Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse"

Transkript

1 HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard

2 Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel 3 i Strategisk regnskabsanalyse. Den dekomponerede rentabilitetsanalyse: En virksomheds finansielle præstationer måles ud fra forrentningen af den investerede kapital såvel for egenkapitalen alene eller som oftest med udgangspunkt i den samlede kapital (Egen- + fremmedkapitalen = samlede aktiver). Afkastningsgraden: kan defineres således: Ordinært resultat incl. finansielle indtægter Gns. totalkapital (samlede aktiver) Afkastningsgraden kan fortælle, hvilket niveau virksomheden befinder sig på i rentabilitetsmæssig henseende. Ved hjælp af flere perioders regnskaber kan vi få et indblik i rentabilitetens udviklingsretning. Afkastningsgraden for den enkelte virksomhed kan umiddelbart sammenlignes med afkastningsgraden for andre virksomheder til vurdering af den konkrete virksomheds rentabilitet. Der skal dog tages hensyn til risiko m.v. brancher og virksomheder imellem. I afkastningsgraden indgår overskuddet og kapitalens størrelse. Det er derfor nødvendigt, at foretage en kvalitativ vurdering af, om disse talstørrelser for den konkrete virksomhed er sande udtryk for disse størrelser. Denne vurdering kan afdække forhold, der kan betyde, at manglende korrektion herfor vil medføre, at der vil opstå forkerte informationer i form af absolutte tal, nøgletal m.v. Dette fænomen kaldes støj i regnskabet og vil blive behandlet senere i seminaret. Det skal iøvrigt betones, at nøgletal ikke kan stå alene, fordi det ikke giver nogen forklaring på hvilke faktorer, der har været årsag til udviklingen. Afkastningsgraden for 2 eller flere regnskabsperioder kan vise en uheldig eller positiv udvikling i virksomhedens rentabilitet, idet den uheldige eller positive udvikling kan skyldes såvel overskuddet(tælleren) som samlede aktiver (nævneren) eller en kombination mellem disse.

3 Dekomponering af afkastningsgraden: Afkastningsgraden kan opdeles således: Overskudsgraden: Afkastningsgraden = overskudsgrad x omsætningshastighed Kan defineres således: Ordinært resultat inkl. finansielle indtægter Nettoomsætning og udtrykker, hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning, der bliver til overskud. Omsætningshastigheden: Kan defineres således: Nettoomsætning Gns. totalkapital og udtrykker forholdet mellem virksomhedens aktivitet og den kapital, man har måttet indsætte for at skabe denne aktivitet. Øvrige nøgletal i Du-Pont pyramiden: Se figur 3.4 på side 65 i lærebogen, der dog kun viser modellens øverste lag. Se endvidere figur 3.11 i lærebogen. Modellen videreopdeler samlede aktiver, men også andre hovedposter, der kan/skal underopdeles til brug for en mere detaljeret nøgletalsberegning. Se eksemplerne i eksemplerne 3.5, 3.6 og 3.7 på siderne 89 og 91 i lærebogen. Sammenhængen mellem overskudsgrad og kapitalintensitet for forskellige forrentingsniveauer: Se eksempel 3.1. om dekomponering af afkastningsgraden for Tele-Danmark og Sanistål, der illustrerer de store forskelligheder, der kan være i overskudsgrad og omsætningshastighed.

4 Figur 3.5 viser grafisk sammenhængen mellem AG og OG/TO for forskellige virksomheder. Kan forskellighederne i de 3 nøgletal umiddelbart forklares?. Se figur 3.6. på side 67, der viser 2 økonomiske faktorer, som begrænser virksomhedernes muligheder for at operere inden for overskuds-/omsætnings-universet. A-området: Kapitalintensitive virksomheder med høje, faste omkostninger vil virke under en kapacitetsbegrænsning. For at kunne tiltrække kapital må de vise store overskudsgrader. Den høje overskudsgrad vil ofte være opnået gennem en eller anden form for adgangsbarrierer, f.eks. telefonselskaber og medicinalvirksomheder. Se figur 3.8 på side 69. C-området: Virksomheder, hvis produkter ikke er omgivet af adgangsbarierer, vil have en øvre grænse for, hvor stor overskudsgraden kan blive på grund af den intensive konkurrence. For at kunne tiltrække kapital må de have høje omsætningshastigheder, f.eks. detail- og engrosvirksomheder. Se figur 3.8 på side 69. B-området: Der er ingen kapacitets- eller konkurrencebegrænsninger for virksomheder i dette område. Virksomheder, som ønsker at bevæge sig mod A-området, kan satse på en produktdifferentieringsstrategi, medens virksomheder, der ønsker at bevæge sig mod C-området, kan følge en omkostningsminimeringsstrategi. Sammenhængen mellem kapitalintensitet, markedsforhold og sandsynligt strategisk fokus: Se figur 3.7 og giv eksempler på brancher/virksomheder; eventuelt ved henvisning til figurerne 3.8, 3.9 og 3.10.

5 Dekomponering af overskudsgraden og omsætningshastigheden: Afkastningsgradens dekomponering i overskudsgraden og omsætningshastigheden er vist i figur Eksempel 3.2 illustrerer hvorledes 2 virksomheder med meget forskellig økonomistruktur begge har den samme afkastningsgrad. Modellen kan bl.a. anvendes til at fokusere på de(n) enkelte virksomhed(er)s styrker og svagheder. Analyse af overskudsgraden: For en nærmere analyse af overskudsgraden forudsættes i analysemæssig sammenhæng en opdeling af en virksomheds omkostninger efter variabilitet (se side 75). Virksomheden kan med denne forudsætning i mente foretage beregninger/analyser, som f.eks. nulpunktsomsætning, break-even analyse og indekseret resultatopgørelse. Se figurerne3.12, 3.13 og 3.14 samt eksempel 3.3 og vurdér hvilke spørgsmål modellerne og figurerne kan blotlægge og eventuelt besvare helt eller delvist. Analyse af omsætningshastigheden: Totalkapitalens omsætningshastighed kan nedbrydes i en række enkeltaktivers omsætningshastigheder, der afhængig af den enkelte virksomhed/branche kan være mere informative end den samlede omsætningshastighed. Eksempler på denne dekomponering kan være omsætningshastigheder for omsætningsaktiver, ofte opdelt på debitorer, varelager og de likvide midler; anlægsaktiver, eventuelt opdelt på immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Se beregninger på de enkelte nøgletal på såvel ideelle som forenklede grundlag i lærebogen siderne Vær opmærksom på, at man i et ret stort omfang er nødt til at omforme tallene fra såvel resultatopgørelsen som fra balancen for at få rigtige regnegrundlag til nøgletalsberegningerne. Eksempler på analyse af afkastningsgraden (og dennes delelmenter): Se eksemplerne i lærebogen på siderne Harboes Bryggeri: * Afkastningsgrad:

6 Kraftigt faldende, med en vis ujævn tendens Betydeligt lavere end branchegennemsnit * Overskudsgrad: Kraftigt faldende Meget lavere end branchen * Omsætningshastighed: Kraftigt stigende Nu lidt større end branchen Ambu International: * Afkastningsgrad: Katastrofalt faldende (reduktion på ca. 90% på 6 år) Meget lavere end branchegennemsnit * Overskudsgrad: Konstant de første 5 år; i det 6. år reduceret til 1/3 På brancheniveau de første 5 år, derefter et kraftigt fald * Omsætningshastighed: Nogenlunde konstant de sidste 5 år Lidt under branchegennemsnit Nøgletallene kan give anledning til f.eks. følgende spørgsmål: * Er niveauet tilfredsstillende? * Hvad kan branchetal anvendes til? * Hvad er årsagerne til udviklingerne? * Hvad kan virksomheden/virksomhederne anvende nøgletallene til? Nogle definitoriske problemer i forbindelse med regnskabsanalysen: Temaet gennemgås med udgangspunkt i appendiks 3A. På forskellige områder i regnskabsanalysen er der forskellige definitoriske problemer, der skal tages stilling til, idet analyserne i uheldigste fald ellers bliver intetsigende eller direkte misvisende. Nogle af disse områder anføres nedenfor.

7 Afkastet af finansielle investeringer: Afkastet af er variende fra branche til branche og kan i visse tilfælde være en meget betydelig del af det samlede afkast. Se figur 3A.1. Man kan vælge at: A. Inkludere finansielle indtægter i det ordinære resultat. (og dermed bibeholde finansielle investeringer i aktivernes sum). B. Udelade finansielle indtægter i det ordinære resultat. (og i relation hertil udelade de finansielle investeringer i aktivernes sum). De finansielle omkostninger og rentebærende gæld: Den gns. lånerente (gældens forrentningsprocent) er et vigtigt nøgletal, der defineres såldedes: Samlede finansielle omkostninger x 100 Samlede forpligtelser (G+H) + minoritetsinteresser Er nøgletallet entydigt? Nej - for Hvad skal/kan indgå i tæller og nævner for at give nøgletallet den ønskede information? - og kan vi i givet fald udlede de nødvendige elementer (talstørrelser) af ekstern regnskabsinformation?. Problemet kan anskues fra forskellige synsvinkler og lærebogen anviser 3 metoder: Metode 1: (Renteomk.o.l. + minoritetsaktionærernes resultatandel) x 100 Rente- og ikkerentebærende gæld + hensættelser + min.interesser Metode 2: (Renteomk.o.l. + min.akt.res.andel) x 100 Rentebærende gæld + min.interesser

8 Metode 3: (Renteomk.o.l. + min.int.res.andel +beregnet rt. af ikkerenteb.gæld)x100 Rente- og ikkerentebærende gæld + hensættelser + min.interesser Det er klart, at minoritetsproblematikken alene er aktuel i koncernforhold. Der er forskel på de enkelte metoder, men der er også forskel på hvad de enkelte elementer indeholder, f.eks.: Hvad indgår eksempelvis i renteomkostninger o.l.? Er realiserede og/eller urealiserede valatukurstab indeholdt? Er realiserede og/eller urealiserede værdipapirkurstab med? Er kurstab på langfristede lån eller afskrivninger herpå med? Hvordan kvalificerer virksomheden forpligtelser i henholdsvis gæld og hensættelser? Hvilken indflydelse har valg af metode på forskellige nøgletal?: Se figur 3A.2. Har det betydning for den enkelte virksomhed? Har det betydning for branchesammenligning m.v.? Hvilken betydning har forskellig regnskabspraksis? Debitorernes finansielle afkast: Problem: Hvad afkaster udlån til debitorer? Ved salg på kredit sælger vi jo flere ydelser. Hvordan bliver det registreret? Løsningsmodeller:??

9 Resultat før eller efter skat: Problem: Hvad er skat på henholdvis ordinær drift og finansielle poster? Deles skatten i årsregnskabet? Løsningsmodeller:?? Minoritetsaktionærernes resultat- og kapitalandel: Problem: Er minoritetsaktionærernes kapitalandel egen- eller fremmedkapital? og hvorledes skal minoritetsaktionærernes resultatandel i relation hertil så være resultatudlodning eller finansieringsomkostning? Løsningsmodeller:?? Sondringen mellem egenkapital og forpligtelser iøvrigt: Problem: Er en bestemt post et egen- eller fremmedkapitalelement? og i relation hertil, hvordan skal de afledte resultat-/udlodningsposter kvalificeres i overensstemmelse hermed? Løsningsmodeller:??

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere