Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Nyhedsbrev nr Marts

2 FORMANDENS KLUMME Velkommen til 2015 Med årets første medlemsblad er det vel tid til at skue fremad mod året, der ligger foran os. Allerede nu kan vi se frem til en rimelig travl sæson Først og fremmest med vore fragtsejladser, som igen i år byder på fiskefoder sejlads til Musholm, som vil holde skibet beskæftiget fra primo april til ultimo oktober. Weekend sejladser vil vi udbyde som vanligt med Øhop ture til Skarø og Drejø, Museumsture til Marstal, og golfture til Ærøs Golfbane. Som noget nyt arbejdes der på tur til Lyø eller Strynø. Koret bliver også travlt beskæftiget i 2015, specielt med Shanty Festival i juli, der omtales nærmere inde i bladet. Det er besluttet at overdække agterdækket med et solsejl, således det er muligt at opholde sig på dækket i al slags sommervejr uden at blive brændt af solen eller blive gennemblødt af regn. Vi håber at medlemmerne fortsætter med at støtte op om skib og kor også i Året der gik 2014 startede som vanlig stille op, i det der ikke blev gjort noget forsøg på fragt slutninger uden for fiskefoder sæsonen, som bekendt er ultimo marts til ultimo oktober. Kommer der en anmodning om en tur, tager vi den, men vi er ikke aktive i markedet. Vi brugte lidt tid i marts på en ekstra doksætning, da Veritas pludselig forlangte et skrueakseltræk. Fiskefoder sæsonen startede lidt senere end tidligere år, grundet en længevarende dokning og reparation af Niels Bjørn, som under stormvejret i efteråret 2013 sank på 16 m. vand med omfattende indenbords skader til følge. Det blev i alt til 33 rejser med fiskefoder, 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding samt 30 forskellige weekend arrangementer, hvoraf ca. halvdelen har været med sponsorer. Vi foretog 3 specielle rejser med koret til Skarø Festival i juni, til Esbjergs Shantyfestival i august og til farvandet ud for Ballen, for at tage afsked med færgen Ærøsund i oktober. Havarier Vi blev forskånet for navigations havarier i 2014, men vi har stadig en uafsluttet havari sag vedrørende berøringen af skonnerten Havet i Der er hensat Kr til eventuel dækning af ansvar. Økonomi Årets resultat er positivt for både skibets drift og forening. For driftens vedkommende er resultatet ca. Kr mindre end budgetteret grundet den tidligere nævnte ekstra dokning. Foreningen resultat er isoleret set også tilfredsstillende. Der er dog stadig et antal medlemmer som glemmer deres kontingent. Dette skyldes sandsynligvis, at mange medlemmer er bosiddende i egne, hvor Caroline sjældent kommer, og således taber interessen. Weekend sejladserne har givet et mindre underskud i forhold til budget, hvilket vil medfører en revision af vore priser. Som tidligere omtalt har Caroline S modtaget en arv efter vort mangeårige medlem direktør Poul Rasmussen. I arvens præmisser hed det, at arven skulle anvendes til særlige formål og ikke indgå i den daglige drift. Vi har derfor, som det fremgår af regnskaberne, tilgodeset dette ønske ved at hensætte midlerne på en særlig konto. Bemandingen Der har i årets løb ikke været problemer med bemandingen. Vi får fortsat nye aktive ind, heriblandt også nogle yngre, hvilket vi er godt tilfredse med. Foreningen Caroline S Foreningen har som tidligere givet et godt bidrag til driften, som betaling for de charterture foreningen arrangerer i weekends. Medlemstallet er ved slutning af året 440 personlige medlemmer og 24 sponsor medlemmer. Caroline Koret Koret er et godt aktiv for skib og forening. Koret har givet mange koncerter ved de forskellige offentlige arrangementer samt på plejehjem og ældre centre. Koret og Caroline deltog i august i Shanty Festivalen i Esbjerg, som afholdes hvert andet år. Last rengøres efter losning af korn Goodbye Ærøsund Finn og Ib 2 3 Forventning til det kommende år Over vinteren har mandagsholdet overhalet hovedmotoren og der arbejdes på installering af et overvågnings system. Vi forventer at begynde på fiskefoder ture som normalt i sidste uge af marts. Weekend og sponsorture påbegyndes ultimo april. I skrivende stund er der booket 12 arrangementer. Febr. 2015, jhf

3 Generalforsamling 2015 Der indkaldes herved til Caroline S foreningens ordinære generalforsamling til afholdelse i Matadorstuen restaurant Børsen. Torsdag d. 30. april 2015, kl Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab Fastlæggelse af kontingent Valg af formand Valg af bestyrelse og supplanter, valg til bestyrelse, Frede Kristiansen, Launy Lindahl, Margrethe Andersen, valg af 2 suppleanter Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Foreningen er vært ved et let måltid efter generalforsamlingen. Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent indbetaling Med dette blad følger et kontingent indbetalings kort med angivelse af en indbetalingskode, som er personlig, idet koden indeholder dit medlemsnummer. Det er derfor vigtigt at betalingen sker på det angivne nr, enten over nettbank eller ved personlig henvendelse i banken. Bruger man ikke de tilsendte medlemsnr. Er det næsten umuligt at finde frem til dem, som har glemt at betale. I 2014 var der 200 medlemmer som ikke figurerede som betalende. Det lykkedes ved stort arbejde at finde frem til halvdelen, men resten kan vi ikke identificere. Så venlig hjælp os, betal snarest og helst inden generalforsamlingen og brug den medsendte indbetalings identification. Kurt Kølle, kasserer 4 5

4 Shantyfestival: Caroline S - Svendborg Event: MARITIMT CENTER - INVITATION TIL Shantykor Festival Svendborg Som annonceret i sidste nummer af dette blad har Caroline Foreningen i samarbejde med Maritimt Center Danmark og SvendborgEvent besluttet at invitere til Shantykor Festival i weekenden juli. Der er i skrivende stund tilmeldt 10 kor fra hele landet. Vi forventer ca. 300 deltagere. Programmet for festivalen er endnu ikke endeligt fastlagt men hovedlinierne vil blive som følger. Fredag aften De ankomne kor vil underholde fra dækket af Caroline S, der denne aften vil være fortøjet langs Jessens Mole, på Oranjes gamle plads. Der vil blive offentlig adgang og arrangeret et mindre måltid på dækket og/eller på kajen. Lørdag formiddag Der vil blive underholdt på Lille Scene på Torvet samt muligvis et par andre steder i midtbyen. Lørdag eftermiddag. Alle kor vil på skift underholde i Maritimt Pakhus, hvor der vil blive åbent for alle i eftermiddags timerne. Lørdag aften arrangeres der Festival Festmiddag i partytelt udenfor Maritimt Center. Under middagen arrangeres forskellig underholdning, og aftenen slutter af med Herrekoret, der spiller op til dans i Maritimt Center. Søndag formiddag hilses der af med de overnattende kor, som muligvis igen vil røre stemmerne. Vi vil omkring 1.april modtage informationer fra korene om ankomsttider, antal kor medlemmer/pårørende hvorefter detailplanlægningen kan begynde. Festivalkomiteen efterlyser allerede nu medlemmer, som har lyst til at give en hånd med ved arrangementet. Har du lyst så ring venligst til Margrethe tlf eller mail Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil møde op og høre alle de herlige sømandssange fremført af lige så herlige sømænd og havfruer. Planlagte aktiviteter 2015 I 2015 er der forløbigt planlagt følgende aktiviteter: 30. april Generalforsamling. 08. maj Jørgen Bang dagtur 22. Maj Svendborgsund Golftur 29. maj Brdr Dahl 31. maj Klarskov Golftur 19. juni Odense Diamant Skæring. 12. juni Brdr Dahl 23. juni Tom Pedersen sankt hans tur 26.juni C.C.Jensen eftermiddagstur juli Shanty Festival 28. august Uffe Jeppesen 05. sept. Dia Bor Vejle. Caroline koret 18. april Kogtved Søfartsskole 05. maj Sankt Jørgens Park 12. juni Åbyskov Forsamlingshus juli Shanty Festival SPONSOR ARRANGEMENTER Vi gentager, at vore sponsorer har ret til endags arrangement med indtil 12 deltagere, hvor skibets drift er gratis. Der betales kun for fortæring og drikkevarer. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES Webmaster Hjemmesiden Vor nye webbmaster Henning Rose er kommet godt fra start og har fået lavet en meget aktiv hjemmeside. Den kan dog blive endnu bedre, hvis flere af vore medlemmer vil fremsende relevant materiale. der kan have fælles interesse. Det gælder ikke bare skriftlige indlæg og billeder, men også henvisning til artikler i dagspressen, som der kan laves et link til. Alle aktive medlemmer af foreningen må tænke på de flere hundrede medlemmer rundt om i landet, som støtter os men kun kan følge vores aktiviteter via hjemmesiden. For dem er en fyldig og aktiv hjemmeside vigtig. 6 7

5 Jubilæumsfest januar 2015 Den 30. januar 2015 afholdt foreningen fest for medlemmerne i Borgerforenings flotte guldsal, hvor hovedtemaet var markering af korets 10 års jubilæum. Ca 120 feststemte deltagere havde en flot aften, der blev indledt med korets optræden. Vi gik i gang med en lækker buffetmenu, og mellem retterne var der først en hyldesttale til korets utrættelige samlingspunkt Margrethe der selv kom med forslaget om oprettelsen af koret i 2004, hvor den første reaktion var det får du aldrig nogle pensionerede søfolk til at stille op til. Det blev gjort til skamme straks, for man kom hurtigt op på ca 50 medlemmer, og med venteliste er niveauet holdt der siden. Formanden sluttede hyldesten af med at overrække Margrethe en velfortjent gave. Næste indslag var Bjarne Bekker s præsentation af sit nyeste værk et flot og gennemillustreret jubilæumsskrift med billeder af skib og kor gennem de forløbne 10 år, tilsat sange og beskrivelser af sjove oplevelser. Et utroligt flot skrift, hvis udgivelse først blev besluttet få uger før festen og produceret af Bekker Media og Tryk-team på under 14 dage. Og udgiften hertil ja den blev overdraget som en sponsorgave til alle festens deltagere. Faktisk blev oplægget udtænkt og tilrettelagt af Bjarne, mens han under sin ferie sad under palmerne på ferieøen La Gomera, der er en af de Canariske 8 9 Øer midt i Atlanterhavet. Men med en pc, internetforbindelse og familiens overbærenhed kan alt lade sig gøre. Interesserede medlemmer, der ikke har modtaget jubilæumsskrift, kan få et eksemplar ved at henvendelse til Margrethe eller Jørgen. Allerede inden der blev meldt klar til desserten startede dansen op til tonerne af det lokale band Fuld Besætning, og alle fik rørt benene inden den festlige aften endte. Torben Tranberg

6 Folkene omkring Caroline S Einer Villy Madsen Bedstemand. 72 år. Svendborg. Egentlig kunne Einer indgå i tørnen som fører af Caroline, idet hans skibsførerpapirer var gyldige i et antal år efter hans pensionering som 65-årig. De er siden blevet ombyttet med sønæringsbevis som kystskipper og vedligeholdes med hans hyppige udmønstringer. Einer meldte klart ud fra starten, at han kun ville sejle som bedstemand. Den beslutning har han stået ved og har trukket et stort læs i den stilling, der ser ud til at være den sværeste at bemande. Han vil dog gerne stå hos og videregive erfaring til yngre kræfter med føreraspirationer. Einer kom ind i Caroline-kredsen i 2006 og udmønstrede samme dag, som hans A.P. Møller-hyre ophørte at dreje. Der var således ingen spildtid. Søkarrieren fortsatte meningsfyldt uden tænkepause. Kimen til interessen for Caroline, mener Einer, var forinden blevet lagt i Svendborg Marineforening, hvor snakken gik om pensionisters fremtidsmuligheder. Einer er en trofast gap-filler. Udover sine regelmæssige tilmeldinger til besætningslisten siger han aldrig nej til en ekstra tørn, når Formanden kommer med en opfordring. Han synes, at det er synd for projektet, hvis folk ikke bakker op om det. Hustruen, Vibeke, har forståelse for Einers interesse og beredvillighed. Hun støtter ham fuldt ud, som hun støttede ham under hans lange karriere i handelsflåden. De mange hustrumedsejlinger i gennem årene, er sikkert også med til at fremme forståelsen. Einer er født og opvokset i Strandhuse i Svendborg, men er ikke ud af en søfarende slægt. Han stod til søs i 1958 i en Mærsktanker som dreng og forblev loyal livstidsansat i A.P. Møller indtil pensioneringen. Dog, minus 4 dages sejltid. De manglende dage måtte optjenes i en stenfisker, før han kunne påbegynde navigationsskolen i Svendborg, hvor han tog styrmands- og skibsførereksamen. Søfartsskolen blev klaret i Sønderborg. Hos A.P. Møller gjorde Einer tjeneste som styrmand og kaptajn, mest i stykgodsskibe, krydret med opgaver som supercargo på Vestafrika og port captain i Bangkok. Med Caroline har Einer også deltaget i lidt af det hele, som han udtrykker det. Da han startede i 2006, var skibet mere i fri fart, end nu. Det var overvejende med korn og gødning. Einers længste rejse gik til Randers for at hente en last gødning. Så har der været rejser til København og til Esbjerg. Og, naturligvis kontraktsejladsen på Musholm og weekendturene i det sydfynske ø-hav. Hans sejlhorisont er alene helbredsbestemt. Kystskipperbeviset udløber først i 2019, så han skal da bare blive ved, siger Formanden, og mon ikke en til den tid stadig agil 77-årig nemt kan overbevises om at få det fornyet? Sejltid vil ikke være et problem. Einer er blandt de allermest aktive sejlende Caroline-medlemmer - måske i Top-3. Niels Strand NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo oktober 2015 skal være Stefan i hænde senest 15. september Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Tusind tak! Foreningen sender en stor og varm tak til vore to sponsorer af korets flotte jubilæumsskrift: Redaktør Bjarne Bekker fra Bekker Media, der skrev tekster og redigerede, samt Torben Jeppesen og Finn Petersson fra Tryk-Team for produktion og trykning.

7 Carolines to røde naboer Når Caroline S ligger ved kaj i Svendborg er det ofte enten ved siden af eller overfor de to velholdte røde skibe Christoffer og Laura. Og hver gang spørger interesserede gæster på vort skib om, hvad det er for en type skibe? Begge skibene, der er hjemskrevet i henholdsvis Svendborg og Torshavn på Færøerne, er ejet af skibsreder Jørgen Roed, Svendborg. Efter i mange år at have drevet fragtskibsfart så Jørgen Roed en mulighed for at etablere et specialskibsrederi med skibe, der kunne bruges af forskere i forbindelse med havundersøgelser. Der var opstået et marked herfor i forbindelse med etablering af havvindmølleparker i både Øster- og Nordsøen. De statslige miljømyndigheder i de lande, der grænser op til de pågældende havområder, kræver udført omfattende undersøgelser af bl.a. fugletræk og bundforhold forud for udlægning af et område til etablering af en vindmøllepark. Over flere omgange i årene efter etableringen kræves gentagelse af undersøgelserne, for at kortlægge den miljømæssige ændring, der evt. nu er opstået. Bemærk fuglekassen på Monkey-Island Flåden M/V Christoffer, der oprindeligt er bygget som fisketrawler, og som Jørgen Roed købte i en yderst dårlig forfatning, blev som det førte skib renoveret og ombygget og rummer mulighed for at medbringe op til 12 forskere, der kan opholde sig til søs i en uge eller længere. Apteringen indeholder kamre og fælles opholdsrum, og på dækket er installationer med kran og tilslutningsforhold til containermoduler, der tages ombord og rummer kontor-/laboratorieforhold under sejladsen. På monkey-island er opsat en særlig kasse, hvor forskerne kan sidde ude i det fri og gøre observationer af fugletræk. Endelig er installeret en særlig radartype, der ligesom en flyradar kan registrere fugletræk i luften, inden de kommer ind over skibet. Senere har rederiet erhvervet to tidligere norske vagtskibe, M/V Laura og den endnu større M/V Karoline. Disse to skibe blev indregistreret under færøsk flag, da de ikke umiddelbart som ældre skibe kunne overføres til dansk flag. På disse skibe er lignende installationer foretaget, og skibene er grundet deres størrelse også anvendelige som off-shore vagtskibe, da de begge er yderst sødygtige fartøjer, der ligger godt i søen i dårligt vejr. M/V Karoline er nu afstået til Jørgen Roeds yngste søn Thomas, og skibet har i flere år været beskæftiget i havet ud for Nordnorge, hvorfor det er længe siden, skibet sidst er spottet i Svendborg. M/V Laura har de fleste driftsdage, og sejler togter med op til 12 forskere, der udfører fugletælling og bundundersøgelser, og skibet har i efteråret 2014 opereret i Nordsøen som vagtskib under arbejder på boreplatforme. Her ligger skibet stand by få hundrede meter fra en platform, med motor og azimuttruster kørende 24 timer i døgnet i op til 4 uger ad gangen. Det giver en ensformig vagt for besætningen, men fordrer samtidig 100 % Mini-drone med kamera opmærksomhed af den vagthavende navigatør. Han er garant for sikkerheden, hvis platformen taber en person i søen hvilket kan forekomme under reparationsopgaver på boreplatformene. Så skal MOB-båden kunne bemandes og affires indenfor få minutter, så en forulykket person kan hentes op af havet. Besætningen på et togt, der varer fra en til fire uger, består af en dansk skipper, bla. Børge Petersen, der også hører med blandt vore navigatører på Caroline S, en polsk styrmand, en polsk skibsassistent/motormand og en ghanesisk kok. Sidstnævnte vender jeg tilbage til senere. Togtet Jeg fik i august 2013 mulighed for at komme med M/V Laura på en uges togt i Østersøen, og blev påmønstret som overtallig matros. Da der efterfølgende kom 10 tyske forskere ombord gik det op for mig, at forskellen på at tilhøre besætningen frem for at være gæst, betød at jeg var omfattet af det 100 % alkoholforbud, der er ombord for besætningen. Det kan man sagtens leve med i en uge dog trak det lidt i mundvigen, når forskerne stod ved rælingen og nød solnedgangen med et glad rødvin i hånden, mens vi lå opankret for natten på Kolberger Heide. Påmønstringen skete i Sassnitz på Rügen, og efter indladning af forskerne og en stor mængde seismisk og elektronisk udstyr, blev skibet rigget op med bla. sonar og beamscannere. Forskerne havde base i en 20 fods container på dækket. Hvert forskerhold på et togt er forskelligt sammensat og har deres eget udstyr med, hvorfor der er fuld til- og afrigning for hvert togt. Men skibet er indrettet med basistilslutninger, så efter fire timers arbejde er alt rigget til. Næste morgen afsejlede vi ved daggry, og sejlede om til Tromper Wiek tæt på Arkona. Her fulgte en hel dag med kalibrering og test af udstyret. Først sidst på eftermiddagen blev kursen sat mod første målområde, der var en position i farvandet mellem Kiel og Langeland. Vi passerede tæt ind under Rügens høje hvide klinter, der er næsten ligeså flot et syn som Møns Klint. Ned gennem Kadetrenden mellem Falster og Tyskland for ved midnatstid på klos hold i trafiksepareringen at møde og at passere Klar til dykning

8 Triple-E containerskibet Maersk Mc-Kinney Moller under vejs på sin jomfrutur til Gdynia. Vi fornemmede den store sorte mastodonts størrelse på afstanden mellem de røde og grønne sidelanterner, da vore to skibe stævnede ret mod hinanden. Ud over lanternerne og lidt lys i dækshuset, der ligger i den forreste trediedel af det store skib, var alt uoplyst, og ved passagen lignede det i mørket et stort hangarskib. Så gled det gennem en gylden månestråle, der som en stor projektør panorerende hen over skibet et helt utroligt syn, som ikke lod sig fotografere, men kun kan opleves live. Jeg gik til køjs med billedet siddende på nethinden. Sonar senderen bjærges På arbejde Næste morgen var vi klar til at starte den første undersøgelse. Forskerne ønskede undersøgt et kvadratisk areal på ca. 2 gange 1 sømil, som opdeles i f.ex 14 gennemsejlingsbaner, et såkaldt transect. Gps udstyret viser, hvor banerne ligger, og det et vigtigt at skibet hele tiden ligger nøjagtigt an i banerne, da man skal kunne komme tilbage og foretage yderligere undersøgelser, enten med andet udstyr, eller på et senere tidspunkt for at kunne observere forandringer. Fra kranen på skibet udfires en line med en sender, der slæbes efter skibet og udsender et signal, hvis ekko opfanges på en modtager, der er monteret under skibet. I containeren på dækket kan forskerne på en skærm se scanningsresultatet, der samtidig optages for efterbearbejdning, når togtet er slut. For at optagelserne kan bruges må skibet ikke sejle over 1 knob, og her er det nødvendigt for navigatøren konstant at trimme fart og retning. Skibet er nemlig påvirket af strøm og vind, så det kniber med at holde styrefart, hvorfor man så enten bruger skibets særlige azimutpropel, der kan nedsænkes fra bakken, eller sterntrusteren agter til at justere styringen med, og samtidig regulerer fremdriften med stigingen på propellen. Skipperen og styrmanden har opdelt døgnet i 6- timers vagter, og en vagt med drilske vind- og strømpåvirkninger kræver under vagten fuld opmærksomhed og koncentration. Når et transect er overstået, vurderer forskningslederen, om han vil have foretaget en supplerende undersøgelse med fx et undervandskamera, eller en opankring med et dyk, for at hente bundmateriale op til nærmere vurdering. Den ene aften/nat vi lå opankret, var der først to svømmedykkere ude og botanisere på bunden, og senere satte man en kabelstyret minidrone ud, der sendte billeder til en monitor, hvor vi kunne betragte nysgerrige fisk, der blev tiltrukket af dronens lyskegle. Så forskernes arbejdsdag gik fra 8,30 til 21,00, hvor de løbende afløste hinanden på de forskellige poster. En af de tyske forskere var geolog i Kiel, og det var meningen vi på hjemrejsen skulle passere tæt på Kriegers Flak ud for Møn, hvor man netop foretog nedramning af vindmøllefundamenter. Geologens opgave var at registrere, hvor langt lyd og svingninger i vandlagene kunne opfanges fra stedet. Imidlertid var arbejdet på Kriegers flak indstillet den pågældende dag; vi tog ikke forbi, og han fik ikke anvendelse for sit medbragte udstyr, eller fik noget resultat med hjem fra sine dage ombord! Fredag aften var arbejdet slut, og vi startede hjemrejsen, mens forskerne riggede udstyret af. Ved ankomsten til Sassnitz lørdag morgen kunne afmønstres efter morgenskafningen, hvor lederen udtrykte sin tak til besætningen for et vellykket togt med god behandling ombord. Kokken Og nu tilbage til kokken. En af forudsætningerne for, at mennesker trives til søs i mange dage er, at de er vel tilpasse, positive og har gode oplevelser undervejs ikke mindst gennem forplejningen. Kokken ombord var ghaneseren Ernest Gyamfi, der er en slank og adræt ældre herre. En af de faste skippere ombord er Calle Andersen fra Thurø, der i mange år var selvejer med coastere, der bar navnet Monsunen af Svendborg. Den første af dem var i øvrigt søsterskib til Caroline S. Den næste i rækken noget større, og her kom Ernest ombord og var i 27 år, indtil Calle solgte for at gå i land og deres veje skulle skilles. Ernest glæde var derfor stor, da Calle kunne meddele, at han nu skulle være afløserskipper for Jørgen Roed, og man manglede en kok ombord. Selv om Ernest har familie i Ghana, har han gennem mange år kun været i sit hjemland få gange og i kort tid af gangen. Hans livsinteresse er at være på et skib, lave mad og varte op uden andres indblanding. Og det gør han til alles fulde tilfredshed på sin egen stille facon, men altid med et stort smil. Når man tørnede til skafning om morgenen var alt parat, forplejningen varieret og var man sulten sent på aftenen, var der lækre sandwich i køleskabet samt kager og frisk kaffe på termokanden En særlig oplevelse var hans service overfor de to polske søfolk. I Polen er det ikke et rigtigt måltid, hvis der ikke serveres suppe til under en eller anden form. Ombord var der varm mad om aftenen, og passede menuen ikke til suppe, ja så var der lavet en suppe, der blev serveret som varm ret til frokost. Jeg tror jeg prøvede 6 forskellige slags supper, inden vi fik bekendtgjort, at i dag er der ærtesuppe inden det kolde bord konsistensen var som de gule ærter, der i Danmark giver varmen på en kold efterårs- eller vinterdag. Nu oplevede jeg det en varm augustdag, dog med pølsestykker til i stedet for kogt røget flæsk. En lidt spøjs sommerret, men velsmagende var det. Den sidste aften bekendtgjorde Ernest: I dag er menuen kylling og pommes frites, og så bar han fade ind til første hold i messen. De 6 tyskere på første hold råbte højt i kor: Oh POMMES og kastede sig over fadene, 1, 2 og 3 gange, mens ketchup- og remouladeflaskerne blev rystet og klemt efter 10 minutter var alt væk, og bordet lignede en slagmark. Jeg tænkte stakkels dem, der skal spise på hold 2 men Ernest smilede fra kabyssen og lukkede ovndøren op. Ud kom nye kæmpeportioner af kylling og pommes, og alle blev mætte, - han havde prøvet det før, og kendte tyskernes glubende appetit for den ret. Torben Tranberg Kokken Ernest

9 S VENDBORG Tak til alle vores Sponsorer RES T A U R A N T KRUSHOLM v/familien Krusholm FROKOST KLUBBEN Nordic Marine Consult A/S Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Erik Nielsen Direktør A. P. Møller Nordbirkvej 1, 5240 Odense NØ DER ER OGSÅ PLADS TIL DIG OG DIN VIRKSOMHED Flemming Schmidt Advokat Maritim Center SVENDBORG BUGSER A/S Firmamedlemskab Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Museum Revisorfirmaet DeLoitte Udgiver: Foreningen Caroline S 16 Juletræer Jørgen Bang Thurø Svendborg Marineforening Svendborg Søfartsskole Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater Et Sømandsliv Coastersømand 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater En beretning om et langt liv som coastersømand, i storm og stille, på godt og ondt AF Poul Erik Larsen 1 Forord Efter

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635. Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved.

Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635. Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved. Oktober 2011 Årgang 40 nr. 4 ISSN 0905-1635 Sidste ben til Skive, Limfjorden Rundt 2011. Foto: Andrea Gotved. 1 REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100 København Ø, 22 75 51 35 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter RESTORER, foråret 1948 Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948 Billedet taget i februar 1948 umiddelbart efter at det danske flag var hejst på "Restorer". I det danske søværn blev skibet navngivet "Vitus

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4.

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4. 1 Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 Højvande i Gambøt 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 6220 5653 tsk@mail.dk www.sis-svendborg.dk

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Leder: Anerkendelse af civile søfarende

Leder: Anerkendelse af civile søfarende nummer 4 august 2014 Fagbladet CO-Søfart Leder: Anerkendelse af civile søfarende > 3 Esvagt: Ubefarne skibsassistenter en vigtig del af strategien > 8-9 Nyansat ubefaren: -Det er lige mig det her... >

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm

Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm NR. 231. ÅRGANG APRIL - 2015 Indhold: Lederen side 3 Vagtskifte på Ballonen side

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere