Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 for Prime Office A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr ) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015

2 Selskabsoplysninger Selskab Prime Office A/S Sankt Knuds Torv 3, 3. sal DK-8000 Aarhus C CVR-nr Telefon: Internet: Bestyrelse Flemming Bent Lindeløv, bestyrelsesformand Jens Erik Jepsen Christensen, næstformand Torben Hjort Friderichsen, bestyrelsesmedlem Direktion Mogens Vinther Møller, adm. direktør Henrik Demant, økonomidirektør Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab City Tower Værkmestergade 2, etage DK-8100 Aarhus C Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 21. april 2015 kl på selskabets adresse, Sankt Knuds Torv 3, 3. sal, DK-8000 Aarhus C Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 2

3 Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i tyske investeringsejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive investeringsejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.

4 Derfor investerer Prime Office A/S i tyske investeringsejendomme Lejekontrakter for kontorejendomme reguleres ofte fuldt ud efter et inflationsindeks i modsætning til detailhandelsejendomme. Dette sikrer køberne af kontorejendomme et afkast, der løbende pristalsreguleres. Kontorejendomme har ofte lavere vedligeholdelsesomkostninger end andre typer af ejendomme. Herudover betaler lejerne ofte en større andel af ejendommenes driftsudgifter og vedligeholdelsesomkostninger end andre typer af erhvervsejendomme. Kontorejendomme har en forholdsvis lav omsætning af lejere, hvilket betyder lavere omkostninger til vedligeholdelse og omkostninger ved fraflytning af lejemål. Ved erhvervelse af en kontorejendom stiller långiver krav om en høj egenkapitalandel, hvorfor særligt fonde og selskaber med en høj gældsandel ikke har efterspurgt kontorejendomme i samme omfang som eksempelvis boligejendomme, der har en højere belåningsgrad. Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 4

5 Indholdsfortegnelse Ledelses- og regnskabsberetning Investorinformation vedrørende det forgangne regnskabsår.... side 7 Hovedtal for koncern og moderselskab.... side 9 Nøgletal for koncernen side 11 Prime Office A/S i side 12 Regnskabsberetning for side 13 Risikofaktorer.... side 15 Tysk økonomi og det tyske ejendomsmarked Tysk økonomi side 17 Det tyske ejendomsmarked side 17 Virksomhedsbeskrivelse Idégrundlag og strategi... side 19 Koncernens portefølje af investeringsejendomme. side 20 Aktionærinformation side 23 God selskabsledelse side 25 Redegørelse for virksomhedsledelse side 28 Redegørelse for mangfoldighed. side 29 Samfundsansvar (CSR) side 30 Finanspolitik. side 31 Bestyrelsen og direktionen side 33 Administrator. side 35 Påtegninger Ledelsespåtegning.. side 37 Den uafhængige revisors erklæringer.. side 38 Regnskab Resultatopgørelse side 40 Totalindkomstopgørelse. side 41 Balance.. side 42 Egenkapitalopgørelse.. side 43 Pengestrømsopgørelse.. side 45 Noter.. side 46 Oversigt Koncernoversigt side 63 Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 5

6 Ledelses- og regnskabsberetning Investorinformation vedrørende det forgangne regnskabsår Hovedtal for koncernen og moderselskab Prime Office A/S i 2014 Regnskabsberetning Risikofaktorer

