H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG"

Transkript

1 H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering) Certifikaters 28/5 1873«18/ Bygget 1862 af Baumgarten & Burmeister, København. Bilbrev findes ikke. 2 Stk. 160 HHK. = 700 IHK. oscillerende Lavtryksmaskiner Fart: 12,62 Knob. Fabrikat: Baumgarten & Burmeister. Klinkbygget af Jern 1 Dæk. 2 Master Skarpt Forskib med glat lodretstaaende Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. 4 Huse i Hjulkasserne. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 197! 0". Bredde: 20 f 8". Dybde: 10'2" dw. 329*50 brutto netto. Ifølge Ejendoms Erklæring dat. København 27/ er Skibet bygget til: Det kongelige danske Postvæsen. Maalt efter Ombygning ifl. maalebevis dat. København 7/l Der er tilbygget nyt Ruf agter, Rathus, maskin- og Kabysruf. Tonnagen er samtidig forandret til: brutto: 372,35* netto: 217,97-

3 H/s. Freya, N K D G. 1-2, 1884 overgik Skibet til: De danske Statsbaner, København, Ifølge Anmeldelse Nr. 444/19oo dat. 7/9 19oo er Skibet solgt til: Firmaet Fr. Langermarm 8c Co., Aarhus. Registrering foretaget 13/9 19oo. Ifølge Anmeldelse Nr, 44-5/19oo dat. 7/9 19oo Ophugget i Rønne. Udslettet af Registret 13/9 19oo - Udslettelsesprotokol Nr. 3 - III - Registreringsprotokol Nr. lo - 72.

4 H/s, Freya. I O &, III - 1. Helsingør Avis Torsdag 24- April 1862: I Onsdags bleve de sidste Spanter af det Skib, som dhrr. Baumgarten & Burmeister bygge for Postvæsenets Regning, reiste, ved hvilken Leilighed en Krands blev opheiset og et Reisegilde afholdt. Dette Skib, som vistnok er det længste, der endnu er bygget i Danmark (Dækket bliver 105 Alen, altsaa 25 Alen længere end vort største Linieskib "Dannebrog") vil erholde nye Maskiner af 170 Hestes Kraft. Helsingør Avis Torsdag 25* September 1862: "Freia" er Havnet paa det nye Postdampskib, der i Tirsdags Formiddags Kl. 11 løb af Stabelen paa dhrr. Baumgarten & Burmeisters Skibsværft ved Langebro. En saa stor Mængde Mennesker, som kunde rummes paa selve Pladsen samt de store Tømmerflaader paa Yandet, havde samlet sig. Paa Skibet var en høi Mast opreist, og her heisedes Havneflaget, da den sidste Støtte blev taget bort, ligeledes afdækkedes Havnet paa Bougen, og under talrige Hurraraab gled det største heri Landet byggede Jernskib majestætisk ud i Yandet. Det bugseredes strås efter hen til asiatisk Compagni, hvor det skal fuldendes. Et Skrueskib er relst i Spanter paa en Bedding ved Siden af den, hvorpaa "Freia" er bygget. S Helsingør Avis Onsdag 1. April 1863: I Søndags gjorde det nye 9 af Firmaet Baumgar- : ten & Burmeister byggede Postdampskib "Freya" sin sidste Prøvefart fra Kjøbenhavn. Den stod først udfor Charlottenlund, hvor Skibets Hemhed til at ; vende viste sig i et meget fordeelagtigt Lys, det; bliver ikke styret ved et Rat agter, som i Almin- ; delighed, men ved et Rat paa Commandobroen, Fra Charlottenlund stod det saa udefter til Helsingør, gjørende en Fart af omtrent 12 Miil. Fra Kronborgpynten til Toldboden brugte den, trods den svære Byge åen fik underveis, kun 1 Time 40 Minutter. Skibet slingrede neppe, selv under Bygen holdt det sig nydeligt, og i det Hele taget lod det til, at alle Yedkommende vare særdeles tilfredse med det. Skibet har kostet fix og færdig Rigs^ daler, hvilket ikke maae ansees for nogen høi rriis. Det er bygget af godt solid Materiale, og desuden er der åen heldige Omstændighed ved, at en Skade kan udbedres hos selve -fc'abrieanten, hvilket ingenlunde vilde have kunnet skee, hvis det var bygget i jmgland.

5 H/s. Freya. H K D G. JXII - ia Illustreret Ildende 22. Februar 1863 Til den stærkt benyttede Route Korsør - Kiel, som utvivlsomt er den af alle danske Dampskibslinier, der befares mest af Reisende og som derfor stiller de største Fordringer til veludstyrede Befordringsmidler, er hos D'Herrer Baumgarten og Burmeister i København, bygget et nyt, særdeles smukt Postdampskib "Freya", som skal begynde sine Farter den 1. April d. A. Skibet, der er 210 engelske Fod langt og har 2 Dampmaskiner af 160 HHK., udmærker sig baade ved sin særdeles rolige Fart, der er saa lidet paavirket af Søgangen og af Maskinernes Bevægelse, som muligt, og ved sin rummelige Plads, idet det er indrettet paa 60 Kahytspassagerer. Den hele Udstyrelse vil, naar den er færdig, vise sig som overmaade elegant, saa at de Reis ende virkelig kunne glæde sig ved at faa et smukt Dampskib til den ellers ikke behagelige Overfart.

6 H/s* Freya. H K D G. III - 2. Tidsskrift for bøvses en 1864: Side 358; Udrustninger h/s. Freia : I Slutningen af Februar blev Dampskibet afgivet af Postvæsenet«straks efter Afgivelsen overførte det et til Allarmering af den holsteenske Kyst bestemt Landgangscorps«I Begyndelsen af Marts foeor- A. B«Rothe til Chef for Damp- Hans Majestæt Kongen i Sluttaneaen foretog en Reise til Slesvig s«, M. blev Dampskibet beor- _ ;er at være.e første Dage.ge Østersø 9.e. me«skibet til Kjøbenhavn, hvor det udførte adskillige ;er af mindre Betyd enhed. I Slutningen af kibet at afgaae med en Afdeling Infanteri til Fanø? hvor det^ efter paa Grund af stormende Veir at have maattet anløbe Christianssandj, ankom den 4de Juli* Efter Tilbagekomsten edes :rsøens østlige for Rugen* senere ved Danzig* I de sidste Dage af Juli indsattes Skibet i Dok«Efter i Begyndelsen af August at være detacheret fra Escadren i Østersøens østlige Deel^ deeltog Dampskibet i Transporterne af frigivne Krigsfanger til Kjøbenhavn,, efter hvis Tilendebringelse Dampskibet under 24de saimae Maaned beordredes indlagt og desarmeret og derefter afleveret til Postvæsenet* Commandoen blev strøgen den 27de August«Helsingør Avis Torsdag 21. Januar 1864s Jo-Omoiistiistanden i Beltet meddexes fra Korsør aen xoae, _ ^^ SQQ^ yind ^ som ± de sidste.dage har været fremherskende-, har ført en betydelig Deeli Driviis ind i Beltet, og Yesterrenden er Idag«, saa vidt Øiet kan naa, aldeles tilpakket«efter gjentagne Forsøg er det dog i Middags lykkedes rostskibet "Freya" at gjennembryde lisen og naae til Slipshavn-, hvor det"foreløbig vil blive liggende^ j hvorimod intet af de andre Dampskibe har kunnet af-4 gaae *, postdampskibene "Freya", "Eideren" og "Skimer" i Indtraf igaar Eftermiddags til Korsør fra Aarhuus I " 1600 Mand af det Indkaldte Forstærkningsmand- ( skab Berlingske Tidende Mandag Morgen 1. Februar 1864 Igaar Aftes Kl* 11,45 afreiste Hans Majestæt Kongen til Kors ør, for derfra med Da "Freya" at begive sig til Armeen*

7 H/s. Freya. N K D G- III - 3 Helsingør Avis Onsdag 30* Marts 1864 "Faaborg Avis", d. 26de Marts: -IT«Eftermiddags Kl«2 ankom hertil Dampskibet "Freya" med Kongens Suite ombord, og kort efter udbredtes den glade Efterretning, at Hans Majestæt, der var gaaet iland I Assens f for at besøge lazarettet der kunde ventes hertil strax efter over Frederiksgave og hvedholm. Henimod Kl. 4 ankom Hans Majestæt ledsaget af Krigsministeren og gik Kl. 5 ombord paa "Freya", som strax satte Cours mod Svendborg. "Svendborg Avis" for 26ae ds. melder: - Hans Majestæt Kongen passerede I Torsdags Aftes Kl. 6 Sundet, ombord paa Dampskibet "Freya", kommende fra Faaborg, hvor Allerhøiestsamme havde besøgt Lazarettet. Kl i 6,30 ankrede "Freya" i Sundet udgende til igaar Middags. Fra Aarhuus skrives under 27de ds.s - I Formiddags Kl. 11 meldtes det, at Dampskibe-* - "' med Hans Majestæt Kongen ombord, var paa og efter at have overbevilst sig om, at der ikke var noget i Veien for, at Hans Majes&æt gik iland Helsingør Avis Torsdag 31* Marts 1864 Majestæt Kongen Kl. 2 til Hovedstad* i i_ et "FreyaV e Tidende Fredag Aften 3«Juni 3 Orlogsdamperen "Freya" afgik imorges nordefter, men kom tilbage i Formiddags«Berlingske Tidende Tirsdag Aften 7. Juni 1864 Orlogsdamperen "Freya" nord-paa. afgik herfra igaar Af- Berlingske Tidende Onsdag Aften 8* Juni 1864 Orlogsdamperen "Freya 1 nordfra. ankom hertil igaar Af- Beriingske i'idende Torsdag Aften 16. Juni 1864: Sei logs Lraar B ieskibet "Frederik vi" paa Slæb af Or- Freya" ankom hertil Rheden sydfra :

8 s. Freya, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET Helsingør Avls Lørdag 9* Juli I Dansk Hjuldamper "Freya" ankrede den 28de Juni ved Christianssand med 100 Soldater ombord, hvis.bestemmelsessted angives at være deels "Vesterhavsøerne «deels Island. Berlingske Tidende Torsdag Aften 11. August 1864: Dampskibet "Freya" afgik Igaar Eftermiddags fra Rheden sydpaa. Berlingske Tidende Mandag Morgen 15«August 1864 Deel af de danske Krigsfanger ankom igaar :orges fra Travemunde til Toldboden ombord paa Korvetten "Dagmar" og Dampskibene "Freya" og "Vi- Berlingske Tidende Tirsdag Aften 16. August 1864: Orlogsdamperen "Freya" lettede imorges fra Rheden og stod sydefter. Berlingske Tidende onsdag Aften 17. August 1864: orlogsdamperen "Freya" og det engelske Dampskib "Vigilant" fra Travemunde, samt orlogsdamperen S&åsrtgg u "Slesvig" og det svenske Dampskib "Chapman" ankom i Løbet af Formiddagen hertil og ilandsatte ved Qvæsthuusbroen henimod danske Krigs fanger Berlingske Tidende Fredag Aften 26. August 1864: Orlogsdamperen "Freya" lagde igaar Eftermiddags fra Rheden ind i Flaadens Leie. Berlingske Tidende Mandag Aften 28. Hovember 1864: Hans Majestæt Kongen og Hans kongelige Høihed Kronprindsen med Følge ankom til Helsingør igaar Aftes Kl. 9,30 paa Jernbanen og gik strax ombord paa Dampskibet "Freya". Kl. 5*30 imorges forlod "Freya" Havnen.

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" H/s. Freya. H K D G. \ III - 5. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 29. Hovember 1864i Efterat Dampskibet "Freya" igaaraftes henimod Mørkningen havde kastet Anker indenfor Hals, ankom Skibet idag henimod Kl. 10 til Aalborg. Helsingør Avis Fredag 9. December 1864: Hans Majestæt Kongen ankom med Dampskibet "Freya": hertil Kl. 1,30 1 Middags. Berlingske Tidende Lørdag Aften 10 December 1864: Dampskibet "Freya" passerede igaar Aft^s Bomløbet indefter, kommende nordfra, og lagde til ved Hytoldbod. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 13. December 1864 Postdampskibet "Freya", der under Hans Majestæt Kongens Reise i Jylland var stillet til Allerhøiessammes Disposition, indtraf i Søndags Eftermiddags til Korsør for atter at indtræde i Fostfart paa Routen Korsør-Lybæk og Korsør-Aarhuus. Berlingske Tidende Onsdag Aften 1. Februar 1865: Korsør, 1. Februar: - Dampskibet "Freya" med Posten fra Lybæk ankom til Korsør imorges Kl. 9*15 Berlingske Tidende Tirsdag Aften 7. Februar 1865: Korsør, 6. Februar: - Postdampskibet "Freya", der igaar akulde afgaae til lubeck, maatte paa Grund af den store Mængde lis, som fandtes i Beltet, vende tilbage og landsætte Post og Passagerer i Slipshavn. Berlingske Tidende Onsdag Aften 10. Maj 1865: Hans maiestæt Kongen ankom - ifølge modtaget Telegram - igaar Eftermiddags til Lybæk ombord i Dampskibet "Freya". Hans Majestæt havde frabedt sig alle Modtagelseshøitideligheder og gik ikke iland. Hendes Meiestæt Dronningen og Prindsesse Dagmar ankom til Lybæk Kl. 10 Igaar Aftes med et Extratog, hvorpaa strax "Freya" med den kongelige Familie ombord forlod Havnen for at afgaae til Korsør.

10 H/s. Freya, H K D G. III - 6 Berlingske Tidende Mandag Aften 3. Juli 1865: Postdampskibet "Freya", Kapitain Schoustrup, fra Korsør, indgik igaar Aftes heri Havnen for at underkastes Eftersyn. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 6. Februar 1866: Ifølge Finantsministeriets Budget skal Dampskib' et "Freya" med det Første have heelt nye Kjedler. Der forlanges hertil bevilget Rigsdaler. Helsingør Avis Mandag 11. Juni 186b; Indgaaet i Helsingør Havn 9de Juni: - Dampskib "Freya", Schoxistrup, af og fra Kjøbenhavn, bugseret af Dampskib "Fulton". Skibet skal paa Bedding, Berlingske Tidende Fredag Morgen 24. Januar 1868: Den Post fra Hamborg, der skulde være kommet igaar Formiddags Kl. 10,30, indtraf først med Aftentoget, idet Dampskibet "Freya", der havåe denne Post ombord, først kom til Korsør Kl. 3,25 Eftermiddag. Det havde formedelst Snestorm ankret op indenfor Frederiksort og lettede derfra ved Daggry. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 1. September Korsør, 31. August: - Igaar Morges har Postdampskibet "Freya" paa Touren fra Kiel til Korsør, havt et Sammenstød med en Jagt i Langelandsbeltet, hvorved denne sank. Besætningen bjergedes ombord i Dampskibet. Jagten var ballastet og paa Reise fra Horsens til Lybæk. "Freya" tog ved Sammenstødet kun ubetydelig Skade paa det ene Hjul. Berlingske Tidende Torsdag Aften 18. Harts Postdampskibet "Freya" var imorges Kl. 5 løbet paa Grund ved Langeland, men er, efter ved egen Hjælp at have bragt sig af Grunden, og tilsyneladende uden at have taget Skade, indkommet til Korsør ved Middagstid,

11 H/s. Freya. N K D G. III - 7, Berlingske Tidende Mandag Morgen 21. Marts l87o: Korsør 19- Marts: - Dampskibet "Freya" afgik imorges Kl. 5 og ankom til Kiel Kl. lo.2o. Naar undtages en uhinderlig Skodsiis udfor Omøsund og Hou, er Farvandet aldeles iisfrit til Kielerhavn, hvor Sjap- og Skodsiis ligger fra Slotsbroen og Wilhelmshohe nedefter, der dog er uden Hinder for Tillægningen. Hvis Veirforholdene vedblive at være gunstige, afgaaer "Freya" fra Kiel til sædvanlig Tid.

12 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET H/s. Freya. H K D G. m _ En Artikel i "Nationaltidende" for 29/ om H/s "Sophus Danneskjold Samsøe" (se denne) gav Anledning til en lille Avisfejde om Konstruktionen af H/s "Freya" jvfr. nedenstaaende. Nationaltidende 1. December 1876 Morgen: I Artiklen om det nye Postdampskib "Sophus Danneskjold Samsøe" omtales "Freya" som konstrueret af Etatsraad Wain. Medens det vel er bygget af Firmaet Burmeister & Wain, skyldes Tegningen til det Pir. I. Kildentoft, som har meddelt os denne Oplysning. Nationaltidende 1. December 1876 Aften: Hr. Kildentofts Oplysning om, at han, ikke Etatsraad Wain, har konstrueret Tegningen til "Freya" bør formentlig suppleres med følgende Meddelelse, som er os tilstillet fra autentisk Sides - Det er en Selvfølge, at i en Fabrik, der samtidig udfører mange Arbejder, kan ingen enkelt Mand udføre alle Enkeltheder. I Burmeister & Wains Fabrik er der og har altid været en Stab af Ingeniører og Tegnere, der udfører Detaillerne efter Dimensioner som Hr. Wain opgiver. Hvad "Freya" angaar, har Hr. Kildentoft ganske vist, saaledes som han oplyser, udarbejdet Tegningen til Skibets Skrog, men en anden har leveret Tegningen til maskinen, en tredie har tegnet Apteringen, en fjerde har forestaaet Jern-, en femte Træarbejdet o. s. v. og alle har modtaget Instruktioner og Anvisninger af lir. Wain, som har Ansvaret for, at Summen af disse Mænds Arbejde blev et Skib, der opfyldte de givne Betingelser. I denne Forstand har Hr. "Wain altsaa konstrueret "Freya", saavelsom alle de Skibe, der er fabrikerede af Firmaet Burmeister & Wain. - Idet vi gengiver denne Meddelelse, hvoraf det vil ses, at Ordene 1 vort Referat forleden var saa nøjagtige, at Hr. Kildentoft efter vort Skøn næppe havde Føje til at melde sig med Oplysning om sit Arbejde ved "Freya", skulle vi endnu bemærke, at Hr. Kildentoft i sit rev til Redationen brugte det Udtryk, at han havde konstrueret Tegningen til det omhandlede Skib. Nationaltidende 6. December 1876 Morgen: Vi have modtaget følgende Skrivelse: - Med Hensyn til Spørgsmaalet vedkommende Konstruktionen af Postdampskibet "Freya" skal jeg oplyse, at dette Skib ikke, som angivet i Deres Artikel, er bygget af Firmaet Buemeister & Wain, men Aaret 1862 af Fabrikanterne Baumgarten & Burmeister, for hvilke jeg har konstrueret Tegningen til Skibets Linier. - C. Kildentoft. Konstruktør ved Orlogsværftet.

13 H/s. Freya. H K D G. III Nationaltidende 7# December 1876: Ved den i Gaarsnummeret indrykkede Skrivelse har Hr. Kildentoft berigtiget sin tidligere Meddelelse, Idet han nu kun omtaler sig som den, der har konstrueret det omhandlede Skibs Linier, hvilket ganske stem mer med den af os bragte Oplysning om, at han havde leveret Tegningen til Skibets Skrog. Enhver vil let forstaa, at dette er noget væsentlig andet enå at have konstrueret Skibet som Helhed og at Hr. Kildentoft altsaa har udtrykt sig mindre korrekt, for at bruge et mildt Udtryk, da han i sit første Brev til os præsenterede sig i Stedet for Etatsraad Wain, som den, der havde konstrueret Tegningen til "Freya". At Firmaet åen Gang hed "Baumgarten & Burmeister" og først senere blev "Burmeister & Wain", er aldeles sandt, men selvfølgelig kunde der ikke for os være mindste Grund til at dvæle ved denne Forskel, da den i det foreliggende Spørgsmaal er fuldstændig betydningsløs. Det er nemlig bekendt nok, at Hr. 'Wain, allerede før : han nominelt traadte ind i Firmaet faktisk tog Del i dets Virksomhed og førte det samme ledende Tilsyn med alt det tekniske, og særlig antoge vi, at Hr. Kilden-, toft, som selv har henvist os angaaende nærmere Op- j lysning tildiet nævnte, vil godkende Rigtigheden af følgende autentiske Forklaring: - at da Hr. Kildentoft i sin leverede Tegningen til Skibets Linier, havde han modtaget Instruktion af Hr. "Wain, hvem det som Skibets Konstruktør paalaa ' at bedømme, hvorvidt Hr. Kildentofts Arbejde svarede til Hensigten eller ikke. Vi have ikke nogensomhelst Grund til Tvivl om, at Hr. Kildentoft ved denne og mange andre Lejligheder har leveret et upaaklageligt Arbejde, men lige som der for os ikke var nogen Anledning til at ns-vne andre end den Mand, hvem det øverste Tilsyn, den egentlige Ledelse og det sidste Ansvar paalaa, saaledes tør vi hævde, at Hr. Kildentoft ganske manglede Grund til at fremkomme med en Berigtigelse, der tilmed i det afgørende Punkt var urigtig eller i det mindste temmelig tvetydig. Og hermed maa denne ubetydelige Sag være tilstrækkelig klaret baade for vort Vedkommende og for Hr. Kildentoft. rationaltidende 12. August 1878 Morgen: Postdampskibet "Freya" har lige gennemgaaet et 2 Maaneders Eftersyn. Der er bl. a. indsat nye Kedler og nyt Dæk og endvidere er Styreapparatet flyttet fra Agterskibet til Kommandobroen. "Freya" kaldes, for at undgaa Forveksling med "Freyr", "Store Freya 1 Nationaltidende Torsdag Morgen 6. Marts 1879: Da man I Gaar Formiddags savnede Restauratør Andersen fra Postdampskibet "Freya 15 1 Korsør, og i den Anledning søgte ham i hans Lukaf, fandtes han liggende død i slxikøje, kvalt af Kuldamp. Umiddelbart op til hans Lukaf var Maskinassistentens, og da de to

14 H/s. Freya. N K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET! XII Nationaltidende 6/ (2) Rum opvarmedes ved een Kakkelovn, som var anbragt i Skillerummet, havde Kulilten forplantet sig ogsaa ti; dette, hvor det viste sig, at Maskinassistenten henlaa 1 bevidstløs Tilstand. Ved en hurtig tilkommende Læges Hjælp lykkedes det snart atter at bringe Maskinassistenten til Live, men med Hensyn til Restauratør -^ndersen vare alle Oplivnings!orsøg forgæves. Nationaltidende Lørdag Aften 17«Maj Fra Korsør telegraferes til Ritzaus Bureau Lørdag Formiddag: - Dampskibet t! Freya", som afgik i Aftes herfra til Kiel, er i Nat af Dampskibet "Sophus Danneskjold Samsøe 11 blevet truffet liggende til Ankers i Taage og med Brud paa Maskinen ved Gulstav. Det menes dog at kunne fortsatte Rejsen med klart Vejr ved Dagen. Nationaltidende Søndag Morgen IS. Maj 1879= Dampskibet "Freya" ankom ifl. Telegram til Ritzaus Bureau"igaar Eftermiddags Kl. 2 til Kiel med.post og Passagerer og afgik Kl. 3 til Korsør. Maskine og Stoppeapparat maa repareres.

15 . E/s. Freya. N K D G. I V - 1 Billeder: Arkiv. F. j Illustreret Tidende 22/ j J. C. Webers Fra Hjulskibenes Dage Pag 48.!

16 ss Freya ex Onsø. H H B Q. / O T D I. iu Berlingske Tidende 26. Juli 1944 Horsenå Dampskibsselskab har til Erstatning for den lille Passagerdamper "Agda", der i Vinter forliste ved Endelave, købt Damperen "Freya" af A/S. øernes Dampskibsselskab i Søby paa i2rø. "Freya", der har damme Lasteevne som "Agda" (35 Tons dw.), maaler 77 Brutto Tons og har Plads til 150 Passagerer. Den er bygget af Staal paa Drammens mek. Verksted 1904» irisen har været 75»000 Kr.

17 III ms Freya Torm. O U L Berlingske Tidende Onsdag Morgen 27. Januar 1954: "Sømændenes Forbund i Danmark" havde for Matros Børge Christensen ved Sø- og Handelsretten krævet Dampskibsselskabet "Torm" dømt til at betale Christensen en Maaneds Hyre, Kr. 618,50. Christensen blev 17. Juli 1955 i København om Morgenen forhyret med ms "Freya Torm" for en Rejse til U. S. A., men afmønstret Kl. 13,30 samme Dag, idet Rederiet erklærede, at de amerikanske Myndigheder havde nægtet Indrejsetilladelse for ham, og Skibet sejlede saa næste Dag, hvorefter Sagen anlagdes med Krav om Betaling til Christensen af en Maaneds Hyre efter Sømandslovens Paragraf 34. Rederiet paastod Frifindelse, da der efter amerikansk Lov paahviler Skibet pligt til at sørge for, at en Person, som er uønsket i U. S. A., tilbageholdes i Skibet, og at det i modsat Fald fortiden andre Ulemper kan paalægges Skibet betydelige Udgifter, hvorfor den foretagne Afmønstring har været en rimelig Foranstaltning, som derfor ikke kan medføre Erstatningsansvar, særlig da det ogsaa for Matros Christensen maa have staaet som en naturlig Forudsætning for Hyrekontrakten, at han blev godkendt af de amerikanske Myndigheder. Rederiet mente derfor at have været berettiget til at afskedige ham uanset Hyrekontrakten. Sø- og Handelsretten lagde særlig Vægt paa, at de amerikanske Myndigheders Stilling til Matros Christensen har sit Udspring i en Bedømmelse af hans private Forhold, og at han maatte vide, at der foretages en saadan Bedømmelse inden Rejsens Paabegyndelse. Der foreligger dog intet om, at Matros Christensen vidste, at han ikke var ønsket i U. S. A. Retten fandt derefter, at Christensen maa have været klar over, at det var en afgjort Forudsætning for Forhyringen fra Rederiets Side, at han blev akcepteret af de amerikanske Myndigheder, og at han er nærmest til at bære Risikoen for, at dette glippede. Christensen findes derfor ikke at have Krav paa Afregning efter Sømandslovens Paragraf 36, og Dampskibsselskabet "Torm" blev derfor kun dømt til at betale efter sit eget Tilbud om Betaling af en Uges Hyre, Kr. 144,32, efter Sømandslovens Paragraf 13. Sagens Omkostninger blev ophævet. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 3. Hovember 1954: ' Sø- og Handelsretten har fældet Dom i en Sag, som Kontorassistent, Fru E. Henriksen, Søborg, som \ Værge for sin Søn, Jungmand Ingvar C. Chr. Henriksen, har anlagt mod Rederiet Torm til Betaling af ; et Hyrebeløb paa 420 Kr.! I Juli 1953» cla Sønnen kun var 18 Aar, blev han j i

18 ms Freya Torm. 0 Y R K. XII _ T. 3/ (2): forhyret med ms "Freya Torm". Da Skibet var kommet til Hew York, kom de amerikanske Myndigheder om Bord for at afhøre Besætningen. De spurgte saa Henriksen, om han var Kommunist, og herpaa svarede han aabent ja. Saa kom Skibets Overstyrmand til og oplyste Henriksen om, at han saa ikke kunde faa Landlov i USA, og saa ændrede Henriksen Svaret paa Spørgsmaalet til nej, men kunde ikke forklare, hvorfor han først havde svaret ja til, at han var Kommunist. Der blev saa sat Vagt paa Skibet af Myndighederne j for at Henriksen ikke skulde komme i Land, og det var ikke alene i Hew York, men ogsaa i andre Havne i j USA, som Skibet anløb. Da Skibet efter en Rundrejse atter kom til Hew York den 13. August, blev Henriksen afmønstret og sendt hjem med Flyvemaskine. Sagsøgeren hævdede under Sagen, at Afmønstringen uden Varsel har været ulovlig og krævede derfor Rederiet dømt til at betale de 420 Kr. Rederiet paastod Frifindelse for dette Krav og krævede Fruen og hendes Søn dømt til at betale Rederiet Kr., der er betalt for Vagttjeneste ved Skibet i forskellige Havne samt for Flyvebilletten til Danmark. Sø- og Handelsretten fandt, at det maatte antages, at Jungmand Henriksen, der tidligere har sejlet paa USA, ikke kan have været uvidende om de amerikanske Lovbestemmelser overfor Kommunisterne, og at det maa have staaet ham klart, at han derved udsatte Rederiet for betydelige Vanskeligheder. Derefter fandt Retten, at han selv maa bære Risl- : koen for denne Optræden, at Afmønstringen har været berettiget, og at Henriksen ogsaa maa være pligtig til at betale Udgifterne ved Vagttjenesten og Hjemsendelsen. Dampskibsselskabet Torm blev derfor frifundet, medens Sagsøgerne dømtes til at betale Selskabet de af dette krævede Kr. samt Sagens Omkostninger med 800 Kr. j

19 '&. fyz&sf^/ /o/t**«**/. >3 s A- y -r % u $, - / e*'z*&a-*&rc* f,, *?> /fy fåe&lx. / i ity ' 7 F /- ' I? C yau~<g--<-y^.:: % <r 'jy&^iysr^r$ Af fs f a^r-s: /&.^.u? i Y-" "i n r c & f t V/, LA

20 ms Freya Torm. 0 Y R K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j Y Billeder: "H.S.M." Hr Pag 3.

21 H/s. Freyr. H K Q C. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG

22 H/s* Freyr. H K Q C. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET Registreringsprotokoller: VI-73* Registreringsdato: 13/ (Omregistrering). Certifikater: 13/ / / Bygget 1853 af J. Maudsley (Firma Maudsley & Co.), London. Bilbrev findes ikke. 1 Stk. 100 HHK. = IHK. lavtryksmaskine. Fart: 11 Knob. Fabrikat: J. Maudsley, Lond on. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. Skarpt Forskib med mandlig Gallionsfigur. Hækby^ get Agterskib med fladt Spejl. Huse i Borde. Ufuldstændig Inderklædning. 3 vandtætte Skodder. Længde: 147 f 5". Bredde: 17 * 4 5i. Dybde: 9 ' 9" Dybgaaende: 7*5"* dw. 130,08 brutto. 113,45 netto. Ifølge Ejendoms Erklæring dat. København 12/ bygget til: Det kongelige danske Postvæsen. Under 11/ hs.r Finansministeriet anordnet, at Tilkøbsafgift ikke skal opkræves for Skibet. Ommaalt den 21/ hvorefter Hettotonnagen er: 118,04. Overført fra Korsør til Fredericia ifl. Skrivelse fra Direktoratet for de danske Statsbaner i Jylland og Fyn og nyt Certifikat dat. 3/

23 H/s. Freyr. H K Q C. Ifl. Skrivelse dat. Aarhus 1/ fra Direktoratet for de danske Statsbaner i Jylland og Fyn solgt til: De danske Statsbaner i Jylland og Fyn Ved Auktionsskøde dat. København 22/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 20/ solgt til: Leopold Levin,(Fa. Levin & Sønners Eftf.) Kbhvn Ifølge Kastrup Toldkontrols Skrivelse af 18/ og Rederiets Anmeldelse af 1/ er Skibet ophugget i Kastrup i Certifikatet afleveret og Maalene udhuggede. Registreringen afsluttet 6/ (Udslettelsesprotokol Hr. 3-3).

24 H/s. Freyr. H K Q C. j III - Berlingske Tidende Fredag Aften 1. Juli 1853: Jerndampskibet "Freyr" ankom igaar fra London, under engelsk Flag, medhavende den danske Gesandt Billes Liig. Berlingske lidende Onsdag Aften 20. Juli 1853: Det nye Postdampskib "Freyr", Capt. Petersen, afgik til Aarhuus i Formiddags. Berlingske Tidende Fredag Morgen 22. Juli 1853: Fra næstkommende Fredag den 22de dennes vil jfost-' dampskibet "Freyr" blive sat i en xegelmæssig Fart mellem Korsør og Aarhuus, saaledes at det afgaaer fra Korsør hver Tirsdag, Torsdag og Løverdag Formiddag, snarest mulige efter rersonpostens Ankomst dertil fra Kjøbenhavn og fra Aarhuus hver Søndag, Onsdag og Fredag Formiddag Formiiddag Kl. 8. Passageerfragten er for en Kahytsplads 3 Rigs- ', bankdaler 32 Skilling, og for en Dæksplads 1 Rigsbankdaler 64 Skilling pro persona. Børn under 12 Aar ; betale det Halve. Moderationer for Familier finder ikke Sted. Fragttasten fibr Godsforsendelsen mellem Korsør og Aarhuus er fastsat i et passende Forhold til den for Kjøbenhavn-Kieler Routen gjældende Tast for de Kongelige Postdampskibe. Indskrivning af passagerer og Anmeldelse af Fragt gods skeer i Korsør paa det Kongelige Fostcontoir, og i Aarhuus hos Færgeopsynsmand Møller. i i Endvidere bemærkes, at Dampskibet, saavel paa Tou ren fra Korsør som fra Aarhuus, anløber Koldby-Kaas paa Samsøe, for at landsætte og modtage passagerer. : Fragten for en Passageer mellem Korsør og Samsøe,. og Aarhuus og Samsøe, er 1 Rigsbankdaler 64 Skilling for en Kahytsplads, og 1 Rigsbankdaler for en Dæksplads. Hvilket herved bringes til almindeligt Kundskab, j Andet i'ostsecretariat, den 19de Juli Lund. Berlingske Tidende Mandag Aften 25. Jnli 1853: "Aarhuus Avis": Det nye Jerndampskib "Freyr", der i Onsdags Aftes ankom hertil fra Kjøbenhavn paa den meget korte Tid af 9 Timer 20 Minutter, og som imorges afgik herfra til Korsør, hvorfra det i Fremtiden, paa Generalpostdirectionens Foranstalt-

25 H/s. Freyr. H K Q C III - 2. T. 25/ (2): ning, indtil videre skal gjøre Toure her til Aarhuus, er et i alle Maader og Henseender særdeles smukt og hensigtsmæssigt indrettet Fartøi. Det er 55 1/2 danske Commercelæster stort, af 100 Hestes Kraft og bygget 1 London af det bekjendte Firma Maudsley Sons & Field. Maskinen er efter de oscillerende Cylinderes Princip, ligesom det pgsaa har de saakaldte "bevægelige Skovle". Rigningen er smuk og alt staaende Gods ' galvaniseret, længden af Dækket er 144 Fod, Dybden 9,5 Fod og Breden 17 Fod. Conversations-Salonen er meget elegant indrettet, høi, rummelig og vel ventileret, Gulvet er belagt med et fiint Brusseler-Tappe, en Mahogni-Canapé med røde Pløiels Puder gaaer langs med begge Salonens Sider, og smukke Lamper, efter et. nyt Princip, ere anbragte i Loftet, til Salonen støder et smagfuldt indrettet Vadskeværelse, og ved en Gang er den forenet med en Damekahyt, der ligeledes er udstyret paa det eleganteste og forsynet med alle' mulige Beqvemmeligheder for de qvindelige Passagerer, Freyr" føres af Capt. P. A. Petersen, der HT? deeltog i den sidste Krig som Maanedslieutenant og har senere ført "Vildanden" og "Løwen". Det skal være en meget dygtig Sømand, og vi ere overbeviste om, at han til de Reisendes Tilfredshed vil vide at beklæde sin Plads som Capitain paa "Freyr". Som Maskin mester er den som Praktiker fordeelagtig bekjendte Maskinist, J. Bindesbøll, ansat. - Ved nærværende Dampskibs Fart mellem Korsør og Aarhuus ville vi, med Undtagelse af Mandag, have daglig rost fra Kjø- benhavn, og man kan ikke noksom paaskjønne den Beredvillighed, hvormed vedkommende autoritet har søgt at imødekomme et hos det jydske publicum længe næret: ønske. - Capt. Petersen antager at kunne gjøre Fan ten mellem Korsør og Aarhuus (15 Miil) i mindre end 6 Timer. - Det er første Gang at Reisen mellem Kjøbenhavn og Aarhuus (26,5 Miil) er tilendebragt i saa kort en Tid som ovenanførte. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 26. Juli 1853: Dampskibet "Freyr" har gjort Reisen fra Aarhuus til Korsør i 5 3/4 Time, og fra Korsør til Aarhuus i 5 Timer 20 Minutter. Berlingske Tidende Lørdag Aften 7. Januar 1854: Dampskibet "Freyr" ankom i Gaar Kl. 11,30 til Aarhuus, og afgik atter derfra Kl. 3,30, uden at have Hordposten med, da samme endnu ikke var ankommen til Aarhuus. Dette Dampskib ankom i Formiddags til Korsør. Berlingske lidende Mandag Morgen 22. Januar 1855 "Aarhuus Avis": I Søndags, da Dampskibet "Freyr" afgik herfra, havde det ombord to lænkebundne Arre-

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t> HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t> ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/10 1891. Certifikater: 17/10 1891,

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet.

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. J 77 Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. 1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G. Webster, forestillende det danske

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage.

Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage. Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage. (Da vi antage, at en vidtløftigere Skildring af Strandingen den 25de September vil interessere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere