djwhal Khul givet et uvurderligt bidrag i Alice A. Baileys forfatterskab. I mere end trekvart århundrede har grupper og enkeltpersoner overalt i verden fulgt den tibetanske mesters anvisninger. Hvorfor meditere? Der er mange grunde til, at mennesker får interesse for at meditere. Ofte er det behovet for større harmoni og livsglæde. Eller ønsket om at komme i kontakt med indre ressourcer og potentialer. Eller muligvis en dyb længsel efter det åndelige eller guddommelige. Skabende meditation opfylder disse behov, men tilføjer en dimension: At blive en skabende kraft i livets udvikling. For mange mennesker er ordet meditation forbundet med afspænding, fantasirejser og suggererende eller psykisk påvirkende metoder, og målet er at mindske stress, øge præstationsevnen og fremme større balance og gennemslagskraft i livet. Selvom disse bevæggrunde er fuldt ud forståelige, og de anvendte metoder nogle gange særdeles effektive, så er Skabende meditation noget andet og mere. Enhver dybere personlig udvikling fører før eller senere til kontakt med sjælen, som er menneskets dybeste og sande natur. Og i takt med at denne indre forbindelse styrkes og motiveres den mediterende til at bruge sine evner og kreativitet til gavn for andre. 5

6 Skabende meditation tilgodeser fuldt ud behovet for personlig udvikling. Men samtidig gør meditationen dig til en del af noget større, for du bidrager til helhedens vækst. Du vil erfare, at du reelt aldrig er adskilt fra andre og fra verden. I din inderste kerne er du ét med alle levende væsener. Derfor kan personlig og åndelig udvikling ikke adskilles. Hvis motivet til at meditere udelukkende er ønsket om personlig succes, kan enhver meditation skabe problemer, fordi meditationens energiindstrømning overbelaster et lukket system. Et system, der er åbent mod verden, vil lede energistrømmen ud til gavn for helheden. Meditationen vil afsløre, at den enkeltes succes er nært forbundet med andres succes, og derfor kan kvaliteterne og energierne cirkulere mellem den enkelte og verden. Skabende meditation følger nøje principperne om indre kontakt (meditation), men det er vigtigt at kombinere meditationens erkendelser med fordybelse (studier) og aktiv handling (samfundsengagement). Derfor går det meditative arbejde altid hånd i hånd med et aktivt samfundsengagement, der omsætter hjertets og sindets kvaliteter til positive handlinger. Hvordan meditere? Skabende meditation tager udgangspunkt i, at energi følger tanken. Det betyder at fokuseringen af tænkeevnen, fordybelse i valgte emner og træning i at visualisere og skabe tankebilleder er helt afgørende. For at udvikle denne evne, så samspillet mellem sjæl og personlighed kan etableres, er det nødvendigt at skabe en metodisk proces. Som sagt er alt energi. Ligesom kroppen er én type af energi, på samme måde er følelser og tanker finere ikke-fysiske energiformer, som kan reagere på sjælens højere energi. Tankesindet spiller en helt central rolle, for det er tankekraften, der kan bygge broen mellem personligheden i det ydre og sjælen i det indre. Tankesindet kaldes fortolkeren, og kontakten til sjælen skabes gennem tankesindet, ligesom sjælens inspiration og lys strømmer gennem sindet og ud i den ydre verden. Tankesindet registrerer, fortolker og konkretiserer de impulser, som kommer indefra. På denne måde bliver tænkeevnen et skabende redskab. Forudsætningen for at etablere en voksende kontakt med sjælen og de åndelige potentialer er, at personligheden harmoniseres. Metoden kaldes at skabe linjering eller koordinering. Det betyder, at du bringer tanke, følelse og krop på linje, så der opstår samklang og koordinering. Koordineringen kan udføres på forskellige måder, men alle måder har til formål at skabe afspænding og fokusere tankesindet. Det centrale og dynamiske midtpunkt i Skabende meditation er koncentrationsfasen, hvor du gradvist lærer at meditere på et bestemt emne. I meditationsforløbet mediterer du på udvalgte nøgleord. Nøgleord kan være enkelte ord eller sætninger. Det kan også være billeder eller beskrivelser. Nøgleordene kan sammenlignes med frø, der sættes til spiring i sindet. Meditationen afsluttes med en forankring, hvor opmærksomheden gradvist vendes udad. Her kan det være passende at slutte med en velsignelse, der sender lys til omverdenen, og med en indre dedikation, hvor du beslutter dig for at lade meditationens virkninger komme til udtryk i dit daglige liv. 6

7 VisdomsNettets meditationsprogram Meditationsprogrammet tilbyder et mangeårigt forløb. Det indledes med Skabende meditation til personlig og åndelig udvikling, og materialet giver detaljerede instruktioner til et meditationsforløb med nøgleord til første år. Forløbet vil derfor strække sig over mindst ét år sandsynligvis mere. Derefter kan du tage fat på det videregående forløb Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder hvor du bliver en del af en verdensomspændende gruppe, der mediterer over de love og principper, som kan forvandle verden. Forskellen på det grundlæggende og videregående forløb er dybest set det, man mediterer over. I begge meditationer anvendes en koordinering eller linjering, en meditation over et nøgleord og en forankring. Skabende Meditation til personlig og åndelig udvikling Formålet med det grundlæggende meditationsforløb er at indarbejde en fast rytme. Uden rytme ingen meditation! Først skaber du rytme herefter bevæger du dig gradvis men sikkert ind i din indre verden. Og med gradvis menes der gradvis. Der er ingen hurtige genveje i denne udviklingsproces. Derfor anbefales det, at du arbejder med denne del af forløbet, indtil rytmen og disciplinen er fast etableret. Rytmen hjælper dig med at skabe stabilitet i dit liv, og denne stabilitet gør det muligt at håndtere meditationens virkninger og resultater. Her er det vigtigt at pointere, at det ikke er VisdomsNettet eller andre, der hverken kræver eller forventer, at du skaber en meditationsrytme. Din meditation er alene et forhold mellem dig og din sjæl. Du lærer ikke kun rytme. Ved at meditere på en række centrale sjælskvaliteter, skærper du din koncentrationsevne og indbygger samtidig kvaliteterne i din karakter. Der er udvalgt nogle af de mest centrale kvaliteter, som Buddha og Kristus lagde vægt på i deres liv og lære. Endelig er der taget afsæt i de prioriteringer, som er foretaget af Patanjali i raja yogaens grundindføring og af den tibetanske mester Djwhal Khuls vejledninger i Alice A. Baileys forfatterskab. I sin totalitet fremhæver de tolv nøgleord på denne måde grundelementer i den helt basale og uundværlige spirituelle grundtræning. Nøgleordene eller kvaliteterne er i denne rækkefølge for første halvår: o Harmløshed o Sandfærdighed o Skelneevne o Ubundethed o Glæde o Medfølelse 7

8 For andet halvår er det: o Renhed o Tilfredshed o Upartiskhed o Sindsro o Kærlighed o Tjenestearbejde Meditationen lærer dig på denne måde at skabe samklang med din sjæl og indarbejde kvaliteter, som både du selv og verden har brug for. Skabende meditation til personlig og åndelig udvikling er absolut grundlæggende, og rummer derfor ingen avancerede teknikker. Men i enhver videregående meditationsproces er det vigtigt at samarbejde med mere erfarne undervisere. VisdomsNettet har et samarbejde med blandt andet Meditation Mount ( i Californien, USA, hvad angår det videregående forløb. Skabende Meditation for Den Nye Tidsalder Udover det individuelle forløb Skabende meditation til personlig og åndelig udvikling tilbyder VisdomsNettet som sagt et videregående program Skabende meditation for Den Nye Tidsalder som er et flerårigt meditationsforløb, der foregår i et samarbejde med en verdensomspændende meditationsgruppe, der mediterer over de love og principper, som kan føre til skabelse af en ny civilisation baseret på åndelige værdier. VisdomsNettets motto er at afhjælpe åndelig nød gennem verdens visdom, og med nød menes der den åndelige fattigdom, som navnlig præger den Vestlige verden. Der er hårdt brug for åndelige værdier, som kan give håb og visioner til fornyelse. Menneskets udvikling har altid udfoldet sig i overensstemmelse med love og principper, og de er altid blevet givet til menneskeheden, når den havde brug for hjælp til at tage næste skridt i evolutionen. De bedst kendte er De 10 Bud, som jødernes store lovgiver, Moses, bragte ned fra Sinai-bjerget til sit folk. Buddha gav verden den ædle ottefoldige vej, og Kristus åbenbarede kærlighedens lov til den kristne udviklingsperiode. Al energi er underlagt lovmæssigheder, og for at kunne anvende energiens love på en klog og hensigtsmæssig måde, er det nødvendigt at man lærer dem at kende. Bestemte principper relaterer sig til de universelle love, og de mange mediterende, som i dag har kendskab til den rigtige brug af lovene og deres principper, skaber allerede positive forandringer i verden. Energien fra den enkeltes meditation forstærkes kraftigt af den globale gruppeproces. Mediterende grupper målretter bevidst energierne i overensstemmelse med de universelle love og principper, og resultatet vil være skabelsen af en ny verdensorden. Den indre åndelige verden vil komme til syne i den ydre fysiske verden. Årsagernes verden vil vise sig i virkningernes verden. Det er den tibetanske mester Djwhal Khul, der har orienteret om de universelle love og principper, der skal arbejdes med i meditation. 8

9 Lovene o Rigtige menneskelige relationer o Gruppebestræbelse o Åndelig tilnærmelse Principperne o God vilje o Samstemmighed o Essentiel guddommelighed Lovene og principperne I den nye tid er det de tre love og tre principper, der skal manifesteres i menneskets verden. De er baseret på fortidens love og principper, men tilføjer det nye, som denne tid har behov for. Rigtige menneskelige relationer er nøgleordet for den nye tidsalder. Det er en lov, de fleste umiddelbart kan forholde sig til. Rigtige menneskelige relationer skaber et nært samspil mellem kærlighed og intelligens. Det er en lovmæssighed, der kommer til udtryk som medfølelse, selvforglemmelse, harmløshed og inklusivitet. Disse kvaliteter bringer mennesker sammen i arbejdet for fred og bedre vilkår for menneskeheden, og derfor vil denne lov uundgåeligt komme til udtryk i et ansvarligt samfundsengagement. Denne lov belives af princippet om god vilje. God vilje er den positive energi, der kan forvandle verden. God vilje åbner døren til kommunikation, samarbejde og forståelse. God vilje er en magnetisk kraft, der tiltrækker ideer, tanker, følelser og handlinger til gavn for helheden. God vilje er derfor en inspirativ kraft, der opløfter og hjælper andre. Betydningen af loven om rigtige menneskelige relationer og den gode vilje er allerede anerkendt. Mennesket er ved at forstå, at disse kvaliteter er en forudsætning for løsningen af nutidens problemer. Gruppebestræbelse er en lov, der medfører, at flere går sammen i grupper for at målrette energierne mod et fælles åndeligt mål. Med grupper menes der ikke et antal enkeltpersoner, der samles på det fysiske plan. En gruppe kan dybest set defineres som et formål eller en fælles hensigt, og når energierne forenes i bestræbelsen på at nå et fælles mål til gavn for helheden, skabes der en synergieffekt, og gruppens energi bliver mere end summen af de enkelte medlemmers energi. Gruppearbejde er pionérarbejde, og den fælles bestræbelse forstærker respekten, kærligheden og samspillet i gruppens banebrydende arbejde. Overalt ser man i dag denne lov i aktivitet. De mange humanitære grupper, der arbejder for menneskehedens åndelige udvikling, er denne lovs synlige udtryk. Princippet, der beliver denne lov, er Samstemmighed. Kvaliteten udtrykker dybest set livets essentielle enhed. Samstemmighed er derfor en samlende kraft, som ophæver forskelligheder og integrerer gruppetænkningen. I dag begynder man at forstå både værdien af det enkelte individ og værdien af individets integration i en gruppeproces. Man har indset, at alle grupper holdes sammen af en indre, fælles motivation og ikke af ydre regler. Denne indre samstemmighed afbalancerer polariseringer og forvandler dem til positiv sameksistens. Den tibetanske mester har sagt, at en gruppes ydre aktivitet ikke er det væsentligste 9

10 (selvom aktiviteten naturligvis har et vigtigt formål). Det er den samstemte, integrerede gruppetænkning og meditationsrytmen, der effektivt skaber ændringer i menneskehedens bevidsthed. Åndelig tilnærmelse er både en lov og en vej, der fører til sjælen og dermed til indre oplysning. I tilnærmelsen bliver lys til mere lys, livsmålet bliver højere og indstrømningen af sjælens energier tiltager. I alle tider har mennesker fundet vejen til deres egen sjæl. De har fulgt denne vej. De har gjort sig modtagelige for sjælens impulser. Og de har accepteret sjælens betingelser og disciplin. Impulserne fra den indre guddommelighed er så subtil, at de knap nok sanses, men indstrømningen medfører en stadig klarere forståelse af sjælens hensigt. Den åbenbarer nye visioner og præsenterer fremtidens håb. Åndelig tilnærmelse er muligt for enkeltpersoner, for grupper og for hele menneskeheden som én stor gruppe. Den individuelle tilnærmelse integreres i takt med gruppens tilnærmelse, og gruppernes tilnærmelse vil engang i fremtiden blive organiseret som menneskehedens samlede tilnærmelse. Lovens underliggende princip er Essentiel guddommelighed og her er selve hjertet i lovene og principperne. Dette princip medfører en erkendelse af, at der er en guddommelig gnist i alt levende. Alt liv er forbundet, stort såvel som småt, for der er kun ét liv Guds liv. Den essentielle guddommelighed rummer derfor livets syntese. Det indebærer, at mennesker har behov for Gud, og Gud har behov for mennesker. Det indebærer også, at mennesket er et guddommeligt væsen, som for tiden er bundet til sin personlighed gennem livets energikilde. Ingen kan undslippe denne guddommelige livsstrøm, og når livsstrømmen ophører, vender mennesket tilbage til sin kilde tilbage til sjælens eller åndens rige. Det enkelte menneskes værdi er baseret på den iboende guddommelighed og på helhedens integritet. Det dokumenteres i det bibelske udsagn: For i Ham lever vi, ånder vi og er vi. 1 Ingen befinder sig uden for Logos udstrålende radius. Lyder det videregående forløb kompliceret? Der er faktisk bare tale om en naturlig fortsættelse af den grundlæggende meditation Skabende meditation til personlig og åndelig udvikling. I det videregående forløb arbejder du bare bevidst i et globalt fællesskab med at forankre sjælskvaliteter både i menneskehedens bevidsthed og i dit personlige liv. To-måneders rytme Overalt i verden mediterer grupper samtidig og i samstemmighed på disse universelle love og principper. Det sker i en to-måneders rytme. Gruppernes samlede fokusering på skiftende love og principper skaber et reservoir af energi, som er med til at forankre lovene og principperne i menneskets bevidsthed. I det videregående meditationsprogram er disse love og principper i centrum, og forløbet er synkroniseret med de øvrige gruppers meditationsrytme. Hvorfor er det så vigtigt at meditere på disse love og principper? Menneskeheden er på vej ind i en tidsalder, der adskiller sig fra alle andre i fortiden, fordi hele planeten er involveret denne gang. Der er derfor behov for aktiv deltagelse af ethvert tænkende og ansvarligt menneske. De seks love og principper vil skabe fundamentale retningslinjer for den nye tidsalder, og de hjælper de mediterende med at fokusere på det bedste for de fleste. Og derved er du med til at skabe et lysende, indre netværk mellem tænkende, kærlige og ansvarsfulde mennesker. 1 Apostlenes Gerninger, kap. 17,28 10

11 Hvordan er det muligt? Skabende meditation er et program, der udfolder sig gennem brug. Den rytmiske forbindelse, der dagligt forbinder tankesind med tankesind i et indre, globalt netværk af lysende energi, åbenbarer ikke kun en dybere forståelse af meditationens forskellige aspekter og teknikker, men også en tiltagende intuitiv fornemmelse af de store universelle begreber bag lovene og principperne. Hvordan kommer du i gang? Du downloader instruktionerne til det første års meditationsarbejde. Du er også velkommen til at lade dig registrere på VisdomsNettets mailingliste, og det betyder, at du fremover kan glæde dig til at modtage VisdomsNettets nyhedsbreve, der som regel udsendes hver måned. Når du efter mindst et års meditationspraksis med Skabende meditation til personlig og åndelig udvikling har etableret den nødvendige rytme og disciplin, er du parat til at downloade det videregående forløb Skabende meditation for Den Nye Tidsalder. Du kan downloade instruktioner hver anden måned i tre år. Har du allerede indarbejdet en fast meditationsrytme, kan du begynde med det videregående forløb i starten af et nyt år. Forløbet rummer ingen krav eller forventninger til deltagerne, udover de krav og forventninger du har til dig selv. Meditationsprogrammet henvender sig til modne og selvansvarlige mennesker. Solmeditation ved fuldmåne Denne instruktion handler primært om din mulighed for at etablere en individuel meditationspraksis, men der er endnu en dimension i Skabende meditation. Det er muligt for mange cyklisk at deltage i offentlige gruppemeditationer. VisdomsNettet tilbyder instruktioner til Solmeditation ved fuldmåne og Fuldmånemeditation. Det er gruppemeditationer, hvor inspirationen både gavner den enkelte og er en hjælp til at fremkalde konstruktive forandringer i verden. Måske kan du deltage i meditation ved fuldmåne i lokalområdet, eller du kan starte en meditationsgruppe ved hjælp af materialerne Solmeditation ved fuldmåne og Fuldmånemeditation som frit kan downloades. Hvad koster det at være med? Det koster ikke noget! Det er naturligvis ikke gratis at tilbyde det omfattende meditationsprogram og de øvrige materialer på hjemmesiden, og VisdomsNettet vil løbende appellere om donationer og tilskud til projektet fra enkeltpersoner, grupper og fonde for på denne måde at nedsætte produktionsomkostningerne mest muligt. Alle informationsmaterialer der tilbydes af VisdomsNettet er gratis, men fonden er afhængig af frivillige bidrag. Støtte kan indbetales på Danske Bank reg girokonto nr På forhånd tak! 11

12 Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers sind Lad lys sænke sig over Jorden Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden Fra centret hvor Guds vilje er kendt Lad hensigt lede alle menneskers viljer Den hensigt, mestrene kender og tjener Fra centret vi kalder menneskeheden Lad planen for kærlighed og lys åbenbares Må den forsegle døren til det onde Lad lys og kærlighed og kraft genoprette planen på Jorden OM... OM... OM... 12

13 13

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Skabende meditation - til personlig og åndelig udvikling

Skabende meditation - til personlig og åndelig udvikling 1 Skabende meditation - til personlig og åndelig udvikling Skab personlig vækst og bliv skabende i livets udvikling www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation - til personlig og åndelig udvikling Skab

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Med velsignelser Sakyongen

Med velsignelser Sakyongen Samfundets fødsel Shambhala er på vej ind i et enestående øjeblik i sin historie. Det er halvtreds år siden Chögyam Trungpa kom til vesten for at præsentere sin vision om at skabe et godt menneskeligt

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2008 - januar 2009 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse Anden del: o Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Den nye tidsalder o Skabende tænkning o Skitse til gruppearbejde

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

Uddannelsesforløb i sibirisk shamanisme - visdom og metoder

Uddannelsesforløb i sibirisk shamanisme - visdom og metoder Uddannelsesforløb i sibirisk shamanisme - visdom og metoder Den sibiriske shaman Ahamkara tilbyder på tredje år et uddannelsesforløb i Danmark. Uddannelsen består af i alt 7 moduler på to dage i en weekend,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Oprettet: 16. december 2005 Selvom præsident Brigham Young kun havde gået i skole i 11 dage, forstod han behovet for at lære,

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008 Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Februar - juli 2008 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

HJEM AD EN ANDEN VEJ. Prædiken af Morten Munch Helligtrekongers søndag / 3. jan. 2016 Tekst: Matt 2,1-12

HJEM AD EN ANDEN VEJ. Prædiken af Morten Munch Helligtrekongers søndag / 3. jan. 2016 Tekst: Matt 2,1-12 Matt 2,1-12, s.1 Prædiken af Morten Munch Helligtrekongers søndag / 3. jan. 2016 Tekst: Matt 2,1-12 HJEM AD EN ANDEN VEJ At søge visdommen Beretningen om vismændene fra øst anslår et visdomstema, som har

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Udstråling - Indre aktivitet o Ydre handling Anden del: o Princippet

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Basis uddannelsen. Sund Sind & Sjæl. Få et nyt liv på den fede måde med - et liv du vil elske at leve med

Basis uddannelsen. Sund Sind & Sjæl. Få et nyt liv på den fede måde med - et liv du vil elske at leve med Basis uddannelsen Sund Sind & Sjæl Få et nyt liv på den fede måde med - et liv du vil elske at leve med Skole for Mental Sundhed v/huset Øjerson Vesterbro 18, 2. th. 9000 Aalborg Tlf. 6016 6206 www.husetøjerson.dk

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298 1 Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298 Åbningshilsen Så kom vi ind i forårets første måned. 4. søndag i fasten, midt i fasten, halvvejs

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

KURSET: PRAKSIS: copyright all rights reserved hamsa yoga studio

KURSET: PRAKSIS: copyright all rights reserved hamsa yoga studio KURSET: Teknik bliver til kunst når den udvider ens potentiale. På Hamsa Yoga Studio er det ultimative mål med teknik er at forøge effekten af yogaen, så som stress reduktion, forbedret søvnkvalitet og

Læs mere