Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Nyhedsbrev nr Marts

2 FORMANDENS KLUMME Velkommen til 2015 Med årets første medlemsblad er det vel tid til at skue fremad mod året, der ligger foran os. Allerede nu kan vi se frem til en rimelig travl sæson Først og fremmest med vore fragtsejladser, som igen i år byder på fiskefoder sejlads til Musholm, som vil holde skibet beskæftiget fra primo april til ultimo oktober. Weekend sejladser vil vi udbyde som vanligt med Øhop ture til Skarø og Drejø, Museumsture til Marstal, og golfture til Ærøs Golfbane. Som noget nyt arbejdes der på tur til Lyø eller Strynø. Koret bliver også travlt beskæftiget i 2015, specielt med Shanty Festival i juli, der omtales nærmere inde i bladet. Det er besluttet at overdække agterdækket med et solsejl, således det er muligt at opholde sig på dækket i al slags sommervejr uden at blive brændt af solen eller blive gennemblødt af regn. Vi håber at medlemmerne fortsætter med at støtte op om skib og kor også i Året der gik 2014 startede som vanlig stille op, i det der ikke blev gjort noget forsøg på fragt slutninger uden for fiskefoder sæsonen, som bekendt er ultimo marts til ultimo oktober. Kommer der en anmodning om en tur, tager vi den, men vi er ikke aktive i markedet. Vi brugte lidt tid i marts på en ekstra doksætning, da Veritas pludselig forlangte et skrueakseltræk. Fiskefoder sæsonen startede lidt senere end tidligere år, grundet en længevarende dokning og reparation af Niels Bjørn, som under stormvejret i efteråret 2013 sank på 16 m. vand med omfattende indenbords skader til følge. Det blev i alt til 33 rejser med fiskefoder, 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding samt 30 forskellige weekend arrangementer, hvoraf ca. halvdelen har været med sponsorer. Vi foretog 3 specielle rejser med koret til Skarø Festival i juni, til Esbjergs Shantyfestival i august og til farvandet ud for Ballen, for at tage afsked med færgen Ærøsund i oktober. Havarier Vi blev forskånet for navigations havarier i 2014, men vi har stadig en uafsluttet havari sag vedrørende berøringen af skonnerten Havet i Der er hensat Kr til eventuel dækning af ansvar. Økonomi Årets resultat er positivt for både skibets drift og forening. For driftens vedkommende er resultatet ca. Kr mindre end budgetteret grundet den tidligere nævnte ekstra dokning. Foreningen resultat er isoleret set også tilfredsstillende. Der er dog stadig et antal medlemmer som glemmer deres kontingent. Dette skyldes sandsynligvis, at mange medlemmer er bosiddende i egne, hvor Caroline sjældent kommer, og således taber interessen. Weekend sejladserne har givet et mindre underskud i forhold til budget, hvilket vil medfører en revision af vore priser. Som tidligere omtalt har Caroline S modtaget en arv efter vort mangeårige medlem direktør Poul Rasmussen. I arvens præmisser hed det, at arven skulle anvendes til særlige formål og ikke indgå i den daglige drift. Vi har derfor, som det fremgår af regnskaberne, tilgodeset dette ønske ved at hensætte midlerne på en særlig konto. Bemandingen Der har i årets løb ikke været problemer med bemandingen. Vi får fortsat nye aktive ind, heriblandt også nogle yngre, hvilket vi er godt tilfredse med. Foreningen Caroline S Foreningen har som tidligere givet et godt bidrag til driften, som betaling for de charterture foreningen arrangerer i weekends. Medlemstallet er ved slutning af året 440 personlige medlemmer og 24 sponsor medlemmer. Caroline Koret Koret er et godt aktiv for skib og forening. Koret har givet mange koncerter ved de forskellige offentlige arrangementer samt på plejehjem og ældre centre. Koret og Caroline deltog i august i Shanty Festivalen i Esbjerg, som afholdes hvert andet år. Last rengøres efter losning af korn Goodbye Ærøsund Finn og Ib 2 3 Forventning til det kommende år Over vinteren har mandagsholdet overhalet hovedmotoren og der arbejdes på installering af et overvågnings system. Vi forventer at begynde på fiskefoder ture som normalt i sidste uge af marts. Weekend og sponsorture påbegyndes ultimo april. I skrivende stund er der booket 12 arrangementer. Febr. 2015, jhf

3 Generalforsamling 2015 Der indkaldes herved til Caroline S foreningens ordinære generalforsamling til afholdelse i Matadorstuen restaurant Børsen. Torsdag d. 30. april 2015, kl Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab Fastlæggelse af kontingent Valg af formand Valg af bestyrelse og supplanter, valg til bestyrelse, Frede Kristiansen, Launy Lindahl, Margrethe Andersen, valg af 2 suppleanter Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Foreningen er vært ved et let måltid efter generalforsamlingen. Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent indbetaling Med dette blad følger et kontingent indbetalings kort med angivelse af en indbetalingskode, som er personlig, idet koden indeholder dit medlemsnummer. Det er derfor vigtigt at betalingen sker på det angivne nr, enten over nettbank eller ved personlig henvendelse i banken. Bruger man ikke de tilsendte medlemsnr. Er det næsten umuligt at finde frem til dem, som har glemt at betale. I 2014 var der 200 medlemmer som ikke figurerede som betalende. Det lykkedes ved stort arbejde at finde frem til halvdelen, men resten kan vi ikke identificere. Så venlig hjælp os, betal snarest og helst inden generalforsamlingen og brug den medsendte indbetalings identification. Kurt Kølle, kasserer 4 5

4 Shantyfestival: Caroline S - Svendborg Event: MARITIMT CENTER - INVITATION TIL Shantykor Festival Svendborg Som annonceret i sidste nummer af dette blad har Caroline Foreningen i samarbejde med Maritimt Center Danmark og SvendborgEvent besluttet at invitere til Shantykor Festival i weekenden juli. Der er i skrivende stund tilmeldt 10 kor fra hele landet. Vi forventer ca. 300 deltagere. Programmet for festivalen er endnu ikke endeligt fastlagt men hovedlinierne vil blive som følger. Fredag aften De ankomne kor vil underholde fra dækket af Caroline S, der denne aften vil være fortøjet langs Jessens Mole, på Oranjes gamle plads. Der vil blive offentlig adgang og arrangeret et mindre måltid på dækket og/eller på kajen. Lørdag formiddag Der vil blive underholdt på Lille Scene på Torvet samt muligvis et par andre steder i midtbyen. Lørdag eftermiddag. Alle kor vil på skift underholde i Maritimt Pakhus, hvor der vil blive åbent for alle i eftermiddags timerne. Lørdag aften arrangeres der Festival Festmiddag i partytelt udenfor Maritimt Center. Under middagen arrangeres forskellig underholdning, og aftenen slutter af med Herrekoret, der spiller op til dans i Maritimt Center. Søndag formiddag hilses der af med de overnattende kor, som muligvis igen vil røre stemmerne. Vi vil omkring 1.april modtage informationer fra korene om ankomsttider, antal kor medlemmer/pårørende hvorefter detailplanlægningen kan begynde. Festivalkomiteen efterlyser allerede nu medlemmer, som har lyst til at give en hånd med ved arrangementet. Har du lyst så ring venligst til Margrethe tlf eller mail Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil møde op og høre alle de herlige sømandssange fremført af lige så herlige sømænd og havfruer. Planlagte aktiviteter 2015 I 2015 er der forløbigt planlagt følgende aktiviteter: 30. april Generalforsamling. 08. maj Jørgen Bang dagtur 22. Maj Svendborgsund Golftur 29. maj Brdr Dahl 31. maj Klarskov Golftur 19. juni Odense Diamant Skæring. 12. juni Brdr Dahl 23. juni Tom Pedersen sankt hans tur 26.juni C.C.Jensen eftermiddagstur juli Shanty Festival 28. august Uffe Jeppesen 05. sept. Dia Bor Vejle. Caroline koret 18. april Kogtved Søfartsskole 05. maj Sankt Jørgens Park 12. juni Åbyskov Forsamlingshus juli Shanty Festival SPONSOR ARRANGEMENTER Vi gentager, at vore sponsorer har ret til endags arrangement med indtil 12 deltagere, hvor skibets drift er gratis. Der betales kun for fortæring og drikkevarer. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES Webmaster Hjemmesiden Vor nye webbmaster Henning Rose er kommet godt fra start og har fået lavet en meget aktiv hjemmeside. Den kan dog blive endnu bedre, hvis flere af vore medlemmer vil fremsende relevant materiale. der kan have fælles interesse. Det gælder ikke bare skriftlige indlæg og billeder, men også henvisning til artikler i dagspressen, som der kan laves et link til. Alle aktive medlemmer af foreningen må tænke på de flere hundrede medlemmer rundt om i landet, som støtter os men kun kan følge vores aktiviteter via hjemmesiden. For dem er en fyldig og aktiv hjemmeside vigtig. 6 7

5 Jubilæumsfest januar 2015 Den 30. januar 2015 afholdt foreningen fest for medlemmerne i Borgerforenings flotte guldsal, hvor hovedtemaet var markering af korets 10 års jubilæum. Ca 120 feststemte deltagere havde en flot aften, der blev indledt med korets optræden. Vi gik i gang med en lækker buffetmenu, og mellem retterne var der først en hyldesttale til korets utrættelige samlingspunkt Margrethe der selv kom med forslaget om oprettelsen af koret i 2004, hvor den første reaktion var det får du aldrig nogle pensionerede søfolk til at stille op til. Det blev gjort til skamme straks, for man kom hurtigt op på ca 50 medlemmer, og med venteliste er niveauet holdt der siden. Formanden sluttede hyldesten af med at overrække Margrethe en velfortjent gave. Næste indslag var Bjarne Bekker s præsentation af sit nyeste værk et flot og gennemillustreret jubilæumsskrift med billeder af skib og kor gennem de forløbne 10 år, tilsat sange og beskrivelser af sjove oplevelser. Et utroligt flot skrift, hvis udgivelse først blev besluttet få uger før festen og produceret af Bekker Media og Tryk-team på under 14 dage. Og udgiften hertil ja den blev overdraget som en sponsorgave til alle festens deltagere. Faktisk blev oplægget udtænkt og tilrettelagt af Bjarne, mens han under sin ferie sad under palmerne på ferieøen La Gomera, der er en af de Canariske 8 9 Øer midt i Atlanterhavet. Men med en pc, internetforbindelse og familiens overbærenhed kan alt lade sig gøre. Interesserede medlemmer, der ikke har modtaget jubilæumsskrift, kan få et eksemplar ved at henvendelse til Margrethe eller Jørgen. Allerede inden der blev meldt klar til desserten startede dansen op til tonerne af det lokale band Fuld Besætning, og alle fik rørt benene inden den festlige aften endte. Torben Tranberg

6 Folkene omkring Caroline S Einer Villy Madsen Bedstemand. 72 år. Svendborg. Egentlig kunne Einer indgå i tørnen som fører af Caroline, idet hans skibsførerpapirer var gyldige i et antal år efter hans pensionering som 65-årig. De er siden blevet ombyttet med sønæringsbevis som kystskipper og vedligeholdes med hans hyppige udmønstringer. Einer meldte klart ud fra starten, at han kun ville sejle som bedstemand. Den beslutning har han stået ved og har trukket et stort læs i den stilling, der ser ud til at være den sværeste at bemande. Han vil dog gerne stå hos og videregive erfaring til yngre kræfter med føreraspirationer. Einer kom ind i Caroline-kredsen i 2006 og udmønstrede samme dag, som hans A.P. Møller-hyre ophørte at dreje. Der var således ingen spildtid. Søkarrieren fortsatte meningsfyldt uden tænkepause. Kimen til interessen for Caroline, mener Einer, var forinden blevet lagt i Svendborg Marineforening, hvor snakken gik om pensionisters fremtidsmuligheder. Einer er en trofast gap-filler. Udover sine regelmæssige tilmeldinger til besætningslisten siger han aldrig nej til en ekstra tørn, når Formanden kommer med en opfordring. Han synes, at det er synd for projektet, hvis folk ikke bakker op om det. Hustruen, Vibeke, har forståelse for Einers interesse og beredvillighed. Hun støtter ham fuldt ud, som hun støttede ham under hans lange karriere i handelsflåden. De mange hustrumedsejlinger i gennem årene, er sikkert også med til at fremme forståelsen. Einer er født og opvokset i Strandhuse i Svendborg, men er ikke ud af en søfarende slægt. Han stod til søs i 1958 i en Mærsktanker som dreng og forblev loyal livstidsansat i A.P. Møller indtil pensioneringen. Dog, minus 4 dages sejltid. De manglende dage måtte optjenes i en stenfisker, før han kunne påbegynde navigationsskolen i Svendborg, hvor han tog styrmands- og skibsførereksamen. Søfartsskolen blev klaret i Sønderborg. Hos A.P. Møller gjorde Einer tjeneste som styrmand og kaptajn, mest i stykgodsskibe, krydret med opgaver som supercargo på Vestafrika og port captain i Bangkok. Med Caroline har Einer også deltaget i lidt af det hele, som han udtrykker det. Da han startede i 2006, var skibet mere i fri fart, end nu. Det var overvejende med korn og gødning. Einers længste rejse gik til Randers for at hente en last gødning. Så har der været rejser til København og til Esbjerg. Og, naturligvis kontraktsejladsen på Musholm og weekendturene i det sydfynske ø-hav. Hans sejlhorisont er alene helbredsbestemt. Kystskipperbeviset udløber først i 2019, så han skal da bare blive ved, siger Formanden, og mon ikke en til den tid stadig agil 77-årig nemt kan overbevises om at få det fornyet? Sejltid vil ikke være et problem. Einer er blandt de allermest aktive sejlende Caroline-medlemmer - måske i Top-3. Niels Strand NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo oktober 2015 skal være Stefan i hænde senest 15. september Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Tusind tak! Foreningen sender en stor og varm tak til vore to sponsorer af korets flotte jubilæumsskrift: Redaktør Bjarne Bekker fra Bekker Media, der skrev tekster og redigerede, samt Torben Jeppesen og Finn Petersson fra Tryk-Team for produktion og trykning.

7 Carolines to røde naboer Når Caroline S ligger ved kaj i Svendborg er det ofte enten ved siden af eller overfor de to velholdte røde skibe Christoffer og Laura. Og hver gang spørger interesserede gæster på vort skib om, hvad det er for en type skibe? Begge skibene, der er hjemskrevet i henholdsvis Svendborg og Torshavn på Færøerne, er ejet af skibsreder Jørgen Roed, Svendborg. Efter i mange år at have drevet fragtskibsfart så Jørgen Roed en mulighed for at etablere et specialskibsrederi med skibe, der kunne bruges af forskere i forbindelse med havundersøgelser. Der var opstået et marked herfor i forbindelse med etablering af havvindmølleparker i både Øster- og Nordsøen. De statslige miljømyndigheder i de lande, der grænser op til de pågældende havområder, kræver udført omfattende undersøgelser af bl.a. fugletræk og bundforhold forud for udlægning af et område til etablering af en vindmøllepark. Over flere omgange i årene efter etableringen kræves gentagelse af undersøgelserne, for at kortlægge den miljømæssige ændring, der evt. nu er opstået. Bemærk fuglekassen på Monkey-Island Flåden M/V Christoffer, der oprindeligt er bygget som fisketrawler, og som Jørgen Roed købte i en yderst dårlig forfatning, blev som det førte skib renoveret og ombygget og rummer mulighed for at medbringe op til 12 forskere, der kan opholde sig til søs i en uge eller længere. Apteringen indeholder kamre og fælles opholdsrum, og på dækket er installationer med kran og tilslutningsforhold til containermoduler, der tages ombord og rummer kontor-/laboratorieforhold under sejladsen. På monkey-island er opsat en særlig kasse, hvor forskerne kan sidde ude i det fri og gøre observationer af fugletræk. Endelig er installeret en særlig radartype, der ligesom en flyradar kan registrere fugletræk i luften, inden de kommer ind over skibet. Senere har rederiet erhvervet to tidligere norske vagtskibe, M/V Laura og den endnu større M/V Karoline. Disse to skibe blev indregistreret under færøsk flag, da de ikke umiddelbart som ældre skibe kunne overføres til dansk flag. På disse skibe er lignende installationer foretaget, og skibene er grundet deres størrelse også anvendelige som off-shore vagtskibe, da de begge er yderst sødygtige fartøjer, der ligger godt i søen i dårligt vejr. M/V Karoline er nu afstået til Jørgen Roeds yngste søn Thomas, og skibet har i flere år været beskæftiget i havet ud for Nordnorge, hvorfor det er længe siden, skibet sidst er spottet i Svendborg. M/V Laura har de fleste driftsdage, og sejler togter med op til 12 forskere, der udfører fugletælling og bundundersøgelser, og skibet har i efteråret 2014 opereret i Nordsøen som vagtskib under arbejder på boreplatforme. Her ligger skibet stand by få hundrede meter fra en platform, med motor og azimuttruster kørende 24 timer i døgnet i op til 4 uger ad gangen. Det giver en ensformig vagt for besætningen, men fordrer samtidig 100 % Mini-drone med kamera opmærksomhed af den vagthavende navigatør. Han er garant for sikkerheden, hvis platformen taber en person i søen hvilket kan forekomme under reparationsopgaver på boreplatformene. Så skal MOB-båden kunne bemandes og affires indenfor få minutter, så en forulykket person kan hentes op af havet. Besætningen på et togt, der varer fra en til fire uger, består af en dansk skipper, bla. Børge Petersen, der også hører med blandt vore navigatører på Caroline S, en polsk styrmand, en polsk skibsassistent/motormand og en ghanesisk kok. Sidstnævnte vender jeg tilbage til senere. Togtet Jeg fik i august 2013 mulighed for at komme med M/V Laura på en uges togt i Østersøen, og blev påmønstret som overtallig matros. Da der efterfølgende kom 10 tyske forskere ombord gik det op for mig, at forskellen på at tilhøre besætningen frem for at være gæst, betød at jeg var omfattet af det 100 % alkoholforbud, der er ombord for besætningen. Det kan man sagtens leve med i en uge dog trak det lidt i mundvigen, når forskerne stod ved rælingen og nød solnedgangen med et glad rødvin i hånden, mens vi lå opankret for natten på Kolberger Heide. Påmønstringen skete i Sassnitz på Rügen, og efter indladning af forskerne og en stor mængde seismisk og elektronisk udstyr, blev skibet rigget op med bla. sonar og beamscannere. Forskerne havde base i en 20 fods container på dækket. Hvert forskerhold på et togt er forskelligt sammensat og har deres eget udstyr med, hvorfor der er fuld til- og afrigning for hvert togt. Men skibet er indrettet med basistilslutninger, så efter fire timers arbejde er alt rigget til. Næste morgen afsejlede vi ved daggry, og sejlede om til Tromper Wiek tæt på Arkona. Her fulgte en hel dag med kalibrering og test af udstyret. Først sidst på eftermiddagen blev kursen sat mod første målområde, der var en position i farvandet mellem Kiel og Langeland. Vi passerede tæt ind under Rügens høje hvide klinter, der er næsten ligeså flot et syn som Møns Klint. Ned gennem Kadetrenden mellem Falster og Tyskland for ved midnatstid på klos hold i trafiksepareringen at møde og at passere Klar til dykning

8 Triple-E containerskibet Maersk Mc-Kinney Moller under vejs på sin jomfrutur til Gdynia. Vi fornemmede den store sorte mastodonts størrelse på afstanden mellem de røde og grønne sidelanterner, da vore to skibe stævnede ret mod hinanden. Ud over lanternerne og lidt lys i dækshuset, der ligger i den forreste trediedel af det store skib, var alt uoplyst, og ved passagen lignede det i mørket et stort hangarskib. Så gled det gennem en gylden månestråle, der som en stor projektør panorerende hen over skibet et helt utroligt syn, som ikke lod sig fotografere, men kun kan opleves live. Jeg gik til køjs med billedet siddende på nethinden. Sonar senderen bjærges På arbejde Næste morgen var vi klar til at starte den første undersøgelse. Forskerne ønskede undersøgt et kvadratisk areal på ca. 2 gange 1 sømil, som opdeles i f.ex 14 gennemsejlingsbaner, et såkaldt transect. Gps udstyret viser, hvor banerne ligger, og det et vigtigt at skibet hele tiden ligger nøjagtigt an i banerne, da man skal kunne komme tilbage og foretage yderligere undersøgelser, enten med andet udstyr, eller på et senere tidspunkt for at kunne observere forandringer. Fra kranen på skibet udfires en line med en sender, der slæbes efter skibet og udsender et signal, hvis ekko opfanges på en modtager, der er monteret under skibet. I containeren på dækket kan forskerne på en skærm se scanningsresultatet, der samtidig optages for efterbearbejdning, når togtet er slut. For at optagelserne kan bruges må skibet ikke sejle over 1 knob, og her er det nødvendigt for navigatøren konstant at trimme fart og retning. Skibet er nemlig påvirket af strøm og vind, så det kniber med at holde styrefart, hvorfor man så enten bruger skibets særlige azimutpropel, der kan nedsænkes fra bakken, eller sterntrusteren agter til at justere styringen med, og samtidig regulerer fremdriften med stigingen på propellen. Skipperen og styrmanden har opdelt døgnet i 6- timers vagter, og en vagt med drilske vind- og strømpåvirkninger kræver under vagten fuld opmærksomhed og koncentration. Når et transect er overstået, vurderer forskningslederen, om han vil have foretaget en supplerende undersøgelse med fx et undervandskamera, eller en opankring med et dyk, for at hente bundmateriale op til nærmere vurdering. Den ene aften/nat vi lå opankret, var der først to svømmedykkere ude og botanisere på bunden, og senere satte man en kabelstyret minidrone ud, der sendte billeder til en monitor, hvor vi kunne betragte nysgerrige fisk, der blev tiltrukket af dronens lyskegle. Så forskernes arbejdsdag gik fra 8,30 til 21,00, hvor de løbende afløste hinanden på de forskellige poster. En af de tyske forskere var geolog i Kiel, og det var meningen vi på hjemrejsen skulle passere tæt på Kriegers Flak ud for Møn, hvor man netop foretog nedramning af vindmøllefundamenter. Geologens opgave var at registrere, hvor langt lyd og svingninger i vandlagene kunne opfanges fra stedet. Imidlertid var arbejdet på Kriegers flak indstillet den pågældende dag; vi tog ikke forbi, og han fik ikke anvendelse for sit medbragte udstyr, eller fik noget resultat med hjem fra sine dage ombord! Fredag aften var arbejdet slut, og vi startede hjemrejsen, mens forskerne riggede udstyret af. Ved ankomsten til Sassnitz lørdag morgen kunne afmønstres efter morgenskafningen, hvor lederen udtrykte sin tak til besætningen for et vellykket togt med god behandling ombord. Kokken Og nu tilbage til kokken. En af forudsætningerne for, at mennesker trives til søs i mange dage er, at de er vel tilpasse, positive og har gode oplevelser undervejs ikke mindst gennem forplejningen. Kokken ombord var ghaneseren Ernest Gyamfi, der er en slank og adræt ældre herre. En af de faste skippere ombord er Calle Andersen fra Thurø, der i mange år var selvejer med coastere, der bar navnet Monsunen af Svendborg. Den første af dem var i øvrigt søsterskib til Caroline S. Den næste i rækken noget større, og her kom Ernest ombord og var i 27 år, indtil Calle solgte for at gå i land og deres veje skulle skilles. Ernest glæde var derfor stor, da Calle kunne meddele, at han nu skulle være afløserskipper for Jørgen Roed, og man manglede en kok ombord. Selv om Ernest har familie i Ghana, har han gennem mange år kun været i sit hjemland få gange og i kort tid af gangen. Hans livsinteresse er at være på et skib, lave mad og varte op uden andres indblanding. Og det gør han til alles fulde tilfredshed på sin egen stille facon, men altid med et stort smil. Når man tørnede til skafning om morgenen var alt parat, forplejningen varieret og var man sulten sent på aftenen, var der lækre sandwich i køleskabet samt kager og frisk kaffe på termokanden En særlig oplevelse var hans service overfor de to polske søfolk. I Polen er det ikke et rigtigt måltid, hvis der ikke serveres suppe til under en eller anden form. Ombord var der varm mad om aftenen, og passede menuen ikke til suppe, ja så var der lavet en suppe, der blev serveret som varm ret til frokost. Jeg tror jeg prøvede 6 forskellige slags supper, inden vi fik bekendtgjort, at i dag er der ærtesuppe inden det kolde bord konsistensen var som de gule ærter, der i Danmark giver varmen på en kold efterårs- eller vinterdag. Nu oplevede jeg det en varm augustdag, dog med pølsestykker til i stedet for kogt røget flæsk. En lidt spøjs sommerret, men velsmagende var det. Den sidste aften bekendtgjorde Ernest: I dag er menuen kylling og pommes frites, og så bar han fade ind til første hold i messen. De 6 tyskere på første hold råbte højt i kor: Oh POMMES og kastede sig over fadene, 1, 2 og 3 gange, mens ketchup- og remouladeflaskerne blev rystet og klemt efter 10 minutter var alt væk, og bordet lignede en slagmark. Jeg tænkte stakkels dem, der skal spise på hold 2 men Ernest smilede fra kabyssen og lukkede ovndøren op. Ud kom nye kæmpeportioner af kylling og pommes, og alle blev mætte, - han havde prøvet det før, og kendte tyskernes glubende appetit for den ret. Torben Tranberg Kokken Ernest

9 S VENDBORG Tak til alle vores Sponsorer RES T A U R A N T KRUSHOLM v/familien Krusholm FROKOST KLUBBEN Nordic Marine Consult A/S Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Erik Nielsen Direktør A. P. Møller Nordbirkvej 1, 5240 Odense NØ DER ER OGSÅ PLADS TIL DIG OG DIN VIRKSOMHED Flemming Schmidt Advokat Maritim Center SVENDBORG BUGSER A/S Firmamedlemskab Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Museum Revisorfirmaet DeLoitte Udgiver: Foreningen Caroline S 16 Juletræer Jørgen Bang Thurø Svendborg Marineforening Svendborg Søfartsskole Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Familien Laursen fra Californien på sejltur

Familien Laursen fra Californien på sejltur Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Familien Laursen fra Californien på sejltur Familien Laursen fra Californien takker for en god tur til øerne! Nyhedsbrev nr. 24 - Februar 2013 1 FORMANDENS

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Solskinsdage i Marstal

Solskinsdage i Marstal Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr. 25 - Oktober 2013 1 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Model af Caroline S, sejles til Skarø Museum Nyhedsbrev nr. 27 - Oktober 2014 1 FORMANDENS KLUMME Så er tiden kommet hvor der kan gøres lidt status over

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl. 19-21.30 Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere