Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet"

Transkript

1 Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Ingen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget , rammer og videre behandling 2 2 Ålstrupvej 68, Vrå - Udvidelse af kapaciteten på BB biogas 5 3 Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde ved 10 Mads Sørensensvej i Tornby 4 Nygade 5 og Voldgade 8, 9760 Vrå. Anmodning om udarbejdelse af nyt 13 plangrundlag for omdannelse af det gamle slagteri 5 Teknik- og Miljøudvalget - Orienteringspunkter 16

2 Side S Budget , rammer og videre behandling Resumé Jf. den besluttede tidsplan for arbejdet med budget skal Teknik- og Miljøudvalget på møde forholde sig til beslutningen fra Økonomiudvalgets møde 9. august 2017, og hvorledes det videre arbejde med budgettet skal planlægges. Konkret skal udvalget udarbejde et prioriteret forslag til anlægsbudget. Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal jf. den besluttede budgetproces og overordnede tidsplan behandle budget på møde 9. august 2017, og specifik den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL og konsekvensen heraf for Hjørring Kommune. De interessante fokuspunkter er det statslige tilskud/udligning og lånemulighederne. På baggrund af disse forhold tager Økonomiudvalget stilling til, hvorvidt der skal ændres på de allerede udmeldte økonomiske rammer, og efterfølgende behandler og effektuerer fagudvalgene Økonomiudvalgets beslutning, således at disse forhold indgår i det samlede budgetmateriale, som forlægges til Byrådets 1. behandling af budget , 15. september Administrationen har frist 4. september 2017 til at aflevere det samlede budgetmateriale til Byrådets 1. behandling, dvs. både driftsbemærkninger samt investeringsoversigt. Som følge af beslutning på Økonomiudvalgets møde 9. august 2017, skal fagudvalgene udarbejde et samlet prioriteret forslag til anlægsbudget sammen med det øvrige budgetmateriale, med frist 4. september 2017, således at prioriteringen bliver en del af budgetforhandlingerne i Byrådet. Jf. den besluttede tidsplan afholder Økonomiudvalget ligeledes møde 6. september 2017, hvor udvalget tager sidste runde med budgettet for inden Byrådets 1. behandling.

3 Side 3. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 og kommunernes styrelse, 37. Økonomi KL fremlagde i juni 2017 nye korrigerede skøn for pris- og lønfremskrivningen for , som siden er indarbejdet i s budgetforslag. Samtidig er der indarbejdet konsekvenser af tidligere trufne beslutninger, bl.a. vedrørende økonomirapport 1 for Ovenstående korrektioner betyder, at budgetforslaget for Teknik- og Miljøudvalget er som følger: Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr Sektor Forsyningsområde 0,000 0,000 0,000 0,000 Sektor Park og Vej 133, , , ,844 Sektor Byggeri og Ejendomme -24,419-24,419-24,419-24,419 Sektor Natur og Miljø 11,376 11,376 11,376 11,376 Sektor Landdistrikter 1,757 1,757 1,757 1,757 Udvalget i alt 122, , , ,558 Lov- og cirkulæreprogram Administrationen har modtaget en specifikation vedrørende årets Lov- og Cirkulæreprogram, hvor staten tildeler eller regulerer i bidraget til kommuner som følge af ændrede opgaveforhold. Disse forhold er kort behandlet i materialet fremlagt på Økonomiudvalgets møde 9. august 2017, heri bl.a. at de økonomiske konsekvenser for Lov- og Cirkulæreprogrammet er samlet under Økonomiudvalgets budgetramme, og at puljen vil blive fordelt på Økonomiudvalgets møde. For Teknik- og Miljøudvalget indeholder Lov- og Cirkulæreprogrammet forhold inden for natur og miljøområdet, vandområdeplaner, hvor der sker en regulering på samlet -0,330 mio. kr. i Det vil sige, at sektor natur og miljø vil få reduceret budgetrammen med 0,330 mio. kr. Administrationen vil i 2018 tilpasse driften af området efter de nye forhold.

4 Side 4. Anlægsforslag På Teknik- og Miljøudvalgets møde 28. juni 2017 blev der arbejdet med anlægsforslag for samlet 52,916 mio. kr. Se bilag 1 for specifikation af de enkelte anlægsforslag. Ud fra den trufne beslutning af Økonomiudvalget, skal fagudvalgene prioritere deres anlægsforslag, således at det indgår i det samlede materiale, som administrationen skal aflevere 4. september Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Forslag til anlægsprojekter. 2. Forslag til budgetbemærkninger bind 1. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og tager stilling til det videre arbejde med budget , ud fra Økonomiudvalgets beslutning 9. august 2017, og at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder et prioriteret forslag til anlægsbudget med frist 4. september Beslutning Teknik- og Miljøudvalget fremsender det prioriterede anlægsbudget for Svenning Christensen og Jørgen Bing tager forbehold for 4,000 mio. kr. til rundkørsel ved Ringvejen/Vellingshøjvej.

5 Side P Ålstrupvej 68, Vrå - Udvidelse af kapaciteten på BB biogas Resumé BB Biogas har ansøgt om udvidelse af kapaciteten på biogasanlægget Ålstrupvej, Vrå, hvilket forudsætter udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og en miljøvurdering (VVM). Ansøgningen er opdelt i to projektforslag. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planarbejdet og VVM-processen kan igangsættes. Hvis arbejdet igangsættes, skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvilket af de to forslag, der skal behandles. Sagsfremstilling BB-biogas fik i august 2016 en landzonetilladelse til opførelse af biogasanlægget på Ålstrupvej samt en miljøgodkendelse til en kapacitet på tons biomasse. Ejer af anlægget har nu fremsendt en ansøgning om udvidelse af indtaget af biomasse. Administrationen vurderer, at udvidelsen af kapaciteten medfører, at anlægget bliver omfattet af lokalplanpligten og VVM-pligt. Udvidelsen ønskes, da den oprindelige biomassesammensætning er blevet for omkostningstung, og der er derfor et ønske om at kunne anvende mere, men billigere biomasse. Ansøgningen er opdelt i to projektforslag fra ansøgers side. Det primære projektforslag indebærer et biomasseindtag på ton årligt. Her vil biogasanlæggets eksisterende kapacitet, ifølge ansøger, kunne udnyttes fuldt ud med den rigtige biomassesammensætning. Det sekundære forslag med et indtag på ton biomasse årligt, vil ifølge ansøger betyde et mindre økonomisk bæredygtigt anlæg. En lokalplan skal rumme det eksisterende anlæg med hensyn til byggeriets omfang og placering og give mulighed for mindre bygningsmæssige ændringer og udvidelser. Desuden skal lokalplanen omfatte bestemmelser om etablering af afskærmning (jordvold og beplantning), og om adgangsvejens udformning, bl.a. i forhold til bredde og belægning. Det bemærkes, at lokalplanen ikke kan regulere antallet af transporter til anlægget, herunder etablering af eventuelle røranlæg til erstatning for lastbiltransport. Da lokalplanen erstatter landzonetilladelser, skal planen endvidere omfatte fjernelse af anlægget efter endt anvendelse. Lokalplanens område er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger en kommuneplanramme for anlægget.

6 Side 6. Anlægget bliver omfattet af VVM-pligt, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (redegørelse), der på passende måde påviser, beskriver og vurderer projektets direkte og indirekte virkninger på en række faktorer. Allerede på nuværende tidspunkt kan de trafikale forhold i området identificeres som et væsentligt emne, der skal behandles. Planarbejdet og VVM-processen startes op med en foroffentlighed, hvor der indkaldes idéer, til hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten og i planarbejdet. Det eksisterende anlæg I forbindelse med etableringen af biogasanlægget på Ålstrupvej indkom en del kritiske bemærkninger fra borgerne i området. De omhandlede næsten udelukkende den øgede belastning af vejnettet, som anlægget vil medføre. Det anføres, at vejene i området og gennem de fire nærliggende landsbyer i forvejen er hårdt belastede, og mange steder for smalle. Der bliver peget på konsekvenser for vejenes kvalitet, herunder slid, huller og afbrækkede vejkanter (ringe vejbredde), der igen betyder dårlig fremkommelighed og usikkerhed for de svage trafikanter. Der nævnes problemer med rystelser i huse tæt op ad transportvejene. En bemærkning fra Vejby-Smidstrup Vandværk udtrykte bekymring for grundvandet i deres indvindingsområde. Borgerforeningerne fra de fire landsbyer Sdr. Harritslev, Vejby/Smidstrup og Rakkeby har arbejdet på at få fokuseret problemstillingerne og opstille løsningsmuligheder for de trafikale udfordringer. Teknik- og Miljøudvalget har ved en tidligere behandling af en ansøgning om udvidelse set disse bemærkninger og løsningsforslag (Teknik- og Miljøudvalget 28. juni 2017). På grund af den store opmærksomhed om sagen, har der været afholdt et åbent borgermøde, hvor sagen blev belyst, og borgerne kunne fremlægge deres bekymringer og forslag. Mødet blev afholdt 15.maj 2017 med deltagelse af ca. 60 borgere fra lokalområdet. Trafikale forhold i området Generelt er vejene i lokalområdet mellem 5-6 m brede og i acceptabel stand. Rabatterne på mange af strækningerne er dog kørt op, da transporterne ikke kan passere hinanden. Dette vil ikke blive bedre med et øget antal transporter, og der må derfor beregnes øgede udgifter til istandsættelse eller ekstra vedligeholdelse af disse veje, såfremt antallet af transporter stiger, uanset om det skyldes det primære eller sekundære projektforslag.

7 Biogasanlægget ligger på Ålstrupvej, der er en privat fællesvej. Ålstrupvej leder ud til den offentlige vej Smidstrupvej, der er klassificeret som trafikvej. Ejer af biogasanlægget har omlagt godt 600 m af Ålstrupvej fra anlægget og nordover ud til Smidstrupvej. Vejstykket er udbygget til 8 m bredde, asfalteret og lagt i bedre afstand fra naboejendom. Fotos af den nye adgangsvej ses i bilag 2. Smidstrupvej er ca. 5 m. bred. Transporterne til og fra anlægget forventes at komme op på 33 daglige transporter ved udvidelse til ton biomasse og 22 daglige transporter ved udvidelse til ton. Disse vil ad Smidstrupvej fordele sig ud i lokalområdet, gennem Sønder Harritslev, Rakkeby og Smidstrup. I bilag 3 ses vejene i området og de forventede transportruter. Side 7. Vejbyvej gennem Sønder Harritslev har delvis græsfortov i den ene side af vejen, og er ca. 5,5 m bred. Foran Mejeriet er fortovet kørt i stykker, da pladsen til tider bliver brugt til vigeplads for transporter gennem byen. Kommunen har gennemført en trafiktælling i Her passerede i gennemsnit 533 køretøjer pr. hverdagsdøgn, heraf ca. 52 lastbiler. For at øge trygheden og sikkerheden på Vejbyvej gennem byen, foreslås det, at den del af vejen, der ikke er kantstensafgrænset, sideudvides med ca. 0,5 m, så de tunge køretøjer nemmere kan passere hinanden. Herudover foreslås det at anlægge fortov i græsrabatten, således at ældre og gangbesværede trygt kan færdes her. Rakkeby har dobbeltrettet cykelsti og fortov i den ene side langs Rakkebyvej. Rakkebyvej er ca. 5,5 m. bred, og kantstensafgrænset i begge sider. Kommunen har gennemført en trafiktælling i Her passerede i gennemsnit 548 køretøjer pr. hverdagsdøgn, heraf ca. 44 lastbiler. Da vejen er smal, er der ikke plads til at to lastbiler kan passere hinanden. Idet der er fortov og cykelsti i den ene side, vurderes det, at de bløde trafikanter vil benytte dette areal, hvorfor en udtrækkende lastbil ikke vil udgøre så stor en risiko i forhold til trafiksikkerheden. Således vurderes det, at der ikke er behov for trafiksikkerhedstiltag, som følge af en udvidelse af biogasanlægget. I Smidstrup går Smidstrupvej gennem byen. Smidstrupvej er 5,5 m bred, og der er ingen fortov gennem byen. Vejen er slidt, og det fremgår tydeligt, at der bliver kørt i vejrabatterne. For at minimere de løbende driftsomkostninger, foreslås det, at der kantforstærkes med 0,5 m grus, således at vejen opnår en vejbredde på 6 m. Området forventes separatkloakeret i 2019, hvor asfalten i denne forbindelse vil blive fornyet. Kommunen har gennemført en trafiktælling i Her passerede i gennemsnit 956 køretøjer pr. hverdagsdøgn, heraf ca. 107 lastbiler.

8 Side 8. Lovgrundlag Nr. 388 af 6. juni 1991 Lov om planlægning. Senest ændret 16. maj 2017 (kommuneplan tillæg og lokalplan). Nr. 425 af 18. maj 2016 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Nr. 725 af 6. juni 2017 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (miljøgodkendelse). Økonomi Anlæg af fortov i Sdr. Harritslev vil koste ca. 0,300 mio. kr., og sideudvidelsen vil koste ca. 0,200 mio. kr. Kantforstærkning af Smidstrupvej gennem Smidstrup, vil koste ca. 0,080 mio. kr. En forøgelse af transporter til anlægget vil give forøgede udgifter til vedligeholdelse/istandsættelse af det lokale vejnet omkring biogasanlægget. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Produktionen af biogas er en grøn energikilde og understøtter kommunens Energipakke, hvor det er en målsætning, at 75 % af husdyrgødningen skal udnyttes til biogas. Gener som følge af tunge transporter til anlægget kan være støj, rystelser og usikkerhed for især bløde trafikanter. Dette kan have negativ indflydelse på de nærboendes livskvalitet.

9 Bilag 1. Oversigtskort. 2. Fotos af ny adgangsvej. 3. Oversigtskort over transportruter. 4. VVM-anmeldelse. 5. Oversigt over antal transporter. Side 9. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om planarbejdet og VVMprocessen kan igangsættes for Biogasanlægget på Ålstrupvej 68, og i så fald om det skal være det primære forslag på tons eller det sekundære forslag på tons, der skal behandles. Beslutning Der igangsættes ikke plan- og miljøarbejde for at realisere ansøgningen om udvidelse af biogasanlægget fra de godkendte tons indfødningsmængde til eller tons. Begrundelsen er den trafikale belastning i forhold til områdets infrastruktur, som ikke muliggør tilfredsstillende planlægningsmæssigt grundlag. Per Møller og Søren Smalbro stemmer imod med begrundelsen, at de ser det muligt at gennemføre en udvidelse til tons inden for et forsvarligt planmæssigt grundlag.

10 Side P Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde ved Mads Sørensensvej i Tornby Resumé Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan nr L01 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget indsigelser til planforslagene. Der skal tages stilling til, om planerne skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse. Sagsfremstilling På baggrund af ansøgning fra en virksomhed, der ønsker at udvide, er der udarbejdet en lokalplan for udvidelse af erhvervsområdet. I samme område ligger en virksomhed, der endnu ikke er lokalplanlagt. Der planlægges for den virksomhed i samme omgang. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 6. juni til 1. august. I den periode har kommunen ikke modtaget indsigelser. Miljøstyrelsen har indsendt en bemærkning i forhold til drikkevandsinteresser. Det er aftalt, at planforslagene rettes til, således der redegøres for, at virksomheden ikke udgør en risiko for at forurene grundvandet. På den baggrund er der ikke indsendt en indsigelse på planen. Administrationen anbefaler, at kommuneplantillæg og lokalplan tilrettes i overensstemmelse med bilag 1 og 2, således de røde afsnit slettes, og de blå tilføjes, hvormed planerne kan vedtages i overensstemmelse med den aftale, der er indgået med Miljøstyrelsen. De anbefalede ændringer medfører ikke supplerende høring.

11 Side 11. Lovgrundlag Planloven 27. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 8. Økonomi I forbindelse med vedtagelse af planerne skal der tinglyses en 47-erklæring, således ejer fraskriver sig retten til, at arealerne kan overtages, hvis de ikke tages i brug inden for 4 år. Erklæringen er underskrevet af ansøger og tinglyses, hvis planerne endeligt vedtages. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Denne plan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planernes mulige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet. Bilag 1. Kommuneplantillæg nr. 5 Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby. 2. Lokalplan nr L01 Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby.

12 Direktionen indstiller, at de anbefalede ændringer vedrørende drikkevandsinteresser indarbejdes i planerne at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 5 Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby til Byrådet med anbefaling af vedtagelse, og at Teknik- og Miljøudvalget fremsender lokalplan nr L01 Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby til Byrådet med anbefaling af vedtagelse. Side 12. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

13 Side P Nygade 5 og Voldgade 8, 9760 Vrå. Anmodning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for omdannelse af det gamle slagteri Resumé Projektet omfatter en omdannelse af det gamle slagteri i Vrå til butik og boliger. Realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planarbejdet kan igangsættes. Sagsfremstilling Beskrivelse af projektet Ansøger ønsker at nedrive det gamle slagteri og omdanne området til en ny bydel med én dagligvarebutik og boliger. Boligerne tænkes opført som etageboliger og tæt-lave boliger, se bilag 2. Boligerne opføres i 2-3 etager og placeres i grønne omgivelser. Eksisterende plangrundlag Projektet kræver nyt plangrundlag med lokalplan og tillæg til kommuneplan. Grunden er omfattet af lokalplan som omfatter slagterigrunden og de nærmest bygninger mod Nygade. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål, nærmere bestemt slagteri. Bebyggelsen mod Nygade er blevet udpeget som en del af et værdifuldt kulturmiljø i kommuneplan stationsområdet i Vrå. Slagterigrunden ligger uden for detailhandelsområdet i kommuneplanen, men grænser op til området. Udvidelse af detailhandelsområdet vil blive foretaget i forbindelse med et igangværende kommuneplantillæg, der reviderer kommuneplanens detailhandelsafsnit.

14 En omdannelse af slagterigrunden er i god tråd med Kommuneplanens helhedsplan for Vrå, som bygger på mange gode input fra borgerne. I helhedsplanen er der fokus på, at der i Vrå skal genskabes en attraktiv bymidte. Omdannelse af slagterigrunden spiller i den sammenhæng en væsentlig rolle. Borgernes ønsker går på at omdanne området til et attraktivt, centernært område, med en blanding af anvendelser, som samlet bidrager til mere liv i bymidten: boliger, butikker, kunst og kultur, fritidsformål, liberale erhverv osv. Borgerne giver udtryk for, at der efterspørges attraktive centrale boliger i Vrå. Side 14. Administrationens anbefaling I forbindelse med lokalplanlægningen vil der blive arbejdet videre med projektets detaljer og blive afklaret, hvordan den konstaterede jordforurening samt støj og vibrationer fra jernbanen skal håndteres. Borgerne i Vrå har gennem årene været stærkt involveret i udviklingen af deres egen by. Takket være et stort fællesskab i byen er det naturligt for byens borgere at tage aktiv del i arbejdet. Det er derfor vigtigt, at udviklingen af området sker i dialog med borgerne. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med lokalplanforslagets offentliggørelse afholdes et borgermøde, hvor planerne fremlægges. Lovgrundlag Planloven 13 og 23c. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der skal gennemføres en screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer forud for den politiske behandling af lokalplanforslaget for at vurdere om der skal laves en miljøvurdering af planforslaget.

15 Bilag 1. Oversigtskort. 2. Projektmateriale. Side 15. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at der udarbejdes en lokalplan, der muliggør en omdannelse af det gamle slagteri til butik og boliger. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

16 Side A Teknik- og Miljøudvalget - Orienteringspunkter Orientering fra formanden Om Den grønne Ordning - bortfaldet. Procedure for ansøgning forhandles fortsat. Om møde med forretningsudvalget fra Det Grønne Råd. Om møde med repræsentanter fra Bindslev BHE om vandplanprojektet i Bindslev omkring fisketrappen og Elværket. Orientering fra medlemmerne Jørgen Bing Om henvendelse vedrørende navngivning af veje. Søren Smalbro Om byggesag - administrativ praksis. Orientering fra Teknik- & Miljøforvaltningen Om hvordan vi håndterer ansøgninger i grøn ordning, og støtter proceduren i forhold til den opstrammede tidsplan. Om udslip fra Sdr. Reseanlæg. Om udleveret materiale; 1. Om nedkørsel til stranden i Nr. Lyngby, 2. Om samarbejde om sandfodring langs kysten. Om projekt på Springvandspladsen, Hjørring. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

17 Side 17. Underskrifter Ole Ørnbøl Per Møller Søren Smalbro Jette Kirkeby Svenning Christensen Børge Bech Jørgen Bing