H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG"

Transkript

1 H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering) Certifikaters 28/5 1873«18/ Bygget 1862 af Baumgarten & Burmeister, København. Bilbrev findes ikke. 2 Stk. 160 HHK. = 700 IHK. oscillerende Lavtryksmaskiner Fart: 12,62 Knob. Fabrikat: Baumgarten & Burmeister. Klinkbygget af Jern 1 Dæk. 2 Master Skarpt Forskib med glat lodretstaaende Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. 4 Huse i Hjulkasserne. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 197! 0". Bredde: 20 f 8". Dybde: 10'2" dw. 329*50 brutto netto. Ifølge Ejendoms Erklæring dat. København 27/ er Skibet bygget til: Det kongelige danske Postvæsen. Maalt efter Ombygning ifl. maalebevis dat. København 7/l Der er tilbygget nyt Ruf agter, Rathus, maskin- og Kabysruf. Tonnagen er samtidig forandret til: brutto: 372,35* netto: 217,97-

3 H/s. Freya, N K D G. 1-2, 1884 overgik Skibet til: De danske Statsbaner, København, Ifølge Anmeldelse Nr. 444/19oo dat. 7/9 19oo er Skibet solgt til: Firmaet Fr. Langermarm 8c Co., Aarhus. Registrering foretaget 13/9 19oo. Ifølge Anmeldelse Nr, 44-5/19oo dat. 7/9 19oo Ophugget i Rønne. Udslettet af Registret 13/9 19oo - Udslettelsesprotokol Nr. 3 - III - Registreringsprotokol Nr. lo - 72.

4 H/s, Freya. I O &, III - 1. Helsingør Avis Torsdag 24- April 1862: I Onsdags bleve de sidste Spanter af det Skib, som dhrr. Baumgarten & Burmeister bygge for Postvæsenets Regning, reiste, ved hvilken Leilighed en Krands blev opheiset og et Reisegilde afholdt. Dette Skib, som vistnok er det længste, der endnu er bygget i Danmark (Dækket bliver 105 Alen, altsaa 25 Alen længere end vort største Linieskib "Dannebrog") vil erholde nye Maskiner af 170 Hestes Kraft. Helsingør Avis Torsdag 25* September 1862: "Freia" er Havnet paa det nye Postdampskib, der i Tirsdags Formiddags Kl. 11 løb af Stabelen paa dhrr. Baumgarten & Burmeisters Skibsværft ved Langebro. En saa stor Mængde Mennesker, som kunde rummes paa selve Pladsen samt de store Tømmerflaader paa Yandet, havde samlet sig. Paa Skibet var en høi Mast opreist, og her heisedes Havneflaget, da den sidste Støtte blev taget bort, ligeledes afdækkedes Havnet paa Bougen, og under talrige Hurraraab gled det største heri Landet byggede Jernskib majestætisk ud i Yandet. Det bugseredes strås efter hen til asiatisk Compagni, hvor det skal fuldendes. Et Skrueskib er relst i Spanter paa en Bedding ved Siden af den, hvorpaa "Freia" er bygget. S Helsingør Avis Onsdag 1. April 1863: I Søndags gjorde det nye 9 af Firmaet Baumgar- : ten & Burmeister byggede Postdampskib "Freya" sin sidste Prøvefart fra Kjøbenhavn. Den stod først udfor Charlottenlund, hvor Skibets Hemhed til at ; vende viste sig i et meget fordeelagtigt Lys, det; bliver ikke styret ved et Rat agter, som i Almin- ; delighed, men ved et Rat paa Commandobroen, Fra Charlottenlund stod det saa udefter til Helsingør, gjørende en Fart af omtrent 12 Miil. Fra Kronborgpynten til Toldboden brugte den, trods den svære Byge åen fik underveis, kun 1 Time 40 Minutter. Skibet slingrede neppe, selv under Bygen holdt det sig nydeligt, og i det Hele taget lod det til, at alle Yedkommende vare særdeles tilfredse med det. Skibet har kostet fix og færdig Rigs^ daler, hvilket ikke maae ansees for nogen høi rriis. Det er bygget af godt solid Materiale, og desuden er der åen heldige Omstændighed ved, at en Skade kan udbedres hos selve -fc'abrieanten, hvilket ingenlunde vilde have kunnet skee, hvis det var bygget i jmgland.

5 H/s. Freya. H K D G. JXII - ia Illustreret Ildende 22. Februar 1863 Til den stærkt benyttede Route Korsør - Kiel, som utvivlsomt er den af alle danske Dampskibslinier, der befares mest af Reisende og som derfor stiller de største Fordringer til veludstyrede Befordringsmidler, er hos D'Herrer Baumgarten og Burmeister i København, bygget et nyt, særdeles smukt Postdampskib "Freya", som skal begynde sine Farter den 1. April d. A. Skibet, der er 210 engelske Fod langt og har 2 Dampmaskiner af 160 HHK., udmærker sig baade ved sin særdeles rolige Fart, der er saa lidet paavirket af Søgangen og af Maskinernes Bevægelse, som muligt, og ved sin rummelige Plads, idet det er indrettet paa 60 Kahytspassagerer. Den hele Udstyrelse vil, naar den er færdig, vise sig som overmaade elegant, saa at de Reis ende virkelig kunne glæde sig ved at faa et smukt Dampskib til den ellers ikke behagelige Overfart.

6 H/s* Freya. H K D G. III - 2. Tidsskrift for bøvses en 1864: Side 358; Udrustninger h/s. Freia : I Slutningen af Februar blev Dampskibet afgivet af Postvæsenet«straks efter Afgivelsen overførte det et til Allarmering af den holsteenske Kyst bestemt Landgangscorps«I Begyndelsen af Marts foeor- A. B«Rothe til Chef for Damp- Hans Majestæt Kongen i Sluttaneaen foretog en Reise til Slesvig s«, M. blev Dampskibet beor- _ ;er at være.e første Dage.ge Østersø 9.e. me«skibet til Kjøbenhavn, hvor det udførte adskillige ;er af mindre Betyd enhed. I Slutningen af kibet at afgaae med en Afdeling Infanteri til Fanø? hvor det^ efter paa Grund af stormende Veir at have maattet anløbe Christianssandj, ankom den 4de Juli* Efter Tilbagekomsten edes :rsøens østlige for Rugen* senere ved Danzig* I de sidste Dage af Juli indsattes Skibet i Dok«Efter i Begyndelsen af August at være detacheret fra Escadren i Østersøens østlige Deel^ deeltog Dampskibet i Transporterne af frigivne Krigsfanger til Kjøbenhavn,, efter hvis Tilendebringelse Dampskibet under 24de saimae Maaned beordredes indlagt og desarmeret og derefter afleveret til Postvæsenet* Commandoen blev strøgen den 27de August«Helsingør Avis Torsdag 21. Januar 1864s Jo-Omoiistiistanden i Beltet meddexes fra Korsør aen xoae, _ ^^ SQQ^ yind ^ som ± de sidste.dage har været fremherskende-, har ført en betydelig Deeli Driviis ind i Beltet, og Yesterrenden er Idag«, saa vidt Øiet kan naa, aldeles tilpakket«efter gjentagne Forsøg er det dog i Middags lykkedes rostskibet "Freya" at gjennembryde lisen og naae til Slipshavn-, hvor det"foreløbig vil blive liggende^ j hvorimod intet af de andre Dampskibe har kunnet af-4 gaae *, postdampskibene "Freya", "Eideren" og "Skimer" i Indtraf igaar Eftermiddags til Korsør fra Aarhuus I " 1600 Mand af det Indkaldte Forstærkningsmand- ( skab Berlingske Tidende Mandag Morgen 1. Februar 1864 Igaar Aftes Kl* 11,45 afreiste Hans Majestæt Kongen til Kors ør, for derfra med Da "Freya" at begive sig til Armeen*

7 H/s. Freya. N K D G- III - 3 Helsingør Avis Onsdag 30* Marts 1864 "Faaborg Avis", d. 26de Marts: -IT«Eftermiddags Kl«2 ankom hertil Dampskibet "Freya" med Kongens Suite ombord, og kort efter udbredtes den glade Efterretning, at Hans Majestæt, der var gaaet iland I Assens f for at besøge lazarettet der kunde ventes hertil strax efter over Frederiksgave og hvedholm. Henimod Kl. 4 ankom Hans Majestæt ledsaget af Krigsministeren og gik Kl. 5 ombord paa "Freya", som strax satte Cours mod Svendborg. "Svendborg Avis" for 26ae ds. melder: - Hans Majestæt Kongen passerede I Torsdags Aftes Kl. 6 Sundet, ombord paa Dampskibet "Freya", kommende fra Faaborg, hvor Allerhøiestsamme havde besøgt Lazarettet. Kl i 6,30 ankrede "Freya" i Sundet udgende til igaar Middags. Fra Aarhuus skrives under 27de ds.s - I Formiddags Kl. 11 meldtes det, at Dampskibe-* - "' med Hans Majestæt Kongen ombord, var paa og efter at have overbevilst sig om, at der ikke var noget i Veien for, at Hans Majes&æt gik iland Helsingør Avis Torsdag 31* Marts 1864 Majestæt Kongen Kl. 2 til Hovedstad* i i_ et "FreyaV e Tidende Fredag Aften 3«Juni 3 Orlogsdamperen "Freya" afgik imorges nordefter, men kom tilbage i Formiddags«Berlingske Tidende Tirsdag Aften 7. Juni 1864 Orlogsdamperen "Freya" nord-paa. afgik herfra igaar Af- Berlingske Tidende Onsdag Aften 8* Juni 1864 Orlogsdamperen "Freya 1 nordfra. ankom hertil igaar Af- Beriingske i'idende Torsdag Aften 16. Juni 1864: Sei logs Lraar B ieskibet "Frederik vi" paa Slæb af Or- Freya" ankom hertil Rheden sydfra :

8 s. Freya, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET Helsingør Avls Lørdag 9* Juli I Dansk Hjuldamper "Freya" ankrede den 28de Juni ved Christianssand med 100 Soldater ombord, hvis.bestemmelsessted angives at være deels "Vesterhavsøerne «deels Island. Berlingske Tidende Torsdag Aften 11. August 1864: Dampskibet "Freya" afgik Igaar Eftermiddags fra Rheden sydpaa. Berlingske Tidende Mandag Morgen 15«August 1864 Deel af de danske Krigsfanger ankom igaar :orges fra Travemunde til Toldboden ombord paa Korvetten "Dagmar" og Dampskibene "Freya" og "Vi- Berlingske Tidende Tirsdag Aften 16. August 1864: Orlogsdamperen "Freya" lettede imorges fra Rheden og stod sydefter. Berlingske Tidende onsdag Aften 17. August 1864: orlogsdamperen "Freya" og det engelske Dampskib "Vigilant" fra Travemunde, samt orlogsdamperen S&åsrtgg u "Slesvig" og det svenske Dampskib "Chapman" ankom i Løbet af Formiddagen hertil og ilandsatte ved Qvæsthuusbroen henimod danske Krigs fanger Berlingske Tidende Fredag Aften 26. August 1864: Orlogsdamperen "Freya" lagde igaar Eftermiddags fra Rheden ind i Flaadens Leie. Berlingske Tidende Mandag Aften 28. Hovember 1864: Hans Majestæt Kongen og Hans kongelige Høihed Kronprindsen med Følge ankom til Helsingør igaar Aftes Kl. 9,30 paa Jernbanen og gik strax ombord paa Dampskibet "Freya". Kl. 5*30 imorges forlod "Freya" Havnen.

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" H/s. Freya. H K D G. \ III - 5. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 29. Hovember 1864i Efterat Dampskibet "Freya" igaaraftes henimod Mørkningen havde kastet Anker indenfor Hals, ankom Skibet idag henimod Kl. 10 til Aalborg. Helsingør Avis Fredag 9. December 1864: Hans Majestæt Kongen ankom med Dampskibet "Freya": hertil Kl. 1,30 1 Middags. Berlingske Tidende Lørdag Aften 10 December 1864: Dampskibet "Freya" passerede igaar Aft^s Bomløbet indefter, kommende nordfra, og lagde til ved Hytoldbod. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 13. December 1864 Postdampskibet "Freya", der under Hans Majestæt Kongens Reise i Jylland var stillet til Allerhøiessammes Disposition, indtraf i Søndags Eftermiddags til Korsør for atter at indtræde i Fostfart paa Routen Korsør-Lybæk og Korsør-Aarhuus. Berlingske Tidende Onsdag Aften 1. Februar 1865: Korsør, 1. Februar: - Dampskibet "Freya" med Posten fra Lybæk ankom til Korsør imorges Kl. 9*15 Berlingske Tidende Tirsdag Aften 7. Februar 1865: Korsør, 6. Februar: - Postdampskibet "Freya", der igaar akulde afgaae til lubeck, maatte paa Grund af den store Mængde lis, som fandtes i Beltet, vende tilbage og landsætte Post og Passagerer i Slipshavn. Berlingske Tidende Onsdag Aften 10. Maj 1865: Hans maiestæt Kongen ankom - ifølge modtaget Telegram - igaar Eftermiddags til Lybæk ombord i Dampskibet "Freya". Hans Majestæt havde frabedt sig alle Modtagelseshøitideligheder og gik ikke iland. Hendes Meiestæt Dronningen og Prindsesse Dagmar ankom til Lybæk Kl. 10 Igaar Aftes med et Extratog, hvorpaa strax "Freya" med den kongelige Familie ombord forlod Havnen for at afgaae til Korsør.

10 H/s. Freya, H K D G. III - 6 Berlingske Tidende Mandag Aften 3. Juli 1865: Postdampskibet "Freya", Kapitain Schoustrup, fra Korsør, indgik igaar Aftes heri Havnen for at underkastes Eftersyn. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 6. Februar 1866: Ifølge Finantsministeriets Budget skal Dampskib' et "Freya" med det Første have heelt nye Kjedler. Der forlanges hertil bevilget Rigsdaler. Helsingør Avis Mandag 11. Juni 186b; Indgaaet i Helsingør Havn 9de Juni: - Dampskib "Freya", Schoxistrup, af og fra Kjøbenhavn, bugseret af Dampskib "Fulton". Skibet skal paa Bedding, Berlingske Tidende Fredag Morgen 24. Januar 1868: Den Post fra Hamborg, der skulde være kommet igaar Formiddags Kl. 10,30, indtraf først med Aftentoget, idet Dampskibet "Freya", der havåe denne Post ombord, først kom til Korsør Kl. 3,25 Eftermiddag. Det havde formedelst Snestorm ankret op indenfor Frederiksort og lettede derfra ved Daggry. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 1. September Korsør, 31. August: - Igaar Morges har Postdampskibet "Freya" paa Touren fra Kiel til Korsør, havt et Sammenstød med en Jagt i Langelandsbeltet, hvorved denne sank. Besætningen bjergedes ombord i Dampskibet. Jagten var ballastet og paa Reise fra Horsens til Lybæk. "Freya" tog ved Sammenstødet kun ubetydelig Skade paa det ene Hjul. Berlingske Tidende Torsdag Aften 18. Harts Postdampskibet "Freya" var imorges Kl. 5 løbet paa Grund ved Langeland, men er, efter ved egen Hjælp at have bragt sig af Grunden, og tilsyneladende uden at have taget Skade, indkommet til Korsør ved Middagstid,

11 H/s. Freya. N K D G. III - 7, Berlingske Tidende Mandag Morgen 21. Marts l87o: Korsør 19- Marts: - Dampskibet "Freya" afgik imorges Kl. 5 og ankom til Kiel Kl. lo.2o. Naar undtages en uhinderlig Skodsiis udfor Omøsund og Hou, er Farvandet aldeles iisfrit til Kielerhavn, hvor Sjap- og Skodsiis ligger fra Slotsbroen og Wilhelmshohe nedefter, der dog er uden Hinder for Tillægningen. Hvis Veirforholdene vedblive at være gunstige, afgaaer "Freya" fra Kiel til sædvanlig Tid.

12 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET H/s. Freya. H K D G. m _ En Artikel i "Nationaltidende" for 29/ om H/s "Sophus Danneskjold Samsøe" (se denne) gav Anledning til en lille Avisfejde om Konstruktionen af H/s "Freya" jvfr. nedenstaaende. Nationaltidende 1. December 1876 Morgen: I Artiklen om det nye Postdampskib "Sophus Danneskjold Samsøe" omtales "Freya" som konstrueret af Etatsraad Wain. Medens det vel er bygget af Firmaet Burmeister & Wain, skyldes Tegningen til det Pir. I. Kildentoft, som har meddelt os denne Oplysning. Nationaltidende 1. December 1876 Aften: Hr. Kildentofts Oplysning om, at han, ikke Etatsraad Wain, har konstrueret Tegningen til "Freya" bør formentlig suppleres med følgende Meddelelse, som er os tilstillet fra autentisk Sides - Det er en Selvfølge, at i en Fabrik, der samtidig udfører mange Arbejder, kan ingen enkelt Mand udføre alle Enkeltheder. I Burmeister & Wains Fabrik er der og har altid været en Stab af Ingeniører og Tegnere, der udfører Detaillerne efter Dimensioner som Hr. Wain opgiver. Hvad "Freya" angaar, har Hr. Kildentoft ganske vist, saaledes som han oplyser, udarbejdet Tegningen til Skibets Skrog, men en anden har leveret Tegningen til maskinen, en tredie har tegnet Apteringen, en fjerde har forestaaet Jern-, en femte Træarbejdet o. s. v. og alle har modtaget Instruktioner og Anvisninger af lir. Wain, som har Ansvaret for, at Summen af disse Mænds Arbejde blev et Skib, der opfyldte de givne Betingelser. I denne Forstand har Hr. "Wain altsaa konstrueret "Freya", saavelsom alle de Skibe, der er fabrikerede af Firmaet Burmeister & Wain. - Idet vi gengiver denne Meddelelse, hvoraf det vil ses, at Ordene 1 vort Referat forleden var saa nøjagtige, at Hr. Kildentoft efter vort Skøn næppe havde Føje til at melde sig med Oplysning om sit Arbejde ved "Freya", skulle vi endnu bemærke, at Hr. Kildentoft i sit rev til Redationen brugte det Udtryk, at han havde konstrueret Tegningen til det omhandlede Skib. Nationaltidende 6. December 1876 Morgen: Vi have modtaget følgende Skrivelse: - Med Hensyn til Spørgsmaalet vedkommende Konstruktionen af Postdampskibet "Freya" skal jeg oplyse, at dette Skib ikke, som angivet i Deres Artikel, er bygget af Firmaet Buemeister & Wain, men Aaret 1862 af Fabrikanterne Baumgarten & Burmeister, for hvilke jeg har konstrueret Tegningen til Skibets Linier. - C. Kildentoft. Konstruktør ved Orlogsværftet.

13 H/s. Freya. H K D G. III Nationaltidende 7# December 1876: Ved den i Gaarsnummeret indrykkede Skrivelse har Hr. Kildentoft berigtiget sin tidligere Meddelelse, Idet han nu kun omtaler sig som den, der har konstrueret det omhandlede Skibs Linier, hvilket ganske stem mer med den af os bragte Oplysning om, at han havde leveret Tegningen til Skibets Skrog. Enhver vil let forstaa, at dette er noget væsentlig andet enå at have konstrueret Skibet som Helhed og at Hr. Kildentoft altsaa har udtrykt sig mindre korrekt, for at bruge et mildt Udtryk, da han i sit første Brev til os præsenterede sig i Stedet for Etatsraad Wain, som den, der havde konstrueret Tegningen til "Freya". At Firmaet åen Gang hed "Baumgarten & Burmeister" og først senere blev "Burmeister & Wain", er aldeles sandt, men selvfølgelig kunde der ikke for os være mindste Grund til at dvæle ved denne Forskel, da den i det foreliggende Spørgsmaal er fuldstændig betydningsløs. Det er nemlig bekendt nok, at Hr. 'Wain, allerede før : han nominelt traadte ind i Firmaet faktisk tog Del i dets Virksomhed og førte det samme ledende Tilsyn med alt det tekniske, og særlig antoge vi, at Hr. Kilden-, toft, som selv har henvist os angaaende nærmere Op- j lysning tildiet nævnte, vil godkende Rigtigheden af følgende autentiske Forklaring: - at da Hr. Kildentoft i sin leverede Tegningen til Skibets Linier, havde han modtaget Instruktion af Hr. "Wain, hvem det som Skibets Konstruktør paalaa ' at bedømme, hvorvidt Hr. Kildentofts Arbejde svarede til Hensigten eller ikke. Vi have ikke nogensomhelst Grund til Tvivl om, at Hr. Kildentoft ved denne og mange andre Lejligheder har leveret et upaaklageligt Arbejde, men lige som der for os ikke var nogen Anledning til at ns-vne andre end den Mand, hvem det øverste Tilsyn, den egentlige Ledelse og det sidste Ansvar paalaa, saaledes tør vi hævde, at Hr. Kildentoft ganske manglede Grund til at fremkomme med en Berigtigelse, der tilmed i det afgørende Punkt var urigtig eller i det mindste temmelig tvetydig. Og hermed maa denne ubetydelige Sag være tilstrækkelig klaret baade for vort Vedkommende og for Hr. Kildentoft. rationaltidende 12. August 1878 Morgen: Postdampskibet "Freya" har lige gennemgaaet et 2 Maaneders Eftersyn. Der er bl. a. indsat nye Kedler og nyt Dæk og endvidere er Styreapparatet flyttet fra Agterskibet til Kommandobroen. "Freya" kaldes, for at undgaa Forveksling med "Freyr", "Store Freya 1 Nationaltidende Torsdag Morgen 6. Marts 1879: Da man I Gaar Formiddags savnede Restauratør Andersen fra Postdampskibet "Freya 15 1 Korsør, og i den Anledning søgte ham i hans Lukaf, fandtes han liggende død i slxikøje, kvalt af Kuldamp. Umiddelbart op til hans Lukaf var Maskinassistentens, og da de to

14 H/s. Freya. N K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET! XII Nationaltidende 6/ (2) Rum opvarmedes ved een Kakkelovn, som var anbragt i Skillerummet, havde Kulilten forplantet sig ogsaa ti; dette, hvor det viste sig, at Maskinassistenten henlaa 1 bevidstløs Tilstand. Ved en hurtig tilkommende Læges Hjælp lykkedes det snart atter at bringe Maskinassistenten til Live, men med Hensyn til Restauratør -^ndersen vare alle Oplivnings!orsøg forgæves. Nationaltidende Lørdag Aften 17«Maj Fra Korsør telegraferes til Ritzaus Bureau Lørdag Formiddag: - Dampskibet t! Freya", som afgik i Aftes herfra til Kiel, er i Nat af Dampskibet "Sophus Danneskjold Samsøe 11 blevet truffet liggende til Ankers i Taage og med Brud paa Maskinen ved Gulstav. Det menes dog at kunne fortsatte Rejsen med klart Vejr ved Dagen. Nationaltidende Søndag Morgen IS. Maj 1879= Dampskibet "Freya" ankom ifl. Telegram til Ritzaus Bureau"igaar Eftermiddags Kl. 2 til Kiel med.post og Passagerer og afgik Kl. 3 til Korsør. Maskine og Stoppeapparat maa repareres.

15 . E/s. Freya. N K D G. I V - 1 Billeder: Arkiv. F. j Illustreret Tidende 22/ j J. C. Webers Fra Hjulskibenes Dage Pag 48.!

16 ss Freya ex Onsø. H H B Q. / O T D I. iu Berlingske Tidende 26. Juli 1944 Horsenå Dampskibsselskab har til Erstatning for den lille Passagerdamper "Agda", der i Vinter forliste ved Endelave, købt Damperen "Freya" af A/S. øernes Dampskibsselskab i Søby paa i2rø. "Freya", der har damme Lasteevne som "Agda" (35 Tons dw.), maaler 77 Brutto Tons og har Plads til 150 Passagerer. Den er bygget af Staal paa Drammens mek. Verksted 1904» irisen har været 75»000 Kr.

17 III ms Freya Torm. O U L Berlingske Tidende Onsdag Morgen 27. Januar 1954: "Sømændenes Forbund i Danmark" havde for Matros Børge Christensen ved Sø- og Handelsretten krævet Dampskibsselskabet "Torm" dømt til at betale Christensen en Maaneds Hyre, Kr. 618,50. Christensen blev 17. Juli 1955 i København om Morgenen forhyret med ms "Freya Torm" for en Rejse til U. S. A., men afmønstret Kl. 13,30 samme Dag, idet Rederiet erklærede, at de amerikanske Myndigheder havde nægtet Indrejsetilladelse for ham, og Skibet sejlede saa næste Dag, hvorefter Sagen anlagdes med Krav om Betaling til Christensen af en Maaneds Hyre efter Sømandslovens Paragraf 34. Rederiet paastod Frifindelse, da der efter amerikansk Lov paahviler Skibet pligt til at sørge for, at en Person, som er uønsket i U. S. A., tilbageholdes i Skibet, og at det i modsat Fald fortiden andre Ulemper kan paalægges Skibet betydelige Udgifter, hvorfor den foretagne Afmønstring har været en rimelig Foranstaltning, som derfor ikke kan medføre Erstatningsansvar, særlig da det ogsaa for Matros Christensen maa have staaet som en naturlig Forudsætning for Hyrekontrakten, at han blev godkendt af de amerikanske Myndigheder. Rederiet mente derfor at have været berettiget til at afskedige ham uanset Hyrekontrakten. Sø- og Handelsretten lagde særlig Vægt paa, at de amerikanske Myndigheders Stilling til Matros Christensen har sit Udspring i en Bedømmelse af hans private Forhold, og at han maatte vide, at der foretages en saadan Bedømmelse inden Rejsens Paabegyndelse. Der foreligger dog intet om, at Matros Christensen vidste, at han ikke var ønsket i U. S. A. Retten fandt derefter, at Christensen maa have været klar over, at det var en afgjort Forudsætning for Forhyringen fra Rederiets Side, at han blev akcepteret af de amerikanske Myndigheder, og at han er nærmest til at bære Risikoen for, at dette glippede. Christensen findes derfor ikke at have Krav paa Afregning efter Sømandslovens Paragraf 36, og Dampskibsselskabet "Torm" blev derfor kun dømt til at betale efter sit eget Tilbud om Betaling af en Uges Hyre, Kr. 144,32, efter Sømandslovens Paragraf 13. Sagens Omkostninger blev ophævet. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 3. Hovember 1954: ' Sø- og Handelsretten har fældet Dom i en Sag, som Kontorassistent, Fru E. Henriksen, Søborg, som \ Værge for sin Søn, Jungmand Ingvar C. Chr. Henriksen, har anlagt mod Rederiet Torm til Betaling af ; et Hyrebeløb paa 420 Kr.! I Juli 1953» cla Sønnen kun var 18 Aar, blev han j i

18 ms Freya Torm. 0 Y R K. XII _ T. 3/ (2): forhyret med ms "Freya Torm". Da Skibet var kommet til Hew York, kom de amerikanske Myndigheder om Bord for at afhøre Besætningen. De spurgte saa Henriksen, om han var Kommunist, og herpaa svarede han aabent ja. Saa kom Skibets Overstyrmand til og oplyste Henriksen om, at han saa ikke kunde faa Landlov i USA, og saa ændrede Henriksen Svaret paa Spørgsmaalet til nej, men kunde ikke forklare, hvorfor han først havde svaret ja til, at han var Kommunist. Der blev saa sat Vagt paa Skibet af Myndighederne j for at Henriksen ikke skulde komme i Land, og det var ikke alene i Hew York, men ogsaa i andre Havne i j USA, som Skibet anløb. Da Skibet efter en Rundrejse atter kom til Hew York den 13. August, blev Henriksen afmønstret og sendt hjem med Flyvemaskine. Sagsøgeren hævdede under Sagen, at Afmønstringen uden Varsel har været ulovlig og krævede derfor Rederiet dømt til at betale de 420 Kr. Rederiet paastod Frifindelse for dette Krav og krævede Fruen og hendes Søn dømt til at betale Rederiet Kr., der er betalt for Vagttjeneste ved Skibet i forskellige Havne samt for Flyvebilletten til Danmark. Sø- og Handelsretten fandt, at det maatte antages, at Jungmand Henriksen, der tidligere har sejlet paa USA, ikke kan have været uvidende om de amerikanske Lovbestemmelser overfor Kommunisterne, og at det maa have staaet ham klart, at han derved udsatte Rederiet for betydelige Vanskeligheder. Derefter fandt Retten, at han selv maa bære Risl- : koen for denne Optræden, at Afmønstringen har været berettiget, og at Henriksen ogsaa maa være pligtig til at betale Udgifterne ved Vagttjenesten og Hjemsendelsen. Dampskibsselskabet Torm blev derfor frifundet, medens Sagsøgerne dømtes til at betale Selskabet de af dette krævede Kr. samt Sagens Omkostninger med 800 Kr. j

19 '&. fyz&sf^/ /o/t**«**/. >3 s A- y -r % u $, - / e*'z*&a-*&rc* f,, *?> /fy fåe&lx. / i ity ' 7 F /- ' I? C yau~<g--<-y^.:: % <r 'jy&^iysr^r$ Af fs f a^r-s: /&.^.u? i Y-" "i n r c & f t V/, LA

20 ms Freya Torm. 0 Y R K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j Y Billeder: "H.S.M." Hr Pag 3.

21 H/s. Freyr. H K Q C. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG

22 H/s* Freyr. H K Q C. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET Registreringsprotokoller: VI-73* Registreringsdato: 13/ (Omregistrering). Certifikater: 13/ / / Bygget 1853 af J. Maudsley (Firma Maudsley & Co.), London. Bilbrev findes ikke. 1 Stk. 100 HHK. = IHK. lavtryksmaskine. Fart: 11 Knob. Fabrikat: J. Maudsley, Lond on. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Skarpt Forskib med mandlig Gallionsfigur. Hækby^ get Agterskib med fladt Spejl. Huse i Borde. Ufuldstændig Inderklædning. 3 vandtætte Skodder. Længde: 147 f 5". Bredde: 17 * 4 5i. Dybde: 9 ' 9" Dybgaaende: 7*5"* dw. 130,08 brutto. 113,45 netto. Ifølge Ejendoms Erklæring dat. København 12/ bygget til: Det kongelige danske Postvæsen. Under 11/ hs.r Finansministeriet anordnet, at Tilkøbsafgift ikke skal opkræves for Skibet. Ommaalt den 21/ hvorefter Hettotonnagen er: 118,04. Overført fra Korsør til Fredericia ifl. Skrivelse fra Direktoratet for de danske Statsbaner i Jylland og Fyn og nyt Certifikat dat. 3/

23 H/s. Freyr. H K Q C. Ifl. Skrivelse dat. Aarhus 1/ fra Direktoratet for de danske Statsbaner i Jylland og Fyn solgt til: De danske Statsbaner i Jylland og Fyn Ved Auktionsskøde dat. København 22/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 20/ solgt til: Leopold Levin,(Fa. Levin & Sønners Eftf.) Kbhvn Ifølge Kastrup Toldkontrols Skrivelse af 18/ og Rederiets Anmeldelse af 1/ er Skibet ophugget i Kastrup i Certifikatet afleveret og Maalene udhuggede. Registreringen afsluttet 6/ (Udslettelsesprotokol Hr. 3-3).

24 H/s. Freyr. H K Q C. j III - Berlingske Tidende Fredag Aften 1. Juli 1853: Jerndampskibet "Freyr" ankom igaar fra London, under engelsk Flag, medhavende den danske Gesandt Billes Liig. Berlingske lidende Onsdag Aften 20. Juli 1853: Det nye Postdampskib "Freyr", Capt. Petersen, afgik til Aarhuus i Formiddags. Berlingske Tidende Fredag Morgen 22. Juli 1853: Fra næstkommende Fredag den 22de dennes vil jfost-' dampskibet "Freyr" blive sat i en xegelmæssig Fart mellem Korsør og Aarhuus, saaledes at det afgaaer fra Korsør hver Tirsdag, Torsdag og Løverdag Formiddag, snarest mulige efter rersonpostens Ankomst dertil fra Kjøbenhavn og fra Aarhuus hver Søndag, Onsdag og Fredag Formiddag Formiiddag Kl. 8. Passageerfragten er for en Kahytsplads 3 Rigs- ', bankdaler 32 Skilling, og for en Dæksplads 1 Rigsbankdaler 64 Skilling pro persona. Børn under 12 Aar ; betale det Halve. Moderationer for Familier finder ikke Sted. Fragttasten fibr Godsforsendelsen mellem Korsør og Aarhuus er fastsat i et passende Forhold til den for Kjøbenhavn-Kieler Routen gjældende Tast for de Kongelige Postdampskibe. Indskrivning af passagerer og Anmeldelse af Fragt gods skeer i Korsør paa det Kongelige Fostcontoir, og i Aarhuus hos Færgeopsynsmand Møller. i i Endvidere bemærkes, at Dampskibet, saavel paa Tou ren fra Korsør som fra Aarhuus, anløber Koldby-Kaas paa Samsøe, for at landsætte og modtage passagerer. : Fragten for en Passageer mellem Korsør og Samsøe,. og Aarhuus og Samsøe, er 1 Rigsbankdaler 64 Skilling for en Kahytsplads, og 1 Rigsbankdaler for en Dæksplads. Hvilket herved bringes til almindeligt Kundskab, j Andet i'ostsecretariat, den 19de Juli Lund. Berlingske Tidende Mandag Aften 25. Jnli 1853: "Aarhuus Avis": Det nye Jerndampskib "Freyr", der i Onsdags Aftes ankom hertil fra Kjøbenhavn paa den meget korte Tid af 9 Timer 20 Minutter, og som imorges afgik herfra til Korsør, hvorfra det i Fremtiden, paa Generalpostdirectionens Foranstalt-

25 H/s. Freyr. H K Q C III - 2. T. 25/ (2): ning, indtil videre skal gjøre Toure her til Aarhuus, er et i alle Maader og Henseender særdeles smukt og hensigtsmæssigt indrettet Fartøi. Det er 55 1/2 danske Commercelæster stort, af 100 Hestes Kraft og bygget 1 London af det bekjendte Firma Maudsley Sons & Field. Maskinen er efter de oscillerende Cylinderes Princip, ligesom det pgsaa har de saakaldte "bevægelige Skovle". Rigningen er smuk og alt staaende Gods ' galvaniseret, længden af Dækket er 144 Fod, Dybden 9,5 Fod og Breden 17 Fod. Conversations-Salonen er meget elegant indrettet, høi, rummelig og vel ventileret, Gulvet er belagt med et fiint Brusseler-Tappe, en Mahogni-Canapé med røde Pløiels Puder gaaer langs med begge Salonens Sider, og smukke Lamper, efter et. nyt Princip, ere anbragte i Loftet, til Salonen støder et smagfuldt indrettet Vadskeværelse, og ved en Gang er den forenet med en Damekahyt, der ligeledes er udstyret paa det eleganteste og forsynet med alle' mulige Beqvemmeligheder for de qvindelige Passagerer, Freyr" føres af Capt. P. A. Petersen, der HT? deeltog i den sidste Krig som Maanedslieutenant og har senere ført "Vildanden" og "Løwen". Det skal være en meget dygtig Sømand, og vi ere overbeviste om, at han til de Reisendes Tilfredshed vil vide at beklæde sin Plads som Capitain paa "Freyr". Som Maskin mester er den som Praktiker fordeelagtig bekjendte Maskinist, J. Bindesbøll, ansat. - Ved nærværende Dampskibs Fart mellem Korsør og Aarhuus ville vi, med Undtagelse af Mandag, have daglig rost fra Kjø- benhavn, og man kan ikke noksom paaskjønne den Beredvillighed, hvormed vedkommende autoritet har søgt at imødekomme et hos det jydske publicum længe næret: ønske. - Capt. Petersen antager at kunne gjøre Fan ten mellem Korsør og Aarhuus (15 Miil) i mindre end 6 Timer. - Det er første Gang at Reisen mellem Kjøbenhavn og Aarhuus (26,5 Miil) er tilendebragt i saa kort en Tid som ovenanførte. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 26. Juli 1853: Dampskibet "Freyr" har gjort Reisen fra Aarhuus til Korsør i 5 3/4 Time, og fra Korsør til Aarhuus i 5 Timer 20 Minutter. Berlingske Tidende Lørdag Aften 7. Januar 1854: Dampskibet "Freyr" ankom i Gaar Kl. 11,30 til Aarhuus, og afgik atter derfra Kl. 3,30, uden at have Hordposten med, da samme endnu ikke var ankommen til Aarhuus. Dette Dampskib ankom i Formiddags til Korsør. Berlingske lidende Mandag Morgen 22. Januar 1855 "Aarhuus Avis": I Søndags, da Dampskibet "Freyr" afgik herfra, havde det ombord to lænkebundne Arre-

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. August 1857s. Et forventet nyt Dampskib.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. August 1857s. Et forventet nyt Dampskib. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. PÅ KROMBORG H/s* Dania* (I). jjjj _T_ Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. August 1857s "Aalborg Avis": Et forventet nyt Dampskib. Den Udvidelse, som vi senest antydede? at Dampskibsfarten

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren Michael Dupont Pasprotokoller Et redskab for slægtsforskeren Hvad kan pasprotokoller bruges til? - Følge en persons færden - Hvor en person kommer fra - Hvor en person rejser hen Hvad vi skal se på - Rejsepas

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere