MENNESKE KEND DIG SELV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENNESKE KEND DIG SELV"

Transkript

1 1

2 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang 2

3 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere menneskets trefoldighed mere detaljeret. Udgangspunktet er, at der findes syv eksistensplaner, og at mennesket har en ånd. Ånden symboliseres sædvanligvis med en trekant. Trekanten bruges som symbol på livsenheder, for alle livsenheder har tre aspekter på samme måde som Sollogos. Det første aspekt, der svarer til den elektriske strøm i kontakten, kaldes kraftvilje. Det tredje aspekt, der svarer til den ledning elektriciteten strømmer igennem, kaldes aktiv intelligens. Og det andet aspekt, der svarer til det magnetfelt, der skabes omkring ledningen, og som er identisk med bevidstheden, kaldes kærlighed-visdom. Hvorfor kaldes andet aspekt for kærlighed-visdom? Fordi kærlighed er magnetisme eller tiltrækning mellem mennesker. Når man siger, at et menneske udtrykker kærlighed, mener man, at det har tiltrækningskraft eller magnetisme, hvorimod had som bekendt frastøder. 3

4 4

5 Atma-buddhi-manas det højere selv Den trefoldige ånd har nedsænket sin livstråd i de lavere verdener, men denne livstråd er ikke bare én livsstrøm. Den består reelt af tre strømme, som udgår fra hvert aspekt. Første aspekt: Tilknytter det atmiske permanente atom. Andet aspekt: Tilknytter det buddhiske permanente atom. Tredje aspekt: Tilknytter det mentale permanente atom på sjælens plan (det manasiske). Det højere selv højere bevidsthed Åndens første projektion ned i de lavere verdener er på denne måde trefoldig. Denne triade kaldes i den åndsvidenskabelige terminologi for atma-buddhimanas eller det højere selv. Det højere selv repræsenterer tre typer af bevidsthed, som de fleste mennesker endnu ikke har udviklet. Det er disse bevidsthedstyper, der skal udvikles, når mennesket engang bliver en Buddha eller en Kristus. Den bevidsthed, der skabes omkring de tre permanente atomer i den højere bevidsthed, kaldes Kristus-bevidsthed, og denne bevidstheds laveste udtryk er sjælen. Sjælen og dens tre legemer Nutidsmennesket er begrænset til de bevidsthedsniveauer, der ligger under den højere bevidsthed. Den lavere bevidsthed er underlagt sjælen. Sjælen er reelt et stort chakra, der symboliseres med en lotus, som kaldes den egoiske lotus. Denne lotus har 3x3 blade plus yderligere tre inde i midten. For de fleste repræsenterer sjælen menneskets højeste og inderste aspekt, men det er vigtigt at forstå, at sjælen ikke er en færdig størrelse. Den er under udvikling, og det er den, der fungerer som forbindelsesled til den højere bevidsthed. Denne sjæl inkarnerer i tre legemer: 1. Et intellektuelt tankelegeme som også kaldes mentallegemet. 2. Et emotionelt følelseslegeme som også kaldes astrallegemet. 3. Et todelt handlingslegeme det fysisk-æteriske legeme. 5

6 Personligheden Tanker, følelser og handlinger udgør på denne måde den person eller personlighed, som sjælen inkarnerer i, når mennesket fødes. Når mennesket dør, afvikles disse tre legemer, og mennesket trækker sig ind i sjælen, bearbejder inkarnationens indtryk og erfaringer, hvorefter det igen er klar til en ny inkarnation beriget med det afsluttede livs erfaringer. Det, der kaldes en inkarnation, er derfor en bevægelse ud fra sjælen, ned i de tre legemer og tilbage igen. For at forstå hvad personligheden er, må man forstå, at menneskets totalitet er en miniaturemodel af solsystemet. Mennesket er skabt i Guds billede, siges det, men man kunne også sige, at mennesket er skabt i solsystemets eller Sollogos billede. Mennesket udgør på denne måde et mikrokosmos, hvor ånden svarer til Sollogos. På samme måde som Sollogos skabte og opretholder sit makrokosmiske system, opretholder menneskets ånd det mikrokosmiske system med en skabende lyd, der vibrerer ned gennem eksistensplanerne og legemerne. Denne skabende og opretholdende lyd eller livsstrøm er identisk med livstråden. Persona Personligheden kan defineres på to måder. Den ene hvor personligheden kaldes persona, som betyder maske. Det viser, at personligheden ikke er andet end en ydre skal eller maske, som skjuler det, som mennesket virkelig er sjælen. Den anden fortæller, at persona består af to ord: Per og sona. Per betyder gennem og sona betyder lyd. Personen er derfor den form, som lyden vibrerer igennem, og det er denne lydvibration, der er årsag til personlighedens manifestation. Personligheden er derfor ikke andet end en form eller et instrument, som ånden lader livsstrømmen tone igennem, og dermed skabes dens manifestation i de tre lavere verdener. 6

7 Måske bliver det nemmere at forstå, hvis emnet studeres ved hjælp af en planche, der præsenterer disse begreber på en måde, der klart illustrerer skabelsens trefoldighed eller treenighed på alle niveauer: 7

8 Liv og død udstrømning og tilbagetrækning Menneskets inkarnation kan defineres som en intonering af det skabende ord eller en udstrømning af vibrerende livskraft ned i de lavere verdener. Døden er simpelthen udtryk for den modsatte bevægelse. Ordet eller livsstrømmen holder op med at strømme, og derved trækkes livet gradvis tilbage fra legeme til legeme og helt tilbage til sjælen. Livsvibrationerne programmeres på denne måde ind i de permanente atomer, hvor erfaringerne opbevares og ligger som latente potentialer. Først trækkes livsstrømmen ind i det astrale permanente atom, derefter til den mentale permanente enhed, og endelig helt ind i sjælen eller til det manasiske permanente atom. Den tredelte ånd Øverst eller inderst findes menneskets tredelte ånd, som har tre egenskaber: 1. Guddommelig vilje. 2. Guddommelig kærlighed-visdom. 3. Guddommelig intelligens. Redskab i hele evolutionen Den tredelte ånd manifesterer sig i det højere selv, som er åndens redskab i hele evolutionen. Det tredelte højere selv Det højere selv kaldes også den højere triade altså en trefoldighed der også har tre egenskaber: 1. Atma ren livs- eller evolutionsimpuls, der viser sig som åndelig vilje. 2. Buddhi ren intuitiv indsigt, der viser sig som åndelig kærlighedvisdom. 3. Manas ren abstrakt tanke, der viser sig som åndelig inspiration. Redskab i hele menneskelivet Det tredelte højere selv manifesterer sig i sjælen, som er dets redskab igennem hele menneskeriget altså ikke i mineralriget, planteriget og dyreriget. Den tredelte personlighed Personligheden er ligeledes tredelt: 1. Tankeliv som er den konkrete tankevirksomhed i mentallegemet. 2. Følelsesliv som er følelser og begær i astrallegemet. 3. Handlingsliv som er fysisk aktivitet i æterlegemet og det faste fysiske legeme. Redskab i hele inkarnationen Sjælen inkarnerer i personligheden, som er dens redskab i hele inkarnationen. Bemærk at tidsforløbet bliver kortere og kortere. Ånden anvender det højere selv i hele den lange evolutionsperiode. Sjælen anvendes som åndens redskab gennem hele menneskeriget. Personligheden benyttes som sjælens redskab i en enkelt inkarnation. Personlig udvikling Nu er det nemmere at forstå, hvad der menes med personlig udvikling, for nu er det indlysende, hvad der menes med ordet personlighed. Alle mennesker 8

9 tænker, føler og handler. Når tanker, følelser og handlinger er integreret og ledes af et vågent sind ud fra bevidste livsmål, udgør de en helhed. Det bliver derfor indlysende, at personlig udvikling handler om at bringe tanker, følelser og krop i et sundt samspil. Dette samspil må man selv skabe, og det fremskyndes, når man iagttager sig selv og bevidst samordner sine tanker, følelser og handlinger til en koordineret enhed. Dermed bliver man en personlighed en stabil natur eller karakter, der hviler i sig selv. Personlig udvikling vil altså sige, at man beslutter sig for at blive et mere harmonisk og velfungerende menneske, der er i kontakt med omverdenen og frem for alt med sig selv. Meditation kan bringe et menneske i kontakt med iboende kvaliteter og evner, men også med underbevidsthedens mangfoldige impulser. De indre erkendelser og omgivelsernes respons på handlinger og adfærd, skaber en selvudviklingsproces, hvor man udfolder og finstemmer sin personlighed. Det er en proces, hvor man tager ansvaret for sig selv, realiserer sine drømme og får en sund kontakt med de forskellige sider af sin natur. Åndelig udvikling Åndelig udvikling ligger i naturlig forlængelse af den personlige udvikling, og de overlapper hinanden på visse områder. Den afgørende forskel er, at den åndelige udviklingsproces ikke handler om personlighedens udfoldelse, men om dens evne til at modtage og registrere højere impulser. Åndelig udvikling handler derfor om tiltagende sjælskontakt. Processen udvikler sjælens kvaliteter og forstærker de positive egenskaber. Denne indre vækst vil gradvis udfolde de iboende potentialer. 9

10 Spørgsmål til eftertanke Hvad er forskellen på lavere bevidsthed og højere bevidsthed? Svaret kunne være, at højere bevidsthed eksempelvis er buddhisk bevidsthed, der kommer til udtryk som kærlighed og visdom. Der er dog ikke tale om den almindelige opfattelse af kærlighed, der er knyttet til begærlivet, og derfor er astralt. Denne form for kærlighed hører til personligheden eller den lavere bevidsthed. Buddhisk bevidsthed er fokuseret på at give ikke at modtage. Et godt eksempel er Jesu domfældelse, hvor han nøgen, pisket og iført tornekrone dømmes til korsfæstelse, selvom han var uskyldsren, mens Barabbas, der ifølge Bibelen var en skruppelløs forbryder, blev frigivet af folkemængden. Alligevel kunne Jesus sige: Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Han tænkte ikke på sig selv. Selv i denne situation var han i stand til at bede om nåde for de mennesker, der på grund af uvidenhed udsatte ham for frygtelige pinsler, for synder han ikke havde begået. Hvilke energier skal administreres? De energier, mennesket skal forvalte, er trefoldige. Det er tankeenergierne, følelsesenergierne og de fysisk-æteriske energier. I dag er mennesket på vej ind i et bevidsthedsstadie, hvor visse sjælslove og principper begynder at styre erfaringerne. Årsagen er, at bestemte sjælsenergier strømmer ind i menneskehedens tankesind for at stimulere den åndelige bevidsthed. Disse energier fejlfortolkes og anvendes ofte forkert, men det er altid tilfældet, når nye energier gør sig gældende. Overgangsperioder vil altid skabe serier af kriser, hvor alle involverede må vælge og vrage og dermed fastlægge den kurs, de ønsker at tage. Aldrig tidligere i menneskets lange udvikling har mulighederne været større for som gruppe at yde verdenstjeneste til en lidende verden. Der tænkes her på grupper, der forener kræfterne om et fælles formål, og deres indsats vil være i stand til at løfte menneskeheden ud af mørket og ind i lyset. De skal blot beslutte at gøre det. Uanset hvilken vej menneskeheden vælger at gå, vil det i fremtiden være et resultat af gruppebeslutninger. 10

11 11

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki.

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki. Foki - Retreats. Nr.1= 7. stråle fokus på Kauai, Hawaii. Ligger på det æteriske plan i det sydøstlige hjørne af øen og manifesterer Lady Portias lys. Dette 7. stråle fokus er forbundet med 2 andre 7. stråle

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere