Undervisningsnote til emne 10:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsnote til emne 10:"

Transkript

1 HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard

2 Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information om virksomhedens økonomi: 1) Resultatopgørelsen 2) Balancen 3) Den likviditetsmæssige og finansielle situation og den skete ændring heri Kan resultatopgørelsen og balancen ikke afsløre alt om virksomheden? Nej - f.eks. en truende eller uafvendelig likviditetskrise! - en virksomhed kan have en god indtjening og egenkapital, men alligevel likviditetsmæssigt gå død! Derfor er årsregnskabet i stigende grad blevet suppleret med en finansieringsanalyse eller pengestrømsopgørelse. Finansieringsanalysen beskæftiger sig med udviklingen i virksomhedens investering (kapitalanvendelse) og finansiering (kapitalfremskaffelse). Pengestrømsopgørelsen afdækker pengestrømme fra såvel drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter med facit i periodens likviditetsændringer og likviditetsbeholdning primo og ultimo perioden. For ca. 20 år siden udbredtes anvendelsen af finansieringsanalyser, medens det nu næsten udelukkende er pengestrømsopgørelser, der anvendes. Tidligere anvendtes pengestrømsopgørelser dog i større omfang end betegnelserne afslører, idet man ofte kaldte (og stadig kalder) pengestrømsopgørelser for finansieringsanalyser. Udviklingen i regelgrundlaget (se senere) har medført ændringen fra finansieringsanalyser til pengestrømsopgørelser.

3 Den likviditetsmæssige situation er jo til sidst det afgørende for virksomhedens eksistens på længere sigt. Det er derfor et meget vigtigt ledelses-/bedømmelses-område, hvor ledelsen gen-nem likviditetsbudgettering styrer likviditeten og kon-trollerer denne ved hjælp af likviditetsopfølgning/- kontrol. Den eksterne rapportering vil begrænse sig til udarbejdelse af en pengestrømsop-gørelse eller en finansieringsanalyse. Årsregnskab og/eller pengestrømsopgørelse. Som ovenfor omtalt kan resultatopgørelse og balance ikke give fulde svar på likviditetsmæssige og finansielle problemstillinger. Hvad er årsregnskabets stærke og svage sider?: Stærke sider: Resultatopgørelsen informerer om indtjeningen i de enkelte tidsperioder - oftest et år. Denne information er væsentlig til bedømmelse af virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne. Balancen informerer om investeringer i aktiver og disses finansiering ved hjælp af egen- eller fremmedkapital. Denne information er væsentlig til bedømmelse af virksomhedens rentabilitet (i kombination med resultatopgørelsens indtjeningsoplysninger) og soliditet og i et vist omfang om likviditet og finansiering. Svage sider: Årsregnskabet bygger på mange forudsætninger og konventioner samt vurderinger og antagelser, der ofte kan være mere eller mindre subjektive, således at sandhedsværdien kan betvivles.

4 Af eksempler (ikke udtømmende) - som tidligere er gennemgået - kan nævnes: * Påpasselighedsprincippet * Historisk kostpris/anskaffelsesværdiprincippet som udgangspunkt for værdiansættelse af visse aktiver * Op- og nedskrivningsproblematikken * Afskrivningspolitik * Immaterielle aktivers ofte manglende værdiansættelse * Visse kapacitetsomkostningers periodisering * IPO s regnskabsmæssige behandling * Koncernregnskabers alternative udarbejdelse Eksemplerne er naturligvis ikke udtømmende. Årsregnskaber kan alt efter regnskabsudarbejdernes stillingtagen til bl.a. ovennævnte forhold have forskelligt udseende - ja man kan påstå, at alle årsregnskaber er mere eller mindre bevidst eller ubevidst manipulerede, eller der i hvert fald mulighed derfor. Hvad er pengestrømsopgørelsens stærke og svage sider?: Stærke sider: Pengestrømmene (ind- og udbetalinger) er direkte konstaterbare. Der er altså in-gen manipulationsmuligheder. Pengestrømsopgørelsen kan opdeles således, at man udskille ad hvilke kanaler pengene strømmer ind i virksomheden og ad hvilke kanaler pengene strømmer ud af virksomheden. Svage sider: Pengestrømsopgørelsen omfatter en afgrænset tidsperiode - normalt et år - og afspejler sjældent virksomhedens indtjeningsmønster. Likviditet og indtjening følges sjældent ad, især f.eks. i en virksomheds opstarts- og aftrapningsfase eller i perioder, hvor aktivitetsniveauet ændres markant.

5 En naturlig konklusion på ovennævnte må være, at pengestrømsopgørelsen ikke kan erstatte det tradionelle årsregnskab, men at den vil være et værdifuldt supplement hertil. Se iøvrigt senere omtale af pengestrømsopgørelsens formål m.v. Regelgrundlaget for pengestrømsopgørelser: Årsregnskabsloven: Den gamle årsregnskabslov: (medtaget af hensyn til offentliggjorte regnskaber) Indeholder kun få bestemmelser om pengestrømsopgørelser (finansieringsanalyser), nemlig: Direkte: Finansieringsanalyser for statslige aktieselskaber GÅRL 5/3 (Sprogbrugen er forkert; der menes pengestrømsopg.) Indirekte: Årsregnskabets indhold: Økonomisk stilling GÅRL 4/2 Yderligere oplysninger for at give et retvisende billede GÅRL 4/3 Den nye årsregnskabslov: Kræver for C- og D-virksomheder, at der skal udarbejdes en pen- ÅRL 78 gestrømsopgørelse Herudover omtales pengestrømsopgørelsens:

6 Skematiske indhold: ÅRL 86 Pengestrømme fordelt på: * Driftsaktiviteter * Investeringsaktiviteter * Finansieringsaktiviteter Særskilt vise: * Regnskabsårets forskydninger i likvider * Likviderne ved årets begyndelse * Likviderne ved årets slutning Sammenligningstal for foregående regnskabsår Der er ikke foreskrevet en bestemt opstillingsform - som for resultatopgørelse og balance i den nye årsregnskabslovs skemaafsnit. Modellerne i RVL 11 (se senere i notatet) er i fuld overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs krav og må derfor anses som udtryk for god regnskabsskik på området. Undtagelsesbestemmelse for koncern underselskaber : Underselskaberne kan undlade at udarbejde pengestrømsopgørelser, hvis denne indgår i koncernselskabet. ÅRL 86/4 Undladelse skal positiv oplyses ÅRL 87/4 Definition af likvider : Positiv oplysningsforpligtelse om hvad virksomheden medregner til likvider ÅRL 87/4

7 Danske regnskabsvejledninger: Afsnit: Regnskabsvejledning nr. 1: Årsregnskabet skal indeholde en finansieringsanalyse RVL 1 er generel, medens detailreglerne fremgår af: Regnskabsvejledning nr. 11: Oprindelig vedtaget i maj 1996 med virkning fra 1. juli Senest revideret i marts Se nedenstående gennemgang. IAS nr. 7 ( Cash Flow Statements, revideret i 1992): Regnskabsvejledning nr. 11 følger stort set IAS nr. 7, men der er på enkelte punkter forskel, hvilket fremgår af appendix I til regnskabsvejledning nr. 11. Pengestrømsopgørelsens formål, opbygning, indhold og præsentation m.v. - Gennemgås ved hjælp af regnskabsvejledning nr Regnskabsvejledning nr. 11: Afsnit: Formål: 13 * give information om: - virksomhedens pengestrømme for et år - størrelsens af virksomhedens likviditet * for at kunne vurdere evne til at: - frembringe likviditet - indfri forpligtelser - udbetale udbytte * for at afdække: - behov for ekstern finansiering

8 Afsnit: Opbygning/præsentation: 15 Likviditeten påvirkes af pengestrømme, der grupperes således: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet +/- Samlet likviditetsforskydning + Likviditet ved regnskabsårets begyndelse Likviditet ved regnskabsårets slutning Hvad er driftsaktivitet?: Almindeligt forekommende driftsaktiviteter og bevægelser i arbejdskapitalen (driftsbetingede aktiver og passiver) Præsentationsform: 21 Indirekte præsentation: * Med udgangspunkt i nettoomsætningen * Med udgangspunkt i årets resultat Direkte præsentation (bruttostrømme) Se lærebogens figurer 13.1, 13.2 og 13.3 samt eksemplerne i Rvl 11. Hvad er investeringsaktivitet?: Bevægelser i anlægsaktiver Hvad er finansieringsaktivitet?: Bevægelser i egenkapital og langfristet gæld samt udbetaling af udbytte

9 Hvad er likvider?: Afgrænsningsforhold/-problemer: Obligationer Kortfristet bankgæld m.v. Præsentation iøvrigt: * Overskuelig opstilling * Sammenligningstal * Særlige poster: Renter: Drifts- contra investerings- og finansieringsaktivitet Udbytte: Finansierings- contra driftsaktivitet Skat * Bruttostrømme; dog i visse tilfælde nettostrømme - hvis mere retvisende - * Fremmed valuta, omregningsproblematik m.v. * Koncernforhold m.v. Oplysninger i årsregnskabet: Oplysninger med omtale af eller yderligere forklaring, specifikation m.v. af pengestrømsopgørelsen kan/bør forefindes forskellige steder i årsregnskabet iøvrigt: I årsberetningen: Resumé af hovedindholdet i redegørelsen for f.eks. udvikling i virksomhedens økonomiske aktiviteter og forhold I anvendt regnskabspraksis: Om valg af metode og indholdet af enkelte poster I noter: For eventuelle specifikationer m.v.

10 Bemærk: * At den i dansk regnskabspraksis hidtil alment anvendte beholdnings-forskydningsmodel er nærmest idendisk med den indirekte model med udgangspunkt i årets resultat fra regnskabsvejledning 11. Se eksempel på beholdningsforskydningsmodellen i bilaget. * At de i Rvl 11 viste modeller primært er likviditetsbeskrivelsesmodeller, der ikke direkte belyser virksomhedens finansieringsside, men at denne indirekte behandles i pengestrømsopgørelsen. * At den i lærebogen på side 259 omtalte arbejdskapitalmodel er en finansieringsanalyselignende model. Bilaget indeholder et eksempel på modellen, der helt klart på visse områder har sine fordele. Pengestrømsopgørelsens brugbarhed: Lærebogen nævner følgende punkter, der giver regnskabsbrugerne større information end årsregnskabet isoleret gør, og derved giver et bedre grundlag for regnskabsbrugerne beslutninger i deres entrering med den konkrete virksomhed: 1) Feedback vedrørende periodens faktiske betalingsstrømme 2) Medvirker til at identificere sammenhængen mellem det regnskabsmæssige resultat og betalingsstrømme 3) Informativ med hensyn til overskuddets kvalitet 4) Giver større sammenlignelighed på tværs af virksomheder 5) Bedre til vurdering af virksomhedens likviditet og finansiering 6) Indeholder data, der er velegnede til forudsigelse af fremtidige betalingsstrømme.

Undervisningsnotat om emne 8:

Undervisningsnotat om emne 8: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnotat om emne 8: Regnskabsmæssig behandling af skat Valdemar Nygaard Indledning og historisk udvikling: Hvilke skatter har regnskabsmæssig betydning: Virksomheder

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab Valdemar Nygaard Temaet vil blive gennemgået med udgangspunkt i lærebogens kapitel 2. Indledning: Den nye

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80 Table of

Læs mere

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone 39 45 39 45 Facsimile 39 45 39 87 Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Undervisningsnote til emne 11:

Undervisningsnote til emne 11: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 11: Alternative regnskabsformer Valdemar Nygaard Alternative regnskabsformer: Indledning: Igennem en lang tidsperiode har det eksterne årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Regnskabsregulering på Færøerne

Regnskabsregulering på Færøerne Regnskabsregulering på Færøerne - med fokus på mikroselskaber Kandidatafhandling Forfattere: Bogi P. Nielsen Jackline H. Johannessen Vejleder: Jørgen Blom Copenhagen Business School Cand.merc.aud studiet

Læs mere