FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning

2 Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: (samlet bind 1-16) ISBN: (bind 1 til løssalg) ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 Forord Folketinget besluttede den 5. december 2002 at nedsætte en kommission til undersøgelse af forhold i Farum Kommune i perioden 1990 til 2003, der efter beskrivelser og påstande i medierne og den offentlige debat var kritisable. Justitsministeren nedsatte kommissionen den 6. august Som medlemmer af kommissionen udpegedes landsdommer John Mosegaard (formand), tidligere amtskommunaldirektør Finn Hansen og statsautoriseret revisor Carsten Gerner. Advokat Christian Sinding blev udpeget som udspørger under kommissionens afhøringer. Kommissionen har udført sit arbejde i tiden september 2003 til februar Kommissionens medlemmer er enige om beretningens indhold, herunder om alle konklusioner i afsnittene Sammenfatning og vurdering.

4

5 Beretningens indhold Bind 1 Bind 2 Bind 3 Bind 4 Bind 5 Bind 6 Bind 7 Bind 8 Bind 9 Kommissioriet og sammentfatning Kapitel 1 Kommissionens opgave og arbejdsbetingelser Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens undersøgelse og forslag Farumsagens opkomst Kapitel 3 Farumsagens opkomst (medieomtale og borgerhenvendelser) Byrådet Kapitel 4 Kommunalbestyrelsen (Byrådet) Borgmesteren og administrationen Kapitel 5Borgmesterens funktioner og habilitet Kapitel 6 Strukturændringer og normeringer Personaleforhold Kapitel 7 Personaleforhold Kapitel 8 Særligt om personale og idræt Udliciteringer Kapitel 9 Udlicitering af kommunale opgaver Idrætsfremme Kapitel 10 Idrætsfremme Kapitel 11 Reklame- og sponsoraftaler Kommunale ejendomme Kapitel 12 Kommunale ejendomme Informationsteknologi Kapitel 13 Informationsteknologi Bind 10 Beskæftigelsesindsats Kapitel 14 Beskæftigelseindsats mv. Bind 11 Rejser og repræsentation m.v. Kapitel 15 Pensionistrejser Kapitel 16 Bertelsmann og Cities of Tomorrow Kapitel 17 Udgifter til rejser og repræsentation mv. Kapitel 18 Dispositioner til gavn for par-tier og personer Bind 12 Offentlig information og indsigt Kapitel 19 Journalisering og arkivering Kapitel 20 Aktindsigt og informationer til offentligheden

6 Bind 13 Finansiering og økonomistyring Kapitel 21 Finansiering Kapitel 22 Budget- og bevillingskontrol Bind 14 Revision Kapitel 23 Farum Kommunes revision Bind 15 Efterforløbet Kapitel 24 Farum Kommune under administration Kapitel 25 Efterforløbet i øvrigt Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Kapitel 26 Det kommunale tilsyn Kapitel 27 Politiets rolle Kapitel 28 Domstolsbehandling Bilag Bilag 1 Høringssvar og kommissionens bemærkninger hertil Vidneoversigt Cd-rom med den samlede beretning inkl. bilag 2-10 (vedlagt bind 1 i enkeltudgaven) ********* Denne beretning offentliggøres af justitsministeren, jf. 32, stk. 2, i lov om undersøgelseskommissioner. Offentliggørelse af beretningen sker dels i en trykt udgave af bind 1-16 vedlagt cd-rom med den samlede beretning inkl. bilag, dels som enkeltudgave af bind 1 vedlagt samme cd-rom. Offentliggørelse af beretningen sker endvidere i elektroniske udgaver, dels som e-bog med den samlede beretning inkl. bilag, dels på justitsministeriets hjemmeside i en internetudgave af beretningen uden bilag 2-10.

7 BIND 1 Kapitel 1 Kommissionens opgave og arbejdsbetingelser Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens undersøgelse og forslag Indholdsfortegnelse 1. Kommissionens opgave og arbejdsbetingelser Kommissionens nedsættelse Forarbejder og lovgrundlag Forarbejderne til kommissoriet Folketingets beslutning af 5. december Beslutningsforslag nr. B Justitsministerens svar på udvalgsspørgsmål Udvalgsbetænkning af 29. november Folketingets forhandlinger Lov om undersøgelseskommissioner Kommissionens afgrænsning af opgaven Faktum-undersøgelse Fremadrettede forslag Ansvarsvurderinger og retlig prøvelse Undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse Skriftligt materiale og redegørelser Åbningsbreve Anmodninger om skriftligt materiale

8 Særligt om betydningen af journaler Anmodninger om skriftlig redegørelse Vidneafhøringer Vidnets pligter og rettigheder Beslutninger og tilkendegivelser Andre oplysninger Høring over udkast til beretning Medieomtale og offentlig debat Straffesagernes betydning for kommissionens undersøgelse Den tidsmæssige og processuelle betydning Den indholdsmæssige betydning Beretningens opbygning, personomtale mv Beretningens opbygning Personomtale mv Overvejelser om revision af lov om undersøgelseskommissioner Tidsmæssige og økonomiske overvejelser Rådighed over undersøgelsesmaterialet Indledende afhøringer Kommissionens organisation mv Sammenfatning af kommissionens undersøgelse Indledning Farumsagens opkomst (bind 2, kapitel 3) Byrådet (bind 3, kapitel 4) Borgmesteren og administrationen (bind 4) Borgmesterens funktioner og habilitet (kapitel 5) Strukturændringer og normeringer (kapitel 6)

9 2.5. Personaleforhold (bind 5) Personaleforhold (kapitel 7) Særligt om personale og idræt (kapitel 8) Udlicitering af kommunale opgaver (bind 6, kapitel 9) Spildevandsrensning Brandvæsenet Driftsafdelingen Affaldshåndtering og drift af genbrugsplads Plejecentret Lillevang Administrative funktioner Teknisk forvaltning Daginstitutioner Idrætsfremme (bind 7) Idrætsfremme (kapitel 10) Idrætsambassadører (idrætskonsulenter) Afholdelse af badmintonturneringen Danish Open i Farum Arena Samarbejdet med Team Danmark Etablering af professionelle sportsklubber i Farum Kommune Farum Kommunes medlemskab af sponsorforeninger Idrætsbyggerierne Aftalerne med Farum Boldklub A/S Reklame- og sponsoraftaler (kapitel 11) Kommunale ejendomme (bind 8, kapitel 12) Kommunalfuldmagten og kravet om økonomisk forsvarlighed Bevillingsregler Informationsteknologi (bind 9, kapitel 13) Beskæftigelsesindsats mv. (bind 10, kapitel 14) Rejser og repræsentation mv. (bind 11) Pensionistrejser (kapitel 15)

10 Bertelsmann og Cities of Tomorrow (kapitel 16) Udgifter til rejser og repræsentation mv. (kapitel 17) Dispositioner til gavn for partier og personer (kapitel 18) Offentlig information og indsigt (bind 12) Journalisering og arkivering (kapitel 19) Aktindsigt og informationer til offentligheden (kapitel 20) Finansiering og økonomistyring (bind 13) Finansiering (kapitel 21) Kassekreditreglen Kommunal lånoptagelse Farum-modellen Budget- og bevillingskontrol (kapitel 22) Revision (bind 14, kapitel 23) Efterforløbet (bind 15) Farum Kommune under administration (kapitel 24) Efterforløbet i øvrigt (kapitel 25) Tilsyn, politi og domstole (bind 16) Det kommunale tilsyn (kapitel 26) Politiets rolle (kapitel 27) Domstolsbehandling (kapitel 28)

11 Kapitel 1 1. Kommissionens opgave og arbejdsbetingelser 1.1. Kommissionens nedsættelse Folketinget besluttede den 5. december 2002 at nedsætte en kommission til undersøgelse af forhold i Farum Kommune i perioden 1990 til 2003, der efter beskrivelser og påstande i medierne og den offentlige debat var kritisable. Justitsministeren nedsatte kommissionen den 6. august Kommissoriet var udarbejdet efter samråd med Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Kommissionens medlemmer og udspørger blev ligeledes udpeget efter samråd med udvalget. 1 Som medlemmer af kommissionen udpegedes landsdommer John Mosegaard (formand), tidligere amtskommunaldirektør Finn Hansen og statsautoriseret revisor Carsten Gerner. Advokat Christian Sinding blev udpeget som udspørger under kommissionens afhøringer. Kommissoriet har følgende indhold: Kommissorium for en undersøgelseskommission i Farum-sagen 1.1. På baggrund af Folketingets beslutning af 5. december 2002 om nedsættelse af en kommission til undersøgelse af Farum-sagen nedsætter justitsministeren herved i medfør af lov om undersøgelseskommissioner en kommission til undersøgelse af Farum-sagen (Farum-kommissionen) Undersøgelseskommissionen har efter 4, stk. 2, i lov om undersøgelseskommissioner til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til de beskrivelser og påstande, der er fremkommet i medierne og den offentlige debat, om en lang række kritisable forhold vedrørende Farum Kommune. 1 Jf. 1, stk. 2-4, i lov om undersøgelseskommissioner. Om den rolle Folketingets Udvalg for Forretningsordenen med underudvalg har efter loven om undersøgelseskommissioner og Folketingets Forretningsorden henvises til Oliver Talevski, Jens Peter Christensen og Claus Dethlefsen: Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret og Folketingets rolle (2002), side 48f og side 368ff

12 Fremkommer der i forbindelse med kommissionens undersøgelse andre forhold, som er af sådan karakter, at de må anses for at høre med i en redegørelse om forholdene vedrørende Farum Kommune, kan kommissionen også undersøge og redegøre for sådanne forhold. Som eksempler på de angivne kritisable forhold kan nævnes sager om kommunens låneoptagelse, kommunens indgåelse af aftaler med organisationer og private virksomheder, indgåelse af reklame- og sponsoraftaler mellem sportsklubber og private virksomheder med forretningsforbindelser til kommunen, kommunens afholdelse af udgifter i forbindelse med restaurationsbesøg mv., kommunens køb af fast ejendom, kommunens behandling af bygge- og plansager, herunder opførelse af ungdomsboliger, kommunens aktiveringsindsats samt kommunens behandling af sager om aktindsigt. Endvidere har der i debatten været rejst kritik af den måde, hvorpå tilsynsmyndigheder mv. har reageret på forholdene i Farum Kommune. Undersøgelseskommissionen skal inden for de anførte rammer bl.a. undersøge og redegøre for borgmesterens varetagelse af sine opgaver som øverste daglige leder af administrationen, formand for økonomiudvalget og formand for kommunalbestyrelsen kommunalbestyrelsesmedlemmernes varetagelse af deres opgaver de kommunale embedsmænds varetagelse af deres opgaver samarbejdet mellem kommunalpolitikerne og de kommunale embedsmænd den kommunale revisions varetagelse af sine opgaver Farum Kommunes aftaler med organisationer og private virksomheder, herunder sportsklubber og finansieringsinstitutter dispositioner foretaget af Farum Kommune, som har været til gavn for bestemte politiske partier eller personer, f.eks. i forbindelse med valgkampe de forskellige tilsynsmyndigheders varetagelse af deres opgaver, herunder Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt, Frederiksborg Amtskommune, relevante ministerier samt Arbejdsmarkedsrådet Hillerød Politis varetagelse af sine opgaver i forbindelse med anmeldelser af Farum Kommune Undersøgelsen skal omfatte perioden fra 1. januar 1990 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse. Undersøgelseskommissionen kan dog beslutte også at inddrage forhold, der ligger forud for 1. januar 1990, hvis kommissionen finder behov for det med henblik på at kunne give en sammenhængende redegørelse for begivenhedsforløbet i den nævnte periode Undersøgelseskommissionen har efter 4, stk. 3, i lov om undersøgelseskommissioner endvidere til opgave at komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen af det samlede begivenhedsforløb kan begrunde For tiden verserer en omfattende strafferetlig efterforskning vedrørende Farum Kommune

13 Efterforskningen, der forestås af Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, angår en lang række af de forhold, der er nævnt ovenfor under pkt På den baggrund har undersøgelseskommissionen ikke til opgave at undersøge og redegøre for de dele af det samlede begivenhedsforløb, der efter en eventuel tiltalerejsning er omfattet af anklageskriftet. I det omfang der ved et eventuelt anklageskrift rejses tiltale mod en person, har undersøgelseskommissionen således ikke til opgave at undersøge og redegøre for, hvilken rolle vedkommende har haft med hensyn til det eller de forhold, der omfattes af tiltalen mod vedkommende. Derimod kan undersøgelseskommissionen undersøge og redegøre for, hvilken rolle andre personer, myndigheder mv. har haft med hensyn til sådanne forhold. Ved tilrettelæggelsen af sit arbejde skal undersøgelseskommissionen i øvrigt tage hensyn til den fortsatte strafferetlige efterforskning i Farum-sagen og til eventuelle efterfølgende straffesager ved domstolene. Undersøgelseskommissionen kan i den forbindelse - hvis den finder det rigtigt eller hensigtsmæssigt - bl.a. bestemme, at dens undersøgelse af dele af det samlede begivenhedsforløb skal afvente den videre strafferetlige behandling af Farum-sagen. Det forudsættes, at undersøgelseskommissionen og Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet i fornødent omfang drøfter de spørgsmål, der løbende kan opstå om forholdet mellem undersøgelseskommissionens arbejde og den verserende straffesag - herunder også mere praktiske spørgsmål med henblik på at sikre, at kommissionen fra politi- og anklagemyndighed kan modtage det materiale, som kommissionen finder relevant for sin undersøgelse Hvis undersøgelseskommissionen afgiver sin beretning på et tidspunkt, hvor eventuelle straffesager vedrørende forhold, der er omfattet af pkt. 1.2 og 1.3 ovenfor, er afsluttet ved domstolene, anmodes kommissionen om - såfremt det findes hensigtsmæssigt med henblik på at opnå en samlet beskrivelse af alle væsentlige forhold vedrørende Farum Kommune - i beretningen at medtage en gengivelse af, hvad der er blevet afdækket under domstolenes behandling af straffesagerne Forarbejder og lovgrundlag Forarbejderne til kommissoriet Folketingets beslutning af 5. december 2002 om en kommissionsundersøgelse var en uændret vedtagelse af beslutningsforslag B 2: Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farum-sagen, fremsat den 2. oktober 2002 af Aage Frandsen (F), Svend Auken (A), Poul Nødgaard (F) og Line Barfod (EL)

14 Beslutningsforslaget havde nær sammenhæng med beslutningsforslag B 84 fra forrige folketingsår fremsat af Aage Frandsen (F), Margrete Auken (F), Anne Baastrup (F) og Kristen Touborg (F). De indhentede udtalelser og det udførte arbejde i Folketinget vedrørende beslutningsforslag B 84 indgik i behandlingen af beslutningsforslag B 2, herunder beretning af 28. august 2002 fra Udvalg for Forretningsordenen. Udvalgte dokumenter fra Folketingets behandling af beslutningsforslag B 84 (Folketingsåret 2001, 2. samling) og B 2 (Folketingsåret 2002, 1. samling) er medtaget i bilag 10 til denne beretning. Beslutningsforslag B 2 blev den 5. december 2002 vedtaget med 62 stemmer (S, DF, SF og EL) mod 49 (V, KF, RV og KRF). Ordførerne og udvalgsmedlemmerne fra de politiske partier gav alle med udsagn om, at enhver sten i Farum-sagen skal vendes eller lignende udtryk for, at kritikken skulle undersøges. Mindretallet ønskede imidlertid, at beslutning om en kommissionsundersøgelse skulle afvente den iværksatte strafferetlig efterforskning og en evt. domstolsbehandling. Der henvistes til praktiske og principielle betænkeligheder ved samtidig at gennemføre en kommissionsundersøgelse. Disse betænkeligheder havde støtte i udtalelser fra Justitsministeriet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) og DJØF Folketingets beslutning af 5. december 2002 Folketingets beslutning af 5. december 2002 har følgende ordlyd: Folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen Folketinget beslutter i henhold til lov om undersøgelseskommissioner, at regeringen skal nedsætte en undersøgelseskommission, der har til formål at 1 I udvalgsbetænkningen udtalte et mindretal: Det er fortsat Venstres og Det Konservative Folkepartis opfattelse, at enhver sten i Farum-sagen skal vendes. Venstres og Det Konservative Folkepartis indvendinger over for forslaget har dermed intet at gøre med, om der skal ske den nødvendige afdækning af alle relevante spørgsmål i sagen.. Dette og et andet mindretal (RV og KRF) henviste navnlig til justitsministerens svar på spørgsmål 3 og 4, jf. afsnit

15 opklare det, der omtales som Farumsagen, hvilket bl.a. indebærer en undersøgelse af: Borgmesterens varetagelse af funktionerne som øverste daglige leder af administrationen, formand for økonomiudvalget og formand for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes varetagelse af deres hverv. Embedsværkets varetagelse af embeder, herunder dets muligheder for at gøre det, og den måde, det har gjort det på. Den kommunale revisions måde at fungere på og dens reaktioner på Farum Kommunes dispositioner. Farum Kommunes aftaler med organisationer og private virksomheder, herunder sportsklubber og finansieringsinstitutter, set i lyset af kommunalfuldmagten, konkurrenceregler og reglerne for offentlige udbud m.v. Dispositioner foretaget af Farum Kommune, som har været til gavn for bestemte politiske partier eller personer, f.eks. i forbindelse med valgkampe. De forskellige tilsynsmyndigheders rolle bl.a. i forbindelse med de mange klagesager. Det gælder både Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt, Frederiksborg Amtskommune som tilsynsmyndighed og de forskellige ministerier som tilsynsmyndighed samt Arbejdsmarkedsrådet som tilsynsmyndighed. Endelig vil det også være relevant at se på Hillerød Politis rolle i forbindelse med anmeldelser af Farum Kommune Beslutningsforslag nr. B 2 Beslutningsforslag nr. B 2 om kommission til undersøgelse af Farum-sagen blev fremsat med følgende bemærkninger: Formålet med undersøgelsen er bl.a. at forebygge, at lignende sager opstår i fremtiden. For uanset at forholdene i Farum Kommune forekommer unikke, kunne nogle af de problemer, som er opstået i Farum Kommune godt opstå andre steder, uden at det ville være så omfattende som i Farum Kommune. En undersøgelse af Farum-sagen vil derfor muligvis give anledning til ændringer i love, administrative regler m.v. Beslutningsforslaget ligger i forlængelse af B 84, der blev fremsat i folketingssamlingen , og den beretning, der af flertallet - S, DF, SF og EL - blev afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 28. august

16 Forslagsstillerne har noteret, at justitsministeren ikke vil nedsætte en undersøgelseskommission, selv om der er et flertal herfor i Udvalget for Forretningsordenen. Det er usædvanligt, og forslagsstillerne kender ikke umiddelbart noget fortilfælde, hvor en regering ikke imødekommer et ønske, når der manifesterer sig et flertal herfor i et folketingsudvalg. Men forslagsstillerne tager naturligvis justitsministerens beslutning til efterretning og fremsætter derfor dette beslutningsforslag, hvis vedtagelse indebærer, at justitsministeren i henhold til lov om undersøgelseskommissioner skal nedsætte en undersøgelses-kommission. Som det fremgik af beretningen, betragter forslagsstillerne en afdækning og en undersøgelse af, hvad der er sket i Farum Kommune, og hvad forskellige andre myndigheder har gjort og ikke gjort i den forbindelse, samt en række relationer mellem Farum Kommune og en række private virksomheder, organisationer m.v. som værende af»almenvigtig betydning«, jf. lov om undersøgelseskommissioner 1, stk. 1. Forslagsstillerne lægger afgørende vægt på, at enhver skal være forpligtet til under vidneansvar at afgive forklaring for undersøgelseskommissionen som vidne, når kommissionen anmoder om det. Dette indebærer, at formanden er en dommer, jf. lovens kapitel 5. Pligten til at afgive forklaring som vidne gælder naturligvis ikke»i det omfang, der må antages at foreligge mulighed for strafansvar for den pågældende i anledning af de forhold, undersøgelsen omfatter«. Ligesom vidnepligten heller ikke gælder»i det omfang, der må antages at foreligge mulighed for, at det offentlige gør et disciplinært eller tilsvarende ansættelsesretligt ansvar gældende over for den pågældende i anledning af de nævnte forhold«, jf. lovens 12. Forslagsstillerne lægger også afgørende vægt på, at kommissionen har tre medlemmer, af hensyn til at kommissionen som helhed besidder viden og indsigt i både juridiske, økonomiske, erhvervsmæssige og mere generelle samfundsmæssige forhold, jf. 2. Endelig lægger forslagsstillerne vægt på, at møder i undersøgelseskommissionen og møder i retten er offentlige, jf. lovens kapitel 10, med de begrænsninger, der også ligger heri. Der er efter forslagsstillernes opfattelse en række grunde til, at der bør nedsættes en undersøgelseskommission. Det fremgår bl.a. af en række klager, der er kommet fra en gruppe borgere i Farum Kommune, og af en række andre oplysninger, der er fremkommet, at mange borgere i Farum Kommune har følt, at der åbenbart for Farum Kommune gjaldt særlige forhold, og at almindelige retsregler ikke gjaldt for Farum Kommune. Mange borgere har fået en opfattelse af, at Farum Kommune befandt sig i et retstomt rum, og at landets love og regler ikke gjaldt for Farum, hvilket kan sammenholdes med, at Farum Kommune ofte blev fremhævet som foregangskommune og mønsterkommune. Uanset at forholdene i Farum Kommune har været unikke i forhold til andre kommuner, er det vigtigt at få afdækket, hvordan det har været muligt, at forholdene har kunnet udvikle sig, som tilfældet er, og hvordan så mange har kunnet blive involveret, f.eks. private virksomheder, samt hvorfor forskellige

17 tilsynsmyndigheder ikke har grebet ind enten af sig selv eller på baggrund af klager. Når en undersøgelse af Farum-sagen er af»almenvigtig betydning«, skyldes det også, at det er en af de største og måske den største skandalesag inden for det offentlige med udgangspunkt i en kommune, vi nogensinde har set i Danmark. Fra alle sider af det politiske spekter er det blevet fremhævet, at»alle sten skal vendes«i Farum-sagen. Derfor er det vigtigt, at der iværksættes en undersøgelse, der sikrer, at alle sten bliver vendt. Ellers kan man risikere, at der breder sig en opfattelse af, at der gælder særlige regler, når politikere er involveret, og at politikerne forsøger at dække over hinanden. Formålet med undersøgelsen er at afdække alt det, som ikke er omfattet af den efterforskning, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (bagmandspolitiet) har indledt med henblik på eventuelt at rejse tiltale i henhold til straffelovgivningen. Det betyder samtidig, at undersøgelseskommissionen ikke skal vurdere, om der er grundlag for tiltale efter straffeloven. Dette spørgsmål efterforskes og vurderes af bagmandspolitiet. Undersøgelseskommissionen kan nemt komme til at beskæftige sig med forhold, der er omfattet af politiets efterforskning, f.eks. samarbejdet mellem kommunen og private virksomheder samt kommunalbestyrelsens informationsniveau i forhold til borgmesterens handlinger m.v. Der er intet forkert i, at bagmandspolitiet og undersøgelseskommissionen ser på samme forhold. Formålet med politiets undersøgelser er alene at undersøge, om der er grundlag for strafferetlig tiltale. Det er ikke undersøgelseskommissionens opgave. Men de samme handlinger og mange flere, som slet ikke er omfattet af politiets efterforskning m.v., kan også vurderes i forhold til eventuelle»systemfejl«, eventuelt tjenstligt ansvar for embedsmænd, eventuel overtrædelse af kommunale styrelsesregler, forvaltningsloven, offentlighedsloven, regler for revision m.v. Der er intet forkert i, at undersøgelseskommissionen og politiet samarbejder med hensyn til materiale om de faktiske forhold. Tværtimod er det nødvendigt i dette tilfælde. Undersøgelseskommissionens medlemmer vil i disse tilfælde være omfattet af samme tavshedspligt som politiet, jf. i øvrigt lovens kapitel 8. I forbindelse med udarbejdelse af kommissoriet for undersøgelseskommissionens arbejde skal justitsministeren tilgodese, at bagmandspolitiets og undersøgelseskommissionens arbejde ikke kolliderer med hinanden, og at bagmandspolitiet og undersøgelseskommissionen tværtimod samarbejder vedrørende materiale m.v. Forslagsstillerne er også opmærksomme på, at der foregår andet arbejde med hensyn til at afdække forhold i Farum-sagen. Men for dette arbejde gælder det, at det alene bygger på tilgængeligt materiale, og at ingen i den forbindelse har pligt til at udtale sig, hvis de ikke ønsker det eller er under vidneansvar. Dertil kommer, at disse»undersøgelser«har meget specifikke formål. Hvis undersøgelser af

18 Farum-sagen alene blev afgrænset til det, der allerede er sat i gang, ville det indebære, at der bortset fra det strafferetlige spørgsmål ikke ville ske nogen reel undersøgelse af Farumsagens mange aspekter. For flertallet er det afgørende, at der kommer en uvildig, alsidig og grundig undersøgelse. Farum Kommunes egen undersøgelse drejer sig primært om at få undersøgt kommunens forretningsgange og få undersøgt, om kommunen eventuelt kan rejse erstatningssager. Men det vil alene kunne ske på grundlag af tilgængeligt materiale. Men resultatet af Farum Kommunes egen undersøgelse skal naturligvis tilgå undersøgelseskommissionen. Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt har en række sager til behandling, hvoraf en del vedrører tidligere forhold, som tilsynsrådet også tidligere har forholdt sig til. Det arbejde, hvor tilsynsrådet udøver sin tilsynspligt, skal naturligvis fortsætte. Der er derfor en række områder og forhold, der slet ikke undersøges, herunder undersøgelser af tilsynsmyndighedernes rolle. I det omfang, der er begået ulovligheder i Farum Kommune, som ikke er af strafferetlig karakter, f.eks. i forhold til spørgsmål om offentlighed i forvaltningen, vil en undersøgelseskommission derfor godt kunne undersøge, hvorfor der ikke blev grebet ind fra diverse tilsynsmyndigheder, uden at dette forudsætter, at man afventer politiets efterforskning og domstolenes bedømmelse af, præcis hvilke straffelovsovertrædelser bestemte personer eventuelt kan dømmes for. Det samme er tilfældet på aktiveringsområdet, hvor Arbejdsmarkedsrådet for Frederiksborg Amt tilsyneladende ikke har ment, at det har skullet føre et aktivt tilsyn, men alene har henholdt sig til oplysninger fra Farum Kommune. Undersøgelseskommissionen skal både undersøge, hvad der er sket, og hvad der ikke er sket og gjort, hvor der måske skulle have været grebet ind. Derfor skal alle dispositioner foretaget af Farum Kommune og kommunens samarbejde med organisationer og private virksomheder, herunder sportsklubber, finansieringsselskaber m.v., gøres til genstand for undersøgelsen, medmindre de er omfattet af politiets undersøgelse. Det samme gælder de forskellige plan- og tilsynsmyndigheders rolle, f.eks. i forbindelse med opførelse af ungdomsboliger, kommunens køb af jord, kommunens aktiveringsindsats m.v. Med det generelle forbehold, at undersøgelseskommissionen ikke skal undersøge og tage stilling til, om der er grundlag for at rejse tiltale efter straffelovgivningen, idet dette spørgsmål helt er overladt til bagmandspolitiet, ønsker forslagsstillerne, at undersøgelseskommissionen skal undersøge alt andet, der har samfundsmæssig relevans i Farumsagen. Ændringer af lovgivningen om det kommunale tilsyn, som opfattes som nødvendige og/eller oplagte, skal efter forslagsstillernes opfattelse ikke afvente resultatet af undersøgelseskommissionens arbejde. Der er allerede sat forskellige arbejder i gang med henblik på eventuelle lovændringer af f.eks. reglerne om

19 tilsynet med amtskommuner og kommuner. På samme måde skal nedsættelse af en undersøgelseskommission ikke begrænse arbejdet i det såkaldte Jens Peter Christensen-udvalg, som indenrigs- og sundhedsministeren har nedsat. Skulle det vise sig, at undersøgelseskommissionens arbejde giver anledning til yderligere ændringer i lovgivningen eller i administrative regler, ændrer det ikke ved, at det allerede i den kommende folketingssamling kan være fornuftigt at gennemføre ændringer bl.a. på baggrund af betænkning nr. 1395/2000 om statens tilsyn med kommunerne og arbejdet i det såkaldte Jens Peter Christensen-udvalg. Som det fremgår af lov om undersøgelseskommissioner kap. 3, kan undersøgelseskommissionen få til opgave»at undersøge og redegøre for et faktisk begivenhedsforløb«(jf. 4, stk. 2) og»at komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde«(jf. 4, stk. 3). Det er forslagsstillernes opfattelse, at undersøgelseskommissionen skal have disse opgaver. Men da Jens Peter Christensen-udvalget netop har til opgave at se på behovet for ændringer af love, administrative regler og praksis, hvilket formentlig allerede i næste folketingssamling vil resultere i ændringer, vil behovet for den del af kommissionens arbejde være mindre. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der i forbindelse med undersøgelseskommissionens arbejde kan komme ting frem, som kan give anledning til et yderligere behov for ændringer i love og administrative regler og praksis. Derfor skal det selvfølgelig også være en opgave for undersøgelseskommissionen at komme med forslag til sådanne yderligere ændringer af love m.v., som undersøgelsen kan begrunde. Derimod mener forslagsstillerne, at det vil være hensigtsmæssigt, at undersøgelseskommissionen undlader at komme med retlige vurderinger som en del af konklusionen på undersøgelsen, selv om lov om undersøgelses-kommissioner giver mulighed herfor (jf. 4, stk. 4). Derved undgås, at sådanne retlige vurderinger eventuelt kolliderer med eventuel strafferetlig tiltale og eventuel domfældelse. Dermed sker der også en imødekommelse af noget af den kritik, som har været fremført imod, at en undersøgelseskommission nedsættes nu, samtidig med at der kører en strafferetlig sag. Bortset fra den afgrænsning, som ligger i forhold til bagmandspolitiets efterforskning, skal undersøgelseskommissionen ikke begrænses i at kunne undersøge forhold, handlinger, undladelser m.v., som har samfundsmæssig relevans frem til det tidspunkt, hvor undersøgelseskommissionen bliver nedsat. Som det allerede er fremgået, er det efter forslagsstillernes opfattelse vigtigt, at arbejdet med henblik på nedsættelse af en undersøgelseskommission påbegyndes snarest. Forslagsstillerne mener derfor ikke, at man kan vente med at nedsætte en undersøgelseskommission til et eller andet tidspunkt ud i fremtiden, hvor den strafferetlige efterforskning er afsluttet, og hvor der eventuelt er rejst tiltale, samt hvor der eventuelt også er sket domfældelse, da dette kan tage 3-4 år eller betydeligt mere. Men det ændrer ikke ved, at det også er afgørende, at arbejdet i undersøgelseskommissionen - herunder det tidsmæssige forløb - er tilrettelagt sådan, at undersøgelseskommissionens arbejde ikke kommer på tværs af

Farumkommissionens beretning var den pengene værd?

Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Af Carsten Henrichsen Professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet 1. Farum-sagens baggrund Farum-sagen har sin baggrund i et

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Indsigt i den kommunale administration

Indsigt i den kommunale administration Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Dansk straffemyndighed

Dansk straffemyndighed Dansk straffemyndighed Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr. 1488 København 2007 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning

Læs mere

Kommunale styrelsesformer. kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v.

Kommunale styrelsesformer. kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v. Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v. Betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. august 1978 nedsatte udvalg om kommunalt udvalgsstyre og magistratsstyre m.v. Betænkning

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553 Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger Betænkning nr. nr. 1553 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR.

OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR. OMBUDSMANDSLOVEN OMBUDSMANDSLOVEN Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR. 1272 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere