@TE "rytæesæ]e\z. DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.47 September 1989 \ \_

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@TE "rytæesæ]e\z. DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.47 September 1989 \ \_"

Transkript

1 @TE "rytæesæ]e\z Nr.47 September 1989 \ \_ i' DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I Dansk Fotohistorisk Selskab

2 DAr\"SK FOTOHI STORISK SELSKAB STIFTtrT 1975 BESTYRELSESMEDLEMMER:.^. ( l\i'spejlet FORMAND: NITLS RISDAHL-JENSEN \YFLEMMING BERINDT. RYGARDS ALLT 33A 29oo HELLIRUP ol 62 o9 62. NÆSTFOR- MAND: KASSIRER: GIRO: REDAKTØR: BESTYRELSIS- MEDL IMME R : TUNE LAUG VANLØ5E ALLE 8o 272a VANLØ5E o1 79 s7 15. NIILs-OVE ROL I GHED TERP[TVIJ 585 9B3o TARS ob o FLEMMING BERENDT TEGLGARDSVEJ ]OB 3o5o HUMLTBÆK oz OLI KNUDSEN SKT. JØRGENSVEi 1o 4ooo R0SKILDE az o. SVENN HUGO MØLLEGADE 2.2.IV. 22ao KØBENHAVN N o2 L3 @ FOTOGRAFIET 15o AR! DER HUSKER". ''EXCURSIONS DAGUERRIENNES'' HANS BERGGREEN. ''SOLENS KUNST'' FARVEB I LAG. PLAUBEL KAMERA- OG OPTISK FABRIK. VED ARNE HANSfN. UDSTILLINGER: DANMARKS TTKNISKE MU5[UM. DANMARKS FOTOMUSE[.IM. MUSTET FOR FOTOKUNST. NORDSJÆÆLAND5 FOLKEMUSfUM. ''FOTOGRAFISK HASSILBLAD CENTER'' T GØTtBORG. FOTOHISTORISK SYMPOSIUM. BOGANMELDELSER. ''DIT OG DAT'" lo.ooo KR0NER I KULTURSTØTTE. LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING. FORMIDL INGSSALGSL I STEN. MØDTRÆKKEN. SPALTTLUKKEREN. HUSK,HUSK,HUSK- KONTINGENT. KR. 175.oo. JYLLAND: KAJ KEMPIL 0UERAGER 1o 7 I?a V[JL[ ØST 75 B1 45 LL. ÆRESMEDLTM: FLEMMING ANHOLM. D.F.S. MØDTLOKALER: ØSTERBRO MEDBORGERHUS ARHUSGADE 1o] KØBTNHAVN Ø. IVIØDETIDSPUNKT: HVER 3. IORSDAG I MANEDEN. KL. 19:3O =j o ẕ P z

3 l-otografi 150 år S IN,l' t\ \ }F S \ ': LOUIS JACQUES MAND6 DAGUERRB AIIe rettigheder forbeholdes. l4ekanisk, fotoglefisk 6I.Ier ånden gongivelse sf ekriftst ss nt dele deraf r kun tilladt efter s*riitlig tilj.adslse frå oansk F;tohisforisk s lskåb. fl"-p""i "i ltrii puurication mey be.eproduced in any form, uithout pdlo!^pernission i.n^uriting_fr:m.,th C:Pytight ho]- der, Copyright D,F.S. all rights reserved under international Copyright Conventione ISBN oiot-6129 Denmark. 1

4 Fotografiet 150 år! "spejlet der husker<< Flemming Berendt Fra tidernes morgen har mennesket forstået og værdsat solens betydning i vor klodes husholdning. Det store himmeflys, en ufattelig kraftkilde, er på mangfoldige måder igennem tiderne blevet udnyttet til glæde og gavn for mennesket. Allerede Aristoteles, som levede i det fjerde århundrede f.ør kristus, har i et værkom farverne beskrevet, hvorledes et æble bliver rødt på den side, som vender mod solen, samt lignende iagttagelser med stof, Iten 99 andre- jordiske f ænomener. Mange filosoffer og forskere efter ham, har undret sig, og beskrevet sollysets "gådefulde" påvirkning af. det jordiske liv. Daguerre var en af. de mange, der ved kem-iens hjælp søgte at fastholde et "øjeblik,' af- det flygtige billede, han kunne belragte i sit Camera Obscura. I Daguerres efterladte breve får vi et indblik i hans bestræbelser i den retning. - om Daguerre, fotograferingen og dens teori xiv. llcber Onguctre'd tpbotogropf;ie ullb 6efor Ebeorie ber[e[6err. flr. Sogn gtobiforr, ccrchir bcrroyal Socicty i rrrcl{cr Oogucrrc'fdc QJifbcr irr ]lori0 3rr I.t t. I? -.'.t. lhci(t barri$cr irn Bdinbtiigh ncrt philorophical J Solgcnbcd fcincm Sekretær i Royal Society i Edinburgh John Robinson havde også lejlighed til at vurdere Daguerres billeder i Paris, hvilket han oplyser om i Edinburgh New Philosophical Journal den r. juli med følgende ord: "De malerier, som Daguerre fremstiller efter sin metode, har ingen lighed med hvad der hidtil, så vidt jeg ved, er opnået i Storbritannien, og er, bortset fra at de ikke har nogen farve, så fuldkomne billeder af- genstandene, som man kunne se dem reflekteret i en blankpoleret overflade. 2 Disse af bildn inger er så f uldkomne og nøiagtige, at hvis man undersøger dem medet forstørrelsesglas, opdager men enkeltheder, som man ikke umiddelbart ser med det blotte Øie på selve genstanden, men som man ved nærmere undersøgelse af. originalen kan konstatere svarer til billedet. De fleste af.de billeder jeg så, var optagelser af. gader, boulevardei og bygniåger. Det er svært at give en bestemt blgrundelse for den fornøjelse betragtningen it disse _billeder giver h, men jeg tror, det til dels skyldesl at den virkni-ng] vi tilskriver farverne, r bibeholdt, skønt daguerreotypiet kun består af- lyr og skygge, men disse er af. en sådan nøjagtighed, -åt man let kan se de forskellige materialers evne til på forskellig måde at, ref lektere lyset og'de substanser, hvoraf de forskellige genstande består. Man kan således på kanternes forskellige gennemsigtighed straks skelne en af. hvldt marmor lavet genstand fra en af. gips. Afbildningerne af. husgrupper, hvoraf -den ene er laget ved solopgang, en anden om eftermiddagen og en tredie om aftenen, interesse.rer Tig særligt, fordi deres forskellige udseende som f.ølge af- den ændrede foideling af. lyset var gengivet på en måde, som det aldrig ville være malerkunsten muligt. V..d a{bildning af glder mangler naturligvis alle skikkelser, fordi de passerende personer ikke bliver længe nok til at give et synligt aftryk; de bryder kun for e[ øieblik 4.t af. gaden reflekterede lyr, og de forhindrer på ingen måde en næsten nøiaetis, gengivelse af. gaden med alle broitå -etc. Uden tvivl vil Daguerres fremgangsmåde snart kunne anvendes til mang-e nyttige formåi, da man v9d hj*lp heraf kan-ska-f fe sig nøjagtige billeder af- bygninger, maskiner etc., og overføre dem på kobber eller sten, og derved uden større omkostninger mangfoldiggøre dem. Især skulle man mene, at det ville være vigtigt til anatomiske og kirurgiske tegninger, som det er så vanskeligt at fremstille med den ønskede nøjagtighed'" overs: Fr. Anholm

5 Daguerre som maler omgivet af- - sine kemiske remedier. I

6 lagirei'reoiyirlut, ots: en-. [dag æreof tyb, :gjr-l flt.. --per: (fra type, af ^fr. daguerryo- narmet paa clen fr._ottlitt.tl^eyt- J)a' g?"cerre, og -lf gi', tfpbs,?t'æg,,'btl1eå.e,."r/. Typ-e ; ioræid.l attpara[ til-frenr,stillirtg af tla' guerreotypiet' (2); ogs, d', s. s. -typi _1_. J)a- "e u e rr e dt' p o Br J'ei'n6 a n e, di s s e T i ds al d e r e n s fo nye BiomJter,HCAncl.XI.2TT' Sligt opbevarer I)u saa nøie som en Daguerreotyp og saa hurtigt som denne, dn man som bekiendt endoe i det sletteste Veir kun bru[er 1/r Minilt.Kierk,If,7. Meyer, jf,: et Dagu erreotypbillede af.. veed nok,blich.iv,270. et D aguerreotyp -App ar at.stbille.gal.f.4. 2) d. s. s. Daguerreo-typi _ 2. Ing,ET.VI.LIA Ferrd-rypirE e4. (Tbet. l) et. (D1- Fuerretypi. Cliristian*Ey*l2? ). [-tyrpit] /t. (i bet. 2) -er, (fra /f, daguerr6otyp\p;.if. Dasuerreotyp; foræld.) l) f rernstilling af -et fotogi'ø/isk billede a. hi. af sollysets iirduirkning pa! e!t.!?.lu- e!1. -kobberplade. (ai høutle) to forskjellige Opdagelser untler BehandlinE (i kollesiet): Dasuerreotynien oe en"i Åmerikå opfunddn Væves'^tol.Schiclll64. 5a1,2V.424: if. : et lille DaEuerreotypi-Billede af hans IIod,er2ont.FL.48,- 2) b ille cl e frernstillet pcle denne maade. smaa Stuer med de gammeldagp Møbler *og med Daguerretypigr 1 ovale, sorte Kammer paa v æggen,jln4 (' Pou,ls,U,93, B,- Den leksikale definiticn af. ordei daguerreotyp. Samuel Finley Morse (179f -f 872) Den amerikanske opfinder Samuel Finley Morse hlgt-r872) var i Paris i den spændende tid omkring Daguerre's opf indelse for bl.a. at Le patenteret sin elektro-magnetiske telegraf. Da han selv under sin studietid havde været engageret i fotografiske eksperimenter, var han ivrig efter at mødes med Daguerre. Den g. marts 1839 skriver han i et brev hjem til sine brødre: "l har måske h$t om the daguerreotipe, opkaldt efter dets opfinder, M. Daguerre. Det er en af. tidens skønneste opdagelser. Jeg ved ikke, om I husker nogle af- mine eksperimenter i New Haven for mange år siden, da jeg havde mit malerstudie ved siden af. professor Silliman's - eksperimenter, der skulle vise, om det ver muligt at fastholde billedet fra camera obscura. Jeg var i stand til at fremstille forskellige grader af- skygge på papir dyppet i en opl6sning af- sølvnitrat ved hjælp afforskellige mængder lys, men da jeg opdagede, at lyt gav mørke, og mørke gav lyr, formodede jeg, at fremstillingen af. et sandfærdigt billede var umuligt, og jeg opgav forsøgene. Hr. Daguerre har realiseret denne ide på fortræffelig vis. For et par dage siden sendte jeg et brev til Hr. Daguerre med anmodning offi, som en fremrned, at opnå tilladelse til at se hans resultater mod en invitation til ham om til gengæld at se min telegraf. Under disse omstændigheder blev jeg høfligst 4 Overs: Svenn Hugo inviteret til hans atelier. Daguerre havde imidlertid besluttet ikke at vise sine resultater frem, før de var blevet godkendt af. "kammeret" (Skatkammeret. Red.) og først derefter offentlig1øre resultaterne. I forgårs, den 7'ende, besøgte jeg Hr. Daguerre i hans lokaler i Dioramaet for at beskue disse formidable resultater. Billederne er fremstillet på en metaloverflade, hovedsagelig i stykker på TxS inch, og de ligner vandfarvetryk, fordi de er i almindelig clair-obscur, og ikke i farver. Men den fortræffelige nøjagtighed afdet skildrede kan ikke negligeres. Intet maleri eller tryk har nogensinde nærmet sig dette. F.eks. ved et kig op ad gaden vil et fjernt skilt kunne opfattes, og Øiet kan kun skelne, at der er linier med bogstaver på, men så ganske små, at det blotte Øie ikke kan læse dem. Ved hjæ lp af. en kraftig linse, som forstørrer 50 gange, holdt mod det skildrede, blev ethvert bogstav klart og tydeligt, også de små brud og linier på bygningens facade, samt gedens brolægning kunne ses tydeligt. Effekten af- linsen oven på billedet ligner i høi grad virkningen af. en kikkert i naturen. Bevægelige genstande er ikke imponerende. Boulevarden, som ellers er fyldt til trængsel af- fodgængere og vogne, lå Øde hen bortset fra en enkelt person, som får sine støvler pudset. Hans fødder var naturligvis tvunget til at være stillestående i

7 'aa: ill.iri, ;j i,!,t ;,"; I ri lt I,lL- [-l-. ' f=.* =x nogen tid, een på toppen af- skopudserstativet og een på jorden. Følgelig er hans støvler og ben tydeligt aftegnet, men han er uden krop og hoved, da disse har været i bevægelse. Daguerre ved sit arbejdsbord. Træsnit af- Gustave Janet. Aftryk af. interiørs er fuldendte som en Rembrandt. En af- Hr. Daguerre's plader er en gengivelse af. en edderkop. Edderkoppen var ikke større end et stort knappenålshoved, men billedet, som var af.- sat på pladen, forstørret igennem solmikroskopet til en størrelse som en håndflade, yderligere forstørret og undersøgt under en linse, viste en minutiøs organisering, som man ikke tidligere har troet eksisierede. Man opdager derfor, hvorledes denne opfindelse åbner et nyt område af. undersøgelser i den mikroskopiske naturs dvb. 5 Vi får snart et ser om denne nøjagtighed har nogen synlige grænser. Naturhistorikeren hai fået et nyt kongerige at udforske. Men jeg er ved slutningen af. mit papir, og jeg er ked af. at, skulle givg en sørgetig slutning på min redegørelse for denne geniale opdagelse.

8 in: -,,, l t. ;.., Genremaleren Theodor Hosemann, ironiserer over Voigtlånders Petzval-objektiv på ri3,t portrætmaleren ser skeptisk på. r84r. Hr. Daguerre kom som af.talt m idt på dagen i går, fredag den 8. marts, for at se min telegraf. Han kom og fordrev rnere end en time med mig og udtrykte sin højeste tilfredshed med dens funktion. Men medens han var således beskæftiget, blev den store dioramabygning med hans eget hus, alle hans pragtfulde arbejder, hans værdifulde notater og papirer, anstrengelserne efter års arbejde, uden hans vidende flammernes bytte. Hans hemmelighed er ganske vist i sikkerhed andetsteds, men forløbet af. udviklingen mod hans opdagelse og hans værdifulde videnskabelige undersøgelser er gået tabt for den videnskabelige verden. Jeg erfarer, at dioramet er forsikret, men i hvilken grad ved jeg ikke. Jeg er sikker pi, at alle venner af. videnskab og fremskridt vil samles om at udtrykke deres dybeste medfølelse over Hr. Daguerre's tab og inderligt håbe, at han ai- regeringen vil blive tildelt en så gavmild pengesum, at, han vil være i stand til, på c;o måde, til sidst at se bort fra sit tab". Brevet blev offentliggjort den ro. april i "The New Yorker" og var den første oplysning, man iamerika fik om Dagurerre's opf indelse. 6 Forfatteren af. denne artikel har åbenbart!kkg høje tanker om Daguerre. Selvfølgelig.har han. ret. i, at Daguerre ikke ar6ejdede på videnskabelig basis, men prgvede sig- frem,.hvilket vel var den eneste mulighed, han havde. Men man kan måske så sig, at det er så meget mere beundringsværdigt, at han trods skuffelser blev ved år efter år, indtil han, til dels ved et tilfælde, fandt frem til løsningen. Han er jo ikke den første opfinder, der har måttet arbejde på den måde. Man kan nævne amerikaneren Goodvear. der efter mange års forgæves ekspeiimenter ved et tilfælde fandt frem til at vulkanisere gummi og derved skabte en af. verdens største industrier. Også opfinderen af. penicillinet, Alexander Flemming, kom ved et tilfælde på sporet af- dette lægemiddel. Det bemærkelsesværdige ved sådanne mænd er vel, at de foruden udholdenhed havde evnen til at se det, som andre var blinde for og holde fast ved deres opdagelser.

9 MtFotogna/i af en Sta/ fra det tolvte t1anhandnec/e -. Mcj, /o'væt 'm cd det? - -,\dtgsnaf r' n vd( jo s/ct i/tff e lpfi"abt p_4e'jca i.j i'q Vor egen Storm P. var da også med!! Daguerre's breve. Af Daguerre's breve ser man' at han erbejdede meget, men uden streng videnskabelig metode og blot på grundlag af- sine erfaringer. Hans ret planlpse eksperimenter var næppe til væsentlig nytte og indtil Nidpce's død uden betydning for udviklingen af- daguerreotypiet. Daguerre eksperimenterede med en mængde stoffer: Asfalt, sandarak, kamfer, sod, sukker blandt flere andre. I de fleste tilfælde var resultatet enten ligegyldigt eller endda negativt. Indtil året r833 gav Daguerre's arbejde ingen resultater af. betydning, og kun et tilfælde hjalp ham til - efter Niipce's død - at opdage det latente billede på jodsølv og efter at have videreudviklet denne fremgangsmåde at, skabe Daguerreotypiet. Helt fra begyndelsen af. sit arbejde rettede Dagueire sin opmærksomhed mod den "lak"-ry[e (asfaltopløsning) som pladen. blev plf.ørt. Nidpce udførte selv lignende eksperimenter til fuldkommengørelse af. sin lak. I maj r83o gev Niepce en beskrivelse af- "fors-kellige -laktypers bestanddele, der i flydende eller fortykket tilstand må påføres ved hjælp af. en. pensel, ef ter at de er blevet revet til fint pulver". Hidtil var kun een laktype kendt, hvilket er omtalt i overenskomsten af- l,4- december r Overfor Arago har Daguerre senere hævdet, at det af- to breve fra NiePce fta året r83r ubestrideligt fremgår, 3t han (Daguerre) i maj r83r h"! opdaget ly. setj virkning på jod i forbindelse med sølv. Nidpce havde allerede i året 1816 opnået billeder på klorsølv og senere på jodiserede s6lvplader, ganske.uilt uden at kunne fixere disse negativbilleder. Den 26. februar r83o omtalte Daguerre for første gang joden og derpå den ro. maj r83r nogle forgæves eksperimenter med jod. Dog, allerede den zr. maj r 83 r skrev han ud'elukkende om lysets virkning på jodsølv. Han anviste i hvilken grad, sglvpladen skulle jodiseres for at opnå maksimal f ølsomhed. Han stødte dog på de sam me problemer, som tidligere Nidpce måtte give op for: "Det er altsammen rigtig kønt, blot må vi finde midler til at, opnå et omvendt resultat, fordi det, vi opnår, er i modsætning til naturen, og hvad der er særlig vigtigt, at kunne f ixere billedet, da det ved gentaget lyspåvirkning forsvinder". Uden at tale om nogen "opdagelse" ville Daguerre med dette brev overtale Nidpce til at beskæftige sig med jodeksperimenter:

10 :N [{Æ å' "Arbejdet med denne substands vil ikke være noget tab af. tid for os". Niepce fulgte Daguerre's råd, men holdt dog - på grund af- de samme negative resultater som tidligere - op med yderligere at fortsætte disse eksperimenter. Også Daguerre mistede snart troen på jodsølvets muligheder. I sit brev til Niepce den 6. juli 1833 opgav han endelig tanken om optagelser på forsølvede plader. Alt i alt kan det slås fast, at Daguerre's næsten f ire års arbejde fra overenskomstindgåelsen med Nidpce og indtil dennes død trods al møje, tid og penge var nyttelgs for opfindelsen. Hans eksperimenter, som jo var rent empiriske, kunne kun ved et tilfælde føre til et positivt resultat. Dette indtraf ikke i 8 Niepce -s levetid, og Niepce døde overbevist offi, at det havde været uden nytte at gøre Daguerre til deltager i sit forehavende. Alligevel må eftertiden være ikke blot Nidpce, men også Daguerre taknemmelig, thi efter Niepce's død lykkedes det dog Daguerre - omend ved et tilfælde at opdage det latente billede på den jodiserede plade og at fixere det og dermed skabe daguerreotypiet. Sam m mendrag. Af brevvekslingen mellem Daguerre og Nidpce fremgår det, at Daguerre indtil 1833 arbejdede forgæves med opgaven at, opnå en hurtig afbildning ved lysets hjælp. Om en krænkelse f ra Daguerre's side af aftalen med Nidpce kan der ikke være tale. Først efter Niipce's død opdagde Daguerre ved sit rent empiriske arbejde det latente billede på jodsølv.

11 -\.-i:.--,.z _-.a, lt V' (.fll.',-:\ h. fṟ > 'r- *æ i. i1t1-; il -D Så godt som I aftaget'tt

12 1/1 Platte - 216x162 mm 1/ZPlatIe: 162x108 mm 1/3 Platte : 162x72 mm 1/4 Platte - 108x81 mm 1/6 Platte : 81x72 mm 1/B Platte : 81x54 mm 1/9 Platte - 72x54 mm 4/6 Platte - 162x144 mm (Stereo) Dagu er reotypiplade-for m ater. FOLO ED Døden lurede i mørkekammeret Det kunne være en titel på en bog af- Agathe Christie, men nej, det var den risiko fortidens daguerreotypister løb, hver gang de arbejdede med Daguerres proces. Allerede i midten af. det 17. århundrede blev der i en videnskabelig publikation i Paris gjort opmærksom på kaliumcyanidets, osså kåldet Cyankalium, umådelige giftighed. Kendskabet til dets farlighed var roo år senere endnu ikke tilstrækkelig udbredt trods den almindelige brug i fixerbade- Hvor mange daguerreotypister, der endte som krøblinge -eller i 'heldigste' fald døde, er ukendt. Gamle lægetidsskrifter fra årene r84o-5o beskriver de sygdomstilfælde' som var fremkaldt af. cyankalium jod- og kv iksølvda mpe. Fotograferne måtte tit arbejde i.små, ikke venti-lerede rum, hvor kviksølvet blev opvarmet til 6o grader for at skaffe de dampe til veje, dei krævedes til at fasholde det latent-e billede på de sølvblanke plader. Svære nyrelidelser, tab af. tænder m.m- var de uafvendelige f.6lger, som ofte medførte en kvalf uld død. -=I I t I II I t r I t T I I t I I. 10 I ti I t II I II I II I IT I t II I - - Hvad man bør vide om daguerreotypier Daguerreotypier er unikaer, ethvert billede er noget for sig selv, og kopier lader sig ikke fremstille. Derfor bliver de stadig sjældnere. Mange daguerreotypier bliver langsomt nedbrudt af. indtrængende skadelige kemiske stoffer, som desværre er blevet vel store bestanddele af. vor luft. Hidtil har man kunnet renovere de værst angrebne med en cyankaliumopløsning som jo er meget giftig! Den kan trænge ind i kroppen gennem huden eller via indånding, med lammelse af. åndedrættet og nyrer til f.ølge. En dosis på blot ce. o,5 promille i indåndingsluften kan være farlig. Man bør aldrig åbne sine daguerreotypier, uden kyndig vejledning. Hvis man alligevel føler sig kaldet til at forbedre sine aldrende billeder kan f6lgende råd anbefales.

13 / O a \O_ li,,!,,, ;,l, 1,/.: I c d i+{ L d +),\A C) w CFglrLi 'E-9 J 9^ o :*._ x E- l.,+i $ s; cd cj-v (tt{(-raf Jt\LV--r- qi n 3 F *A F : å = fr.,q: St;.-gi.G v vr_.l-) \> - lj lj il O Cd.- ie* +#g Eå; EsåsÅf sis aaaaro O\O - N eo+t.t\o f- F{ li Ft H t-.t t-t t-{ t-{ O\_-! o E tttr =c) rjr E t1 v (-.- - A- * t\.- -l - (IJ +) oo il F A lr L,\'- '!J +) \., -rt lr Y >rø)..4_ ho_ tr \., :1!/ r+{ 0c) (_ --HoJ= vp cd 6 b # qpe r E ;s E! e \./ n, ii :1.o 8d +z U V o å?.!ee =*-v.-ti 6 td Ø 5 e Uii: n o o o Ø u?' b 6E o) 'o -'c = å tr > 6lSS'=å*.aE O. O.,, tu tu )l ti. )l :E :q tf llli (\.l- rlltl '4FI - -A v(1 c.te r-a -t4 x <a aa (n t() Av 11

14 I forbindelse med rensning af. daguerreotypier bør man nøje overveje om: r) Er misfarvningen af. en sådan karakter, at en behandling er n6dvendig, eller vil man kunne acceptere misfarvningen. z) Er monteringen intakt, eller kan man beskytte billedet ved at genskabe en næsten lufttæt montering evt. suppleret med en udskiftning af- indmaden til syrefri karton. 3) Hvis man mener en behandling er nødvendig, bør man altid foretrække en behandling i et gasplasm aanlæg. Desværre findes der kun et anlæg af- denne type i Danmark. Anker Sjøgren, Nationalmuseet, Bevaringssektionen, Brede, zsoo Lyngby. Tlf Pris: ca. rooo,-, men tilbud på konkrete opgaver bør først indhentes. +) Hvis kemisk rensning ønskes skal man være opmærksom på ulemperne: a) Der fjernes sølv fra billedet. b) Risiko for dannelse af. hvide rande, hvor sølvsulfiden før lå. c) Hurtig dannelse al ny sølvsulfid evt. først som spots senere mere generelt. d) Risiko for at evt. kolorering forsvinder. Hvis man skal rådgive eller vil hjælpe andre, bør man f.ør en evt. kemisk behandling tilbydes gøre dem opmærksom på ulemperne. 5) At vi som konservatorer ikke kan acceptere, 4t man behandler daguerreotypier i kemiske opløsninger, men kun i plasmaanlæg. Det er oprindeligt en recept, som er fremstillet af. Mrs. Ruth Field fra Missouri Historical Society, som siden er blevet gengivet mange forskellige steder. Da det er en meget aggressiv recept, vil vi anbefale den nedenstående recept, som er halv koncentration af. original recepten. r) Løs forsigtigt daguerreotypiet f.ra dets æske, og løsn forsigtigt den beskyttende remme rundt om sandwichen. z) Vask daguerreotypiet forsigtigt i vand, tilsæt t-zo/o afspændingsmiddel, f.eks. Agepon i 3o-6o sek. 12 3) Bad daguerreotypiet i thiourea-oplpsningen til misfarvningen lige akkurat er forsvundet. Husk ikke længere end strengt nødvendigt, da det fjerner billedet. 4) Skyl straks i rindende tempereret vand ir min. 5) Bad daguerreotypiet i t-zoå afspændingsmiddel i 3o sek. 6) Skyl i rindende tempereret vand i r min. 7) Bad i destilleret vand i 3o sek. 8) Bad i ethanol 96o/o i r min. 9) Tør med luftsprøjte. ro) Saml daguerreotypiet så lufttæt som muligt. Oprindelig recept: Destilleret vand Thiourea Fosforsyre 8S% Destilleret vand op til Da denne efter vores mening er alt for aggressiv, mener Vi, at såfremt der skal restaureres daguerreotypier, må den kun benyttes i halv styrke. Revideret recept: Destilleret vand Thiourea Fosforsyre 8S% Destilleret vand op til 5oo ml. 70 gr. 8o ml. rooo ml. 5oo ml. 35 gr. 40 ml. rooo ml. Rene Larsen, Konservatorskolen, København. 0ol+o smøremiddel. Anvendelse: SmøremTalet kan anvendes til de fleste lædertyper. Lettere udtørret læder kan med fordel forbehandles med ren klovolie. Smøremidlet påføres så inden læderet er tønet op efter den rene oliebehandling. Visse lædertyper, eksempelvis med stærkt voksbehandlet overflade, tillader ikke smøremidlet at trænge ind eller fordele sig rimeligt jævnt i læderet. Dette problem kan i visse tilfælde løses ved at rense o- verfladen af- med organiske opløsningsmidler som acetone eller ethanol. I andre tilfælde kan problemet klares ved at fortynde smøremidlet med et opløsningsmiddel (f.eks. aromafri mineralsk terpentin), så olie/fedt-andelen udgør 6o/o af. dressingen. Den rene blanding vil i de f leste tilfælde mørkfarve læderet i mere eller mindre grad. Misfarvning kan i nogle tilfælde undgås ved at anvende en dressing som den nedennævtrte. Her skal man så arbejde med en lav olie/fedtandel, dvs. omkring 6-7o/o.

15 Mor, far og seks døtre. Halvpladedaguerreotypi, ca. r858. P.A.Eyde, Bergen. Fremstilling af. ro2 g smøremiddel: Klovolie Vandfrit lanolin Imidazol (buffer) Få ml absolut ethanol eller alkohol. 6o gr. 40 gr. 2 gr. isopropyl- Lanolinen gøres flydende på vandbad (ca. 6o gr C). Klovolien tilsættes, og komponenterne blandes godt ved omr6ring. Imidazolen opl6ses nu ifå ml alkohol. Lanolin-klovolie-blandingen tages af- vandbadet, og imidazoloplpsningen tilsættes under grundig Blandingen skal henstå til den har opnået stuetemperatur (den vil så have en blød og fedtet konsistens). Herefter er den klar til brug. På grund af blandingens konsistens, kan det betale sig at lave den i eller omhælde den til en skål eller lign. med stor åbning, hvor det er muligt at komme ned med en klud. 13 Fremstilling af- roo gr. dressing (0"t )z Klovolie 3,6 gr. Vandfrit lanolin 2,4 gr' Im idazol z,o Br. Isopropylalkohol 6,o gr. Aromafrit min terpentin 86,o gr. Klovolie og lanolin opl6ses i terpentinen. Imidazol opløses i isopropylalkoholen. De to oplgsninger blandes herefter under omrqring. OBS: Blandingen og arbe.idet med dressingen skei-ltøt-forrekte sikkerhedshandsker g Påføring: Dressing påfpres med pensel og smøremidlet med en blød klud med meget lidt fedtstof i cirkulerende bevægelser. Skal tørre et døgn. Kan påføres flere genge, hvis det 6nskes, men skal altid tørre et døgn før næste behandling. o

16 n Excursions Dug.terriennes << flans Berggreen lixclr RSIONS DA(; T, T. R R IE. NI\trS. lu0n 0T ll \nl$nts Ll]li PttN REillAl 0tAlft[N l)t li[0lfi å PARSSa CI8BE RIl"T\DTI ET GOUPIL. Bot t.l:taa0 sorl$t[1re l:i OPl]I]II:\ L E R EBOURS. D}: I,OBSEÅTATOIRE. PLACB OI ruft'f,eut' H' BOSS A ]\ G E, etar roltarrt. ll. 8,12, Titelblad. Excursions Daguerriennes. De første grafiske billeder Excursions Daguerriennes Bøger med billeder fra fremmede lande har altid haft stor interesse. Fra gammel tid var billederne udført i en af. de grafiske teknikker, som f.eks. træsnit eller kobberstik, efter kunstneriske forlæg. Fra r84o'- erne bliver det almindeligt, at disse bøger illustreres med billeder lavet efter fotografiske forlæg gengivet som f.eks. litografi. Men de kan også illustreres med fotomekaniske reproduktioner, som f.eks. heliogravurer/fotogravurer, in casu daguerreotypier, der bearbejdes og bruges som trykplade. Når der ses bort fra Talbots: Pencil of Nature af. 1844, er det først fra begyndelsen af- r85o'-erne, at der indklæbes fotografier, kalotypier som illustrationer (r). Det rnest kendte værk er: Excursions Daguerriennes. Det blev udgivet af- den franske optiker og daguerreotypist Noel-Marie-Paymal Lerebours (Åo7-71. Meget tidligt udstyrede han folk, der skulle ud at rejse, med ka- L4 mera og plader, så de kunne daguerreotypere for ham. Som daguerreotypist tog Lerebours selv ca. r 5oo daguerreotypier og fta sine 'udsendte medarbejdere" erhvervede han ca. r2oo daguerreotypier med topografiske motiver, hvoraf han brugte ca. too/o i Excursions Daguerriennes. Når der derfor står Daguerreotype Lerebours under billederne, er det en oplysning, der bør tages med forbehold. Af tidens mange rejsende, hvoraf nogle også leverede daguerreotypier til Lerebours, kan som eksempler anføres: Den franske forfatter Thiophile Gautier (r8r r-72), der i r84o foretog en rejse i Spanien sammen med vennen, arkæologen Eugehe Piot (r8rz-go), har i sin bog Voyage en Espangne berettet offi, hvordan de var plaget af. dårligt vejr. Alligevel lykkedes det dem at tage nogle daguerreotypier, bl.a. af- katedralen i Burgos (z).

17 $å {i- i t:.,,.:t txcuf,3l0il$ 0lsutnRlEnntrs. To trudsendte medarbeiderefr i det f j erntl-iggende land. ',\ SorL/hvi-dt, Voilål 15

18 Harem de M6hdmet-Ali a Alexandrie. Billedet er gengivet i Excursions Daguerriennes, vol. r, p1.6, stukket af- Weber, der formentlig er identisk med den tyske kobberstikker Friedrich Weber (r8r 3-Bz), der r84o-42 opholdt sig i Paris, inden han rejste til London. Florace Vernet Allerede i november r839 havde maleren Horace Vernet (rz8g-r861) daguerreotyperet på Malta, og sam men med nevøen, orientmaleren Frddeiic Goupil-Fesquet (r8r r-78), daguerreotyperede han under Ceres rejse i Syrien og Ægypten nov.-dec. r839.7.rr.r839 tog de det første fotografi i Af rika, da de daguerreotyperede Haremet i Alexandria i overværelse af- vicekongen Mehemed-Ali (t769-r849), der forevist resultatet udbrød: "Dette er djævelens værk!" Theodore Neubourg Den 16.rr.r839 tog de et mislykket daguerreotypi af- kastellet i Cairo og den z6.tt. ligeledes nogle mislykkede optagelser afpyramiderne ved Giza. Formentlig er ikke alle deres optagelser af. pyramiderne mislykkedes (:). 16 Den franske forretningsmand Aymard-Charles-Theodore Neubourg (r7g1-ca.r866) foretog årlige rejser til Danmark og Sverige. Han daguerreotyperede Bertel Thorvaldsen i København sommeren r 84o Q) på vej til Stockholm. I Stockhol m udstillede og solgte han al en række daguerreotypier, han på sin rejse havde taget i Liibeck, København, FtrelsingØr, Helsingborg og Gciteborg, samt gav undervisning i daguerreotypering. Det er en nærliggende hypotese, at det er ham, der har taget billedet fra Stockholm (S). Billederne i Excursions Daguerriennes er fotomekaniske reproduktioner af- høj kvalitet. Fotomekaniske reproduktioner kaldes de billeder, der i modsætning til de af. kunstneren personligt udførte produceres ved hjælp af. fotografiske og mekaniske hjælpemidler. Som eksempel kan nævnes: fototypi, autotypi, dybtryk, lystryk, offsettryk, fotogravure (heliogravure) og fotolitografi. Indirekte blev det opfindelsen af- litografiet, der var en af- årsagerne til opfindelsen af. daguerreotypiet og dermed tillige til de fotomekaniske processer. Nic6phore Nidpce Franskmanden Joseph Nicdphore Nicpce arbejdede, inspireret af. den litografiske proces, med at overføre et billede ved lysets hjælp til en trykplade, der kunne mangf oldiggøre billedet.

19 r'.,!iiri:!rt.,.)i 1::1:: :6: Eglise de la Marine a Stockholm. Excursions Daguerriennes, vol.r, pl. 54, stukket af- Fizeaus medarbejder Hurlimann (Johan Hurlimann ftlgyr85o)?). Som plade brugte han en tinplade dækket med syrisk asfalt, der hærder ved belysning. Ved hjælp af. kontaktkopiering eller ved brug af. camera-obscura overførtes billedet til tinpladen, hvor de belyste partier af- asfalten hærdede, og de ubelyste forblev u- hærdede og kunne fjernes med en opløsning af. lavendelolie og terpentin og danne grundlag for en ætsning og/eller manuel behandling. Niciphore Niipce, der må betegnes som en af fotografiets pionerer og opfinder af- de fotomekaniske processer, kaldte selv sin opfindelse for heliographie og skelnede ikke mellem aftrykket og pladen, niepceotypiet. Om Daguerreotypiet, opfundet ai- franskmanden Louis-Jacques Mande' Daguerre (t787-r85r), henvises til lda Haugsted: Lysets spor. Objektiv, or.45, r989. Her skal kort resumdres, at daguerreotypiet er et direkte positiv, og dermed et unikum, på en forsølvet kobberplade. Sølvbelægningen kan enten være i form af- sølvplader valset på kobberet, som det kendes f.ra f. eks. engelsk plet, eller sølvet kan overføres ved hjælp af- elektrolyse, hvilket giver t7 en mere ensartet overtlade. Pladerne er undertiden præget med tal, f.eks. 20, 30, 40, hvilket angiver sølvbelægningen i promille. Grafi ske aftryks metoder Grafiske aftryk efter daguerreotypier kan opdeles i: r) Indirekte grafiske aftryk: Daguerreotypiet bruges af- grafikeren som fortæg for -en mere eller mindre autentisk gengiielse, f.eks. so_m litograf i -(ikke at forieklle med senere former for fotolitografi). z\ Direkte grafiske aftryk: Daguerre-otypiet behandles manuelt, dvs. gr.averes etc. Daguerreotypiet behandles kemisk, dvs. ætses. Eller en kombination af- manuel og kemisk behandling. Med traditionerne fra kobberstikket i frisk erindring var det en nærliggende tanke., at gravere-eller ætse daguerreotypiet og bruge å.t som trykplade. Betingelserne er tilstede. Motivet er-spejlvendt og bef inder sig på en kobberplade.

20 Kardinal Georg d'amboise (146o-15ro). Fotogravure udf. af- Niepce. Til venstre den asfaltdækkede tinplade (niepceotypi) med det overførte kobberstik, 'I'it høire aftryk efter pladen Science Museum, London. Her gengivet fra Dr. Wolfgang Baier: Geschichte der Fotograf ie Joseph Nicdphore Niepce (ry65-r 8::). Heliogravure udf. af. Dujardin efter maleri af- Le'onard Berger. 18 Repro: Bent Mann.

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Nedarvning. At style tags inden i andre tags. www.johnnihowardsen.dk - selektorer

Nedarvning. At style tags inden i andre tags. www.johnnihowardsen.dk - selektorer Nedarvning Du styler som bekendt dit indhold med mange forskellige selektorer. De mest almindelige er class, id, tag men du kan også gruppere selektorer f.eks h1, h2, h3, p, a, img {font-family: Verdana,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Jo længere des bedre Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? INDHOLD: Jo længere

Læs mere

Printet defineres I Eagle, og eksporteres med følgende Layers Valgt:

Printet defineres I Eagle, og eksporteres med følgende Layers Valgt: Printfremstilling. Beskrivelse af metode til fremstilling af enkeltside print. Printet defineres I Eagle, og eksporteres med følgende Layers Valgt: Hvis du arbejder med et Tru hole, hvor undersidens kobber

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI

UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI INDHOLD: OM UNDERVISNINGSMATERIALET OM UDSTILLINGEN KUNSTNERNE - VÆRKERNE - PROCESSERNE TEMATIKKER & ARBEJDSSPØRGSMÅL PRAKTISK - KONTAKT - OMVISNINGER OM

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne. 12 Vores erfaring garanterer det bedste resultat, fortæller alman Hafner. Firmaet støber således dagligt i mange forskellige legeringer herunder guld, sølv, platin, bronze og kobber samt firmaets specialitet;

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

En nem UV-lyskasse med LED s.

En nem UV-lyskasse med LED s. En nem UV-lyskasse med LED s. Max Jens Jensen - OZ7AFF En nem UV lyskasse med LED. Max Jens Jensen, OZ7AFF Jeg har gennem en del år været en stor tilhænger af printfremstilling efter strygejernsmetoden

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere