Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt"

Transkript

1 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding ugyldige. Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at afgørelserne udgjorde et uforholdsmæssigt indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed, og at indgrebet derfor var i strid med artikel 2 i tillægsprotokol nr. 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Justitsministeriet udstedte på baggrund af dommen en instruks af 6. september 2012 til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om, at afgørelser om opholds- og meldepligt skulle revurderes hvert halve år. Hovedparten af de revurderinger af meldepligt, som Rigspolitiet foretog første gang i foråret 2013, blev påklaget til Justitsministeriet. 20. februar 2015 Menneskerettigheder 1.1 Forvaltningsret Udlændinge 61.4 Justitsministeriet og Rigspolitiet indgik en aftale om, at Rigspolitiet satte næste runde af revurderinger af meldepligten, som skulle have fundet sted i efteråret 2013, i bero på udfaldet af Justitsministeriets afgørelse af de klager, der var indgivet over revurderingerne fra foråret Da Justitsministeriet var over et år om at behandle klagerne, undlod Rigspolitiet på denne baggrund at foretage de halvårlige revurderinger i efteråret 2013 og foråret Efter omtale af sagen i en artikel i Politiken bad ombudsmanden Justitsministeriet om en udtalelse. Justitsministeriet udtalte, at forløbet på flere punkter havde været meget beklageligt, og at ministeriet havde sat ekstra fokus på disse sager, således at ministeriet fremover vil træffe afgørelse, senest tre måneder efter at ministeriet har modtaget klagen. Justitsministeriet oplyste endvidere, at det var aftalt med Rigspolitiet, at Rigspolitiet for fremtiden ikke skal afvente Justitsministeriets afgørelse i klagesager, der trækker ud. Ombudsmanden var enig med Justitsministeriet i, at det var meget beklageligt, at Justitsministeriet ikke havde truffet afgørelse på et tidligere tidspunkt, og at Justitsministeriet ikke på et tidligere tidspunkt havde meddelt Rigspolitiet, at ministeriets behandling af klagesagerne trak ud. (Sag nr. 14/02177)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse 1. Undersøgelsens genstand I mit brev af 23. maj 2014 bad jeg Justitsministeriet om at udtale sig om ministeriets behandling af klager over Rigspolitiets revurderinger af meldepligt efter udlændingelovens 34, stk. 4. Ministeriet har med sin udtalelse sendt oplysninger om ministeriets behandling af både klager over Rigspolitiets afgørelse i nye sager om meldepligt (førstegangssager) og Rigspolitiets meddelelse af afgørelser om revurdering af en tidligere afgørelse om meldepligt (revurderingssager), jf. instruks af 6. september Det fremgår af oplysningerne, at Justitsministeriet i perioden fra den 13. februar 2012 til den 2. december 2013 modtog 25 klager i førstegangssager, og i perioden fra den 29. april 2013 til den 2. december 2013 modtog ministeriet 19 klager i revurderingssager. Jeg har besluttet ikke at foretage mig mere vedrørende behandlingen af førstegangssagerne, som ikke var omfattet af min anmodning af 23. maj 2014 om en udtalelse fra Justitsministeriet. Jeg går i den forbindelse ud fra, at ministeriets ekstra fokus på behandlingen af disse sager, således at ministeriets afgørelse i klagesagerne træffes senest 3 måneder, efter klagen er modtaget også gælder behandlingen af førstegangssagerne. Jeg udtaler mig derfor nedenfor under pkt. 2 kun om den tid, der er medgået til Justitsministeriets behandling af revurderingssagerne. I mit brev af 23. maj 2014 bad jeg også ministeriet om at udtale sig om ministeriets overvejelser om prioriteringen af klagesagerne og om at redegøre for den forståelse, der var mellem ministeriet og Rigspolitiet om udsættelse af Rigspolitiets revurdering af spørgsmålet om meldepligt. Disse forhold behandler jeg under henholdsvis pkt. 3 og 4 nedenfor. 2/13

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 2. Den tid, der er medgået til ministeriets behandling af klagesagerne Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, på hvilket tidspunkt en myndigheds sagsbehandlingstid i en konkret sag overskrider det acceptable, kan derfor i almindelighed ikke besvares generelt, men bygger på en konkret vurdering. På visse områder indeholder lovgivningen særlige regler om myndighedernes sagsbehandlingstider. Det gælder f.eks. for sager om aktindsigt. På sådanne områder må bedømmelsen af myndighedernes sagsbehandlingstid bygge på denne lovgivning. På andre områder, hvor der ikke er sådanne regler, må vurderingen af myndighedernes sagsbehandlingstid tage udgangspunkt i, om der er særlige forhold, som medfører, at myndighederne bør træffe afgørelse inden for kort tid eller udløbet af en bestemt frist. Der er ikke i lovgivningen fastsat særlige regler for, hvor lang tid der må gå med Justitsministeriets behandling af klager over Rigspolitiets revurderinger af sager om meldepligt. I disse sager har Justitsministeriet imidlertid på baggrund af Højesterets dom af 1. juni 2012 iværksat en ordning med henblik på løbende revurderinger af myndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt. Justitsministeriet har således i instruks af 6. september 2012 til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter, bl.a. anført følgende: Vurderingen af, om påbud om opholdspligt og afgørelser om meldepligt fortsat kan opretholdes, jf. det anførte ovenfor, bør som udgangspunkt foretages hver 6. måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet. I konsekvens af den ordning, som Justitsministeriet har fastsat som opfølgning på Højesterets dom, er det min opfattelse, at navnlig følgende forhold bør indgå i vurderingen af den tid, der er medgået til Justitsministeriets behandling af sager om meldepligt: For det første bør Justitsministeriet tilrettelægge sagsbehandlingen således, at Rigspolitiet når Rigspolitiet skal foretage revurdering af sagerne har mulighed for at inddrage Justitsministeriets afgørelser af de klager, der er indgivet over Rigspolitiets forrige vurdering. For det andet er det uhensigtsmæssigt, hvis Justitsministeriet og Rigspolitiet samtidigt undersøger og træffer afgørelse i samme sag. 3/13

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Min bedømmelse af den tid, der er medgået til Justitsministeriets behandling af klagesagerne, er derfor baseret på, om disse hensyn tilgodeses. På baggrund af oplysningerne i Justitsministeriets brev af 21. marts 2013 forstår jeg, at Udlændingestyrelsen den 27. december 2012 traf afgørelser om revurdering af opholdspligten i samtlige sager, der efter instruksen af 6. september 2012 skulle revurderes. Det fremgår endvidere, at styrelsen ville påbegynde den næste revurdering primo april Rigspolitiets første runde af revurderinger af meldepligt efter instruksen af 6. september 2012 blev, som det er forudsat i instruksen, foretaget i forlængelse af Udlændingestyrelsens revurdering af spørgsmålet om opholdspligt. Justitsministeriet har i udtalelsen af 17. september 2014 oplyst, at Rigspolitiet i løbet af foråret 2013 traf afgørelse om revurdering af meldepligten efter instruksen af 6. september 2012, og at Rigspolitiets næste revurdering således skulle finde sted i efteråret Det er denne anden runde af revurderinger af meldepligten, der er blevet udsat, fordi Justitsministeriet ikke (før i perioden fra maj til september 2014) traf afgørelse i anledning af klagerne over Rigspolitiets første revurderingsafgørelser. Det fremgår af Justitsministeriets oplysninger, at de 19 klager, som Justitsministeriet modtog over Rigspolitiets revurdering af spørgsmålet om meldepligt, er indgivet i perioden fra den 1. marts til den 28. november 2013, men modtaget i ministeriet mellem den 29. april og den 2. december af de 19 klager blev modtaget i ministeriet den 29. april 2013 samt den 13. og den 14. juni Justitsministeriet traf afgørelse i disse 18 sager i perioden fra den 20. maj til den 12. september Justitsministeriet har i den forbindelse telefonisk oplyst, at en udlænding, der ønsker at klage over Rigspolitiets afgørelse, typisk mundtligt meddeler sin klage til Rigspolitiet, som sender klagen og sagens akter til Justitsministeriet. Da Rigspolitiet efter den forståelse, der var med Justitsministeriet, jf. pkt. 4 nedenfor, ikke skulle foretage fornyede revurderinger af spørgsmålet om meldepligt, før ministeriet havde truffet afgørelse i klagesagerne, begyndte Rigspolitiet først anden runde af revurderinger efter den 12. september Justitsministeriet har den 16. februar 2015 telefonisk oplyst, at Rigspolitiet har truffet afgørelser om revurdering af meldepligten i anden runde i uge 3 i Rigspolitiets anden runde af revurderinger er således sket mere end et år senere end forudsat i ministeriets instruks af 6. september Justitsministeriet har om behandlingen af klagerne over første runde af revurderinger af meldepligten oplyst, at det var første gang efter Højesterets dom 4/13

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE af 1. juni 2012, at Justitsministeriet skulle træffe afgørelse i sager om meldepligt for personer på tålt ophold, og at ministeriet derfor besluttede at foretage en samlet vurdering af alle klagesagerne, før ministeriet kunne træffe afgørelse i enkeltsagerne. Ministeriet har oplyst, at denne proces viste sig mere omfattende end ventet. Jeg har forståelse for, at ministeriet anså det for hensigtsmæssigt at foretage en samlet vurdering af de i alt 18 klagesager, som ministeriet modtog frem til den 14. juni Jeg har endvidere forståelse for, at det kunne kræve særligt grundige overvejelser for ministeriet at træffe nye afgørelser i en situation, hvor der er tale om at fastlægge rækkevidden af Højesterets dom af 1. juni Det fremgår af ministeriets oversigt over afgjorte revurderingsklagesager, at ministeriet afgjorde 2 af de 18 klagesager knapt 1 år efter, at ministeriet havde modtaget sagerne. De resterende 16 klagesager blev afgjort mere end 1 år og 1 måned efter, at ministeriet havde modtaget sagerne. Den klagesag, som ministeriet var længst tid om at behandle, blev afgjort 1 år og 3 måneder efter modtagelsen. En sagsbehandlingstid på 1 år eller mere i sager, hvor der forudsættes halvårlige vurderinger, er efter min opfattelse alt for lang, og på baggrund af en samlet vurdering af de forhold, som jeg har beskrevet ovenfor, er jeg enig med Justitsministeriet i, at det er meget beklageligt, at ministeriet ikke traf afgørelse i klagesagerne på et tidligere tidspunkt. 3. Den fremtidige behandling af sager om meldepligt Justitsministeriet har i udtalelsen af 17. september 2014 oplyst, at ministeriet har sat ekstra fokus på behandlingen af sagerne, således at Justitsministeriets afgørelse i klagesagerne træffes senest 3 måneder efter, klagen er modtaget. Jeg har noteret mig Justitsministeriets oplysninger om, at ministeriet for fremtiden forventer at træffe afgørelse i klagesagerne senest 3 måneder efter modtagelse af klagen. I givet fald vil de hensyn, der er anført under pkt. 2 ovenfor, blive imødekommet i de sager, hvor klagen indgives i umiddelbar forlængelse af Rigspolitiets meddelelse af afgørelsen. I forlængelse heraf har jeg noteret mig, at udlændingeloven ikke indeholder en frist for indgivelse af klager over disse afgørelser, og at det derfor ikke kan undgås, at hensynene ikke vil kunne imødekommes i situationer, hvor klagen måtte blive indgivet forholdsvis kort tid før, at Rigspolitiet foretager sin næste revurdering af spørgsmålet om meldepligt. 5/13

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Med Justitsministeriets øgede fokus på behandlingen af disse sager mener jeg ikke, at jeg har grundlag for at foretage mig mere vedrørende den fremtidige behandling af disse sager. Jeg vil dog i foråret 2016 bede Justitsministeriet om at underrette mig om antallet af klager i 2015 over politiets revurderinger af meldepligten, og om, hvor lang tid der er medgået til ministeriets behandling af de enkelte sager. 4. Justitsministeriets forståelse med Rigspolitiet om udsættelse af anden runde af revurderinger Justitsministeriet har i udtalelsen af 17. september 2014 oplyst, at Rigspolitiet den 16. december 2013 i forbindelse med anden runde af revurderinger meddelte de omhandlede udlændinge, at de senest 15. februar 2014 skulle komme med eventuelle bemærkninger. Ministeriet har videre oplyst, at fristen blev fastsat til den 15. februar 2014, fordi Justitsministeriet i december 2013 havde orienteret Rigspolitiet om, at klagesagerne forventedes færdigbehandlet i løbet af januar Det blev i den forbindelse også tilkendegivet, at Rigspolitiet ikke behøvede at foretage nye revurderinger af sager om meldepligt, før ministeriet havde taget stilling i klagesagerne. Som det fremgår af det, som jeg har anført under pkt. 2 og 3 ovenfor, og af det, som jeg anførte i mit brev af 23. maj 2014, har jeg forståelse for, at det kan være hensigtsmæssigt, at Rigspolitiet ikke iværksætter fornyet revurdering i en sag, før ministeriet har haft lejlighed til at tage stilling til en klage over Rigspolitiets forrige revurdering. Som jeg også anførte i brevet af 23. maj 2014 som min umiddelbare opfattelse, forudsætter dette dog, at ministeriet som klageinstans træffer afgørelse i klagesagerne, inden Rigspolitiet forudsættes at foretage en fornyet revurdering. I den foreliggende situation har Rigspolitiets berostillelse af revurderingssagerne på Justitsministeriets afgørelser af klagesagerne betydet, at Rigspolitiet har undladt at foretage de revurderinger, der efter ministeriets instruks af 6. september 2012 skulle være foretaget i efteråret 2013 og foråret 2014 som opfølgning på Højesterets dom af 1. juni Jeg er derfor enig med ministeriet i, at det er meget beklageligt, at ministeriet ikke tidligere meddelte Rigspolitiet, at ministeriets behandling af klagesagerne trak ud. Jeg har lagt vægt på, at ministeriet dermed forårsagede, at Rigspolitiets nye revurderinger af spørgsmålet om meldepligt nu sker meget forsinket i forhold 6/13

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE til den kadence, som ministeriet fastsatte på baggrund af Højesterets dom af 1. juni 2012, og som ministeriet har orienteret Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik om den 7. september 2012 og den 21. marts 2013 og orienteret mig om den 21. marts Jeg har noteret mig, at ministeriet har aftalt med Rigspolitiet, at Rigspolitiet fremover ikke skal afvente Justitsministeriets afgørelse af en klagesag, før Rigspolitiet foretager fornyede revurderinger i overensstemmelse med ministeriets instruks af 6. september På den baggrund foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. 7/13

8 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Ved dom af 1. juni 2012 (sag nr. 10/2011) kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding ugyldige. Udlændingeservice havde pålagt udlændingen, der var på såkaldt tålt ophold, at opholde sig i Center Sandholm. Rigspolitiet og Integrationsministeriet havde herefter truffet afgørelser om, at udlændingen skulle melde sig hos politiet i Center Sandholm tre gange om ugen. Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at afgørelserne udgjorde et uforholdsmæssigt indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed, og at indgrebet derfor var i strid med artikel 2 i tillægsprotokol nr. 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dommen er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen for 2012, side Justitsministeriet udstedte på baggrund af dommen en instruks af 6. september 2012 til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om, at afgørelser om opholds- og meldepligt skulle revurderes hvert halve år. Jeg bad i brev af 2. januar 2014 Justitsministeriet om at oplyse mig om, hvilke overvejelser ministeriet, Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet havde gjort sig i anledning af Højesterets dom af 1. juni Jeg bad endvidere om at modtage oplysninger om antallet og resultatet af sager om den første revurdering af afgørelser om opholds- og meldepligt. Med brev af 21. marts 2013 oplyste Justitsministeriet, at Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet havde fastlagt en procedure, hvorefter Udlændingestyrelsen i 2. og 4. kvartal i hvert kalenderår ville revurdere spørgsmålet om opholdspligt, hvorefter Rigspolitiet ville revurdere spørgsmålet om meldepligt. Det fremgik endvidere af brevet, at Udlændingestyrelsen havde gennemført en revurdering af spørgsmålet om opholdspligt, og at Rigspolitiet herefter skulle gennemføre en revurdering af spørgsmålet om meldepligt. Det fremgik, at Udlændingestyrelsen ikke havde ændret den pålagte opholdspligt i nogen sager. Ved af 25. juni 2013 fra Justitsministeriet blev jeg underrettet om, at Rigspolitiet havde gennemført en revurdering af spørgsmålet om meldepligt. Det fremgik, at Rigspolitiet ikke havde ændret den pålagte meldepligt i nogen sager, og at 13 af Rigspolitiets 15 afgørelser herom var påklaget til Justitsministeriet. På baggrund af disse oplysninger meddelte jeg i brev af 22. august 2013 Justitsministeriet, at jeg ikke foretog mig mere i sagen. 8/13

9 BILAG SAGSFREMSTILLING Den 6. maj 2014 bragte dagbladet Politiken en artikel under overskriften Ministerium blokerer for politiets sagsbehandling. Det fremgår af artiklen, at Rigspolitiet havde sat spørgsmålet om revurdering af meldepligt i bero, fordi Justitsministeriet endnu ikke havde truffet afgørelse i de klagesager, der var indbragt for ministeriet. På den baggrund bad jeg i brev af 23. maj 2014 Justitsministeriet om en udtalelse. Jeg anførte følgende i brevet: I brev af 22. august 2013 meddelte jeg Justitsministeriet, at jeg ikke foretog mig mere i sagen om udlændingemyndighedernes revurdering af sager om opholds- og meldepligt. Som det fremgik af mit brev, kunne jeg ud fra de svar, som jeg havde modtaget fra ministeriet, konstatere, at der var fastlagt en procedure, hvorefter sager om opholds- og meldepligt ville blive revurderet hvert halve år. Af en artikel i Politiken den 6. maj 2014 fremgår det imidlertid, at Rigspolitiet i et år ikke har foretaget revurderinger af spørgsmålet om meldepligt. Ifølge artiklen skyldes dette, at Justitsministeriet endnu ikke har afgjort de klager, der blev indgivet over Rigspolitiets første revurderinger af meldepligt. Det fremgår endvidere af artiklen, at der skulle være en forståelse mellem ministeriet og Rigspolitiet om, at Rigspolitiet ikke foretager yderligere revurderinger, før ministeriet har vurderet, om Rigspolitiets første revurderinger er korrekte. Jeg vedlægger en kopi af den omhandlede avisartikel. Jeg har umiddelbart forståelse for, at det kan være hensigtsmæssigt, at Rigspolitiet ikke iværksætter yderligere revurderinger, før ministeriet har haft lejlighed til at tage stilling til de klager over Rigspolitiets forrige revurderinger, der er modtaget umiddelbart i forlængelse af Rigspolitiets afgørelser. Efter min umiddelbare opfattelse må dette imidlertid bygge på en forudsætning om, at Justitsministeriet som klageinstans træffer afgørelse i klagesagerne, inden Rigspolitiet forudsættes at foretage en fornyet revurdering. På denne baggrund beder jeg efter 17, stk. 2, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) Justitsministeriet om en udtalelse om følgende: 9/13

10 BILAG SAGSFREMSTILLING 1. Jeg beder ministeriet om at redegøre for den forståelse, der angiveligt er mellem Rigspolitiet og ministeriet om, at Rigspolitiet ikke foretager nye revurderinger af sager om meldepligt, før ministeriet har taget stilling til klager over Rigspolitiets forrige revurdering af de pågældende sager. 2. Jeg beder ministeriet om at oplyse, hvor mange klager ministeriet har modtaget over Rigspolitiets første revurdering af meldepligten, hvornår de enkelte klager er modtaget, og om det er korrekt som det fremgår af avisartiklen at ingen af klagesagerne endnu er afgjort. Jeg beder i forlængelse heraf ministeriet om at oplyse mig om, hvornår ministeriet forventer at træffe afgørelse i de eventuelt resterende klagesager. 3. Jeg beder ministeriet om at oplyse, hvilke overvejelser ministeriet har foretaget med hensyn til at prioritere behandlingen af disse klagesager, således at ministeriet kan træffe afgørelse, inden Rigspolitiet efter den fastlagte procedure for revurdering forudsættes at foretage næste revurdering. Den 22. september 2014 modtog jeg Justitsministeriets brev af 17. september Ved brevet var vedlagt en oversigt over Justitsministeriets klagesager om meldepligt. Justitsministeriet anførte bl.a. følgende i brevet: 2. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der mellem Rigspolitiet og Justitsministeriet har været en forståelse af, at Rigspolitiet ikke skulle foretage nye revurderinger af sager om meldepligt, før ministeriets afgørelse i klagerne over Rigspolitiets revurderinger forelå bemærkes: Som det fremgår af Justitsministeriets brev af 21. marts 2013 til Folketingets Ombudsmand, bad ministeriet ved brev af 6. september 2012 på baggrund af Højesterets dom af 1. juni 2012 (UfR H) Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om hver 6. måned at foretage en vurdering af, om påbud om opholdspligt og afgørelser om meldepligt fortsat kan opretholdes. På den baggrund gennemgik UdIændingestyrelsen alle sager vedrørende personer på tålt ophold, som var pålagt at tage ophold i Center Sandholm, jf. udiændingelovens 42 a, stk. 8 (nu stk. 9), og den 27. december 2012 traf UdIændingestyrelsen afgørelse om opholdspligt i sagerne. Herefter gennemgik Rigspolitiet sagerne og traf i løbet af foråret 2013 afgørelse om meldepligt, jf. udiændingelovens 34, stk. 3 (nu 10/13

11 BILAG SAGSFREMSTILLING stk. 4). Rigspolitiets næste revurdering skulle således finde sted i efteråret Justitsministeriet modtog størstedelen af klagerne over Rigspolitiets afgørelser om meldepligt den 13. juni Det drejede sig om i alt 28 sager. Det bemærkes i den forbindelse, at klagerne ikke alene omfattede revurderinger. Med henblik på at gennemføre den næste runde af revurderinger skrev Rigspolitiet den 16. december 2013 ud til de udlændinge, som var på tålt ophold, og som var pålagt meldepligt. I den forbindelse gav Rigspolitiet udiændingene frist til 15. februar 2014 til at komme med bemærkninger. Fristen blev fastsat til den 15. februar 2014, fordi Justitsministeriet i december 2013 havde orienteret Rigspolitiet om, at klagesagerne forventedes færdigbehandlet i løbet af januar Det blev i den forbindelse også tilkendegivet, at Rigspolitiet ikke behøvede at foretage nye revurderinger af sager om meldepligt, før ministeriet havde taget stilling i klagesagerne. Dette skete desværre ikke, og Justitsministeriet traf først de første afgørelser den 20. maj Det var første gang efter Højesterets dom af 1. juni 2012, at Justitsministeriet skulle træffe afgørelse i sager vedrørende meldepligt for personer på tålt ophold. Det blev derfor besluttet at foretage en samlet vurdering af alle klagesager, før ministeriet kunne træffe afgørelse i enkeltsagerne. Denne proces viste sig at være mere omfattende end først antaget. Dette ændrer dog ikke ved, at det [er] meget beklageligt, at der ikke blev truffet afgørelse i sagerne, inden den næste revurdering skulle finde sted i efteråret Justitsministeriet finder det endvidere meget beklageligt, at ministeriet ikke, da det stod klart, at klagesagerne ikke ville være afgjort som tilkendegivet, rettede henvendelse til Rigspolitiet med henblik på at få dem til at genoptage revurderingerne. På baggrund af erfaringerne med behandlingen af de første klager over Rigspolitiets revurderinger er der sat ekstra fokus på behandlingen af disse sager, således at Justitsministeriets afgørelse i klagesagerne træffes senest 3 måneder efter klagen er modtaget. Det er endvidere aftalt med Rigspolitiet, at en revurdering af en afgørelse om meldepligt ikke må afvente en eventuel afgørelse af klagesagen, hvis den undtagelsesvist ikke skulle være afgjort, inden revurderingen i henhold til ministeriets instruks af 6. september 2012 skal finde sted. Ministeriet vil i så fald orientere Rigspolitiet og udlændingen herom. 11/13

12 BILAG SAGSFREMSTILLING 3. Folketingets Ombudsmand har som nævnt ovenfor også anmodet Justitsministeriet om at oplyse, hvor mange klager ministeriet har modtaget over Rigspolitiets første revurdering af meldepligt, og hvornår de enkelte klager er modtaget. Justitsministeriet kan hertil oplyse, at ministeriet den 13. juni 2013 modtog 28 sager. Det drejede sig dels om sager, hvor Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet på baggrund af Karkavandi-dommen havde revurderet henholdsvis opholdspligten i Center Sandholm og omfanget af meldepligten. Herudover drejede det sig om sager, hvor Rigspolitiet enten selv af egen drift har revurderet omfanget af en tidligere fastsat meldepligt eller har fastsat meldepligt i helt nye sager. Efterfølgende har ministeriet modtaget 11 klager over afgørelser om meldepligt. Justitsministeriet har på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i 44 sager, hvor Rigspolitiet efter Højesterets dom af 1. juni 2012 har truffet afgørelse om meldepligt. Justitsministeriet har således truffet afgørelse i alle klagesager, som er modtaget før juli 2014, og der verserer i øjeblikket kun tre sager. Der henvises i øvrigt til vedlagte oversigt. Den vedlagte oversigt: Førstegangssager J.nr. Klaget Modtaget Afgørelse Resultat 1 13/ februar februar august 2014 Stadfæstelse 2 12/ marts juni august 2014 Stadfæstelse 3 13/ marts april juni 2014 Stadfæstelse 4 13/ april maj juli 2014 Stadfæstelse 5 13/ april juni juli 2014 Stadfæstelse 6 13/ maj juni juli 2014 Stadfæstelse 7 13/ maj juni juli 2014 Stadfæstelse 8 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 9 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 10 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 11 13/ maj juni august 2014 Stadfæstelse 12 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 13 12/ maj juni august 2014 Stadfæstelse 14 13/ maj juni september 2014 Stadfæstelse 15 13/ april juni september 2014 Stadfæstelse 16 13/ april juni september 2014 Stadfæstelse 17 13/ juni juli august 2014 Stadfæstelse 18 13/ juli august august 2014 Stadfæstelse 12/13

13 BILAG SAGSFREMSTILLING 19 13/ juli august august 2014 Stadfæstelse 20 13/ september september juli 2014 Stadfæstelse 21 13/ september september september 2014 Stadfæstelse 22 13/ oktober oktober september 2014 Stadfæstelse 23 13/ oktober november august 2014 Stadfæstelse 24 13/ november november august 2014 Stadfæstelse 25 13/ november december august 2014 Stadfæstelse Revurderingssager J.nr. Klaget Modtaget Afgørelse Resultat 1 13/ marts april september 2014 Stadfæstelse 2 13/ april juni maj 2014 Stadfæstelse* 3 12/ april juni maj 2014 Stadfæstelse 4 13/ april juni juli 2014 Stadfæstelse 5 13/ m a j juni juli 2014 Stadfæstelse 6 13/ april juni juli 2014 Stadfæstelse 7 13/ maj juni august 2014 Stadfæstelse 8 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 9 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 10 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 11 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 12 13/ april juni august 2014 Stadfæstelse 13 12/ marts juni august 2014 Stadfæstelse 14 13/ april juni september 2014 Stadfæstelse 15 13/ maj juni september 2014 Stadfæstelse 16 13/ april juni september 2014 Stadfæstelse 17 13/ april juni september 2014 Stadfæstelse 18 13/ april juni juli 2014 Stadfæstelse 19 13/ november december september 2014 Stadfæstelse *Justitsministeriet har i sag 13/ anmodet Rigspolitiet om at vurdere, om der fortsat er grundlag for meldepligt to gange ugentligt 13/13

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016 2016-27 Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold En advokat klagede over, at hans klient, der havde været på tålt ophold i Danmark siden 2007, fortsat var pålagt at bo i Center Sandholm.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse FOU nr 2016.22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. september 2016 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2016-22. Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse. 24. maj 2016

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse. 24. maj 2016 2016-22 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse En kommune havde givet tilladelse til opførelse af en gyllebeholder, uden at der forelå en landzonetilladelse.

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg.

En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg. 2010 20-12 Sagsbehandlingstid i sag om miljøgodkendelse En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg. Ansøgningen

Læs mere