7 Ledelses- og regnskabsberetning Investorinformation vedrørende det forgangne regnskabsår Selskabets langsigtede strategi er fortsat at investere i tyske ejendomme og Prime Office A/S er fortsat af den opfattelse at en investering i tyske ejendomme er en sikker og langfristet værdiskabende investering. Selskabet er godt rustet til de kommende år og med forholdsvis lange lejekontrakter og med en konservativ finansiering forventes et stabilt driftsøkonomisk resultat. De finansielle poster er fortsat præget af reguleringer af selskabets rentesikringsinstrument som udløber medio Efter syv år med en rente på 4,72% kan koncernen se frem til en periode med markant lavere rente for de kommende år. Dagsværdien af selskabets rentesikringsinstrument udgør pr. 31. december 2014 T.DKK og vil den 30. juni 2015 være T.DKK 0. Året i overskrifter Koncernens resultat af primær drift er i forhold til sidste år steget med over 8%. Udlejningsprocenten den 31. december 2014 udgør mere end 99%. Koncernens egenkapitalforrentning før skat udgør 9,32% mod 10,74% sidste år. Dagsværdiregulering af koncernens investeringsejendomme udgør T.DKK (1.007). Indre værdi og børskurs udgør henholdsvis DKK 107,44 og DKK 66 mod DKK 97,52 og DKK 62 i Resultatet pr. aktie (EPS) er DKK 8,58 mod DKK 8,35 i Koncernen har fortsat en solid likviditet og solvens på ca. 36%. Selskabets vedtægtsmæssige formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland og i de seneste år har bestyrelsen i Prime Office A/S ofte diskuteret selskabets strategiske forhold. Bestyrelsen finder fortsat at investering i tyske ejendomme er attraktivt og undersøger løbende investeringsmuligheder for selskabet. Selskabets ejendomme værdiansættes løbende for hver regnskabsperiode, og hvert tredje år foretages det af en ekstern vurderingsmand. En ekstern vurdering er indhentet for regnskabsåret 2014 og konklusionen er at de samlede dagsværdier på alle ejendomme stort set svarer til de vurderinger som selskabet har beregnet i de seneste år. For 2014 er der tale om et fald på T.DKK 1.007, der skal ses i sammenhæng med at flere lejekontrakter er forlænget i op til 5 år med en mindre negativ lejeregulering. Begivenheder i nyt regnskabsår Bestyrelsen drøfter regelmæssigt selskabets finansielle forhold, og på et bestyrelsesmøde i begyndelsen af 2015 er det besluttet at forlænge selskabets rentesikring for en periode på 10 år. Dette sker med virkning fra 1. juli 2015 til en rente på 0,82 % og det betyder et markant fald i selskabets renteudgifter for de næste 10 år. Prime Office A/S har den 2. februar 2015 indgået betinget købsaftale om køb af 59 % af K/S Danske Immobilien. Aftalen er betinget af en række forhold, herunder at selskabet er i stand til at opnå den nødvendige finansiering til købet. K/S Danske Immobilien er et dansk ejet unoteret ejendomsselskab med en portefølje af 77 boligejendomme i Nordtyskland fordelt på i alt lejligheder med et samlet areal på mere end m 2. Selskabet blev stiftet i 2003 af en kreds af Danmarks største erhvervsvirksomheder da man havde mulighed for at erhverve en ejendomsportefølje af LEG, der dengang var ejet af delstaten Schleswig-Holstein. Selskabet har siden 2004 fulgt en strategi med fokus på udlejning af tomme lejligheder med et solidt resultat til følge, hvor antallet af ledige lejemål er reduceret. Strategien for investeringer og vedligeholdelse over 10 år har betydet en tomgang på ca. 2%. Selskabet har i den periode løbende investeret mere end T.DKK i ejendomsporteføljen Købsprisen baseres på selskabets bogførte egenkapital pr. 31. december 2014, der udgør ca. T.DKK og hvor selskabets ejendomme er bogført til ca. T.DKK I henhold til den indgåede aftale og i forbindelse med closing af aftalen opgøres den endelige købspris endeligt. Mindre justeringer kan påvirke den ovennævnte købspris i både positiv og negativ retning. Købet finansieres ved optagelse af bankgæld og via en aktieemission med fortegningsret for Prime Office A/S eksisterende aktionærer. Bestyrelsen i Prime Office A/S har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 2015 med henblik på en gennemførelse af en kapitalforhøjelse på DKK med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Den forventede ejerstruktur vil ud over Prime Office A/S med en ejerandel på 59% omfatte KFI Holding A/S med 35% og Arla Foods Finance A/S med 6%. Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 7

8 FAIF - forvaltere af alternative investeringsfonde Prime Office A/S er den 23. marts 2015 af Finanstilsynet godkendt som værende en selvforvaltende alternativ investeringsfond og er derfor underlagt lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, FAIF-loven. Aarhus, den 25. marts 2015 Flemming Lindeløv Bestyrelsesformand Mogens Vinther Møller Administrerende direktør Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 8

9 Hovedtal for koncernen Koncern Beløb i DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (5.254) (4.521) (9.915) (16.333) (17.003) Resultat før kurs- og værdiregulering Resultat før skat (15.039) (3.869) Årets resultat (16.184) (2.542) Totalindkomstopgørelse Årets totalindkomst (14.422) (388) Balance Aktiver Investering i materielle anlægsaktiver (45) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster Pengestrømme vedrørende primær drift Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt (3.003) Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt (27.748) 45 (612) (53.965) (335) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt (6.237) (7.408) (4.786) Årtes pengestrømme i alt 783 (62) (1.276) (4.973) (224) Likvid beholdning ved periodens begyndelse Årets pengestrømme i alt 783 (62) (1.276) (4.973) (224) Likvid beholdning ved årets slutning Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 9

10 Hovedtal for moderselskabet Moderselskab Beløb i DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (863) (798) (873) (929) (909) Resultat af finansielle poster (16.199) (2.229) Resultat før kurs- og værdiregulering (13.828) 716 Resultat før skat (17.128) (3.138) Årets resultat (1.010) (1.680) Totalindkomstopgørelse Årets totalindkomst (1.010) (16.549) (2.356) Balance Aktiver Investering i materielle anlægsaktiver Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster (863) (798) (873) (929) (909) Pengestrømme vedrørende primær drift (15.321) (14.541) 6247 Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt (13.861) (20.898) Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt (4.638) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt (4.932) (6.162) (4.786) Årtes pengestrømme i alt (1.492) (1.539) Likvid beholdning ved periodens begyndelse Årets pengestrømme i alt (1.492) (1.539) Likvid beholdning ved årets slutning Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 10

11 Nøgletal for koncernen Koncern Forrentning af egenkapitalen før skat (pct.) 9,32% 10,74% 6,93% (15,63)% (3,72)% Forrentning af egenkapitalen efter skat (pct.) 8,09% 8,86% 6,47% (16,82)% (2,45)% Soliditetsgrad (pct.) 36,02% 35,74% 32,19% 29,12% 37,95% Udlejningsgrad (pct.) 99,24% 99,17% 98,73% 99,54% 98,00% Antal aktier i alt (stk.) Antal egne aktier (stk.) Markedsværdi (T.DKK) Børskurs (DKK) 65,5 62,00 59,00 59,00 70,00 Indre værdi (DKK) 107,44 97,52 87,96 80,74 94,13 Kurs/indre værdi 0,61 0,64 0,67 0,73 0,74 Loan to value (LTV) 0,61 0,60 0,62 0,65 0,54 Resultat pr. aktie (EPS) 8,58 8,35 5,38 (14,79) (2,61) EBIT pr. aktie (DKK) 15,75 14,56 15,38 1,22 12,37 Price Earnings (PE) 7,63 7,42 10,96 (3,99) (26,82) Udbytte pr. aktie (DPS) Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 11

12 Prime Office A/S i 2014 For regnskabsåret har koncernens ledelse forventet et resultat af primær drift på mellem T.DKK til før værdireguleringer og skat. Med et resultat af primær drift på T.DKK er forventningerne mere end indfriet og vurderes som værende tilfredsstillende og bedre end forventet. Styrkelse af koncernens ejendomsportefølje Prime Office A/S investerede i endnu en velbeliggende erhvervsejendom i Tyskland. Investeringen indbefatter købet af 94,8% af ejendomsselskabet, Achte Kajen Verwaltungsgesellschafts mbh (PO Wandsbek GmbH) og prisen herfor svarer til selskabets indre værdi og udgør T.DKK Ejendommen blev i forbindelse med købet vurderet af en ekstern valuar og dagsværdien udgør T.DKK Ejendommen er opført i 1955 og beliggende i Wandsbek som er en af Hamborgs største bydele. En omfattende modernisering er foretaget i 2003 mens erhvervslejemålet er blevet totalmoderniseret i Ejendommen har et samlet areal på m 2, hvortil kommer 14 parkeringspladser. Ejendommen indeholder et erhvervslejemål på 628 m 2 og et samlet boligareal på 552 m 2. Erhvervslejemålet er udlejet pr. 1. juli 2014 på en 12 års lejekontrakt til TAKKO Holding GmbH (www.takko-fashion.com). Erhvervelsen af ejendommen er et led i Prime Office A/S strategi og vil fremadrettet bidrage til en positiv indtjening. Med købet af denne ejendom udgør værdien af Prime Office A/S' ejendomsportefølje T.DKK Udlejningsaktivitet Udlejningsaktivitet for indeværende regnskabsår har været positiv dog uden en større udskiftning af koncernens lejere. Den samlede udlejningsprocent ligger stadig over 99% og den gennemsnitlige løbetid på koncernens lejekontrakter er 3,2 år. De største indeksreguleringer af lejeindtægterne er foretaget i ejendommene beliggende på Am Kohlmarkt 7 15 i Lübeck (0,94%) og på Hopfenstrasse 71 i Kiel (1,01%). Gæld til koncernens kreditinstitutter Prime Office A/S har primært finansieret selskabets investeringsejendomme med realkreditgæld som udgør ca. 52% af den samlede dagsværdi af ejendommene. I tillæg til kreditforeningsfinansieringen er optaget et midlertidig banklån på ca. T.DKK som har direkte relation med erhvervelsen af ejendommen i Hamborg. Størstedelen af bankfinansieringen forventes at blive afløst af kreditforeningslån. Koncernens rentesikringsinstrument udløber medio 2015 og har pr en negativ markedsværdi på T.DKK Selskabets finansieringsomkostninger vil fremadrettet være på et langt lavere niveau. Forventninger til regnskabsåret 2015 For regnskabsåret 2015 forventer koncernens ledelse et resultat af primær drift på mellem T.DKK og T.DKK Forventningerne er baseret på den nuværende portefølje af ejendomme og med en fortsættende høj udlejningsgrad. Forventningerne til regnskabsåret 2015 er således eksklusiv påvirkninger fra købet af KS Danske Immobilien grundet de usikkerheder, der er forbundet med dette køb. Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 12

13 Regnskabsberetning for 2014 Resultatopgørelse Nettoomsætning I regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2014 udgør koncernens nettoomsætning T.DKK mod T.DKK i Ændringen i niveauet for koncernens lejeindtægt stemmer overens med inflationskorrigering foretaget på enkelte lejekontrakter samt lejeindtægten i forbindelse med selskabets nyindkøbte ejendom i Hamborg som er overtaget den 1. oktober Koncernens driftsomkostninger udgør for regnskabsåret 2014 og 2013 henholdsvis T.DKK og T.DKK Et fald på T.DKK 329 som dels skyldes optimering af den forvaltningsmæssige struktur i Tyskland og dels et mindre niveau for reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne på koncernens Kohlmarkt ejendom beliggende i Lübeck. Driftsomkostninger i forbindelse med reparation og vedligeholdelse er stadig på et stabilt niveau. Bruttoresultat Koncernens bruttoresultat udgør T.DKK for regnskabsåret 2014 mod T.DKK i 2013, svarende til en stigning på T.DKK Koncernens salgs- og administrationsomkostninger for henholdsvis regnskabsåret 2014 og 2013 udgør T.DKK og T.DKK svarende til en stigning på T.DKK 43. Stigningen i salgs- og administrationsomkostningerne er opstået i Prime Office A/S i forbindelsen med købet af PO Wandsbek ejendommen i Hamborg. Sammenholdt med udviklingen i koncernens driftsomkostninger er koncernens samlede omkostningsniveau faldet med T.DKK 286. Resultat af primær drift Resultatet af primær drift udgøres af nettoomsætning fra udlejning af investeringsejendomme efter fradrag af omkostninger samt reguleringer af dagsværdier af investeringsejendomme. Koncernens resultat af primær drift udgør T.DKK for regnskabsåret 2014 mod T.DKK i En stigning på T.DKK svarende til en stigning på 8,18%. Det realiserede resultat af primær drift før dagsværdiregulering ligger over intervallet for forventningerne på T.DKK til Finansielle poster Selskabets finansielle realiserede indtægter og omkostninger udgør for 2014 henholdsvis T.DKK 9 og T.DKK (9.012) mod T.DKK 15 og T.DKK (8.602) i Stigningen i de finansielle omkostninger kan henføres til finansiering af den nyindkøbte investeringsejendom i Hamborg. Koncernens samlede finansielle nettoomkostninger for regnskabsåret 2014 udgør T.DKK mod T.DKK i Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Selskabet følger de internatonale principper omkring værdiregulering af selskabets ejendomme, og den koncerninterne politik er at selskabet indhenter uafhængige valuarrapporter omkring markedsværdien af koncernens investeringsejendomme hvert tredje år. Værdiansættelsen er fortaget i overensstemmelse med følgende standarder: RICS Valuation Book Red Book of the Royal Institution of Chartered Surveyors. International Financial Reporting Standards (IFRS 13). Koncernens investeringsejendomme er i forbindelse med nærværende årsregnskabsaflæggelse blevet vurderet af ekstern valuar. Baseret på en DCF-model har Prime Office A/S i tillæg til ovenstående valuarrapport beregnet en dagsværdi af koncernens ejendomsportefølje. Bestyrelsen har på basis af dels den eksterne og dels den af selskabets dagsværdivurdering besluttet at regulere dagsværdien af koncernens investeringsejendomme med i alt T.DKK (1.007) for regnskabsåret 2014 imod T.DKK 0 i Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser Koncernens gevinst/tab på finansielle gældsforpligtelser har dels relation til ændringen i dagsværdien af selskabets renteswap og dels til tilbageførelse af dagsværdiregulering af selskabets renteswap. Koncernens gevinst på finansielle gældsforpligtelser udgøres af en positiv ændring i værdien af koncernens renteswap. For regnskabsåret 2014 er udviklingen i renteswappens dagsværdi ændret fra T.DKK (8.810) pr. 1. januar 2014 til T.DKK (3.108) pr. 31. december Gevinsten udgør i alt T.DKK I regnskabsåret 2013 udgjorde koncernens gevinst på finansielle gældsforpligtelser T.DKK Koncernens omkostninger på finansielle gældsforpligtelser udgøres af tilbageførelse af dagsværdiregulering af selskabets renteswap og udgør T.DKK (1.958) pr. 31. december 2014 mod T.DKK (1.962) pr. 31. december Koncernens samlede gevinst / tab på finansielle gældsforpligtelser for regnskabsåret 2014 udgør T.DKK mod T.DKK i Årets resultat Årets resultat før skat udgør for regnskabsåret 2014 T.DKK mod T.DKK i Sammenholdes årets resultat før skat med året resultatet før skat for 2013 er der således tale om et fald på 4,3%. Faldet skyldes dels en dagsværdiregulering af koncernens investeringsejendomme med T.DKK (1.007) og dels en i forhold til sidste år mindre gevinst på selskabets finansielle gældsforpligtelser. Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 13

14 Balance Balancesum Balancesummen for koncernen udgør pr. 31. december 2014 T.DKK primært bestående af investeringsejendomme på T.DKK Den 31. december 2013 udgjorde koncernens balancesum T.DKK , hvoraf markedsværdien af koncernens investeringsejendomme udgjorde heraf T.DKK Kortfristede - og langfristede aktiver Koncernens samlede kortfristede aktiver udgør pr. 31. december 2014 T.DKK mod T.DKK i Udviklingen skyldes ændringer i selskabets forskellige tilgodehavender samt en højere likvidbeholdning. Koncernens langfristede aktiver udgør pr. 31. december 2014 T.DKK mod T.DKK i Stigningen har direkte relation til købet af en ekstra ejendom som dermed forøger værdien af koncernens ejendomsportefølje. Koncernens egenkapital Den 31. december 2014 udgør koncernens egenkapital T.DKK , hvoraf den ikke kontrollerende interesse udgør T.DKK I forhold til 2013 er egenkapitalen tilhørende moderselskabsaktionærerne forøget med T.DKK Forrentningen af egenkapitalen før skat udgør 9,32%. Kortfristede og langfristede forpligtelser Koncernens forpligtelser udgør 31. december 2014 T.DKK mod T.DKK i Forpligtelserne består primært af kreditforeningslån, banklån samt anden gæld primært bestående af dagsværdien af selskabets afledte finansielle instrumenter. selskabets anden gæld, herunder dagsværdien af selskabets finansielle rentesikringsinstrument. Pengestrømsopgørelse Likviditeten fra koncernens driftsaktiviteter før finansielle poster for regnskabsåret 2014 udgør T.DKK , mens pengestrømme fra koncernens drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet udgør henholdsvis T.DKK 9.089, T.DKK (27.748) og T.DKK Samlet er koncernens likvide beholdninger steget fra T.DKK 619 til T.DKK pr. 31. december Moderselskabet De generelle kommentarer der er givet for koncernen er også dækkende for moderselskabet, bortset fra at resultatet af kapitalandele i tilknyttede selskaber udgør T.DKK 0 mod T.DKK sidste år. Indtægten i regnskabet for 2013 udgøres udelukkende af tilbageførelse af nedskrivninger fortaget i tidligere regnskabsperioder. Værdien af kapitalandele og tilgodehavender i tilknyttede selskaber er i moderselskabet er lig med kostprisen. Moderselskabets egenkapital udgør T.DKK mod T.DKK sidste år. Begivenheder efter 31. december 2014 Der er ledelsen bekendt ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen, som har indflydelse på årsrapporten for For information vedrørende indgået betinget købsaftale om køb af 59 % af K/S Danske Immobilien henvises til afsnittet omhandlende begivenheder i nyt regnskabsår på side 7. Stigningen i selskabet forpligtelser på T.DKK kan primært tilskrives dels stigningen i koncernens gæld til bankinstitutter i forbindelse med midlertidig finansiering af PO Wandsbek GmbH, dels faldet i Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 14

15 Risikofaktorer Prime Office A/S er som følge af sine aktiviteter, investeringer og finansiering eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Bestyrelsen har godkendt den overordnede finanspolitik for koncernen, der fremgår af siderne 31 til 32, der således er en integreret del af den overordnede risikostyring, og den bør læses i sammenhæng med dette afsnit. På hvert bestyrelsesmøde foretages en orientering og opfølgning på koncernens finansielle risici. Generelle risikofaktorer Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende, heller ikke prioriteret efter sandsynlighed for, om de indtræffer, eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for investorerne i koncernen. I det omfang koncernens strategiske mål ikke udvikler sig som antaget, vil det påvirke koncernens samlede økonomiske stilling, resultatforventninger og kursværdien af selskabets aktier. Herudover vil det kunne påvirke koncernens likviditet og evne til at servicere koncernens gæld, samt eventuelle udbyttebetalinger. Beliggenhed Kontorejendommenes beliggenhed kan udgøre en risiko i forbindelse med nye lejeaftaler og ejendommenes værdiudvikling. Udvikling i ejendomsværdi, likviditeten i ejendomsmarkedet, lejepriser og ledige lokaler kan variere mellem områder og bydele. Attraktiviteten af en ejendom vil ofte være bestemt af beliggenheden, og normalt vil der være en lavere risiko på velbeliggende ejendomme end ejendomme med dårligere beliggenhed. Makroøkonomisk udvikling Ejendomsmarkedet følger i et vist omfang den generelle økonomiske udvikling og udviklingen på det finansielle rentemarked. Ustabilitet og finansiel uro kan derfor have en negativ påvirkning af koncernens samlede økonomiske stilling. For at imødegå de væsentligste risici arbejder koncernen med en likviditetsreserve, fast rente på hovedparten af selskabets kreditforeningslån, en høj egenkapital samt afdrag på koncernens gæld. De væsentligste risici tilknyttet ejendommene kan beskrives som følger: Markeds- og prisrisiko Udviklingen i værdien og prissætningen af tyske kontorejendomme følger den generelle økonomiske situation samt inflationsudviklingen i det tyske samfund. I perioder med lav vækst og en negativ udvikling på det finansielle rentemarked, kan en negativ udvikling også påvirke ejendomsaktier. Værdien af koncernen vil være knyttet til den løbende indtjening og konsolidering samt til udviklingen i renteniveauet, eftersom investeringsejendomme værdiansættes efter niveauet for indtjeningen, det generelle renteniveau, investors afkastkrav og skattesatser. Af øvrige samfundsøkonomiske variable, som kan have effekt på udviklingen i værdien af koncernens kontorejendomme, kan nævnes: efterspørgsel efter kontorlokaler, niveauet for nybyggeri af kontorejendomme, beskæftigelsesudviklingen, udviklingen i den demografiske sammensætning samt restriktioner indført af offentlige myndigheder. I note 1 og 2 beskrives principperne ved værdiansættelse af koncernens kontorejendomme til dagsværdi. Risiko ved drift af ejendommene Driftsøkonomien i et ejendomsselskab er følsom over for udviklingen i en lang række faktorer som lejeindtægter, vedligeholdelse og forbedringer, priser på fast ejendom, finansieringsforhold og generelle ændringer i lovgivningsmæssige forhold, herunder skattemæssige forhold i Danmark og i Tyskland. Lejeindtægter Koncernens lejeindtægter afhænger af den enkelte lejers betalingsevne og forpligtelse til at efterleve kontraktmæssige forpligtelser i form af betaling af leje og evne til at betale for egne vedligeholdelsesomkostninger. Det tilstræbes, at udlejningssituationen på fremtidige indkøbte ejendomme er optimal og fuldt udlejede på erhvervelsestidspunktet. Der er risiko for, at en lejer ønsker at opsige sit lejemål, hvilket vil reducere indtægten for koncernen. Dernæst kan der forekomme fluktuationstomgang, som er ledige lejemål i den periode, fra en lejer fraflytter til en ny lejer kan overtage lejemålet. Herudover kan der være risici tilknyttet indeksregulering af lejen. En lav inflation betyder lavere lejeregulering. Lejeindtægter ved genudlejning følger også markedsforhold, der kan påvirkes af udbud og efterspørgsel på lejemål og nybyggeri af kontorlejemål i de enkelte områder. Vedligeholdelses- og byggetekniske risici I henhold til koncernens strategi vedrørende vedligeholdelse og modernisering af koncernens ejendomme, bliver der løbende afsat midler, som vurderes at være tilstrækkelige. I forbindelse med den tekniske due diligence inden køb af ejendomme udarbejdes investeringsrapporter på kort og lang sigt, således at denne risiko minimeres. Der kan opstå investeringsbehov som følge af fraflytning, tekniske forhold og offentlige krav, der kan påvirke koncernens samlede økonomiske stilling. Forvaltning af ejendommene Administration af ejendommene varetages af erfarne tyske ejendomsforvaltere. I det omfang de ud fra kommercielle hensyn ikke forvalter ejendommene kontraktligt, kan det påvirke koncernens samlede økonomiske stilling. Finansielle risici For finansielle risici henvises til årsrapportens afsnit vedrørende finanspolitik på side 31. Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 15

16 Tysk økonomi og det tyske ejendomsmarked Tysk økonomi Det tyske ejendomsmarked

17 Tysk økonomi og det tyske ejendomsmarked Tysk økonomi Efter en mindre tilbagegang i konjunkturerne voksede tysk økonomi i 4. kvartal 2014 med 0,7% i forhold til året før. For hele 2014 voksede økonomien med 1,6%. Siden midten af 2014 er både olieprisen og euroen faldet i værdi, og IMF har beregnet at det betyder en vækstforbedring på mellem 0,25% og 0,75%. Finansmarkederne er præget af, at ECB har signaliseret en lav rente i nær fremtid og et stort tilbagekøbsprogram af værdipapirer i eurosystemet, der har betydet rekordlave renter og stigende aktiekurser. Den 10 årige tyske rente har været på 0,33% og siden september 2014 er de europæiske aktier steget med over 9%. Det tyske ejendomsmarked Som det fremgår af udviklingen på det tyske ejendomsmarked præget af en stigning i ejendomspriserne både for kontor-og boligejendomme. En analyse fra den tyske Bundesbank viser at for de syv største tyske byer er boligejendomme siden bunden i 2009 steget med ca. 18%. For byer som Hamborg og München er ejerlejligheder steget visse steder helt op til 50% viser analysen, og i en analyse fra 2014 vurderer Bundesbank at boligmarkedet i de helt store byer er overvurderet med helt op til 25%. Det tyske ejendomsmarked 1995 til Kilde: Bundesbank baseret på beregninger fra Bulwiengesa AG. Der er ifølge Bundesbank en række årsager til denne udvikling. Den seneste tids udvikling er en tilpasning til ejendomspriserne efter det fald der sket efter den tyske genforening. Herudover har faktorer som en positiv beskæftigelse, som følge af en forbedret tysk økonomi og faldende renter, forbedret den enkeltes økonomi. Bundesbank bemærker også et stærkt obligations-og aktiemarked i Tyskland i forhold til det øvrige Europa og fortsat uro på visse globale kapitalmarkeder har medført øget interesse for at investere i specielt det tyske boligmarked. Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 17

18 Virksomhedsbeskrivelse Idégrundlag og strategi Portefølje af investeringsejendomme Aktionærinformation God selskabsledelse Redegørelse for virksomhedsledelses Redegørelse for mangfoldighed Samfundsansvar (CSR) Finanspolitik Bestyrelse og direktion Administrator

19 Idégrundlag og strategi Prime Office A/S har sammensat en ejendomsportefølje, der udelukkende består af attraktive kontorejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er af høj kvalitet og med solide, bonitetsstærke lejere. Ejendommene er beliggende i tyske byer med mere end indbyggere. Der lægges stor vægt på, at ejendommene er fuldt udlejede, og at udskiftningen af lejere er lav. Dette medfører lave omkostninger til genudlejning og dermed en bedre driftsøkonomi. Segmentet for boligejendomme på det nordtyske ejendomsmarked har Prime Office A/S vurderet som værende undervurderet af både internationale og nationale investorer. De afkast- og risikomæssige forhold på netop dette marked, med en samlet befolkning på over 3,5 mio. mennesker og med en metropol som Hamborg med 1,6 mio. indbyggere, er interessant også for et ejendomsselskab udelukkende bestående af kontoejendomme. En grundig analyse før endeligt køb er af stor betydning for en langfristet investering i ejendomme, hvorfor der før udvælgelsen af ejendommene fortages en omfattende undersøgelse af investeringsbyernes befolkningsudvikling, økonomi samt markedet for investeringsejendomme i området, mulighederne for genudlejning m.v. Der foretages for alle ejendomme en langsigtet investeringsplanlægning i samarbejde med koncernens ejendomsforvaltere, således at ejendommene løbende fremstår velholdte og attraktive for nye lejere. Ejendommene i koncernens nuværende ejendomsportefølje har enten karakter af at være nyopførte eller renoverede. Koncernens nuværende portefølje af investeringsejendomme består af i alt 5 ejendomme med beliggenhed i Hamborg, Kiel og Lübeck. Det er ledelsens vurdering, at velbeliggende kontorejendomme og boligejendomme i Nordtyskland er prisstabile hvorfor koncernens strategi vedrørende investering i tyske ejendomme fastholdes. Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 19

20 Portefølje af investeringsejendomme Ejendommen beliggende på Am Kohlmarkt 7-15 i Lübeck (PO Kohlmarkt GmbH) PO Kohlmarkt GmbH er beliggende i Lübecks historiske centrum, og ejendommen er en monumental 4-etagers murstensbygning på ca m2. Der har været bank på Am Kohlmarkt siden 1850, og Deutsche Bank har været hovedlejer i bygningen siden Ejendommen er senest renoveret i 2008, hvor der er opført ny tagetage, der er udlejet til kontor, og der er sket en omfattende facaderenovering. Deutsche Bank lejemålet, som ligger i stuen, på 1. og 2. sal, fremgår som meget moderne og har en stor hovedtrappe til 1.sal. Der er mange muligheder for andre anvendelsesmuligheder for dette lejemål, hvis Deutsche Bank skulle flytte. Ejendommen beliggende på Hamburger Chaussee 8 i Kiel (PO Hamburger Chaussee GmbH) Ejendommen er beliggende i centrum af Kiel på indfaldsvejen, Hamburger Chaussee 8. Ejendommen indeholder kontor med forskellig størrelse og individuel indretning. Ejendommen har et udlejningsareal på m 2 fordelt på følgende to lejere: Techniker Krankenkasse TKK (93%) og BPA (7%). Kontorejendommen er opført i 2002 ud fra et moderne og arkitektonisk koncept og fremstår i særdeles god kvalitet. Bygningen er opført under iagttagelse af alle forskrifter inden for brandsikring, sikkerhedsbestemmelser, varmeisolering og effektiv støjisolering. Den indvendige indretning er særdeles fleksibel. Bygningens konstruktion medfører, at nedtagelse samt etablering af ekstra skillevægge til opdeling af lejemål er nemt og billigt. Hertil kommer, at der på alle etager er køkken- og toiletfaciliteter i høj kvalitet. Taget på den forreste del af ejendommen er fladt, og her er opført en stor tagterrasse, mens taget på den bagerste del af ejendommen er et saddeltag med zinkafdækning. Prime Office A/S I Årsrapport 2014 I 20

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Aarhus, den 12. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 97/2015 Side 1 af 29 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. halvår 2015 (Periode:

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642) Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 26. marts 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 62/2014 Prime Office A/S Årsrapport

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Corporate Governance. Prime Office A/S

Corporate Governance. Prime Office A/S Corporate Governance 2013 Indhold Resumé... side 3 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... side 4 1.1 Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.2 Kapital- og aktiestruktur 1.3 Generalforsamlingen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Prime Office A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2011. (Periode: 1. januar 2011-31. marts 2011)

Prime Office A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2011. (Periode: 1. januar 2011-31. marts 2011) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Århus, den 18. maj 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2011 Side 1 af 21 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (Periode:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 90 / 2012 Birkerød, 29. februar 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011 Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen i Genmab A/S

Læs mere

Corporate Governance 2012

Corporate Governance 2012 Corporate Governance 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b - jf. 3, stk.1 (Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport)

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere